Страница 1 от 1

данъци?

МнениеПубликувано на: 19 Апр 2004, 23:05
от nikifor
Придобит недвижим имот не е бил деклариран пред данъчните. Изминали са доста години. Ако сега се декларира, какво може да се очаква от тях? Административно наказание ще наложат ли? Защото са изминали 2години от нарушението. Ще съберат данък сгради и такса смет за 5 години назад + лихви.

Re: данъци?

МнениеПубликувано на: 19 Апр 2004, 23:15
от donna2
Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 123. (1) (Изм., ДВ, бр. 102 от 2000 г.) Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 100 до 1 000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Чл. 14. (1) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват териториалната данъчна дирекция по реда и в срока по ал. 1.
(3) (Нова, ДВ, бр. 102 от 2000 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.
(4) (Нова, ДВ, бр. 119 от 2002 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.глоба от 10 до 400 лв и ще платите данъка за двете години с лихвата

Re: данъци?

МнениеПубликувано на: 20 Апр 2004, 08:51
от boba
И аз бях забравила да декларирам един имот около 2 години. Глобата ми беше само 15 /петнадесет/ лева! В ДС "Овча купел".

Re: данъци?

МнениеПубликувано на: 20 Апр 2004, 13:05
от nikifor
Простете липсата на опит. Не е ли приложима частта от чл.34 от ЗАНН

Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на нормативните актове по прилагането му - две години.

Re: данъци?

МнениеПубликувано на: 20 Апр 2004, 13:40
от zvezda
Точно така - изтекла е давността за глобяване, т.е. не следва да издават акт за нарушение.

Re: данъци?

МнениеПубликувано на: 20 Апр 2004, 13:40
от Ирина
И аз имам същият казус и считам, че ще се приложи нормата на чл. 34 от ЗАНН. Когато изтекат 2 г. от извършване на нарушението, не може да се образува адм.наказателно поризводство. Но нека и други колеги изразят мнение.

Re: данъци?

МнениеПубликувано на: 20 Апр 2004, 16:13
от donna2
май наистина ще е приложим чл.34 от ЗАНН и май ще отърве глобата
но мисля че данъка ще си го плати с лихвата

къдеееееееееее са тия заспали данъчни че тук не може да им избягаш и на сантиметър......................

Re: данъци?

МнениеПубликувано на: 20 Апр 2004, 16:23
от nikifor
Нали би трабвало да изтекат 2години от изтичането на срока за деклариране(2 месеца), а не от датата на придобиването?

Re: данъци?

МнениеПубликувано на: 20 Апр 2004, 16:28
от donna2
да да изтекат двата месеца -срока за деклариране