начало

ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни

Такса смет

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Такса смет

Мнениеот vili_zl » 18 Дек 2015, 17:30

В сила ли е чл.67 в този му вид? Ще продължава ли такса смет да се определя по стария начин процент върху данъчната основа? Има ли начин това да се оспорва?
Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) (Предишно изр. 2 на ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.
vili_zl
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 27 Ное 2007, 19:20

Re: Такса смет

Мнениеот thebeast » 20 Дек 2015, 15:14

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 11. За целите на прилагане на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 органите на Министерството на вътрешните работи предоставят еднократно, служебно, в срок до 31 януари 2014 г. информация относно регистрираните за движение към 31 декември 2013 г. моторни превозни средства, включително информация за екологичната категория, когато такава е налична.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)


§ 13а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) До 31 март 2016 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67.
Последна промяна thebeast на 20 Дек 2015, 16:16, променена общо 1 път
thebeast
Потребител
 
Мнения: 458
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Такса смет

Мнениеот thebeast » 20 Дек 2015, 15:16

Ремонтни работи - бисери в българското законодателство
thebeast
Потребител
 
Мнения: 458
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Такса смет

Мнениеот thebeast » 20 Дек 2015, 16:12

§ 18. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105
и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102
от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119
от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36,
70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110
от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41
и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31,
35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на
Конституционния съд – бр. 30 от 2012 г.; изм.,
бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101
от 2013 г., бр. 105 от 2014 г. и бр. 14, 35, 37 и
79 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 24 се създава ал. 7:
„(7) Освобождаването от данък по ал. 1,
т. 18 и 19 не се прилага в случаите, в които
сградата е получила сертификат с клас на
енергопотребление в резултат на предприети
мерки за енергийна ефективност, финансирани
с публични средства.“
2. В чл. 28:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) За недвижимите имоти, придобити
през текущата година, данъкът се заплаща
в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които
придобиването е след изтичане на сроковете
по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен
срок от датата на придобиването на имота.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. В чл. 58, ал. 1, т. 1 думите „както и“ се
заличават, а накрая се добавя „както и на
Държавна агенция „Технически операции“
за изпълнение на дейностите, определени
със закон“.
4. В чл. 71а:
а) досегашният текст става ал. 1 и се из-
меня така:
„(1) Не се събира такса за битови отпадъ-
ци за услугите, предоставени на молитвени
домове, храмове и манастири, в които се
извършва богослужебна дейност от законно
регистрираните вероизповедания в страната,
заедно с поземлените имоти, върху които са
построени.“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Освобождаването по ал. 1 е при усло-
вие, че имотите не се ползват със стопанска
цел, несвързана с пряката им богослужебна
дейност.“
5. В преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г.):
а) в § 13 думите „2016 г.“ се заменят с
„2017 г.“;

б) в § 13а думите „30 март 2015 г.“ се за-
менят с „31 март 2016 г.“
thebeast
Потребител
 
Мнения: 458
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Такса смет

Мнениеот ivanov_p » 20 Дек 2015, 20:02

Много е трудно да се изчисли "справедливо" такса смет. Възможна е някаква смесена формула между данъчната оценка и брой обитатели или отделни оценки за отделните райони, но те ще са сложни и затова се използва данъчната оценка. Факторите са много, напр. апартамент в Люлин с 5 човека, който плаща по-малко от една баба в центъра изглежда облагодетелстван, но от друга страна Люлин е на 2-4 км. от сметището и на този апартамент се падат 40 линейни сантиметра от улицата, а за бабата боклучийската кола кара с 10 км. вповече и нейният апартамент има 80 см. от улицата и т.н. и т.н.
Иначе няма какво да я мислите, колкото и да ви начислят за тази година след 3 години ще е 3 пъти вповече, затова не се кахърете.
Последна промяна ivanov_p на 21 Дек 2015, 17:30, променена общо 1 път
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3316
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Такса смет

Мнениеот morka » 21 Дек 2015, 00:05

thebeast написа:Ремонтни работи - бисери в българското законодателство


+1

ако общините не ги мързеше до безкрайност и имаха идея какво искат вероятно щеше да е по-лесно
morka
Младши потребител
 
Мнения: 71
Регистриран на: 24 Авг 2014, 22:24


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron