начало

Сблъсъци и арести „подгряха“ масовото плажуване в „Росенец“ Сблъсъци и арести „подгряха“ масовото плажуване в „Росенец“

Губене на осигурителен стаж...

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Губене на осигурителен стаж...

Мнениеот EнA » 05 Юли 2004, 16:46

Сьпругьт ми има фирма_ ЕТ.Починал е на 30.04.200г.Решението на Окрьжният сьд за вписване поемането на тьрговското предприятир(в случая ЕТ) от наследодателя(сьпругьт ми) от мен,законната му сьпруга,е излязло на 13.03.2001г.Сега ми предстои пенсиониране и от клона на НОИ в гр.Хасково ми обясниха ,че за периода 30.04.2000г.-13.03.2001г. губя правото си на този стаж,без значение,че редовно сум си внасяла осигуровките,поради това,че не сьм имала пьлномощно от починалият ми сьпруг за управление на фирмата след неговата смьрт до излизане на решението за поемане на тьрговското предприятие.а това са почти 10,5 месеца.и още:обясниха ми ,че и дьщеря ми,която е работила като работник в сьщата фирма и сьщо рецьовно си е внасяла осигуровките ,сьщо "губи' стажа си за този период.Имат ли някакво законово основание от Нои _хасково за такова твьрдение и решение.Елементарната логика показва,че без знаение от настьпването на непредвидими обстоятелства,в случая смьрт,работник не би могьл да губи осигурителният си стаж,след като редовно е бил
осигуряван..или отново става вьпрос за чиновническа некомпетентност или това е някакьв парадокс,по нашенски.Помогнете ми с вашето компетентно мнение.
EнA
 

Re: Губене на осигурителен стаж...

Мнениеот донна2 » 05 Юли 2004, 19:15

Първо пълномощно от починал е пълна щуротия , дори и да имахте такова дадено ви приживе от съпруга ви то се прекратява със смърта на упълномощителя
Сега не мога да разбера точно кога е починал съпруга ви ,но виждам отпред една 2 така че КСО е в сила от 01.01.00г.
Според чл.5 ал.1 от КСО Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.,тоест със смърта на съпруга ви се е открило неговото наследство и то е преминало към вас и дъщеря ви .
Според решение №2/26.01.1996г.,по ф.д.№149/96 ,V г.о . ".......При другата хипотеза на преминаване на собствеността върхе трети лица , -при смърт на търговеца поради универсалния характер на правоприемството ,неговите наследници стават продължители на личността на търговското предприятие .За ликвидиране на възникналата съсобственост те могат да извършат делбата му/чл.34 от ЗС / при коята правото на собственост върху идеални части ще се трансформира в реална собственост Преди делбата обаче ,те са съсобственици на търговското предприятие ,като съвкупност от права задължения и фактически отношения ........ "

Също Решение № 612 от 28.V.1996 г. по гр. д. № 851/95 г., V г. о.
"При смърт на едноличен търговец правата и задълженията на търговското му предприятие преминават към този от наследниците му, който го е поел. ..............
Носител на права и задължения и страна по тези отношения е ЕТ .С неговата смърт носител на права и задължения стават наследниците или този от тях който е поел предприятието ........"
От своя страна КСО тогава КЗОО в редакцията му от времето когато е починал съпруга ви и към момента на поемане от вас на цялото търговско предприятие /датата на съдебното решение / новия чл.5 ал.3 не е съществувал /ДВ бр.67 /03/
Също така според чл.9 ал.8т.2 от КСО (8) Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:
2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;

както и съгласно чл.4 ал.3 т.2 (3) (Частично обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица с Решение № 5 от 2000 г. по КД № 4 от 2000 г., ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
По мое мнение за вас и вашата дъщеря това задължение е настъпило със смъртта на съпруга ви , отделен е въпроса от кой момент само вие сте поели търговското му предприятие ,тоест за тия 10 месеца смятам че вие заедно с дъщеря си сте били длъжни да се осигурявате като ЕТ , след като вие сте поели предприятието и сте вписана в ТР това задължение остава само за вас .

КСО в старата му редакция , а и сегашната не урежда изрично тоя случай не намирам и писмо на НОИ /явно много ги затруднява да решат въпроса/
но може да направите следното подайте документи за пенсиониране
според чл.98 от КСО Пенсиите и добавките към тях се отпускат, с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
Ако ви откажат разпореждането подлежи на обжалване по реда на чл.117 от КСО
Аз лично смятам ,че ако ви откажат нямате друг избор освен да обжалвате
тук ще поместя и нормативната уредба касаеща обжалването .

Жалби
Чл. 117. (1) Пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт се подават жалби срещу:
1. отказ или неправилно определяне на паричните обезщетения, помощи и други осигурителни плащания, добавки и компенсации към тях;
2. разпореждания:
а) за отказ или за неправилно определяне или изменение на пенсиите, добавките и компенсациите към тях;
. .......................................................................
(3) Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпорежданията и да реши жалбите или исканията по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му.
...................................................................
5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 64 от 2000 г.) Решенията и съобщенията във връзка с разглеждането на жалбите и исканията се изготвят по реда на Закона за административното производство.

Чл. 118. (1) Решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред окръжния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.
(2) Съдът разглежда делата по реда на Закона за административното производство.
Чл. 119. Решенията на окръжния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
Чл. 120. (1) За делата по тази глава осигурените лица и пенсионерите не внасят държавна такса.
(2) При уважаване на жалбата жалбоподателят има право да получи направените от него разноски и платеното възнаграждение за защита съразмерно на уважената част.
донна2
 

Re: Губене на осигурителен стаж...

Мнениеот лунатик » 05 Юли 2004, 19:35

Боже, колко глупост има на тоя свят. Тия от НОИ са НЕНОРМАЛНИ! Значи когато прибират парите от осигуровките не възразяват и не ги връщат като неправомерно получени, но не искат да престират това, заради което са получили парите. Какво казва нормативната уредба:
ТЗ:
чл.60 ал.(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.
Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър:
1. при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негова писмена молба до съда;
2. при смъртта му - по писмена молба на наследниците;
ГПК:
Чл. 493. (1) Вписаното обстоятелство се счита известно на третите добросъвестни лица от деня на вписването, а това, което подлежи на обнародване - от датата на обнародването.
(2) Всяко добросъвестно лице може да се позове на вписването, дори ако вписаното обстоятелство не съществува.
(3) Невписаните обстоятелства се считат несъществуващи за третите добросъвестни лица.
КСО:
Чл. 4. ал.3: Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: ...... т.5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

Изводи: Макар физическото лице ЕТ да е починало, фирмата му формално продължава дейността си по правоприемство, тъй като тя не е заличена и няма вписано такова обстоятелство в търговските регистри. И тъй като съпругата за спорния период формално не е поела собствеността върху фирмата на ЕТ, внесените осигурителни вноски като собственик на ЕТ следва да се третират като такива за полагане на труд без трудово правоотношение /по чл.4 ал.3 т.5 КСО/. Щом се ПОЛАГА ТРУД - има ЗАДЪЛЖЕНИЕ за осигуряване. Тук е въпрос за преоформяне на партидите и параграфите по които са внесени осигурителните вноски. Толкова е просто. А пък за дъщерята - не би трябвало да има абсолютно никакъв проблем, ако нейния договоре е бил трудов.
лунатик
 

Re: Губене на осигурителен стаж...

Мнениеот донна2 » 05 Юли 2004, 19:39

Тия от НОИ най-мого да доведат жената до едно обжалване , а то не трае ден за два не и завиждам , но поне ще има съдебна практика и други като нея ще се позоват на решението .
донна2
 

Re: Губене на осигурителен стаж...

Мнениеот EнA » 06 Юли 2004, 19:25

Донна и лунатик,благодаря ви,наистина от душа.Желая ви много професионални успехи!
EнA
 


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron