начало

Заради девет отвода ВСС не успя да излезе със становище за кариерните бонуси Заради девет отвода ВСС не успя да излезе със становище за кариерните бонуси

Достойнството на съдията

Дискусии на тема съдебната власт в България


Достойнството на съдията

Мнениеот gega » 04 Май 2004, 20:25

Колеги прилагам едно съдебно решение на петчленния състав на ВАС, постановено по касационна жалба против решение на тричленката, с което е потвърдено решение на ВСС за назначаване на лице, което НЕ е спечелило „законосъобразния“ конкурс за съдии. Заслужава особено внимание ОСОБЕНОТО МНЕНИЕ (НЕСЪГЛАСИЕТО) на един от съдиите, съпоставено с решението на петчления състав. Подобно поведение изразява достойнството на съдията, свободната му воля, необвързаността му, професионализмът му. Ето и решението с особеното мнение:
РЕШЕНИЕ

№ 3132
София, 07.04.2004

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав, в съдебно заседание на дванадесети декември две хиляди и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЙОВКА ДРАЖЕВА
при секретар Соня Методиева и с участието
на прокурора Пенка Стефанова изслуша докладваното
от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
по адм. дело № 10066 / 2003.


Съдебното производство по раздел ІІІ от глава трета на ЗВАС е образувано по касационна жалба от Георги Георгиев от гр. Дупница против решение № 8952 от 9.10.2003 г. по адм. дело № 1773 от 2003 г. на V отделение на Върховния административен съд, с което е отхвърлена жалбата му срещу решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 2 от 15.01.2003 г. относно неназначаването му за съдия в Районния съд - гр. Силистра, при условията на чл. 68 от КТ, с искане да се отмени като неправилно поради необоснованост - отменително основание по чл. 218б, ал. 1, буква “в”, предложение трето от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС.
Ответникът чрез процесуалния си представител иска от съда да остави в сила обжалваното решение като правилно и обосновано постановено.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, тъй като обжалваното решение е правилно и обосновано и следва като такова да остане в сила.
Върховният административен съд - 5-членен състав, като извърши проверка на обжалваното решение, в рамките на правомощията си по чл. 39 от ЗВАС намира, че касационната жалба е неоснователна.
За да бъде отменено на основание чл. 218б, ал. 1, буква “в”, предложение трето от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС едно решение като неправилно поради необоснованост, следва да са опорочени не правните изводи на съда, а фактическите констатации на съда, и то не поради процесуални нарушения. Грешките при формирането на неговото вътрешно убеждение следва неизбежно да водят до неистински, грешни фактически констатации, а оттам и до неправилни правни изводи. За да бъде едно решение необосновано, следва да има вътрешно противоречие в мотивите на съда или несъответствие между мотивите и диспозитива.
В настоящия случай при разглеждането на делото първоинстанционният съд е приел всички поискани и представени му писмени доказателства и въз основа на тях, след обстоен, задълбочен и логически непротиворечив анализ - поотделно и в съвкупност, е изградил приетата от него за установена фактическа обстановка, която се споделя изцяло и от настоящата инстанция, а именно - че жалбоподателят се е явил на конкурс за съдии пред комисия, определена от ВСС, и с решение № 6 от 20.12.2002 г. е бил класиран на първо място, че на основание чл. 127а, ал. 5 от ЗСВ компетентният орган - председателят на Окръжния съд - Силистра, е внесъл предложение пред ВСС за избирането и назначаването му на длъжност районен съдия при Районния съд - Силистра, при условията на чл. 68 от КТ и че с обжалваното решение ВСС чрез тайно гласуване е отхвърлил това предложение.
Въз основа на тези верни фактически констатации, изградени чрез логически правилен анализ на всички доказателства по делото, съдът е стигнал до верния правен извод, че жалбата против решението на ВСС е неоснователна, тъй като този орган има оперативна самостоятелност при вземането на решения относно избирането или не на магистрати и не е обвързан с решението на комисията, провела конкурса, за разлика от органа по чл. 30 от ЗСВ, който е длъжен да предложи за избор от ВСС само кандидат, спечелил конкурса.
Мотивиран от тези разсъждения, изградени след верен анализ на доказателствата по делото и правилно приложения материален закон, 3-членният състав на V отделение на Върховния административен съд е постановил и диспозитив на решението си, който напълно отговаря на направените от него в мотивите изводи.
Следователно, след като съдът е събрал всички относими към спора доказателства и след техен задълбочен и логически верен анализ е изградил фактически констатации, които напълно отговарят на тези доказателства, и е формирал правни изводи в пълно съответствие с действащото законодателство, които е изложил както в мотивите, така и в диспозитива, той е постановил едно решение, което е правилно и обосновано и следва да остане в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 40, ал. 1 от ЗВАС Върховният административен съд - 5-членен състав,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8952 от 9.10.2003 г. по адм. дело № 1773 от 2003 г. на V отделение на Върховния административен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Урумов
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Веселина Кълова
/п/ Панайот Генков
/п/ Галина Христова
/п/ Йовка Дражева

В.О.


ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдията Галина Христова:


Не споделям съображенията на съдебния състав, изложени в решението по адм. дело № 10066/2003 г., постановено в производство по чл. 33 от ЗВАС по обжалване на решение № 8952 от 09.10.2003 г. по адм. дело № 1773/2003 г.
Считам, че постановеното от петчленния състав решение е неправилно.
По силата на чл. 39 от ЗВАС касационният съд се произнася само по наведените касационни основания. В случая касаторът не е конкретизирал в касационната си жалба конкретни касационни основания, но от изложеното в обстоятелствената част е видно, че се поддържа необоснованост и несъответствие с материалния закон. Считам, че неправилно петчленния състав е изградил решението си, обсъждайки единствено довода за необоснованост. С нито едно изречение не е взето отношение по втория довод - за нарушение на материалния закон. Съдът се е задоволил единствено да посочи, че се произнася в рамките на чл. 39 от ЗВАС. Ето защо не поддържам съображенията на останалите членове от съдебния състав.
Считам, че касационната жалба е основателна. Решението на тричленния състав на ВАС е неправилно. Поддържам и споделям становището, изразено в особеното мнение на съдията Ж. Петрова.
След като законодателят е въвел в ЗСВ конкурсното начало, след като ВСС е създал и комисия, на която е делегирал правата си да проведе конкурс за назначаването на младши съдии и младши прокурори, то единствено правилния извод е, че ВСС действа при условията на обвързана компетентност. Обратното би обезсмислило, както направената промяна в съдебния закон, така и конкурсното начало.
Целта на законодателя, въвеждайки конкурсното начало е да направи избора състезателен и качествен, като измежду всички кандидати за съответните длъжности бъдат допуснати до участие само онези, които отговарят на изискванията на чл. 126 и чл. 127 от ЗСВ. Не би могло да бъде споделено становището, че ВСС въпреки въведеното конкурсно начало може да откаже назначение по целесъобразност. Анализирайки ЗСВ считам, че такова разбиране е неправилно, тъй като самият закон е въвел петгодишен срок за проверка на качествата на магистрата. И тук вече право на ВСС е да освободи назначения с конкурс, ако не покаже качества и професионализъм.Съдия: Г. Христова
gega
 

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот donna2 » 04 Май 2004, 20:36

страхотно , май по този въпрос ще сме на едно мнение
donna2
Потребител
 
Мнения: 992
Регистриран на: 17 Юни 2004, 18:48

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот gega » 04 Май 2004, 20:40

Ние разсъждаваме често-често еднакво, само че изразните ни средства са по-различни:))))))
gega
 

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот яstavrev » 04 Май 2004, 21:11

Ами,да много добре се е мотивирила.За какво ще се прави конкурс,като резултатът от него по никакъв ничин не би обвързал ВСС.
яstavrev
 

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот Dark Knight » 04 Май 2004, 23:46

A puk re6enieto na VAS 5-4lenen sustav po identi4niq slu4ai za RS-Mezdra e to4no obratnoto na tova, t.e. kato osobenoto mnenie. Ne mu znam nonera oba4e.
Dark Knight
 

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот valeri » 05 Май 2004, 08:39

НАЛИЦЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА ЖАЛБА ДО СТРАСБУРГ.НАЙ-МАЛКОТО Е НАЛИЦЕ ОТКАЗ ОТ ПРАВОСЪДИЕ,КОЙТО МОЖЕ ДА ПОПАДНЕ В ПРЕДЕЛИТЕ НА ЧЛ.6 ОТ ЕКЗПЧ.ТАКА Е ЩОМ СЪДЪТ НЕ СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ ПО ВТОРОТО КАСАЦИОННО ОСНОВАНИЕ.ИМА И ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ.gega написа:
>
> Колеги прилагам едно съдебно решение на петчленния състав на
> ВАС, постановено по касационна жалба против решение на
> тричленката, с което е потвърдено решение на ВСС за
> назначаване на лице, което НЕ е спечелило „законосъобразния“
> конкурс за съдии. Заслужава особено внимание ОСОБЕНОТО МНЕНИЕ
> (НЕСЪГЛАСИЕТО) на един от съдиите, съпоставено с решението на
> петчления състав. Подобно поведение изразява достойнството на
> съдията, свободната му воля, необвързаността му,
> професионализмът му. Ето и решението с особеното мнение:
> РЕШЕНИЕ
>
> № 3132
> София, 07.04.2004
>
> В ИМЕТО НА НАРОДА
>
>
> Върховният административен съд на Република България -
> Петчленен състав, в съдебно заседание на дванадесети декември
> две хиляди и трета година в състав:
>
> ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУМОВ
> ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
> ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
> ГАЛИНА ХРИСТОВА
> ЙОВКА ДРАЖЕВА
> при секретар Соня Методиева и с участието
> на прокурора Пенка Стефанова изслуша докладваното
> от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
> по адм. дело № 10066 / 2003.
>
>
> Съдебното производство по раздел ІІІ от глава трета на ЗВАС е
> образувано по касационна жалба от Георги Георгиев от гр.
> Дупница против решение № 8952 от 9.10.2003 г. по адм. дело №
> 1773 от 2003 г. на V отделение на Върховния административен
> съд, с което е отхвърлена жалбата му срещу решението на
> Висшия съдебен съвет по протокол № 2 от 15.01.2003 г. относно
> неназначаването му за съдия в Районния съд - гр. Силистра,
> при условията на чл. 68 от КТ, с искане да се отмени като
> неправилно поради необоснованост - отменително основание по
> чл. 218б, ал. 1, буква “в”, предложение трето от ГПК във
> връзка с чл. 11 от ЗВАС.
> Ответникът чрез процесуалния си представител иска от съда да
> остави в сила обжалваното решение като правилно и обосновано
> постановено.
> Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава
> заключение, че касационната жалба е неоснователна, тъй като
> обжалваното решение е правилно и обосновано и следва като
> такова да остане в сила.
> Върховният административен съд - 5-членен състав, като
> извърши проверка на обжалваното решение, в рамките на
> правомощията си по чл. 39 от ЗВАС намира, че касационната
> жалба е неоснователна.
> За да бъде отменено на основание чл. 218б, ал. 1, буква “в”,
> предложение трето от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС едно
> решение като неправилно поради необоснованост, следва да са
> опорочени не правните изводи на съда, а фактическите
> констатации на съда, и то не поради процесуални нарушения.
> Грешките при формирането на неговото вътрешно убеждение
> следва неизбежно да водят до неистински, грешни фактически
> констатации, а оттам и до неправилни правни изводи. За да
> бъде едно решение необосновано, следва да има вътрешно
> противоречие в мотивите на съда или несъответствие между
> мотивите и диспозитива.
> В настоящия случай при разглеждането на делото
> първоинстанционният съд е приел всички поискани и представени
> му писмени доказателства и въз основа на тях, след обстоен,
> задълбочен и логически непротиворечив анализ - поотделно и в
> съвкупност, е изградил приетата от него за установена
> фактическа обстановка, която се споделя изцяло и от
> настоящата инстанция, а именно - че жалбоподателят се е явил
> на конкурс за съдии пред комисия, определена от ВСС, и с
> решение № 6 от 20.12.2002 г. е бил класиран на първо място,
> че на основание чл. 127а, ал. 5 от ЗСВ компетентният орган -
> председателят на Окръжния съд - Силистра, е внесъл
> предложение пред ВСС за избирането и назначаването му на
> длъжност районен съдия при Районния съд - Силистра, при
> условията на чл. 68 от КТ и че с обжалваното решение ВСС чрез
> тайно гласуване е отхвърлил това предложение.
> Въз основа на тези верни фактически констатации, изградени
> чрез логически правилен анализ на всички доказателства по
> делото, съдът е стигнал до верния правен извод, че жалбата
> против решението на ВСС е неоснователна, тъй като този орган
> има оперативна самостоятелност при вземането на решения
> относно избирането или не на магистрати и не е обвързан с
> решението на комисията, провела конкурса, за разлика от
> органа по чл. 30 от ЗСВ, който е длъжен да предложи за избор
> от ВСС само кандидат, спечелил конкурса.
> Мотивиран от тези разсъждения, изградени след верен анализ на
> доказателствата по делото и правилно приложения материален
> закон, 3-членният състав на V отделение на Върховния
> административен съд е постановил и диспозитив на решението
> си, който напълно отговаря на направените от него в мотивите
> изводи.
> Следователно, след като съдът е събрал всички относими към
> спора доказателства и след техен задълбочен и логически верен
> анализ е изградил фактически констатации, които напълно
> отговарят на тези доказателства, и е формирал правни изводи в
> пълно съответствие с действащото законодателство, които е
> изложил както в мотивите, така и в диспозитива, той е
> постановил едно решение, което е правилно и обосновано и
> следва да остане в сила.
> По изложените съображения и на основание чл. 40, ал. 1 от
> ЗВАС Върховният административен съд - 5-членен състав,
>
> РЕШИ:
>
> ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8952 от 9.10.2003 г. по адм. дело №
> 1773 от 2003 г. на V отделение на Върховния административен
> съд.
> Решението не подлежи на обжалване.
>
> Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Урумов
> секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Веселина Кълова
> /п/ Панайот Генков
> /п/ Галина Христова
> /п/ Йовка Дражева
>
> В.О.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдията Галина Христова:
>
>
> Не споделям съображенията на съдебния състав, изложени в
> решението по адм. дело № 10066/2003 г., постановено в
> производство по чл. 33 от ЗВАС по обжалване на решение № 8952
> от 09.10.2003 г. по адм. дело № 1773/2003 г.
> Считам, че постановеното от петчленния състав решение е
> неправилно.
> По силата на чл. 39 от ЗВАС касационният съд се произнася
> само по наведените касационни основания. В случая касаторът
> не е конкретизирал в касационната си жалба конкретни
> касационни основания, но от изложеното в обстоятелствената
> част е видно, че се поддържа необоснованост и несъответствие
> с материалния закон. Считам, че неправилно петчленния състав
> е изградил решението си, обсъждайки единствено довода за
> необоснованост. С нито едно изречение не е взето отношение по
> втория довод - за нарушение на материалния закон. Съдът се е
> задоволил единствено да посочи, че се произнася в рамките на
> чл. 39 от ЗВАС. Ето защо не поддържам съображенията на
> останалите членове от съдебния състав.
> Считам, че касационната жалба е основателна. Решението на
> тричленния състав на ВАС е неправилно. Поддържам и споделям
> становището, изразено в особеното мнение на съдията Ж. Петрова.
> След като законодателят е въвел в ЗСВ конкурсното начало,
> след като ВСС е създал и комисия, на която е делегирал
> правата си да проведе конкурс за назначаването на младши
> съдии и младши прокурори, то единствено правилния извод е, че
> ВСС действа при условията на обвързана компетентност.
> Обратното би обезсмислило, както направената промяна в
> съдебния закон, така и конкурсното начало.
> Целта на законодателя, въвеждайки конкурсното начало е да
> направи избора състезателен и качествен, като измежду всички
> кандидати за съответните длъжности бъдат допуснати до участие
> само онези, които отговарят на изискванията на чл. 126 и чл.
> 127 от ЗСВ. Не би могло да бъде споделено становището, че ВСС
> въпреки въведеното конкурсно начало може да откаже назначение
> по целесъобразност. Анализирайки ЗСВ считам, че такова
> разбиране е неправилно, тъй като самият закон е въвел
> петгодишен срок за проверка на качествата на магистрата. И
> тук вече право на ВСС е да освободи назначения с конкурс, ако
> не покаже качества и професионализъм.
>
>
>
> Съдия: Г. Христова
valeri
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 15 Яну 2004, 14:06

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот яstavrev » 05 Май 2004, 10:32

Въобще не се учудвам,това е типично за ВАС.
яstavrev
 


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron