начало

КПКОНПИ не е съгласна, че трябва да плаща 100 000 лева на Трайчо Трайков КПКОНПИ не е съгласна, че трябва да плаща 100 000 лева на Трайчо Трайков

Престъпленията на прокурори и съдии.

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот Stefan Kanev » 01 Май 2003, 16:05

Н О Т А Р И Л Н А П О К А Н А

от Стефан Неделчев Кънев, ул.Кирил Д.Аврамов, № 10
5250 Свищов, ЕГН 4701231481, E-mail : stevenson@abv.bg

до ПКИ "Нове", ул. 33-ти Свищовски полк, №89
до Финансов отдел при Община Свищов
до Районен Прокурор

Госпожо Милева,
За ваше сведение Ви известявам, че едва вчера-30 април 2003 г.- имах възможността сам да се поразровя по твоето наказателно дело №278/2000 г. Казах твое, тъй като по твоя "тъжба" - изх.№19 от 24.04.2000 г., респ.Вх.№362/24.04.2000 г. при Районна Прокуратура се образува следствено дело № 639/2000 г. със следовател Росица Бинчева от В.Търново.Да не съм обидил, че да сезирате прокуратурата с тъжба?
От материалите по делото разбрах- стр.14-15 на НОХД №278/2000 г., че е имало събрание на Общото ни събрание на кооперацията проведено на 22.10.1999 г, (на която все още съм член-кооператор) По точка четвърта, а това се вижда от протокола с вашия подпис и този на Савенка Александрова и Иванка Илиева, вие казвате следното: " Избраните на 25.09.1998 г. Управителен и Контролен съвети са нелегитимни ,тъй като не са регистрирани в Окръжен съд В.Търново."- проведено "общо" събрание на 22.10.1999 г.?! И понеже на тази дата съм бил избиран за председател на ПКИ"Нове", в това бившо и констатирано от вас мое качество е било редно да запознаете прокуратурата през 2000 г. по цитираната "тъжба". В това ваше умотворение, сте вложила доста лична страст, вероятно под страх да не би да спечеля делото за уволнението ми пред съда и така да стана причина, Общото ни събрание да не приеме вашата обосновка за получаване на пет минимални работни заплати, което при тогавашния минимален размер е приблизително 5 x 74 .лв. Както знаете, аз изпълнявах длъжността председател за скромната сума от 160 лв. Нещо повече: намирам, че сте постъпала изключително несправедливо не само срещу моите права сега след уволнението ми, като сте се престарала да бъда осъден за загуби, причинени на ПКИ"Нове" много преди аз да се влея като член-кооператор. Има предвид две групи обстоятелства.По първата. Съобразно с лично мотивирания от Вас донос-а това е в чиста проба набеждаване, Вие госпожо, цитирате чл.17, ал.3 от Закон за кооперациите - по входяща ваша лична молба - Вх.№ 1078/1999 г." Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси свързани с кооперацията и НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ, и когато законът или уставът не предвиждат това изрично" Подчератавам този текст, тъй като той говори недвусмислено, че вие сте възнамерявала да ме обвините за превишаване на права като председател по смисъла на чл. 282, ал.1 и 2 от НК, които алинеи предвиждат превишението на права. Тук, правилно сте се ориенткирала, че няма изричен текст по закон за коорерациите, който да отрежда права на председателя за облигационни сделки и по конкретно разпореждането с движимото имущество на кооперацията.Но си има текстове на същия този закон, които ограничават правото на Общото събрание да се произнася с решение, освен за недвижимите имоти -17, ал.1, т.9 от отменения закон за кооперациите; за да не се блокирала работата в кооперациите беше предвиден друг ред за разпореждане със среедства на предприятието-чл.56, ал.1 от Закон за кооперациите, и което ставаше с Правилник.Този смисъл вие сте открила, вероятно лично или чрез някой сведущ адвокат, което си проличава от двата различни шрифта на писания от вас текста до прокуратурата: този на компютър от 1999 г. е по-издържан от правна гледна точка, докато този от 2000 г. е печатан на остаряла техника-служебната машина на ПКИ"Нове". Малко по-горе казах "престарала" Имам предвид, разбира се, онова поведение, което сте засвидетелствувала лично след като от съдът по НОХД№278/2000 г. е изпратено съобщение да предоставите някои оригинални материали, свързани с ПКИ"Нове". Да повдигам въпрос, дали сте съгласувала с Управителния съвет, няма да има ефект - съмнявам се, че ще сътворите протокол от заседание на УС, на което се е взело решение кои именно материали да се дадат в оригинал, и кои в препис. Другото, в което съм абсолютно сигурен е, че вие сте била крайна щастлива , че ви се е отдала възможността още веднъж да ме "накиснете" Какво чак толкова сте напривила лично ли? Ами вие сте, най-образно казано, сте разчела на отрицателния обществен резонанс от моите "престъпни деяния", като сте намерила моментът за удобен да подведете прокуратурата: 1.Изпратила сте препис от устава на ПКИ"Нове" в редакцията му от 2000 г., тоест, когато аз вече не съм заемал тази длъжност председател- писмо Изх.№43 от 10.07.2001 г. в отговор на изх.№639 от 03.07.2001 на Окръжна следствена служба във В.Търново.Други преписи не сте изпращала, тъй като сте знаела за Правилника по член 56,ал.1 от отменения Закон за кооперациите, който ми даваше права да се разпореждам с недвижимите вещи на кооперацията и понеже е нямало изричен текст за забрана на сделки с недвижимости от една страна, и понеже е нямало изричен тест, който да е "вързвал" ръцете на председателите да подхождат оперативно в продажбите на кооперативната ни продукция или имущество. Защо "вързвал". Защото председателят ръководеше текушата дейност на кооперацията-по чл.28,ал.1 от отменения ЗК!!; 2. След съобщение от следствието, че може ПКИ"Нове" да предяви граждански иск за нанесените му "…имуществени и неимуществени вреди…", по образец на специална бланка на съдебната власт, вие , госпожо, в пълно противоречие с новите изисквания по Закон за кооперациите - чл. 25, ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., ДВ, бр.92 от 2000 г., ДВ,бр.98 от 2001 г., еднолично сте умъплонощила юрисконсулт от Регионалния съюз на ТПК от В.Търново - изх.№48 от 21.11.2002 г., като сте упълномощила този Славчо Симеонов Блажев да предяви иск пред съда в хода на делото, а така също и да " …иска изпълнителен лист"..". 3. Вероятно този юрисконсулт не е бил съгласен с вашата позиция по набедителната теза, той е приготвил текста на гражданския икс на обикновената машина на ПКИ"Нове", като е "вързал" гащите си, оставйки вие лично да подпишете този иск, по който едва ли Управителния съвет е имал решение да предяви точно тази претенция от 13309 лв., нито пък е имало решение на Управителния съвет, ПКИ"Нове" да бъде обезщетена за нанесените и неимуществени вреди, изразяващи се: "… в сериозно разколебаване доверието на член кооператорите в ръководството на кооперацията в лицето на нейния председател". Ако не вярвате на думите ме все още, то тогава си разровете материалите , които съдът е изпратил на ПКИ"Нове" и ще установите с учудване, че госпожа Калинка Тодорова е голям ваш фен?! (стр.5 от "обвинителен" акт)
И понеже сте крайно несправедлива в служебните си преценки досежно моята длъжноста характеристика-представили сте по делото един хвърчащ лист с препис от правомощията на председателя на кооперацията по принцип, извадки от новия Устав, без подпис на главен счетоводител, само с печата на ПКИ"Нове", щи ви заявя днес 01 май 2003 г. следното : Пригответе си 3000 лв., това е цената на изпълнителния лист, който трябва да ви се предаде лично след "осъждането ми" Това е цената, която възнамерявам да ви поискам в хода на евентуално дело за клевета и набеждаване. Ето защо, предварително ви каня на 12 май 2003 г. в 10 часа при нотариус Надка Ганева, за да ви връча видимото доказателство за цената на моя иск от 3000 лв. - последен лист от мотиви по НОХД № 278/2000 г., а и за да можем да постигнем едно малко споразумение, касаещо ПКИ"Нове".Аз настоявам да запознаете членовете -кооператори с току-що казаното от мен, като ги известите, че лично аз не съм извършвал престъплението, което сте ми преписала. Не може да ме обвиняват за извършване на престъпление, като цитират потъпкване на устав, а не на закон по смисъла на чл.2, ал.1 от НК : чл. 42,т.10, чл.45,ал.5 и чл.49 от Устава на ПКИ"Нове".Новият закон за кооперациите въведе конкретизация в правата на председателя или изпълнителния директор на кооперацията. От 01 януари 2000 г. е в сила новия закон за кооперациите, в който има нов изричен текст - чл.26 ,ал.4, който визира предварителното решение на УС:" Изпълнителният директор или председателят на уавителния съвет на кооперацията извършва сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл.15,ал.3,т.10 - въз основа на предварително решение на общото събрание. Аз настоявам да кажете това на кооператорите, като за целта да приготвите свикването на общотото ни събрание.Това наше общо събрание е било свиквано за да изработи този нов устав на кооперацията ни, понеже така е повелявал новият закон- §3 от Предходните и заключителните разпоредби на новия ЗК, в който е определен 9 месечен срок за промени по уставите в зависимост от новите разпоредби на закон за кооперациите.Да го цитирам ли дословно…! Ще цитирам, че е нямало изрична забрана за сделки с движими вещи, внос от чужбина- чл.7 от Постановление №67 на Министерския съвет от 30 декември 1987 г.- Нормативни актове, раздел, том 1, индекс 32 в сила до 2000 г.- ДВ, бр 10 от 1988 г. " Кооперативните организации могат да извършват продабжа на стоки т овнос-инвентар…"
Това наше общо събрание се е събирало на 20 април 2000 г. , като с протокол №1 от същата дата е приел новия УСТАВ. Това искам да обясните на Общотото ни събрание, че не може даже да ме обвиняват, защото е нямало как да спазвам този нов устав от 2000 г., който самите членове-коорератори са приели в мое остсъствие като член-кооператор ( бях вече изключен като такъв, но не е влязло в сила решение за анулиране на съдебното решение по гр.х.д №483/1999 г., изпратено на 18.07.2002 г. на ВКС по жалба на "ПКИ"Нове" вх.№1889 по което се съдя с "Нове" и което ми и крайно неприятно, защото всички са избудалкани преди мене.)
Госпожо Милева,
Казах две групи по-горе.Засега ми липсват някои данни, но имам основните.Може да ги намерите по интернет http://WWW.maxgraf.se е фирмата за WEB дизайн от Швеция, която е продала на ПКИ"Нове" машина "Солна 225", като държавният орган-Министерството на финансите чрез митницата в Свищов-е определил нейната цена, съобразявайки я с нашето законодателство, а именно: по пунк 46."статистическа стойност" на Митническата декларация - 1 142 733 тогавашни левове от 18 април 1995 година. Или сегашни хиляда четиристотин и три лева. С тази балансова първоналачвнна стойност машината е била осчетоводена, макара и да са пропуснати изискванията на отменения чл. 4,ал.2 -Нормативни актове, раздел II, том 3, индекс 50- текст на чл. 3 , ал.2 от действуващият Закон за счетоводството по ДВ, бр.98 от 2001 г., в сила от 01.01 2002 г.!! Желая също така да съобщите на Общото ни събрание, че сте представили платежния документ на ТБ"Биохим" от Свищов, от дата 20 февруари, когато е имало банков "превод" до тази шведска фирма. Да им обясните, че представена на следствието от вас "фактура" на тази фирма-фантом, не съществува като оригинален документ, несъобразен по Конвенцията по ведомството на Министерството на Правосъдието - ДВ, бр.45/2001 г.- член 1b) Тази "фактура" е именно такъв документ, невлизащ в приложното поле на Конвенцията, която освобождава някои официални чуждестранни документи от легализация и превод. Редно е било още през 1995 година, когато ПКИ"Нове" е закуравал тази машина да иска легален превод по силата на задължението си - Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа- Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 302.-чл.18(1) във връзка с чл.6 и чл.9.Нямало е плечки да се иска спазване на закона за счетоводството още през 1995 година, като се направи заверка на онази "профактура". Да, ама е имало хора, които не са искали това! Да им обясните В Общотот събнаие, как така е станало, че едва на 20 април 1995 година ПКИ"Нове" е обменила безкасово авоарите си в 15577 щатски долара в същата банка "Биохим", където сумите, по думите на бившия председател Марин Маринов са изпратени предварително и е била фактурирана машината на 16 февруари 1995 г. Да им поясните също така, че те , горките, не са знаели, че машината е било вече факт като имущество на ПКИ"Нове" още на 18 април по неоспоримите данни на митницата, а те са си блъскали главите да преценяват на цяло Общо събрание, дали трябва или не трябва да се закупува "…печатна двуцветна офсетова машина"- това го е установило следствието, в своето заключително постанвление от 30.11.2001 г.- лист 171, и откъдето разбирам, че още преди моято председателствуване, е имало замисъл за източване на авоарите на кооперацията.Цитирам дословно установеното от следовател Росица Бинчева:" На 24.03.1995 г. е проведено ОС на ПКИ"Нове", и тагава след обсъждане и докладване от страна на председателя Марин Маринов е вето решение да се закупи печатна…" Малко по нататък:" …" е приложена фактура №860/16.02.1995 г. и е закупена за сумата от 11587 лв
Аз, госпожо Милева, фигуративно казано, върнах на ПКИ"Нове" сумата платена от него в размер на 13000 лв., част от които отидоха в бюджета по ДДС. Но 11000 си останаха в кооперацията ни. На печалба сме от тази машина, понеже приходите от използването на машината идват де факто даром. Несправедливо сте се закъхарила, че цяло производство било спряно по моя вина.Машината е произведена още през 1969 година, от 1980 е спряно производството и въобще от фирма http://www.solnasprint.se и не може да сме твърдоглави да пледираме,, че ако една кола " Трабант" се ремонтира с нови части, то тя ще стане Мерцедес за 18000 щатски долара.! Тази "експертна оценка" на някакви недоучени асистентчета от СА"Д.А.Ценов" я сложете в рамка, за да напомня на бъдещите кооператори, как не на черното може да се каже бяло.Предлагам в дневия ред на общотот ни събрание да се намери отговор, къде се дянаха щатските 17772 долара, които са били отмемнени едва през месец април на 1995 г. в "Биохим" и в закритата ЧИЗМ в Свищов.Ей тези пари аз настоявам да се върнат в касата на кооперацията ни, иначе рискувате вие лично да ги възстановите, затова, че някой прокурор може да прецени, че прикривате истинския извършител на ощетяването на ПКИ"Нове". Аз нищо не дължа на ПКИ"Нове" освен уважение към член-кооператорите. Не очаквайте от мен да връщам пари!! А по-скоро преценявайте до датата на новата ни среща в господин Блажев от В.Търново 15 май 2003 г. като известена страна по НОХД №301/2003 г., дали да поддържате така предявения иск, изготвен умозрително от вас самата.Ето защо сте поканена, за да се преценят процесуалните действия, ощке и защото в главата ми вече е нахлул ЗОДВПГ.Въпросите може да се уредят на второинстанционно ниво със семпло извинение по наредждане на ВтОС, колкото и да е трудно и неприятно, все пак писаха вестниците?! Не може , госпожо Милева да искате да бъда съден, че съм ощетил кооперативна собственост- както е по пункт 1 на обвинението- след като предмета на " престъпното деяние" е бил вече предмет на престъпно деяние- едва сега по време на следствието разбра, че е принадлежал канапето на комсомолската организация още от 1967 или 1969 година.Но от 19 декември 1991 година това канапе не е било вече собственост на бившата ком.кооперация "Милан Василев" по силата на чл.1, ал.4 и чл.6 от ЗИБКП,БЗНС,ДКМС,ОФ,САБПФК и БПС- ДВ, бр.105/1991 г., Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 1В. Така че по този пункт трябва да се въздържате да злословите против мен дори и след делото. За столовете и масичката по втория пункт-същата картина на цитирания член 4 и 6 от този закон.А сте била длъжна, госпожо, като гражданин и член-кооператор още преди мен да дадеде сведенията на регионалното представителство на Министерството на финансите - Финанссов отдел при Общината в Свищов.Само министърът на финансите може да ми предявява иск, че съм задържал конфискувано държавно имущество, поради което каня също така началника на Финансов отдел при Община Свищов да съставим костативен протокол за връщането на цитираните диван-канапе, осем броя столове и холова масичка, тъй като не възнамерявам да правя първична партийна организация. Нека преценим съвместно как да сезираме министъра на финансите по смисала на чл.6 от онзи закон за обществено-политическото имущество , защото аз имам предложението да се дадат във владение " обектите на престъпното деяние" на Районен съд в Свищов, за втория етаж, понеже там няма нито канапе, нито столове, и хората се налага да висят като браснарски каиши пред кабинет я на съдия, адмиристративен секретар или районен прокурор.
Предлагам следния дневен ред за Общото ни събрание:1.Избор на нови членове; 2. Доклад от председателя Милева по нотариална покана от 01 май 2003 г на Стефан Неделчев Кънев,член-кооператор;3.Обезсилване на решение на УС от 15.02.1999 г. по Протокол № 5 с подпис Ст.Кънев и протоколист Савенка Александрова; 4. Избор на нов Управителен Съвет.
Правата си не съм превишавал, нито пък съм нарушавал изричен нормативен акт по смисъла на чл.13а он НК.Решение на управителен съвет не е изричен нормативен акт, даже не е нормативен акт, че да се счита ,че правя нарушения на закон, и оттам да се правят изводи, че съм извършил престъпление
Потвърждавам още веднъж часа и датата на срещата при нотариус Надка Ганева - 12 май 2003 година от десет часа. Каня и Районен Прокурор, тъй като по силата на новия ЗК, чл. 58(1) прокурорът е имал правото да иска унищожаване на действието-сделката - продажба на машина "Солна 225", след като е имал сведения до него за извършена "неуставносъобразна продажба" Новият закон въведе сделката като норма по чл.26,ал.4 от новия ЗК. Ако търсите пари в левове, търсете ги от него, не от мен, защото по това време е проявил бездействие!! Ако търсите долари, търсете ги от когото трябва, и побързайте, че има само една година и нещо, когато изтича давностния срок за престъплението по чл. 283, ал.1 от НК. И повече не ме клеветете по чл.282 ал.1 и ал.2 от НК. Това са стари текстове, от 1982 г., към Осма Глава от НК, нито ми натрапвайте Постановление №2/1980 г. на ВС - стр.15 от протокол на заседание на Св.Районен съд от 18.02.2003 г., защото това постановление е имало предвид да обобщи съдебната практика до отменения през 1982 година предишен наказателен текст на чл.282 от НК. Не ми го натрапвайте, още и защото по новия Закон за събедната власт, общозадължителни са решенията на ОСНК!! Ще ви предявя също така цитираните документи по наказателното дело дело.
Казах!
Свищов, 01 Май 2003 г.
Член-кооператор
Стефан Неделчев Кънев
Stefan Kanev
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот Stefan Kanev » 01 Май 2003, 16:11

Докладчикът по НОХД№301/2003 г. на ВтОкръэжен съд е съдията Пламен Борисов.Предстои да се гледа на 15х май 2003 г. във В.Търново.Канят се всички, както и някои медии.
Stefan Kanev
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот Stefan Kanev » 05 Май 2003, 09:31

Н О Т А Р И Л Н А П О К А Н А
от Стефан Неделчев Кънев, ул.Кирил Д.Аврамов, № 10
5250 Свищов, ЕГН 4701231481, E-mail : stevenson@abv.bg
до ПКИ "Нове", ул. 33-ти Свищовски полк, №89
до Финансов отдел при Община Свищов
до Председател на Районен Съд
до Районен Прокурор
Госпожо Милева,
За ваше сведение Ви известявам, че едва вчера-30 април 2003 г.- имах възможността сам да се поразровя по твоето наказателно дело №278/2000 г. Казах твое, тъй като по твоя "тъжба" - изх.№19 от 24.04.2000 г., респ.Вх.№362/24.04.2000 г. при Районна Прокуратура се образува следствено дело № 639/2000 г. със следовател Росица Бинчева от В.Търново.Да не съм обидил, че да сезирате прокуратурата с тъжба?
От материалите по делото разбрах- лист 14-15 на НОХД №278/2000 г., следствието, че е имало събрание на Общото ни събрание на кооперацията проведено на 22.10.1999 г, (на която все още съм член-кооператор) По точка четвърта, а това се вижда от протокола с вашия подпис и този на Савенка Александрова и Иванка Илиева, вие казвате следното: " Избраните на 25.09.1998 г. Управителен и Контролен съвети са нелегитимни, тъй като не са регистрирани в Окръжен съд В.Търново."- проведено "общо" събрание на 22.10.1999 г.?! И понеже на тази дата съм бил избиран за председател на ПКИ"Нове", в това бившо и констатирано от вас мое качество е било редно да запознаете прокуратурата през 2000 г. по цитираната "тъжба". В това ваше умотворение, сте вложила доста лична страст, вероятно под страх да не би да спечеля делото за уволнението ми пред съда и така да стана причина, Общото ни събрание да не приеме вашата обосновка за получаване на пет минимални работни заплати, което при тогавашния минимален размер е приблизително 5 x 74 .лв. Както знаете, аз изпълнявах длъжността председател за скромната сума от 160 лв. Нещо повече: намирам, че сте постъпала изключително несправедливо не само срещу моите права сега след уволнението ми, като сте се престарала да бъда осъден за загуби, причинени на ПКИ"Нове" много преди аз да се влея като член-кооператор. Имам предвид две групи обстоятелства.По първата. Съобразно с лично мотивирания от Вас донос-а това е в чиста проба набеждаване, Вие госпожо, цитирате чл.17, ал.3, като заобикаляте втората алинея на този чл.17 от отменения Закон за кооперациите - по входяща ваша лична молба - Вх.№ 1078/1999 г." Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси свързани с кооперацията и НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ, и когато законът или уставът не предвиждат това изрично" Подчератавам този текст, тъй като той говори недвусмислено, че вие сте възнамерявала да ме обвините за превишаване на права като председател по смисъла на чл. 282, ал.1 и 2 от НК, които алинеи предвиждат превишението на права. Тук, правилно сте се ориентирала, че няма изричен текст по отменения Закон за коорерациите, който да отрежда права на председателя за облигационни сделки и по-конкретно разпореждането с движимото имущество на кооперацията.Но си има текстове в същия този закон, касаещи имуществото на кооперациите, текстове, чрез които се ограничава правото на Общото събрание да се произнася с решение, освен за недвижимите имоти - чл.17, ал.2, т.9 от отменения Закон за кооперациите. За да не се блокирала работата в кооперациите беше предвиден друг ред за разпореждане със средства на предприятието-чл.56, ал.1 от Закон за кооперациите, и което ставаше с Правилник. Самият този член 56 е озаглавен, а и вие е трябвало го познавате така, както е изписан:" С р е д с т в а н а п р е д п р и я т и е т о ", уредащ тази материя. Този смисъл вие сте открила, вероятно лично или чрез някой сведущ адвокат, което си проличава от двата различни шрифта на писания от вас текст до прокуратурата: този на компютър от 1999 г. е по-издържан от правна гледна точка, докато този от 2000 г. е печатан на остаряла техника-служебната машина на ПКИ"Нове".нещо повече:Чл.31,ал.2 от този Закон повелява следното:" Имуществото на кооперацията се управлява само от кооператорите чрез нейните органи". А какво представляват органите на кооперацията знаят всички по-внимателни студенти, понеже полагат изпит по гражданско право с въпроса "органи на ккоперацията" А те са толкова на , колкот е счел за необходимо да повели законодателят-четири. Налага се пак да цитирам, госпожо Милева, раздел III от Закон за кооперациите от чл. 17 до чл.30 вкл. " О р г а н и н а к о о п е р а ц и я т а" А ето и пълния текст на онзи законов текст, който касае председателя: чл.28, ал.2,т.1 ръководи текущата дейност на кооперацията." Да трърдите, че в текущата дейност на кооперацията е била вписана дейност с машина "Солна 225" е само ваше вътрешно заблуждение госпожо. Това е рискова машина и поради тази причина не е вписвана нова дейност по търговския регистър. Малко по-горе казах "престарала" Имам предвид, разбира се, онова поведение, което сте засвидетелствувала лично, след като съдът по НОХД№278/2000 г. е изпратил съобщение да предоставите някои оригинални материали, свързани с ПКИ"Нове". Да повдигам въпрос, дали сте съгласувала с Управителния съвет, няма да има ефект - съмнявам се, че ще сътворите протокол от заседание на УС, на което се е взело решение кои именно материали да се дадат в оригинал, и кои в препис. Сигурен съм, обаче в едно, и това е, че Общотото ни събрание не се е занимавало с въпроса за отнасяне на "тъжба" до прокуратурата. Не е възможно да има толкова некадърни хора в състава му, че да се произнасят, именно "тъжбата" ще свърши работата на едно евентуално обвинение.Ако ли пък УС е е счел за правилно да се произнесе с решение за "тъжба" до прокурора, то несъмнено този състав на УС е напълно правно некомпетентен, тъй като тъжби се подават само в случаите на частен характер наказателно дело- при обиди, побоища, клевети и др. по-малки престъпни деяния. Другото, в което съм абсолютно сигурен е, че вие сте била крайно щастлива да откриете, че ви се е отдала възможността още веднъж да ме "накиснете" Какво чак толкова сте напривила лично ли? Ами вие, най-образно казано, сте разчела на отрицателния обществен резонанс от моите "престъпни деяния", като сте намерила момента за удобен да подведете следствието, а оттам и прокуратурата. Дори сте решила, че " Асвен това, за Ваше сведение и евентуално улеснение Ви изпращам още:1.устав на кооперацията;2.прокол от ОС с което е освободен Стефан Н.Кънев от длъжност. Ето фактите: 1.Изпратила сте препис от устава на ПКИ"Нове" в редакцията му от 2000 г., тоест, когато аз вече не съм заемал тази длъжност председател-писмо Изх.№43 от 10.07.2001 г. в отговор на изх.№639 от 03.07.2001 на Окръжна следствена служба във В.Търново.Други преписи не сте изпращала, тъй като сте знаела за Правилника по член 56,ал.1 от отменения Закон за кооперациите, който ми даваше права да се разпореждам с недвижимите вещи на кооперацията и понеже е нямало изричен текст за забрана на сделки с недвижимости от една страна, и понеже е нямало изричен тест, който да е "вързвал" ръцете на председателите да подхождат оперативно в продажбите на кооперативната ни продукция или имущество.Сега по новия ЗК материята по Правилника е законодателно преуредена в чл.26,ал.4 въвеждащ изричната норма за разпореждане с недвижимости по решение на УС. Защо "вързвал"? Защото председателят ръководеше текушата дейност на кооперацията-по чл.28,ал.1 от отменения ЗК!!; 2. След съобщение от следствието от 12.09.1999 г.- лист 26 от следствието, че може ПКИ"Нове" да предяви граждански иск за нанесените му "…имуществени и неимуществени вреди…", по образец на специална бланка на съдебната власт, вие , госпожо, в пълно противоречие с новите изисквания по ЗК - чл. 25 ( уреждащ материята П р е д с т а в и т е л с т в о п р и с ъ д е б н и с п о р о в е"), ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., ДВ, бр.92 от 2000 г., ДВ, бр.98 от 2001 г., еднолично сте упълномощила юрисконсулт от Регионалния съюз на ТПК от В.Търново - Пълномощно с изх.№48 от 21.11.2002 г., лист 32 от следствието, като сте упълномощила този Славчо Симеонов Блажев да предяви иск пред съда в хода на делото, а така също и да " …иска изпълнителен лист"..". 3. Вероятно този юрисконсулт не е бил съгласен с вашата позиция по набедителната ви теза; той е приготвил текста на гражданския иск на обикновената машина на ПКИ"Нове", като е "вързал" гащите си, оставйки вие лично да подпишете този иск, по който едва ли Управителния съвет е имал решение да предяви точно тази претенция от 13309 лв., нито пък е имало решение на Управителния съвет, ПКИ"Нове" да бъде обезщетена за нанесените и неимуществени вреди, изразяващи се: "… в сериозно разколебаване доверието на член кооператорите в ръководството на кооперацията в лицето на нейния председател". Ако не вярвате на думите ме все още, то тогава си разровете материалите , които съдът е изпратил на ПКИ"Нове" и ще установите с учудване, че госпожа Калинка Тодорова е голям ваш фен?! (стр.5 от "обвинителен" акт) 4. Лист 70 по НОХД/22.11.2000 г. По настояване на съда, сте била задължена да предсдтавите оригиналните документи, свързани със закупуването на машина "Солна 225".Такава фактура неминуемо следва да съществува в счетоводната документация по силата ан отменения чл. 79 от ППЗМ- Виж по -долу. И сте предскавила една " профактура" за 127 000 шведски крони, която сте заверила с вашия подпис, че " Верно с оригинала". След това отново представяте фактура за 127 000 шведски крони от същата дата 16 февруари 1995 г., и пак потвърждавате, че тя е верна с оригинала. Това е неистинско доказателство, което сте представила пред съда. От ясно по-ясно е, че тази фактура нямам никакви реквизити за да ни заприлича на фактура, а е съвсем ясно копие от официалната бланка на фирмата от Швеция. Не си задавате въпроса, как така една банка ще разполага с официалните бланки на фирмите, за да удостоверява направения превод от тях ими получен превод до фирмата?
Понеже сте крайно несправедлива в служебните си преценки досежно моята длъжноста характеристика-представили сте по делото един хвърчащ лист с преписани правомощията на председателя на кооперацията по принцип, като извадки от новия Устав, без подпис на главен счетоводител, без подпис на председател на ОС или на УС, с положен единствено само с печат на ПКИ"Нове", щи ви заявя, днес 01 май 2003 г., следното : Заделете си някъде от своите средства сумата от 3000 лв.! Това е цената на изпълнителния лист по решението на съда в Свищов, който изпълнителен лист е трябвало да ви се предаде лично след "осъждането ми" Това е цената, която възнамерявам да ви поискам в хода на евентуално дело за клевета и набеждаване. Ето защо, предварително ви каня на 12 май 2003 г. в 10 часа при нотариус Надка Ганева от Свищов (в офиса и до Читалището, в къщата на адвокат Екимов, приземен етаж.), за да ви връча видимото доказателство за цената на моя иск от 3000 лв. - последен лист 8-ми от мотиви по НОХД № 278/2000 г. - а и за да можем да постигнем едно малко споразумение, касаещо ПКИ"Нове".Аз настоявам да запознаете член-кооператори с току-що казаното от мен, като ги известите, че лично аз не съм извършвал престъплението, което вие лично сте ми преписала без тяхното одобрение на ниво Общо Събрание. Член-коорераторите са се занимавали само с изключването ми от кооперацията и уволнението ми, но не и с даването ми под съд. Няма такова решение на кооперацията, а следователно няма ОБЩЕСТВЕНО опасно деяние, след като органът е преценявал друго. Не може да ме обвиняват за извършване на престъпление, като се цитират потъпкани члнове на устав, а не на закон по смисъла на чл.2, ал.1 от НК : чл. 42, т.10, чл.45, ал.5 и чл.49 от Устава на ПКИ"Нове". Новият Закон за кооперациите въведе конкретизация в правата на председателя или изпълнителния директор на кооперацията. От 01 януари 2000 г. е в сила новият Закон за кооперациите, в който има нов изричен текст - чл.26, ал.4, който визира за първи път предварителното решение на УС, като норма за поведение в кооперациите:" Изпълнителният директор или председателят на уавителния съвет на кооперацията извършва сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл.15, ал.3, т.10 - въз основа на предварително решение на общото събрание. А ето какво казва тоцзи член 15, ал.-3,т.10 :Общото събрание :" взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на кооперацията;" За движимите няма и нямаше изричен текст. Аз настоявам да кажете тази съществена подробност на член-кооператорите, като за целта ви прикнвам да приготвите свикването на общотото ни събрание.Това наше общо събрание е било свиквано за да изработи този нов устав на кооперацията ни, понеже така е повелявал новият закон-§3 от Предходните и заключителните разпоредби на новия ЗК, в който е определен 9 месечен срок за промени по уставите в зависимост от новите разпоредби на Закон за кооперациите. Да го цитирам ли дословно…! Ще цитирам, че е нямало изрична забрана за сделки с движими вещи, внос от чужбина-чл.7 от Постановление №67 на Министерския съвет от 30 декември 1987 г. за решаване на някои въпроси, свързани с развитието на кооперативната система - Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 32 в сила до 2000 г.- ДВ, бр 10 от 1988 г. " Кооперативните организации могат да извършват продабжа на стоки от внос-инвентар…"
Това наше Общо събрание се е събирало на 20 април 2000 г. , като с протокол №1 от същата дата е приел новия УСТАВ. Това искам да обясните на Общотото ни събрание, че не може даже да ме обвиняват по новия устав, защото е нямало как да спазвам този нов устав от 2000 г., който самите член-коорератори са приели в мое отсъствие като член-кооператор ( бях вече изключен като такъв, но не е влязло в сила решение за анулиране на съдебното решение по гр.х.д №483/1999 г., изпратено на 18.07.2002 г. на ВКС по жалба на "ПКИ"Нове" вх.№1889 по което се съдя с "Нове" и което ми и крайно неприятно, защото всички са избудалкани преди мене.)
Госпожо Милева,
Казах две групи по-горе. Засега ми липсват някои данни, но имам основните.Може да ги намерите по интернет http://www.maxgraf.se е фирма за WEB дизайн от Швеция, която е продала на ПКИ"Нове" съвсем ненужната и машина "Солна 225", като държавният орган-Министерството на финансите чрез митницата в Свищов-е определил нейната цена, съобразявайки я с нашето законодателство, а именно: по пунк 46."статистическа стойност" на Митническата декларация - 1 142 733 тогавашни левове от 18 април 1995 година. Или сегашни хиляда четиристотин и три лева. С тази балансова първоначалнна стойност машината е била осчетоводена по сметка №204, както потвърждава в показанията си пред съда на 18.02.2003 г. Савенка Александрова-стр.7-ма от протокола: заложена за ПЕТ години, макар и да са пропуснати изискванията на отменения чл. 4,ал.2 на отменения Закон за счетоводството -Нормативни актове, раздел II, том 3, индекс 50- текст на чл. 3 , ал.2 от действуващият Закон за счетоводството по ДВ, бр.98 от 2001 г., в сила от 01.01 2002 г.!!Което означава, че след месец август 2000 година машинате е трябвало да се бракува поради амортизации, стигащи до нула лева!Савенка,главният счетоводител, потвърждава, че "…всеки месец са се начислявали амортизации…552 лева, голяма беше сумата тогова" И което означава, че тези амортизациоинно отчисления са внесени по друга сметка на ПКИ"Нове", тоест, те са останали като средства пак в собственост на кооперацията ни. Откъде накъде аз да плащам стойността на тази машина. Аз не съм бивал управомощен да събирам амортизациионите отчисления по моя лична сметка, за да ми ги искате! Желая също така да съобщите на Общото ни събрание, че сте представила платежния документ на ТБ"Биохим" от Свищов, от дата 20 февруари 1995 г.,-лист 87 на следствието, когато е имало банков безкасов обмен на левове в щатски долари. Защо този път в щатски долари ще заплащате на шведската фирма отново? Да им обясните, че представената на следствието лично от вас "фактура" № 860/16.02.1995 г. на тази фирма-фантом, не съществува като оригинален документ, понеже е несъобразена по една Конвенция, публикувана по ведомството на Министерството на Правосъдието - ДВ, бр.45/2001 г.- член 1b - по тази Конвенция се освобождават от легализация само официалните документи на ръководните държавни органи, като за другите документи и книжа остава в сила вътрешното законодателство….Виж по-нататък!) Тази "фактура" № 860 от 16 февруари 1995 г. е именно такъв документ, невлизащ в приложното поле на член 1b от Конвенцията, която освобождава някои официални чуждестранни документи от легализация и превод. А и тя доказва, че няма как да се възпроизведат данните на "превода" от 20 февруари и от амгуст 1995 г. до Шевеция така че да са на разположение още на 16 февруари в Шевеция, когато е оформена фактурата, пристигнала по силата на чл.79,т.1 от Правилник за прилагане на закона за митниците-отменен : "При обмитяването на стоките, вносителите и износителите са длъжни да представят следните документи" т.1. фактура, разписка за задържане от митницата или цесия от спедиторски фирми.." - Нормативни актове, раздел II,том 3, индекс 401. Има разлика от пет дни по-късно. Къде е оригинала тази фактура , която по закон за митниците се представя на митницата, за да се извърши легално обмитяване? Че това е официална чланка на фирмата от Швеция.А защо, госпожо, по нея няма отразена стойността на машината по ДДС?Тук специално се спирам на лист 77 от следствишето- Момориален ордер ЖО6/11 от юни 1995 г., по образец ном.№1012 за фактура №860/95 г. :"…Сметка 207 дебит, сметка кредит 401-за 1035870 лева. Типова форма №274. Тази е балансовата стойност на машината към юни 1995 г без ДДС! По сегашни левове, това е хиляда и тридесет и шест лева. А нима сте забравила, че по указания на Европейския Съюз у нас , в сила от 01 април 1993 г. бе въведен Закон за данък добавената стойност-ЗДДС.Всички фактури, които се издават в България, предвиждат специален ред за отразяване на ДДС на отделен ред, и така те се представят на чуждите вносители. Швеция е една от учредителките на този Европейски Съюз и да си мислите, че фактурата е легална, би било неоправдано невежество. В Швеция има такъв ред, че за всеки промишлен продукт се отрежда специален номер и по статистическите им данни се знае във всеки един момент къде е тази машина - по Конвенция от 1925 година, в сила за България от 1967 г. В нашия случай номерът е №0783! Редно е било още през 1995 година, когато ПКИ"Нове" е закупувала тази машина да иска легален превод по силата на задължението си - Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа-Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 302 - чл.18(1) във връзка с чл.6 и чл.9. Нямало е пречки да се иска спазване на Закон за счетоводството още през 1995 година, като се направи заверка на онази "профактура". Да, ама е имало хора, които не са искали това! Да обясните в Общото събрание, как така е станало, че едва на 20 февруари 1995 година ПКИ"Нове" е обменила безкасово авоарите си в 15577 щатски долара в същата банка "Биохим", където сумите, по думите на бившия председател Марин Маринов, само че в шведски крони, са изпратени предварително и машината е била фактурирана на 16 февруари 1995 г. Ето точно неговите думи от стр.6-та от протокола от съдебното следствие от 18.02.2003 г.: "…Чрез банка "Биохим" си заплатихме съответната стойност на курса на шведската крона тогава.Чрез банка "Биохим" осъществихме плащавнето в шведски крони на банка "Хеброс"-Пловдив мисля, че беше" А защо на 10 август 1995 година ПКИ"Нове" е обменяла още 1775, 20 щатски долара и защо заблуждавате съда с тези представени документи на следствието ? Я вижте лист 81, лист 82. Лист 83 за обмен чрез Частна земеделска и инвестиционна банка е от 18 април 1995 г. ! Госпожо Милева! Банка "Биохим" работи още от 1991 г. с лиценз за международно разплащане и не е оправдано да се заблуждавате, че само банка "Хеброс" е имала правото за това. Я запитайте господин Маринов защо е изплащано в шведски крони, а после пак са се обменяли левове на член-кооператорите на "Нове" в щатски долари. И за всичкото това двойно заплащане, сега аз да отговорям ли??? Къде се дянаха тези пари, обменени на 20 февруари 1995 г. госпожо, на 10.08.1995, на 18.04.1995 г.? Кой от Пловдив ги е сложил в джоба си, след като вече фирмата-продавач е издала фактурата в уверение на факта, че е получила продажната цена за своята машина "Солна 225"? Или някой от Швеция? Как мислите? Аз мислия, че два пъти ПКИ"Нове" е заплащала тази машина-един път, може-би легално преди 15 февруари, след неработния 14 -Трифон Зарезан, така че да е пристигнала на 16 в Швеция преводната сума на 16 февруари 1995 г. Втори път на 20 февруари 1995 г. пак е заплатена тази машина, само че в щатски долари. Да поясните на член-кооператори също така, че те , горките, не са знаели, че машината е била вече факт като имущество на ПКИ"Нове" още на 18 април 1995 г. по неоспоримите данни на митницата, а те са си блъскали главите да преценяват на цяло Общо събрание, дали трябва или не трябва да се закупува "…печатна двуцветна офсетова машина"- това го е установило следствието, в своето заключително постановление от 30.11.2001 г.- лист 171, и откъдето разбирам, че още преди моято председателствуване, е имало замисъл за източване на авоарите на кооперацията.Цитирам дословно установеното от следовател Росица Бинчева:" На 24.03.1995 г. е проведено ОС на ПКИ"Нове", и тагава след обсъждане и докладване от страна на председателя Марин Маринов е звето решение да се закупи печатна…" Малко по нататък:" …" е приложена фактура №860/16.02.1995 г. и е закупена за сумата от 11587 лв." Значи, Общото събрание е решавало пост фактум, без да е знаело за извършената покупка!! К:ой , госпожо Милена не спазва решение на Общото събрание, покажете решение за покупкатат от преди 16 февруари 1995 г., на съда или му обънтете вниманието, кой не е спазвал устава. А мене накисвате за предишни извращения по устава и ЗК?! Госпожо Милева, вие си купихте западна кола в щатски долари, а?
Аз, госпожо Милева, фигуративно казано, върнах на ПКИ"Нове" по-голяма сума изплатена на кооперацията в размер на 14300 лв. за машината, сума, която е изплатила фирма "Фактор" от Бургас, част от която отидоха в републиканския бюджет за ДДС по сделката-лист 6 от мотивите на съда, макар и да са допуснали печатна греша :"…"+3 2000 деноминирани лева ДДС". Но 11000 си останаха в кооперацията ни. На печалба сме от тази машина, понеже приходите от използването на машината идват де факто даром. Нима забравихте, че по "мое време", кооперацията ни излезе на печалба от 4000 лв.? Откъде са дошли загубите преди това ли? Нима не ви става ясно? Несправедливо сте се закъхарила, "…че цяло производство било спряно…" по вина на пъдсъдимия Кънев, председател на ПКИ"Нове". Видимо от Удостоверението за регистрация№ 8062 от 15.11.2002 г., в Търговското отделение на ВтОС-лист 33 от НОХД№278/2000 г.- кооперацията съществува още от 30 декември 1954 г. под името"Милан Василев" с неизменен предмет на дейност. Съществува и сега със същия предмет на дейност, като дейността до Машината от Швеция (произведена още през 1969 година; от 1980 е спряно производството и въобще от фирмата-производител в Швеция), не е вписвана нова търговска дейност по търговския регистър, защото през 1994-1995 г. е имало съмнения за реален стопански риск от ново производство с тази стара машина. Казано иначе, кооперацията е запазила традиционните си позиции отпреди и до сега! Машина, при това обещавана да бъде доставена безвъзмездно, като хуманитарна помощ по смисъла на чл.1,ал.1 и чл. 6 от Закон за чуждестранна помощ-Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 9 . Вижте си постановлението на следователя, госпожо! Имало е "уверение" или казано сведения, че тази машина, вероятно за да не се бракува в Швеция (явно и там пет години е времето, през което един актив се амортизира напълно!), препродавана през пет години, е станала обект на приятелски жест от страна на Швеция. Аз пък мисля, че е станала обект на далавера, в основата на която стои нашенският български изобретателен ум, как от нищо да направим нещо! Имало е обмитяване, може би, за да се прикрие, изглежда, замисъла за изчеждане от фондове на кооперацията ни. Разбира се, за своя собствен джоб! Не може да сме твърдоглави и да пледирате, че ако една кола " Трабант" се ремонтира с нови части, то тя ще стане Мерцедес за 18000 щатски долара.! Тази "експертна оценка" на някакви недоучени асистентчета от СА"Д.А.Ценов" я сложете в рамка, за да напомня на бъдещите член-кооператори, как на черното може да се каже бяло. Предлагам в дневия ред на Общото ни събрание да се намери отговор, къде се дянаха щатските 15577 долара, които са били обменени по-късно, едва на 20 февруари 1995 г. в "Биохим", тия от закритата ЧИЗМ в Свищов. Ей тези долари аз настоявам да се върнат в касата на кооперацията ни, иначе рискувате вие лично да ги възстановите, затова, че някой прокурор може да прецени, че прикривате истинския извършител на ощетяването на ПКИ"Нове". Аз нищо не дължа на ПКИ"Нове" освен уважение към член-кооператорите. Не очаквайте от мен да връщам пари!! А по-скоро преценявайте до датата на новата ни среща с господин Блажев от В.Търново на 15 май 2003 г. И дали като известена страна по НОХД №301/2003 г., ще продължавате да поддържате така предявения иск, изготвен умозрително от вас самата. Ето защо сте поканена, за да се преценят процесуалните действия, още и защото в главата ми вече е нахлул ЗОДВПГ. Въпросите може да се уредят на второинстанционно ниво със семпло извинение по нареждане на ВтОС, колкото и да е трудно и неприятно…все пак писа се по вестниците?! Не може , госпожо Милева, да искате осъждането ми, затова, че съм ощетил кооперативна собственост- както е по пункт 1 на обвинението- след като предмета на " престъпното деяние" е бил вече предмет на престъпно деяние много преди 1970-80 г. Едва сега по време на следствието се разбра, че притежател и собственик на канап-дивана е била на комсомолската организация още от 1969 година лист 3-ти :" Вещите лица са установили, че дивана е бил купен със средствата на комсомолците…" и лист- 73-ти на следствието за въведен в поделението на 04.11.1968 г., инвентарен № 167, лист 74, с инвентарен 354 от 06.03.1969 г., а от 19 декември 1991 година това канапе-диван, не е било вече собственост на бившата ком.кооперация "Милан Василев" по силата на чл.1, ал.4 и чл.6 от ЗИБКП, БЗНС, ДКМС, ОФ, САБПФК и БПС- ДВ, бр.105/1991 г., Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 1в. Така че по този първи пункт трябва да се въздържате да злословите против мен дори и след делото. За столовете и холовата масичка по втория пункт от обвинението-същата картина на цитирания член 1 и член 6 от този закон. Четете лист 72 от следствието-масичката с инвентарен № 703, "…лошо състояние, без виновни". Абсурдно е звучало от 30.12.1954 до 1990 г. кооперация "Милан Василев" да е нямала първична политическа организация! Да сте чувала нявга, че за времето от 09.09.1944 г. кооперация "Милан Василев" е била всенароден пример на заседаване на крака, на улицата? Задбалансово осчетоводяване! А сте била длъжна, госпожо, като гражданин и член-кооператор още преди мен да дадете сведенията на регионалното представителство на Министерството на финансите - Финансов отдел при Общината в Свищов. Само министърът на финансите може да ми предявява иск, че съм задържал конфискувано държавно имущество, поради което каня също така началника на Финансов отдел при Община Свищов да съставим констативен протокол за връщането на инкриминираните ми диван-канапе, осем броя столове и бракуваната холова масичка (репарирани от мен лично), тъй като не възнамерявам да правя първична партийна организация. Нека преценим съвместно как да сезираме министъра на финансите по смисъла на чл.6 от онзи закон за обществено-политическото имущество , защото аз имам предложението да се дадат във владение " обектите на престъпното деяние" на Районен съд в Свищов, за втория етаж, понеже там няма нито канапе, нито столове, и се налага хората да висят като браснарски каиши пред кабинет я на съдия, адмиристративен секретар или районен прокурор.
Предлагам следния дневен ред за Общото ни събрание:1.Избор на нови членове; 2. Доклад от председателя Милева по нотариална покана от 01 май 2003 г на Стефан Неделчев Кънев,член-кооператор;3.Обезсилване на решение на УС от 15.02.1999 г. по Протокол № 5 с подпис Ст.Кънев и протоколист Савенка Александрова; 4. Избор на нов Управителен Съвет; 5. Избор на нов Контролен съвет; 6. Иработване на клетвен лист при приемане за член-кооператор; 7. Други по предложение на член-кооператорите.
Правата си не съм превишавал, нито пък съм нарушавал изричен нормативен акт по смисъла на чл.13а от НК. Решение на управителен съвет не е изричен нормативен акт, даже не е нормативен акт, че да се счита, че правя нарушения на закон, и оттам да се правят изводи, че съм извършил престъпление-чл.2, ал.1 от НК. А клетвен лист за зачитане на устава подписвал ли съм?
Потвърждавам още веднъж часа и датата на срещата при нотариус Надка Ганева - 12 май 2003 година от десет часа. Каня и Районен Прокурор, тъй като по силата на новия ЗК, чл. 58(1) прокурорът е имал правото да иска от съда унищожаването на действието покупко- продажба. Защо не настоявахте пред него да изпълни правомощията си? Нямаше пречки! А за сделката "продажба на машина "Солна 225", след като е имал сведения до него за извършена "неуставносъобразна продажба". Това са негови прерогативи да иска нищожност по смисъла на чл. 26 от Закон за Задълженията и Договорите. А що се касе до машината, то Новият закон въведе сделката като норма по чл.26,ал.4 По новия ЗК!! Районният прокурор е било редно да командирова заместника си Блага Георгиева с права да предяви иск срещу фирма "Фактор" пред Бургаския Районен съд за нижощната сделка:договора за покупко-продажба на машината, тъкмо това на нея и било доставило удоволствието да се види с приятели, близки и роднини! А не да бездействува!! Ако търсите пари в левове, търсете ги от прокурора, не от мен, защото той по това време е проявил бездействие!! За правомощията на съдебната власт относно кооперациите има специален режим, обклечкен. За прокурорът, срок за предявяване на иск няма отреден, той е безсрочен, разбираемо от съпоставителния прочит на алинея трета от член 58 на новия Закон за кооперациите и чийто срок за членовете на Контролния съвет е само дмуседмичен срок за обжалване на решения или действия на органите на кооперацията. По-горе се каза, кои са органите. Един от тях е председателят, който при това не заема отговорно служебно положение, тъй като чл.24 от ЗК е въвел колективна отговорност и тъй като и понеже изричен текст за отговорност на председателя няма по ЗК!! А по смисъла на новите изменения на НК от 1997 г., ДВ, бр.62, длъжностното лице по т.1, буква б) от чл.93 на НК съм имал качеството длъжностно лице, на което е възложено управлението на имуществото на кооперация. Тоест, обвинителната теза, така или иначе е била по чл. 283 от НК- по предложението на зам.-районен прокурор Калинка Тодорова, същата теза и на следствения апарат, а по ваше настояване, променена от прокурор Димитър Лещаков на чл. 282 от НК чрез връщане на ново дораследване, вместо по чл.283а), ал.2 от НК - по новите изменения на НК от 1997 г., когато се конкретизираха четирите диспозиции на нормата - държавна, общинска, кооперативна и собственост на юридическите лица, както и петте нови хипотезиса: приватизация, продажба, даване под аренда и т.н. Тоест, госпожо Милева, вие ме набедихте. След като законодателят е намерил за нуждо да управомощи съдебната власт посредством цяла Глава Пета " С Ъ Д Е Б Е Н Н А Д З О Р ", то той несъмнено е имал намерението да се ограничат съдебните конфликти, като споровете се решават оперативно чрез намесата прокурора в гражданска процедура!! Всичките тези дандании, госпожо, са причинени само по ваше лично усмотрение. Защо не съобразявате новия Закон за кооперациите и не№ 8062 от 15.11.2002 г. и не настоявте ред прокурора, а настоявате за наказателно производство. Значи, че вие не се интересувате от материалното благосъстяние на член-кооператорите, не искате да се прилага ЗК ,а искате да се приложи НК. За мен това означава, че търсите всякакви опорни точки, сакън да не ви разкарат като некадърен ръководител и така да пропуснете лична облага от пет минимални заплати?!? И решавате да парирате Стефан Кънев, чрез ефективна присъда. Откъде накъде се врете в следствието, че даже да искате да ви се предяви то, и да ви се предяви обвинителното заключение? Само ако сте била допусната като граждански ищец-лично, сте имала това право, а както сочат документите при дело №301/2003 г., ПКИ"Нове" е допуснат като граждански ищец едва след като е даден ход на делото на първо заседание! А вие се врете ли врете и търсите "доказателства" за огромната вреда на председателя Кънев, даже вестниците осквернихте с ващите дитирамби. За това , ако търсите долари, търсете ги от когото трябва - от прокурора, и побързайте, че има само една година и нещо, когато изтича давностния срок за престъплението по чл. 283, ал.1 от НК. И повече не ме клеветете по чл.282 ал.1 и ал.2 от НК. Това са стари текстове, от 1982 г., към Осма Глава от НК, нито ми натрапвайте Постановление №2/1980 г. на ВС - стр.15 от протокол на заседание на Св.Районен съд от 18.02.2003 г., защото това постановление е имало предвид да обобщи съдебната практика до 1980 г., въз основа на което постановление е последвала законодателна промяна през 1982 година-предишния наказателен текст на чл.282 от НК е изменен! Не ми го натрапвайте, още и защото по новия Закон за Съдебната Власт, общозадължителни са решенията на ОСНК!! Ще ви предявя също така цитираните документи по наказателното дело.
И за да приключа, ше ви дам един съвет.По-горе съм дал адреса на фирмата от Швеция по Интернет. Като се отвори този сайт, се разбира, че фирмата дава два електронни адреса.Единят от тях, за първия ръководител е безплатният адрес, предоставен от фирма http://www.Yahoo.com А това говори, че на тази фирма от Швеция и се клатят краката, понеже не поддържа собствения си домейн. Той е също така безплатен, понеже няма нищо ново по WEB страницата на фирма http://www.maxgraf.se Сериозните фирми получават кореспонденцията си на свой домейн, за който всяка година се заплащат около 100 долара. От явно по-явно е, че тези контрагенти на ПКИ"Нове" от Швеция имат парични проблеми, коитое умело са се постарали да разрешат, възползвайки се от гения на българския ум. Правилно казват турските ни съседи: "Дай ми втория акъл на българина"! - народна мъдрост.
Свищов, 01 Май 2003 г.
Член-кооператор
Стефан Неделчев Кънев
Stefan Kanev
 

Член 313а от НК кого засяга - укривателите може ли?

Мнениеот Стефан Кънев » 09 Май 2003, 13:41

Н О Т А Р И Л Н А П О К А Н А
от Стефан Неделчев Кънев, ул.Кирил Д.Аврамов, № 10
5250 Свищов, ЕГН 4701231481, E-mail : stevenson@abv.bg
до ПКИ "Нове", ул. 33-ти Свищовски полк, №89
до Финансов отдел при Община Свищов
до Председател на Районен Съд
до Районен Прокурор
Госпожо Мила Иванова,
За ваше сведение Ви известявам, че едва вчера-30 април 2003 г.- имах възможността сам да се поразровя по твоето наказателно дело №278/2002 г. Казах твое, тъй като по твоя "тъжба" - изх.№19 от 24.04.2000 г., респ. Вх.№362/24.04.2000 г. при Районна Прокуратура се образува следствено дело № 639/2000 г. със следовател Росица Бинчева от В.Търново.Да не съм ви обидил, че сезирате прокуратурата с тъжба?
От материалите по делото разбрах- лист 14-15 на НОХД №278/2002 г. на следствието, че е имало заседание на Общото ни събрание на кооперацията, проведено на 22.10.1999 г, (към която дата все още съм член-кооператор) По точка четвърта, а това се вижда от протокола с вашия подпис и този на Савенка Александрова и Иванка Илиева, вие казвате следното: " Избраните на 25.09.1998 г. Управителен и Контролен съвети са нелегитимни, тъй като не са регистрирани в Окръжен съд В.Търново."- проведено "общо" събрание на 22.10.1999 г.?! И понеже на тази дата съм бил избиран за председател на ПКИ"Нове", в това бивше и констатирано от вас мое качество е било редно да запознаете прокуратурата през 2000 г. по цитираната "тъжба". В това ваше умотворение, сте вложила доста лична страст, вероятно под страх да не би да спечеля делото за уволнението ми пред съда и така да стана причина, Общото ни събрание да не приеме вашата обосновка за получаване на пет минимални работни заплати, което при тогавашния минимален размер е приблизително 5 x 74 .лв. Както знаете, аз изпълнявах длъжността председател за скромната сума от 160 лв. Нещо повече: намирам, че сте постъпила изключително несправедливо не само срещу моите права сега след уволнението ми, като сте се престарала да бъда осъден за загуби, причинени на ПКИ"Нове" много преди аз да се влея като член-кооператор. Имам предвид две групи обстоятелства.По първата. Съобразно с лично мотивирания от Вас донос - а това е в чиста проба набеждаване - вие госпожо, цитирате чл.17, ал.3, като заобикаляте втората алинея на този чл.17 от отменения Закон за кооперациите - по входяща ваша лична молба - Вх.№ 1078/1999 г." Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси свързани с кооперацията и НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ, и когато законът или уставът не предвиждат това изрично" Подчертавам този текст, тъй като той говори недвусмислено, че вие сте възнамерявала да ме обвините за превишаване на права като председател по смисъла на чл. 282, ал.1 и 2 от НК, които алинеи предвиждат превишението на права. Тук, правилно сте се ориентирала, че няма изричен текст по отменения Закон за кооперациите, който да отрежда права на председателя за облигационни сделки и по-конкретно разпореждането с движимото имущество на кооперацията .Но си има текстове в същия този закон, касаещи имуществото на кооперациите, текстове, чрез които се ограничава правото на Общото събрание да се произнася с решение, освен за недвижимите имоти - чл.17, ал.2, т.9 от отменения Закон за кооперациите. За да не се блокирала работата в кооперациите беше предвиден друг ред за разпореждане със средства на предприятието-чл.56, ал.1 от Закон за кооперациите (отменен), и което ставаше с Правилник. Самият този член 56 е озаглавен, а и вие е трябвало го познавате така, както е изписан:" С р е д с т в а н а п р е д п р и я т и е т о ", уреждащ тази материя. Този смисъл вие сте открила, вероятно лично или чрез някой сведущ адвокат, което си проличава от двата различни шрифта на писания от вас текст до прокуратурата: този на компютър от 1999 г. е по-издържан от правна гледна точка, докато този от 2000 г. е печатан на остаряла техника-служебната машина на ПКИ"Нове" Нещо повече: чл.31,ал.2 от този Закон повелява следното: "Имуществото на кооперацията се управлява само от кооператорите чрез нейните органи". А какво представляват органите на кооперацията знаят всички по-внимателни студенти, понеже полагат изпит по гражданско право с въпроса "органи на кооперацията" А те са толкова , колкото е счел за необходимо да повели законодателят-четири. Налага се пак да цитирам, госпожо Мила Иванова, раздел III от Закон за кооперациите от чл. 17 до чл.30 вкл. " О р г а н и н а к о о п е р а ц и я т а" А ето и пълния текст на онзи законов текст, който касае председателя: чл.28, ал.2,т.1 ръководи текущата дейност на кооперацията." Да твърдите, че в текущата дейност на кооперацията е била вписана дейност с машина "Солна 225" е само ваше вътрешно заблуждение госпожо. Това е рискова машина и поради тази причина не е вписвана нова дейност по търговския регистър. Вие и експертите в САЩ ли искате да продавате тази машина за 18000 долара? Малко по-горе казах "престарала" Имам предвид, разбира се, онова поведение, което сте засвидетелствувала лично, след като съдът по НОХД№278/2002 г. е изпратил съобщение да предоставите някои оригинални материали, свързани с ПКИ"Нове". Да повдигам въпрос, дали сте съгласувала с Управителния съвет, няма да има ефект - съмнявам се, че ще сътворите протокол от заседание на УС, на което се е взело решение кои именно материали да се дадат в оригинал, и кои в препис. Сигурен съм, обаче в едно, и това е, че Общото ни събрание не се е занимавало с въпроса за отнасяне на "тъжба" до прокуратурата. Не е възможно да има толкова некадърни хора в състава му, че да се произнасят, именно "тъжбата" да свърши работата на едно евентуално обвинение. Ако ли пък УС е счел за правилно да се произнесе с решение за "тъжба" до прокурора, то несъмнено този състав на УС е изцяло правно некомпетентен, тъй като тъжби се подават само в случаите на частен характер наказателно дело-при обиди, побоища, клевети и др. по-малки престъпни деяния. Другото, в което съм абсолютно сигурен е, че вие сте била крайно щастлива да откриете, че ви се е отдала възможността още веднъж да ме "накиснете" Какво чак толкова сте направила лично ли? Ами вие, най-образно казано, сте разчела на отрицателния обществен резонанс от моите "престъпни деяния", като сте намерила момента за удобен да подведете следствието, а оттам и прокуратурата. Дори сте решила, че " Освен това, за Ваше сведение и евентуално улеснение Ви изпращам още:1.устав на кооперацията;2 .протокол от ОС с което е освободен Стефан Н.Кънев от длъжност...” Ето фактите: 1.Изпратила сте препис от устава на ПКИ"Нове" в редакцията му от 2000 г., тоест, когато аз вече не съм заемал тази длъжност председател-писмо Изх.№43 от 10.07.2001 г. в отговор на изх.№639 от 03.07.2001 на Окръжна следствена служба във В.Търново.Други преписи не сте изпращала, тъй като сте знаела за Правилника по член 56, ал.1 от отменения Закон за кооперациите, който ми даваше права да се разпореждам с недвижимите вещи на кооперацията и понеже е нямало изричен текст за забрана на сделки с недвижимости от една страна, и понеже е нямало изричен тест, който да е "връзвал" ръцете на председателите да подхождат оперативно в продажбите на кооперативната ни продукция или имущество.Сега по новия ЗК материята по Правилника е законодателно преуредена в чл.26,ал.4 въвеждащ изричната норма за разпореждане с недвижимости по решение на УС. Защо "връзвал"? Защото председателят ръководеше текущата дейност на кооперацията-по чл.28,ал.1 от отменения ЗК!!; 2. След съобщение на следствието от 12.09.1999 г.- лист 26 от следствието, че може ПКИ"Нове" да предяви граждански иск за нанесените му "…имуществени и неимуществени вреди…", по образец на специална бланка на съдебната власт, вие , госпожо, в пълно противоречие с новите изисквания по ЗК - чл. 25 ( уреждащ материята П р е д с т а в и т е л с т в о п р и с ъ д е б н и с п о р о в е") - ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., ДВ, бр.92 от 2000 г., ДВ, бр.98 от 2001 г., еднолично сте упълномощила юрисконсулт от Регионалния съюз на ТПК от В.Търново - Пълномощно с изх.№48 от 21.11.2002 г., лист 32 на Районен съд , като сте упълномощила този Славчо Симеонов Блажев да предяви иск пред съда в хода на делото, а така също и да " …иска изпълнителен лист"..". 3. Вероятно този юрисконсулт не е бил съгласен с вашата позиция по набедителната ви теза; той е приготвил текста на гражданския иск на обикновената машина на ПКИ"Нове", като е "вързал" гащите си, оставайки вие лично да подпишете този иск, по който едва ли Управителния съвет е имал решение да предяви точно тази претенция от 13309 лв., нито пък е имало решение на Управителния съвет, ПКИ"Нове" да бъде обезщетена за нанесените и неимуществени вреди, изразяващи се: "… в сериозно разколебаване доверието на член кооператорите в ръководството на кооперацията в лицето на нейния председател". Ако не вярвате на думите ме все още, то тогава си разровете материалите , които съдът е изпратил на ПКИ"Нове" и ще установите с учудване, че госпожа Калинка Тодорова е голям ваш фен?! (стр.5 от "обвинителен" акт) 4. Лист 70 изх. НОХД№278/22.11.2002 г. По настояване на съда –стр.15 от протокол на съда по първото заседание: ”От ПКИ”Нове” - Свищов да се изискат цитираните от защитата документи”, сте била задължена да представите оригиналните документи, свързани със закупуването на машина "Солна 225".Такава фактура неминуемо следва да съществува в счетоводната документация по силата на отменения чл. 79 от ППЗМ- Виж по -долу. И сте представила една " профактура" за 127 000 шведски крони, която сте заверила с вашия подпис, че " Вярно с оригинала". След това отново представяте фактура за 127 000 шведски крони от същата дата 16 февруари 1995 г., и пак потвърждавате, че тя е вярна с оригинала. Това е неистинско доказателство, което сте представила пред съда. От ясно по-ясно е, че тази фактура нямам никакви реквизити за да ни заприлича на фактура, а е съвсем ясно копие от официалната бланка на фирмата от Швеция. Не си ли задавате въпроса, как така една банка ще разполага с официалните бланки на фирмите, за да удостоверява направения превод от тях или получен превод до фирмата?
Понеже сте крайно несправедлива в служебните си преценки досежно моята длъжностна характеристика-представили сте по делото един хвърчащ лист с преписани правомощията на председателя на кооперацията по принцип, като извадки от новия Устав, без подпис на главен счетоводител, без подпис на председател на ОС или на УС, с положен единствено само печат на ПКИ"Нове", ще ви заявя, днес 01 май 2003 г., следното : Заделете си някъде от своите средства сумата от 3000 лв.! Това е цената на изпълнителния лист по решението на съда в Свищов, който изпълнителен лист е трябвало да ви се предаде лично след "осъждането ми" Това е цената, която възнамерявам да ви поискам в хода на евентуално дело за клевета и набеждаване. Ето защо, предварително ви каня на 12 май 2003 г. в 10 часа при нотариус Надка Ганева от Свищов (в офиса и до Читалището, в къщата на адвокат Екимов, приземен етаж.), за да ви връча видимото доказателство за цената на моя иск от 3000 лв. - последен лист 8-ми от мотиви по НОХД № 278/2002 г. - а и за да можем да постигнем едно малко споразумение, касаещо ПКИ"Нове".Аз настоявам да запознаете член-кооператори с току-що казаното от мен, като ги известите, че лично аз не съм извършвал престъплението, което вие лично сте ми преписала без тяхното одобрение на ниво Общо Събрание. Член-кооператорите са се занимавали само с изключването ми от кооперацията и уволнението ми, но не и с даването ми под съд. Няма такова решение на кооперацията ни като обществена организация, а следователно няма ОБЩЕСТВЕНО опасно деяние, след като органът е преценявал друго. Не може да ме обвиняват за извършване на престъпление, като се цитират потъпкани членове на устав, вместо потъпкване на закон по смисъла на чл.2, ал.1 от НК : чл. 42, т.10, чл.45, ал.5 и чл.49 от Устава на ПКИ"Нове". Новият Закон за кооперациите въведе конкретизация в правата на председателя или изпълнителния директор на кооперацията. От 01 януари 2000 г. е в сила новият Закон за кооперациите, в който има нов изричен текст - чл.26, ал.4, който визира за първи път предварителното решение на УС, като норма за поведение в кооперациите:" Изпълнителният директор или председателят на управителния съвет на кооперацията извършва сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл.15, ал.3, т.10 - въз основа на предварително решение на общото събрание. А ето какво казва този член 15, ал.-3,т.10 :Общото събрание :" взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на кооперацията;" За движимите няма и нямаше изричен текст. Аз настоявам да кажете тази съществена подробност на член-кооператорите, като за целта ви приканвам да приготвите свикването на Общото ни Събрание. Това наше Общо Събрание е било свиквано за да изработи този нов устав на кооперацията ни, понеже така е повелявал новият закон- §3 от Предходните и заключителните разпоредби на новия ЗК, в който е определен 9 месечен срок за промени по уставите в зависимост от новите разпоредби на Закон за кооперациите. Да го цитирам ли дословно…! Ще цитирам, че е нямало изрична забрана за сделки с движими вещи, внос от чужбина-чл.7 от Постановление №67 на Министерския съвет от 30 декември 1987 г. за решаване на някои въпроси, свързани с развитието на кооперативната система - Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 32 в сила до 2000 г.- ДВ, бр 10 от 1988 г. " Кооперативните организации могат да извършват продажба на стоки от внос-инвентар…"
Това наше Общо събрание се е събирало на 20 април 2000 г. , като с протокол №1 от същата дата е приел новия УСТАВ. Това искам да обясните на Общото ни събрание, че не може даже да ме обвиняват по новия устав, защото е нямало как да спазвам този нов устав от 2000 г., който самите член-кооператори са приели в мое отсъствие като член-кооператор ( бях вече изключен като такъв, но не е влязло в сила решение за анулиране на съдебното решение по гр.х.д №483/1999 г., изпратено на 18.07.2002 г. на ВКС по жалба на "ПКИ"Нове" вх.№1889 по което се съдя с "Нове" и което ми и крайно неприятно, защото всички са избудалкани преди мене.)
Госпожо Мила Иванова,
Казах две групи по-горе. Засега ми липсват някои данни, но имам основните.Може да ги намерите по интернет http://www.maxgraf.se е фирма за WEB дизайн от Швеция, която е продала на ПКИ"Нове" съвсем ненужната и машина "Солна 225", като държавният орган-Министерството на финансите чрез митницата в Свищов-е определил нейната цена, съобразявайки я с нашето законодателство, а именно: по пункт 46."статистическа стойност" на Митническата декларация - 1 142 733 тогавашни левове от 18 април 1995 година. Или сегашни хиляда четиристотин и три лева. С тази балансова първоначална стойност машината е била осчетоводена по сметка №207, както потвърждава в показанията си пред съда на 18.02.2003 г. Савенка Александрова-стр.7-ма от протокола: заложена за ПЕТ години, макар и да са пропуснати изискванията на чл. 4,ал.2 на отменения Закон за счетоводството -Нормативни актове, раздел II, том 3, индекс 50- текст на чл. 3 , ал.2 от действуващият Закон за счетоводството по ДВ, бр.98 от 2001 г., в сила от 01.01 2002 г.!! Същата е осчетоводена по сметка №204 при фирма “Фактор” от Бургас-стр.3 на протокола от 18.02.2003 г. Което означава, че след месец август 2000 година машината е трябвало да се бракува поради амортизации, стигащи до нула лева!Савенка, касиер-счетоводител, потвърждава, че "…всеки месец са се начислявали амортизации…552 лева, голяма беше сумата тогава" И което означава, че тези амортизационни отчисления са внесени по друга сметка на ПКИ"Нове", тоест, те са останали като средства пак в собственост на кооперацията ни. Откъде накъде аз да плащам стойността на тази машина. Аз не съм бивал управомощаван да събирам амортизационните отчисления по моя лична сметка, за да ми ги искате! Желая също така да съобщите на Общото ни Събрание, че сте представила платежния документ на ТБ"Биохим" от Свищов, от дата 20 февруари 1995 г.,-лист 87 на следствието, когато е имало банков безкасов обмен на левове в щатски долари. Защо този път в щатски долари ще заплащате на шведската фирма отново? Да им обясните, че представената на следствието лично от вас "фактура" № 860/16.02.1995 г. на тази фирма-фантом, не съществува като оригинален документ, понеже е несъобразена по една Конвенция, публикувана по ведомството на Министерството на Правосъдието - ДВ, бр.45/2001 г.- член 1b - по тази Конвенция се освобождават от легализация само официалните документи на ръководните държавни органи, като за другите документи и книжа остава в сила вътрешното законодателство….Виж по-нататък!) Тази "фактура" № 860 от 16 февруари 1995 г. е именно такъв документ, навлизащ в приложното поле на член 1b от Конвенцията, която освобождава някои официални чуждестранни документи от легализация и превод. А и тя доказва, че няма как да се възпроизведат данните на "превода" от 20 февруари и от август 1995 г. до Швеция така че да са на разположение още на 16 февруари в Швеция, когато е оформена фактурата, пристигнала по силата на чл.79,т.1 от Правилник за прилагане на закона за митниците-отменен : "При обмитяването на стоките, вносителите и износителите са длъжни да представят следните документи" т.1. фактура, разписка за задържане от митницата или цесия от спедиторски фирми.." - Нормативни актове, раздел II,том 3, индекс 401. Има разлика от пет дни по-късно. Къде е оригинала на тази фактура , която по закон за митниците се представя на митницата, за да се извърши легално обмитяване? Че това е официална бланка на фирмата от Швеция. А защо, госпожо, по нея няма отразена стойността на машината по ДДС? Тук специално се спирам на лист 77 от следствието- Мемориален ордер МО6/11 от юни 1995 г., по образец ном.№1012 за фактура №860/95 г. :"…Сметка 207 дебит, сметка кредит 401-за 1035870 лева. Типова форма №274. “ Тази е балансовата стойност на машината към юни 1995 г без ДДС! По сегашни левове, това е хиляда и тридесет и шест лева. А нима сте забравила, че по указания на Европейския Съюз у нас , в сила от 01 април 1993 г. бе въведен Закон за Данък Добавената Стойност-ЗДДС.Всички фактури, които се издават в България, предвиждат специален ред за отразяване на ДДС, на отделен ред, и така те се представят на чуждите вносители. Швеция е една от учредителките на този Европейски Съюз и да си мислите, че фактурата е легална, би било неоправдано невежество. В Швеция има такъв ред, че за всеки промишлен продукт се отрежда специален номер и по статистическите им данни се знае във всеки един момент къде е тази машина - по Конвенция , подписана в СТОКХОЛМ през 1925 година, в сила за България от 1967 г. В нашия случай номерът е №0783! Редно е било още през 1995 година, когато ПКИ"Нове" е закупувала тази машина, да иска легален превод по силата на задължението си - Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа-Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 302 - чл.18(1) във връзка с чл.6 и чл.9. Нямало е пречки да се иска спазване на Закон за счетоводството още през 1995 година, като се направи заверка на онази "профактура". Да, ама е имало хора, които не са искали това! Което означава, нелегален внос! Да обясните в Общото събрание, как така е станало, че едва на 20 февруари 1995 година ПКИ"Нове" е обменила безкасово авоарите си в 15577 щатски долара в същата банка "Биохим", където сумите, по думите на бившия председател Марин Маринов, само че в шведски крони, са изпратени предварително и машината е била фактурирана на 16 февруари 1995 г. Ето точно неговите думи от стр.6-та от протокола от съдебното следствие от 18.02.2003 г.: "…Чрез банка "Биохим" си заплатихме съответната стойност на курса на шведската крона тогава.Чрез банка "Биохим" осъществихме плащането в шведски крони на банка "Хеброс"-Пловдив мисля, че беше" А защо на 10 август 1995 година ПКИ"Нове" е обменяла още 1775, 20 щатски долара и защо заблуждавате съда с тези представени документи на следствието ? Я вижте лист 81, лист 82. Лист 83 за обмен чрез Частна Земеделска и Инвестиционна Банка е от 18 април 1995 г. !
Госпожо Мила Иванова, ТБанка "Биохим" работи още от 1991 г. с лиценз за международно разплащане и не е оправдано да се заблуждавате, че само ТБ "Хеброс" е имала правото за международни банкови транзакции Запитайте по-обстойно г-н Марин Маринов защо е изплащано в шведски крони, а после пак са се обменяли левове на член-кооператорите на ПКИ"Нове" в щатски долари. И за всичкото това двойно заплащане, сега аз да отговарям ли??? Къде се дянаха тези пари, обменени на 20 февруари 1995 г. госпожо, на 10.08.1995, на 18.04.1995 г.? Кой от Пловдив ги е сложил в джоба си, след като вече фирмата-продавач е издала фактурата в уверение на факта, че е получила продажната цена за своята машина "Солна 225"? Я вижте по-добре фактурата и документите на ТБ”Биохим” от Свищов-получава парите не фирмата, а физическото лице Стефан Йохансон-лист 81 и лист 86.Защо не са влезли в сметката на фирмата-продавач тези шведски крони, а ги е прелапал едно лице, използвало официална бланка на фирма от Швеция? Или някой от Швеция? Как мислите? Аз мисля, че два пъти ПКИ"Нове" е заплащала тази машина-един път, може-би легално преди 15 февруари, след неработния 14.02.1995 г. -Трифон Зарезан - така че да е пристигнала на 16.02.1995 г. в Швеция преводната сума от 127000 шведски крони. Втори път на 20 февруари 1995 г. пак е заплатена тази машина, само че в щатски долари. Да поясните на член-кооператорите също така, че те , горките, не са знаели, че машината е била вече факт като имущество на ПКИ"Нове" още на 18 април 1995 г. по неоспоримите данни на митницата, а те са си блъскали главите да преценяват на цяло Общо Събрание, дали трябва или не трябва да се закупува "…печатна двуцветна офсетова машина"- това го е установило следствието, в своето заключително постановление от 30.11.2001 г.- лист 171, и откъдето разбирам, че още преди моето председателствуване, е имало замисъл за източване на авоарите на кооперацията. ”...платих за двуцветна, а купих едноцветна” казва свидетелят Митко Ненчев на стр.5 от протокола от 18.02.2003 г. Цитирам дословно установеното от следовател Росица Винчева:" На 24.03.1995 г. е проведено ОС на ПКИ"Нове", и тогава след обсъждане и докладване от страна на председателя Марин Маринов е взето решение да се закупи печатна…" Малко по нататък:" …" е приложена фактура №860/16.02.1995 г. и е закупена за сумата от 11587 лв." Значи, Общото събрание е решавало пост фактум, без да е знаело за извършената покупка!! Кой , госпожо Мила Иванова, не спазва решение на Общото събрание, покажете решение за покупката ( преди 16 февруари 1995 г.) на съда или му обърнете вниманието, кой не е спазвал устава. А мене накисвате за предишни извращения по устава и ЗК
Аз, госпожо Мила Иванова, фигуративно казано, върнах на ПКИ"Нове" по-голяма сума изплатена на кооперацията в размер на 14300 лв. за машината, сума, която е изплатила фирма "Фактор" от Бургас, част от която отидоха в републиканския бюджет за ДДС по сделката-лист 6 от мотивите на съда, макар и да са допуснали печатна греша :"…"+3 2000 деноминирани лева ДДС". Но 11000 си останаха в кооперацията ни. На печалба сме от тази машина, понеже приходите от използването на машината идват де факто даром. Нима забравихте, че по "мое време", кооперацията ни излезе на печалба от 4000 лв.? Откъде са дошли загубите преди това ли? Нима не ви става ясно? Несправедливо сте се закахърила, "…че цяло производство било спряно…" по вина на подсъдимия Кънев, председател на ПКИ"Нове". Видимо от Удостоверението за регистрация № 8062 от 15.11.2002 г., в Търговското отделение на ВтОС- лист 33 от НОХД№278/2002 г.- кооперацията съществува още от 30 декември 1954 г. под името"Милан Василев" с неизменен предмет на дейност. Съществува и сега със същия предмет на дейност, като дейността до Машината от Швеция (произведена още през 1969 година; от 1980 е спряно производството и въобще от фирмата-производител в Швеция), не е вписвана нова търговска дейност по търговския регистър, защото през 1994-1995 г. е имало съмнения за реален стопански риск от ново производство с тази стара машина. Казано иначе, кооперацията е запазила традиционните си позиции отпреди и до сега! Машина, при това обещавана да бъде доставена безвъзмездно, като хуманитарна помощ по смисъла на чл.1,ал.1 и чл. 6 от Закон за чуждестранна помощ-Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 9 . Вижте си постановлението на следователя, госпожо! Имало е "уверение" или казано сведения, че тази машина, вероятно за да не се бракува в Швеция (явно и там пет години е времето, през което един актив се амортизира напълно, препродавана през пет години), е станала обект на приятелски жест от страна на Швеция. Аз пък мисля, че е станала обект на далавера, в основата на която стои нашенският български изобретателен ум, как от нищо да направим нещо! Имало е обмитяване, може би, за да се прикрие, изглежда, замисъла за изцеждане фондове на кооперацията ни. Разбира се, за своя собствен джоб! Не може да сме твърдоглави и да пледирате, че ако една кола " Трабант" се ремонтира с нови части, то тя ще стане Мерцедес за 18000 щатски долара! Тази "експертна оценка" на някакви недоучени асистентчета от СА"Д.А.Ценов" я сложете в рамка, за да напомня на бъдещите член-кооператори, как на черното може да се каже бяло. Предлагам в дневния ред на Общото ни събрание да се намери отговор, къде се дянаха щатските 15577 долара, които са били обменени по-късно, едва на 20 февруари 1995 г. в "Биохим", другите долари от закритата ЧИЗМ в Свищов. Ей тези долари аз настоявам да се върнат в касата на кооперацията ни, иначе рискувате вие лично да ги възстановите, затова, че някой прокурор може да прецени, че прикривате истинския извършител на ощетяването на ПКИ"Нове".Вижте си митническата декларация от 18 април 1995 г. още веднъж. Там в карето “ “ “ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МИТА, ДАНЪЦИ И ТАКСИ” още на първи ред е отразено в дясно код 9. Това означава, че машината по тази декларация-Солна 225 е била освободена от мито. По силата на тогавашния Закон за митниците и неговото приложение, МФ осъществяваше контрол в продължение на три години от вноса на безмитни стоки, които не биваше да бъдат продавани отново. Цитирано е , веднага на този първи ред ПМС №18 от 1995 г. , въз основа на което не е начислявано мито. А съобразно с чл.38, ал.2 от тогавашния ЗМ, само министърът на финансите можеше да освобождава от митнически сборове. Това пояснете на член-кооператорите, че ПМС №18 от 20 Януари 1995 г. .е издадено въз основа междуродно споразумение и важи единствено за страните от ЕАСТ (Европейската Асоциация за Свободна Търговия)- преамбюл и §.5 ”…влиза в сила от 1 януари 1995 г. И се прилага по отношение на вноса и износа на стоки от и за Република България, съответно от и за Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Новрегия и Конфедерация Швейцария”.
Швеция не фигурира по това ПМС/18 от 1995 г. Което е отразено като нормативно основание за освобождаване от мито!! А вие подгответе заседание на Общото ни Събрание, за да им прочетете декларацията към същото това ПМС№18/95 г., която декларация се подава от страната вносител.-стр. 21 от това ПМС№18/95 г. Още веднъж ви доказвам нелегален внос на физически и морално износена машина! Нищо не дължа на ПКИ"Нове" освен уважение към член-кооператорите. Не очаквайте от мен да връщам пари!! А по-скоро преценявайте до датата на новата ни среща с господин Блажев от В.Търново на 15 май 2003 г. И дали като известена страна по НОХД №301/2003 г., ще продължавате да поддържате така предявения иск, изготвен умозрително от вас самата. Ето защо сте поканена, за да се преценят процесуалните действия, още и защото в главата ми вече е нахлул ЗОДВПГ. Въпросите може да се уредят на второинстанционно ниво със семпло извинение по нареждане на ВтОС, колкото и да е трудно и неприятно…все пак писа се по вестниците?! Не може , госпожо Мила Иванова, да искате осъждането ми, затова, че съм ощетил кооперативна собственост- както е по пункт 1 на обвинението, след като предмета на " престъпното деяние" е бил вече предмет на престъпно деяние много преди 1970-80 г. Едва сега по време на следствието се разбра, че притежател и собственик на канапe-дивана е била на комсомолската организация още от 1969 година лист 3-ти : " Вещите лица са установили, че дивана е бил купен със средствата на комсомолците…" и лист-73-ти на следствието за въведен в поделението на 04.11.1968 г., инвентарен № 167, лист 74, с инвентарен 354 от 06.03.1969 г., а от 19 декември 1991 година това канапе-диван, столовете и холовата масичка не са били вече собственост на бившата ком.кооперация "Милан Василев" по силата на чл.1, ал. 4 и чл.6 от ЗИБКП, БЗНС, ДКМС, ОФ, САБПФК и БПС- ДВ, бр.105/1991 г., Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 1в. Така че по този първи пункт трябва да се въздържате да злословите против мен дори и след делото. За столовете и холовата масичка по втория пункт от обвинението-същата картина на цитирания член 1 и член 6 от този закон. Четете лист 72 от следствието-масичката с инвентарен № 703, "…лошо състояние, без виновни". Я погледнете още веднъж, какво е установил съдът в Свищов- стр.3 от мотивите :” Същата в двора си имала помещение (бивш комсомолски клуб, по-късно преустроен в клуб на инвалида. Имуществото в него включвало диван и 8 тапицирани столове.” и стр.4.“...от Клуба на инвалида холова масичка за сумата от 8333 неденоминирани лева.” Пак в този бивш комсомолски клуб!
Абсурдно е звучало от 30.12.1954 до 1990 г. кооперация "Милан Василев" да е нямала първична политическа организация! Да сте чувала нявга, че за времето от 09.09.1944 г. кооперация "Милан Василев" е била всенароден пример на заседаване на крака, на улицата? Зад балансово осчетоводяване! А сте била длъжна, госпожо, като гражданин и член-кооператор още преди мен да дадете сведенията на регионалното представителство на Министерството на финансите - Финансов отдел при Общината в Свищов. Я вижте чл.313а от НК...как мислите, кой подбужда към прикриване на деяния по смисъла на този наказателен текст? Само министърът на финансите може да ми предявява иск, че съм задържал конфискувано държавно имущество, поради което каня също така началника на Финансов отдел при Община Свищов да съставим констативен протокол за връщането на инкриминираните ми диван-канапе, осем броя столове и бракуваната холова масичка (репарирани от мен лично), тъй като не възнамерявам да правя първична партийна организация. Нека преценим съвместно как да сезираме министъра на финансите по смисъла на чл.6 от онзи закон за обществено-политическото имущество , защото аз имам предложението да се дадат във владение " обектите на престъпното деяние" на Районен съд в Свищов, за втория етаж, понеже там няма нито канапе, нито столове, и се налага хората да висят като бръснарски каиши пред кабинет я на съдия, административен секретар или районен прокурор.
Предлагам следния дневен ред за Общото ни събрание:1.Избор на нови членове; 2. Доклад от председателя Мила Иванова по нотариална покана от 01 май 2003 г на Стефан Неделчев Кънев,член-кооператор;3.Обезсилване на решение на УС от 15.02.1999 г. по Протокол № 5 с подпис Стефан Кънев и протоколист Савенка Александрова; 4. Избор на нов Управителен Съвет; 5. Избор на нов Контролен съвет; 6. Изработване на клетвен лист при приемане за член-кооператор; 7. Приемане на вътрешен правилник за срока на валидност на решенията на УС и 8. Други по предложение на член-кооператорите.
Правата си не съм превишавал, нито пък съм нарушавал изричен нормативен акт по смисъла на чл.13а от НК. Решение на управителен съвет не е изричен нормативен акт, даже не е нормативен акт, че да се счита, че правя нарушения на закон, и оттам да се правят изводи, че съм извършил престъпление-чл.2, ал.1 от НК. А клетвен лист за зачитане на устава подписвал ли съм?
Потвърждавам още веднъж часа и датата на срещата при нотариус Надка Ганева - 12 май 2003 година от десет часа. Каня и Районен Прокурор, тъй като по силата на новия ЗК, чл. 58(1) прокурорът е имал правото да иска от съда унищожаването на действието покупко- продажба. Защо не настоявахте пред него да изпълни правомощията си? Нямаше пречки! А за сделката "продажба на машина "Солна 225", след като е имал сведения до него за извършена "неуставносъобразна продажба". Това са негови прерогативи да иска нищожност по смисъла на чл. 26 от Закон за Задълженията и Договорите. А що се касае до машината, то новият закон въведе сделката като норма по чл.26,ал.4 По новия ЗК!! Районният прокурор е било редно да командирова заместника си Блага Георгиева с права да предяви иск срещу фирма "Фактор" пред Бургаския Районен съд за нищожната сделка:договора за покупко-продажба на машината, тъкмо това на нея и било доставило удоволствието да се види с приятели, колеги, близки и роднини! А не да бездействува!! Ако търсите пари в левове, търсете ги от когото трябва – от прокурора - не от мен, защото той по това време е проявил бездействие, или, може би укривателство по чл.313а от НК!! За правомощията на съдебната власт относно кооперациите има специален режим, обклекчен. За прокурорът, срок за предявяване на иск няма отреден, той е безсрочен, разбираемо от съпоставителния прочит на алинея трета от член 58 на новия Закон за кооперациите и чийто срок за членовете на Контролния съвет е само двуседмичен срок за обжалване на решения или действия на органите на кооперацията. По-горе се каза, кои са органите. Един от тях е председателят, който при това не заема отговорно служебно положение, тъй като чл.24 от ЗК е въвел колективна отговорност и тъй като и понеже изричен текст за отговорност на председателя няма по ЗК!! А по смисъла на новите изменения на НК от 1997 г., ДВ, бр.62, за длъжностното лице по т.1, буква б) от чл.93 на НК имал съм качеството длъжностно лице, на което е възложено управлението на имуществото на кооперация. Тоест, обвинителната теза, така или иначе е била по чл. 283 от НК- по предложението на зам.-районен прокурор Калинка Тодорова, същата теза е и на следствения апарат, а по ваше настояване, променена от прокурор Димитър Лещаков по чл. 282 от НК чрез връщане за ново доразследване, вместо по чл.283а), ал.2 от НК - по новите изменения на НК от 1997 г., когато се конкретизираха четирите диспозиции на нормата - държавна, общинска, кооперативна и собственост на юридическите лица, както и петте нови хипотези: приватизация, продажба, даване под аренда и т.н. Тоест, госпожо Мила Иванова, вие ме набедихте. След като законодателят е намерил за нужно да управомощи съдебната власт посредством цяла Глава Пета " С Ъ Д Е Б Е Н Н А Д З О Р ", то той несъмнено е имал намерението да се ограничат съдебните конфликти, като споровете се решават оперативно чрез намесата на прокурора в гражданска процедура!! Всичките тези дандании, госпожо, са причинени само по ваше лично усмотрение. Защо не съобразявате новия Закон за кооперациите и и Удостоверение № 8062 от 15.11.2002 г. на ТО при ВтОС и не настояхте пред прокурора, а настоявате за наказателно производство. Значи, че вие не се интересувате от материалното благосъстояние на член-кооператорите, не искате да се прилага ЗК ,а искате да се приложи НК. За мен това означава, че търсите всякакви опорни точки, сакън да не ви разкарат като некадърен ръководител и така да пропуснете лична облага от пет минимални заплати?!? И решавате да парирате Стефан Кънев, чрез ефективна присъда. Откъде накъде се врете в следствието, че даже да искате да ви се предяви то, и да ви се предяви обвинителното заключение? Само ако сте била допусната като граждански ищец-лично, сте имала това право, а както сочат документите при дело №301/2003 г., ПКИ"Нове" е допуснат като граждански ищец едва след като е даден ход на делото на първо заседание! А вие се врете ли врете и търсите "доказателства" за огромната вреда на председателя Кънев, даже вестниците осквернихте с вашите дитирамби. За това , ако търсите долари, търсете ги от когото трябва – чрез прокурора - от бивши състави на Общото ни Събрание, и побързайте, че има само една година и нещо, когато изтича давностния срок за престъплението по чл. 283а) , ал.1 от НК. И повече не ме клеветете по чл.282 ал.1 и ал.2 от НК. Това са стари текстове, от 1982 г., към Осма Глава от НК, нито ми натрапвайте Постановление №2/1980 г. на ВС - стр.15 от протокол на заседание на Св.Районен съд от 18.02.2003 г., защото това постановление е имало предвид да обобщи съдебната практика до 1980 г., въз основа на което постановление е последвала законодателна промяна през 1982 година-предишния наказателен текст на чл.282 от НК е изменен! Не ми го натрапвайте, още и защото по новия Закон за Съдебната Власт, общо задължителни са решенията на ОСНК!! Ще ви предявя също така цитираните документи по наказателното дело.
И за да приключа, ще ви дам един съвет. По-горе съм дал адреса на фирмата от Швеция по Интернат Като се отвори този сайт, се разбира, че фирмата дава два електронни адреса.Единият от тях, за първия ръководител е безплатният адрес, предоставен от фирма http://www.Yahoo.com А това говори, че на тази фирма от Швеция и се клатят краката, понеже не поддържа собствения си домейн. Той е също така безплатен, понеже няма нищо ново по WEB страницата на фирма http://WWW.maxgraf.se Сериозните фирми получават кореспонденцията си на свой домейн, за който всяка година се заплащат около 100 долара. От явно по-явно е, че тези контрагенти на ПКИ"Нове" от Швеция имат парични проблеми, които умело са се постарали да разрешат, възползвайки се от гения на българския ум. Правилно казват турските ни съседи: "Дай ми втория акъл на българина"! - народна мъдрост.
Свищов, 01 Май 2003 г.
Член-кооператор
Стефан Неделчев Кънев
Стефан Кънев
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот Стефан Кънев » 09 Май 2003, 13:45

До Районен съд в Свищов


М О Л Б А
от Стефан Неделчев Кънев,
ул.Кирил Д.Аврамов № 10
Свищов, E-mail: stevenson@abv.bg

ОТНОСНО: НОХД № 278/2002 г.

Уважаема госпожо Стоянова,

Едва на 30 април т.г. лично се поразрових из обвинението срещу мен и осъзнах какво е положението. Обвиниха ме по чл.282 от НК. В хода на делото някой доста се престара за това, даже вдигна врява до медиите. По материалите в делото е представен един брой от вестник "Свилоза" от 1995 г. -местната ни клюкарка до август 2002 г. По-разумни хора са счели, че този вестник е редно да се закрие и това е факт. Ето защо, възнамерявам да изкажа съображението по въззивната ми жалба, че съдът е бил обременен с отрицателни мнения срещу мен. Замолвам за следното : 1. да ми издадете Удостоверение, въз основа на което СХК"Свилоза" в Свищов да ме снабдят със Служебна Бележка от която да е видно, че този вестник повече не съществува.; 2. В хода на съдебното следствие се оказало, че никой не може да каже какво представлява един счетоводен документ, изпратен от госпожа Милева.Става дума за лист 77 от следствието, мемориален ордер, по който в сметка 207-Дебит и сметка 401 кредит е вписана балансовата стойност на една машина, за която искат сега аз да заплащам продажната и цена. Понеже не е изяснен точния произход на цитираната машина "Солна 225", съобразно с изискванията на Закон за митниците, а оттам насетне не е изяснен и точния смисъл на понятията "продажна цена, балансова стойност". Преди всичко е имало статистическа стойност –1 142 733 нед.лв. - по пункт 46 от формата на митническа декларация от 18 април 1995 г. Тази стойност или цена, остава в републиканската статистика. Аз не мога да се съглася с обвинителната теза, да правим стъкмистика, поради което замолвам, да ми издаде Удостоверение до Митницата в Свищов, чрез което да мога да изискам надлежна информация за точната сума влязла в републиканския бюджет. Тези данни се пазят в срок от десет години в счетоводството на митницата за сумата на заплатеното мито или за освобождаването от мито, където се знае, дали е имало "преференциален внос" или безмитен. В пункт 47 от митническата декларация на ПКИ”Нове”, първи ред, е отразено кодирано с деветка-9, че стоката е внесена безмитно. Сочи се основанието за освобождаване от мито -Постановление на МС №18/1995 г. ДВ, бр. 10 от 1995 г.Но в § 5 Швеция, за която се твърди, че е износителката не фигурира в това ПМС№18/95 г.Става дума за нелегален внос. А експертизата добавяла, добавяли и пак добавяли стойност, че и Боян Георгиев даже се е осмелил ме осъди да заплатя ДДС върху тази инкриминирана ми стойност, сякаш е имал уверението на ПКИ”Нове” че машина “Солна 225” ще се продава в САЩ за долари и поради превишение на правата на председателя-подсъдим, са пропуснати да се вземат огромни печалби от баламите американци. А е било съвсем нелогично, понеже ДДС се начислява за осъществена сделка,докато при износ - до САЩ – не се внася ДДС. ПКИ”Нове” може да благодари за жеста на господина. Замолвам в Удостоверението да упоменете, от Митницата в Свищов да представят Карнет ТИР, а така също и Декларацията на износителя на машина “Солна 225” по смисала на ПМС№18/95 г.
Искрено ще съм Ви благодарен за вниманието да ме изслушате лично по настоящата.
Свищов
07 май 2002 г.
С уважение
Стефан Кънев
Предостанвено на вниманието на Председател на Районен съд в Свищов на 09 май 2003 г.
Стефан Кънев
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот remo07 » 09 Май 2003, 21:39

Стефчо!!!!

Не може ли нещо съществено в резюме,бе братче?!?!?
remo07
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот Imperator » 24 Май 2003, 20:56

Здравей Ремо!
Не може да се критикува в резюме. Прощавай, че те карам да четеш тъпотиите ми...бъди здрав и все така весел!!
Imperator
Потребител
 
Мнения: 739
Регистриран на: 19 Окт 2001, 13:12
Местоположение: Варна

Re: Престъпленията на прокурори и съдии??.

Мнениеот Stefan Kanev » 27 Май 2003, 11:10

До Свищовска Районна Прокуратура


М О Л Б А

от Стефан Неделчев Кънев, ул.Кирил Д.Аврамов, № 10, ап.4
5250 Свищов, ЕГН 4701231481, E-mail : stevenson@abv.bg


До госпожа Калинка Тодорова
прокурор-обвинител по НОХД №278/2002 г. на СвРС

Уважаема госпожо Тодорова,
По разпореждане на следовател Росица Винчева от ОСС-В.Търново, по слд.д.№639/2000 г. по отношение на мен има назначена мярка за неотклонение “подписка”.
Първо, дължа да Ви известя, че град Свищов съм напускал единствено и само по повод търсенето на квалифицирана адвокатска помощ във В.Търново и за да извърлша някои допълнителни писмени пояснения по новообразуваното по моя Въззивна Жалба НОХД№301/2003 г. – чл.306 от НПК. Това мое “отклонение” е респективно за датите 07.04.2003г., 20.04.2003 г., 12.05.2003 г. и 26.05.2003 г. Тези факти могат да бъдат потвърдени от колегите Ви – г-н Любомир Илиев Брайнов и госпожа Невяна Христова Цанкова, а така също и от госпожа Спаска Бенчева. Първата госпожа съм упълномощил с изрично пълномощно, а господина – с общо такова.
Второ. Като най-обикновен работник в СХК”Свилоза”, по-всяка веорятност ще ми бъде зададено едно трудово задължение, чиято изпълняемост е извън пределите на Община Свищов-някъде в Южна България. Все още нянам това конккертно задължение, но вероятността да предпочетат мен като специалист е доста голяма.
Ето защо, с оглед защитата на моите права на свободно придвижване по територията на РБ по този трудов повод, аз намирам за уместно да Ви уведомя, за да не стане така, че заповедта да ми връчат в петък, да пътувам още вечерта... и да потегля без респективното от Вас лично разрешение. Нямам тази нагласа да се отклонявам от наложената ми мярка, макар че беше редно тя да бъде отменена по НОХД №278/2002 г. в едно с произнесената присъда. Не става въпрос за реторсия срещу съда...! Става дума за моята лична сигурност, тъй като намирам за уместно да споделя, че фактори от ранг са заинтересувани от ограничаването на моите права и свободи.
Оставам на Вас да прецените как да постъпя – дали да отклоня заповедтта за командироване или да приема, но въоръжен с вашето постановление за това. Замолвам да прецинете – може и с обикновен рескрипт върху настоящата молба!

Свищов,
27 май 2003 г.

С уважение
Стефан Кънев
Stefan Kanev
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии??.

Мнениеот ТТТ » 28 Май 2003, 10:39

Господин Кънев,това е форум,а не бюро "Жалби".Няма ли на чие рамо да си изплачете болката,а задръствате форума с писанията си?
ТТТ
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии??.

Мнениеот Stefan Kanev » 28 Май 2003, 10:49

Прощавайте господин ТТТ!
Все пак, по-внимателните читатели могат да открият нещо съществено от душата на законите у нас и дано им е в полза. Ако прегледате Съделната практика на ВКС по чл. 282 и 283 за 2001 и 2002 г., ще видите, че няма практика по тези въпроси след промяната на НК и появата на чл. 283а - по съдържанието. Казват се неща по моята "жалба" така, както те ще бъдат упоменати пред съд, а следователно са предмет на дискиция. Ако можете, дайте мнение относно законосъобразността на моите разсъждения не се страхувайте да критикувате грешките!
Stefan Kanev
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии??.

Мнениеот v.g. » 06 Юни 2003, 22:31

Kanev, ako sedna da pravja analiz na napisanoto ot vas, trjabva da vi vzema honorar kato za objalvane na kasaciq. Bih vi posyvetval kato obshtuvate s dyrjavni organi da ne vkarvate repliki s emocionalen privkus. I - suvsem seriozno- se konsultiraite s nevrolog.
v.g.
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот marlex » 07 Юни 2003, 00:46

hahahahaha :))))
marlex
Младши потребител
 
Мнения: 68
Регистриран на: 01 Ное 2002, 00:11

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот hebigatsu » 08 Юни 2003, 20:01

Ало, webmaster-а, ?!?!?!???????? Носи гъбата и трий дъската.
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот Imperator » 29 Ное 2003, 12:36

Хебигатсу САН,
Още е рано да прецакваш постановката на проблема. Тя сега е още по-актуална, понеже и защото тази промяна по конституцията съвсем овободи прокурори, следаватели и съдии "... да отговарят за всичко пред закона." - виж първо клетвата на съдиите - чл. 107 от Закон за събедната власт, после я съотнеси към съвсем прясната промяна в КР в частта и за отговорността на тези държавни служители. И какво си мислиш сега? Гъбата или метлата! Пак те питам: гъбата или МЕТЛАТА!!
Imperator
Потребител
 
Мнения: 739
Регистриран на: 19 Окт 2001, 13:12
Местоположение: Варна

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот Sultan of Brunei » 05 Май 2004, 15:02

Чрез ВРИД Началник на РПУ-Свищов
До Следствена Служба-Свищов

Ж А Л Б А
от Стефан Неделчев Кънев, ул.”Кирил Д.Аврамов”, № 10, ,ет.2, ап.4
5250 Свищов, ЕГН 4701231481, тел.№ 0631-2-24-53
E-mail : stevenson@abv.bg
Капитан Кръстев,
Знае се, че следственият апарат се помещава в сградата на РПУ-Свищов. Поради факта, че нямат свое Деловодство, сте замолен най-учтиво да предадете този текст на Жалба до респективния орган. Става дума за факти с правно значение, имащи пряко отношение към деяние, достойно за окачествяването като престъпление против правосъдието. Правнато основание за това е чл. 291, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Главното действуващо лице е Тодор Борисов Тодоров от Свищов, ул. “Ср.Гора “ № 3, вх.В, ап.1.Данните са от дата 21.10.2001 г. по описа на следствено дело № 639/00 г., потвърдени отново по НОХД №278/2002 г. на Св.Р.Съд видно от последвалия обвинителен акт срещу жалбоподателя Стефан Кънев-лист 8, стр. 126-128, приложени като неоспоримо доказателство към обвинителната теза, предадени ней от следственото дело.
Спомагателно действуващо лице е Мила Иванова Петкова, гр.Свищов, ул. К.Д.Аврамов, №7, блок Христо Ботев, вх.Б, ет.3.
Какво е имало да извърши главното действуващо лице. Отразено е като първо римско “Задачи на експертизата”.Имало е само една задача, а не повече задачи, надлежно потвърдени от самият експерт, инженер Т.Тодоров- по осем точки, в които са описани предмети, за които се иска да се даде оценка за цените към момента на закупуването на същите. Това искане е направено от следовател Росица Винчева с надлежно определение за това.
Дали е имало друго второ и трето спомагателно лице, ще си проличи едва когато в защита на Тодоров се включи адвокат. Не е без значение очевидния факт, че този инженер добре владее правната лексика и подрежда ЗАКЛЮЧЕНИЕТО си така, както това правят обиграните адвокати. Да оставим настрана въпроса, доколко този експерт има икономически познания. Той си е инженер, трябва да познава добре своята материя. А това, че се намесва в други научни сфери е само доказателство за това, че с това свое свидетелство пред надлежните съдебни власти е осигурил са себе си една прилична допълнителна заплата в размер на 35 лв.Същата е определена по постановление на следодаветл Р.Винчева, по форма ва МВР- 567-60/84/8-750 000-92- зелена карта с две лица. съществува като лист 161 от слд.дело №639/00 г.
Все пак този експерт е казал и истинни неща по този образец на МВР, а именно това, че е оставил празна графата, предвиждаща отчет по извършената експертиза, като не е попълнил данни за някакви пътни разходи за командировка. А това за нас означава, че това лице не е пътувало никъде из България, за да извърши една обективна справка. Молим даоборнете внимание върху този безобиден факт. Той е толкова малък, че едва може да се долови с невъоръжено око. За нас той е крайно съществен, понеже хвърля обилна светлина въху виновното поведение на Тодор Тодоров. Ето защо започваме да изнасяме фактите от ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, така както са отразени пред следствието и не са отречени пред Свищовски Районен Съд.
1.- лист 127. По точка първа, се казва, че офсетната печатна машина е закупена за фактура №860/16.02.95 г. за сумата от 1 172 736,98 лв.Става дума за неденоминирани български левове. В подточката към точка първа се казва, че цената на USD към датата на закупуването е $1 772-/хиляда седемстотин седемдесет и два щатски долара./ при курс за деня 1:66,40.
Тази констатация се опровергава от следните официални за счетоводството на ПКИ ”Нове” документи, както следва:
а/ МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № ЖО 6/11 от Юни 1995 г., ном.№1012 по фактура 860/18.04.95 г. за сумата от 1 035 870,50 лв./неденоминирани/ за стойността на машина “Солна 225”по счетоводната документация на ПКИ ”Нове”- липсва подпис на Главен Счетоводител;
б/ Изходящо писмо до следствието от ПКИ ”Нове”, изх.№ 64 от 11.10.2001 г. с подпис на Главен Счетоводител, с което писмо се отговаря на въпрос на следствието, колко е остатъчната стойност на машина “Солна 225” към 30.09.99 г. В това писмо е изнесан цифрата 6883,92 лв. остатъчна стойност или научно казано- балансовата стойност на машината след присдадането на амортизационните начисления.това доказателство съществува при ПКИ ”Нове”-Свищов, но е отразено също така и по следснвеното дело под лист 123!!
в/ Постановлението за назначаване на експертиза по чл. 117-127 от НПК е от дата 11.10.2001 г. –лист 125 от следствието.
Иводът е, че на единадесетия ден от назначаването на експертизата, този инженер с учудваща бързина се справя със задачата да представи исканата оценка - 22.10.2001 г. - и този факт е засвидетелствуван от щемпела на Министерството на Финансите, служба” Съдебно-счетоводни експертизи”-В.Търново- положен в началото на самото Заключение. нека не се подценява факта,, че постановлението за експертизата е от датата, на която в следствието е пристигнало писмото на ПКИ ”Нове” с информацията за балансовата стойност на машината – от 11.10.2001 г. Да не се подценява също така факта, че по трето римско от Заключението “ Проверени документи и книжа”, експетрът твърди, че за изпълнението на задачата се е запознал със следните документи: 1. Цялата документация по сл.д. №639/00 г.. “ А това на свой ред идва да ни подскаже, че е било редно добре да познава писмото от ПКИ ”Нове” за балансовата стойност на процеесната машина.
г/ МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ от 18.04.1995 г., с подпис на Марин Маринов с ЕГН 5212171407 от ПКИ “Нове ”за получаването на машина “Солна – 225”от Швеция, един брой, по статистическа стойност 1 142 733 лв., освободена от мито по ПМС № 18/95 г. – графа 47, първи ред В: “Счетоводни данни”. Тези счетоводни данни, официални при това, не са умишлено преценявани от експерта.
Това е митническата стойност на машината - 1 142 733 лв - , която влиза като отчет пред републиканската статистика. В тази обща цена са отразени някои митнически сборове, които са надвнесените такси. Веднага се набива на очи, че Заключението дава неверни данни за цената на машината - 1 172 736,98 лв. точно платената цена е съвсем друга и тя не е в щатски долари. А това се потвърждава от самата фактура № 860/16.02.1995 г., която е за 127 000 шведски крони. което означава, че е педпозирано лъжливо свидетество пред следствието и после пред съда в Свищов. Тук експертът е пропаснал да установи, че по точка 47 от МД, е цитирано ПМС №18/95 г., на което се позовава подписалият я - преференциален внос от Швеция.Пропуснал е също така да спомене, че ПМС касае само страните по многостранен догововр, общо пет на брой, между които не фигурира Швеция като страна-договорителка. Казано иначе, експертът е пропуснал да каже, че това е по същността си нелегален внос от Швеция, представен като износ на машина от фирма, а получател на парите е частното лице Мариане Руден със своя собствена сметка в Стокхолмска банка.
2.- лист 127. В точка пета, се казва, че машината е използвана на една смяна с чести престои, т.е. не е натоварвана интензивно. това твърдение е също така лъжовно, а фактът за това е ДОГОВОР за НАЕМ от 02.03.1999 г. между ПКИ ”Нове” и фирма от София.-“лава-Л” ЕООД, с представител Любомир Цвятков Петков./ намира се в ПКИ ”Нове”/. Нещо повече: прави впечатление, че този експерт се произнася като бивш следовател: ” Като взе предвид костатациите и всички обяснения в материалите по делето и направените пазарни проучвания”
Експертизата определи: 1.- цената на офсетна печатна машина “солна-225” :
- Цена към датата на закупуване на машината – 16.02.95 г. 1 177 736, 98 лв.,т.е. -$ 1 772
- Цена на нова машина към датата на продажбата – 11.10.1999 г.; $ 1 772 x 1. 975 = 35 000 лв. <<Отчитайки физическото и мо рално износване /амортизация/ на машината, определям пазарната стойност на машината към 11.10.1999 г. на 24 000 лв.Пазарната стойност на печатарска машина “Солна -225” – 24 000 лв.>> Тук експертът пак излиза извън обсега на задачата си и определя пазарна цена, при задача да даде ЦЕНА, а не пазарна стойност. Това са съвсем различни понятия, понеже към момента на инкриминираното денияние е действувал ЗДДС, за който едно е стойност на сделката и съвсем друго цена на сделката.Цената е с 20% повече, поради начисливания данък ДДС.
Това твърдение, че пазарната цена е съобразена след присдапане на аамортизационните начисления не отговоря на истината.А това е така, понеже тази машина НИКОГА, не е била осчетоводяване с начална стойност 35 000 лв. деноминирани левове. Тя е осчетоводяване по недономинирани левове, и съвсем не съвпадат твърденията на експерта с обективно съществувалото осчетоводяване- Виж. за МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР по-горе. Тази цифра 24 000 лв. умишлено е експонирана в центъра на Заключението, даже е подчертана като неоспоримо доказателство. Ние също така подчертаваме този факт, тъй като в него не съзираме печатна грешка, а съвсем умишлена грешка, имаща за задачата да убеди следовател Росица Винчева в достоверността на десетократно завишената цена и така да я принуди косвено да повдигне обвиинение, като доказано от ОБЕКТИВНА СТРАНА.Наш ред е да надебелим шрифт и да го подчертаем, затова се търси назазателната намеа на следствения апарат.
Тук експертът дава лъжливо свидетелство, че става въпрос за съвсем нова машиина. Това не е истина, но е предоставена на следствието като истина. Истината е, че тази машина носи фабричен номер 0783, прозведена е през 1968 г. в Швеция и е продадена от фирмата производител през 1969 г. През времето до нейното пристигане в България, тази машина е претърпяла доста прехвърляния между собственици, за да не може да се бракува, а да се осчетоводява наново.
3.- лист 127. Четвърто римско “Констативно-съобразителна част”. Там сощо така се изнася една неистина, че експертът е направил проучване на пазарното търсене на печатарски машини. Както вече се каза по-горе, няма искани от страна на експерта пътни пари по повод експертизата с нейните проучвания. В Свищов няма нито един магазин в който да се продават печатарски машини. И никога е нямало от Освобождението до сега. Което означава за нас, че не е извършено никакво проучване, а се е ползвала услугата на някой специалист, който е предложил този текст на Заключение. В България има само една единствена фирма от София, която е официален представител на печатните машини, произвеждани в Швеция. Фирмата се казва “Камартон” и която фирма предоставя информация на потенциалните клиенти, само че за машини произведени най-рано през 1975 г. това произвоство на “Солна-225” отдавна е стряно, понеже това е първи клас двуцвенен печат.Тя не е правила оферта на ПКИ ”Нове” за машина от 1968 г., с името “Солна 225”./ има си цяла тетрадка на тези оферти в ПКИ”Нове”/ В един ценоразпис на машините, фигурира машина “Солна 225”, но произведена през 1976 година, а не както при процесната, произведена през 1968 г. И за която са искали 127 000 шведски крони, така е отбеляза някой по тази оферта-ценоразпис.
По точка шеста, е упоменато едно канапе, 8 броя столове и масичка, купувани преди около 15 години. И това не е вярно. Доказва се от самия тескт на това заключение, като се сочат години на закупуване по фактура 2476/25.01.98 г. и 2489/05.03.1999 г. Нали задачата беше да се оцени към датата на закупуването на стоките като нови, пърнвоначалното закупуване. А такива данни експертът умишлено не е дал. поради причината, че тези стоки са отдавна купени от кооперация “Милан Василев”/бивша/ и че това са били комсомолците, купили тези стоки. Има данни по писмото на ПКИ ”Нове”, че това е тъкмо така. Нещо повече: от 19 декември 1991 година това канапе и другите маси и столове, не са били вече собственост на бившата ком.кооперация "Милан Василев" по силата на чл.1, ал.4 и чл.6 от ЗИБКП,БЗНС,ДКМС,ОФ,САБПФК и БПС- ДВ, бр.105/1991 г., Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 1В. Тези сделки са обявени нищожни, а предмететите по тях - държавна собственост. Освен това, по следстеното дело има данн и- Протоколи на бракуване на стари стоки, откъдето се вижда, че цитираните стоки са били въведени в експлоатация още през 1967-68 години. Още повече е изнесена една неистина в това заключение .Става дума една шкурка, 6 кв.м. От материалите по делото се вижда – лист 108, че свидетелката Иванка Илиева потвърждава, че тази щкурка тя я е закупила и е поделена между нея, Савенка и Димитър. Явното е, че експертът само лъжливо изнася, че е съобразил всичките показания на разпитанете лица. Иначе е нямал правото да включва тази шкурка към общата маса на продадените от подследствения Стефан Кънев вещи. Нито пък е имал правото да включва една пинсета, закупена от Иванка Илиева.
4.-лист 127 . Адкокатът на защитата, тогава, е правил лични отметки по този лист, видимо от неговия почерк. При точка втора, се споменават нови цени на стоките, без да се даде необходимата информация за това, от кои магазини в Свищов е почерпана тази информация. Макар и да е знаел, че това са стари и достатъчно амортизарани стоки, експертът включва всичките под един знаменател, като в Заключителната част, таблично, определя една обща пазарна стойност от 24 391 лв.,/лист 128/ като по този начин дава за основа на очакването обвинение една заблуда. Защо? Защото не може да се претендира, че амортизирани и морално остарели стоки следва да се оценяват като нови и да се нарича Стефан Кънев последствен, за това, че не ги е продал като нови стоки.
Настоява се, да се зададе следния въпрос на Тодор Тодоров: по каква методика е определил размера на амортизационните отчисления, така че за един период от 4 години планова амортизация, от 35 000 лв., да са останали общо 24 000 лв. Тази цифра не е логичен определена поне.35 се разделя на пет години, това прави по близо 7000 лв. на година, така че след четири години амортизация, би било редно амортизационната стойност да е някъде към 7000 лв. Откъде накъде той преценява субективно, че е останала стойност в размер на 24 000 лв.? Нали върху нея би било редно да се начисли ДДС.Точно тук експертът се е доказал като лъжеексперт. Още един въпрос- как се оценява МОРАЛНАТА износеност. По каква методика, по какви таблици. За физическото остаряване вече се знае. Пита се, за моралното, какви са критериите, които са ръководили умствения процес на този инженер. Доколкото нам е известно, в техническите ВУЗ-ове, се изучава висша математика-първа и втора част.Там професорите само за една погрешно привнесена десетична запетая дават оценка Слаб 2. Струва ни се, че трябва да му дадем оценка-чл. 291, ал.1 от НК.
Спомагателното действуващо лице поизчакало малко и чрез ИСК от името на ПКИ ”Нове”, без при това да е официално изведен по регистъра на кооперацията, настоява пред съда, щото Стефан Кънев да върне разликата от 13 309,45 лв. явяваща се като разлика от “начислената обективна амортизация” от експерта и сумата от 24 000 лв. пазрана цена като нови стока?! При това, датата на иска е от 11.10.1999 г. за 13 309,45 лв. заедно с лихвите. Твърди се, че щетата е била напълно доказана и установена в предравителното производство подкрепена с писмени доказателства. Искът носи само подписа на Мила Иванова, няма печат, няма щемпъл, няма изходяща номерация.
Вярно е, че тази цифра от 35 000 лв. “начална цена на закупуването” на машината напълно задоволява Мила Иванова. Тя именно първа /изх.№19 от 25.03.2000 г./ навежда на мисълта прокурора, че подобна висока цена е била дадена за машина “Солна-225”, когато се жалва против Стефан Кънев с Тъжбата си от 24 март 2000 г., по която е образувано прокурорската преписка №362/24 март 2000 г. , а после сл.д.№639/00 г. Най-отдолу пише дословно следното:”...че цената е крайно ниска и същата струва около 80 000 000 /стари/ лева...”Колкото до офертите, за които имало предложена цена в размер на 40 000 000/стари/ лева, това също така не е вярно. Доказва се по лист 195 и лист 196, за две цени, от две фирми-бургаска дава 9 000 нови лева, а плевенска фирма дава 10 000 с включен ДДС. Дали Мила Иванова е тази, която иска да се завиши десетократно тази цена или други, искащи да прикрият по този разтакаващ следствието начин нелегалния внос и източване на авоарите на ПКИ ”Нове”, трябва да се установи в наказателна процедура.
За Стефан Кънев има налице вредни последици. Той е привлечен да отговаря наказателно по чл. 283 от НК един път, после да отговаря наказателно по чл. 282 от НК, а това прави вече пет години ходене по мъките за това, че вместо правилната остатъчна стойност 3499,70 лв., е пособена завишена цена./ 1 77 2 долара, по 1 .975 дава точно 3499,70 лв. Стефан Кънев е знаел, че балансовата стойност е някъде под 7000 лв., и при това положение е потърсил лицензираната оценка. Същата е дала една справедлива цена в размер на 7680 лв. като база, въз основа на която Стефан Кънев е имал напълно възможността да начисли 20% ДДС и да продаде машината. Но той е потърсил по-благопиятен вариант за ПКИ ”Нове” – търг!!И е получил сумата от 13 200 лв., което прави около десет хиляди лева повече за кооперацията. Ето защо казваме също така, че той е бил набеден.
Има и друго спомагателно действуващо лице. За него се казва по писмо Изх.№27 от 18 февуари 2004 г. на ПКИ “Нове”, че Славчо Симеонов Блажев не е член-кооператор на ПКИ”Нове”. А това означава, че лицето няма правото / НЯМА РЕШЕНИЕ НА ОС от 2002 г./да се представя като надлежно упълномощен представител на кооперацията, защото такъв е самият председател-сега Савенка Александрова.Няма даже заповед за назначаването му като юрисконсулт, защото засега главен асистент и адвокат Пенко Димитров е техен юрисконсулт, който съветва кооперацията. Този Славчо Блажев никога не бивал надлежно - нито по Устав, нито по ЗК/нов/ - упълномощаван да представлява кооперация ”Нове” пред съдилищата.Нека отговори, защо поддържа в съда, че иска бил напълно доказан, и по какви причини е искал да се въприеме една значително завишена продажна цена, като е знаел от материалите по делото, че остатъчната стойност е едва 6883 лв. Няма даже представено пълномощно, че го изпращат по дело в Свищов някакъв си Регионален съюз на ТПК от В.Търново.
Приложения: 1.- 1 бр.Заключение, лис 126-128 от сл.д.№639/00 г.;2.- 1 бр. Тъжба от 24 март 2000 г.; 3.-Писмо на ПКИ ”Нове” от 18.02.2004 г.
Свищов, / сряда, 05 Май 2004 г./
Жалвал се
Стефан Кънев
Sultan of Brunei
 

Re: Престъпленията-уточнен текст на Жалбата

Мнениеот Стефан Кънев » 06 Май 2004, 14:13

Чрез ВРИД Началник на РПУ-Свищов
До Следствена Служба-Свищов

Ж А Л Б А
от Стефан Неделчев Кънев, ул.”Кирил Д.Аврамов”, № 10, ,ет.2, ап.4
5250 Свищов, ЕГН 4701231481, тел.№ 0631-2-24-53
E-mail : stevenson@abv.bg
Капитан Кръстев,
Знае се, че следственият апарат се помещава в сградата на РПУ-Свищов. Поради факта, че нямат свое Деловодство, сте замолен най-учтиво да предадете този текст на Жалба до респективния орган. Става дума за факти с правно значение, имащи пряко отношение към деяние, достойно за окачествяването като престъпление против правосъдието. Правното основание за това е чл. 291, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Главното действуващо лице е Тодор Борисов Тодоров от Свищов, ул. “Ср.Гора “ № 3, вх.В, ап.1.Данните са от дата 21.10.2001 г. по описа на следствено дело № 639/00 г., потвърдени отново по НОХД №278/2002 г. на Св.Р.Съд видно от последвалия обвинителен акт срещу жалбоподателя Стефан Кънев-лист 8, стр. 126-128, приложени като неоспоримо доказателство към обвинителната теза, предадени ней от следственото дело.
Спомагателно действуващо лице е Мила Иванова Петкова, гр.Свищов, ул. К.Д.Аврамов, №7, блок Христо Ботев, вх.Б, ет.3.
Какво е имало да извърши главното действуващо лице. Отразено е като първо римско “Задачи на експертизата”.Имало е само една задача, а не повече задачи, надлежно потвърдени от самият експерт, инженер Т.Тодоров- по осем точки, в които са описани предмети, за които се иска да се даде оценка за цените към момента на закупуването на същите. Това искане е направено от следовател Росица Винчева с надлежно постановление за това.
Дали е имало друго второ и трето спомагателно лице, ще си проличи едва когато в защита на Тодоров се включи адвокат. Не е без значение очевидния факт, че този инженер добре владее правната лексика и подрежда ЗАКЛЮЧЕНИЕТО си така, както това правят обиграните адвокати. Да оставим настрана въпроса, доколко този експерт има икономически познания. Той си е инженер, трябва да познава добре своята материя. А това, че се намесва в други научни сфери е само доказателство за това, че с това свое свидетелство пред надлежните съдебни власти е осигурил са себе си една прилична допълнителна заплата в размер на 35 лв.Същата е определена по постановление на следодаветл Р.Винчева, по форма ва МВР- 567-60/84/8-750 000-92- зелена карта с две лица. Съществува като лист 161 от сл.дело №639/00 г.
Все пак този експерт е казал и истинни неща по този образец на МВР, а именно това, че е оставил празна графата, предвиждаща отчет по извършената експертиза, като не е попълнил данни за някакви пътни разходи за командировка. А това за нас означава, че това лице не е пътувало никъде из България, за да извърши една обективна справка. Молим да обърнете внимание върху този безобиден факт. Той е толкова малък, че едва може да се долови с невъоръжено око. За нас той е крайно съществен, понеже хвърля обилна светлина въху виновното поведение на Тодор Тодоров. Ето защо започваме да изнасяме фактите от ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, така както са отразени пред следствието и не са отречени пред Свищовски Районен Съд.
1.- лист 127. По точка първа, се казва, че офсетната печатна машина е закупена по фактура №860/16.02.95 г. за сумата от 1 172 736,98 лв.Става дума за неденоминирани български левове. В подточката към точка първа се казва, че цената на USD към датата на закупуването е $1 772-/хиляда седемстотин седемдесет и два щатски долара./ при курс за деня 1:66,40.
Тази констатация се опровергава от следните официални за счетоводството на ПКИ ”Нове” документи, както следва:
а/ МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № ЖО 6/11 от Юни 1995 г., ном.№1012 по фактура 860/18.04.95 г. за сумата от 1 035 870,50 лв./неденоминирани/ за стойността на машина “Солна 225”по счетоводната документация на ПКИ ”Нове”- липсва подпис на Главен Счетоводител;
б/ Изходящо писмо до следствието от ПКИ ”Нове”, изх.№ 64 от 11.10.2001 г. с подпис на Главен Счетоводител, с което писмо се отговаря на въпрос на следствието, колко е остатъчната стойност на машина “Солна 225” към 30.09.99 г. В това писмо е изнесана цифрата 6883,92 лв., остатъчна стойност или научно казано-балансовата стойност на машината след приспадането на амортизационните начисления.Това доказателство съществува при ПКИ ”Нове”-Свищов, отразено също така и по следственото дело в лист 123!!
в/ Постановлението за назначаване на експертиза по чл. 117-127 от НПК е от дата 11.10.2001 г. –лист 125 от следствието.
Иводът е, че на единадесетия ден от назначаването на експертизата, този инженер с учудваща бързина се справя със задачата да представи исканата оценка - 22.10.2001 г. - и този факт е засвидетелствуван от щемпела на Министерството на Финансите, служба” Съдебно-счетоводни експертизи”-В.Търново- положен в началото на самото Заключение. Нека не се подценява факта,, че постановлението за експертизата е от датата, на която в следствието е пристигнало писмото на ПКИ ”Нове” с информацията за балансовата стойност на машината – от 11.10.2001 г. Да не се подценява също така факта, че по трето римско от Заключението “Проверени документи и книжа”, експертът твърди, че за изпълнението на задачата се е запознал със следните документи: 1. Цялата документация по сл.д. №639/00 г.. “ А това на свой ред идва да ни подскаже, че е било редно добре да познава писмото от ПКИ ”Нове” за балансовата стойност на процеесната машина.
г/ МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ от 18.04.1995 г., с подпис на Марин Маринов с ЕГН 5212171407 от ПКИ “Нове ”за получаването на машина “Солна – 225”от Швеция, един брой, по статистическа стойност 1 142 733 лв., освободена от мито по ПМС № 18/95 г. – графа 47, първи ред В: “Счетоводни данни”. Тези счетоводни данни, официални при това, не са умишлено преценявани от експерта.
Това е митническата стойност на машината - 1 142 733 лв - , която влиза като отчет пред републиканската статистика. В тази обща цена са отразени някои митнически сборове, които са надвнесените такси. Веднага се набива на очи, че Заключението дава неверни данни за цената на машината - 1 172 736,98 лв. Точно платената цена е съвсем друга и тя не е в щатски долари. А това се потвърждава от самата фактура № 860/16.02.1995 г., която е за 127 000 шведски крони. Което означава, че е депозирано лъжливо свидетелство пред следствието и после пред съда в Свищов. Тук експертът е пропуснал да установи, че по точка 47 от МД, е цитирано ПМС №18/95 г., на което се позовава подписалият я – за преференциален внос от Швеция.Пропуснал е също така да спомене, че ПМС касае само страните по многостранен догововр, общо пет на брой, между които не фигурира Швеция като страна-договорителка. Казано иначе, експертът е пропуснал да каже, че това е по същността си нелегален внос от Швеция, представен като износ на машина от фирма, а получател на парите е частното лице Мариане Руден със своя собствена сметка в Стокхолмска банка.
2.- лист 127. В точка пета, се казва, че машината е използвана на една смяна с чести престои, т.е. не е натоварвана интензивно.Това твърдение е също така лъжовно, а фактът за това е ДОГОВОР за НАЕМ от 02.03.1999 г. между ПКИ ”Нове” и фирма от София.-“Лава-Л” ЕООД, с представител Любомир Цвятков Петков/ намира се в ПКИ ”Нове”.Имат и други договори за отдаване под наем/. Нещо повече: прави впечатление, че този експерт се произнася като бивш следовател: ” Като взе предвид костатациите и всички обяснения в материалите по делето и направените пазарни проучвания”
Експертизата определи: 1.- цената на офсетна печатна машина “Солна-225” :
Цена към датата на закупуване на машината – 16.02.95 г. - 1 177 736, 98 лв.,т.е.$ 1 772
- Цена на нова машина към датата на продажбата – 11.10.1999 г.; $ 1 772 x 1. 975 = 35 000 лв. <<Отчитайки физическото и морално износване /амортизация/ на машината, определям пазарната стойност на машината към 11.10.1999 г. на 24 000 лв.Пазарната стойност на печатарска машина “Солна -225” – 24 000 лв.>> Тук експертът пак излиза извън обсега на задачата си и определя пазарна цена, при задача да даде ЦЕНА, а не пазарна стойност. Това са съвсем различни понятия, понеже към момента на инкриминираното денияние е действувал ЗДДС, за който едно е стойност на сделката и съвсем друго- цена на сделката.Цената е с 20% повече, поради начислявания данък ДДС.
Това твърдение, че пазарната цена е съобразена след приспадане на амортизационните начисления не отговоря на истината.А това е така, понеже тази машина НИКОГА, не е била осчетоводявана с начална стойност 35 000 лв. деноминирани левове. Тя е осчетоводявана по недономинирани левове, и съвсем не съвпадат твърденията на експерта с обективно съществувалото осчетоводяване- Виж. за МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР по-горе. Тази цифра 24 000 лв. умишлено е експонирана в центъра на Заключението, даже е подчертана като неоспоримо доказателство. Ние също така подчертаваме този факт, тъй като в него не съзираме печатна грешка, а съвсем умишлена грешка, имаща за задачата да убеди следовател Росица Винчева в достоверността на десетократно завишената цена и така да я принуди косвено да повдигне обвиинение, като доказано от ОБЕКТИВНА СТРАНА.Наш ред е да надебелим шрифт и да го подчертаем, затова се търси назазателната намеа на следствения апарат.
Тук експертът дава лъжливо свидетелство, че става въпрос за съвсем нова машиина. Това не е истина, но е предоставена на следствието като истина. Истината е, че тази машина носи фабричен номер 0783, прозведена е през 1968 г. в Швеция и е продадена от фирмата производител през 1969 г. През времето до нейното пристигане в България, тази машина е претърпяла доста прехвърляния между собственици, за да не може да се бракува, а да се осчетоводява наново.
3.- лист 127. Четвърто римско “Констативно-съобразителна част”. Там също така се изнася една неистина, че експертът е направил проучване на пазарното търсене на печатарски машини. Както вече се каза по-горе, няма искани от страна на експерта пътни пари по повод експертизата с нейните проучвания. В Свищов няма нито един магазин в който да се продават печатарски машини. И никога е нямало от Освобождението до сега. Което означава за нас, че не е извършено никакво проучване, а се е ползвала услугата на някой специалист, който е предложил този текст на Заключение. В България има само една единствена фирма от София, която е официален представител на печатните машини, произвеждани в Швеция. Фирмата се казва “Камартон” и която фирма предоставя информация на потенциалните клиенти, само че за машини произведени най-рано през 1975 г. Това произвоство на “Солна-225” отдавна е стряно, понеже това е първи клас двуцвенен печат.фирма “Камартон” не е правила оферта на ПКИ ”Нове” за машина от 1968 г., с името “Солна 225”/ има си цяла тетрадка на нейните оферти в ПКИ”Нове”/ В един ценоразпис на машините, фигурира машина “Солна 225”, но произведена през 1976 година, а не както при процесната, произведена през 1968 г. И за която са искали 127 000 шведски крони, така е отбелязал някой по тази оферта-ценоразпис.
По точка шеста, е упоменато едно канапе, 8 броя столове и масичка, купувани преди около 15 години. И това не е вярно. Доказва се от самия тескт на това заключение, като се сочат години на закупуване по фактура 2476/25.01.98 г. и 2489/05.03.1999 г. Нали задачата беше да се оцени към датата на закупуването на стоките като нови, пърнвоначалното закупуване. А такива данни експертът умишлено не е дал. Поради причината, че тези стоки са отдавна закупени от кооперация “Милан Василев”/бивша/ и че това са били комсомолците, купили тези стоки. Има данни по писмото на ПКИ ”Нове”, че това е тъкмо така. Нещо повече: от 19 декември 1991 година това канапе и другите маси и столове, не са били вече собственост на бившата ком.кооперация "Милан Василев" по силата на чл.1, ал.4 и чл.6 от ЗИБКП,БЗНС,ДКМС,ОФ,САБПФК и БПС- ДВ, бр.105/1991 г., Нормативни актове, раздел I, том 1, индекс 1В. Тези сделки са обявени нищожни, а предметите по тях - държавна собственост. Освен това, по следстеното дело има данн и- Протоколи на бракуване на стари стоки, откъдето се вижда, че цитираните стоки са били въведени в експлоатация още през 1967-68 години. Изнесена е, следователно, една неистина в това заключение. Става дума за една шкурка, 6 кв.м. От материалите по делото се вижда – лист 108, че свидетелката Иванка Илиева потвърждава, че тази щкурка тя я е закупила и е поделена между нея, Савенка и Димитър. Явното е, че експертът само лъжливо изнася, че е съобразил всичките показания на разпитаните лица. Иначе е нямал правото да включва тази шкурка към общата маса на продадените от подследствения Стефан Кънев вещи. Нито пък е имал правото да включва една пинсета, закупена от Иванка Илиева.
4.-лист 127 . Адкокатът на защитата, тогава, е правил лични отметки по този лист, видимо от неговия почерк. При точка втора, се споменават нови цени на стоките, без да се даде необходимата информация за това, от кои магазини в Свищов е почерпана тази информация. Макар и да е знаел, че това са стари и достатъчно амортизарани стоки, експертът включва всичките под един знаменател, като в Заключителната част, таблично, определя една обща пазарна стойност от 24 391 лв.,/лист 128/ като по този начин дава за основа на очакването обвинение една заблуда. Защо? Защото не може да се претендира, че амортизирани и морално остарели стоки следва да се оценяват като нови и да се нарича Стефан Кънев последствен, за това, че не ги е продал като нови стоки.
Настоява се, да се зададе следния въпрос на Тодор Тодоров: по каква методика е определил размера на амортизационните отчисления, така че за един период от 4 години планова амортизация, от 35 000 лв., са останали общо 24 000 лв. Тази цифра не е логично определена понеже 35000 се разделя на пет години, което прави близо по 7000 лв. на година, така че след четири години амортизация, би било редно амортизационната стойност да е някъде към 7000 лв. Откъде накъде той преценява субективно, че е останала стойност в размер на 24 000 лв.? Нали върху нея би било редно да се начисли ДДС. Точно тук експертът се е доказал като лъжеексперт. Искал е именно така да изкара нещата, че Стефан Кънев е пропуснал умишлено да отрази по първа линия в ДДС-фактурата тази стойност на сделката. Още един въпрос- как се оценява МОРАЛНАТА износеност? По каква методика, по какви таблици. За физическото остаряване вече се знае. Пита се, за моралното, какви са критериите, които са ръководили умствения процес на този инженер. Доколкото нам е известно, в техническите ВУЗ-ове, се изучава висша математика-първа и втора част.Там професорите само за една погрешно привнесена десетична запетая дават оценка Слаб 2. Струва ни се, че трябва да му дадем оценка-чл. 291, ал.1 от НК.
Спомагателното действуващо лице поизчакало малко и чрез ИСК от името на ПКИ ”Нове”, без при това да е официално изведен по регистъра на кооперацията, настоява пред съда, щото Стефан Кънев да върне разликата от 13 309,45 лв. явяваща се като разлика от “начислената обективна амортизация” на експерта и сумата от 24 000 лв. пазарана цена, на нова стока?! При това, датата на изискуемосттта по иска е от 11.10.1999 г. за 13 309,45 лв. заедно с лихвите. Твърди се, че щетата е била напълно доказана и установена в предравителното производство подкрепена с писмени доказателства. Искът носи само подписа на Мила Иванова, няма печат, няма щемпъл, няма изходяща номерация.
Вярно е, че тази цифра от 35 000 лв. “начална цена на закупуването” на машината напълно задоволява Мила Иванова. Тя именно първа /изх.№19 от 25.03.2000 г./ навежда на мисълта прокурора, че подобна висока цена е била дадена за машина “Солна-225”, когато се жалва против Стефан Кънев с Тъжбата си от 24 март 2000 г., по която е образувано прокурорската преписка №362/24 март 2000 г. , а после сл.д.№639/00 г. Най-отдолу пише дословно следното:”...че цената е крайно ниска и същата струва около 36 000 000 /стари/ лева...” Тя твърди, че остатъчната стойност на машината била 36 000 лв. и така е заприходена в счетоводството на кооперацията. Това нейно твърдение не е вярно.
Колкото до офертите, за които имало предложена цена в размер на 40 000 000/стари/ лева, това също така не е вярно. Доказва се по лист 195 и лист 196, за две цени, от две фирми-бургаска дава 9 000 нови лева, а плевенска фирма дава 10 000 с включен ДДС. Дали Мила Иванова е тази, която иска да се завиши десетократно тази цена или други, искащи да прикрият по този разтакаващ следствието начин нелегалния внос и източване на авоарите на ПКИ ”Нове”, трябва да се установи в наказателна процедура.
За Стефан Кънев има налице вредни последици. Той е привлечен да отговаря наказателно по чл. 283 от НК един път, после да отговаря наказателно по чл. 282 от НК, а това прави вече пет години ходене по мъките за това, че вместо правилната остатъчна стойност 3499,70 лв., е посочена завишена цена/ 1 772 долара, по 1. 975 дава точно 3499,70 лв./ Стефан Кънев е знаел, че балансовата стойност е някъде под 7000 лв., и при това положение е потърсил лицензираната оценка. Същата е дала една справедлива цена в размер на 7680 лв. като база, въз основа на която Стефан Кънев е имал напълно правото да начисли 20% ДДС и да продаде машината. Но той е потърсил по-благопиятен вариант за ПКИ ”Нове” – търг!! И е получил сумата от 13 200 лв., което прави около десет хиляди лева повече за кооперацията. Ето защо казваме също така, че той е бил набеден.
Има и друго спомагателно действуващо лице. За него се казва по писмо Изх.№27 от 18 февуари 2004 г. на ПКИ “Нове”, че Славчо Симеонов Блажев не е член-кооператор на ПКИ”Нове”. А това означава, че лицето няма правото / НЯМА РЕШЕНИЕ НА ОС от 2002 г./да се представя като надлежно упълномощен представител на кооперацията, защото такъв е самият председател-Савенка Александрова, засега. Няма даже заповед за назначаването му като юрисконсулт, защото засега главен асистент и адвокат Пенко Димитров е техен юрисконсулт, който съветва кооперацията. Този Славчо Блажев никога не бивал надлежно - нито по Устав, нито по ЗК/нов/ - упълномощаван да представлява кооперация ”Нове” пред съдилищата.Нека отговори, поради какви лични причини поддържа в съда, че иска бил напълно доказан, и по какви причини е искал да се въприеме една значително завишена продажна цена, след като е знаел от материалите по делото, че остатъчната стойност е едва 6883 лв. Няма даже представено пълномощно, че в Свищов по делото, го изпраща някакъв си Регионален съюз на ТПК от В.Търново. Ако приемем, че иска се предявява от РС на ТПК от В.Търново, Сл.Блажев може да се явява по делото. Но иска се предявява от друго юридическо лице, наплъно самостоятелно. Чисто и просто са заобиколили чл. 25 от Закон за кооперациите, за да се “помогне” на приятел?!
Кои са причините за това деяние? Личното ни мнение е, че главното действуващо лице е търсило парична облага от проведена експертиза. Все пак, не е без значение, кой определя даден експерт.Да се разпита Росица Винчева за мотивите и да назначи инженер за счетоводна експертиза, вместо икономист.А такива в Свищов- наспорил господ. по този начин главното лице е засвидетулстувало някаква солидаросст с Мила Иванова, и вероятно и с други лица, които са искали да “накиснат” Стефан кънев, та по-бързо да мине давностния им срок от десет години- за деянието измама, документи престъпления и нелегален внос./ виж.Сигнал №1224/03 г. до Районен Прокурор/
Какво се иска от следствието?
1.- Да се образува досъдебно производсто по силата на чл. 187:1. във връзка с чл. 188, ал. 2 от НПК. Да не прави отказ, понеже ще се третира като неизпълнеие на задълженията по чл. 1,ал. 2 от НПК!! 2.- Да се привлекат като заподозрени цитираните лица; 3.- Да се набавят цитираните документи по подписаната жалба от днес.
Приложения: 1.- 1 бр.Заключение, лист 126-128 от сл.д. №639/00 г.; 2.- 1 бр. Тъжба от 24 март 2000 г.; 3.-Писмо на ПКИ ”Нове” от 18.02.2004 г.
Свищов, / сряда, 05 Май 2004 г./
Жалвал се
Стефан Кънев
Стефан Кънев
 

Re: Престъпленията на прокурори и съдии.

Мнениеот Сивмеон Ангелов » 29 Дек 2004, 15:40

Стефане, тази Теодора да не би да е онази известната от Варна студентка....Пращам ти нещо по този повод, за да ти кажа, че тя изглежда предпочита да играе с престъпниците....


До
ПРЕДСЕДАТЕЛ на
Великотърновски Окръжен Съд
Ж А Л Б А
от Ангел Симеонов Ангелов, ищец по гр.х.д. № 162/2002 г. на Свищовски Районен съд, ЕГН 6407181441
ул. “Бузлуджа” № 13, тел. 0631 3-02-22, гр.Свищов
ОТНОСНО: незаконна намеса на Теодора Стоянова по дело - гр.х.д.№162/02 г..
Почитаеми г-н МИНОВ,
Днес моят баща, пълномощник по моето дело, се е явил в съда в Свишов за да направи една справка. Става дума за набавянето на доказателства по делото, поискани своевременно с Молба от 17.12.2004 г. Първото нарушение, което се извършва в този съд е, че молбите не се завеждат в регистратурата, така, както е указано в чл.22 от Правилника за администрацията на съдилищата, в сила от 26 ноември 2004 г. В уверение на това Ви изпращам текста на Молбата, така както е “заведена” от административния секретар – положена дата и личен подпис, което е крайно неправилно.Редното е да има положен щемпъл с ВХОДЯЩ НОМЕР.
По молбата има положена писмена резолюция от страна на Теодора Стоянова- председател на Свищовския Районен съд. Същата няма право да прави това, понеже по делото, на 08.11.2004 г. и бе поискан отвод и той бе приет.Преди това има правен отвод и на друг съдия - Боян Георгиев на 19.10.2004 г.
Аз настоявах и настоявам да се съберат някои доказателства, уличаващи ответника и адвокат Петко Димитров в лъжи, депозирани пред съда.Вярно е, че те като ответници могат да лъгондрят до безкрай, но не бива от това да пострадват моите законни интереси.В този смисъл съм поискал данни с тази Молба, като съм предвидил преписи от нея до страната и до други неучаствуващи в делото лица. Както разбирам, не се е предвидило събирането на данни от Териториалната Данъчна Дирекция, нито от адвокатурата във В.Търново, нито от Търговското Отделение на ВтОС, нето до адвокат Петко Димитров. По-моему, Т.Стоянова прикрива някои деяния, които бихме могли да окачествим като лъжесвидетелствуване. Аз имам не едно или две основания да считам, че адвокат Петко Димитров учи своите “клиенти” да лъжат...Струва ми се, че подобна нейна постъпка е недопустима, а след като е вече извършена, то настоявам за административно наказание, най-малкото предупреждение!!
Приложение:-1 бр. Молба от 17.12.2004 г.; 2 бр.Протоколи за отводи на съдиите.Замолвам да ми се осигури едни препис от настоящата за мен с положен щемпъл и вх. номер.
Свищов, Вторник, 28 Декември 2004 г.
С почит Ангел Симеонов
Сивмеон Ангелов
 


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта


cron