начало

Иван Гешев поиска отстраняването от длъжност на обвинения в хулиганство прокурор от ВКП Иван Гешев поиска отстраняването от длъжност на обвинения в хулиганство прокурор от ВКП

BНИМАНИЕ ТЕРОРИСТИ !!!

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


BНИМАНИЕ ТЕРОРИСТИ !!!

Мнениеот zainteresovan » 28 Апр 2004, 09:09

На основание чл. 105, ал. 1 и чл. 114 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Някои ТЕРОРИСТИ вече НЕ са такива, евала???

В Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма-приложение към решението, се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I:

а) в буква "А" се заличават следните точки: !!!! /????/

"64. "Кари Дин Мохаммад Ханиф, министър на планирането/Qari Din Mohammad Hanif, Minister of Planning";

"100. Алхадж Молла Садудин Сайед, кмет на Кабул/Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Mayor of Kabul City";

"106. Молави А. Кабир, губернатор на провинция Нангархар/Maulavi A. Kabir, Governor of Nangarhar Province";

"119. Молави Есматуллах Асем, висш ръководител на Обществото на Червения полумесец на Афганистан/Maulavi Esmatullah Asem, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)";

"120. Молави Каламуддин, председател на Олимпийския комитет/MaulaviQalamuddin, Head of Olympic Committee";

"121. Абдул Салам Заееф, посланик на талибаните в Пакистан/Abdul Salam Zaeef, Taliban Ambassador to Pakistan";

"125. Алхадж Молла Садруддин, кмет на Кабул/Alhaj Mullah Sadruddin, Mayor of Kabul City";

"126. Амир Хан Муттаки, представител на талибаните в преговорите, ръководени от ООН/Amir Khan Muttaqi, Taliban representative in UN-led talks", и

"132. Молла Абдул Салам Заееф (извънреден и пълномощен посланик)/ Mullah Abdul Salam Zaeef (Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary)";

б) в буква "В" се създават т. 104-151:

"104. Мохамад Насир Абас.

Дата на раждане: 6 май 1969 г.

Място на раждане: Сингапур.

Известен още като: а) Абу Хусна; b) Адди Мулионо; c) Малик; d) Кайрудин; е) Сулеман; f) Маман; g) Хусна.

Националност: Малайзия.

Паспорт №: А 8239388.

Национален идентификационен номер: 690506-71-5515.

Адрес: Таман Раджа Лаут, Саба, Малайзия.

Mohamad Nasir Abas DOB: 6 May 1969 POB: Singapore Low quality a.k.a.: a) Abu Husna b) Addy Mulyono c) Malik d) Khairudin e) Sulaeman f) Maman g) Husna Nationality: Malaysian Passport no.: A 8239388.

National identification no.: 690506-71-5515 Address: Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia.

105. Шади Мохамед Мустафа Абдалла.

Дата на раждане: 27 септември 1976 г.

Място на раждане: Ирбид, Йордания.

С голяма вероятност известен още като:

а) Емад Абделхади, роден на 27 септември 1976 г. в Алхамза; b) Шади Мохамед Мустафа Абдала, роден на 27 септември 1976 г. в Ирбид; c) Шади Абдалла, роден на 27 септември 1976 г. в Ирбид, Йордания; d) Шади Абдалла, роден на 27 септември 1976 г. в Ирбид; e) Емад Абдекади, роден на 27 септември 1976 г. в Атамзе; f) Зидан Емад Абделхади, роден на 27 септември 1976 г. в Алхамза.

С малка вероятност известен още като: a) (в Белгия) Шади Мохамед Мостафа Хасан, роден на 27 септември 1976 г. в Беж, Ирак, адрес: Рю де Пави 42, 1000 Брюксел, Белгия; b) Зидан; c) Зайдан; d) Ал Хут (англ.: Акулата); e) Емад Ал Ситауи.

Националност: йордански или палестински произход.

Паспорт №:

a) йордански паспорт № D 862 663, издаден в Иргид, Йордания, на 10 август 1993 г.;

b) йордански паспорт № H 641 183, издаден в Иргид, Йордания, на 17 април 2002 г.;

c) немски международен документ за пътуване № 0770479, издаден в Дортмунд, Германия, на 16 февруари 1998 г.

Адрес: Понастоящем е задържан и очаква съдебен процес.

a) име на бащата: Мохамед Абдалла;

b) име на майката: Джавахер Абдалла, Алмаданейе.

Shadi 2: Mohamed 3: Mustafa 4: Abdalla DOB: 27 Sept. 1976 POB: Irbid, Jordan Good quality a.k.a.: a) Emad Abdelhadie, born 27 Sept. 1976 in Alhamza b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, born 27 Sept. 1976 in Irbid c) Shadi Abdallha, born 27 Sept. 1976 in Irbid, Jordan d) Shadi Abdallah, born 27 Sept. 1976 in Irbid e) Emad Abdekhadie, born 27 Sept. 1976 in Athamse f) Zidan Emad Abdelhadie, born 27 Sept. 1976 in Alhamza.

Low quality a.k.a.: a) (Used in Belgium) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, born 27 Sept. 1976 in Beje, Iraq, address: Rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgium b) Zidan c) Zaidan d) Al Hut (English: the shark) e) Emad Al Sitawi Nationality: Jordanian of Palestinian origin.

Passport no.:

a) Jordanian passport no.: D 862 663, issued in Irgid, Jordan, on 10 Aug. 1993;

b) Jordanian passport no.: H 641 183, issued in Irgid, Jordan, on 17 April 2002;

c) German International travel document no.: 0770479, issued in Dortmund, Germany on 16 Feb. 1998.

Address: Currently in detention awaiting trial.

Name of father: Mohamed Abdalla.

Name of mother: Jawaher Abdalla, nйe Almadaneie.

106. Зулкифли Абдул Хир.

Дата на раждане: 5 януари 1966 г.

Място на раждане: Джохор, Малайзия.

С голяма вероятност известен също като: Муса Абдул Хир.

Националност: Малайзия.

Паспорт № А 11263265.

Национален идентификационен номер: 660105-01-5297.

Адрес: Сексиен 17, Шах Алам, Селангор, Малайзия.

Zulkifli Abdul Hir DOB: 5 January 1966 POB: Johor, Malaysia.

Good quality a.k.a.: Musa Abdul Hir Nationality: Malaysian.

Passport no.: A 11263265 National identification no.: 660105-01-5297.

Address: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

107. Мохамед Абу Дес.

Дата на раждане: 22 февруари 1964 г.

Място на раждане: Ирбид, Йордания.

С голяма вероятност известен като:

a) Ясер Хасан, роден на 1 февруари 1966 в Хасмиджа; b) Абу Али Абу Мохамед Деес, роден на 1 февруари 1966 г. в Хасмиджа; c) Мохамед Абу Дес, роден на 1 февруари 1966 г. в Хасмиджа, Ирак.

Националност: йорданска.

Паспорт №:

a) германски международен документ за пътуване № 0695982 с изтекъл срок;

b) германски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8 април 2004 г.

Адрес: Понастоящем задържан и очаква съдебен процес.

a) име на бащата: Мухемад Салех Хасан;

b) име на майката: Мариам Хасан, Чалабиа;

c) отличителни белези: деформация на показалеца на лявата ръка.

Mohamed Abu Dhess DOB: 22 Feb. 1964 POB: Irbid, Jordan.

Good quality a.k.a.: a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija;

b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija;

c) Mohamed Abu Dhess, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq.

Nationality: Jordanian Passport no.:

a) German International travel document no.: 0695982, expired;

b) German International travel document no.: 0785146, valid until 8 April 2004.

Address: Currently in detention awaiting trial

a) Name of father: Mouhemad Saleh Hassan;

b) Name of mother: Mariam Hassan, nйe Chalabia;

c) Distinguishing features: stiffening/deformation of the left index finger.

108. Ашраф Ал-Дагма.

Дата на раждане: 28 април 1969 г.

Място на раждане: Абсан, Ивицата Газа, Палестинските територии.

С голяма вероятност известeн още като:

a) Ашраф Ал-Дагма, роден на 28 април 1969 г. в Каннюз, Палестинските територии;

b) Ашраф Ал Дагма, роден на 28 април 1969 г. в Ивицата Газа, Палестинските територии;

c) Ашраф Ал Дагма, роден на 28 април 1969 г. в Палестинските територии;

d) Ашраф Ал Дагма, роден на 28 април 1969 г. в Абасан, Ивицата Газа.

Националност: неизвестна/палестински произход.

Паспорт №: Документ за пътуване на чужденец, издаден от Общинската администрация на Алтенбург, Германия, с дата 30 април 2000 г.

Адрес: понастоящем е задържан и очаква съдебен процес.

Aschraf Al-Dagma DOB: 28 April 1969.

POB: Absan, ..... Strip, Palestinian Territories.

Good quality a.k.a.:

a) Aschraf Al-Dagma, born 28 April 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories;

b) Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in the ..... Strip, Palestinian Territories;

c) Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in Palestinian Territories;

d) Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in Abasan, ..... Strip.

Nationality: Unresolved/Palestinian origin.

Passport no.: Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 April 2000.

National identification no.:

Address: Currently in detention awaiting trial.

109. Фатур Роман Ал-Гози.

Дата на раждане: 17 февруари 1971 г.

Място на раждане: Мадиун, Източна Ява, Индонезия.

