начало

ВАС решава накърнени ли са трудовите права на асистентите в университетите ВАС решава накърнени ли са трудовите права на асистентите в университетите

Лъжесвидетелство по чл. 291 от НК.

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Лъжесвидетелство по чл. 291 от НК.

Мнениеот Стефан Кънев » 29 Май 2004, 13:04

Чрез ВРИД Началник на РПУ-Свищов
До Следствена Служба-Свищов

Ж А Л Б А
от Стефан Неделчев Кънев, ул.”Кирил Д.Аврамов”, № 10, ,ет.2, ап.4
5250 Свищов, ЕГН 4701231481, тел.№ 0631-2-24-53
E-mail : stevenson@abv.bg
Капитан Кръстев,
Знае се, че следственият апарат се помещава в сградата на РПУ-Свищов. Поради факта, че нямат свое Деловодство, сте замолен най-учтиво да предадете този текст на Жалба до респективния орган. Става дума за факти с правно значение, имащи пряко отношение към деяние, достойно за окачествяването като престъпление против правосъдието. Правното основание за това е чл. 291, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Главното действуващо лице е Тодор Борисов Тодоров от Свищов, ул. “Ср.Гора “ № 3, вх.В, ап.1.Данните са от дата 21.10.2001 г. по описа на следствено дело № 639/00 г., потвърдени отново по НОХД №278/2002 г. на Св.Р.Съд видно от последвалия обвинителен акт срещу жалбоподателя Стефан Кънев-лист 8, стр. 126-128, приложени като неоспоримо доказателство към обвинителната теза, предадени ней от следственото дело.
Спомагателно действуващо лице е Мила Иванова Петкова, гр.Свищов, ул. К.Д.Аврамов, №7, блок Христо Ботев, вх.Б, ет.3.
Какво е имало да извърши главното действуващо лице. Отразено е като първо римско “Задачи на експертизата”. Имало е само една задача, а не повече задачи, надлежно потвърдени от самият експерт, инженер Т.Тодоров-по осем точки, в които са описани предмети, за които се иска да се даде оценка за цените към момента на закупуването на същите. Това искане е направено от следовател Росица Винчева с надлежно постановление за това.
Дали е имало друго второ и трето спомагателно лице, ще си проличи едва когато в защита на Тодоров се включи адвокат. Не е без значение очевидният факт, че този инженер добре владее правната лексика и подрежда ЗАКЛЮЧЕНИЕТО си така, както това правят обиграните адвокати. Да оставим настрана въпроса, доколко този експерт има икономически познания. Той си е инженер, трябва да познава добре своята материя. А това, че се намесва в други научни сфери е само доказателство за това, че с това свое свидетелство пред надлежните съдебни власти е осигурил са себе си една прилична допълнителна заплата в размер на 35 лв. Същата е определена по постановление на следовател Р.Винчева, по форма на МВР- 567-60/84/8-750 000-92- зелена карта с две лица. Съществува като лист 161 от сл.дело №639/00 г.
Все пак този експерт е казал и истинни неща по този образец на МВР, а именно това, че е оставил празна графата, предвиждаща отчет по извършената експертиза, като не е попълнил данни за някакви пътни разходи за командировка. А това за нас означава, че това лице не е пътувало никъде из България, за да извърши една обективна справка. Молим да обърнете внимание на този безобиден факт. Той е толкова малък, че едва може да се долови с невъоръжено око. За нас той е крайно съществен, понеже хвърля обилна светлина въху виновното поведение на Тодор Тодоров. Ето защо започваме да изнасяме фактите от ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, така както са отразени пред следствието и не са отречени пред Свищовски Районен Съд.
1.- лист 127. По точка първа, се казва, че офсетната печатна машина е закупена по фактура № 860/16.02.95 г. за сумата от 1 172 736,98 лв .Става дума за неденоминирани български левове. В подточката към точка първа се казва, че цената на USD към датата на закупуването е $ 1 772-/хиляда седемстотин седемдесет и два щатски долара./ при курс за деня 1:66,40.
Тази констатация се опровергава от следните официални за счетоводството на ПКИ ”Нове” документи, както следва:
а/ МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № ЖО 6/11 от Юни 1995 г., ном.№1012 по фактура 860/18.04.95 г. за сумата от 1 035 870,50 лв./неденоминирани/ за стойността на машина “Солна 225”по счетоводната документация на ПКИ ”Нове”- липсва подпис на Главен Счетоводител;
б/ Изходящо писмо до следствието от ПКИ ”Нове”, изх.№ 64 от 11.10.2001 г. с подпис на Главен Счетоводител, с което писмо се отговаря на въпроса, поставен от следодателяР.Винчева, колко е остатъчната стойност на машина “Солна 225” към 30.09.99 г. В това писмо е изнесана цифрата 6883,92 лв., остатъчна стойност или научно казано-балансовата стойност на машината след приспадането на амортизационните начисления.Това доказателство съществува при ПКИ ”Нове”-Свищов, отразено също така и по следственото дело в лист 123!!
в/ Постановлението за назначаване на експертиза по чл. 117-127 от НПК е от дата 11.10.2001 г. –лист 125 от следствието.
Иводът е, че на единадесетия ден от назначаването на експертизата, този инженер с учудваща бързина се справя със задачата да представи исканата оценка - 22.10.2001 г. - и този факт е засвидетелствуван от щемпела на Министерството на Финансите, служба ”Съдебно-счетоводни експертизи”-В.Търново-положен в началото на самото Заключение. Нека не се подценява факта, че постановлението за експертизата е от датата, на която в следствието е пристигнало писмото на ПКИ ”Нове” с информацията за балансовата стойност на машината – от 11.10.2001 г. Да не се подценява също така факта, че по трето римско от Заключението “Проверени документи и книжа”, експертът твърди, че за изпълнението на задачата се е запознал със следните документи: 1. Цялата документация по сл.д. № 639/00 г.. “ А това на свой ред идва да ни подскаже, че е било редно добре да познава писмото от ПКИ ”Нове” за балансовата стойност на процеесната машина.
г/ МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ от 18.04.1995 г., с подпис на Марин Маринов с ЕГН 5212171407 от ПКИ “Нове ”за получаването на машина “Солна – 225” от Швеция, един брой, по статистическа стойност 1 142 733 лв., освободена от мито по ПМС № 18/95 г. – графа 47, първи ред В: “Счетоводни данни”. Тези счетоводни данни, официални при това, не са умишлено преценявани от експерта.
Това е митническата стойност на машината - 1 142 733 лв - , която влиза като отчет пред републиканската статистика. В тази обща цена са отразени някои митнически сборове, които са надвнесените такси. Веднага се набива на очи, че Заключението дава неверни данни за цената на машината - 1 172 736,98 лв. Точно платената цена е съвсем друга и тя не е в щатски долари. Та това се потвърждава от самата фактура № 860/16.02.1995 г., която е за 127 000 шведски крони. Което означава, че е депозирано лъжливо свидетелство пред следствието и после пред съда в Свищов. Тук експертът е пропуснал да установи, че по точка 47 от МД, е цитирано ПМС №18/95 г., на което се позовава подписалият я – за преференциален внос от Швеция. Пропуснал е също така да спомене, че ПМС касае само страните по многостранен догововр, общо пет на брой, между които не фигурира Швеция като страна-договорителка. Казано иначе, експертът е пропуснал да каже, че това е по същността си нелегален внос от Швеция, представен като износ на нова машина от фирма, докато получател на парите е частното лице Мариане Руден със своя собствена сметка в Стокхолмска банка.
2.- лист 127. В точка пета, се казва, че машината е използвана на една смяна с чести престои, т.е. не е натоварвана интензивно.Това твърдение е също така лъжовно, а фактът в опровержение на това е ДОГОВОР за НАЕМ от 02.03.1999 г. между ПКИ ”Нове” и фирма от София.-“Лава-Л” ЕООД, с представител Любомир Цвятков Петков / намира се в ПКИ ”Нове”. Имат и други договори за отдаване под наем/. Нещо повече: прави впечатление, че този експерт се произнася като бивш следовател: ” Като взе предвид костатациите и всички обяснения в материалите по делето и направените пазарни проучвания”
Експертизата определи: 1.- цената на офсетна печатна машина “Солна-225” :
Цена към датата на закупуване на машината – 16.02.95 г. - 1 177 736, 98 лв.,т.е. $ 1 772
- Цена на нова машина към датата на продажбата – 11.10.1999 г.; $ 1 772 x 1. 975 = 35 000 лв. <<Отчитайки физическото и морално износване /амортизация/ на машината, определям пазарната стойност на машината към 11.10.1999 г. на 24 000 лв.Пазарната стойност на печатарска машина “Солна -225” – 24 000 лв.>> Тук експертът пак излиза извън обсега на задачата си и определя пазарна цена, при задача да даде ЦЕНА, а не пазарна стойност. Това са съвсем различни понятия, понеже към момента на инкриминираното денияние е действувал ЗДДС, за който едно е стойност на сделката и съвсем друго-цена на сделката. Цената е с 20% повече, поради задължение за начисляване на данък ДДС.
Това твърдение, че пазарната цена е съобразена след приспадане на амортизационните начисления не отговоря на истината. Аргумент е фактът, че тази машина НИКОГА, не е била осчетоводявана с начална стойност 35 000 лв. деноминирани левове. Тя е осчетоводявана по недономинирани левове, и съвсем не съвпадат твърденията на експерта с обективно съществувалото осчетоводяване-Виж. за МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР по-горе! Тази цифра 24 000 лв. умишлено е експонирана в центъра на Заключението, даже е подчертана като неоспоримо доказателство. Ние също така подчертаваме този факт, тъй като в него не съзираме печатна грешка, а съвсем умишлена грешка, имаща за задачата да убеди следовател Росица Винчева в достоверността на десетократно завишената цена и така да я принуди косвено да повдигне обвиинение, като доказано от ОБЕКТИВНА СТРАНА. Наш ред е да надебелим шрифт и да го подчертаем, затова се търси назазателната намеса на следствения апарат.
Тук експертът дава лъжливо свидетелство, че става въпрос за съвсем нова машиина. Това не е истина, но е предоставена на следствието като истина. Истината е, че тази машина носи фабричен номер 0783, прозведена е през 1968 г. в Швеция и е продадена от фирмата производител през 1969 г. През времето до нейното пристигане в България, тази машина е претърпяла доста прехвърляния между собственици, за да не може да се бракува, а да се осчетоводява наново.
3.- лист 127. Четвърто римско “Констативно-съобразителна част”. Там също така се изнася една неистина, че експертът е направил проучване на пазарното търсене на печатарски машини. Както вече се каза по-горе, няма искане от страна на експерта за начисляване на пътни пари по повод експертизата с нейните проучвания. В Свищов няма нито един магазин в който да се продават печатарски машини. И никога не е имало от Освобождението до сега! Което означава за нас, че не е извършено никакво проучване, а се е ползвала услугата на някой специалист, който е предложил този текст на Заключение. В България има само една единствена фирма от София, която е официален представител на печатните машини, произвеждани в Швеция. Фирмата се казва “Камартон” и която фирма предоставя информация на потенциалните клиенти, само че за машини произведени най-рано през 1975 г. Това произвоство на “Солна-225” отдавна е стряно, понеже това е първи клас двуцветен печат. Фирма “Камартон” не е правила оферта на ПКИ ”Нове” за машина от 1968 г. с името “Солна 225”/ има си цяла тетрадка на нейните оферти в ПКИ”Нове”/ В един ценоразпис на машините, фигурира машина “Солна 225”, но произведена през 1976 година, а не както при процесната, произведена през 1968 г. И за която са искали 127 000 шведски крони, така е отбелязал някой по тази оферта-ценоразпис.
По точка шеста, е упоменато едно канапе, 8 броя столове и масичка, купувани преди около 15 години. И това не е вярно. Доказва се от самия тескт на това заключение, като се сочат години на закупуване по фактура 2476/25.01.98 г. и 2489/05.03.1999 г. Нали задачата беше да се оцени към датата на закупуването на други стоки като нови, т.е. по първоначалното закупуване. А такива данни експертът умишлено не е дал. Поради причината, че тези стоки са отдавна закупени от кооперация “Милан Василев”/бивша/ и че това са били комсомолците, закупили тези стоки. Има данни по писмото на ПКИ ”Нове”, че това е тъкмо така. Нещо повече: от 19 декември 1991 година това канапе и другите маси и столове, не са били вече собственост на бившата комсомолска организация при при ТПК "Милан Василев" по силата на чл.1, ал.4 и чл.6 от ЗИБКП, БЗНС, ДКМС, ОФ, САБПФК и БПС - ДВ, бр.105/1991 г., Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 1В. Тези сделки са обявени от закона за нищожни, а предметите по тях - държавна собственост. Освен това, по следстеното дело има данн и няколко Протокола на бракуване на стари стоки, откъдето се вижда, че цитираните стоки са били въведени в експлоатация още през 1967-68 години. Изнесена е, следователно, една неистина в това заключение. Става дума за една шкурка, 6 кв.м. От материалите по делото се вижда – лист 108, че свидетелката Иванка Илиева потвърждава, че тази щкурка тя я е закупила и е поделена между нея, Савенка и Димитър. Явното е, че експертът само лъжливо изнася, че е съобразил всичките показания на разпитаните лица. Иначе е нямал правото да включва тази шкурка към общата маса на продадените от подследствения Стефан Кънев вещи. Нито пък е имал правото да включва една пинсета, закупена от Иванка Илиева.
4.-лист 127 . Адкокатът на защитата, тогава, е правил лични отметки по този лист, видимо от неговия почерк. При точка втора, се споменават нови цени на стоките, без да се даде необходимата информация за това, от кои магазини в Свищов е почерпана тази информация. Макар и да е знаел, че това са стари и достатъчно амортизарани стоки, експертът включва всичките под един знаменател, като в Заключителната част, таблично, определя една обща пазарна стойност от 24 391 лв.,/лист 128/. По този начин дава за основа на очакването обвинение една заблуда. Защо? Защото не може да се претендира, че амортизирани и морално остарели стоки следва да се оценяват като нови и да се нарича Стефан Кънев последствен, за това, че не ги е продал като нови стоки.
Настоява се, да се зададе следния въпрос на Тодор Тодоров: по каква методика е определил размера на амортизационните отчисления, така че за един период от 4 години планова амортизация, от 35 000 лв., са останали общо 24 000 лв. Тази цифра не е логично определена понеже 35000 се разделя на пет години, което прави близо по 7000 лв. на година, така че след четири години амортизация, би било редно амортизационната стойност да е някъде към 7000 лв. Откъде накъде той преценява субективно, че е останала стойност в размер на 24 000 лв.? Нали върху нея би било редно при продажба да се начисли ДДС. Точно тук експертът се е доказал като лъжеексперт. Искал е именно така да представи фактите, съкаш Стефан Кънев е пропуснал умишлено да отрази по първа линия в ДДС-фактурата тази стойност на сделката. Още един въпрос-как се оценява МОРАЛНАТА износеност? По каква методика, по какви таблици? За физическото остаряване вече се знае. Пита се, за моралното остаряване, какви са критериите, които са ръководили умствения процес на този инженер. Доколкото нам е известно, в техническите ВУЗ-ове, се изучава висша математика-първа и втора част. Там професорите само за една погрешно привнесена десетична запетая дават оценка Слаб 2. Струва ни се, че трябва да му дадем оценка-чл. 291, ал.1 от НК.
Спомагателното действуващо лице поизчакало малко и чрез ИСК от името на ПКИ ”Нове”, без при това да е официално изведен по регистъра на кооперацията, настоява пред съда, щото Стефан Кънев да върне разликата от 13 309,45 лв. явяваща се като разлика от “начислената обективна амортизация” на експерта и сумата от 24 000 лв. пазарана цена на нова стока?! При това, датата на изискуемостта по иска е фиксирана начиная от 11.10.1999 г. за 13 309,45 лв. заедно с лихвите. Твърди се, че щетата е била напълно доказана и установена в предравителното производство,била подкрепена с писмени доказателства. Искът носи само подписа на Мила Иванова, няма печат, няма щемпъл, няма изходяща номерация.
Вярно е, че тази цифра от 35 000 лв. “начална цена на закупуването” на машината напълно задоволява Мила Иванова. Тя именно първа /изх.№19 от 25.03.2000 г./ навежда на мисълта прокурора, че подобна висока цена е била дадена за машина “Солна-225”, когато се жалва против Стефан Кънев с Тъжбата си от 24 март 2000 г., въз онова на която е образувано прокурорската преписка №362/24 март 2000 г. , а после сл.д.№ 639/00 г. Най-отдолу пише дословно следното:”...че цената е крайно ниска и същата струва около 36 000 000 /стари/ лева...” Тя твърди, че остатъчната стойност на машината била 36 000 лв. и така е заприходена в счетоводството на кооперацията. Това нейно твърдение не е вярно.
Колкото до офертите, за които имало предложена цена в размер на 40 000 000/стари/ лева, това също така не е вярно. Доказва се по лист 195 и лист 196, за две цени, от две фирми:бургаската дава 9 000 нови лева, а плевенската фирма дава 10 000 с включен ДДС. Дали Мила Иванова е тази, която иска да се завиши десетократно тази цена или други, искащи да прикрият по този разтакаващ следствието начин нелегалния внос и източване на авоарите на ПКИ ”Нове”, трябва да се установи в наказателна процедура.
За Стефан Кънев има налице вредни последици. Той е привлечен да отговаря наказателно по чл. 283 от НК един път, после да отговаря наказателно по чл. 282 от НК, а това прави вече пет години ходене по мъките за това, че вместо правилната остатъчна стойност 3499,70 лв., е посочена завишена цена/ 1 772 долара, по 1. 975 дава точно 3499,70 лв./ Стефан Кънев е знаел, че балансовата стойност е някъде под 7000 лв., и при това положение е потърсил лицензираната оценка. Същата е дала една справедлива цена в размер на 7680 лв. като база, въз основа на която Стефан Кънев е имал напълно правото да начисли 20% ДДС и да продаде машината. Но той е потърсил по-благоприятен вариант за ПКИ ”Нове” – търг!! И е получил сумата от 13 200 лв., което прави около десет хиляди лева повече за кооперацията. Ето защо казваме също така, че той е бил набеден.
Има и друго спомагателно действуващо лице. За него се казва по писмо Изх. №27 от 18 февуари 2004 г. на ПКИ “Нове”, че Славчо Симеонов Блажев не е член-кооператор на ПКИ”Нове”. А това означава, че лицето няма правото / НЯМА РЕШЕНИЕ НА ОС от 2002 г./да се представя като надлежно упълномощен представител на кооперацията, защото такъв е самият председател-Савенка Александрова, засега. Няма даже заповед за назначаването му като юрисконсулт, защото засега главен асистент и адвокат Пенко Димитров е техен юрисконсулт, който съветва кооперацията. Този Славчо Блажев никога не бивал надлежно - нито по Устав, нито по ЗК/нов/ - упълномощаван да представлява кооперация ”Нове” пред съдилищата.Нека отговори, поради какви лични причини поддържа в съда, че иска бил напълно доказан, и по какви причини е искал да се въприеме една значително завишена продажна цена, след като е знаел от материалите по делото, че остатъчната стойност е едва 6883 лв. Няма даже представено пълномощно, че в Свищов по делото, го изпраща някакъв си Регионален съюз на ТПК от В.Търново. Ако приемем, че иска се предявява от РС на ТПК от В.Търново, само тогава Славчо.Блажев може да се явява по делото. Но иска се предявява от друго юридическо лице, напълно самостоятелно. Чисто и просто са заобиколили чл. 25 от Закон за кооперациите, за да се “помогне” на приятел?! За нас това означава съучастие!
Кои са причините за това деяние? Личното ни мнение е, че главното действуващо лице е търсило парична облага от проведена експертиза. Все пак, не е без значение, кой определя даден експерт. Да се разпита Росица Винчева за мотивите и да назначи инженер за счетоводна експертиза, вместо икономист. А такива в Свищов-наспорил господ. По този начин главното лице е засвидетелстувало някаква солидарност с Мила Иванова, а вероятно и с други лица, които са искали да “накиснат” Стефан Кънев, та по-бързо да мине давностният им срок от десет години-за деянието измама, документи престъпления и нелегален внос./ виж.Сигнал №1224/03 г. до Районен Прокурор/
Какво се иска от следствието?
1.- Да се образува досъдебно производсто по силата на чл. 187:1. във връзка с чл. 188, ал. 2 от НПК. Да не се прави отказ, понеже ще се третира като неизпълнеие на задълженията по чл. 1, ал. 2 от НПК!! 2.- Да се привлекат като заподозрени цитираните лица; 3.- Да се набавят цитираните документи по подписаната жалба от днес.
Приложения: 1.- 1 бр.Заключение, лист 126-128 от сл.д. №639/00 г.; 2.- 1 бр. Тъжба от 24 март 2000 г.; 3.-Писмо на ПКИ ”Нове” от 18.02.2004 г.
Свищов, / сряда, 05 Май 2004 г./ Жалвал се
Стефан Кънев

Забележка: Регистрирана под номер 1708/10 май 2004 г. при РПУ-Свищов


file: sledstvieto.doc
Стефан Кънев
 

Re: Лъжесвидетелство по чл. 291 от НК.

Мнениеот лунатик » 30 Май 2004, 21:48

Императоре,
За да може всяка твоя жалба да стигне все пак до адресата си по такъв начин, че да може да й се обърне внимание, бъди по-кратък в изложнеито си. Бъди сигурен - никой не чете пространни изявления (и аз нямам търпение да изчетя всичко което си написал - може и да е най-гениалното - но нямам търпение). А и сега не съм го изчел до края последнното ти такова - просто нямам воля.
Навремето и аз страдах от "манията" да бъда колкото се може по-обстоятелствен. Тогава мислех, че това е най-добрия вариант. Мина доста време преди да осъзная, че "майсторлъка" е не да излагаш това което знаеш, с повече думи. Майсторлъкът е да изложиш това което мислиш в кратък стил - почти "телеграфически". Опитай, и ще спечелиш.
лунатик
 

Re: Лъжесвидетелство по чл. 291 от НК.

Мнениеот Докторант » 31 Май 2004, 12:31

Съветът не е лош.Лошото е, че съдиите не си дават труда да прочетат това, което им се поднася. Дори да е в стил стненографотелеграфически, пак не си дават труда. В същност, обзорното описание има за цел повечето да обясни на жалващите се, като им покаже грешките на държавната власт и ги научи на правата им.
Докторант
 


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron