начало

Къде и с какви последици се произнася делбеният съд по възраженията Къде и с какви последици се произнася делбеният съд по възраженията

за акциза и ракията

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


за акциза и ракията

Мнениеот mobid » 28 Фев 2016, 15:39

Вчера в офиса на фирмата са дошли митничари да ми връчват документ от миналата година и видели в помещението 3 бр пласмасови туби с ракия едната е 11.л ,втората 3л.,а третата в 10л е имало около 8.5л която е моя лична.Направиха го голям проблем и ми я взеха без да се съобразяват ,че си има специялна наредба


НАРЕДБА № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки
Обн. - ДВ, бр. 37 от 05.05.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.;
Издадена от министъра на финансите
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за вземане на проби от акцизни стоки, включително от тези под режим отложено плащане на акциз, за извършване на лабораторни анализи за целите на контрола върху акцизните стоки.
(2) С наредбата се определят и методите за анализ за целите на контрола на акцизни стоки.
Чл. 2. Вземането на проби от акцизни стоки се извършва от митническите органи за целите на осъществявания от тях контрол по Закона за акцизите и данъчните складове.
Чл. 3. Наредбата се прилага за следните акцизни стоки:
1. алкохол и алкохолни напитки;
Глава втора
РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
Чл. 4. (1) Митническите органи имат право да вземат проби от помещенията, инсталациите и съоръженията на:
1. лицензираните складодържатели;
2. регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове лица;
3. освободените от акциз крайни потребители на акцизни стоки;
4. всички други лица, извършващи дейности с акцизни стоки.
Чл. 5. (1) Вземането на проби от акцизни стоки се извършва от митническите органи.
Чл. 6. (1) Вземането на проби от акцизни стоки се извършва в присъствието на проверяваното лице или негов представител.
(2) Проверяваното лице или неговият представител са длъжни да оказват съдействие на митническите органи, необходимо за улесняване на вземането на пробите.
(3) Когато проверяваното лице откаже да присъства на вземането на пробите или да определи лице, което да е в състояние да окаже необходимото съдействие, митническите органи определят срок за изпълнение на искането им.
(4) При неспазване на срока по ал. 3 митническите органи пристъпват към вземане на пробите за сметка на проверяваното лице и на негова отговорност и ако е необходимо, ползват услугите на компетентно лице или на друго лице, определено съгласно действащите разпоредби.
(5) Вземането на проби при условията и по реда в ал. 3 и 4 има същата валидност, както ако вземането на пробите е било извършено в присъствието на проверяваното лице.

Чл. 10. (1) При вземане на проби от акцизни стоки се формират следните крайни проби:
1. две лабораторни проби за изследване в митническите лаборатории;
2. една контролна проба за съхранение в съответното митническо учреждение;
3. една проба за проверяваното лице.
(2) Когато в протокола по чл. 12, ал. 1 проверяваното лице е изразило нежелание да му бъде предоставена крайна проба, пробата по ал. 1, т. 3 не се формира.
Чл. 11. (1) Крайните проби се опаковат, маркират се с етикет и се запечатват с пломби по начин, който да не позволява тяхното разрушаване и манипулиране.
(2) Видът на опаковките и начинът на опаковане трябва да гарантират запазване на целостта и качествените характеристики на пробите.
Чл. 12. (1) За вземането на проба се попълва протокол по образец съгласно приложение № 1.
(2) Протоколът за вземане на проба се съставя в три екземпляра, като първият придружава лабораторните проби, вторият се съхранява в съответното митническо учреждение, а третият се предоставя на проверяваното лице.
Чл. 13. (1) Пробите се маркират с етикет по образец съгласно приложение № 2.
(2) Етикетът по ал. 1 съдържа следната информация:
1. номера на протокола за взимане на пробата;
2. място на взимане на пробата;
3. дата на взимане на пробата;
4. наименование на стоката, от която е взета пробата;
5. данни за вместимостта, от която е взета пробата - партида, опаковка, транспортно средство и др.;
6. общо количество на стоката, от което е взета пробата;
7. предназначение на пробата - лабораторна, контролна или за проверяваното лице;
8. име и подпис на лицето, взело пробата;
9. име и подпис на проверяваното лице;
10. име и подпис на други лица, присъствали при взимане на пробата.
Чл. 14. Лабораторните проби се изпращат в компетентната митническа лаборатория, придружени със заявка за анализ по образец, съгласно приложение № 3 и копие от протокола по чл. 12.
Чл. 15. Лабораторните проби незабавно се изпращат до компетентната митническа лаборатория след регистриране в съответното митническо учреждение на протокола по чл. 12, ал. 1 и на заявката за анализ по чл. 14.
Чл. 16. Транспортирането и съхранението на пробите се извършва при условия, съобразени с естеството на стоките, така че да не се нарушава тяхната цялост и да не се променят качествените им характеристики.


Отделно по ЗАКОН за акцизите и данъчните складове Чл. 60. (В сила от 1.07.2006 г.; изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г.,в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г.,в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

[b]Производството по чл. 59, с изключение на добива на природен газ и/или производството на биогаз се извършва само в данъчен склад за производство и складиране. [/b]
(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.
(3) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за производството на вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.


Моля вашите мнения ,че ми отиде ракията
mobid
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 18 Ное 2007, 10:18

Re: за акциза и ракията

Мнениеот mobid » 28 Фев 2016, 15:42

забравих това
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
В сила от 01.07.2006 г.
Издаден от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25от 13 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) В специализиран малък обект за дестилиране може да се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление само до 30 литра ракия годишно на семейство.
(2) В случаите, когато в специализиран малък обект за дестилиране се произведе етилов алкохол (ракия) над количеството по ал. 1, регистрираното лице заплаща пълния размер на акциза.
mobid
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 18 Ное 2007, 10:18


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта


cron