начало

384 кандидати за младши съдии продължават към устния изпит 384 кандидати за младши съдии продължават към устния изпит

Такси за медицинско обслужване на чуждестранни граждани

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Такси за медицинско обслужване на чуждестранни граждани

Мнениеот Niki____25 » 06 Юли 2004, 16:24

В какъв нормативен документ е посочен размера на таксите за медицинско обслужване на чужденци.Моля, ако сте запознати посочете ми в кой бр."ДВ" е публикуван съответният нормативен акт, уреждащ този въпрос.
Niki____25
 

Re: Такси за медицинско обслужване на чуждестранни граждани

Мнениеот донна2 » 06 Юли 2004, 16:36

НАРЕДБА № 20ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Загл. Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.)Приета от Министерството на здравеопазването,

обн., ДВ, бр. 100 от 22 ноември 1996 г., изм.,

бр. 37 от 1997 г., доп., бр. 83 от 1998 г.,

в сила от 24.07.1998 г., изм., бр. 53 от 2001 г.,

в сила от 16.06.2001 г.

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Медицински прегледи, изследвания и лечение на чужденци в Република България се извършват във всички лечебни и здравни заведения в страната.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Спешна медицинска помощ се оказва на всички лица независимо от тяхното гражданство от най-близкото лечебно заведение или лице с медицинска квалификация.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Чужденците и лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, се ползват от правото на медицинска помощ наравно с българските граждани.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Медицинската помощ, оказана на лицата по ал. 1 от здравните заведения, от центровете за трансфузионна хематология и от лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, се заплаща по такси съгласно приложение № 1.

(3) Медицинската помощ, оказана на лицата по ал. 1 от лечебни заведения, се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.

(4) Медицинската помощ, оказана на лицата по ал. 1 от лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта и съобщенията, се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.

(5) Допълнително поисканите услуги извън оказваната медицинска помощ, както и разходите за престой в лечебното заведение на допуснатите придружители на чужденци се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Медицинската помощ на чужденци от страни, с които Република България има сключени спогодби или договори за сътрудничество в областта на здравеопазването или социалната политика, се оказва по реда на тези спогодби съгласно приложение № 2.

Чл. 6. Лечението на членовете на дипломатическите, консулските и другите постоянни представителства на чуждите страни у нас и акредитираните към Министерството на външните работи на Република България постоянни представители и експерти на международни организации, не техните сътрудници и технически персонал и на членовете на семействата им се извършва съгласно сключените спогодби и договори, а ако такива не са сключени - при условията на взаимност и след като се вземе съгласието на Министерството на здравеопазването.

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Юридически или физически лица, извършващи в Република България организиран туризъм на чужденци или медицинско застраховане, както и платено обучение на чужденците във висши, полувисши и средни училища, заплащат на лечебните и здравните заведения оказаната медицинска помощ при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) За оказана спешна медицинска помощ на чужденците по чл. 4, ал. 1 в лечебните заведения, с изключение на центровете за спешна медицинска помощ, ръководителят на лечебното заведение незабавно уведомява застрахователната организация, която е извършила застраховането на чужденеца или извършва посредническа дейност за такъв вид плащания. В уведомлението се посочват името на лицето, диагнозата, тежестта на заболяването и стойността на лечението в левове.

(2) Посолството на страната, чийто гражданин е лекуваното лице, заплаща медицинската помощ, оказвана на:

1. недееспособни чужденци, които не са потърсени от законните им представители;

2. чужденци, които нямат медицинска застраховка за оказаната медицинска помощ и средства да заплатят лечението си.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) По реда на чл. 4 се заплащат и разходите за лечение на български граждани, за виновно причинени вреди от чужденци в Република България, след влязла в сила присъда или решение на съда.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) При изписване от лечебно заведение за болнична помощ или след оказване на извънболнична медицинска помощ на чужденец, който заплаща лечението си по реда на тази наредба, се издава медицинско свидетелство, което съдържа:

1. изходящ номер и дата на издаване;

2. трите имена на лицето, възраст, от коя страна и от кой град е и адрес на пребиваване в Република България;

3. дата на постъпване, дата на изписване, обективното състояние, резултатите от направените параклинични изследвания, диагноза и проведено лечение.

(2) Медицинското свидетелство се подписва от ръководителя на лечебното заведение, началника на отделението и от лекуващия или извършилия прегледа лекар, като се вписват имената им, и се подпечатва с печата на заведението. Медицинските свидетелства се подписват от лекарите по реда на извършените прегледи.

(3) Медицинското свидетелство се издава на български език, написано на машина на бланка на лечебното заведение - на цял лист формат А4, като името и адресът на лечебното заведение се написват в горния край на документа.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Медицинското свидетелство и фактурите по чл. 15, ал. 3 и чл. 15а, ал. 1 се заверяват в Министерството на здравеопазването по искане на чужденеца.

(2) Копие от медицинското свидетелство и фактурите се изпращат за сведение на съответния районен център по здравеопазване. Ежегодно до 30 януари районните центрове по здравеопазване изпращат обобщено сведение за лекуваните чужденци на територията на съответните райони по страни в Националния център по здравна информация.

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Рентгенографиите и описанието им се предават на чужденците, заплатили лечението си, срещу подпис, като копие от описанието се съхранява в лечебното заведение.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Лечебните заведения определят начина и сроковете на заплащане на медицинската помощ.

(2) Лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата на лечебното заведение информация относно:

1. цената на медицинските услуги по чл. 4;

2. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;

3. начина и срока на заплащане на медицинската помощ.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Лекарят, приел чужденец по реда на чл. 4, е длъжен да го уведоми и да му разясни информацията по чл. 14, ал. 2, както и да го уведоми за медицинската помощ, която ще му бъде оказана, и за периода на лечение.

(2) При постъпване в лечебното заведение за болнична помощ се изготвя предварителна сметка за стойността на лечението.

(3) Окончателната сметка за оказаната медицинска помощ се изготвя след приключване на лечението. В този случай се издава фактура за цялата стойност на лечението в три екземпляра - за болния, за касата и за счетоводството на лечебното заведение за болнична помощ.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Извънболничните медицински услуги се извършват след предварителното им заплащане в касата на лечебното заведение, за което се издава фактура в три екземпляра - за болния, за касата и за счетоводството на лечебното заведение.

(2) Номерът на фактурата по ал. 1 се записва в съответните журнали.

Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Не се заплащат лекарствата, консумативите и манипулациите, когато са приложени по повод на настъпили усложнения по вина на здравното или лечебното заведение.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Лечебните заведения, в които се провежда болнично лечение на чужденци, изпращат до съответната служба за административен контрол на чужденците допълнителна адресна карта за чужденци в срок 24 часа от постъпването им в лечебното заведение.

Чл. 18-20. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) По реда на тази наредба се оказва медицинска помощ и на чужденци, изпратени на лечение съгласно договори в областта на здравеопазването, страна по която е Република България.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Получените приходи по реда на тази наредба се администрират от здравните заведения, центровете за трансфузионна хематология и лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ и Министерството на здравеопазването като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2) Получените приходи по реда на тази наредба се администрират от лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и от съответните министерства, в системата на които има лечебни заведения.

(3) Получените приходи по реда на тази наредба от лечебните заведения постъпват в съответните лечебни заведения.Допълнителна разпоредба§ 1. (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) По смисъла на тази наредба “допълнително поискани услуги" са подобрени битови условия и обслужване, свързани с престоя на пациента в лечебното заведение, извън оказваната медицинска помощ, като самостоятелна стая, телефон, телевизор, меню за хранене по избор и др.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1а. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) До влизането в сила на тази наредба лекуващите се чужденци заплащат стационарното си лечението по досега действащата тарифа, ако това е по-благоприятно за тях.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 89, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 и 100 от 1995 г. и бр. 54 от 1996 г.) и отменя Наредба № 23 от 1982 г. за лечение на чужди граждани в Народна република България (ДВ, бр. 20 от 1982 г.), Тарифа за таксите и цените на здравните услуги за чужди граждани (ДВ, бр. 21 от 1982 г.) и Тарифа за таксите и цените на здравните услуги за чуждестранни граждани от 1991 г. (необнародвана).Приложение № 1

към чл. 4, ал. 2

(Отм., ново - ДВ,

бр. 53 от 2001 г.)А. ОСНОВНИ И СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ Лева

I. Амбулаторна

1. Преглед от лекар 20

2. Преглед от лекар – специалист 36

3. Преглед от лекар - хабилитирано лице 54

II. Манипулации

Вземане на венозна кръв

(само с нова венепункция) 9

Подкожна инжекция 6

Мускулна инжекция 6

Венозна инжекция 12

Венозна инфузия 30

Инфузия на цитостатици, повече от 90 мин. 75

Кръвопреливане, вкл. директна проба 54

Последващо кръвопреливане,

вкл. директна проба 24

Вземане и приготвяне на намазка за

цитологично изследване 6

Вземане на намазка за микробиологично

изследване 6

Катетеризация на мъж 9

Катетеризация на жена 5,4

Тънкоиглена аспирационна биопсия под

ехографски контрол 150

Епикутанен тест - за всяка проба по 6

Тестове с изтриване, скарифициране,

надраскване 6

Интракутанен тест, до 20 броя,

за всеки тест 12

Локална анестезия 10% от стойн.

на операцията

III. Пункции

Пункция на лимфни възли 15

Лумбална пункция 63

Плеврална или перитонеална пункция 51

Пункция на костен мозък 30

Пункционна костна биопсия 54

IV. Образна диагностика

Ехография, комплексна на горната

част на корема 90

Ехография, комплексна на пикочо-

отделителния тракт 75

Ехография, женски таз 78

Ехография на един орган 33

Ехография, контрол на даден орган 24

Рентгенографии на гръдната клетка

(лицева, профилна, коси проекции) 48

V. функционални изследвания

ЕКГ - работна проба 84

ЕКГ стандартни 12

отвеждания 42

Продължителен ЕКГ запис – Холтер 66

VI. Спешни мероприятия

Спешна електрокардиограма 18

Стомашна промивка 36

Б. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

I. Лабораторна хематология

и лабораторна цитология

Кръвна картина, мануално - хемоглобин,

еритроцити, хематокрит, левкоцити -

за всеки показател по 2

Диференциално броене на левкоцити

и морфология на еритроцити в периферна

кръв (визуално микроскопско изследване) 5

Кръвна картина, автоматично - хемоглобин,

еритроцити, хематокрит, левкоцити,

тромбоцити, ретикулоцити, MCV, МСН,

МСНС и др. изчислени показатели 5

Кръвна картина с диференциално броене

на левкоцити, автоматично 8,5

СУЕ 2

Броене на клетки в ставна течност,

гръбначно-мозъчна течност, ексудати,

трансудати и др. 3

Морфологично изследване на клетки в

костен мозък, лимфен възел и др. 12,4

Цитохимични изследвания на кръвни

клетки - за всеки показател по 3,8

Имунофенотипизиране на кръвни клетки

с проточна цитометрия:

- минимален панел 150

- разширен панел 300

- злокачествени хемопатии 500

Осмотична резистентност на еритроцитите 3

Хемоглобинови производни

(метхемоглобин и др.) - за всеки по 2

Патологични хемоглобини (хемоглобин F,

хемоглобин А2 и др.):

- химични и цитохимични методи 3,8

- електрофореза или неапаратна хроматография 11,2

II. Кръвосъсирване и фибринолиза

Време на кървене 2

Пресяващи тестове (протромбиново време,

парциално тромбопластиново време

(АРТТ) и др.) - за всеки показател по 4,2

Фибриноген 4,2

Тромбоцити (камерно броене) 5

Агрегация на тромбоцити, спонтанна

и с индукторите адреналин, АДР, колаген,

ристоцетин-за всеки по 7,6

Фибрин - разградни продукти 18,4

Специфични тестове (антитромбин III,

протеин С, портеин S, антифосфолипидни

антитела, инхибитор на плазминогеновия

активатор, D-димери и др.) - за всеки

показател по 12,4

Индивидуални фактори - за всеки по 20

III. Изследване на урина - основна програма

Химично изследване с течни реактиви

(рН, специфично тегло, белтък, глюкоза,

кетони, билирубин, уробилиноген, кръв) -

за всеки показател по 1

Химично изследване със сухи тестове

(рН, специфично тегло, белтък, глюкоза,

кетони, билирубин, уробилиноген, кръв):

- комплексно 2,5

- или за отделен показател по 1

Седимент:

- ориентировъчно изследване 1,5

- количествено изследване 2,5

IV. Течни пунктати, екскрети, секрети

Полуколичествени проби (Pandy и др.) -

за всяка по 1

Броене на клетки (микроскопски) 5

Морфологично диференциране на клетки 5,7

Химично изследване на конкременти 4,5

Изследване на кръв, белтъчини, липиди

и въглехидрати 5,7

V. Клинично-химични изследвания

Електролити:

- калий, натрий, хлориди, литий, калций,

неорганичен фосфор - за всеки показател по 2

- магнезий, желязо, общ ЖСК, йонизиран

калций, йонизиран магнезий, осмоларитет –

за всеки показател по 3,8

КАО - рН, рСО2, бикарбонати, излишък

от бази, рО2, О2 - насищане и др. 8,8

Субстрати:

- глюкоза, креатинин, урея, билирубин

(общ, директен), пикочна киселина, холестерол,

триглицериди, фруктозами тотални свободни

мастни киселини - за всеки по 2

- LDL-холестерол, VLDL-холестерол,

HDL-холестерол - за всеки по 3,8

- амоняк, лактат, пируват - за всеки по 9,5

- индивидуални аминокиселини, мастни

киселини, жлъчни киселини, порфирини и

техни метаболити - за всеки анализ по 30

Ензими и изоензими:

- АСАТ,АЛАТ,ЛДХ,ХБДХ,ГГТ,КК,АФ,

алфа-амилаза и др. - за всеки по 3,8

- КК-МВ, глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа,

холинестераза, левцинаминопептидаза, алдолаза,

кисела фосфатаза, липаза, ГДХ, простатен

изоензим на кисела фосфатаза и др. - за всеки по 5,7

Белтъци:

- общ белтък, албумин,свободен хемоглобин

в плазмата и др. - за всеки по 2

- електрофореза на плазмени белтъци 5,7

- индивидуални белтъци (Иг Г, Иг А, Иг М,

трансферин, церулоплазмин, С-реактивен

протеин, хаптоглобин, тропонин, миоглобин,

феритин, гликиран хемоглобин, С-терминален

пропептид на проколаген I и др.):

- с автоматичен имунотурбидиметричен

анализ - за всеки показател по 9,5

- по Манчини и сътр. - за всеки показател по 9,5

- с конюгиран имунологичен анализ,

имунонефелометричен анализ - по 20

- с неапаратен хроматографски анализ -

за всеки анализ по 16,3

- с апаратен хроматографски анализ -

за всеки анализ по 20

- ИЕФ типизиране на парапротеини,

изофокусиране и др. 12,4

- аполипопротеини (А1, В и др.),

липопротеини (а) - за всеки по 12,4

Микроелементи: мед, цинк, олово, кадмий,

алуминий, литий, селен и др.:

- с пламъкова ААС - за всеки по 9,5

- с безпламъкова ААС - за всеки по 15,2

Хормони:

- стероиди, катехоламини, техни

прекурсори и метаболити в урината:

- мануални техники след екстракция 9,5
- с неапаратен хроматографски анлиз 16,3

- с апаратен хроматографски анализ 25

- хипофизни, тироидни, надбъбречни,

полови и др. хормони в серум:

- с конюгиран имунологичен анализ 20

- с апаратен хроматографски анализ 25

Туморни маркери:

- алфа-фетопротеини,

бета - хорионгонадотропин, СА 125, СА 15-3,

СА 19-9, СА 72-4, калцитонин, СЕА, PSA

и др.-за всеки по 20

Лекарства: антиконвулсанти, антибиотици,

антиаритмични, антидепресанти,

имуносупресивни, цитостатици и др.:

- с конюгиран имунологичен анализ -

за всеки показател по 20

- с апаратен хроматографски анализ -

за всеки по 25

Витамини: витамин А, витамин В12,

витамин D3, витамин Е, фолиева киселина и др.:

- с конюгиран имунологичен анализ -

за всеки показател по 20

- с апаратен хроматографски анализ -

за всеки анализ по 25

Токсикологичен анализ:

- пресяващ - откриване на токсична

нокса, индивидуално или групово:

- с конюгиран имунологичен анализ за всеки анализ по 20

- с неапаратен хроматографски анализ -

за всеки анализ по 16,3

- с апаратен хроматографски анализ -

за всеки анализ по 25

- потвърдителен:

- с течна хроматография и скенираща

спектрометрия - за всеки анализ по 30

- с газ-хроматография /мас-спектрометрия

или течна хроматография /мас-спектрометрия

- за всеки анализ по 50

Молекулярно-биологична диагностика

(ДНК анализ):

- хетеродуплексен анализ с PCR,

2 мутации/индивид 25

- рестрикционен анализ с PCR,

1 мутация/индивид 35

- мултиплексен анализ с PCR,

6 мутации/индивид 40

- алелоспецифична (ASO) хибридизация,

1 мутация/индивид 20

- едноверижен конформационен

полиморфизъм (SSCP), 80 мутации/индивид 60

- секвениране, 200 бази 60

-индиректен анализ, 3 маркера/индивид 60

- пренатален анализ, на 1 фетус - двоен

анализ на някой от горните съотв. х 2

- определяне на пол с PCR, на 1 фетус 60

-определяне на бащинство с PCR,

5 маркера/индивид 90

VI. Имунологични изследвания

Количествено определяне на протеинови

антигени и на антитела в серум или плазма

(например IgG, IgA, IgM, I3, С4):

- чрез имунодифузия в гел, за тест по 10

- чрез тубидиметрия, за тест по 10

- чрез лазерна нефелометрия, за тест по 10

Доказване на алерген – специфични

имуноглобулини:

- най-малко за четири алергена 25

- за всеки следващ до десетия, по 30

- за всеки следващ до петнадесетия, по 15

Определяне на общите IgE чрез:

- имуноензимен метод (ELISA) 46

- радиоимунологичен метод 56

Количествено определяне на протеинови

антигени и на антитела в други телесни

течности (ликвор, ексудат, трансудат, урина) –

албумин, α2 макроглобулин, CRP,

ревматоиден фактор, церулоплазмин,

комплементни фракции, имуноглобулини и др.):

- чрез имунодифузия в гел, за тест по 20

- чрез тубидиметрия, за тест по 20

- чрез лазерна нефелометрия, за тест по 10

Имуноелектрофореза:

- с най-малко четири антисерума 47,5

- с най-малко пет антисерума 85,5

Електофореза с имунна фиксация 42,5

Белтъчна електрофореза с прехвърляне и

имунологична идентификация на антигени

(Western blot) 94

Качествено доказване на антитела

(антинуклеарни, антимитохондриални,

антигладкомускулни, АНЦА и др.) чрез

индиректна имунофлуоресценция –

за всеки тест по 25

Количествено изследване на антитела

(антинуклеарни, антимитохондриални,

антигладкомускулни, АНЦА и др.) чрез

индиректна имунофлуоресценция –

за всеки тест по 50

Изследване на антинуклеарни антитела по

имунофлуоресцентен метод с Нер-2 клетки 18

Количествено определяне на антинуклеарни

антитела по имунофлуоресцентен метод с

Нер-2 клетки 54

Определяне на автоантитела (анти-ДНК,

анти-Sm,анти- RNP, анти-La, анти-Ro,

антихистони и др.) и на циркулиращи

имунни комплекси с микросферов

флоуцитометричен метод - за всяко по 22,5

Определяне на лимфоцитните популации

и основните им субпопулации

с флоуцитометричен метод 125

Определяне на лимфоцитни субпопулации

при злокачествени хемопатии

с флоуцитометричен метод -

за всеки параметър по 115

Изследване спонтанната и индуцираната

трансформационна активност на

лимфоцитите чрез реакция бластна

трансформация на лимфоцитите 50

Биологичен тест за определяне

цитотоксичната активност на

естествените клетки-убийци (NK) срещу еритробластоидна

клетъчна линия К562 50

Количествено определяне серумните нива

на цитокинии рецептори за цитокини

(IL-2, TNF-α, sIL-2R) чрез ELISA 100

Определяне на фагоцитарна активност с

флоуцитометричен метод 55

Определяне наличието и състава на

криоглобулини в серума 16

Определяне на антитяло натоварени бактерии

в урина 10,8

Определяне HLA-A, -В фенотип

(серологичен метод) 432

Определяне HLA-A, -В, -С, -DRB,

-DQB 1 генотип /PCR - SSP или

PCR - SSO метод / на локус по 306

Определяне на HLA - DQA1* генотип по ДНК

чрез PCR метод 144

Доказване наличието на един HLA-антиген

по флоуцитометричен ДНК метод 75,1

Определяне субтипа на един HLA ген 175

Доказване на гранулоцитни антитела 35,8

Доказване на медикаментозни антитела 52,8

Крос-мач реакция за определяне на тъканната

съвместимост между донор/реципиент

(класически и флоуцитометричен метод) 160
Количествено определяне на протеинови

антигени и на антитела в серум или плазма

(например анти-ДНК, антиглиадинови,

анти- ГБМ и др.) чрез имуноензимен метод

(ELISA) - за всек тест по 39

VII. Кръвногрупови изследвания

Определяне на кръвни групи АВО и D 30

Определяне на Rh фенотип 39

Кръстосана проба 39

Качествен тест на Кумбс 12

Търсене на еритроантитела 33

Диференциран Кумбс с моноспецифични АГС 36

Определяне специфичност на еритроантителата 132

Определяне титър на еритроантитела 24

Други сложни методи за идентификация на

еритроантитела (абсорбция, елуция и др.) 133

Доказване на медикаментозни еритроантитела 9,2

Определяне на еритроцитни антигени извън

АВО и Rh системата 146

Доказване на хемолизини 25

Доказване на PNH дефект върху еритроцитите 18,4

Тест за инфекциозна мононуклеоза 8,6

Доказване на тромбоцитни антитела:

- по ELISA 35

- по имунофлуоресцентния метод 25

Количествено определяне на тромбоцитни

антитела 90

Идентификация на тромбоцитни

антигени/антитела 130

Доказване на медикаментозни тромбоцитни

антитела 45

Тромбоцитна съвместимост между дарител

и приемател 35

VIII. Серологични изследвания

Количествен микрофлокулационен

кардиолипин тест (VDRL) 21

Доказване на трепонема-антитела с ТРНА 30

Доказване на трепонема-антитела FTA-Abs тест 51

Качествено определяне на серумни маркери

за HIV инфекция по ELISA 36

Качествено определяне на хепатит А вирусни

антитела (Anti- HAV) по ELISA 40

Качествено определяне на хепатит В вирусни

антигени (HBs-Ag,HBe-Ag) или антитела

(IgM-Anti-HBc,Anti-HBs,Anti-HBe) по ELISA 40

Качествено определяне на хепатит С вирусни

антитела (Anti-HCV) по ELISA 40

Количествено определяне на антитела към

стрептококи и др. подобни 30

Количествено определяне на антитела

(напр. реакция на Видал, реакция за лизиране,

хемаглутинационен тест, реакция на свързване

на комплемента, реакция за задръжка на

хемаглутинацията и др. подобни), за всяко по 45

Количествено определяне на антитела

с имунна преципитация 45

Количествено определяне на антитела

с имунологичен метод, за всеки клас антитела по 60

Качествено определяне на антитела с

имунологичен метод (вкючително

потвърдителни), за всеки клас антитела по 60

Качествено определяне на антитела с

индиректна имунофлуоресценция, за всеки

клас антитела 69

Количествено определяне на антитела с

индиректна имунофлуоресценция, за всеки

клас антитела 120

Качествено доказване на антигени в материали

от болни по имунофлуоресцентен метод 40

Изолиране на антитела IgM 60

Доказване на неутрализиращи антитела в серум

на болни 60

IX. Вирусологични изследвания

Вирусологично изследв. на материали от

болни за изолация 50

Вирусологично изследв. на материали от болни

за изолация и идентификация на вируса

причинител с имунол. методи 80

X. Паразитологични изследвания

Вземане и приготвяне на намазка за

паразитологично изследване 6

Изследване на нативен препарат за паразити 12

Насочено паразитологично изследване на

оригинален материал от болен след

обогатяване и обработка 20

Културелно изследване за паразити, за всеки

вид паразит по 25

Диференциално оцветяване за доказване

на паразити 28

Инокулиране на оригинален материал от

болен на клетъчни култури или опитни животни 40

Доказване на паразити с имунофлуоресценция 33

Доказване на паразитни антигени с

имунологичен метод 33

Изследване на оригинален материал от

болен с PCR 190

Определяне на антипаразитни антитела с

индиректна имунофлуоресценция, за всеки

отделен изотип антитела по 69

Определяне на антипаразитни антитела с

аглутинационен тест (пасивна хемаглутинация,

директна аглутинация, латекс-аглутинация и др.) 40

Определяне на антипаразитни антитела с

имуноензимен метод, за всеки определен

изотип антитела по 50

Сейбин - Фелдман тест за токсоплазмоза 58

Определяне на антипаразитни антитела и

паразитни антигени с поликрил-амид-гел

електрофореза и Western blotting 100

XI. Микологични изследвания

Доказване на дрожди или гъбички

с флуоресцентен микроскоп 60

Гъбична култура след подготовка

с микроскопска проверка 33

Микологично диференциране чрез

биохимични тестове на щам по 40

Микологично диференциране чрез субкултури 24

Микологично диференциране с поливалентни

или моновалентни серуми 9

Проверка за чувствителност на чиста гъбична

култура, на всеки хемотерапевтикум по 9

XII. Бактериологични изследвания

Тест на Ouchterloni - бактериологична

или преминаваща електрофореза 30

Бактериологично доказване на антигени

с имунопреципитация 30

Микробиологично доказване на антигени

в клинични материали с имунологични методи

(имуноензими, латекс-аглутинация) 90

Доказване на бактерии с флуоресцентен

микроскоп 51

Култура на гърлен секрет 15

Култура за Найсерия гонорее 24

Определяне брой микроорганизми

в клинични материали 24

Качествено доказване на антимикробни

биологично активни вещества в телесни

течности 12

Определяне на титъра на вещество,

потискащо растежа на микроорганизмите

в телесни течности 30

Изследване с култура след подготовка в

най-малко три хранителни среди 30
Изследване с култура след подготовка в

най-малко пет хранителни среди 39

Изследване с култура на трудни за култивиране

микроорганизми (анаероби, актиномицети,

кампилобактер, йерсинии, микоплазми)

на щам по 51

Култура на туберкулозни микроорганизми 60

Просто микробиологично диференциране 9

Бактериологично диференциране чрез

моно- или поливалентни серуми, на щам по 9

Бактериологично диференциране чрез

субкултури и др. биохимични методи с

най-малко четири реакции, на щам по 12

Бактериологично диференциране чрез

субкултури и др. биохимични или културални

методи (напр. цветна редица с най-малко

осем реакции), на щам по 21

Бактериологично диференциране на

микобактерии и анаероби чрез субкултури

и др. биохимични и културални методи 51

Проверка за чувствителност на чиста култура

със стандартизиран агардифузионен тест или

друг метод към най-малко четири

хемотерапевтика, на причинител по 39

Проверка за чувствителност на чиста култура

със стандартизиран агардифузионен тест или

друг метод към най-малко осем

хемотерапевтика, на причинител по 60

Определяне на минимална потискаща

концентрация (МНК) на бактерии, на проба общо 120

Добавка на МБК при използване на субкултури,

на проба 24

Проверка за чувствителност на трудни за

култивиране бактерии в чиста култура, на

щам и на хемотерапевтикум по 39

Бактериологично или серологично изследване

ин виво с последващи култури, на изследван

материал по 81

Сложно бактериологично изследване ин виво

(напр. на микобактерии) вкл. последващи

култури и др. 201

Сложно, ускорено чрез радиоизотопи

изследване на микобактерии с последващи

култури и микроскопии 201

Изготвяне на ваксина за парентерално

приложение, вкл. бактериологична подготовка

и контрол за стерилност 120

Ф. МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА,

ЦИТОГЕНЕТИКА

I. Хистологична диагностика

Изработка на един парафинов блок от инструментален

или хирургичен материал за целите

на биопсичното изследване 39

Само за изготвяне на хистологичен препарат

от готов парафинов блок 10

Изработка на един парафинов блок от инструментален

или хирургичен материал за целите

на биопсичното изследване със серийни срезове 51

Хистохимично изследване 60

Имунохистологично изследване 180

Електронно-микроскопско диагностично

изследване 153

Спешни срези при интраоперативна биопсия 51

Макроскопска преценка на голям оперативен

материал 33

Консултация на готови хистологични препарати 29

II. Цитологична диагностика

Цитологична оценка на намазка от порцио и

цервикс за ракова диагностика 27

Цитологично изследване на материал,

получен чрез аспирация или пункция 39

Имуноцитохимично изследване 180

III. Аутопсия по желание 540

IV. Цитогенетични изследвания

Цитогенетични методи за краткосрочно култивиране,

обработване и диференциално оцветяване

на метафазни хромозоми (G, С, Ag и др.

оцветителни техники), получени от

лимфоцитни култури за:

- хромозомен анализ за определяне на кариотип 250

- хромозомен анализ на 100 метафази за

определяне на хромозомни аберации, хромозомна

чупливост, хромозомен полиморфизъм 280

- хромозомен анализ на 1000 метафази за

нискостепенна мозайка 320

- хромозомен анализ на прометафазни

хромозоми за микроструктурни мутации 350

Цитогенетични методи за култивиране на

клетки от костен мозък, солидни тумори и

диференциално оцветяване на хромозоми за:

- онко-цитогенетичен анализ за структурни

и бройни хромозомни аберации 350

Цитогенетични методи за култивиране на

амниотични клетки и хорионни въси за:

- пренатална диагностика на хромозомни аберации 400

- хромозомен анализ на материали от

спонтанни аборти и мъртвораждания 350

Молекулно-цитогенетични методи

(FISH,CGH и др.) за:

- хромозомен анализ на интерфазни ядра

и метафазни хромозоми 450

V. Медико-генетична консултация

Изграждане на клинико-генетична диагноза и

консултация 50

Вторично посещение в кабинета 25

Оценка на генетичен риск за раждане на болно

дете с наследствени или вродена патология и

заключение от медико-генетичната консултация 50

Разширена медико-генетична консултация на

родственици на болни с наследствени заболявания 90

Г. НУКЛЕАРНО-МЕДИЦИНСКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

I. Функционални нуклеарно-медицински

изследвания

Нуклеарно-медицинско изследване на

интестинален тракт 250

Определяне на кръвен обем 150

Кинетика на тромбоцитите 150

Кинетика на еритроцитите 150

Кинетика на левкоцитите 150

II. Сцинтиграфски нуклеарно-медицински

изследвания

Сцинтиграфия на слезка 350

Целотелесно сцинтиграфско изследване на кости 350

Сцинтиграфско изследване на костен мозък 280

Сцинтиграфия на лимфни възли 300

Сцинтиграфия с туморотропни

радиофармацевтици 350

III. Радиоимунологични изследвания

Хормони на щитовидната жлеза, хипофиза, инсулин

Полови хормони, надбъбречни хормони

Туморни маркери, парат-хормон, ренин 150

Феритин, вит. В12, фолиева киселина,

β2 микроглобулин - за всеки по 30

Д. ПСИХИАТРИЯ

Пълен психиатричен статус 54

Лечение на остра психична декомпенсация 84

Снемане на анамнеза за психично болен от

друго лице 33

Пълен психиатричен статус на дете или

подрастващ 108

Психотерапевтична сесия 84
Е. ДРУГИ ТАКСИ

I. Хотел, както следва:

Легло в интензивен сектор - на ден 162

Стая със санитарен възел и едно легло - на ден 126

Стая със санитарен възел и две легла на ден -

за едно легло 108

Стая със санитарен възел и повече легла на ден -

за едно легло 90

Стая без санитарен възел и едно легло - на ден 54

Стая без санитарен възел и повече легла -

на ден за едно легло 36

П. Индивидуален пост от медицинска сестра на ден 15Приложение № 2

към чл. 5

(Ново - ДВ, бр. 53 от 2001 г.)СПИСЪКна международните актове за сътрудничество в областта на здравеопазването или

социалната политика между Република България и други страниАлбания

(Спогодба между правителството на НРБ и правителството на Народна социалистическа република Албания за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - подписана на 13 март 1990 г.)

Договорено е оказването на безплатна медицинска помощ на граждани на изпращащата страна, които пребивават на територията на Република България в изпълнение на служебна работа, на работещи и учащи се граждани на изпращащата страна, както и на болни нейни граждани с отделни проблемни заболявания, които ще бъдат изпращани в Република България за диагностициране или лечение на реципрочна основа.Австрия

(Работен план между Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на труда, здравето и социалните грижи на Република Австрия за периода 1999-2001 г., подписан на 15 март 1999 г. в изпълнение на чл. 4 от Договор между НРБ и Република Австрия за сътрудничество в областта на здравеопазването)

Приемащата страна поема разходите на обменените в рамките на плана експерти и други работещи в здравеопазването специалисти при акутни заболявания, инфекциозни заболявания или злополуки за тяхното медицинско обслужване, включително стоматологично.Афганистан

(Спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на НРБ и правителството на Демократична република Афганистан - подписана на 26 ноември 1982 г.)

Договарящите страни ще осигуряват безплатна медицинска помощ на всички служители от дипломатическите представителства, агенции, членове на техните семейства и лицата, които ги обслужват на реципрочна основа.

Договарящите страни ще осигуряват безплатна медицинска помощ на гражданите от другата страна, временно пребиваващи на територията им, при спешни и неотложни състояния.

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Конвенция за медицинско обслужване между правителството на НРБ и правителството на Обединеното Кралство на Великобритания и Северна Ирландия - подписана на 13 март 1968 г.)

Британски поданик или лице под закрилата на Обединеното Кралство, постоянно живеещ в Обединеното Кралство, има право да ползва медицинско обслужване по време на своя престой в Република България при същите условия като българския гражданин. Не се отнася за британски поданик или лице под закрила на Обединеното Кралство, който отива в Република България с определена цел да се възползва от медицинското обслужване.

По отношение на Република България “медицинско обслужване" означава лечение и грижи, осигурени от държавното здравно обслужване, съгласно законодателството на Република България, като се изключат курортното и балнео-санаториалното лечение.

(Административен протокол към Конвенцията за медицинско обслужване между правителството на НРБ и правителството на Обединеното Кралство на Великобритания и Северна Ирландия, неразделна част от Конвенцията, подписан на 13 март 1968 г.)

За да докаже своето право да получи медицинско обслужване, британски поданик или лице под закрилата на Обединеното Кралство трябва да представи паспорт, който го представя като британски поданик или лице под закрилата на Обединеното Кралство, и медицинска карта от Националната здравна служба на Обединеното Кралство.

Всички разноски, свързани с ползването на медицинското обслужване съгласно условията на конвенцията, включваща административни и други свързани с нея разноски, се поемат от компетентните органи на страната, която осигурява медицинското обслужване.Виетнам

(Договор относно сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на НРБ и правителството на Демократичната република Виетнам - подписан на 4 декември 1968 г.)

По време на престоя си в другата страна изпратените на работа или усъвършенстване лица ще получават безплатна медицинска помощ.Гърция

(Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на здравеопазването - подписано на 29 март 1991 г.)

Договарящите страни взаимно осигуряват безплатна медицинска помощ на гражданите от другата страна, временно пребиваващи на тяхната територия, когато през този период е възникнало остро заболяване (включително и остро стоматологично заболяване) или злополука, изискващи спешна медицинска помощ. Безплатна медицинска помощ се осигурява, докато стане възможно завръщането на болния в страната му без опасност за живота му или за влошаване на състоянието му.

Транспортирането на заболелите лица и разноските, свързани с транспорта им, се поемат от държавата, чиито граждани са те.
(Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сезонната заетост на работна сила - подписано на 15 декември 1995 г.)

Поради съображения от здравен характер, както и в интерес на самите работници, след влизане в България може да се наложи медицински преглед, който обаче се ограничава само до абсолютно необходимите процедури и ще бъде безплатен за наетите.Ирак

(Спогодба между правителството на НРБ и правителството на Република Ирак за сътрудничество в областта на здравеопазването - подписана на 12 април 1984 г.)

Страните оказват безплатна медицинска помощ на граждани от другата страна, работещи и учещи на тяхната територия, и на членовете на техните семейства, както и на граждани от другата страна, които пребивават на територията им в изпълнение на служебни поръчения (включително в състава на делегации, работни групи и др.), и на членовете на техните семейства.Йемен

(Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - подписано на 25 февруари 1999 г.)

На йеменски граждани, временно пребиваващи на територията на Република България, се оказва безплатна спешна медицинска помощ в държавните здравни заведения в обем, достатъчен за завръщане на болния в родината му. В този случай транспортните разходи се поемат от страната, чийто гражданин е заболелият.Кампучия

(Спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на НРБ и Народнореволюционния съвет на Кампучия - подписана на 25 ноември 1980 г.)

Всяка договаряща страна ще оказва съгласно своето законодателство безплатна медицинска помощ на гражданите на другата договаряща страна, пребиваващи на нейна територия.Кипър

(Спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на НРБ и правителството на Република Кипър - подписана на 29 юни 1984 г.)

Страните оказват безплатна медицинска помощ на:

граждани от другата страна, работещи и учещи на тяхна територия, както и на членовете на техните семейства;

граждани от другата страна, които пребивават на територията ни в изпълнение на служебни командировки и научни прояви, и на членовете на техните семейства до отстраняване на непосредствената опасност за живота на болния при спешни случаи и злополуки.Корейска народнодемократична република

(Спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на НРБ и Корейската народнодемократична република - подписана на 23 януари 1980 г.) Договарящите страни ще оказват безплатна медицинска помощ на гражданите на другата страна по време на тяхното пребиваване в другата страна.

Куба

(Спогодба между правителството на НРБ и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на здравеопазването - подписана на 29 ноември 1968 г.)

Страните осигуряват безплатно поликлинично и болнично обслужване на временно пребиваващите граждани на територията на другата страна в случай на спешна нужда.Либия

(Договор за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Секретариата на Генералния Народен Комитет на здравеопазването и социалното осигуряване на Великата Джамахирия (Либия) - подписана на 22 септември 1994 г.)

Страните осигуряват безплатно медицинско обслужване на реципрочна основа, с изключение на медикаменти за извънболнично лечение, на всички служители от дипломатическите представителства и членовете на техните семейства, както и на участващите в официални делегации.Малта

(Споразумение между правителството на НРБ и Република Малта за сътрудничество в областта на здравеопазването - подписано на 21 май 1980 г.)

В случай на злополука или остри заболявания, които изискват незабавно лечение, двете страни ще оказват безплатна медицинска помощ на гражданите от другата страна, временно намиращи се на територията на страната.Молдова

(Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - подписана на 22 юни 2000 г.)

На гражданите на Република Молдова, краткосрочно пребиваващи на територията на Република България, при нещастни случаи, заразни заболявания и в случай на внезапно възникнали състояния, застрашаващи живота, се оказва необходимата медицинска помощ в обем и по начин, достатъчни за завръщането на болния в родината му без опасност за влошаване на здравословното му състояние, съответстващи на действащото в страната на пребиваване законодателство.Монголия

(Споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Монголия - подписана на 6 юни 2000 г.)

При внезапно възникнали заболявания, застрашаващи живота, вкл. инфекциозни заболявания, травми и отравяния, всяка от договарящите страни осигурява на гражданите на другата договаряща страна, краткосрочно пребиваващи на нейната територия, необходимата медицинска помощ. Разходите, свързани с предоставянето на медицинска помощ на болния, заплаща организацията, която е извършила медицинската застраховка.

Граждани на едната страна, дългосрочно пребиваващи в другата страна, трябва да бъдат здравно осигурени.

В случаи, когато гражданите не са застраховани или здравно осигурени, всички разходи се заплащат от самите тях.

Всяка от договарящите страни по молба на другата страна осигурява платено лечение на пациенти след предварително обсъждане на възможността за приемане на пациента, включително и след съобщаване на ориентировъчните разходи за лечение. Към молбата за приемане на лечение се прилага необходимата документация за състоянието на болния на руски или английски език. Всяка страна изпраща своите пациенти само след получаване на съгласие от приемащата страна, която определя датата на приемане.

Договарящите страни осигуряват на реципрочна основа безплатна медицинска помощ на всички служители от дипломатическите представителства на страните и на членовете на техните семейства.Полша

(Спогодба за сътрудничество в областта на социалната политика между НРБ и Полската народна република - подписана на 12 юли 1961 г.)

Гражданите от едната договаряща страна, живеещи на територията на другата договаряща страна, ще бъдат третирани наравно със собствените граждани в областта на социалните грижи и здравеопазването и особено при оказване на материална помощ, настаняване в домове за социални грижи и оказване на медицинска помощ.

На гражданите на едната договаряща страна, пребиваващи временно на територията на другата договаряща страна, ще се оказва в случай на необходимост помощ в такъв размер, че гражданите да могат да се завърнат в своята страна.

Договарящите страни няма да искат взаимно връщане на разходите за оказаната помощ. Възможно е обаче да се иска връщане на разходите от лицата, на който е оказана помощ, или от членовете на семействата, които са длъжни да ги издържат.Румъния

(Спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Румъния - подписана на 28 февруари 1996 г.)

При нещастни случаи, заразни заболявания и в случаи на внезапно възникнали заболявания, застрашаващи живота, страните осигуряват безплатно на всички граждани от другата страна, временно пребиваващи на тяхната територия, необходимата медицинска помощ в държавни здравни заведения в обем, достатъчен за завръщането на болния в родината му без опасност от влошаване на здравословното му състояние. Когато състоянието на болния позволява транспортирането му, страната-домакин ще осигури, ако е необходимо, безплатно транспортиране до границата на другата страна, откъдето той ще бъде поет от националните служби.

Двете страни осигуряват на реципрочна основа безплатна медицинска помощ в държавните здравни заведения на Румъния и Република България по списъци, периодично актуализирани от страните, на: дипломатическия персонал и другите служители при посолствата на страните, служителите при постоянните представителства, постоянните кореспонденти по печата и тези на националните информационни институции на двете страни, както и членовете на техните семейства и лицата, които ги обслужват, румънските и българските представители, които са на работа по двустранни спогодби, както и представителите на официалните румънска и българска православни църкви.Руска федерация

(Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - подписана на 19 май 1995 г.)

На гражданите на Руската федерация, временно пребиваващи на територията на Република България, се оказва безплатна спешна медицинска помощ в случаи на внезапно възникнали заболявания (включително стоматологични) в обем, достатъчен за завръщане на болния в родината му без опасни последствия за здравето му.

Гражданите на една от страните, постоянно живеещи на територията на другата страна, по въпросите на медицинското обслужване се приравняват към гражданите на страната на територията, на която те живеят.

Двете страни осигуряват безплатна медицинска помощ на всички служители от дипломатически представителства и членовете на техните семейства на реципрочна основа.

Горните разпоредби не се отнасят за гражданите на една от страните, пристигнали в другата страна с непосредствена цел за получаване на медицинска помощ.

(Спогодба между НРБ и СССР за социално обезпечаване-подписана на 11 декември 1959 г. Спогодбата е в сила за правоприемниците по външните договори на СССР с изключение на Русия, Литва, Латвия, Естония, Грузия и Молдова)

На гражданите на едната договаряща страна, намиращи се на територията на другата договаряща страна, се предоставя медицинско обслужване при условията за собствени граждани.

(Спогодба между правителството на НРБ и правителството на СССР за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - подписана на 3 ноември 1982 г. Спогодбата е в сила за правоприемниците по външните договори на СССР с изключение на Русия, Литва, Латвия, Естония, Грузия и Молдова)

Договарящите страни обезпечават безплатна квалифицирана медицинска помощ на граждани на другата страна, временно или постоянно намиращи се на нейната територия, в случай на заболяване, изискващо лечение в амбулаторни или стационарни условия.Словакия

(Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Словакия за сътрудничество в областта на здравеопазването-подписано на 11 март 1994 г.)

а) При нещастни случаи и в случаи на внезапно възникнали заболявания договарящите страни ще осигуряват на гражданите от другата страна, временно пребиваващи на тяхната територия, необходимата медицинска помощ в обем, достатъчен за завръщането на болния в родината му без опасност от влошаване на здравословното му състояние.

б) Разходите, свързани с предоставянето на медицинска помощ и с транспортиране на болния до родината, съгласно буква “а" заплаща институцията от изпращащата страна, занимаваща се с медицински застраховки, която е извършила медицинската застраховка. В случаи, когато гражданите не са застраховани, всички разходи се заплащат от самите тях.

Договарящите страни ще приемат по предложение на една от тях болни за специализирано лечение срещу заплащане.Турция

(Протокол за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 1994 - 1996 г. - подписан на 7 юни 1994 г., автоматически подновен) При спешни случаи приемащата страна осигурява на експерти и друг персонал, посещаващи страната в рамките на Протокола, безплатно медицинско обслужване с изключение на зъбно протезиране.Унгария

(Спогодба между НРБ и Унгарската народна република за сътрудничество в областта на социалната политика - подписана на 30 юни 1961 г.)

Гражданите на едната от договарящите страни, които временно пребивават на територията на другата страна, при остри и спешни заболявания получават необходимите медицински обслужвания в натура и безплатно от съответния орган на страната, в която пребивават. Направените във връзка с това разходи не се възстановяват.

(Административно споразумение по прилагане на Спогодбата между НРБ и Унгарската народна република за сътрудничество в областта на социалната политика от 30 юни 1961 г. - подписано на 26 февруари 1962 г.)

На гражданите на едната договаряща страна, когато пребивават на територията на другата, при остри и спешни заболявания се обезпечава лекарска помощ (общо и специално лечение, медикаменти, ортопедически средства - тяхното спешно сменяване или поправяне) от съответния осигурителен или централен орган, в необходимия размер. Направените във връзка с това разходи не се възстановяват между съответните компетентни органи на двете договарящи страни.

Гражданите на едната договаряща страна, пребиваващи временно на територията на другата, могат да се възползват от медицинска помощ, посочена по-горе, въз основа на паспорт или друг документ, удостоверяващ самоличността, издадени от компетентните органи.Чехия

(Спогодба между правителството на НРБ и правителството на Чехословашката република за сътрудничество в областта на здравеопазването подписана на 19 септември 1959 г.)

Всяка от договарящите страни ще осигури на гражданите на другата договаряща страна, намиращи се на територията й, при внезапно заболяване необходимото лечение. Това лечение е безплатно.СР Югославия

Република Хърватска

Босна и Херцеговина

Македония

Словения

(Като правоприемници на федеративна народна република Югославия; Спогодба между правителството на НРБ и правителството на ФНРЮ - подписана на 16 януари 1963 г.)

Лицата, пребиваващи на територията на другата договаряща страна въз основа на настоящата спогодба, са обезпечени с безплатна медицинска помощ.

(Административно споразумение по прилагането на Конвенцията за социално осигуряване между НРБ и ФНРЮ - подписано на 9 юни 1958 г.)

Лицата, които в една от договарящите страни имат право на безплатно обезщетение в натура от осигуровката за случай на болест и майчинство (на безплатно ползване от превантивни и текущи грижи), ще получат тези обезщетения от съответния орган на договарящата страна, на чиято територия пребивават, според законодателствата на тази страна.

Обезщетението в натура по осигуровката болест и майчинство (превантивни и текущи грижи) обхваща преди всичко превантивните грижи, грижи

в случай на болест и злополука, помощ за майчинство, зъболечение, балнеолечение и др. подобни. Съставна част от превантивните и текущи грижи са и даването на лекарства, помощни уреди и ортопедически средства, както и обезпечаването на необходимите пътни и други разноски, постъпили във връзка с ползването от тази защита.

Обезщетенията, изброени по-горе, се ползват в пълен размер от осигурените лица, които постоянно живеят на територията на другата договаряща страна. Временно пребиваващите ползват тези обезщетения само ако това пребиваване е във връзка със служебна работа.

Осигурените лица, които временно се намират на територията на другата договаряща страна, но не във връзка със служебна работа, ще ползват обезщетение в натура за осигуровката за случай на болест и майчинство безплатно само в такъв размер, че да се отстрани опасността за живота им или повреда на здравето и да могат тези лица да се върнат колкото може по-рано в собствената си страна.

За да се осъществи отпускането на обезщетенията по-горе, осигуреното лице е длъжно да представи необходимите доказателства за това, че има право на безплатно ползване на тези обезщетения в собствената си страна (здравна книжка, удостоверение, че лицето е на работа, документ за право на пенсия или др. подобни).РАЗМЕНЕНИ ВЕРБАЛНИ НОТИУнгария

(В сила от 21 февруари 1951 г.)

Договаря всякакъв вид безплатно медицинско обслужване на всички служители на посолства, легации, консулства и търговски представителства, както и на членовете на техните семейства.

Впоследствие чрез размяна на ноти, считано от 1 септември 1955 г. в тази категория са включени и официално командированите служители от двете страни.Полша

(В сила от 23 юни 1951 г.)

Договаря взаимно безплатно лекуване на дипломатическия персонал и на членовете на техните семейства.СР Югославия

Република Хърватска

Босна и Херцеговина

Македония

Словения

(Като правоприемници на Федеративна народна република Югославия; нота между НРБ и ФНРЮ - в сила от 16 ноември 1955 г.)

Договаря безплатно медицинско обслужване на дипломатическите и други служители (на военното и търговско представителство) на посолствата и на членовете на техните семейства и обслужващия персонал.Ирак

(В сила от 1 януари 1978 г.)

Договаря безплатно медицинско обслужване на служителите на посолствата.Мексикански съединени щати

(В сила от 20 юни 1979 г.)

Договаря оказването на всякакъв вид безплатно медицинско обслужване на реципрочна основа на персонала на посолствата и на техните семейства.Приложение № 2Списък на страните, с които Република България е сключила спогодби, конвенции, договори и планове в областта на здравеопазването или социалното осигуряване за оказване на безплатна медицинска помощ в държавни здравни заведения

Албания. Ще се оказва безплатна медицинска помощ на граждани на изпращащата страна, които пребивават на територията на Република България в изпълнение на служебна работа; работещи и учащи се и на болните, които ще бъдат изпращани за климатично или балнеологично лечение.

Афганистан. Страните ще осигуряват безплатна медицинска помощ на всички служители от дипломатическите представителства, агенции, членове на техните семейства и лицата, които ги обслужват, на реципрочна основа. Страните ще осигуряват безплатна медицинска помощ на гражданите от другата страна, временно пребиваващи на територията им, при спешни и неотложни състояния.

Кралство Белгия. Страните ще осигуряват необходимата медицинска помощ при остри заболявания, вкл. и острите стоматологични заболявания, при заразни (инфекциозни) болести и злополуки на граждани от Република България или на Кралство Белгия при временното им пребиваване в страната или при транзитно преминаване през другата страна.

Обединена кралство Великобритания и Северна Ирландия. Британски поданик или лице под закрилата на Обединеното кралство, постоянно живеещ в Обединеното кралство, има право да ползва медицинско обслужване по време на своя престой в Република България при същите условия като българския гражданин. Не се отнася за британски поданик или лице под закрила на Обединеното кралство, който отива в Република България с определена цел да се възползва от медицинското обслужване. За да докаже своето право да получи медицинско обслужване британски поданик или лице под закрилата на Обединеното кралство, който постоянно живее в Обединеното кралство, трябва да представи паспорт, който го представя като британски поданик или лице под закрилата на Обединеното кралство, и медицинска карта от Националната здравна служба на Обединеното кралство. Всички разноски, свързани с ползването на медицинското обслужване съгласно условията на конвенцията, включваща административни и други свързани с нея разноски, се поемат от компетентните органи на страната, която осигурява медицинско обслужване.

Република Виетнам. По време на престой в другата страна изпратените на работа или усъвършенстване лице по изпълнение на подписани спогодби ще получават безплатна медицинска помощ.

Гърция. Страните взаимно осигуряват безплатна медицинска помощ на гражданите от другата страна, временно пребиваващи на тяхната територия, когато през този период е възникнало остро заболяване (вкл. и остро стоматологично заболяване) или злополука, изискващи спешна медицинска помощ. Безплатна медицинска помощ се осигурява, докато стане възможно завръщането на болния в страната му без опасност за живота му или за влошаване на състоянието му. Транспортирането на заболелите лица и разноските, свързани с транспорта им, се поемат от държавата, чиито граждани са те.

Република Ирак. Страните оказват безплатна медицинска помощ на:

граждани от другата страна, работещи и учещи на тяхната територия, както и на членовете на техните семейства;

граждани от другата страна, които пребивават на територията им в изпълнение на служебни поръчения (вкл. в състава на делегации, работни групи и др.), и на членове на техните семейства.

Народнодемократична република Йемен. Оказва се безплатна медицинска помощ на:

граждани от другата страна, работещи и учещи на тяхната територия, както и на членовете на техните семейства;

граждани от другата страна, които пребивават на територията им в изпълнение на служебни поръчения (вкл. в състава на делегации, работни групи и др.), и на членовете на техните семейства.

Кампучия. Страните ще оказват съгласно своето законодателство безплатна медицинска помощ на гражданите на другата страна, пребиваващи на нейна територия.

Република Кипър. Страните оказват безплатна медицинска помощ на:

граждани от другата страна, работещи и учещи на тяхна територия, както и на членовете на техните семейства;

граждани от другата страна, които пребивават на територията ни в изпълнение на служебни командировки и научни прояви, и на членовете на техните семейства до отстраняване на непосредствената опасност за живота на болния при спешни случаи и злополуки.

Китайска народна република. В случай на внезапно заболяване приемащата страна осигурява безплатна медицинска помощ на лицата, пътуващи по Програмата между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието за периода 1995 - 1997 г.

Корейска народнодемократична република. Страните ще оказват безплатна медицинска помощ на гражданите на другата страна по време на тяхното пребиваване в другата страна.

Република Куба. Страните осигуряват безплатно поликлинично и болнично обслужване на временно пребиваващите граждани на територията на другата страна в случай на спешна нужда.

Република Малта. В случай на злополука или остри заболявания, които изискват незабавно лечение, двете страни ще оказват безплатна медицинска помощ на гражданите от другата страна, временно намиращи се на територията на страната.

Монголска народна република. Сътрудничеството в областта на опазване на здравето предвижда оказване на здравни услуги на монголски граждани по предварително договаряне.

Република Полша. В случай на внезапно възникнали заболявания всяка от страните осигурява на специалистите от другата страна, размени в рамките на договор между министерствата, необходимата безплатна медицинска помощ. В тези случаи медицинската помощ се оказва в такъв обем, че да осигури на пациента колкото е възможно по-бързо завръщане в родината без опасност за живота му. На гражданите на едната страна, пребиваващи временно на територията на другата страна, ще се оказва в случай на необходимост безплатна помощ в такъв размер, че гражданите да могат да се завърнат в своята страна без опасност за живота им.

Румъния. При нещастни случаи, заразни заболявания и в случаи на внезапно възникнали заболявания, застрашаващи живота, страните осигуряват безплатно на всички граждани от другата страна, временно пребиваващи на тяхната територия, необходимата спешна медицинска помощ и транспортирането им до границата на другата страна. Двете страни осигуряват на реципрочна основа безплатна медицинска помощ на дипломатическия персонал и другите служители при посолствата на страните, служителите при постоянните предста
донна2
 

Re: Такси за медицинско обслужване на чуждестранни граждани

Мнениеот Niki____25 » 06 Юли 2004, 17:11

Донна2-благодаря ти! Забелязъл съм ,че помагаш на доста хора! Аз лично го оценям, защото ми спести доста време.Между другото знаеш нещо за провеждащия се днес семинар (относно статута на юрисконсулта)?
Niki____25
 

Re: Такси за медицинско обслужване на чуждестранни граждани

Мнениеот донна2 » 06 Юли 2004, 17:17

знам само че ще има такъв ,но какво ще се реши не зная ,надявам се някой от колегиете ако има информация да я пусне тук
донна2
 

Re: Такси за медицинско обслужване на чуждестранни граждани

Мнениеот ipon » 06 Юли 2004, 17:41

документа не може да бъде нормативен.
ipon
Потребител
 
Мнения: 279
Регистриран на: 14 Сеп 2003, 10:20

Re: Такси за медицинско обслужване на чуждестранни граждани

Мнениеот донна2 » 06 Юли 2004, 17:51

в какъв смисъл с тая наредба е отвенена
Тарифа за таксите и цените на здравните услуги за чуждестранни граждани от 1991 г. (необнародвана).
донна2
 

Re: Такси за медицинско обслужване на чуждестранни граждани

Мнениеот донна2 » 06 Юли 2004, 18:03

ама ,че съм и аз ..........тя оная друга тарифа .........е по преценка .........
донна2
 


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта


cron