начало

КПКОНПИ не е съгласна, че трябва да плаща 100 000 лева на Трайчо Трайков КПКОНПИ не е съгласна, че трябва да плаща 100 000 лева на Трайчо Трайков

КОНЦЕПЦИЯ

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот bgjurist » 02 Дек 2004, 09:42

Американският писател на фентъзи Тери Пратчет в историите си от Света на Диска предлага една идея за ефективна борба с престъпността. Престъпността като социално явление е много стара и съществува, откакто съществува обществото. Тя, подобно и на други социални явления, може да бъде ограничена, но не може да бъде унищожена. В този смисъл, най-ефективният начин да се ограничи престъпността, е тя да бъде организирана. Авторът въвежда идеята, че с организирането й престъпността може да бъде планирана в разумни граници.
Колкото и налудничаво да звучи, ако се експериментира, биха могли да се получат забележителни положителни резултати. Изходна точка на нашата теза е да се посочат онези престъпления, които най-често се срещат в нашата действителност – това са най-вече престъпленията против личността (убийства, телесни повреди и др.), против собствеността (кражби, грабежи, изнудвания, измами и др.), компютърни престъпления, т.нар. “корупционни” (подкуп, злоупотреба със служебно положение, превишаване на власт и др.), свързаните с наркотични вещества и прекурсори, оръжия и др.
Първият етап от организирането на престъпността в страната ни е легализирането на т.нар. “силови групировки”. Те следва да имат предписаната от закона форма – ТЗ предвижда следните форми, които биха могли да се използват в случая: ЕТ, СД, КД, КДА, ООД, ЕООД, АД и ЕАД. Освен това, ТЗ предвижда още и две форми на икономически обединения – консорциум и холдинг. Не би следвало групировката да се отнася към други законни форми на организационна структура (например – на сдружения или фондации с нестопнаска цел), тъй като дейността, която те извършват, следва да се отнесе към извършваната по занятие (професия) за продължителен период от време и предвижда натрупването на печалба. Следва дейностите на групировките да бъдат добавени към чл.1, ал.1 от ТЗ, което пък вече ги легализира (узаконява). Горепосочената процедура продължава със следващите промени (предимно – допълнения) в данъчното законодателство, и по-специално – в ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и ДПК. В ЗОДФЛ промените биха намерили малко практическо приложение, тъй като оборотът на групировките е прекалено голям; по-скоро, най-голямо практическо приложение биха имали ЗКПО и ЗДДС. Това ще допринесе за значителни постъпления в бюджета, което е още един положителен принос на национално равнище. А предвид и увеличилият се напоследък ръст на престъпността у нас, България ще увеличи в кратки срокове брутния си вътрешен продукт. На следващо място, ако се касае за международни престъпления и/или престъпления с международен елемент, следва да се нанесат корекции и в митническото законодателство, в ЗЧИ и др. Това пък ще издигне още повече статутът на България в международен аспект и ще спомогне интеграционните процеси. На следващо място, следва да се направят и промени в трудовото и в осигурителното законодателство. По този начин ще се намали драстично т.нар. “сива икономика”, а новопоявилите се “работници/служители” ще могат да бъдат спокойни за бъдещето си – вече ще трупат трудов и осигурителен стаж, ще могат да разчитат на пенсия и да ползват и други облаги. Разбира се, като всяка иновация, и това легализиране на престъпността ще срещне известни трудности. Необходимо е и въвеждането на лицензионен режим и др., а също и промени в счетоводното законодателство и най-вече – въвеждането на нови счетоводни стандарти. Но това не би следвало да спре развитието на страната ни по пътя на прогреса.
Да разгледаме сега какви са очакваните резултати от нововъведението. Най-напред, значително ще намалее престъпността. Това е така, защото извършваните деяния вече няма да се квалифицират като престъпления, тъй като вече ще са вид стопанска дейност. Това, от своя страна, ще намали значително работата на полицията по разкриването и превенцията на престъпността. Би могло да се предостави възможност на новообразуваните фирми да имат известни правомощия в областта на разследването и евентуално – в санкционирането на правонарушенията, което пък ще засили процентът на участието на обществеността в борбата с престъпността. В случая, извършването на дадено деяние без разрешение вече ще се санкционира по-строго, тъй като ще се кумулира освен като престъпление, и като извършване на стопанска дейност без нужната лицензия и неплащане на съответния данък за вида деяние. В тази борба би могла да се включи и Комисията за защита на конкуренцията. За икономическите ползи вече споменахме – ще влизат постъпления в бюджета, ще се повиши брутният вътрешен продукт, увеличаване на заетостта и др. Би могло да има и положителни ефекти върху професионалната квалификация и преквалификация, което пък да даде ефект и в сферата на образованието.
Да разгледаме и евентуални практически възможности от нововъведенията:
Например, организация за наемни убийства по нововъведеното законодателство ще следва да се трансформира като търговско дружество (в някоя от формите му) за предоставяне на услугата “експресно превеждане на дадено лице в качеството му на наследодател”. Самостоятелно действащите лица, предоставящи услугата, могат да се легализират като ЕТ или като лица, упражняващи свободна професия. Фирмата/лицето следва да се регистрират в окръжния съд по местоседалището си, съответно и в данъчната служба и в регионалното звено на НОИ. След тези регистрации следва издаването на съответния лиценз за упражняване на дейността. С работещите в организацията следва да бъдат сключени трудови договори или граждански договори за личен труд, които договори работодателят следва да регистрира в регионалното звено на НОИ. За извършването на предлаганата услуга е необходимо сключването на договор, който е добре да бъде в писмена форма. Предмет по този договор е животът на физическо лице, различно от личностите на поръчителя и изпълнителя (страните по договора). Поръчител по този договор може да бъде физическо или юридическо лице. Изпълнител е винаги фирмата/ЕТ. По сега действащото законодателство, няма ограничения във времето, кога следва да се плати възнаграждението по този договор. Изпълнителят по договора следва да пази служебната тайна относно личността на поръчителя. Този договор може да бъде обвързан със срок на изпълнение. Рискът от случайно погиване на изпълнителя се носи от изпълнителя. Случайното погиване на поръчителя, обаче, не освобождава изпълнителят от извършването на услугата. Задължението на изпълнителя не е intuito personae, (с оглед на личността му), т.е., той може да извърши услугата и с привличането на други (под-) изпълнители, или изцяло да прехвърли задължението за извършване на услугата на други изпълнители. Тъй като вече става дума за извършването на стопанска дейност – услуга, тя следва да се отчита чрез фискален бон от електронно устройство (касов апарат) или чрез касова бележка от кочан, заверен в съответната данъчна служба. Съгласно действащото данъчно законодателство, издаването на фискален бон/касова бележка следва да се отчита в специална книга в края на работния ден, в който е издадена. До 31януари на дадена година следва да се прави годишен счетоводен отчет за предходната година, който отчет следва да се прилага към данъчната декларация за съответната година. Необходимо е да се подчертае, че с настъпването на желаните последици, изпълнителят следва да остави необходимата информация, която в случая най-подходящо е да бъде писмена бележка с необходимите съдържание и форма, предвидени в закона; в противен случай би било налице правонарушение. Ако някое лице извършва тази услуга без съответните регистрации и лицензи, то това лице следва да се преследва за престъпленията “умишлено убийство”, “извършване на стопанска дейност без разрешение” и “данъчно престъпление”. Това, от своя страна, следва да повиши санкцията срещу него. Ако пък има предоставени правомощия на фирмите/ЕТ да разследват и санкционират (в известна степен) нелицензираното извършване на услуги, то това ще увеличи участието на обществеността в борбата с престъпността.
За друг пример ще посочим лица или организации, извършващи побой над други лица срещу заплащане. По сега действащото законодателство би могло подобен род дейност да бъде във формата на застрахователно и презастрахователно търговско дружество. Законът, обаче, изисква дружества от този род да са под формата на АД или ЕАД. И тук лицензът е необходим. Лицензията, обаче, би могла да се класифицира: за тежки, леки или средни телесни повреди. Необходимо е, обаче, и отпечатването на акции (евентуално – и облигации), които като ценни книги следва да са на хартиен носител с воден знак. Не е необходимо акционерите в такива дружества да са служители/работници в дружеството; възможно е, обаче, създаването на РМД. И тук договорът между поръчителя и изпълнителя е аналогичен с този при превеждането на дадено лице в качеството на наследодател. Предмет на този договор може да бъде здравето на физическо лице. Особена хипотеза е, че тук поръчител-физическо лице може да поиска нанасянето на самия него на съответната телесна повреда (вероятен интерес – придобиване на пенсия поради инвалидност). Но за разлика от него, този договор би могъл да бъде сключен intuito personae. Ако, обаче, договорът не е обвързан с това изискване, е възможно използването и на други (под-) изпълнители, или изцяло да се прехвърли задължението за извършване на услугата на други изпълнители. И тук е необходимо уведомяването за извършената услуга (чрез бележка с необходимата форма и съдържание). Що се отнася за годишното счетоводно приключване, данъчното отчитане и извършването на услугата без съответните регистрации и лицензи, то това е аналогично с горепосоченото за услугите по превеждане на дадено лице в качеството на наследодател. Ако дружеството е застрахователно, то би могло да участва и на пазара на ценни книжа, като пусне акции/облигации в обръщение, което пък би повишило стопанския оборот на страната ни и е още един положителен аспект в икономиката на страната ни.
Що се отнася до палежи и убийства, и тук подходящата юридическа форма е застрахователно АД/ЕАД. Но тук би могло и еднолично упражняване на дейността (като ЕТ или свободна професия). Лицензиите и тук са необходими. В тежест на фирмата/ЕТ е да доказва и законния произход на използваните запалителни/взривни материали. Предмет на този вид договор може да бъде личността (здравето/живота на физическото лице) и/или имуществото (на физическото/юридическото лице). И тук е характерна особена хипотеза – относно имуществото, то може да принадлежи на поръчителя. Задължението за изпълнение на услугата не е intuito personae. Рискът от унищожаване/повреждане на непосочени в договора личност/имущество се носи от поръчителя, а ако последният е починал/заличен – от правоприемника му. Що се отнася до трудовите договори/гражданските договори за личен труд, то в тях следва да се предвидят клаузи за по-високо заплащане поради т.нар. “рисков фактор”, т.е., подлагането на съответния работник/служител в нездравословни и опасни условия на труд. Поставянето на уведомителна бележка също е необходимо. Отчетът и преследването на нерегистрираната дейност е, както е посочено по-горе.
Относно кражби/грабежи, то тук най-подходящата законодателна форма е застрахователно дружество (АД или ЕАД). Самостоятелно действащите лица биха могли да легализират дейността си чрез регистрирането си като застрахователно ЕАД. Лицензът и тук е необходим, но би могъл да се класифицира: само кражба, джебчийство, само грабеж, грабеж и кражба и т.н. На пръв поглед, връзката кражбите/грабежите със застраховането буди недоумение. Но ако се плаща известна вноска от дадено лице (физическо или юридическо), то фирмите не следва да посягат на собствеността му за периода, за който е заплатена вноската. Цитираният в началото автор Тери Пратчет дава едно интересно, но твърде недвусмислено определение на понятието “официален грабеж”: “Грабеж на стойност 20$, срещу който се получава карта за непосягане върху имуществото на жертвата в продължение на 2 месеца (и тъй като има промоция, срещу това се получава готварска престилка и сервиз от 6 кристални чаши)...” На това има и алтернатива (пак от същия автор): “... И грабеж на стойност 100$, срещу който се получава карта за непосягане върху имуществото на жертвата за срок от 1 година (и промоцията – барбекю с комплект прибори за 12 човека и престилка с надпис). За разлика от горепосочените примери, тук не се говори за договор за извършването на определена услуга, а за предплащане като защита срещу настъпването на бъдещо несигурно събитие (застрахователен риск). На практика, се плаща на застрахователя (извършителя), за да се въздържа да извършва (задължението non facere) определената дейност досежно имуществото на застрахования. Възможно е, обаче, и сключването на договор. Поръчителят посочва предметът на присвояването, а изпълнителят се задължава да му го достави. Рискът от случайно погиване на предмета се носи от изпълнителя. По принцип, задължението за изпълнителя не е intuito personae. Необходимо е да се посочи, че извършването на такава дейността изисква легитимирането на извършителя (с документ, показващ по несъмнен и безспорен начин лиценза му), издаването на фискален бон/касова бележка (с отразена стойност на присвояваното имущество) и уведомителна бележка за извършеното (с предвидените в закона форма и съдържание). Отчетът и преследването на нерегистрираната дейност е, както е посочено по-горе.
Що се отнася до компютърните престъпления, възможностите тук са много. Практиката, обаче, сочи, че най-подходящи за случая е регистрирането на дейността чрез формата на ЕТ/ свободна професия. Лицензът, обаче, е необходим. И тук лицензът би могъл да се класифицира: пробив в дадена система, и унищожаване/повреждане на дадена систгема, но практиката сочи, че такова не е необходимо. И тук е необходимо сключването на договор за извършването на услугата. Възможно е и употребата на касов апарат с фискална памет. Годишното счетоводно приключване и данъчното отчитане е, както и при другите.
Възможно е и въвеждането на услугата “посредничество при подкуп”. Тук най-подходящата фигура е “търговски посредник”, като в случая най-подходящата форма за упражняване на този вид дейност е “ЕТ”. Тук се сключват два вида договори: между даващия подкуп и посредникя, и между посредника и искащия подкуп. При отчета на дейността, обаче, ТЗ изисква посредникът да води дневник, в който да отчита сключените сделки.
За сводничеството вече има легална форма – в ЗОДФЛ е посочена фигурата “клубове за компаньони и компаньонки”. Лиценз тук не е необходим, но предвид естеството на предлаганите услуги е необходимо въвеждането на задължително изискване за медицински изследвания, последвани от сертификат. Характерното тук е, че сделката се сключва устно между поръчителя и търговеца, а се изпълнява от трето лице – компаньона/компаньонката. Отчетът на услугите се извършва с касова бележка от фискално устройство или кочан, заверен от териториалната данъчна служба.
Легализирани са също търговията с дрога и търговията с оръжие. За първата е необходимо наличието на специализирани помещения – химически цехове, аптеки, дрогерии и т.н. Специализираните помещения за оръжията и боеприпасите могат да бъдат цехове за производство (пожарообезопасени), складове с ниска влажност на въздуха, оръжейни магазини и др. И при двете е необходимо издаването на лицезии, като за търговията с наркотици/прекурсори е необходим и завишен медицински контрол.
Възможни са и варианти на икономически обединения, като в случая най-подходяща е формата на холдинга. А ако холдингът еобразуван под формата на АД, това ще даде възможност за пускането на пазара на ценни книжа и на негови акции. За постигането на определена цел най-добрата форма е консорциумът.
В този дух, напълно възможно е легализирането и на другите видове престъпления. Веднъж легализирани, те престават да бъдат престъпления, а стават вече особен вид търговска дейност, която се извършва при лицензионен режим и строг контрол и отчетност, при засилено участие на обществеността. От своя страна, жертвите ще могат да обявят намаляването на облагаемата основа срещу представяне на оставените бележки, което е известно облекчение за тях. А сега такова облекчение не се предвижда. С легализирането на престъпността тя ще намалее значително, като същевременно ще се завишат постъпленията в бюджета, а това ще доведе до завишаването на брутния вътрешен продукт. По този начин България ще даде пример в борбата с престъпността, който би могъл да бъде последван и от развитите страни. Обикновените хора в България вече ще стават жертви по един урегулиран начин, а не както досега – неквалифицирано.
bgjurist
Потребител
 
Мнения: 966
Регистриран на: 11 Сеп 2002, 14:11

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот Младежа » 03 Дек 2004, 17:40

Големи тъпни...................къде ги намери....идеята държавата да стане бандитска на мястото на бандитите е от времето на Птоломей преди н.е. ....засега , донякъде и някъде е успял този подход.
Младежа
 

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот bgjurist » 10 Дек 2004, 17:45

Що трябва да ги търся? Аз съм ги писал (и дори е публикувано). Ти що не предложиш концепция?
bgjurist
Потребител
 
Мнения: 966
Регистриран на: 11 Сеп 2002, 14:11

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот младежа » 14 Дек 2004, 14:27

Ами концепцията ми срещу престъпността е много проста и ефективна:
" ОБЯВЯВА се всеобща съсобственост върху всичко" !
младежа
 

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот babyface » 14 Дек 2004, 15:11

По-скоро стават жертва безразборно, а не неквалифицирано. Понеже дейността се осъществява от квалифицирани лица.
Аз имам още предложения към концепцията:
1. Облекчения при дарения - например при осъществяване на дейността "убийство" /да ме прощавате за грубия израз/: ако лицето, което е поело задължението да "дръндръннаследодател", тоест - да пречука някого, та ако в последствие то дари за здравеопазване определена сума, то тя да бъде отчислена от облагаемите доходи. Или пък при наркотрафик - ако трафикантът дари сума за изграждане на комуна или за лечение от наркотична зависимост на зарибени лица, последствията при облагането да са същите, както в първия случай. Това правило може да се приложи и във всички останали случаи. Хуманност до дупка. Хем съвестта - чиста, хем данъците по-малки.
2. Да отпадне цял клон на правото - наказателното право. Щом НК ще стане част от ТЗ, за какво ли е науката НП? Пък и клетите студенти ще се оттърват от Стойнов. :)
3. Логично от 2. следва отпадането на необходимостта данъкоплатците да поддържат ресурсоемката система на МВР, прокуратура и следствие. По този начин споровете около съдебната система ще намалеят и ний с бодри крачки ще закрачим по разчистения от бурените на съмнението друм към Европата. Както сме се засилили трябва само да внимаваме да не я прескочим тази Европа.
babyface
 

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот Zu » 14 Дек 2004, 17:30

Добре на вас 1/4 , а на мен 3/4 :)). Харесва ли ви идеята ми ....
Zu
 

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот bgjurist » 22 Дек 2004, 17:23

Колега, ще трябва да внесете в дневния ред на НС Вашето предложение; току-виж, станем и новите нормотворци ;-)
bgjurist
Потребител
 
Мнения: 966
Регистриран на: 11 Сеп 2002, 14:11

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот Пионерче » 22 Дек 2004, 20:06

Аналогията със застраховането, така както цитирате Пратчет, няма място там, където обектът на престъплението не съвпада с поръчителя. Освен това няма как да се гарантира, че друга фирма няма да извърши деянието, което първата е гарантирала, че няма да прави. Следователно в службата по вписванията или друг орган трябва да се отбелязва дали определен обект има защиа от посегателство и съответно да се предвидят в ГПК мерки за повдигане на иск за щети от страна на пострадалия или гарантиралата му сигурност фирма срещу втората фирма.

Това обаче са бели кахъри. Според мен по-притеснителното в концепцията е това, че извършването на определено квалифицирано деяние е възможно само при утежнен лицинзионен и данъчен ражим, при липсата на които обаче деянието се счита за престъпление.- Според мен тези изисквания следва да отпаднат (т.е. да остане само административната отговорност), понеже не може да се гарантира, че няма да се появят такива ф.л. или нерегистрирани групировки, които да извършват на черно дейностите, което би довело до завръщане на престъпността.
Пионерче
 

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот xxxxxx » 23 Дек 2004, 17:48

Застраховка Наказателна отговорност не може да се сключва /виж Поля Голева - Застрахователно право
xxxxxx
 

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот bgjurist » 28 Дек 2004, 17:04

Колеги, това е само примерна концепция. При внедряването й естествено ще има нужда от промени в други закони. А иначе давате интересни съвети. Я да станем депутати, за да пренапишем законодателството!
bgjurist
Потребител
 
Мнения: 966
Регистриран на: 11 Сеп 2002, 14:11

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот младеж » 30 Дек 2004, 10:11

Я, по-добре да отменим всички закони , конституция и всики нормативни актчета ; и да изпратим подобаващо 2004г. Мисля , че и това е " КОН-цепция "
НАЗДРАВЕ !!!!!!!
младеж
 

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот bgjurist » 30 Дек 2004, 17:42

Да, има логика. НАЗДРАВЕ! И весело посрещане на Новата година!!! >-І
bgjurist
Потребител
 
Мнения: 966
Регистриран на: 11 Сеп 2002, 14:11

Re: КОНЦЕПЦИЯ

Мнениеот Diana N » 22 Яну 2005, 13:57

Колега, много се забавлявах като четох вашата концепция, но не си и помисляйте да я внесете в дневния ред на НС! :))))
Когато сте я писали, Вие не сте се съобразили , че хората т.е физическите лица са СУБЕКТИ, а не обекти на правото. А Вашата концепция би превърнала хората точно в обекти, защото както сте писали "предметът на договора може да е животът или здравето на физическото лице". Човекът да не е обект или вещ, че да бъде предмет на някаква сделка?
Не стига , че в България никой не зачита правата на гражданите в качеството им на правни субекти. Ами ако се превърнат в правни обекти те ще станат съвсем безправни. Нямам думи просто!
Както пишете Вие при внедряването на концепцията ще има нужда от промени на други закони. Сещате ли се кой ще е първият закон? - Ами Конституцията, защото тя първа ПРИЗНАВА (а не дава) правата на правните субекти т.е. българските граждани.
Diana N
 


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


cron