С голяма вероятност известен още като: a) Ал Гози, Фатур Роман; b) Ал Гози, Фатур Рахман; c) Ал-Гози, Фатур Роман; d) Ал-гози, Фатур Рахман; e) Алгози, Фатур Роман; f) Алгози, Фатур Рахман; g) Ал-Гози, Фатур Роман; h) Ал-Гози, Фатур Рахман; i) Ранди Алих; j) Ранди Али; k) Алих Ранди; l) Ранди Адам Алих; m) Самми Сали Джамил; n) Самми Салих Джамил; o) Рони Азад; p) Рони Азад Бин Ахад; q) Рони Азад Бин Ахмад; r) Рони Азад Бин Амад; s) Едрис Ануар Родин.

Националност: индонезийска.

Паспорт №: Филипини GG 672613.

Fathur Rohman Al-Ghozhi DOB: February 17, 1971.

POB: Madiun, East Java, Indonesia.

Good quality a.k.a.: a) Al Ghozi, Fathur Rohman b) Al Ghozi, Fathur Rahman; c) Al-Gozi, Fathur Rohman; d) Al-Gozi, Fathur Rahman; e) Alghozi, Fathur Rohman; f) Alghozi, Fathur Rahman; g) Al-Gozhi, Fathur Rohman; h) Al-Gozhi, Fathur Rahman; i) Randy Alih; j) Randy Ali k) Alih Randy; l) Randy Adam Alih; m) Sammy Sali Jamil; n) Sammy Salih Jamil; o) Rony Azad; p) Rony Azad Bin Ahad; q) Rony Azad Bin Ahmad; r) Rony Azad Bin Amad; s) Edris Anwar Rodin

Nationality: Indonesian.

Passport no.: Philippines GG 672613.

110. Ахмад Фадил Назал Ал-Калайлех.

Дата на раждане: 30 октомври 1966 г.

Място на раждане: Ал-Заркаа, Йордания.

С голяма вероятност известен още като: a) Абу Мусаб Ал-Заркауи; b) Муханнад; c) Ал-Мухаджер d) Гариб.

Адрес: Местонахождението е неизвестно.

Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh.

DOB: 30 Oct. 1966 POB: Al-Zarqaa, Jordan

Good quality a.k.a.: a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer d) Garib.

Address: Whereabouts currently unknown.

111. Шамил Басаев.

Дата на раждане: 14 януари 1965 г.

Място на раждане: чеченското село Дишни-Ведено.

С голяма вероятност известен още като: Абдуллак Шамил Абу-Идрис.

Паспорт №: от януари 2002 г., руски паспорт № 623334.

Shamil Basayev.

DOB: 1/14/1965 POB: Chechen village of Dyshni-Vedeno.

Good quality a.k.a.: Abdullakh Shamil Abu-Idris.

Passport no.: As of January 2002, Russian passport number was 623334.

112. Агус Двикарна.

Дата на раждане: 11 август 1964 г.

Място на раждане: Макассар, Южно Сулавези, Индонезия.

Националност: индонезийска.

Agus Dwikarna.

DOB: August 11, 1964 POB: Makassar, South Sulawesi, Indonesia.

Nationality: Indonesian.

113. Худа Бин Абдул Хак.

Дата на раждане:

a) 9 февруари 1960 г.;

b) 2 февруари 1960 г.

Място на раждане: район Солокоро на регион Ламонган, провинция Източна Ява, Индонезия.

С голяма вероятност известен още като: a) Али Гуфрон; b) Али Гхуфрон; c) Али Гуфрон ал Мукхлас.

С малка вероятност известен още като: a) Мукхлас; b) Муклас; c) Мучлас; d) Софуан.

Националност: индонезиец.

Huda Bin Abdul Haq.

DOB:

a) February 9, 1960;

b) February 2, 1960.

POB: Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia.

Good quality a.k.a.: a) Ali Gufron b) Ali Ghufron c) Ali Gufron al Mukhlas.

Low quality a.k.a.: a) Mukhlas b) Muklas c) Muchlas d) Sofwan.

Nationality: Indonesian.

114. Азахари Хусин.

Титла: "д-р".

Дата на раждане: 14 септември 1957 г.

Място на раждане: Негери Сембилан, Малайзия.

Националност: малайзиец.

Паспорт № А 11512285.

Национален идентификационен номер: 570914-05-5411.

Адрес: Таман Шри Пулаи, Джохор, Малайзия.

Azahari Husin.

Title: Dr. DOB: 14 September 1957 POB: Negeri Sembilan, Malaysia.

Nationality: Malaysian Passport no.: A 11512285.

National identification no.: 570914-05-5411.

Address: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia.

115. Дауд Ибрахим.

Дата на раждане: 1955 г.

Място на раждане: Ратнагири, Индия.

С голяма вероятност известен още като: a) Дауд Ебрахим; b) Шейх Дауд Хассан.

Националност: индиец.

Паспорт №: А-333602, издаден на 6 април 1985 г. в Бомбай, Индия.

Dawood Ibrahim DOB: 1955 POB: Ratnagiri, India.

Good quality a.k.a.: a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan.

Nationality: Indian.

Passport no.: A-333602 issued April 6, 1985 in Bombay, India.

116. Салим И Саламуддин Юлкипли (Джулкипли).

Дата на раждане: 20 юни 1967 г.

Място на раждане: Тулей, Джоло Сулу, Филипините.

С голяма вероятност известен още като: a) Кипли Сали; b) Юлкипли (Джулкипли) Салим.

Salim Y Salamuddin Julkipli.

DOB: June 20, 1967 POB: Tulay, Jolo Sulu, Phillippines.

Good quality a.k.a.: a) Kipli Sali b) Julkipli Salim.

117. Адбул (Абдул) Манаф Касмури.

Дата на раждане: 18 (28) май 1955 г.

Място на раждане: Селангор, Малайзия.

С малка вероятност известен още като: a) Мухаммад Ал-Филипини; b) Интан.

Националност: малайзиец.

Паспорт №: А 9226483.

Национален идентификационен номер: 550528-10-5991.

Адрес: Кланг. Селангор, Малайзия.

Adbul Manaf Kasmuri DOB: 18 May 1955 POB: Selangor, Malaysia.

Low quality a.k.a.: a) Muhammad Al-Filipini b) Intan.

Nationality: Malaysian Passport no.: A 9226483.

National identification no.: 550528-10-5991.

Address: Klang. Selangor, Malaysia.

118. Амран Мансор.

Дата на раждане: 25 май 1964 г.

Място на раждане: Джохор, Малайзия.

С малка вероятност известен още като: Хенри.

Националност: малайзиец.

Паспорт № А 10326821.

Национален идентификационен номер: 640525-01-5885.

Адрес: Кг. Сг. Тирам, Джохор, Малайзия.

Amran Mansor DOB: 25 May 1964 POB: Johor, Malaysia.

Low quality a.k.a.: Henry Nationality: Malaysian.

Passport no.: A 10326821 National identification no.: 640525-01-5885.

Address: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia.

119. Зулкифли Марзуки.

Дата на раждане: 3 юли 1968 г.

Място на раждане: Селангор, Малайзия.

Адрес: Таман Пучонг Пердана, Селангор, Малайзия.

Zulkifli Marzuki DOB: 3 July 1968 POB: Selangor, Malaysia.

Nationality: Malaysian Passport no.: A 5983063.

National identification no.: 680703-10-5821.

Address: Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia.

120. Нордин Мохд. Топ.

Дата на раждане: 11 август 1969 г.

Място на раждане: Джохор, Малайзия.

Националност: малайзиец.

Паспорт № А 9775183.

Национален идентификационен номер: 690811-10-5873.

Адрес: Кг. Сг. Тирам, Джохор, Малайзия.

Nordin Mohd. Top.

DOB: 11 August 1969 POB: Johor, Malaysia.

Nationality: Malaysian Passport no.: A 9775183.

National identification no.: 690811-10-5873.

Address: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia.

121. Джамел Мустфа.

Дата на раждане: 28 септември 1973 г.

Място на раждане: Тиарет, Алжир.

С голяма вероятност известен още като:

a) Али Баркани, роден на 22 август 1973 г. в Мароко;

b) Калад Белкасам, роден на 31 декември 1979 г.;

c) Мостафа Джамел, роден на 31 декември 1979 г. в Маскара, Алжир;

d) Мостефа Джамел, роден на 26 септември 1973 г. в Махдиа, Алжир;

e) Мустафа Джамел, роден на 31 декември 1979 г. в Маскара, Алжир;

f) Балкасам Калад, роден на 26 август 1973 г. в Алжиер, Алжир;

g) Бекасам Калад, роден на 26 август 1973 г. в Алжиер, Алжир;

h) Белкасам Калад, роден на 26 август 1973 г. в Алжиер, Алжир;

i) Дамел Мостафа, роден на 31 декември 1979 г. в Алжиер, Алжир;

j) Джамал Мостафа, роден на 31 декември 1979 г. в Маскара, Алжир;

k) Джамал Мостафа, роден на 10 юни 1982 г.;

l) Джамел Мостафа, роден на 31 декември 1979 г. в Маскара, Алжир;

m) Джамел Мостафа, роден на 31 декември 1979 г. в Алжиер, Алжир;

n) Фджамел Мустфа, роден на 28 септември 1973 г. в Тиарет, Алжир;

o) Джамел Мустафа, роден на 31 декември 1979 г.;

p) Джамел Мустафа, роден на 31 декември 1979 г. в Маскара, Алжир.

С малка вероятност известен още като: Мустафа.

Националност: алжирец.

Паспорт:

a) подправено датско свидетелство за управление на МПС № 20645897, издадено на името на Али Баркани, 22 август 1973 г. в Мароко;

b) алжирско свидетелство за раждане, издадено за Джамел Мостефа, роден на 25 септември 1973 г. в Мендиа, провинция Тиарет, Алжир.

Адрес: понастоящем задържано и очаква съдебен процес.

Име на бащата: Джелали Мустфа.

Име на майката: Кадеджа Мансор.

Djamel Moustfa.

DOB: 28 Sept. 1973 POB: Tiaret, Algeria.

Good quality a.k.a.:

a) Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco;

b) Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979;

c) Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria;

d) Mostefa Djamel, born 26 Sept. 1973 in Mahdia, Algeria;

e) Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria;

f) Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeri;

g) Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria;

h) Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria;

i) Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria;

j) Djamal Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria;

k) Djamal Mostafa, born 10 June 1982;

l) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria;

m) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria;

n) Fjamel Moustfa, born 28 Sept. 1973 in Tiaret, Algeria;

o) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979;

p) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria.

Low quality a.k.a.: Mustafa Nationality: Algerian.

Passport no.:

a) Counterfeit Danish driving licence no. 20645897, made out to Ali Barkani, 22 Aug. 1973 in Morocco;

b) Algerian birth certificate, issued for Djamel Mostefa, born on 25 Sept. 1973 in Mehdia, Tiaret province, Algeria.

National identification no.:

Address: Currently in detention awaiting trial.

Name of father: Djelalli Moustfa.

Name of mother: Kadeja Mansore.

122. Арис Мунандар.

Дата на раждане: приблизително 34-40 годишен към декември 2002 г.

Място на раждане: Самби, Бойолали, Ява, Индонезия.

Aris Munandar.

DOB: Approximately 34-40 years of age as of December 2002.

POB: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia.

123. Абдул Хаким Мурад.

Дата на раждане: 4 януари 1968 г.

Място на раждане: Кувейт.

С голяма вероятност известен още като:

a) Мурад, Абдул Хаким Хасим;

b) Мурад, Абдул Хаким Али Хашим;

c) Мурад, Абдул Хаким Ал Хашим;

d) Саеед Акман;

e) Саеед Ахмед.

Националност: пакистанец.

Abdul Hakim Murad.

DOB: January 4, 1968 POB: Kuwait.

Good quality a.k.a.: a) Murad, Abdul Hakim Hasim;

b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim;

c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim;

d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed Nationality: Pakistani.

124. Имам Самудра.

Дата на раждане: 14 януари 1970 г.

Място на раждане: Серанг, Бантен, Индонезия.

С голяма вероятност известен още като:

a) Абдул Азиз бен Сихабудин;

b) Фаиз Юншар.

С малка вероятност известен още като:

a) Абдул Азис;

b) Кудама;

c) Хендри;

d) Хери;

e) Фатих;

f) Абу Омар.

Imam Samudra

DOB: January 14, 1970 POB: Serang, Banten, Indonesia.

Good quality a.k.a.: a ) Abdul Aziz ben Sihabudin b) Faiz Yunshar.

Low quality a.k.a.: a) Abdul Azis b) Kudama c) Hendri d) Heri e) Fatih f) Abu Omar.

125. Исмаил Абдаллах Сбаитан Шалаби.

Дата на раждане: 30 април 1973 г.

Място на раждане: Бекум, Германия.

С голяма вероятност известен още като:

a) Исмаин Шалабе, роден на 30 април 1973 г. в Бекум;

b) Исмаил Абдаллах Сбаитан Шалаби, роден на 30 април 1973 г. в Бекум.

Националност: йордански или палестински произход.

Паспорт:

a) паспорт на Хашемитско кралство Йордания № Е778675, издаден в Русайфа на 23 юни 1996 г., валиден до 23 юни 2001 г.;

b) паспорт на Хашемитско кралство Йордания № Н401056, JOR 9731050433, издаден на 11 април 2001 г., валиден до 10 април 2006 г.

Адрес: Понастоящем е задържан и очаква съдебен процес.

a) Име на бащата: Абдуллах Шалаби;

b) Име на майката: Аммних Шалаби;

1: Ismail 2: Abdallah 3: Sbaitan 4: Shalabi

DOB: 30 April 1973 POB: Beckum, Germany.

Good quality a.k.a.:

a) Ismain Shalabe, born 30 April 1973 in Beckum;

b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 April 1973 in Beckum.

Nationality: Jordanian of Palestinian origin.

Passport no.:

a) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan, no.: E778675, issued in Rusaifah on 23 June 1996, valid until 23 June 2001;

b) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no.: H401056, JOR 9731050433, issued on 11 April 2001, valid until 10 April 2006.

National identification no.:

Address: Currently in detention awaiting trial.

a) Name of father: Abdullah Shalabi;

b) Name of mother: Ammnih Shalabi.

126. Парлиндунган Сирегар.

Дата на раждане: a) 25 април 1957 г. b) 25 април 1967 г.

Място на раждане: Индонезия.

С голяма вероятност известен още като:

a) Сирегар, Парлин;

b) Сирегар, Салех Парлиндунган.

Националност: индонезиец.

Parlindungan 2: Siregar.

DOB: a) April 25, 1957 b) 25 April 1967 POB: Indonesia.

Good quality a.k.a.: a) Siregar, Parlin; b) Siregar, Saleh Parlindungan

Nationality: Indonesian.

127. Язлд Суфаат.

Дата на раждане: 20 януари 1964 г.

Място на раждане: Джохор, Малайзия

С малка вероятност известен още като:

a) Джо;

b) Абу Зуфар.

Националност: малайзиец.

Паспорт № А 10472263.

Национален идентификационен номер: 640120-01-5529.

Адрес: Таман Букит Ампанг, Селангор, Малайзия.

Yazld Sufaat.

DOB: 20 January 1964 POB: Johor, Malaysia.

Low quality a.k.a.: a) Joe b) Abu Zufar.

Nationality: Malaysian.

Passport no.: A 10472263.

National identification no.: 640120-01-5529.

Address: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia.

128. Яссин Сиуал.

Дата на раждане: приблизително 1972 г.

С голяма вероятност известен още като:

a) Салим Ясин;

b) Мохтар Ясин Махмуд;

c) Абдул Хади Ясин;

d) Мухамад Мубарок;

e) Мухаммад Сиауал.

С малка вероятност известен още като:

a) Абу Сета;

b) Махмуд;

c) Абу Муамар.

Националност: индонезиец.

Yassin Sywal.

DOB: Approximately 1972 POB:

Good quality a.k.a.: a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal.

Low quality a.k.a.: a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar.

Nationality: Indonesian.

129. Уан Мин Уан Мат.

Дата на раждане: 23 септември 1960 г.

Място на раждане: Келантан, Малайзия.

С малка вероятност известен още като:

a) Абу Хафис;

b) Уан Халим;

c) Абу Хидаях;

Националност: малайзиец.

Паспорт № А 9703399.

Национален идентификационен номер: 600923-03-5527.

Адрес: Улу Тирам, Джохор, Малайзия.

Wan Min Wan Mat.

DOB: 23 September 1960 POB: Kelantan, Malaysia.

Low quality a.k.a.: a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah.

Nationality: Malaysian Passport no.: A 9703399.

National identification no.: 600923-03-5527 Address: Ulu Tiram, Johor, Malaysia.

130. Мукхлис Юнос.

Дата на раждане: на или около 7 юли 1966 г.

Място на раждане: вероятно в Ланао дел Сур, Филипините.

С голяма вероятност известен още като:

a) Юнос, Муклис;

b) Сайфуллах Мукхлис Юнос.

Mukhlis Yunos

DOB: On or about 7 July 1966 POB: Estimated to be in Lanao del Sur, Philippines

Good quality a.k.a.: a) Yunos, Muklis b) Saifullah Mukhlis Yunos

131. Зайни Закариа.

Дата на раждане: 16 май 1967 г.

Място на раждане: Келантан, Малайзия.

С малка вероятност известен още като: Ахмад.

Националност: малайзиец.

Паспорт № А 11457974.

Национален идентификационен номер: 670516-03-5283.

Адрес: Кота Бару, Келантан, Малайзия.

Zaini Zakaria

DOB: 16 May 1967 POB: Kelantan, Malaysia.

Low quality a.k.a.: Ahmad Nationality: Malaysian.

Passport no.: A 11457974 National identification no.: 670516-03-5283.

Address: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

132. Фараж Фарж Хассан Ал Саади.

Дата на раждане: 28 ноември 1980 г.

Място на раждане: Либия.

С голяма вероятност известен още като:

a) Мохамед Абдулла Имад, роден в Газа на 28 ноември 1980 г.;

b) Мухамад Абдуллах Имад, роден в Йордания на 28 ноември 1980 г.;

c) Имад Мухамед Абделлах, роден в Палестина на 28 ноември 1980 г., местопребиваване: Виале Блини 42, Милано, Италия.

С малка вероятност известен още като: Хамза "Либиеца".

Faraj Farj Hassan Al Saadi DOB: 28.11.1980; POB: Libia

Good quality a.k.a.:

a) Mohamed Abdulla Imad, POB: ....., DOB: 28.11.1980;

b) Muhamad Abdullah Imad, POB: Giordania, DOB: 28.11.1980;

c) Imad Mouhamed Abdellah, POB: Palestine, DOB: 28.11.1980, Domicile: Viale Bligny 42, Milan, Italy.

Low quality a.k.a.: Hamza "the Libyan".

133. Саифи Аммари.

Дата на раждане: 1 януари 1968 г.

Място на раждане: Кеф Рих, Алжир.

С голяма вероятност известен още като:

а) Ел Пара (партизанско име);

b) Абдеррезак Ле Пара;

c) Абу Хайдара;

d) Ел Ураси;

e) Абдеррезак Займече;

f) Абдул Расакаммане Абу Хаидра;

g) Абдаларак.

Saifi Ammari DOB: 1 January 1968; POB: Kef Rih, Algeria.

Good quality a.k.a.:

a) El Para (combatname);

b) Abderrezak Le Para;

c) Abou Haidara;

d) El Ourassi;

e) Abderrezak Zaimeche;

f) Abdul Rasakammane Abu Haidra;

g) Abdalarak.

134. Моктар Белмоктар.

Дата на раждане: 1 юни 1972 г.

Място на раждане: Гардайа.

Син на Мохамед и Зора Чемка.

Mokhtar Belmokhtar DOB: 1 June 1972; POB: Ghardaia.

Son of Mohamed and Zohra Chemkha.

135. Шериф Саид Бен Абделхаким.

Дата на раждане: 25 януари 1970 г.

Място на раждане: Мензел Темин, Тунис.

С малка вероятност известен още като:

a) Джалал; b) Юсеф; c) Абу Салман.

Адрес: Корсо Лоди 59, Милано, Италия.

Cherif Said Ben Abdelhakim DOB: 25.01.1970; POB: Menzel Temine, Tunisia.

Low quality a.k.a.:

a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman.

Address: Corso Lodi 59, Milan, Italy.

136. Заркауи Имед Бен Мекки.

Дата на раждане: 15 януари 1973 г.

Място на раждане: Тунис, Тунис.

С малка вероятност известен още като:

a) Зарга; b) Надра.

Адрес: Виа Кол. Апрозио 588, Валекрозиа (ИМ), Италия (местопребиваване).

Zarkaoui Imed Ben Mekki DOB: 15.01.1973; POB: Tunisi, Tunisia.

Low quality a.k.a.: a) Zarga; b) Nadra.

Address: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italy (Domicilie).

137. Хамрауи Камел Бен Мулди.

Дата на раждане: 21 октомври 1977 г.

С малка вероятност известен още като:

a) Камел;

b) Кимо.

Адрес:

a) Виа Бертези 27, Кремона, Италия;

b) Виа Плебисцито 3, Кремона, Италия.

Hamraoui Kamel Benn Mouldi DOB: 21 октомври 1977.

Low quality a.k.a.:

a) Kamel;

b) Kimo.

Address:

a) Via Bertesi 27, Crеmona, Italy;

b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy.

138. Максамед Кабдуллаах Киизе.

Дата на раждане: 8 октомври 1974 г.

Място на раждане: Сомалия.

Адрес: Джамията във Виа Куаранта, Милано, Италия (местопребиваване).

Maxamed Cabdullaah Ciise DOB: 8.10.1974; POB: Somalia.

Address: Mosque in Via Quaranta, Milan, Italy (Domicile).

139. Ради Абд Ел Самие Абу Ел Язид Ел Аяши.

Дата на раждане: 2 януари 1972 г.

Място на раждане: Ел Гарбиа, Египет.

С малка вероятност известен още като: Мера"И.

Адрес: Виа Чилеа 40, Милано, Италия (местопребиваване).

Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi.

DOB: 02.01.1972; POB: El Gharbia, Egypt.

Low quality a.k.a.: Mera'I.

Address: Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile).

140. Буяхиа Хамади.

Дата на раждане: 22 май 1966 г.

Място на раждане: Тунис.

С голяма вероятност известен още като: Гамел Мохмед, роден в Мароко на 25 май 1966 г.

Адрес: Корсо ХХII Марцо 39, Милано, Италия (местопребиваване).

Bouyahia Hamadi DOB: 22.05.1966; POB: Tunisia.

Good quality a.k.a.: Gamel Mohmed, POB: Morocco, DOB: 25.05.1966.

Address: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy (Domicile).

141. Мохаммад Тахир Хаммид.

Титла: Имам; Дата на раждане: 1 ноември 1975 г.

Място на раждане: Пошок, Ирак.

С голяма вероятност известен още като: Абделхамид Ал Кюрди.

Адрес: Виа делла Мартинелла 132, Парма, Италия.

Mohammad Tahir Hammid Title: Imam; DOB: 01.11.1975; POB: Poshok, Iraq.

Good quality a.k.a.: Abdelhamid Al Kurdi.

Address: Via della Martinella 132, Parma, Italy.

142. Рихани Лофти.

Дата на раждане: 1 юли 1977 г.

Място на раждане: Тунис, Тунис.

С малка вероятност известен още като: Абдеррахман.

Адрес: Виа Болгери 4, Барни (Комо), Италия.

Rihani Lofti DOB: 01.07.1977; POB: Tunisi, Tunisia.

Low quality a.k.a.: Abderrahmane.

Address: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy.

143. Даки Мохаммед.

Дата на раждане: 29 март 1965 г.

Място на раждане: Мароко.

Адрес: Виа Мелато 11, Реджо Емилия, Италия (местопребиваване).

Daki Mohammed DOB: 29.03.1965; POB: Morocco.

Address: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Domicile).

144. Мохамед Амин Мостафа.

Дата на раждане: 11 октомври 1975 г.

Място на раждане: Каркук, Ирак.

Адрес: Виа делла Мартинелла 132, Парма, Италия (местопребиваване).

Mohamed Amin Mostafa DOB: 11.10.1975; POB: Karkuk, Iraq.

Address: Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile).

145. Насри Аит Ел Хади Мустафа.

Дата на раждане: 5 март 1962 г.

Място на раждане: Тунис.

Син на Абделкадер и Амина Аисауи.

Nasri Ait El Hadi Mustapha; DOB: 5 March 1962; POB: Tunis.

Son of Abdelkader and Amina Aissaoui.

146. Саади Нассим.

Дата на раждане: 30 ноември 1974 г.

Място на раждане: Хаидра, Тунис.

С малка вероятност известен още като: Абу Анис.

Адрес:

a) Виа Монте Граппа 15, Арлуно (Милано), Италия;

b) Виа Чефалониа 11, Милано, Италия (местопребиваване)/

Saadi Nassim; DOB: 30.11.1974; POB: Haidra, Tunisia.

Low quality a.k.a.: Abou Anis.

Address:

a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy;

b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile).

147. Дрисси Нуреддин.

Дата на раждане: 30 април 1969 г.

Място на раждане: Тунис, Тунис.

Адрес: Виа Плебисцито 3, Кремона, Италия/

Drissi Noureddine; DOB: 30.04.1969; POB: Tunisi, Tunisia.

Address: Via Plebiscito 3, Crеmona, Italy.

148. Лазер Бен Калифа Бен Ахмед Руни.

Дата на раждане: 20 ноември 1975 г.

Място на раждане: Сфакс, Тунис.

С малка вероятност известен още като: a) Салман; b) Лазар.

Адрес: Виколо С. Джовани, Римини, Италия (местопребиваване).

Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine; DOB: 20.11.1975; POB: Sfax, Tunisia.

Low quality a.k.a.: a) Salmane; b) Lazhar.

Address: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile).

149. Мурад Трабелси.

Дата на раждане: 20 май 1969 г.; място на раждане: Мензел Темин, Тунис.

С малка вероятност известен още като: Абу Джаррах.

Адрес: Виа Джеромини 15, Кремона, Италия/

Mourad Trabelsi; DOB: 20.05.1969; POB: Menzel Temine, Tunisia.

Low quality a.k.a.: Abou Djarrah ; Address: Via Geromini 15, Cremona, Italy.

150. Сафет Дургути.

Дата на раждане: 10 май 1967 г.

Място на раждане: Ораховац, Косово/

Safet Durguti; DOB: 10 May 1967; POB: Orahovac, Kosovo.

151. Шейх Абд-ал-Маджид Ал-Зиндани.

Дата на раждане: 1950 г.

Място на раждане: Йемен.

С голяма вероятност известен още като:

а) Абделмаджид Ал-Зиндани;

б) Шейх Абд Ал-Маджид Ал-Зиндани.

Националност: йеменска.

Паспорт № А005487 (Йемен), издаден на 13 август 1995 г.

Shaykh' Abd-al-Majid Al-Zindani.

DOB: 1950; POB: Yemen.

Good quality a.k.a:

a) Abdelmajid Al-Zindani.

b) Shaykh' Abd Al-Majid Al-Zindani.

Nationality: Yemeni.

Passport no: A005487 (Yemen) issued August 13, 1995."

2. В раздел II се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1:

аа) в подточка 46 думите "Йон Иняки" се заменят с "Йон Исаки", а думите "Jon Inaki" се заменят с "Jon Icaki";

бб) в подточка 51 думите "Ванехо Франко, Иниго" се заменят с "Валехо Франко, Исиго", а думите "Vallejo Franco, Inigo" се заменят с "Vallejo Franco, Icigo";

б) в т. 2:

аа) в подточка 7 думите "Хамас-Изз ал-Дин ал-Касем (терористично крило на Хамас)/Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terrorist wing of Hamas)" се заменят с "Хамас, включително Хамас-Изз ал-Дин ал-Касем"/"Hamas, including Hamas-Izz al-Din al-Qassem";

бб) създава се подточка 53:

"53. Великия ислямски фронт на войните от Изтока/Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)."

Министър-председател:
zainteresovan
 

Re: BНИМАНИЕ ТЕРОРИСТИ !!!

Мнениеот уплашен » 28 Апр 2004, 12:00

Абе, ти да не си един от тях? Има си разузнване и контраразузнаване, в НАТО сме, следователно има и друга по-сигурна инфо, ако не вярваш на нашите. Кво си се шашнал - ако САЩ ги изключват от списъка, чял свят ще ги изключи. То кучето си лае, ама на керванът много му пука. Я спи спокойно.
уплашен
 


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron