начало

Търсят се трима членове на КАК, документи се събират до 8 февруари Търсят се трима членове на КАК, документи се събират до 8 февруари

проектозакон за подземните богатства

Дискусии и предложения по проекти за закони


проектозакон за подземните богатства

Мнениеот svilen » 20 Юни 2003, 13:42

Знае ли някой как се движи проектът за Закон за подземните богатства?

Какво ви е мнението за включването на пещерите в този закон и отдаването им на концесия. Те не са ли по-скоро нестопанско богатство, най-много дето някои пещери са туристически пригодени? Не върви да ги слагат наравно с мините.
svilen
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 26 Яну 2003, 18:58

Мнениеот Karakochev » 05 Апр 2008, 20:23

Закон за пещерите поне на мен не ми е известен:))
Karakochev
Потребител
 
Мнения: 434
Регистриран на: 20 Дек 2007, 13:50

Мнениеот ykovachev » 06 Апр 2008, 09:25

Ако трябва да бъдем точни, в момента се работи по проектозакон за изменение и допълнение на ЗПБ, а не по нов ЗПБ. Ей го:
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (в процедура на съгласуване между министерствата и заинтересованите ведомства)
07 Март 2008

(Обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и бр. 94 от 2005 г., бр. 30, бр. 36 и бр. 37 от 2006 г.)

§ 1. Членове 1 и 2 се изменят така:

„Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за:

1. търсене, проучване и добив на подземните богатства на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

2. опазване на земните недра и рационално използване на подземните богатства при проучването, добива и първичната им преработка..

3. управление на технологичните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства.

(2) Законът не се прилага по отношение на дейности, свързани с:

1. научни изследвания, учебна и преподавателска работа;

4. добив на злато от руслата на реките чрез ръчно промиване;

5. добив на соли и елементи от морската вода.

Чл. 2. (1) Подземни богатства по смисъла на закона са полезните изкопаеми и технологичните отпадъци от добива и първичната им преработка, групирани като:

1. метални полезни изкопаеми;

2. неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали;

3. нефт и природен газ;

4. твърди горива;

5. строителни материали;

6. скално-облицовъчни материали;

8. минни отпадъци.

(2) Подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 и т. 6 са общо разпространени полезни изкопаеми.

(3) Подземните богатства по чл. 2, ал. 1 на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, със заведени в Националния баланс запаси и ресурси, за ползването на които няма признати и/или предоставени права и няма открита процедура по признаване и/или предоставяне на права по този закон и по Закона за концесиите, както и остатъчните запаси и ресурси след техническата ликвидация на миннодобивните обекти, са подземни богатства с установени находища.

(4) Актуализиран списък, с информация за местоположението, групата на полезните изкопаеми и състоянието на запасите и/или ресурсите на подземните богатства с установени находища по ал.3, се изготвя ежегодно от министъра на околната среда и водите и се предоставя за публикуване в сайта на Министерския съвет.”

§ 2. В чл. 3, ал. 2 се отменя.

§ 3. Член 4, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 4. (1) Търсенето и проучването на подземните богатства се извършва чрез предоставяне на разрешение за:

1. търсене и проучване на подземни богатства по чл.2, ал.1 т.1, 2, 3 и 4;

2. проучване на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 и ал.3”

§ 4. В чл. 5, т. 4 се отменя.

§ 5. В чл. 6, ал. 4 се отменя.

§ 6. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. (1) Министърът на околната среда и водите:

1. съвместно с министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и други заинтересовани министерства и ведомства разработва и предлага на Министерския съвет държавната политика и стратегия в областите на търсенето и проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства, управлението на минните отпадъци и опазването на земните недра на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

2. съвместно с министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и други заинтересовани министерства и ведомства разработва и провежда държавната политика и стратегия за насърчаване на инвестициите в търсенето, проучването и добива на подземните богатства, с оглед на устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори;

3. в изпълнение на държавната политика в областта на геологията геоложките изследвания и опазването на земните недра, координира и възлага изпълнението на инвестиционни и други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на страната и провежда конкурси и търгове за изпълнители на проектите;

4. управлява Националния геоложки фонд;

5. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и създаването и поддържането на специализирани карти, регистри и информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:

а) разрешенията за търсене и/или проучване;

б) откритията и находищата на подземни богатства;

в) разрешителните за управление на съоръжения за минни отпадъци.

6. издава удостоверения за регистрирани открития на находища;

7. организира създаването и поддържането на националния баланс за всички видове подземни богатства по чл. 2 ;

8. провежда конкурси и търгове, води преговори и дава разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 1, 2, 4, 5, 6, и 8 след одобрение от Министерския съвет и сключва договори в случаите, определени в този закон;

9. създава необходимата организация и прави предложения пред Министерския съвет за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 3 и сключва договори в случаите, определени в този закон.

10. контролира изпълнението на задълженията на титулярите по сключените от него договори по този закон..

11. контролира изпълнението на задълженията на операторите на съоръжения за минни отпадъци.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката:

1. координира и възлага изпълнението на инвестиционни и други проекти за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 1, 2, и 8 в изпълнение на държавната политика в тази област;

2. провежда конкурси и търгове, води преговори и дава разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 1, 2, 4 и 8 след одобрение от Министерския съвет и сключва договори в случаите, определени в този закон;

3. създава необходимата организация и прави предложения за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море и сключва договори в случаите, определени в този закон;

4. създава необходимата организация и прави предложения за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 ;

5. провежда конкурси и търгове, води преговори и сключва концесионни договори в случаите, определени в този закон;

6. контролира изпълнението на задълженията на концесионерите по сключените от него договори по този закон;

7. предоставя в Националния геоложки фонд събраната геоложка информация и документация по чл. 13 от титулярите на разрешения и от концесионерите.

(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. координира и възлага изпълнението на инвестиционни и други проекти за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 5, 6 и 8 , използвани за суровини в строителната индустрия, в изпълнение на държавната политика в тази област;

2. провежда конкурси и търгове, води преговори и дава разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 5, 6 и 8 след одобрение от Министерския съвет и сключва договори в случаите, определени в този закон;

3. създава необходимата организация и прави предложения за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 5, 6 и 8 ;

4. провежда конкурси и търгове, води преговори и сключва концесионни договори в случаите, определени в този закон;

5. контролира изпълнението на задълженията на концесионерите по сключените от него договори по този закон;

6. предоставя в Националния геоложки фонд събраната геоложка информация и документация по чл. 13 от титулярите на разрешения и от концесионерите.”

§ 7. Член 10 се отменя.

§ 8. Заглавието на глава четвърта се изменя така:

„Глава четвърта

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ”

§ 9. Член 12, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 12. (1) Геоложка информация е съвкупността от всички сведения и данни, получени в процеса на геоложките изследвания, търсенето и/или проучването и добива на подземни богатства, която подлежи на предаване, приемане, обработка и съхранение.”

§ 10. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. (1) Титулярите на разрешение за търсене и/или проучване ,концесионерите и изпълнителите на обществени поръчки за геоложки изследвания са длъжни :

1. да водят пълна и подробна документация за геоложките изследвания и другите дейности по предоставените разрешения или концесии и да я представят за проверка в съответствие с условията на сключените договори;

2. да отчитат резултатите от геоложките проучвания и другите дейности по предоставените разрешения или концесии чрез междинни отчети и окончателен доклад;

3. да предоставят на министъра на околната среда и водите придобития веществен материал след приключване на геоложките изследвания, свързани с него.

4. да събират, идентифицират, съхраняват и документират минералното разнообразие в предоставените им площи и обекти.

5. да водят и съхраняват документация за дейностите по управление на минните отпадъци и съоръжението за минни отпадъци до закриването му и да я представят за проверка на компетентния орган, когато действат като оператори на съоръжения за минни отпадъци.

(2) Резултатите от геоложките изследвания, търсещо-проучвателните и концесионни дейности, тяхното интерпретиране и оценката на постигнатите цели се отразяват в геоложки доклади.

(3) Изискванията към информацията и документацията, получени в резултат на дейностите, извършвани по този закон, се регламентират с акт на Министерския съвет.”

§ 11. В чл. 14, ал. 3 накрая се добавя „ от титуляря ня разрешението или концесионера в 45 -дневен срок от прекратяването на разрешението или концесията.”

§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „Министерството” се заменя с „Министърът”, а на края се добавя „по чл. 13”;

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В Националния геоложки фонд се създават и поддържат специализирани информационни системи за данните от геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства.”

§ 13. В чл. 17 думата „Министерството” се заменя с „Министърът”.

§ 14. В чл. 18 след думите „ единен регистър” се добавя „и специализирана карта”.

§ 15. Членове 20 и 21 се изменят така:

„Чл. 20. (1) Министърът на околната среда и водите съставя и води:

1. национален баланс на запасите и ресурсите на подземните богатства по чл. 2, ал.1;

2. специализирани карта и регистър на находищата на подземните богатства по чл. 2, ал.1 ;

3. регистър на откритията.

(2) Националният баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства, наричан по-нататък „националният баланс” се изготвя ежегодно по данни за състоянието и изменението на запасите и ресурсите, предоставени от изпълнителите на обществени поръчки за геоложки изследвания, от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, от концесионерите и едноличните търговски дружества, на чийто капитал едноличен собственик е държавата, осъществяващи добив на подземни богатства.

(3) Запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства, включени в националния баланс, се отчитат в съответствие с утвърдени от Министерския съвет Класификации на запасите и ресурсите на подземни богатства.

(4) В специализираните карта и регистър на находищата на подземни богатства се отразяват всички регистрирани открития на находища на подземни богатства.

(5) В регистъра на откритията се регистрират:

1. направени открития при изпълнение на задачи по геоложки изследвания по обществена поръчка;

2. направени открития от титуляри на разрешения за търсене и/или проучване.

(6) Не се вписва в регистъра откритие заявено от лице, което не е титуляр или няма разрешение за търсене и/или проучване или разрешението не е вписано в Единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване.

(7) Откритията по ал.5 се регистрират след разглеждане и приемане на внесените геоложки доклади с изчислени запаси и/или ресурси от междуведомствена специализирана експертна комисия, назначена от министъра на околната среда и водите. В състава на комисията задължително се включва представител на органите по чл.7, съгласно тяхната компетентност.

(8) Откритието на подземно богатство, направено в резултат на геоложки изследвания по смисъла на чл. 8, не поражда права по чл. 29 за откривателя.

(9) Дейността по изготвянето и воденето на националния баланс се урежда с акт на Министерския съвет.

(10) Съдържанието на специализираните карта и регистър на находищата, както и условията и редът за създаването и поддържането им се определят от министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството с наредба съгласно чл. 32, ал. 3 ЗКИР.

Чл. 21. (1) Откритията се регистрират като:

1. геоложко откритие;

2. търговско откритие.

(2) Геоложкото откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване и проучване на подземни богатства, поражда права за титуляря по чл.31, ал.4 и заявлението за неговото регистриране съдържа:

1. описание по местоположението на откритието;

2. координати на крайните и характерните точки на площта, включваща откритието;

3. конкретните подземни богатства, които са установени с откритието, и групата по чл. 2, ал.1, към която принадлежат;

4. качествени характеристики на подземните богатства;

5. предварителна оценка на потенциала на откритието

6. предлагани технологии за добив и преработка на подземните богатства и техните предварителни технически характеристики.

(3) Търговското откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване или разрешение за проучване, поражда права за концесия и заявлението за неговото регистриране съдържа:

1. описание на местоположението на откритието;

2. координати на крайните и характерните точки на площта, включваща откритието;

3. конкретните подземни богатства, които са установени с откритието, и групата по чл. 2, ал.1 , към която те принадлежат;

4. качествени характеристики на подземните богатства;

5. технико-икономическа оценка на запасите;

6. писмо от компетентния орган по околна среда за приложима процедура по реда на Глава Шеста от закона за опазване на околната среда за инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства от находището.

(4) Обявяването на откритието за геоложко или за търговско откритие става със заявлението по ал. 2 или ал. 3 от титуляря на разрешение за търсене и/или проучване до министъра на околната среда и водите. Когато заявлението не отговаря на изискванията, министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 15 дни от подаване на заявлението уведомява писмено заявителя за допуснатите нередности и дава указания и срок за тяхното отстраняване.

(5) Заявленията по ал.2 и 3 се внасят от титулярите на разрешения заедно с геоложки доклад за резултатите от извършените проучвания и изчислените запаси и/или ресурси , съгласно Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивните обекти.

(6) Геоложкия доклад по ал.5 се разглежда в 3-месечен срок от внасянето му от комисията по чл.20, ал.7, като резултатите от разглеждането се отразяват в протокол.

(7) В 15-дневен срок министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице утвърждава протокола по ал.6, извършва регистрацията и издава на титуляря удостоверението за направено геоложко откритие.

(8) В 30-дневен срок след представянето от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС), с което се одобрява осъществяването или решение да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства издадени по реда на ЗООС, министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице утвърждава протокола по ал.6, извършва регистрацията и издава на титуляря удостоверението за направено търговско откритие.

(9) Министърът на околната среда и водите мотивирано отказва регистрацията на откритето , когато:

1. заявлението не отговаря на изискванията по ал.2 и 3 и нередностите не са отстранени по реда на ал. 4;

2. внесеният от титуляря геоложки доклад е разгледан и не е приет от комисията по чл.20, ал.7;

3. има влязло в сила решение по ОВОС, с което не се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства.

(10) Отказът да се извърши регистрация на откритие подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.”

§ 16. В чл. 22 думата „Министерството” се заменя с „министъра”, след думите „предоставените площи” се добавя „и находища”, а думите „геоложка и техническа документация” се заменят с „документацията по чл. 13.

§ 17. Създава се глава осма с чл. 22а-22з:

„Глава осма

управление на минните отпадъци

Чл. 22а. (1) Управлението на минните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства се осъществява с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението.

(2) Управлението на минните отпадъци обхваща всички дейности, свързани с екологосъобразното им транспортиране, депониране или съхраняване и третиране, съобразно най-добрите налични техники и включва приоритетни мерки по:

1. намаляване на количеството на минните отпадъци;

2. предотвратяване или ограничаване вредното им въздействие;

3. вторичното им използване и/или доизвличане на съдържащите се в тях полезни компоненти;

4. безопасното съхраняване на минните отпадъци;

5. осигуряване на стабилитета и безопасността на съоръжението за минни отпадъци;

6. провеждане на мониторинг на съоръжението, включително и след неговото затваряне.

(3) Разпоредбите на този закон не се отнасят за:

1. отпадъците, които не са пряк резултат от дейности по проучване, добив и първична преработка на подземни богатства;

2. отпадъци, образувани при дейности по проучване на подземни богатства в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Р. България в Черно море;

3. инжектирането на води в земните недра или повторното инжектиране на изпомпани подземни води.

Чл. 22б. (1) Минните отпадъци се категоризират според степента на риска за околната среда и човешкото здраве съгласно методика, утвърдена от министъра на околната среда и водите, както следва:

1. незамърсени почви, инертни отпадъци, неопасни отпадъци от проучването и отпадъци от добива и преработката на торф;

2. неопасни неинертни отпадъци;

3. опасни отпадъци.

(2) Минните отпадъци се натрупват или депонират на определени за целта площадки или депа, наричани съоръжения за минни отпадъци, чието местоположение, конструкция и управление предотвратяват или максимално намаляват отрицателното им въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, без да причиняват смущения чрез шум или миризми и без да влияят отрицателно на места от особен интерес.

(3) Съоръженията за минни отпадъци се категоризират според степента на тяхната опасност и риска за околната среда и човешкото здраве, както следва:

1. съоръжения „категория А”- всички съоръжения за минни отпадъци ,които може да причинят голяма авария и /или съдържащи опасни отпадъци, вещества или препарати над определен праг;

2. съоръжения „категория Б” – всички останали съоръжения за минни отпадъци .

(4) Определянето на категорията на съоръжението се извършва на база качествената характеристика и състав на отпадъка, включително и на промените им в резултат на възможни вторични въздействия, както и на степента на стабилност на съоръжението според неговите технически характеристики, съгласно методика, утвърдена от министъра на околната среда и водите.

(5) Отработените пространства, образувани в резултат на подземен или открит добив на подземни богатства, в които минните отпадъци се връщат като запълващ материал, не са съоръжения за отпадъци.

(6) Не се допуска насипването или депонирането на минни отпадъци на места извън посочените в ал.2 съоръжения, както и изоставянето на съоръженията без надзор и контрол.

(7) Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ води регистър и специализирана карта на всички съоръжения за минни отпадъци на територията на страната.

Чл. 22в. (1) Всяко физическо или юридическо лице, от чиято дейност се формират минни отпадъци, или в чието разпореждане те се намират, е отговорно за управлението на минните отпадъци в съответствие с изискванията на този закон.

(2) Лицата по ал.1 могат да възложат задълженията и отговорностите по управлението на минните отпадъци на трето лице чрез договор.

(3) Лицата по ал.1 и 2 подлежат на регистрация от органа по чл.5а като оператори на съоръжения за минни отпадъци. Те трябва да притежават необходимата квалификация, познания и технически възможности за дейностите по управление на минни отпадъци.

(4) Операторите на съоръжения за минни отпадъци са длъжни да предприемат за своя сметка всички необходими мерки за:

1. предотвратяване или ограничаване на вредните въздействия, които могат да възникнат в резултат на управлението на съоръжението за минни отпадъци, включително и след затварянето му;

2. за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на техните последствия за околната среда и човешкото здраве от евентуалното им възникване.

(5) Операторите извършват своята дейност в съответствие с изготвен от тях и утвърден от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица план за управление на минните отпадъци.

(6) Планът за управление по ал.5 се преразглежда на всеки пет години или в случай на необходимост, възникнала в резултат на значителни промени в дейността на съоръжението или в самият отпадък, за които операторът е длъжен да уведомява незабавно министъра на околната среда и водите.

(7) Операторите на съоръжения за минни отпадъци са длъжни ежегодно в срок до 31 март да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за изпълнение на плана за управление, включително за количествата и състава на депонираните минни отпадъци и за резултатите и изводите от провеждания собствен мониторинг.

Чл. 22г. (1) Кандидат-операторите по чл.22в, ал.3 подават заявление до министъра на околната среда и водите, в което се посочват трите имена и адреса на физическото лице или наименованието, седалището и фирмената регистрация на юридическото лице, категорията на отпадъка по чл.22 б, ал.1, видът и категорията на съоръжението по чл.22б, ал.3. Към заявлението се прилагат:

1. документи, удостоверяващи самоличността на кандидата;

2. документ, удостоверяващ че кандидатът има права за търсене и/или проучване или добив и първична преработка на подземни богатства по този закон, или е упълномощен от лица, притежаващи такива права;

3. местоположението на съоръжението и други алтернативни варианти за местоположение, отразени на план с нанесени подземни и надземни комуникации, водни обекти, санитарно-охранителни зони, сгради и др.;

4. инженерно-геоложки, хидро-геоложки, хидроложки, сеизмични и релефни данни за района, в който ще бъде разположено съоръжението;

5. план за управление на минните отпадъци, изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 22з;

6. план за предотвратяване на големи аварии;

7. предложение за финансово обезпечение по чл.22е;

8. доказателства, че кандидатът притежава необходимите за дейността квалификация, познания и технически възможности.

9. влязло в сила решение по ОВОС или решение да не се извършва ОВОС, издадени по реда на ЗООС за инвестиционно предложение, имащо отношение към предмета на заявлението.

(2) Заявлението и документите по ал.1 се разглеждат в 30-дневен срок и ако има пропуски или информацията е недостатъчна, на кандидата се дава срок за отстраняването им, или се връща за доработка със задължителни указания.

(3) В случай, че заявлението е за минни отпадъци по чл. 22 б, ал.1, т.1 и на съоръжения от категория “Б” , компетентният орган одобрява само плана за управление на минните отпадъци, без да издава разрешително.

(4) В случай, че заявлението е за минни отпадъци по чл.22б, ал.1, т.2 и 3, както и за съоръжения от категория “А”, компетентния орган одобрява плана за управление на минните отпадъци и издава разрешително.

(5) В случаите по ал. 4, след отстраняване на пропуските по ал.2, екземпляр от документацията по ал.1 се изпраща от кандидата до общините, на чиято територия ще бъде разположено съоръжението за минни отпадъци, за запознаване на заинтересованата общественост.

(6) Общините осигуряват достъп до документацията за срок от 30 дни, чрез обява на видни места и чрез електронните медии. В случай на представени писмени становища и предложения в този срок, същите се изпращат заедно със становището на общината до министъра на околната среда и водите.

(7) Когато е налице инвестиционно предложение за добив и преработка на подземни богатства, което изисква оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 82, ал. 2 и чл. 85 от ЗООС, процедурата по издаване на разрешително се съвместява с процедурата по ОВОС.

Чл. 22д. (1) В случаите по чл.22г, ал. 3 министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице се произнася с решение в срок до два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите, като одобрява или мотивирано не одобрява плана за управление.

(2) В случаите по чл. 22г, ал. 4, министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице се произнася с решение в срок до два месеца от изтичане на срока по чл.22г, ал.6, като издава или мотивирано отказва издаването на разрешително.

(3) Разрешително не се издава когато:

1. кандидатът не е отстранил пропуските или не е изпълнил указанията в срока по чл.22 г, ал.2;

2. не е одобрен плана за управление;

3. съоръжението и дейностите по управлението на минните отпадъци застрашават компонентите на околната среда и/или безопасността и здравето на хората.

(4) Условията по издадено разрешително задължително се актуализират, когато:

1. има промени в дейността на съоръжението за минни отпадъци или промени в качествения и количествения състав на минните отпадъци;

2. има промени в плана за управление по чл. 22в,ал. 6;

3. резултатите от проверките на органа по чл. 5а налагат това;

4. резултатите от мониторинга налагат това;

5. при наличие на възможност за прилагане на по-добри техники.

(5) За измененията на условията по разрешителното се уведомява обществеността по реда на чл. 22г, ал. 5 и 6.

(6) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни по чл. 22 г, ал. 4.

Чл. 22е. (1) Разрешителното по чл. 22г, ал. 4 влиза в сила след представяне на финансово обезпечение от оператора на министъра на околната среда и водите.

(2) Финансовото обезпечение по ал. 1 трябва да покрива пълния размер на средствата, необходими за изпълнение на задълженията на оператора по разрешителното, както и да осигурява необходимите средства, предвидени в плана за управление.

(3) Размерът на обезпечението се определя според вероятното въздействие върху околната среда на съоръжението, неговата категория, характеристиката на минните отпадъци и бъдещото ползване на рекултивираната земя и следва да е достатъчна за да покрие разходите по необходимите възстановителни работи, в случай че се наложи същите да бъдат възложени от министъра на околната среда и водите на трето лице.

(4) Финансовото обезпечение може да бъде осигурявано посредством:

а) представяне на безусловна неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на министъра на околната среда и водите;

б) откриване на доверителна сметка в банка, посочена от оператора и приемлива за министъра на околната среда и водите;

в) представяне на застрахователна полица, в която министъра на околната среда и водите е посочен като бенефициент;

г) учредяване на документарен акредитив, средствата от който могат да бъдат усвоявани единствено за изпълнение на дейностите по ал. 2;

д) предоставяне на друго законово обезпечение, посочено от оператора и приемливо за министъра на околната среда и водите;

е) едновременно прилагане на горните способи в съотношение, предложено от оператора.

(5) Размерът на финансовото обезпечение се актуализира периодично в съответствие с изпълнените от оператора мерки, заложени в плана за управление.

(6) Министърът на околната среда и водите освобождава финансовото обезпечение при закриване на съоръжението, като задържа част от нея, необходима за гарантиране на задълженията на оператора след затваряне на съоръжението за неговата поддръжка, мониторинг и контрол , а при необходимост и за възстановителни мерки.

(7) В случай на откриване на производство по несъстоятелност спрямо оператора средствата по предоставените финансови обезпечения не могат да служат за попълване на масата на несъстоятелността и срещу тях не може да се насочва принудително изпълнение.

Чл. 22ж. (1) Операторите на съоръжения за минни отпадъци изготвят цялостен работен проект за изграждане, експлоатация и затваряне на съоръжението за минни отпадъци.

(2) Проектът по ал.1 трябва да е съобразен с плана за управление на съоръжението, със съответните технически изисквания и най-добри налични техники и да е съгласуван от министъра на околната среда и водите или упълномощените от него лица и от органа, предоставил права за търсене и проучване, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства.

(3) Операторът изготвя годишни работни проекти за изграждане и експлоатация на съоръжението за минни отпадъци, които се съгласуват от министъра на околната среда и водите заедно с годишните проекти за проучване, добив и първична преработка на титулярите на права за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства.

Чл. 22з. Специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, строителството, експлоатацията и затварянето на съоръженията за минните отпадъци, техния техническия надзор и мониторинг се регламентират с Наредба на Министерския съвет.”

§ 18. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) Разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив се предоставят на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация като търговец и докажат наличието на необходимите за извършване на съответните дейности управленски и финансови възможности.

(2) За дадена площ могат да бъдат предоставени повече от едно разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив при условие, че те се предоставят за различни подземни богатства, дейностите по едното разрешение или концесия няма да пречат за изпълнението на дейностите по другото разрешение или концесия и е получено съгласие от всеки действащ титуляр или концесионер.

(3) нова „Не се откриват процедури по предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване за площи , които покриват изцяло или включват части от площта, в границите на която е установено търговско откритие по ал.3 на чл.21 и е внесено заявление за регистрирането му, до окончателното приключване на процедурата по регистрирането или до отказа на компетентния орган да регистрира направеното търговското откритие, по реда на чл. 21.”

(4) Процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив се провеждат в съответствие с принципите за прозрачност, публичност и конкуренция.”

§ 19. В чл. 24, ал. 1 думите „изискванията по чл. 23” се заменят с „изискванията по чл. 23, ал. 1”.

§ 20. В чл. 25, ал. 1 думите „изискванията по чл. 23” се заменят с „изискванията по чл. 23, ал. 1”, а думите „органа по чл. 6, ал. 1” се заменят с „органа, издал разрешението”.

§ 21. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. (1) Производство за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване и на концесия за добив се открива след съгласуване със специализираните карти и регистри по този закон, с компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии, обекти и паметници на културата.

(2) Компетентния орган по чл.7, при когото е постъпило заявление по чл. 51, изисква становище от органите по ал.1 в срок 7 дни от постъпване на заявлението.

(3) При непостъпване в срок до 30 дни на становище от органите по ал.1 е налице мълчаливо съгласие.”

§ 22. В чл. 27 думите „подземни богатства по чл. 2” се заменят с „подземни богатства по чл. 2, ал. 1 при спазване условията на чл.4, ал.1.”

§ 23. В чл. 28, т. 2 се изменя така:

„2. да извършва оценка на находища на подземни богатства, за които е предоставено разрешението, включително и чрез добив за технологични изпитания, като добитите количества за техноложки проби и за технологични изпитания, утвърдени с работните проекти, мога да бъдат предмет на продажба при условия и по ред, определени в договора за търсене и проучване или проучване преди получаване на концесия за добив;”

§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „обявил и регистрирал” се заменят със „заявил”, а думите „чл. 21, ал. 3” се заменят с „чл. 23, ал. 3 и 5”;

2. В т. 2 думите „чл. 21, ал. 4” се заменят с чл. „24, ал. 7”;

3. В т. 3 след думата „регистрираното” се добавя „търговско”.

§ 25. Членове 31 и 32 се изменят така:

„Чл. 31. (1) За подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, и 4 се предоставя разрешение за търсене и проучване или за проучване за срок до:

1. пет години – за нефт и природен газ;

2. три години – за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми и за твърди горива.

(2) За подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5, 6 и 8 се предоставя разрешение за проучване за срок до:

1. две години – за скално-облицовъчни материали и за минни отпадъци;

2. една година – за строителни материали.

(3) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени с две продължения до две години всяко при условия и по ред, определени в сключения договор.Условие за всяко удължение на първоначално определения срок е изпълнението на работната програма

(4) Ако преди края на последното удължаване по ал. 3 титулярят на разрешение за търсене и/или проучване направи геоложко откритие на подземни богатства, срокът на разрешението може да бъде удължен до една година, за да може титулярят да оцени това откритие.

Чл. 32. (1) Предоставената площ на разрешението за търсене и/или проучване не може да надвишава:

1. за нефт и газ на сушата - 5 хил. кв. км, а в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море - 20 хил. кв. км;

2. за метални полезни изкопаеми – до 200 кв.км;

3. за неметални полезни изкопаеми – до 50 кв.км;

4. за твърди горива – до 100 кв.км;

5. за строителни материали – до 1 кв.км;

6. за скално-облицовъчни материали – до 3 кв.км;

7. за минни отпадъци – до 3 кв.км.

(2) При регистриране на геоложко откритие на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1-4, което е на границата на предоставената площ за търсене и проучване или за проучване, титулярят на разрешението има право на разширение на площта, с цел цялостна оценка на откритието, при условие, че разширението не засяга правата на други титуляри или концесионери

(3) Части от площта по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се освобождават от титуляря на разрешението за търсене и/или проучване преди всяко продължение по чл. 31 при условия и по ред, определени в сключения договор.

(4) Титулярят на разрешението има право по своя преценка допълнително да освобождава площи в края на всяка календарна година съгласно условията на сключения договор. ”

§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и след думите „подземни богатства” се добавя „по чл. 2, ал. 1”;

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) С една концесия могат да бъдат предоставени права за добив на подземни богатства от две или повече групи по чл. 2, ал. 1 когато в границите на едно находище са установени и заведени в Националния баланс запаси и ресурси и от различни групи подземни богатства.

(3) В концесиятата за добив на подземни богатства се включва и необходимата налична инфраструктура като принадлежност на концесията.”

§ 27. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. Концесията за добив предоставя право на концесионера:

1. да придобие право на собственост върху видовете добити подземни богатства, за които е предоставена концесията, в съответствие с условията на сключения договор;

2. да придобие право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка, в съответствие с условията на сключения договор;

3. да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, включително и допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на видовете подземни богатства, за които е предоставена концесията.

4. с допълнително споразумение към договора за концесия да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията.”

§ 28. В чл. 35, ал. 2 думите „в Министерството” се заменя с „на министъра”.

§ 29. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. (1) При предоставяне на концесия се определя концесионна площ, която включва площта, покриваща обекта на концесията (находището или отделни негови участъци) и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията.

(2) Границите на концесионните площи и на обектите на концесията се нанасят в специализираните карти по чл. 18 и чл.20, ал.1, т.2.

(3) Концесионната площ може да бъде променяна по мотивирано искане на концесионера до компетентния орган по чл.7, сключил концесионния договор, след съгласуване по чл.23 и чл.26 и одобрение от Министерския съвет.”

§ 30. В чл. 38 думите „за търсене и/или проучване и на съответния договор” се заменят с „ разрешението и на договора за търсене и/или проучване”.

§ 31. Член 39 се изменя така:

„Чл. 39. (1) Разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал.1 се предоставят:

1. чрез конкурс;

2. чрез търг;

3. по право на заявител, когато е единствен кандидат след изтичане на едномесечен срок от публикуване на съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение в Държавен вестник и в интернет страницата на компетентния орган по чл.7.

(2) Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1 се предоставят:

1. чрез конкурс;

2. чрез търг;

3. по право на титуляр на разрешение за търсене и проучване или разрешение за проучване при условията на чл. 29;

4. по право на дружество, по силата на приватизационна сделка .

(3) Разрешение за търсене и/или проучване и концесия за добив за подземните богатства по чл.2, ал. 3 се предоставят само чрез търг.”

§ 32. Член 41 се изменя така:

„Чл. 41. (1) Предоставените разрешения и концесии се обнародват в "Държавен вестник", публикуват се в интернет-страницата на съответния компетентен орган по чл.7 и се обявяват в общините по местонахождението на обекта заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта на разрешението или концесията.

(2) Разрешенията за търсене и проучване и за проучване и решенията за предоставяне на концесии за добив се регистрират в специализираните карти и регистри по чл.17 и чл.18 в 7-дневен срок от обнародването им в "Държавен вестник".”

§ 33. Заглавието на раздел ІІ и чл. 42 се изменят така:

„Раздел II

Предоставяне на разрешение за търсене и проучване и за проучване и на концесии за добив чрез конкурс или търг.”

Чл. 42. (1) Разрешения за търсене и проучване и за проучване се предоставят задължително чрез конкурс:

1. за нефт и природен газ;

2. за подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона;

3. за непредоставени площи с установени открития, заведени в регистъра на откритията;

4. в случаите, когато има постъпило заявление от друг кандидат в срока по чл. 39, ал.1, т.3 за същата площ и за същата група подземно богатство, съгласно обявата.

(2) Концесии за добив се предоставят задължително чрез конкурс за находища на подземни богатства, със заведени в Националния баланс запаси и ресурси, за които няма предявени права по чл. 29.”

§ 34. Член 43 се изменя така:

„Чл. 43. (1) Конкурс или търг за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване се провежда по служебна инициатива или по заявления на заинтересовани лица до един от органите съобразно компетентността им по чл. 7.

(2) Производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване и за проучване по искане на заинтересовани лица не се открива в случаите по чл. 56 . Отказът не подлежи на обжалване по съдебен ред.

(3) Със заповедта за провеждане на конкурс или търг за издаване на разрешение в случаите по чл. 5, т. 1 се определят:

1. обектът на разрешението;

2. срокът за провеждане на конкурса или търга, който не може да бъде по-кратък от 45 дни и по-дълъг от 90 дни от датата на обнародване на заповедта;

3. срокът за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;

4. срокът, в който се приемат документите за участие в конкурса или търга;

5. размерът на депозита и срокът, в който трябва да бъде внесен;

6. други условия на конкурса или търга.

(4) Заповедта по ал. 3 се обнародва в "Държавен вестник" и в интернет страницата на органа по ал. 1.

(5) Органът по ал. 1 назначава комисия, която да организира и проведе конкурса или търга. Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на органите по чл.7 съобразно тяхната компетентност, на министъра на финансите и на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на един орган.

(6) Комисията по ал. 5 организира изготвянето на конкурсните или тръжните книжа, в които задължително се включват критериите за оценка на предложенията, подредени по реда на техния приоритет или наддавателната стъпка.”

§ 35. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „процедура” се заменя с „производство”;

2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя: „като срока по т. 3 не може да бъде по-кратък от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от датата на обнародване на заповедта.”;

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) С решението по ал. 3 се оправомощава министър или ръководител на ведомство по чл. 7 за провеждане на конкурс или търг.”

4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6, като ал. 5 се изменя така:

„(5) Решението по ал. 3 се обнародва в "Държавен вестник", в интернет страницата на Министерския съвет и в Официалния вестник на Европейския съюз.”;

5. Създава се ал. 7:

„(7) Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на органите по чл.7 съобразно тяхната компетентност, на министъра на финансите и на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на един орган.”

§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „по преценка на вносителя” се заличават;

2. В ал. 4 думите „поне един централен ежедневник” се заменят с „интернет страницата на Министерския съвет.”

§ 37. Членове 46-48 се изменят така:

„Чл. 46. (1) Кандидат за участие в конкурс или търг за придобиване на разрешение за търсене и проучване и за проучване или на концесия за добив трябва да подаде писмено заявление на български език съобразно обявените изисквания.

(2) Към заявлението се прилага:

1. удостоверение за регистрация на участника като търговец;

2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;

3. доказателства за закупени конкурсни или тръжни документи, внесен депозит и платена такса за участие;

4. декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация;

5. препоръки от банкови и други финансови институции, както и от бизнес партньори

6. декларация, че кандидатът няма просрочени парични задължения към българската държава или към община по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията

7. декларация от управителя или от членовете на управителния орган на кандидата за отсъствие на съдимост по престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигулрителната система, по престъпления по служба или за подкуп, както и по престъпления, свързани с участие в престъпна група.

(3) Документите по ал. 2 се разглеждат от комисията за провеждане на конкурса или търга в 7-дневен срок от подаването им и ако не отговарят на изискванията, на кандидата се дава възможност за отстраняване на допуснатите нередовности в срок, определен в конкурсните или тръжните документи.

Чл. 47. (1) Комисията приема решение за допускане до участие в конкурса или търга, за което известява писмено кандидатите.

(2) Комисията отказва да допусне кандидат до участие в конкурса или търга, който не отстрани нередовностите по чл.46, ал.3 или представената от него информация е невярна.

(3) Отказът за допускане до участие в конкурса или търга подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Конкурс или търг се провежда и когато има само един кандидат.

(5) Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен, а търгът - с явно или с тайно наддаване.

Чл. 48. (1) Допуснатите до конкурса участници представят предложение в запечатан плик в изпълнение на конкурсните условия.

(2) При провеждане на таен търг допуснатите участници представят предложения в запечатан плик относно концесионното възнаграждение. При провеждане на явен търг комисията предварително обявява наддавателната стъпка.

(3) Редът за провеждане на конкурс или търг се определя с наредба, приета от Министерския съвет.”

§ 38. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. (1) Министерският съвет:

1. одобрява издаването на разрешение за търсене и проучване или за проучване по чл. 49, ал. 2;

2. издава разрешение за търсене и/или проучване или приема решение за предоставяне на концесия на избрания за спечелил конкурса или търга кандидат по чл.49, ал. 3 и упълномощава министър или ръководител на ведомство, който да сключи договор.

(2) Министерският съвет отказва да приеме актовете по ал.1 при установяване на нарушения на чл.23, ал.3 и при наличие на обстоятелствата по чл.56.”

§ 39. Заглавието на Раздел ІІІ и членове 51-57 се изменят така:

„Раздел III

Предоставяне по право на разрешения за търсене и/или проучване и за проучване и на концесии за добив

Чл. 51. (1) За предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване и за проучване се подава писмено заявление до съответния орган по чл. 7 .

(2) Заявлението трябва да бъде написано на български език и да съдържа:

1. трите имена, адреса и националността на физическото лице или наименованието, седалището, фирмената регистрация и националността на юридическото лице, удостоверени със съответните документи;

2. подземните богатства по чл. 2 , за които се иска разрешението;

3. наименованието, местоположението, размера и координатите на характерните гранични точки на площта, илюстрирана с карта в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки;

4. декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към държавата;

5. препоръки от банкови и други финансови институции, които удостоверяват, че кандидатът е в състояние да финансира изпълнението на работната програма

(3) Към заявлението в запечатан плик се прилага работна програма с кратко описание на целите, сроковете за започването й, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда и паметниците на културата.

(4) Документите по ал. 2 се проверяват в 7-дневен срок и ако не отговарят на изискванията, на кандидата се дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

Чл. 52. Заявлението и работната програма по чл. 51, ал.3 се разглеждат в 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 и заявителят се уведомява писмено за решението.

Чл. 53. (1) В случаите по чл. 51 органът, до когото е подадено заявлението, преценява целесъобразността и законосъобразността на предложението за предоставяне на разрешение за търсене и проучване и за проучване съобразно условията на чл. 56 . С оглед ограничаване на натовареността на територията страната с миннодобивна дейност, Министерският съвет може да приеме решение за ограничаване на издаването на разрешения за общо разпространените подземни богатства за определен срок.

(2) Отказът да се открие производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване и за проучване не подлежи на обжалване по съдебен ред.

(3) Органът по ал. 1 изготвя проект на разрешение и го внася за одобрение в Министерския съвет в 30-дневен срок от уведомлението по чл.52.

(4) В 15-дневен срок от одобрението на Министерския съвет органът по ал. 1 издава разрешение за търсене и проучване и за проучване и го публикува в интернет страницата си и в Държавен вестник.

(5) В 30-дневен срок от публикуването на разрешението в Държавен вестник органът по ал.1 сключва договор с получилия разрешение кандидат.

Чл. 54. (1) За предоставяне на концесия за добив по право при условията на чл.29 се подава писмено заявление до органа по чл. 7, съобразно компетенциите му, което съдържа:

1. трите имена, адреса и националността на физическото лице или наименованието, седалището, фирмената регистрация и националността на юридическото лице, удостоверени със съответните документи;

2. подземните богатства по чл. 2 , за които се иска концесията;

3. наименованието, местоположението и координатите на характерните гранични точки на находището;

4. удостоверение за търговско откритие;

5. план за разработка на находището, с кратко описание на целите, сроковете за започването му, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, безопасността и здравето и паметниците на културата;

6. план за управление на минните отпадъци;

7. препоръки от банкови и други финансови институции, както и от бизнес партньори;

8. декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към държавата;

9. правна, финансово-икономическа и екологична обосновка.

(2) Органът по ал. 1 преценява целесъобразността и законосъобразността на предложението за предоставяне на концесия за добив съобразно условията на чл. 56 .

(3) Отказът да се открие производство за предоставяне на концесия за добив подлежи на обжалване по съдебен ред.

(4) Органът по ал. 1 в срок до 90 дни от подаването на заявлението по ал.1 внася в Министерския съвет мотивирано предложение за предоставяне на концесия, проект на решение на Министерския съвет и проект на договор за концесия.

(5) Министерският съвет в срок до 1 месец приема решение по внесеното предложение по ал. 4.

(6) С решението за предоставяне на концесия за добив се определят: предметът и срокът на концесията, лицето, което получава концесията, министърът или ръководителят на ведомство, който да води преговори и да сключи договор, условията на концесията, основните права и задължения на страните, задължителните подобрения, видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия, изискванията, свързани с националната сигурност, отбраната на страната, опазването на земните недра и околната среда, защитените със закон територии и обекти, както и други изисквания съобразно характера на концесията.

(7) Решението на Министерския съвет може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок след обнародването му в "Държавен вестник".

Чл. 55. В тримесечен срок от влизане в сила на решението по чл. 54 се провеждат преговори и се сключва договор за концесия.

Чл. 56. Предоставянето на разрешение за търсене и/или проучване и за проучване или на концесия за добив се отказва, когато:

1. съществува опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и околната среда, за безопасността и здравето на работещите и за защитените със закон територии, обекти, паметници на културата;

2. кандидатът е представил невярна информация;

3. кандидатът предложи работна програма, съответно план за разработка, които не отговарят на установените технически и технологични стандарти и на изискванията за опазване на земните недра и на околната среда;

4. кандидатът предяви искане за площ, в границите на която са предоставени права за търсене и проучване и за проучване или за добив и не са налице условията по чл. 23.

5. кандидатът предяви искане за подземни богатства по чл.2, ал. 1, т. 2, 5 и 6 за площ, в която попада урбанизирана територия с граници определени с влязъл в сила подробен устройствен план.

Чл. 57. Предоставянето на концесия за добив при условията на чл. 29 може да бъде отказано, ако след регистрацията на находище възникнат обстоятелства, които създават опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и околната среда и за защитени със закон територии, обекти, паметници на културата. В случаите по чл.56, т.1 заявителят, направил откритието, се обезщетява за действително претърпените вреди.”

§ 40. Членове 58-61 се изменят така:

„Чл. 58. Предоставянето на права за търсене и проучване или за добив на подземни богатства чрез разрешение за търсене и/или проучване или чрез концесия за добив се извършва срещу заплащане.

Чл. 59. (1) Кандидатите за разрешение за търсене и проучване и кандидатите за концесия за добив заплащат такси при подаване на заявленията.

(2) Таксата по ал. 1 се събира за покриване на административните разходи по производството за предоставяне на разрешителното или концесията.

(3) Редът за събиране и размерът на таксата по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет.

Чл. 60. (1) Титулярът на разрешението за търсене и проучване заплаща годишна такса за площ.

(2) Размерът на таксата се определя в зависимост от срока на разрешението, размера на предоставената площ и групата подземни богатства, за които се предоставят разрешения.

(3) Редът, размерът и сроковете за заплащане на таксата по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет.

Чл. 61. (1) Концесионерът дължи концесионно плащане, размерът на което се определя в зависимост от вида, групата и ценността на подземните богатства, както и от специфичните условия за осъществяване на добива и първичната преработка.

(2) Принципите и методиката за определяне на концесионното плащане, както и границите на минималния и максималния му размер за различните видове и групи подземни богатства по чл. 2, ал 1 се определят с акт на Министерския съвет.

(3) Условията и редът за заплащане на концесионното плащане се определят в концесионния договор. Част от концесионното плащане, но не повече от 30 на сто, определена с решението за предоставяне на концесия, се внася по бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ.

(4) Концесионното плащане се дължи независимо дали концесионерът работи на загуба.

(5) За находища на подземни богатства с доказани неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики или за възстановяване на добива от находища с преустановен добив в района на общини с трайна безработица Министерският съвет може да приеме решение за:

1. освобождаване на концесионера от концесионно плащане за период до 5 години или за

2. намаляване на размера на концесионното плащане до 50 на сто от вече определения за период до 5 години.

Решението на Министерския съвет се отразява в допълнително споразумение или клауза към договора за концесия.”

§ 41. В чл. 62, ал. 3 се изменя така:

„(3) Сумите по чл. 60, ал. 1 постъпват в бюджета на министерството или ведомството, което е предоставило разрешението, и се разходват за покриване на разходите за предоставяне на права за търсене и проучване и за проучване, за финансиране на геоложки проекти и за опазване на земните недра и околната среда, свързани с геологопроучвателната и миннодобивната дейност.”

§ 42. Създават се членове 63а-63д:

„Чл. 63а (1) Дейностите по техническа ликвидация, консервация и рекултивация, на геологопроучвателните и миннодобивни обекти се извършват за сметка на титулярите на разрешения и на концесионерите.

(2) Титулярът на разрешение или концесионерът предоставя финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ал. 1 посредством:

а) представяне на безусловна неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на органа, сключил договора;

б) откриване на доверителна сметка в банка, посочена от титуляра на разрешение или концесионера и приемлива за органа, сключил договора;

в) предоставяне на застрахователна полица, в която органа сключил договора е посочен като трето лице – бенефициент;

г) друго законово обезпечение, посочено от титуляра на разрешение или концесионера, приемливо за органа сключил договора;

д) чрез едновременното прилагане на няколко от посочените способи.

(3) Начинът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните и са съществен елемент от съответния договор.

Чл. 63б. (1) Финансовото обезпечение по чл. 63а, ал. 2 се предоставя за всяка година от срока на съответния договор. Конкретният размер на обезпечението се определя на база на настоящата стойност на предвидените в цялостния работен проект за търсене и проучване или за добив дейности по чл. 63а, ал. 1, съобразно утвърдения график за тяхното изпълнение.

(2) Промяна в размера и/или частично освобождаване на финансовото обезпечение се извършва след приемане на извършените дейности по ал. 1, при условия и ред, определени в договора.

(3) В случай на откриване на производство по несъстоятелност спрямо титуляра на разрешение или на концесионера, финансовото обезпечение не може да служи за попълване на масата на несъстоятелността и не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

Чл. 63в. При предсрочно прекратяване на договора за търсене и/или проучване или за концесия по вина на титуляра на разрешение или на концесионера финансовото обезпечение се прехвърля изцяло на концедента и се използва за изпълнение на дейностите по чл. 63а, ал. 1.”

§ 43. Член 64 се изменя така:

„Чл. 64. (1) Когато към датата на прекратяване на договора, размерът на финансовото обезпечение не покрива изцяло фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности по чл. 63а, ал. 1, разликата до пълния размер на необходимата сума е за сметка на титуляра на разрешението или на концесионера.

(2) Когато към датата на прекратяване на договора, размерът на финансовото обезпечение превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности по чл. 63а, ал. 1, след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на титуляра на разрешението или на концесионера.”

§ 44. В чл. 65 думите „и/или” се заменят с „и”.

§ 45. Член 66 се изменя така:

„Чл. 66. (1) Договорът задължително съдържа:

1. страните по договора;

2. принадлежностите към обекта на концесията

3. предмета на договора, координатите и размера на предоставената площ;

4. срока на договора и условията за продължаването му;

5. правата и задълженията на страните;

6. работна програма, съответно план за разработка, които съдържат видове, обеми, стойности и срокове на дейностите по предоставеното разрешение или концесия и , която трябва да бъде изпълнена;

7. финансовите условия и реда на плащанията за предоставените права и за неизпълнените задължения, включително и такива за неизвършена рекултивация;

8. условията и реда за преотстъпване на права и задължения по чл. 25 ;

9. условията и реда за прекратяване на договора;

10. условията и реда за изготвяне и предоставяне на проекти, отчети, първични данни, счетоводни документи и друга информация;

11. условията, които определят правата върху геоложка и друга информация, добита от титуляря на разрешението или от концесионера по време на дейностите по договора;

12. реда и начина за извършване на дейностите и временното им спиране;

13. условията и реда за инспекции;

14. условията за опазване на земните недра, околната среда, защитените територии, паметниците на културата и безопасността и здравето на работещите;

15. условията и реда за разрешаване на спорове, включително и международен арбитраж;

16. условията и реда за действие при възникнали обстоятелства на непреодолима сила;

17. програми за обучение и откриване на нови работни места;

18. допълнителни условия.

(2) Договорът за търсене и проучване съдържа и задължението за титуляра на разрешението за освобождаване на части от площта в полза на държавата съгласно изискванията на чл. 32, ал. 3 .

(3) Договорът за добив може да съдържа и задължение на концесионера да предостави на държавата част от добитите подземни богатства на стойност равна на размера на дължимото концесионно плащане.”

§ 46. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и/или” се заменят с „и”;

2. В ал. 2:

а) се създава нова т. 5:

„5. при констатиран от органите по чл. 90 добив на подземни богатства за техноложки проби и за технологични изследвания и изпитания по чл.28, т.2 , в количества над определените в договора;”

б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.

§ 47. В чл. 68, ал. 1 думите „и/или” се заменят с „и”.

§ 48. Член 69 се изменя така:

„Чл. 69. Разрешението или концесията могат да бъдат прекратени само от органа, който ги е предоставил. Административния акт за прекратяването се издава, когато:

1. действието на разрешението или концесията е било спряно и титулярят на разрешение или концесионерът не е отстранил причините в срока по чл. 68, ал. 2 ;

2. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда или за безопасността и здравето на населението.”

§ 49. В чл. 71 думите „Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите” се заменят с „.”Търговския закон, на Закона за задълженията и договорите и на Закона за концесиите.”

§ 50. Членове 74-76 се изменят така:

„Чл. 74. (1) Регистрирането на откритие на подземни богатства и вписването му в регистъра на откритията на находища на подземни богатства не променя собствеността, предназначението и ползването на недвижимия имот на повърхността на земята.

(2) (нова) Недвижимите имоти – държавна собственост, включени в границите на концесионната площ, се предоставят на концесионера като принадлежност на обекта на концесията с решението на Министерския съвет за предоставяне на концесията, а когато имотите са придобити от държавата след сключване на концесионния договор – при условия и по ред, определени в допълнително споразумение към него.

(3) Предоставените разрешения за търсене и проучване или концесии за добив дават право на титуляря на разрешението или на концесионера да предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на споразумение със собствениците или с титулярите на други вещни права върху недвижимите имоти, включени в концесионната площ за осигуряване изпълнението на разрешението, съответно на концесията.

(4) Когато споразумението по ал. 3 е за покупко-продажба на земеделска земя, чл. 4а от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи не се прилага.

(5) Когато титулярът на разрешение или концесионерът не може да установи или издири титулярите на права върху земята, или техните адреси, или наследниците на починали собственици, той има право да поиска съдействие от министъра, сключил съответния договор. При поискано съдействие министърът е длъжен да изиска необходимата информация от компетентните държавни или общински органи, които нямат право да откажат предоставянето й.

Чл. 75. Когато концесионерът не постигне споразумение със собствениците или с титулярите на други вещни права върху недвижим имот или част от имот (имот) в границите на концесионната площ, той има право да поиска от министъра, сключил концесионния договор, предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота.

(2) В искането по ал. 1 се посочват характеристиката, вида, местонахождението и размера на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат доказателства, че:

1. имотът е включен в границите на концесионната площ и е необходим или пречи за изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен работен проект за добив;

2. концесионерът е предложил на собственика, съответно на титуляра закупуването на недвижимия имот на цена, не по-ниска от цената, която би била определена по реда на глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди;

3. собственикът, съответно титулярът, в едномесечен срок от получаване на предложението, мълчаливо или изрично го е отхвърлил.

(3) Кумулативното наличие на обстоятелствата по ал. 2, т. 1-3 представлява държавна нужда, която не може да бъде
ykovachev
Активен потребител
 
Мнения: 1957
Регистриран на: 27 Сеп 2005, 12:27

Мнениеот ykovachev » 06 Апр 2008, 09:28

И продължението:
Чл. 75. Когато концесионерът не постигне споразумение със собствениците или с титулярите на други вещни права върху недвижим имот или част от имот (имот) в границите на концесионната площ, той има право да поиска от министъра, сключил концесионния договор, предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота.

(2) В искането по ал. 1 се посочват характеристиката, вида, местонахождението и размера на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат доказателства, че:

1. имотът е включен в границите на концесионната площ и е необходим или пречи за изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен работен проект за добив;

2. концесионерът е предложил на собственика, съответно на титуляра закупуването на недвижимия имот на цена, не по-ниска от цената, която би била определена по реда на глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди;

3. собственикът, съответно титулярът, в едномесечен срок от получаване на предложението, мълчаливо или изрично го е отхвърлил.

(3) Кумулативното наличие на обстоятелствата по ал. 2, т. 1-3 представлява държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин и е основание за принудително отчуждаване на имота за държавни нужди.

(4) В едномесечен срок от получаване на искането по ал. 1 министърът, сключил концесионния договор, предприема действия за принудително отчуждаване на имота за държавни нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост.

(5) Когато имот, включен в границите на концесионната площ е публична общинска собственост, към искането по ал. 1 се прилагат само доказателствата по ал. 1, т. 1.

(6) Разходите по принудителното отчуждаване са за сметка на концесионера.

Чл.76. (1) Не е налице държавна нужда и принудително отчуждаване не се допуска, когато концесионният договор е за добив на общоразпространени подземни богатства.

(2) Концесионерът по договор за добив на общоразпространени подземни богатства, който не е постигнал споразумение със собствениците или с титулярите на други вещни права има право да прекрати едностранно концесионния договор, без да дължи обезщетение на концедента.”

§ 51. В чл. 78 думите „и/или” се заменят с „и”, а накрая се добавя „и по опазване на паметниците на културата”.

§ 52. Член 79 се изменя така:

„Чл. 79. Добивът на подземни богатства се извършва само от находища, регистрирани като търговски открития по чл. 21 и/или от находища с утвърдени и заведени запаси и ресурси в Националния баланс.”

§ 53. Членове 80 и 81 се изменят така:

„Чл. 80. (1) Границите на всяка мина или кариера се определят спрямо установените контури на запасите и ресурсите на подземните богатства - обект на експлоатация.

(2) Границите по ал. 1 се нанасят в специализираните карти по чл.17 и чл.18

Чл. 81. (1) За всяка мина и кариера се изготвят:

1. карта на мината или кариерата в подходящ мащаб;

2. карта и друга графична информация за подземните части на мината;

3. карти за общия вид на отделните части на мината или кариерата, с указани граници на запасите и ресурсите и на минните работи;

4. геоложки план с необходимите профили и данни за находището;

5. маркшайдерски, технически и други данни за извършван мониторинг на минните дейности;

6. необходимите регистри, планове и статистически данни, свързани с изискванията за експлоатацията и с безопасността и здравето на работещите в мините и кариерите.

(2) Картите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се изработват въз основа на данни от кадастъра, от едромащабната топографска карта на страната, както и от други специализирани карти. Съдържанието на картите по ал. 1, както и условията и редът за създаването и подържането им се определят от министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с наредба съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗКИР.”

§ 54. Членове 82-86 се изменят така:

„Чл. 82. (1) Търсенето, проучването, добивът и първичната преработка на подземни богатства, техническата ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти се осъществяват въз основа на цялостни и/или годишни работни проекти, утвърдени от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване и от концесионерите, след съгласуване от компетентните органи по чл.7.

.(3) Цялостните и годишните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства задължително се съгласуват с Министъра на околната среда и водите и по отношение на изискванията за опазване на земните недра , рационалното използване на подземните богатства и мерките за опазване и възстановяване на околната среда.

Чл. 83. (1) Работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства трябва да съдържат изчерпателни данни за обема, техническите и технологичните решения и сроковете за изпълнение на геологопроучвателните и миннодобивните дейности, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, паметниците на културата , безопасността и здравето на работещите.

(2) Цялостните и годишните работни проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства следва да осигуряват:

1. прилагане на методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното влияние върху земните недра и околната среда;

2. оптимално извличане на запасите и ресурсите при добива им от земните недра и на съдържащите се в тях полезни компоненти при първичната им преработка;

4. опазване и възстановяване на околната среда;

5. безопасността и здравето на работещите;

6. опазване на паметниците на културата.

Чл. 84. (1) Титулярите на разрешения за търсене и проучване и концесионерите са длъжни да изготвят и цялостни и годишни работни проекти за ликвидация или консервация на геологопроучвателните или миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи.

(2) Проектите по ал.1 следва да съдържат данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация и рекултивация, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда и здравето и безопасността на населението.

Чл. 85. Изискванията към обхвата и съдържанието проектите по чл. 83, ал.1 и по чл.84, ал.1 и на техните изменения и допълнения, като и условията и редът за съгласуването им с компетентните органи се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 86. Титулярите на разрешения за търсене и/или проучване или концесионерите отчитат изпълнението на проектите по чл. 83 и чл. 84 , ежегодно с писмен доклад до министъра, с когото е сключен договорът и до министъра на околната среда и водите.”

§ 55. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. спазване на утвърдените с работните проекти методики, технологии и ред за търсене и проучване на подземни богатства;”

2. В т. 3 думата „извличане” се заменя с „изземване”;

3. точки 6 и 7 се изменят така:

„6. спазване на изискванията за депониране или съхраняване на земните маси от проучването и добива на подземните богатства;

7. спазване на утвърдените и съгласувани проекти за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и за рекултивация.на нарушените терени;”

4. Създава се т. 8:

„8. спазване на одобрения план и на съгласуваните цялостен и годишни работни проекти за управление на минните отпадъци.”

§ 56. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „За опазването” се заменят с „За спазване на изискванията по опазването”;

2. Точки 2 и 3 се изменят така:

„2. да разработва и утвърждава след съгласуване с министъра на околната среда и водите икономически обосновани и екологично съобразени кондиции за изчисляване на запасите и ресурсите на проучените находища на подземни богатства;

3. да съгласува с министъра на околната среда и водите работните проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства и работните проекти за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти;”;

3. В т. 4 думите „богатства, първичната им преработка и” се заменят с „богатства, за първичната им преработка, както и”;

4. В т. 6 думата „(обогатяване)” се заличава;

5. Точки 7-9 се изменят така:

„7. да документира и съгласува с министъра на околната среда и водите допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;

8. да не разработва находища без заведени в националния баланс запаси и ресурси от подземни богатства;

9. да рекултивира нарушените терени от търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства въз основа на проект, съгласуван с министъра на околната среда и водите”.

§ 57. В чл. 89, ал. 1 думата „Министерството” се заменя с „Министъра”.

§ 58. Членове 90-92 се изменят така:

„Чл. 90. (1) Държавният контрол по опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, включващ и контролът по спазване на цялостните и годишни работни проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземните богатства и за управление на минните отпадъци на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море се осъществява от министъра на околната среда и водите, а в случаите, когато се засягат паметници на културата – и от министъра на културата.

(2) Министърът на околната среда и водите и министърът на културата могат да оправомощават свои специализирани органи за осъществяване на контролната дейност по ал. 1

(3) Цялостният контрол по изпълнение на договорите за търсене и/или проучване и за добив на подземни богатства се осъществява от министъра, сключил съответния договор.

Чл. 91. (1) Органите по чл. 90 имат право:

1. на свободен достъп до всички обекти, сгради и съоръжения на титуляря на разрешението за търсене и/или проучване или на концесионера в границите на предоставената му площ и до съоръженията за минни отпадъци;

2. да организират извършването на маркшайдерски измервания и да вземат проби и мостри за контролни лабораторни изследвания;

3. да дават писмени предписания за отстраняване на констатирани пропуски и нарушения, свързани с опазването на земните недра и с рационалното използване на подземните богатства и изпълнението на работните проекти.

(2) Органите по чл.90 могат да налагат:

1. принудителна административна мярка “спиране” за определено време на дейностите по търсене, проучване, добив, преработка и ползване на подземни богатства и по управление на минни отпадъци - след писмено предупреждение, когато не се изпълняват предписанията по ал. 1 т. 3.

2. глоби и/или имуществени санкции за констатирани нарушения по опазване на земните недра, по рационалното използване на подземните богатства и опазване на паметниците на културата.

Чл. 92. Контролните органи по чл.90 са длъжни:

1. да установяват обективно фактите и да отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи;

2. да опазват служебната, производствената и търговската тайна, да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.”

§ 59. Членове 93 и 94 се изменят така:

„Чл. 93. (1) Който извършва търсене и/или проучване на подземни богатства без надлежно издадено разрешение, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 5 хил. лв. до 50 хил. лв.

(2) Който извършва добив и първична преработка на подземни богатства без надлежно предоставена концесия, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 50 хил. лв. до 500 хил. лв с конфискация на добитите количества подземни богатства, както и на техническите средства, с които са извършени добива и транпортирането им, ако не подлежи на по-тежко наказание.

(3) Който не предаде цялата придобита геоложка и техническа информация за подземните богатства, както и създадения интелектуален продукт в Националния геоложки фонд или не предостави придобитият веществен материал в 45-дневен срок след приключване на геоложките изследвания в Министерството на околната среда и водите, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1 000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – в размер от 5000 лв. до 10 000 лв.

(4) Титуляр на разрешение за търсене и проучване или концесионер, който възпрепятства достъпа до обекта на контролните органи по чл. 90 или нарушава права при извършване на дейности по предоставени разрешения за търсене и/или проучване или концесии за добив, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 5000 лв. до 10 000 лв.

Чл. 94. (1) Който не спазва задълженията по опазването на земните недра и рационалното използване на подземните богатства или извършва депониране на минни отпадъци без разрешително и/или план за управление по чл.22г се наказва с глоба или имуществена санкция от 50 000 лв. до 500 000 лв.

(2) Който не спазва условията на издадено разрешително и/или утвърден план за управление по чл.22г се наказва с глоба или с имуществена санкция от 5 000 лв. до 50 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 глобата или имуществената санкция е в троен размер, ако не се предвижда по-тежко наказание.”

§ 60. В чл. 96, ал. 1 след думите „изискванията за” се добавя „техническа безопасност и”.

§ 61. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 1-5 се изменят така:”

„1. "геоложко откритие" е наличие на находище на подземно богатство, установено в резултат на дейности по разрешение за търсене и проучване и за проучване, което се характеризира с оценка на ресурсите му;

2. "дейности по предоставени разрешения за търсене и/или проучване или по концесии за добив" са всички дейности, свързани с търсенето, проучването, разкриването, подготовката за добив, добива и първичната преработка на полезните изкопаеми, за които е издадено разрешението или концесията и които се извършват в съответствие с условията и реда на разрешението, концесията и съответния договор;

3. "дейности, несвързани с търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства" са съхраняване на отпадъци в земните недра, използване на участъци от земните недра за резервоари на въглеводороди, инженерна дейност от национално значение - тунели, магистрални пътища, тръбопроводи за пренос на въглеводороди и др.;

4. "добив" е цялостният технологичен процес на извличане на твърди, течни и газообразни полезни изкопаеми от земните недра;

5. "запаси" са определени количества или обеми полезни изкопаеми в находището на подземни богатства, които технически е възможно, екологосъобразно и икономически изгодно да бъдат предмет на добив;”

2. Точки 7 и 8 се изменят така:

„7. "кариера" е съвкупност от минни изработки за открит добив и съоръжения за преработка(обогатяване) на подземни богатства;

8. "кондиции" са съвкупност от изисквания към качеството и количеството на подземните богатства в находището, съобразени с минно-техническите, екологичните и икономическите условия за експлоатацията им;”

3. Точки 11-19 се изменят така:

„11. "мина" е производствена единица (предприятие), включваща една или няколко обекти за добив по открит, ,подземен или комбиниран способ и съоръжения за първична преработка(обогатяване) на подземни богатства;

13. "находище на подземни богатства" е природно или техногенно струпване на минерални и органични вещества (полезни изкопаеми), което при определени технически, екологични и финансово-икономически условия може да бъде предмет на добив;

14. "неметални полезни изкопаеми" са природни минерални суровини, ,които в тяхното естествено състояние след добив, или във вид на отделни минерали или химични съединения извлечени от тях, могат да се използват в материалното производство;

15. "нефт и природен газ" са всички природни течни и газообразни въглеводороди в земните недра,;

16. "опазване на земните недра" е спазване на регламентираните със законодателната уредба изисквания и ред за ползването на земните недра, както и на изискванията за разумното и рационално използване на подземните богатства при проучването, добива и първичната им преработка(обогатяване);

17. "оптимално извличане" е възможно най-пълното извличане на запасите и ресурсите на подземни богатства от находищата при добива им, както и на съдържащите се в тях полезни компоненти и елементи при първичната им преработка (обогатяване), чрез прилагане на подходящи и екологосъобразни технологии.

18. "отделни части (участъци) от находище" са обособени части от находище на подземни богатства с установени запаси и/или ресурси, които могат да бъдат предоставяни самостоятелно за добив чрез концесия , при спазване изискванията за опазване на земните недра, околната среда и безопасността на труда;

19. "търговско откритие" е находище на подземни богатства, открито и регистрирано в резултат на дейности по разрешение за търсене и проучване, или за проучване на място и в момент, когато неговата разработка и добивът на полезни изкопаеми от него са икономически изгодни, екологосъобразни и имат търговска стойност по актуални пазарни критерии;”

3. Точка 21 се изменя така:

„21. "подземни богатства" са природни твърди, течни и газообразни минерални и органични образувания в земните недра и технологичните отпадъци от проучването, добива и първичната им преработка(обогатяване) които е възможно да бъдат използвани в материалното производство;”

4. Точки 23-26 се изменят така:

„23. "първична преработка" или "преработка" означава механични, физични, биологични, термични или химически процеси или комбинация от процеси, провеждани върху добити подземни богатства, с цел извличане на полезни компоненти и елементи , включително промени в размера, класифициране, сепариране и излужване, с изключение на топене, термични производствени процеси (без производство на негасена вар) и всички металургични процеси;

24. "минни отпадъци " са технологичните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства, натрупани в резултат на дейности по разрешение за търсене и/или проучване или по концесии за добив, както и всички технологични отпадъци от проучването, добива и преработката на подземни богатства натрупани до влизането в сила на този закон, включително шлаките от металургията, сгурия и пепели от топлоелектрически и термични централи, фосфогипс, пиритни угарки, унос, шламове и др., които не са собственост на физически или на юридически лица.

25. "проучвателни операции" са дейностите, провеждани в изпълнение на придобито разрешение за търсене и/или проучване и на сключен договор, с оглед откриване на находище и неговата оценка, както и характеристиката и вероятното му поведение по време на добив, включващи: геоложки, геофизични, геохимични и други необходими специализирани наблюдения, анализи и изследвания, сондиране или минни изработки, тяхното удълбочаване, напускане или завършване, технологични изпитвания, както и свързани с това непредвидени операции;

26. "разходи за търсене и проучване и за проучване" са разходите, разноските и задълженията, направени при изпълнението на проучвателните операции;”

5. Точки 28-30 се изменят така:

„28. "ресурси" са вероятните количества или обеми от полезни изкопаеми в находището, които не са оконтурени и доказани достатъчно убедително с извършените геологопроучвателни работи, или за които липсва достатъчна техническа, технологична, екологична и икономическа оценка, необходими за проектиране и извършване на добив;

29. "строителни материали" са разнообразни естествени магмени, метаморфни и седиментни скали и скални разновидности, които се използват за строителни цели в естествен вид или след преработка;

30. "твърди горива" са всички твърди органогенни енергийни и технологични образувания, като торф, въглища, битумолити и др.;”

6. Точка 32 се изменя така:

„32. "търсене и проучване и проучване" са съвкупност от дейности, насочени към търсене, откриване, проучване и оценка на находища на подземни богатства, с цел определяне на тяхното пространствено положение, количество или обем, качество и други геолого-икономически, минно-технически, технологични и екологични параметри, необходими за проектиране и извършване на добив;”

7. Точки 33 и 34 се изменят така:”

„33. „скално-облицовъчни материали” са естествени седиментни, магмени или метаморфни скали и скални разновидности, с изразен рисунък и декоративни качества;

34. “инфраструктура” на находище на подземни богатства са подходните пътища към находището, разкриващите изработки (шахти и щолни) и други, свързани с дейностите по концесията;”

8. Създават се т. 35-48:

35. “повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.”

36. „технико-икономическа оценка” (ТИО) е цялостен анализ на наличната инженерно-геоложка, техническа, технологична, екологична, икономическа и правна информация и включва определянето на целесъобразността от бъдещи инвестиционни работи, свързани с проектирането, строителството и производствената дейност на минно-добивното предприятие. Тя се основава на детайлно проучени запаси и ресурси, изчислени въз основа на технико-икономически обосновани и екологично съобразени кондиции .

37. „геолого-икономическа оценка” (ГИО) е предварителен анализ на наличната инженерно-геоложка, техническа, технологична, екологична, икономическа и правна информация и включва обосноваване на необходимостта от инвестиране в геологопроучвателни дейности за перспективни участъци от находището.Тя се основава на количествената оценка на установените ресурси на находището и представлява форма на технико-икономически съображения за възможното промишлено значение на ресурсите по аналогия с други находища.

38. „цялостен работен проект” включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на разрешението или за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обема, техническите и технологични решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността и здравето на населението.

39. „годишен работен проект” включва подробни данни и разчети за техническите и технологични решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността и здравето на населението.

40. „съоръжение за минни отпадъци” е площта, определена за събиране и съхраняване на минни отпадъци в твърдо или течно състояние, в разтвор или суспензия, представляваща площадка, насипище, хвостохранилище и др., за следния период от време:

- неограничен – за съоръжения от категория „А” и за съоръжения за отпадъци, охарактеризирани като опасни в плана за управление на отпадъците;

- над 6 месеца - за съоръжения за опасни отпадъци, генерирани непредвидено;

- над 1 година – за съоръжения за неопасни, неинертни отпадъци;

- над 3 години – за съоръжения за незамърсени почви, за неопасни отпадъци от проучването, за отпадъци при добива и преработката на торф и за инертни отпадъци.

41. “оператор на съоръжение за минни отпадъци” е всяко юридическо или физическо лице, което осъществява проучване, добив и първична преработка на подземни богатства или упълномощено от него лице, което е отговорно за управлението на минните отпадъци , включително по отношение на временното им съхраняване и за определено време след затварянето на съоръжението за минни отпадъци;

42. "управление на минните отпадъци" са дейностите по транспортиране, депониране и третиране на минни отпадъци, както и изграждането, експлоатацията и закриването на съоръженията за минни отпадъци и осъществяването на последващ мониторинг, поддръжка и технически надзор на закритото съоръжение.

43. „инертни отпадъци” са тези минни отпадъци, които във времето не търпят значителни физични, химични или биологични промени, не се разтварят, не се излужват, не горят и не реагират по друг физичен или химичен начин, не биодеградират или при контакт с друго вещество не оказват върху него отрицателно въздействие, в резултат на което съществува вероятност то да предизвика замърсяване на околната среда или да навреди на човешкото здраве.

44. „незамърсена почва” е отделената почва от земната повърхност при проучване и добив, която не съдържа вредни вещества от естествен и/или антропогенен източник, концентрацията на които причинява нарушаване на почвените функции по смисъла на Закона за почвите.

45. „опасни отпадъци” са тези минни отпадъци, чийто състав и качествени характеристики пораждат риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни.

46. „отпадъци от първичната преработка ” са твърдите отпадъци или шламове, които остават след преработката на подземните богатства чрез сепарационни процеси (трошене, смилане, сортиране, флотация и други физикохимични техники), с цел отделяне на полезните компоненти и минерали от общата скална маса;

47. „голяма авария” е събитие на миннодобивния обект по време на дейността му, включваща и управлението на минните отпадъци, водещо до сериозна опасност за човешкото здраве и околната среда, независимо дали незабавно или с течение на времето, както на миннодобивния обект, така и извън него.

48. „значителна промяна” е изменение в структурата или дейността на съоръжението за отпадъци, която по мнението на органа по чл.5а може да има значителни негативни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.”

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 62. § … Навсякъде в закона:

1. Думите „Национален геофонд” и „Националния геофонд” се заменят съответно с „Национален геоложки фонд”, и „Националния геоложки фонд”;

2. Думите „геоложката и техническата информация” и „геоложка и техническа информация” се заменят с „информацията и документацията”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 63. В В чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост (Обн, ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., изм. и доп., бр. 22 от1998 г., изм., бр. 93 от 1998 г., бр. 23 от 1999 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 64 от 1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 69 от 1999 г., изм. и доп., бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 26 от 2000 г., доп., бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 101 от 2004 г., изм., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., изм. и доп., бр. 63 от 2007 г., доп., бр. 92 от 2007 г.) думите „или за добив на подземни богатства-публична общинска собственост” се отменят.

§ 64. В чл.2, ал.2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците думите “минерални суровини и при експлоатацията на кариери” се заменят с “подземните богатства”.

§ 65. В чл. 614 от Търговския закон се създава ал. 5:

„(5) В масата на несъстоятелността не се включват средствата по финансовите инструменти по чл. 22е, ал.4 и чл. 63а, ал. 3 от Закона за подземните богатства.”

§ 66. В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящия закон всички притежатели на минни отпадъци са длъжни да предприемат необходимите действия по този закон за регистриране като оператор.

§ 67. Всички съществуващи съоръжения за минни отпадъци се привеждат в съответствие с изискванията на закона до 01.05.12 г.

§ 68. Разпоредбата на чл. 22е ал.1 влиза в сила от 01.05.2014 г.

§ 69. В 6-месечен срок от влизането на закона в сила се приемат от МС и се издават от съответните министри подзаконовите нормативни актове по прилагането му.”

1. В Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34 бр. 41 и бр. 108 от 2001 г., бр. 47, бр. 74 и бр. 91 от 2002 г., бр. 42, бр. 69, бр. 84 и бр. 107 от 2003 г., бр. 6 и бр. 70 от 2004 г., бр. 18, бр. 77 и бр. 94 от 2005 г., бр. 29, бр. 30, бр. 36, бр. 65, бр. 66, бр. 105 и бр. 108 от 2006 г., бр. 22 и бр. 59 от 2007 г.) се отменя чл. 46, ал. 1, т. 4;

2. В чл. 63, ал. 1 от Закона за горите (Обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г., изм. и доп., бр. 79 и бр. 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и бр. 78 от 2000 г., бр. 77, бр. 79 и бр. 99 от 2002 г., бр. 16 и бр. 107 от 2003 г., бр. 72 и бр. 105 от 2005 г., бр. 29, бр. 30, бр. 34, бр. 36, бр. 80, бр. 82 и бр. 102 от 2006 г., бр. 13 от, бр. 24, бр. 53 и бр. 64 от 2007 г.) се заличават думите „инертни материали”;

3. В Закона за местните данъци и такси (Обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г., изм. и доп., бр. 71, бр. 83, бр. 105 и бр. 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и бр. 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, бр. 45, бр. 56 и бр. 119 от 2002 г., бр. 84 и бр. 112 от 2003 г., бр. 6, бр. 18, бр. 36, бр. 70 и бр. 106 от 2004 г., бр. 87, бр. 94, бр. 100, бр. 103 и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, бр. 36 и бр. 105 от 2006 г., бр. 55 и бр. 110 от 2007 г) се отменя глава трета, раздел V с членове 98-103.

МОТИВИ
към проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства

Основните причини за изменение на Закона за подземните богатства (ЗПБ) са:

1. Подобряване на процедурите за администриране процеса за търсене, проучване и добив на подземните богатства.

2. Регламентиране на нов подход за проучване и добив на подземните богатства, които са проучени с държавни средства, както и за остатъчните запаси и ресурси след техническата ликвидация на миннодобивните обекти, при спазване на принципите, посочени в т. 1.

3. Въвеждане на Директива 2006/21/ЕС за управление на минните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства.

4. Подобряване на нормите, които регламентират условията и реда за ползване на подземното богатство, добито по време на проучването за техноложки, полупромишлени и промишлени проби (технологичен добив) и на технологичните отпадъци.

5. Подобряване на системата за контрол върху дейността по експлоатацията на подземните богатства.

С промените се цели:

1. Да се въведат принципите за публичност и прозрачност, за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на стопанските субекти при търсенето, проучването и добива на подземни богатства.

2. Подобряване на механизмите за финансово обезпечаване на дейностите, свързани с опазването и възстановяването на околната среда на всеки етап от осъществяване на дейността - рекултивацията, третирането на минните отпадъци, закриването и ликвидацията на находища на подземни богатства.

3. Въвеждане на единен подход при провеждане на процедурите и договаряне на условията по концесионния договор между страните.

4. По-добро регламентиране на процесите, свързани със земеползването, необходимо за осъществяване на дейностите по концесионирането.

5. Подобряване на терминологията с оглед еднозначност в тълкуването на различните понятия.

Поставените цели се постигат чрез:

1. Оптимизиране на процедурите за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и предоставяне на концесии за добив на подземни богатства чрез:

а) регламентиране на конкретни срокове за провеждане на различните етапи от процедурата – търсене, проучване, регистрация на геоложкото и търговското откритие, стартиране на процедурата за концесиониране, в т.ч.:

определяне на срок за провеждане на процедурата, свързана със съгласувателните действия преди предоставяне на права за подземни богатства;

определяне на критериите за прилагане на процедурите конкурс или търг;

регламентиране на срокове за провеждане на процедурите по предоставяне на разрешения – не по-малко от 45 дни и не повече от 90 дни, а за нефт и природен газ - не по-малко от 90 и не повече от 120 дни;

б) конкретизиране на изискванията към кандидатите за титуляри на разрешения и за концесионерите;

в) определяне на нови максимални размери на предоставяните площи и максимални срокове за търсене и/или проучване по конкретните групи подземни богатства.

2. Въвеждане на диференциран подход при провеждане на процедурите за предоставяне на права за проучване и добив на подземните богатства, отчитайки спецификата на т. нар. общо разпространени природни богатства – строителни, скално облицовъчни материали и останалите групи подземни богатства.

3. По-добро администриране на процеса, свързан с уреждане на условията и реда за ползване на технологичните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства.

4. Въвеждане статута на т. нар. „подземни богатства с установени находища”, които са заведените в Националния баланс на запасите и ресурсите. Законопроектът предвижда предоставянето на права за проучване и добив върху тях да се извършва чрез състезателна тръжна процедура.

5. Въвеждане на единен подход при разпореждане с подземните богатства, с което законът се привежда в съответствие с конституционната разпоредба за характера на собствеността на подземните богатства. На това основание отпада понятието “строителни материали – общинска собственост”. Предвижда се икономически компенсационен механизъм за общините, на чиито територии се осъществява дейността.

6. Конкретизиране и разграничаване компетенциите на държавните органи относно предоставянето на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства, и осъществяването на контрол по опазване на земните недра и по изпълнението на концесионните договори.

7. Създаване на нов раздел „Управление на минните отпадъци” (част първа на глава осма), с която се въвежда Директива 2006/21/ЕС относно:

- регламентирането на дейностите по управление на минните отпадъци;

- категоризирането на минните отпадъци според риска за околната среда и човешкото здраве;

- депонирането на минните отпадъци и изискванията към съоръженията за минните отпадъци, в това число категоризирането им според степента на тяхната опасност и риск за околната среда и човешкото здраве;

- изискванията, правата и задълженията на концесионерите и операторите на съоръженията за минни отпадъци;

- условията и реда за издаване на разрешителни за управление на минни отпадъци.

8. Регламентиране задълженията на титулярите на разрешения и концесионерите за финансово обезпечаване на дейностите, свързани с опазване на земните недра и околната среда.

9. Регламентиране правата на титулярите на разрешения за търсене и/или проучване за продажба на определени количества добити подземни богатства в етапа на технологични изпитания.

10. Регламентира се ефективно ползването на земята от титулярите на разрешения и концесионерите при извършване на геологопроучвателни и добивни дейности, с оглед степента на икономическото значение на конкретната група подземно богатство и произтичащият от това интерес на държавата.

11. Въвеждат се изисквания за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото здраве от дейности по проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, в т.ч се регламентират изискванията към титулярите на разрешения и концесионерите по отношение на задълженията, свързани с:

окончателното напускане на обектите;

ликвидация и консервация на добивните обекти;

рекултивация на засегнатите терени;

възстановяване и мониторинг на околната среда.

12. Създаване на норми, които гарантират единен подход в режима за експлоатация на общоразпространените подземни богатства, чрез отмяна на норми в други закони (Закона за горите, Закона за местните данъци и такси и Закона за водите), които пораждат проблеми във връзка с контрола и спазване на принципа за конкуренцията.

13. Подобряване на механизмите за контрол и санкциониране на нарушенията, в т.ч. и тези свързани с незаконния добив на подземни богатства.

Очакваният регулативен ефект от приемането на законопроекта е:

създаването на по-добра бизнес-среда в сектора;

справедливото разпределение на ползите от концесията за добив между държавата и общините от една страна, и концесионерите – от друга страна;

финансовото обезпечаване на дейностите по закриването, ликвидацията, рекултивацията, управлението на минните отпадъци по време и след прекратяване на дейностите по търсене, проучване и добив;

предотвратяване на незаконния добив на подземни богатства;

Законопроектът транспонира Директива 2006/21/ЕС чрез регламентирането на условията за управление на минните отпадъци.
ykovachev
Активен потребител
 
Мнения: 1957
Регистриран на: 27 Сеп 2005, 12:27

Мнениеот ykovachev » 06 Апр 2008, 09:30

Алинеите под № 8 са станали на емотикони с очила, но така е по-свежо 8)
Аз в този текст не намерих дума като "пещера", но може би не съм търсил достатъчно?
Пускам целия проект, защото на мен концесиите са ми слабост и ми е интересно дали някой ще вземе отношение по някои от текстовете.
ykovachev
Активен потребител
 
Мнения: 1957
Регистриран на: 27 Сеп 2005, 12:27

Мнениеот Karakochev » 06 Апр 2008, 10:19

Чел съм ваши статии:)) Проектът предвижда доста подобрения , но разбира се има още много да се желае.
Karakochev
Потребител
 
Мнения: 434
Регистриран на: 20 Дек 2007, 13:50


Назад към Обсъждане на законопроекти


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron