начало

След години откази, жалби и дела, Съдийската колегия назначи двама от конкурс от 2016 г. След години откази, жалби и дела, Съдийската колегия назначи двама от конкурс от 2016 г.

Нова Конституция на 21 век

Дискусии и предложения по проекти за закони


Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 06 Мар 2017, 14:49

Конституция - ПЪРВА ЧАСТ- от 09.08.2015 г.
ВЪВЕДЕНИЕ
НИЕ,
Народните представители от Третото Учредително Народно Събрание, целейки да създадем по-съвършен световен ред, да утвърдим справедливостта, да осигурим вътрешното спокойствие, да насърчим Глобалния Мир по земното кълбо, да повишим всеобщия жизнен стандарт и благоразположението на българския ни непреклонен дух, да осигурим права върху благата от свободата за нашия народ и за идните ни поколения, като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност, поставяме си за задача да усъвършенстваме и преустроим обществените отношения за което
ПРОВЪЗГЛАСЯВАМЕ
Настоящата Конституция,
приета чрез Референдум на ………..
Глава първа
ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ВЪТРЕШНА И ЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Член 1
(1)България е името на територията, върху която живее и се труди постоянно целокупният народ обединен в една общност на интереси и въжделения. Нейните граници са надлежно заявени в Секретариата на ООН.Нейната територия е неприкосновена.
(2)Републиката като юрисдикция е организация на реда и дисциплината върху тази територия.
(3)Република България е демократична териториална общност на всички населяващи я граждани, съставляващи един народ.
(4) Цялата републиканска власт произтича от народа. Тя се осъществява от него самият, който е единственият суверен и източник на правомощията.
(7) Суверенитетът се разпростира върху цялата територия на България.
(8) Референдумите и свободните избори са колективните проявления на суверенитета.
(9) Демократична Република България и България са равнозначните наименования.
(10) В качеството си на страна по международен договор, България се изявява като представителна демокрация
Член 2
(1) В Демократична Република България не се допуска учредяване на автономни териториални общности на каквато и да било идеологическа или политическа основа. Местното самоуправление се признава и стимулира за осъществяване на хуманен просперитет.
(2) Териториалната цялост на България е неприкосновена.
Член 3
(1)Славянобългарският писмен и устен език е официален.
(2) Всички актове на Републиката и на нейните органи, институции и съдилища се извършва на официалния език.
Член 4
(1) България е правова Република. Всяко управление се осъществява съобразно с Конституцията и със законите.
(2) Демократична Република България е гарант за живота, за свободата, за достойнството на човека и неговите правата, създаваща условия за свободно развитие на всеки сега и гарант за едно бъдещо проспериращо гражданско общество.
(3) България може да участва в доизграждането и просперитета на Европейския Съюз съобразно с волята на народа.
Член 5
(1) Конституцията е Основен Закон и никой друг закон не може да и противоречи.
(2)Конституцията е основна юридическа ценност на целокупния български народ.
(3) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила са част от вътрешното право. Те имат предимство пред онези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
(5) Всички актове подлежат на публикуване и влизат в юридическа сила два дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.
Член 6
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред законите и съдилищата. Не се допускат никакви ограничения или привилегии на права и свободи, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние или неправомерни константни практики.
(3) Никой не може да бъде съден за действие или бездействие, което не е било обявено от действащото законодателство за престъпление към момента на извършването им.
(4)Никой не може да бъде подлаган на физически или психически мъчения при каквито и да било обстоятелства.
Член 7
Републиката отговаря за вреди, причинени от накърняване на човешкото достойнство, от нарушение или потъпкване на права, свободи и интереси, от незаконни актове или действия и бездействия на нейни органи и длъжностни лица.
Член 8
Републиканската власт се осъществява чрез функционирането на законодателна, правораздавателна и съдебна дейност.
Член 9
(1) Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на общността за защита на нашата териториална цялост.
(2) Въвежда се основен и задължителен данък „отбрана”.
Член 10
(1)Общонародните или местните референдуми, както и изборите, се провеждат въз основа на зачитане на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.
(2) Валиден резултат от референдум има, когато е даден положителен вот на 52% от избирателите по списъци..
(3) Валидни са резултатите от избори, когато е даден положителен вот на 52% от избирателите по списъци.
(4) В случаите, при които не е достигнат валидиращия праг от 52%, се насрочва нов избор след седмица и получените резултати са валидни и окончателни.
Член 11
(1) Политическият плурализъм е основният гарант за обществено достойнство.
(2) Нито една политическа организация или идеология не може да се обявява или утвърждава за републиканска.
(3) Политическите организации съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Въвежда се специален ред за учредяването, функционирането и прекратяването на политическите организации и условията за тяхната представителност.
(4) Въвежда се абсолютна забрана за учредяване на политически организации на етническа, расова или верска основа, включително и ония, които си поставят за задачи и цели насилствена промяна на установения в Републиката ред.
(5) Всички организации са равни пред законите и пред съдилищата.
Член 12
(1) Дружествата на гражданите служат за задоволяване и защита на свои интереси или права и свободи. Те са неправителствени организации.
(2) Дружествата на гражданите, включително синдикалните, могат да си поставят политически цели за да участват в местното самоуправление по определен ред и условия.
(3) Уставите на тези дружества не може да противоречат на Конституцията или на действащите закони.
Член 13
(1) Вероизповеданията са ненакърними.
(2) Религиозните институции са отделени от Републиката и училището от тях.
(3) Източноправославното вероизповедание е традиционна религия на България.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да бъдат използвани за политически цели.
(5) Висшето образование по теология се извършва в чужбина по ред и условия в закон.
Член 14
Семейството, майчинството и децата са под закрила на републиканската общност, длъжна да осигури възпроизводството на народа.
Член 15
Демократична Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа при разумното използване на природните богатства и всички земни и водни ресурси.
Член 16
(1)Трудът се гарантира и защитава.
(2) Само Учредителното Събрание има правомощията да определя данъците и таксите.
(3) При навършване на 30 години трудов и осигурителен стаж, гражданите имат право на пенсионно обезщетение в еднакъв за всички размер.
Член 17
(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава.
(2) Собствеността е лична, частна и републиканска.
(3)Личната собственост служи за задоволяване на лични битови или семейни нужди и не може да надвишава един декар за битови нужди, един декар за земеделска земя и един декар за гора.
(4)Частната собственост е част от републиканската собственост, предоставена чрез закупуване с оглед временно стопанисване и управление със задължение за заплащане на наемен труд и придобиване на печалба съобразно с изискванията на закон. Фирмите могат да притежават до 200 декара земеделска земя и до 300 декара гора. Това ограничение не се отнася до кооперациите.
(5) Въвежда се режим за управление и стопанисване на собствеността на обектите от републиканско и от общинско естество.
(6) Принудително отчуждаване на собственост за републикански или общински нужди се разрешава само въз основа на законодателен акт, при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин след предварително и равностойно обезщетение.
(7) Всяка собственост, придобита по непрозрачен, чрез незачитане на правни разпоредби или престъпен начин подлежи на конфискация по ред и условия, определени в закон
8) Личната, частната и републиканската собственост (res publicae) са неприкосновими.
Член 18
(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с общонародно значение, природните и археологическите резервати са изключителна републиканска собственост.
(2) Републиката осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на морските ни пространства.
(3) Републиката осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за България в международни споразумения.
(4) Въвеждането на републикански монопол върху железопътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества се гарантира и защитава.
(5) Условията и редът за концесии на обектите по този член и разрешения за дейности на чуждестранни граждани не могат да накърняват интересите от местно значение.
(6) Републиканските имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите.
Член 19
(1) Производството, земеделието и животновъдството в България се базират на свободна стопанска инициатива.
(2) Гарантира се на всички граждани и юридически лица възможността за реализирането на еднакви правни условия за стопанска дейност и се гарантира предотвратяване на злоупотреба с монополизма, нелоялната конкуренция и лобизма с оглед защита на потребителите.
(3) Допускат се в разумен размер и вид инвестиции за стопанската дейност на български или чуждестранни граждани и юридически лица.
(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.
(5)Печалбата на български и чуждестранни лица не може да бъде изнасяна извън България, освен в случаите на закупуване на нова технология и средства за производство.
Член 20
Републиката създава условия за балансирано развитие на отделните райони и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансово-кредитна и инвестиционна политика.
Член 21
(1) Територията е основно народно богатство, което се ползва от особената закрила на Републиката и на общността.
(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели, а промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана необходимост.
Член 22
(1) Чуждестранни граждани или чуждестранни юридически имат право да придобиват собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на България към Европейския Съюз или по силата на международен договор надлежно ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България, както и чрез наследяване.
(2) За ратифициране на международен договор по Член 22(1) се изисква гласуване с мнозинството на две трети от всички народни представители.
(3) Всякакви сделки със земя и гори, извършени след 1985 г. са недействителни.
Член 23
Републиката създава условия за свободно развитие на световните наука, образование и изкуства и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на световното и националното историческо и културно наследство.
Член 24
(1) Външната политика на Демократична Република България не може да се осъществява в противоречие с принципите и нормите на международното право.
(2) Основните принципни задачи на външната политика на България са защитата на обществената сигурност и независимостта на страната, на благоденствието, на човешкото достойнство, на основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен мир, ред и сигурност.
(3) Демократична Република България се придържа стриктно към Програмата „Партньорство за Мир” независимо от обстоятелството на прекратяване на военно-политическия блок „Нато”.
Член 25
Първи Януари на всяка Нова година се чества като официален празник - Световен Ден на Мира.
Глава втора
ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ
Упражняването на веднъж провъзгласените права поражда отговорности и задължения, както спрямо другите, а така също и спрямо човешката общност и бъдещите поколения.
Основните права и свободи на човека са неговите главни морални ценности и като права са неотчуждаеми и принадлежат на всеки по рождение.
Човешкото същество е индивид, по природа надарен с интелигентност и воля, обект на права и задължения.
Въз основа на тази общозадължителна декларация се прогласяват посочените по-долу права, свободи и принципи, за да не може който и да е да ги използва във вреда на друг.
Раздел I
Естествените Права
Член 1
Човекът има право необезпокояван от никого да диша свободно въздуха на земното кълбо, свободно да се придвижва по територията на своята политическа общност, да гледа и се наслаждава на природата, да обича и да бъде обичан.
Раздел II
Социалните права
ДЯЛ I
ДОСТОЙНСТВО
Член 1
Човешко достойнство
Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.
Член 2
Право на живот
(1)Всеки има право на живот.
(2) Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
Член 3
Право на неприкосновеност на личността
(1) Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.
(2) В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално следните принципи:
1.- на свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;
2.- на забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;
3.- на забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на търговия или печалба;
4.- на забрана за репродуктивното клониране на човешки същества;
Член 4
Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание
Никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или унизително отношение или наказание.
Член 5
Забрана на робството и на принудителния труд
(1) Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение.
(2) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд.
(3) Трафикът на хора е забранен.
ДЯЛ II
СВОБОДИ
Член 6
Право на свобода и сигурност
Всеки има право на свобода и сигурност.
Член 7
Зачитане на личния и семейния живот
Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.
Член 8
Защита на личните данни
(1) Всеки има право на защита на неговите лични данни.
(2) Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закон легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им.
(3) Спазването на тези правила подлежи на контрол от независима институция.
Член 9
Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство
Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство се гарантират в съответствие със закон, който урежда упражняването на тези права.
Член 10
Свобода на мисълта, съвестта и религиозните убеждения
(1) Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религиозните убеждения. Това право включва свободата да убеждава и свободата да изповядва разбирания или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.
(2) Правото на отказ от военна служба се признава съгласно с условията в закон, който урежда упражняването на това право.
(3) Църквата е отделена от участие в политическия живот на Републиката и училището е отделено от църквата.
(4) Висшето образование по богословие не е задължително, а дипломирането се извършва в чуждестранни духовни академии.
(5)РБ полага усилия за обединение на разделените старозаветни и новозаветни, православна и католическа църкви с оглед постигането на Глобален Мир на земното кълбо.
Член 11
Свобода на изразяване на мнение и право на достъп до информация
(1) Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата човек да отстоява аргументирано личното си мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без каквито и да било ограничения от страна на публичните власти и независимо от границите.
(2) Свободата и плурализмът на медиите се зачитат. Правото на достъп до информация може да бъде частично ограничавано с оглед защитата на лични или важни национални факти и обстоятелства за сигурност.
Член 12
Свобода на събранията и сдруженията
(1) Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, на всяко равнище, по-специално в областите на политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване, включително правото да образува и членува в синдикални или професионални съюзи за защита на своите интереси.
(2) Политическите организации се учредяват за да допринасят за изразяването на политическата воля на гражданите. Никой не може да бъде задължен да членува в каквато и да било обществена неправителствена или политическа организация.
Член 13
Свобода на изкуствата и науките
Изкуствата и научните изследвания са свободни. Академичната свобода се зачита.
Член 14
Право на образование
(1) Всеки има право на образование. Достъпът до професионално и продължаващо обучение е без никакви ограничения.
(2) Това право включва възможността да се получи безплатно задължително средно образование.
(3) Функционирането на учебни заведения има за цел зачитане на демократичните принципи на мирно съвместно съществуване. (4)Задължение на родителите е да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите философски и педагогически убеждения, зачетени съгласно с условията на закон, който урежда това им задължение.
Член 15
Свобода при избор на професия и право на труд
(1) Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия.Адвокат може да бъде всеки, завършил специалност ”Право” и назначен по трудов или граждански договор в юридическа кантора.
(2) Всеки гражданин има свободата да търси работа, да работи, да се установява или да предоставя услуги във всички държави-членки на ЕС.
(3) Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят на територията на Републиката, имат право на нормални условия за труд, еднакви с условията, на които имат право българските граждани.
Член 16
Свобода на стопанската инициатива
Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с необходимостта за развитие на необходимите за народното стопанство отрасли.
Член 17
Право на собственост
(1) Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го владее, да го ползва и да се разпорежда с него, както и да го завещава.
(2)Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон случаи или при условия срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба.
(3) Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес.
(4) Интелектуалната собственост е защитена.
Член 18
Право на убежище
Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на Женевската Конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора за Европейския Съюз и Договора за функционирането на Европейския Съюз (наричани за по-кратко „Договорите“).
Член 19
Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране
(1) Колективното експулсиране е забранено.
(2) Никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или екстрадиран към държава, в която съществува сериозен риск да бъде осъден на смърт, да бъде подложен на изтезание или на друго нечовешко или унизително отношение или наказание.
ДЯЛ III
РАВЕНСТВО
Член 20
Равенство пред закона
Всички граждани са равни пред законите и пред съдилищата.
Член 21
Забрана за дискриминация
(1) Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или допусната от какъвто и да било признак, непризнат от закон.
(2) В областта на прилагане на международното право и без да се засягат техните особени разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданство.
Член 22
Културно, религиозно и езиково многообразие
(1)Република България зачита културното, религиозното и езиковото многообразие.
(2) Въвежда се изучаването на други езици в специализирани средни училища и във висшите учебни заведения само за официалните езици на ООН: китайски, английски, испански, руски, френски и арабски.
Член 23
Равенство между жените и мъжете
(1)Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително при заетостта, труда и при възнаграждението.
(2)Принципът на равенството не пречи на запазването в действие или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо представения пол.
Член 24
Права на детето
(1) Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.
(2) При всички действия, които се предприемат от публичните власти или институции по отношение на децата, висшия интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.
(3) Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.
Член 25
Права на възрастните хора
РБ признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в неговите социални и културни дейности.
Член 26
Интеграция на хората с увреждания
РБ признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната интеграция и участието им в живота на общността.
ДЯЛ IV
СОЛИДАРНОСТ
Член 27
Право на информиране и консултиране на работниците в предприятието
На работниците или на техните представители трябва да се гарантират, на съответните им равнища, своевременно информиране и консултиране в предвидените от международното право, от националното законодателство и практики случаи или условия.
Член 28
Право на колективни преговори и действия
В съответствие с правото на България и установени практики, работниците и работодателите, или съответните им организации, имат правото да преговарят и да сключват колективни договори на съответните равнища, както и да предприемат колективни действия за защита на техните интереси, включително стачка, в случай на конфликт на интереси.
Член 29
Право на достъп до услугите за намиране на работа
(1)Всеки има право на достъп до безплатна услуга за намиране на работа.
(2)Забранява се предоставянето на информация за свободни работни места у нас или в чужбина срещу заплащане.
Член 30
Защита при неоснователно уволнение
Всеки работник има право на защита срещу всяка форма на неоснователно уволнение, в съответствие с правото и с установените практики.
Член 31
Справедливи и равни условия на труд
(1) Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му.
(2) Всеки работник има право на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди от дневна и от седмична почивка, както и на платен годишен отпуск.
(3) Обезщетенията за незаконно или неправилно прекратяване на трудовия договор се изплащат от работодателя за целия срок, през който работникът е останал без работата си или не и бил допуснат до работното си място.
(4) Правото на платен годишен отпуск се защитава винаги, независимо от това дали е полаган реално труд по време на проточили се трудови дела. Това правото се погасява с изтичане на срок от три години от датата на която уволненият е следвало да излезе в платен годишен отпуск.
Член 32
Забрана на детския труд и защита на работещите младежи
(1)Детският труд е забранен в опасни за здравето отрасли.
(2) Минималната възраст за допускане до работа не може да бъде по-ниска от възрастта, на която завършва периодът на задължително образование, без да се засяга действието на по-благоприятни за младежите правила и с изключение на ограничени дерогации.
(3)Приетите на работа младежи трябва да се ползват от пригодени за тяхната възраст условия на труд и да бъдат защитени срещу икономическа експлоатация или срещу всеки труд, който би могъл да навреди на тяхната сигурност, на тяхното здраве, на физическото, психическото, моралното или социалното им развитие, или да възпрепятства образованието им.
Член 33
Семеен и професионален живот
(1) Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, в икономически и в социален аспект.
(2) За да може да съчетава семейния и професионалния живот, всеки има право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск за раждане или осиновяване на дете.
Член 34
Социална сигурност и социална помощ
(1) Демократична Република България признава и зачита правото на достъп до обезщетенията за социална сигурност и до социалните служби, които осигуряват закрила в случаи като майчинство, заболяване, трудова злополука, зависимо положение или старост, както и в случай на загуба на работа, в съответствие с правилата, установени от международното право, от закон и от установените практики.
(2) Всеки, който пребивава и се придвижва законно на територията на България, има право на обезщетения за социална сигурност и на социални придобивки в съответствие с правото на ЕС и с националния закон и установени практики.
(3) С цел да пребори социалното изключване и бедността, в България се признава и зачита правото на социална помощ и на помощи за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства според правилата, установени от правото на ЕС и от националния закон и установените практики.
(4) Всеки пълнолетен гражданин има правото на специална социална закрила при встъпване в брак изплащана от фонд „Бъдещи поколения”.
Член 35
Закрила на здравето
(1)Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при условията, предвидени от законодателството. (2)При определянето и осъществяването на всяка политика и действия, Републиката се задължава да осигурява постоянно висока степен на закрила на човешкото здраве.
Член 36
Достъп до услугите от общ икономически интерес
С цел да насърчава социалното и териториално единство на българския народ, в България се признава и зачита достъпа до услугите от общ икономически интерес, предвиден от националните законодателства и установени практики на ЕС в съответствие с международните договори.
Член 37
Опазване на околната среда
Високото равнище на опазване на околната среда и подобряването на нейното качество трябва да бъдат включени в програмните намерения на политическите организации, съответстващи на политиката провеждана от ЕС и гарантирани в съответствие с принципа на устойчивото развитие.
Член 38
Защита на потребителите
Демократична Република България осигурява високо равнище на защита на потребителите, като съдилищата се задължават да защитават преди всичко правата на отделния човек.
ДЯЛ V
ГРАЖДАНСТВО
Член 39
Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския Парламент
(1) Всеки гражданин на България има право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейския Парламент в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.
(2) Членовете на Европейския Парламент се избират чрез всеобщо, пряко, свободно и тайно гласуване.
Член 40
Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в общинските избори
Всеки гражданин на България има право да избира и да бъде избиран в общински избори в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.
Член 41
Право на добра администрация
(1) Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите безпристрастно, справедливо и в разумен срок.
(2) Това право включва по-специално:
1.-правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него;
2.- правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна;
3.- задължението на администрацията да мотивира своите решения.
(3) Всяко лице има право на обезщетение за вредите, нанесени му от институциите или от техните служители при изпълнение на служебните им задължения, в съответствие с основните принципи, които са общи за законодателствата на държавите-членки от ЕС.
(4) Всяко лице може да се обърне към институциите на ЕС на един от официалните езици на страните-членки съгласно с международните договорености с право да получи отговор на същия език.
Член 42
Право на достъп до документи
Всеки гражданин, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава в държава-членка или има там седалище според устройствения му акт, има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, независимо от вида на техния носител.
Член 43
Европейски Омбудсман
Всеки гражданин, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право да сезира Европейския Омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, с изключение на Съда на Европейския Съюз при изпълнението на неговите съдебни функции.
Член 44
Право на петиции
(1)Всеки гражданин, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право да отправя петиции до Европейския Парламент.
(2) Гражданите имат право още на жалби, предложения и сигнали до всички нива на републиканската администрация, до всички нива на управление в дружества и до всички нива на политическите организации.
Член 45
Свободно движение и пребиваване
(1) Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава на територията на РБ и на територията на държавите-членки.
(2) В съответствие с международните договори правото на свободно движение и пребиваване може да се предоставя на гражданите на трети страни, които пребивават законно на територията на РБ.
(3) Гражданите на Демократична Република България са едновременно и граждани на Европейския Съюз.
Член 46
Дипломатическа и консулска закрила
Всеки гражданин се ползва от закрилата на дипломатическите и консулските власти на всяка друга държава-членка на територията на трети страни, в които държавата-членка, чиито гражданин е, няма представителство, при същите условия, както гражданите на тази държава.
ДЯЛ VI
ПРАВОСЪДИЕ
Член 47
Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес
(1)Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от законодателството, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
(2)Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон.
(3) Признава се на всеки възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
(3)На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие и правораздаване.
Член 48
Презумпция за невиновност и право на защита
(1) Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие със закон.
(2) На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.
Член 49
Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието
(1) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно с националното или международното право.
(2) По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи по-лекото наказание.
(3) Настоящият член не засяга осъждането или наказанието на лице, виновно за действие или бездействие, което в момента на извършването му е било престъпление по смисъла на общите принципи, признати от всички народи.
(4) Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението.
(5) Няма давност за престъпления извършени от който и да било по фашистки убеждения
Член 50
Право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление
Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден с окончателно съдебно решение в съответствие със закон.
ДЯЛ VII
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО
Член 51
Приложно поле
(1) Разпоредбите на настоящата глава се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на РБ при зачитане на принципа на субсидиарност. В този смисъл същите зачитат правата, спазват принципите и насърчават тяхното прилагане в съответствие с делегираните им компетенции и при стриктно зачитане на приоритетното международно право.
(2) Разпоредбите на настоящата глава не може да се тълкуват като разширяващи приложното поле на вътрешното право извън компетенциите на ЕС, не създават никакви нови компетенции или задачи за съдилищата и не променят компетенциите и задачите, определени в международните договори.
Член 52
Обхват и тълкуване на правата и принципите
(1) Всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, прогласени по тази Глава, трябва да бъде предвидено в закон при задължително зачитане на основното съдържание на същите права и свободи. При спазване на принципа на пропорционалност, ограниченията могат да бъдат налагани, само ако са необходими и ако действително отговарят на признати от ЕС цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.
(2) Признатите права, които са предмет на разпоредби по международните договори, се упражняват при определените в тях условия и граници.
(3) Доколкото настоящата Глава съдържа права, съответстващи на права, гарантирани от Европейската Конвенция за Защита на Правата на Човека и Основните Свободи, техният смисъл и обхват са същите както дадените им в посочената Конвенция. Тази разпоредба не съставлява пречка щото вътрешното правото на РБ да предоставя по-обемна защита.
(4) Доколкото настоящата Глава прогласява основни права, които произтичат от общите за държавите-членки конституционни традиции, тези права трябва да бъдат тълкувани в хармония с тези традиции, ако същите традиции са невъзприемчиви за мнозинството граждани на РБ.
(5) Разпоредбите, които съдържат принципи, могат да бъдат прилагани чрез законодателни и изпълнителни актове, приети от институциите, органите, службите и агенциите на РБ, както и чрез актове на държавите-членки, когато те прилагат правото на ЕС при упражняване на съответните им компетенции. Позоваването на тези принципи пред съд е допустимо само за тълкуване и проверка на законността на такива актове.
(6) Вътрешното право и установени практики трябва да бъдат взети предвид в тяхната цялост, както е повелено в настоящата Глава.
(7) Разясненията, изготвени за да направляват тълкуването на настоящата глава, се вземат надлежно под внимание от юриспруденцията на РБ.
Член 53
Степен на закрила
Никоя разпоредба на настоящата Глава не трябва да се тълкува като ограничаваща или накърняваща права на човека и основните му свободи, които в съответните им приложни полета са признати от правото на EС, от международното право и от международните конвенции, по които EС или всички държави-членки са страни и по-специално от Европейската Конвенция за Защита на Правата на Човека и Основните Свободи, както и от конституциите на държавите-членки.
Член 54
Забрана на злоупотребата с право
Никоя от по-горните разпоредби не трябва да се тълкува като даваща право да се извършва дейност или действие, които имат за цел погазване на признати права или свободи, или да се ограничават правата и свободите в по-голяма степен, предвидена в настоящата Глава.
Член 55
Контрол по изпълнението на задълженията, съдържащи се в тази глава
Изпълнението на задълженията, съдържащи се в тази Глава, е предмет на същия контрол, съобразен с този от Европейската Социална Харта.
Заключителни разпоредби - Изменения
(1)Всяко изменение с цел разширяване на гарантираните права и свободи, както и всяко изменение, са предмет на всенародно обсъждане.
(2)Всяко изменение, предложено в съответствие с разпоредбите на предходната алинея, се разглежда от Председателският Съвет, който представя приетия от него текст на Републиканския Съвет за одобрение след консултации с Парламента на ЕС. След одобряването му от Комитета на Министрите, текста се изпраща на инициаторите на референдума.
Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
Член 1
(1) Гражданите са длъжни да зачитат, да спазват и да изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата, свободите и законните интереси на другите.
(2) Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията и в законите.
(3)Гражданите са длъжни да употребяват официалния език, а чуждите - само при мероприятия на езиковите училища.
Член 2
(1) Защитата на Родината е дълг и чест за всеки български гражданин. (2)Измяната и предателството към Родината са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закон.
32) Подготовката на гражданите за защита на Родината се урежда със закон.
Член 3
(1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно с техните доходи или имущество.
(2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.
(3) Гражданите са длъжни да изберат една от двете възможности-заплата или пенсия, но не и двете едновременно.
(4)Работодателите за длъжни да внасят месечни здравни и социални осигуровки за себе си и за своите работници в еднакъв за всички длъжности размер.
(4) Работещите са длъжни да внасят всеки месец по 2% от трудовото си възнаграждение в специален фонд „Бъдещи поколения” съобразно с условията по специален закон.
Член 4
(1)Гражданите са длъжни да оказват съдействие на републиканските органи в случаите на природни бедствия при условия и по ред, определени със закон.
(2) Гражданите са длъжни да опазват околната среда.
(3) Гражданите са длъжни да опазват и защитават републиканската собственост.
(4) Гражданите са длъжни да опазват личната собственост - своя или чужда;
(5) Гражданите са длъжни да отказват членство в организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на Родината ни и единството на народа, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.
(6) Всеки гражданин, независимо от неговия политически статус, е длъжен да се яви в съда когато е поканен и е длъжен да говори истината и само истината.
Член 5
(1) Отглеждането и възпитанието на децата до навършване на пълнолетие е задължение на техните родители и се подпомага от републиканския бюджет.
(2) Родителите отговарят за вреди или щети, причинени от незаконни действия на техните непълнолетни деца.
(3) Настойниците или попечителите имат същите задължения както родителите.
Член 6
(1) Гражданите са длъжни да оказват съдействие на органите на вътрешния ред при изпълнение на техните задължения.
(2) Отказът от това задължение е основание за задържане в респективните поделения, освен ако не се касае за незаконно действие на органа.
Член 7
(1)Гражданите са длъжни да се противопоставят на всеки опит да се провеждат закрити заседания на политическите организации. В подобни случаи, ако се удостовери тази непрозрачна нагласа е основание за отвод на ръководствата или забрана за всякаква по-нататъшна дейност.
(2)Приетите по този начин решения или други актове се считат за недействителни и не могат да породят последствията, които целят.
(3) Изключение от това правило се допуска само за неправителствените организации в случаите, когато се касае за защита на непосредствени заплахи или да се защитят накърнени права на техни членове.
(4) Всеки гражданин е длъжен да поиска регистрация на международен договор на България в Секретариата на ООН в случаите, когато това не е извършено от републиканските органи.
Член 8
(1) Служителите в администрацията са длъжни да познават, зачитат и прилагат Конституцията или законите в своите актове безпристрастно.
(2) Допуска се създаването на специални фондове със задачата да спомогнат за облекчаване на републиканския бюджет в случаите на признати незаконни актове.
(3) За постигане на горната цел се въвежда специална отговорност по закон.
Глава четвърта
УЧРЕДИТЕЛНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НЕГОВАТА СТРУКТУРА
Член 1
(1) Учредителното Народно Събрание се състои от 500 народни представители, разпределени в пет експертни състава.
(2) Всеки експертен състав се състои от 100 народни представители излъчени от политическата организация съразмерно с гласуваната от избирателите квота при явни или тайни избори.
(3) Експертните състави са : „Отбрана и Вътрешен ред“, „ Финанси и Производство“, „ Земеделие и Животновъдство“, „Профилактика и Здравеопазване“, „ Съдебни и Изпълнителни Дейности“.
(4) УНС има законодателни правомощия, които осъществява чрез своите състави, заседаващи чрез сесии и чрез заседания.
(5) Ръководството на сесиите и заседанията на УНС се възлага на Председателски Съвет от петима народни представители, по един от всеки състав. Председател по право е народният представител от респективния заседаващ експертен състав.
(6) Никоя политическа организация не може да има повече от сто народни представители и то само в един експертен състав.
(7) Изключителното право да осъществява законодателни функции принадлежи на УНС и на неговите състав.
Член 2
(1) Всеки български гражданин, навършил 21 години, има правото да бъде избиран (активно избирателно право)
(2) Всеки български гражданин, навършил 18 години, има правото да бъде избирател (пасивно избирателно право)
(3) Ограничения на избирателното право се допускат, в случаите, ако някой от кандидатите е поставен под запрещение, изтърпява наказание лишаване от свобода или ако има друго гражданство.
(4) Кандидатът за народен представител, който заема републиканска служба, прекъсва изпълнението й след като бъде регистриран в избирателна комисия.
(5) Регистрираният кандидат се ползва с правото на неприкосновеност, предвидена за народния представител.
(6) Народния представител не може да бъде задържан и срещу него не може да бъде възбуждано наказателно преследване освен за престъпление от общ характер въз основа на смъкнат имунитет, гласуван от заседаващ състав на УНС или от Председателския Съвет. Разрешение за задържане не се изисква при извършено тежко престъпление, но в такъв случай незабавно се известява Председателския Съвет.
(7) Смъкнатият имунитет от провинилия се народен представител е основание за образуване на досъдебна процедура.
(8) Всяка политическа организация разполага в изборите с бюлетина, на която е изписан единствено нейния номер по жребий.
(9) Централните органи на политическите организации определят сами кои техни членове или симпатизанти са достойни да бъдат делегирани за народни представители съразмерно с получената изборна квота.
(10) Не се разрешава напускането на експертен състав под формата на независим кандидат. В подобни случаи, политическата организация има правото да делегира друг народен представител на мястото на напусналия.
(11) Всеки гражданин има правото да се кандидатира като независим народен представител, а избора му се счита за успешен при достигане на избирателната квота. В този случай, избраният е длъжен да се впише в експертен състав, в който политическа организация няма мнозинството от 100 народни представители.
(12) Регистрацията на независим кандидат за народен представител се извършва само на централно ниво, а за независими общински съветници и кметове- на местно ниво.
Член 3
(1) Учредителното Народно Събрание се учредява за срок от шестдесет години.
(2) Експертните съставите на УНС заседават веднъж на година за срок от един до два месеца съобразно с обема на въпросите за разглеждане.
(3) Четири годишен е срокът на мандата на отделния състав, чиито правомощия са делегирани по ред определен в избирателен закон.
(4) В случай на война, военно или друго извънредно положение, настъпили по време на мандата на УНС, срока на неговите правомощия може да се продължи до отпадането на тези обстоятелства.
(5) Избори за ново УНС се произвеждат най-късно до два месеца преди изтичане на мандата на действащото.
Член 4
Законността на избор може да бъде оспорена пред Конституционния Форум по ред, определен в Закон за Изборите.
Член 5
(1) Народните представители представляват своите избиратели, а така също и целия народ.
(2) Обвързването със задължителен мандат е недействително.
(3) Никой не може да бъде избиран за народен представител повече от два пъти от една и съща или от две различни политически сили.
(2) Народният представител действа в унисон с повелите на Конституцията и на законите като се задължава с устна и с писмена клетва.
(3) Устната клетвата се полага пред УНС след откриване на първата сесия и гласи: "Заклевам се в името на Демократична Република България да зачитам и спазвам Конституцията и законите и във всичките ми действия да се ръководя от интересите на отделния човек и на народа. Заклех се."
(4) Всеки народен представител е длъжен да разпише депозираната устна клетвата в писмен вид по образец, предложен от Президента.
Член 6
Народният представител не носи наказателна отговорност за изказаните от него мнения по време на заседанията, но той дължи извинение, ако е обидил някого от народните представители.
Член 7
(1)Народните представители не получават възнаграждение за дейността си в състав на УНС;
(2) Народните представители получават само работната си заплата по месторабота, чийто размер се превежда на работодателя от УНС в зависимост от реалната посещаемост на заседанията.
(3) На първата сесия се учредява Председателски Съвет, включващ по един представител от всеки състав.
(3) Членовете на Председателския Съвет се избират за срок от четири години и получават трудово възнаграждение от бюджета на УНС в разумен размер.
(4) Бюджетът на УНС е част от единния републикански бюджет и не може да бъде завишаван освен в случаите на извънредно положение или при война.
Член 8
(1) Правомощията на народния представител се отнемат предсрочно при:
1. - подаване на оставка пред състав на УНС.;
2. - влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;
3. - установяване на неизбираемост или несъвместимост;
4. - смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 решението се приема от УНС, а в случаите на т. 3 - от Конституционния Форум.
Член 9
(1)Организацията и дейността на УНС и на неговите състави се осъществяват въз основа на Конституцията и на Временен Правилник приет от него.
(2) УНС само определя времето, през което не заседава.
Член 10
(1)Новоизбраното УНС събрание се свиква на първа сесия от Президента на Републиката най-късно до един месец след изборите; ако в този срок Президентът не свика на първа сесия народните представители, тогава една пета от народните представители имат право да свикат УНС.
(2) Президентът има право да открие новоизбраното УНС с обръщение към народа и правото да предложи дневен ред.
Член 11
(1)На същата сесия УНС избира Председателския Съвет по предложение на Президента, а така също и потенциални негови заместници, действащи в случаите на необходимост.
(2) УНС избира един измежду членовете на Председателския Съвет, който го оглавява в качеството на негов Председател.
(3) Мандатът на всеки Председателски Съвет се състои от четири години.
(4) Най-възрастният присъстващ народен представител има правото да открие първата сесия на състав от УНС в качеството си на почетен Председател, като предложи дневен ред.
Член 12
(1) Председателят на УНС има правомощия да:
1. - представлява УНС и неговите състави;
2. - предлага проект за дневен ред на сесията и на заседанията;
3.- открива, ръководи или закрива сесии и заседания на състав;
4. - удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от състав на УНС актове;
5.- обнародва решенията, декларациите и обръщенията, приети от по време на сесии или заседания;
6. - организира международните връзки на всеки състав;
(2) Другите членове на Председателския Съвет подпомагат председателя и осъществяват възложените им от него дейности.
Член 13
Председателският Съвет свиква състав на заседания по:
1. - своя инициатива;
2. -искане на една пета от членовете му;
3.- искане на Президента;
5.- искане на Републиканския Съвет.
Член 14
(1) Постоянни комисии може да се учредяват по изключение.
(2) Постоянните комисии подпомагат някоя от дейностите на състав и упражняват от негово име парламентарен контрол.
(3) Временни комисии се учредяват за проучвания или за анкети.
Член 15
Длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са длъжни да се явяват пред парламентарна комисия и да и предоставят исканите от нея сведения или документи.
Член 16
(1) Всеки състав на УНС може да открие своя сесия или заседание в случай, че присъстват повече от половината му народни представители.
(2) Съставите приемат законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители.
(3) Гласуването е лично и явно, освен когато Председателският Съвет реши то да бъде тайно.
Член 17
(1)Заседанията на всички състави на УНС са открити. По изключение някой от съставите може да реши част или цялото заседание да бъдат закрити.
(2)По въпросите на Глобалния Мир не може да има закрити заседания.
Член 18
(1) Членовете на Републиканския Съвет както и всеки народен представител могат да участват в заседанията на всеки друг състав или на комисия, да се изказват, да дават становища и предложения без право на гласуване. При желание да се изкажат, те се изслушват с предимство.
(2) Всеки състав на УНС може да задължи член на Републиканския Съвет да се яви на техни заседания за да отговаря на поставени въпроси пред него или пред комисия.
Член 19
(1)Всеки състав на УНС има правомощията да:
1. -приема, изменя, допълва и отменя законите от своята сфера на законодателна инициатива;
2. -приема републиканския бюджет по приходи или по разходи и съобразно със своя предмет да дава отчет за изпълнението му;
3. -приема решение за произвеждане на републикански или местен референдум;
4. -дава амнистия
(2) Всички състави на УНС имат правомощията да:
1. - установяват данъците и таксите и определя рамка за размера на минималните и максимални параметри.
2. - насрочват избор за Президент и за Вицепрезидент на Републиката;
3. - създават, преобразува и закриват съвети по предложение на Републиканския Съвет;
4. – избират или освобождават ръководителите на Българската Народна Банка или ръководствата на други институции, определени със закон;
5. -дават съгласие за сключване на договори за международен заем;
6. -решават въпроси от отбранително естество в случаите на агресия срещу РБ и може да сключва мир;
7. -учредяват ордени и медали;
8. -определя официалните празници;
9.-изслушват годишните доклади на Върховния Касационен Трибунал, на Върховния Административен Трибунал на Главния Прокурор за приложението на Конституцията и законите за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи; може да ги одобри или да ги отхвърли.
10.- изслушват периодически доклади за дейността на институции, които изцяло или частично се избират от съставите на УНС, когато това е предвидено в закон; може да ги одобри или да ги отхвърли.
(3) Избира Републикански Съвет по реда на заключителна разпоредба;
(4) Дворецът „Евксиноград” – Варна е постоянното седалище на УНС.
(5) То може да заседава и в друго населено място в случаите на крайна необходимост.
Члeн 20
(1) Състав на УНС има правото да ратифицира или денонсира със закон международните договори, които:
1. -имат политически характер;
2. -се отнасят до участието на Република България в международни организации;
3. -предвиждат коригиране на границата на Република България;
4. -съдържат финансови задължения за Републиката;
5. -предвиждат участие на Републиката в арбитражно или съдебно уреждане на международни спорове;
6. -се отнасят до основните права и свободи на човека;
7. -се отнасят до действието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното изпълнение;
8. -изрично предвиждат ратификация.
9. - предоставят на Европейския съюз права, произтичащи от неговите актове по реда на тази Конституция.
(2) Закон за ратифициране на международен договор се приема с мнозинство две трети от всички народни представители след което договора се регистрира в Секретариата на ООН не по-късно от една седмица след ратификацията.
(3)Ратифицираните договори могат да бъдат изменяни или денонсирани само по реда, посочен в самите договори, или в съответствие с общопризнатите норми на международното право.
(4) Сключването на международен договор, който изисква изменения в Конституцията, трябва да бъде предшествано от републикански референдум.
Член 21
(1) Учредителното Народното Събрание приема закони, решения, декларации и обръщения.
(2) Законите и решенията на УНС са задължителни за всички републикански органи, за обществените организации и за гражданите.
Член 22
(1) Всеки народен представител или Републиканският Съвет имат право на законодателна инициатива.
(2) Републиканският Съвет изготвя проект за републикански бюджет и го внася за обсъждане във всеки от съставите на УНС.
Член 23
(1) Законите се обсъждат и приемат чрез две гласувания, които се извършват на отделни заседания. По изключение две гласувания може да се извършат в едно заседание в случаите на крайна необходимост.
(2) Другите актове на събранието се приемат чрез едно гласуване.
(3) Приетите актове се обнародват в "Републикански Вестник" не по-късно от два дни след положителното им гласуване.
Член 24
(1) Всеки експертен състав на УНС може да предложи да бъде гласувано недоверие на отделен член на Републикански Съвет. Предложението се счита прието, когато за него при мнозинство са гласували три състава или повече от 3/5 от всички народни представители.
(2) Когато се гласува недоверие на Председател на Републиканския Съвет се счита, че той е подал оставката си; респективният заседаващ състав предлага нов член в качеството на Председател.
(3) Ново недоверие на член на РС може да бъде гласувано след шест месеца, но не шест месеца преди да изчете мандата на експертния състав.
Член 25
(1) Народните представители имат право на въпроси и на питания до Републикански Съвет или до отделни негови съветници, които са длъжни да отговарят.
(2) По предложение на една пета от народните представители по питането стават разисквания и се приема решение.
Член 26
(1)За всяка сесия и за всяко заседание на УНС се води стенографски протокол, който подлежи на оформяне в „Дневник на Третото Учредително Народно Събрание”.
(2)Дневниците се отпечатват в брошури за нуждите на народните представители и за всички библиотеки в България.
(3)УНС има правото да издава в електронен вариант своите и на другите републикански органи актове чрез специална информационна програма. Не се допуска никакво изключение от това правило.
Член 27
(1) УНС има правомощия да учредява Сметна Палата, която да осъществява контрол за изпълнението на републиканския бюджет; избира или освобождава нейното ръководство.
Член 28
(1) Учредителното Народното събрание избира Омбудсман, който се застъпва за правата, свободите и интересите на гражданите.
(2) Пълномощията и дейността на Омбудсмана се уреждат със закон
https://www.facebook.com/IusRespondendi
Последна промяна novae1 на 06 Мар 2017, 15:21, променена общо 1 път
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 06 Мар 2017, 15:03

Новата Конституция следва да се приеме с валидност- срок от шестдесет години.
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 06 Мар 2017, 19:51

Конституция - ВТОРА ЧАСТ – с малка поправка към глава Президент от 25 Май 2016 г. и промяна при срока на републиканската принуда от 07 Декември 2016 г. и след ДВ, бр.9 от 26.12. 2017 г. и от 03.02.2017 г. Промяна при химна.
Глава пета
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
Член 1
(1)Учредителното Народно Събрание изготвя основните закони.
(2)Експертният състав на УНС изготвя главните и специфичните закони.
Член 2
(1)Юридическата сила на основните закони се гарантира с републиканската принудата за срок от шестдесет години години.
(2)Броя и вида на главните закони се определя чрез специфичен закон или с Решение.
(3) Специфичните закони се изготвят в случаите на допълнение или изменение на основните и на главните закони.
(4Никой гражданин или длъжностно лице няма правото да откаже спазването на законите.
Член 3
Другите актове на УНС или на експертен състав имат гарантирана юридическа сила за срок от един ден до 4 години.
Член 4
(1)Законите имат юридическа сила за бъдещ период.
(2)Никой закон не може да има обратна във времето юридическа сила.
(3)Отменения закон може да се ползва като аргумент за доказване на обстоятелства или факти по всички дела.
Член 5
Основните закони са:
1.- Закон за Гражданската Процедура
2.- Закон за Наказателната Процедура
3.- Закон за Административната Процедура
4.- Закон за Защита от Престъпления
5.- Закон за Семейните Отношения
6.- Закон за Трудовите Отношения
7.- Закон за Изборите
8-. Закон за Застраховането
9.- Закон за Поведението на Републиканския Служител
10.- Закон за Социално Осигуряване
11.- Закон за Данъчно-Осигурителна Процедура
12.-Закон за Международно Частно Право
13.-Закон Търговското Корабоплаване
14.- Закон Политическите Организации и Обществения Форум
15.- Закон за Неправителствените Организации
16.- Закон за Отговорност на Републиканската и на Местната Администрация за Вреди
Член 5
Юридическата сила на главните закони се гарантира с републиканската принуда за срок до 50 години от изготвянето или от приемането им.
Член 6
Някои от главните или от специфичните закони може да бъдат приемани от състав на УНС по предложение на Обществения Форум без допълнително обсъждане или дебатиране.
Член 7
(1)Общественият Форум е спомагателен структурен елемент към Републиканския Съвет и включва в своя състав според обстоятелствата от 240 до 500 представители на политически организации, които не са достигнали необходимата изборна квота.
(2) Всеки народен представител, Президентът и Омбудсманът има правото да присъства на заседания на Обществения Форум, да се изказва, да дава мнения и становища, без право на гласува обсъжданите актове.
(3) Конституционният Форум има пълномощията да касира някои от актовете на Обществения Форум когато намери това за нележащо или необходимо.
(4) За всяко заседание на Обществения Форум се съставя писмен протокол, който подлежи на обнародване в електронен вариант след края на заседанието, но не по-късно от три дни.
(5) Общественият Форум притежава собствен печат с който подпечатва изготвените актове.
Член 8
(1)Организацията, реда на функциониране, участието и отговорността на влизащите в състава на Обществения Форум се определят чрез референдум или чрез закон.
(2) Влизащите в състава на Обществения Форум политически организации имат правото да наричат себе си опозиция или „Опозиционен Форум”.
Член 9
Общественият Форум има правото да предлага на Републиканския Съвет внасянето на проекти за закон.
Член 10
Внесените проекти в заседаващия състав следва да бъдат обсъдени с предимство по дневния ред.
Член 11
Всеки проект за акт следва да бъде мотивиран с обстойна библиографска справка, да носи името на вносителя и да бъде подпечатан с печата на политическата организация-вносител.
Член 12
(1)Не се допускат проекти, за които има съмнение, че са инициирани от стопански правосубект.
(2)Общественият Форум финансира своята дейност от субсидиите на политическите организации.
(3) Коалиционните политически организации може да подпомагат Обществения Форум безвъзмездно и без условия чрез дарение на част от своите изборни субсидии.
Член 13
(1)Политическа организация, която допусне лобиране се отстранява от заседанията на Обществения Форум.
(2) Общественият Форум има права да сезира Конституционния Форум с искане за забрана на политическата организация, в случаите, когато лобизмът застрашава права, свободи и интереси на отделни граждани или застрашава права, свободи и интереси на общността.
(3) Забранено е всяко участие на представител от политическа организация, който има фирма, дялово участие в стопански дружества или се занимава с производство и търговия на наркотици.
(4) Забранено е също така участието на представител от политическа организация занимаващ се с плътска търговия, рекет и други подобни антиобществени прояви, като и подведени под наказателна отговорност.
Член 14
(1)Председателят на Републиканския Съвет свиква Обществения Форум на заседания и ги ръководи. Той има пълномощията да възложи на свой заместник някои от правата си.
(2)Председателят на Републиканският Съвет има правото да предлага дневен ред, който може да бъде допълван по предложение на присъстваща политическа организация.
(3)Пет политически организации може да свикат на заседание Обществения Форум в случаите на уважителни причини.
Член 15
(1) На заседанията на Общественият Форум могат да присъстват представители на неправителствени организации като наблюдатели по покана на Председателя или по собствена инициатива след одобрение от обикновено мнозинство.
(2) Внесените от тях писмени молби, жалби, сигнали или петиции се разглеждат преимуществено на деня.
Член 16
На заседанията на Обществения Форум могат да присъстват граждани, необвързани политически, религиозно или култово, а така също и служебни лица от масмедиите.
Глава шеста
РЕПУБЛИКАНСКИ ВЕСТНИК
Член 1
(1) Републиканският Вестник е официалното печатно издание на Демократична Република България.
(2) Той се издава от дирекция „Законодателни Актове” към Учредителното Народно Събрание.
(3) Дирекцията поддържа уеб-страница при свободен и безплатен достъп.
Член 2
(1)Дирекция „Законодателни Актове” работи съвместно с Конституционния Форум, Върховния Касационен Трибунал и Върховния Административен Трибунал,Общинските Съвети, като публикува техните актове.
(2)Забранява се предоставянето на каквато и да било законодателна или съдебна практика на стопански правосубекти.
(3)Обнародването на горните актове е изключително право на УНС. Само дирекцията има права да разпространява публикуваните в РВ актове чрез информационна програма срещу заплащане по ред и условия от закон.
Член 3
(1)Председателят на УНС има права да назначава или освобождава от длъжност директора на дирекция „Законодателни Актове” . Той осъществява контрол върху дейността на дирекцията и на редакционния екип към нея.
(2) Редакционната колегия следи за точното и еднакво прилагане на понятията в законодателните и другите актове.
Член 4
(1)Републиканската Агенция за Сигурност осигурява охраната на дирекция „Законодателни Актове”.
(2) Въвежда се строг режим за достъп до дирекцията.
(3) При несъответствие между печатното издание и изданието в уеб- страницата правно значение има текстът на печатното издание.Абсолютно меродавен е оригиналът на текста, подпечатан с републиканския печат.
Член 5
Републиканският Вестник съдържа два дяла: международноправен и вътрешноправен.
Член 6
Международноправният дял съдържа следните раздели:
1.- действащите актове на Организацията на Обединените Нации;
2.- по-важните действащи актове на Европейския Съюз;
3.- по-важните актове на Съвета на Европа;
4.- действащите актове на Международната Организация на Труда;
5.- решения на Европейския съд по Правата на Човека и Основните Свободи.
6.- международните договори на Република България
Член 7
(1)По-важните актове на ООН са задължителни да публикуване в следната последователност:
1.- Устав на ООН;
2.- решенията на Общото Събрание на ООН;
3.- всички пактове и конвенции на ООН;
4.- решенията на Съвета за Сигурност;
5.- решенията на Съвета по Попечителството;
6.- решенията на Международния Съд от Хага;
7.- всички международни договори на България, регистрирани в Секретариата на ООН;
8.- всички решенията на Комитета по Правата на Човека;
(2) Публикуват се също така съставите, адресите и други данни за всички административни служби и органи към ООН.
Член 8
(1) В Републикански Вестник се публикуват решения на международните органи от Съвета на Европа, които по-настоящем са:
1.- Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа;
2.- Комитета на министрите;
3.- Конгрес на местните и регионални власти;
4.- Европейски съд по Правата на Човека;
5.- Комисар по Човешки Права.
(2) В републикански Вестник се публикуват само решенията на упоменатите органи на Съвета на Европа, които пряко засягат България.
(3) Абсолютно задължителна е публикацията на Европейската Конвенция за Защита Правата на Човека и Основните Свободи.
(4) Всичките Решения на Съда в Страсбург се публикуват в уеб-изданието на УНС.
(5) Задължително се публикуват съставите, адресите и други данни за всички административни служби и органи към Съвета на Европа в уеб-страницата на УНС.
Член 9
(1) В Републикански Вестник се публикуват съставите на седемте най-важни органи на Европейския Съюз:Европейски Съвет, Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент, Европейската комисия, Съд на Европейския съюз, Европейската сметна палата и Европейската централна банка.
(2)По-важните действащите актове на Европейския Съюз са:
1.- договор за създаване на ЕС;
2.- решения на Европейския Парламент;
3.- всички регламенти, отнасяли се до България;
4.- някои от директивите, отнасяли се до България.
5.- решенията на Европейския Омбудсман;
6.- решенията на европейските съдилища.
(3) Задължително се публикуват съставите, адресите и други данни за всички административни служби и органи към ЕС в уеб-страницата на УНС.
Член 10
(1)Вътрешноправният дял съдържа следните четири раздела: общовалидни актове, съобщения на съдилищата, съобщения на Общини и институции и раздел „Архивен”
(2) Общовалидните актове са:
1.- актовете, приети с национален референдум;
2.- Конституцията;
3. - законите, решенията, декларациите и обръщенията на Учредителното Народно Събрание и на неговите състави;
4.- временния правилник за организацията и дейността на УНС и този на неговите пет състава;
5. – декретите и едиктите на Президента;
6. - решенията на Конституционния Форум заедно с мотивите към тях;
7.- постановленията, правилниците, наредбите, разпорежданията и решенията на Републиканския Съвет;
8.- правилниците, наредбите и инструкциите на отделните Съвети;
9. - решенията на Върховния Административен Трибунал с които се отменя всеки акт на Републиканския Съвет или на отделните съветници, когато в него са определени задължения за гражданите включително и когато се оспорват незаконосъобразни актове.
10. – всички актове на други републикански органи или институции, чието оспорване се предвижда в закон.
Член 11
Съобщения на съдилищата са:
1.- съобщения по граждански, административни и наказателни дела;
2.- призовки за свидетели;
3.- съобщения по международни дела;
4.- технико-организационни съобщения.
Член 12
(1)В този дял на Републикански Вестник се обнародват допълнително разпорежданията на председателя на Учредителното Народно Събрание, индивидуалните административни актове на отделните съветници, на ръководители на републикански или общински органи, обявления и съобщения на всички съвети, други ведомства, университети, висши училища и научни институти, общини, покани за свикване на събрания на търговски дружество с приложени към тях протоколи за свикването и други известия и съобщения на дирекция "Законодателни Актове".
(2) Обявленията за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии се публикуват - в уеб-страницата на Републикански Вестник.
(3) Годишното съдържание и азбучника на Републикански Вестник се обнародват в последния брой за текущата година.
Член 13
Председателският Съвет на Учредителното Народно Събрание утвърждава:
1. - формата, обема, годишния тираж и графичното оформление на Републиканския Вестник, както и на притурките към него;
2. -екземплярите от всеки пореден брой и на цели годишни течения, които задължително се съхраняват в дирекция „Законодателни Актове”;
3. -безплатните екземпляри и реда за тяхното разпределение.
Член 14
(1) Обнародването на актовете в двата дяла на Републикански Вестник е безплатно.
(2) За обнародване на обявленията, съобщенията, поканите и другите известия от другите раздели се заплаща такса, чийто размер се определя от Председателя с разпореждане.
Член 15
(1) Републиканският Вестник излиза в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата, когато тези дни са работни.
(2) Извънредни броеве могат да се излизат и в други дни от седмицата, включително и в неработни дни. Разрешение за издаване на извънреден брой се дава от Председателския Съвет по негова преценка, въз основа на искане от Президента, както и по искане на Председателя на Републиканския Съвет.
(3) Републикански Вестник се публикува в специална уеб-страница веднага в деня, в който излиза печатното издание.
Член 16
Раздел „Архивен” съдържа текстовете на всички отменени актове от двата дяла.
Член 17
Конституционният Форум, Върховният Касационен Трибунал, Върховният Административен Трибуна, Главният Прокурор, прокурорите, всички съдии и следователи когато изготвят мотивите си, са длъжни да се позовават първо на респективната глава от Конституцията, на респективната глава от прилагания закон с пълно изписване на неговото наименование, изписване на точната числова номерация на отделния приложим текст, без да се изписват думите „алинея и точка”, които се произнасят само при прочит.
Глава седма
ПРЕЗИДЕНТ
Член 1
(1) Президентът е официалният представител на Република България в международните отношения; той е изразител на единството на народа или на неговата представителност, овластен чрез отредените му пълномощия.
(2) Вицепрезидентът подпомага чрез своята дейност Президента, който може да му възложи някои от своите пълномощия.
(3) Президентът и Вицепрезидентът провеждат политика на Глобален Мир по земното кълбо, за съвместно мирно съществуване с други страни и народи без права да сключват военни договори.
(4) Президентът и Вицепрезидентът полагат усилия за обединяването на старозаветната и новозаветната, католическата и православните църкви.
Члeн 2
(1) Избор на Президент или Вицепрезидент се извършва поотделно за всеки в два последователни дни за гласуване по ред, определен със закон.
(2) Президент или Вицепрезидент може да бъде всеки български гражданин по рождение, навършил 35 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял през последните пет години в България.
(3) Избран е кандидата, получил повече от половината гласове на всички избиратели.
(4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидата, получил повечето гласове.
(5) Избор за нов президент или нов вицепрезидент се провежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент или вицепрезидент.
(6) Споровете относно законността на избраните президент или вицепрезидент се решават от Конституционния Форум в едномеседмичен срок от датата на обявения изборен резултат.
Член 3
(1) Избраните за Президент или Вицепрезидент разполагат с правото да бъдат преизбрани само за още един мандат от пет години.
(2) Президентът или Вицепрезидентът не могат да изпълняват едновременно функциите на народен представител, нямат права да участват в ръководството на политически организации или в други обществени организации, както и да извършват стопански дейности.
Член 4
Президентът и Вицепрезидентът се задължават устно и непосредствено пред УНС да спазват винаги и навсякъде клетвата, присъща за народния представител и се задължават чрез писмена декларация.
Член 5
(1) Пълномощията на Президента или на Вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:
1. - подаване на оставка пред Конституционния Форум;
2. - трайна невъзможност да изпълняват пълномощията си поради тежко заболяване;
3.- при невъзможност да изпълнява задълженията си за срок повече от година; ;
4. -смърт.
(2) В случаите на Член 5(1):1. и 2. пълномощията на Президента или Вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционният Форум на посочените обстоятелства.
(3) В случаите по Член 5(1):1.-4. Вицепрезидентът поема длъжността на Президента до края на мандата.
(4) При невъзможност Вицепрезидентът да встъпи в изпълнение на пълномощията на Президента, пълномощията се изпълняват от член на Председателския Съвет при УНС до избирането на нов Президент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за нов Президент и нов Вицепрезидент.
Член 6
Президентът на Републиката разполага с делегирани пълномощия да:
1.- насрочва избори за Учредително Народно Събрание, за органи на местното самоуправление и да определя датата за провеждане на национален референдум, когато за него има решение на УНС;
2. -отправя обръщения към народа или към УНС;
3. -сключва международни мирни договори в случаите, определени със закон;
4.- обнародва законите в Републикански Вестник;
5. -назначава или освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства, на постоянните представители на Република България при международни организации съгласно с предложение на Републиканския Съвет;
6.-приема акредитивните или отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители у нас;
7. -назначава или освобождава от длъжност някои републикански служители, определени в закон;
8.- награждава с ордени и с медали;
9. -дава или възстановява българско гражданство или освобождава или лишава от него;
10.- предоставя възможността за реализиране на правото на убежище;
11.- упражнява право на помилване;
12.- опрощава републикански вземания при условията на закон;
13.- наименува или преименува обекти с национално или с местно значение ;
14.- информира периодически по тримесечие УНС по всички основни въпроси от обема на делегираните му пълномощия.
Член 7
(1) Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България.
(2) Президентът назначава или освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Републиканския Съвет.
(3) Президентът възглавява Консултативния Съвет за социална сигурност, чиито права се определят със закон.
(4) Президентът може да обяви обща или частична мобилизация по предложение на Републиканския Съвет в съответствие с неотложната необходимост за защита на потенциално застрашени републикански интереси.
(5) Президентът може да обяви извънредно положение или положение на война в случаите на въоръжено нападение върху територията ни, но той няма права да сключва военни договори с която и да било страна.
Член 8
(1) В срок до две седмици от приемането на закон, президентът може да го върне в УНС посредством мотивирано Искане за допълнително или ново обсъждане, които не следва да му бъдат отказани.
(2) Състав на УНС има правомощие да приеме повторно същия закон с мнозинство повече от половината му народни представители.
(3) Повторно приетия от УНС закон се обнародва от Президента в 2-дневен срок от приемането му.
Член 9
(1) В изпълнение на своите пълномощия Президентът издава декрети и едикти, отправя обръщения, декларации или послания.
(2) Декретите се приподписват от Председателят на Републиканския Съвет или от неговият заместник.
(3) Не подлежат на приподписване едиктите, с които президентът сам решава да:
1. -върне закон, гласуван от състав на УНС за повторно обсъждане;
2. –определи организацията и реда на дейност на отделите към него и към Вицепрезидента;
3. -насрочи дата за избори или за референдум;
4. -обнародва законите.
(4). Седалището на Президента е в София, наричано Президентство.
Член 10
(1) Президентът или Вицепрезидентът не носят отговорност за своите действия или бездействия, проявени при реализиране на пълномощия им с изключение на републиканска измяна или в случаите на незачитане на клетвата.
(2) Обвинение срещу Президента или Вицепрезидента може да се повдигне по предложение на 1/4 от всички народни представители, от отделен състав на УНС, а обвинението може да се поддържа от състав на УНС, ако за него са гласували две трети от присъстващите народните представители.
(3) Конституционният Форум разглежда поддържаното обвинение срещу Президента или Вицепрезидента в едномесечен срок от гласуването му. Ако бъде установено, че Президентът или Вицепрезидентът са извършили републиканска измяна или са нарушили клетвата, Конституционният Форум е длъжен да прекрати предсрочно пълномощията на обвинения.
(4) Президентът или Вицепрезидентът не могат да бъдат задържани.
Срещу тях не може да бъде прилагана досъдебна процедура, освен за заварени тежки престъпления против личността или срещу Републиката.
Член 11
Президентът може да възлага на Вицепрезидента някои от пълномощията си по Член 6:, 6. - 11.
Член 12
Президентът е пазител на републиканския печат.
Глава осма
РЕПУБЛИКАНСКИ СЪВЕТ
Член 1
(1) Републиканският Съвет има правораздавателни пълномощия. Той е гарант за осъществяване на вътрешната политика на Република България в съответствие с Конституцията и със законите.
(2) Републиканският Съвет осигурява обществения ред като гарантира правата и свободите на гражданите. Той осъществява общо ръководство и надзор на републиканската администрация.
(3) Републиканският Съвет е длъжен периодически да информира УНС по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи от членството на Републиката ни в ООН или в Европейския Съюз.
(4) Републиканският Съвет разполага със законодателна инициатива насочена към разработване и приемане на актовете изготвени от ООН, от Европейския Съюз, за приемане или отмяна на конкретен закон и за своите действия се отчита пред УНС.
(5) Републиканският Съвет се състои от пет Съвета: „Съвет за Отбрана и Вътрешен Ред“, „Съвет за Земеделие и Животновъдство“, „Съвет за Финанси и Производство“, „Съвет за Съдебни и Изпълнителни Дейности“ и „Съвет за Профилактика и Здравеопазване“. Всеки съвет се оглавява от председател, имащ функциите на заместник-председател на Републиканския Съвет.
Член 2
Републиканският Съвет разпределя средствата, залегнали в републиканския бюджет; организира стопанисването на републиканска собственост в интерес на гражданите и на общността като цяло.
Член 3
Републиканският Съвет може да сключва, утвърждава или денонсира международни договори в случаи, предвидени в закон.
Член 4
Републиканският Съвет разполага с пълномощията да отменя незаконосъобразни или неправилни актове на председателите на Съветите към него както и на другите републикански органи.
Член 5
(1) Републиканският Съвет функционира съгласно с определени правила от закон за Републиканския Съвет.
(2) Председателят на Републиканския Съвет провежда или координира делегираната му политическа линия на правораздаване и носи отговорност за нелегитимности и деформации. Той предлага за назначаване или за освобождаване от длъжност заместник-съветниците.
(3) Съветниците имат права да ръководят отдел в своя съвет или в друг отдел, когато УНС реши друго. Те носят отговорност за своите действия и актове пред Председателя на РС.
Член 6
(1)Председателят и неговите заместници от Републиканския Съвет полагат пред УНС клетвата предвидена за народен представител.Те са избираеми измежду съставите на народните представители при УНС, а при крайна необходимост, 2/5 могат да не са избрани за народни представители.
(2) Избраният в състава на РС се освобождава от правомощията си на народен представител, като неговото място в УНС се заема от друг народен представител, предложен от политическата организация, издигнала неговата кандидатура.
Член 7
(1) Републиканският Съвет упражнява правомощия на законодателна инициатива, докато УНС избере друг състав.
(2) Две третини от заседаващ състав на УНС може да поискат оставката при следните случаи:
1.- гласуване на недоверие на Републиканския Съвет когато не осъществява законосъобразно своите правомощия или чрез бездействието си застрашава основните права, свободи или интереси на гражданите.
2.- когато тя е предложена от три състава на УНС с обикновено мнозинство.
(3)Републиканският Съвет може сам да подаде оставка, когато намери, че това е необходимо за запазване на гражданския мир и спокойствие или при смърт на Председателя.
(4) Републиканският Съвет подава оставка пред състав на УНС
(5) В случаите по предходните алинеи Републиканският Съвет може да бъде упълномощен да изпълнява някои от функциите си до избирането на нов състав.
Член 8
(1) Републиканският Съвет може да поиска УНС да му гласува доверие за проведената цялостна политика или по конкретен повод. Решението се приема с мнозинството на три състава на УНС.
(2) Когато Републиканският Съвет не получи исканото доверие, неговите пълномощия се отнемат.
Член 9
(1) Членовете на Републиканският Съвет и техните заместници нямат правото да заемат длъжности в политически организации или във фирми, да извършват стопанска дейност, освен почетна длъжност на преподавател във висше учебно заведение.
(2) Членовете на Републиканският Съвет получават трудово възнаграждение от бюджета на УНС.
Член 10
(1)Въз основа и в изпълнение на Конституцията и на законите Републиканският Съвет приема постановления, разпореждания и решения. С постановление Републиканският Съвет приема правилници и наредби,, задължителни за републиканската администрация, но нямащи задължителна сила за гражданите, освен в случаите, когато същите са инициирани от неправителствените организации.
(2)Ръководителите на отдели към РС могат да издават правилници, наредби, инструкции или заповеди, задължителни за републиканската администрация или задължителни за гражданите в горните случаи.
(3) Републиканският Съвет определя задължителни за всички рамка, в която се движи минималната и максималната работна заплата, включително и рамка на еднаква и равна за всички граждани пенсия.
(4) Републиканският Съвет определя задължителни за всички рамка, в която се движи минималната и максималната цена на стоките или на услугите и може да отменя или изменя цени, наложени от стопански правосубекти.
(5) Фонд ”Бъдещи поколения” е специален фонд, учреден чрез закон имащ за задача да подготвя бъдещите поколения за смислен живот в Република България.
Член 11
(1) Републикански служител може да бъде всеки гражданин, отговарящ на изисквания от специален закон; той е изпълнител на волята, правата , свободите или интересите на човека и на общността като цяло.
(2)При изпълнение на своята длъжност, служителят се съобразява с Конституцията и със законите, като запазва политически неутралитет.
(3) Условията, при които републиканския служител се освобождава от длъжност са:
1.- членуване в политическа или в синдикална организация;
2.- подбуждане към стачки или участие в стачни инициативи и в стачки.
3.- други обстоятелства съобразно с условията по закон.
Член 12
(1)Въвежда се наказателна отговорност за членовете на РС и за техните заместници пред ВКС, заседаващ в седмочленен състав - четирима съдии от ВКС и трима съдии от ВАС.
(2) Въвежда се регресна гражданска отговорност за членовете на РС и за техните заместници пред ВАС, заседаващ в седмочленен състав - четирима съдии от ВАС и трима съдии от ВКС.
Член 13
Всички актове на Републиканския Съвет се обнародват в „Републикански Вестник” не по късно от два дни от тяхното гласуване.
Член 14
(1)За всяко заседание на Републиканския Съвет се съставя стенографски протокол, подлежащ на оформяне в електронен вариант, респективно обнародван чрез информационна програма.
(2) Секретарят на Републиканския Съвет е отговорен за съставянето на редовни протоколи като в своята дейност се подпомага от щатни служители.
Член 15
Републиканският Съвет има свой печат с който подпечатва своите актове и който се съхранява от секретаря.
Член 16
Резиденция „Врана” – София е постоянното седалище на Републиканския Съвет, но той може да заседава и в друго населено място в зависимост от регионална необходимост.
Глава девета
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Член 1
(1) На територията на Демократична Република България действа местна администрация на общинско и областно ниво в рамките на своите граници.
(2) Със закон се създават вътрешно-правните граници и правомощията на столичната община и на другите градове.
Член 2
(1) Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.
(2) Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях Общински Съвет, а така също и чрез Общо Събрание на населението.Референдум се допуска с решение на състав на УНС по инициатива на неправителствените организации.
(3) Съставът на всеки Общински Съвет включва представители, излъчени от неправителствените организации след избори. Не се допускат до Общинския Съвет представители на политическите организации.
(4) Границите на общините могат да се променят след допитване до населението в тях.
(5) Общината е юридическо лице.
(6) Самоуправляващите се териториални общности могат да се сдружават за решаване на общи въпроси.
(7) Със закон се определят условията за сдружаване на общините.
Член 3
Органът на местното самоуправление в общината е Общинския Съвет, избиран от населението на съответната община за срок от четири години по ред, определен в закон.
Член 4
(1) Основните правомощия на Общинският Съвет се определят от Конституцията или от закон. Независимо от това, тази разпоредба не е пречка за предоставянето на други правомощия за специфични цели в съответствие със закон.
(2) Общинският Съвет разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поема инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от неговата компетентност или предоставен на друга власт.
(3) Правомощията, поверени на Общинския Съвет трябва да бъдат пълни и неограничени. Те могат да бъдат оспорвани или ограничавани от друга власт, централна или регионална, само в рамките на закон.
(4)Общинският Съвет може да приема всякакви актове сходни с тези на състав на УНС /декларации, обръщения, мораториум/, без право да издава закон.
(5) Общинският Съвет няма право да оторизира, нито одобрява референдум от местно естество или решения на Общо Събрание на населението, но може да предложи на състав на УНС да разреши някои референдуми или общи събрания, нямащи за предмет гласуването на териториални промени на Републиката.
Член 6
(1) Кметът е орган на правораздавателната власт в общината. Той се избира от населението за срок от четири години или по изключение от Общинския Съвет –до края на мандата на Общинския Съвет по ред, определен в закон.
(2) В своята дейност кметът се ръководи от Конституцията, от законите, от актовете на Общинския Съвет и от решенията на населението.
Член 7
(1)Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност.
(2) Към Кмета функционира Секретариат, в който се вписват всички договори между всички фирми, действащи върху територията на общината, а така също и договорите между неправителствените организации.
(3)Невписаните договори са недействителни и не могат да пораждат целените с тях последици.
Член 8
Финансови средства на Общинския съвет и на Областната Администрация се формират при спазване на следните принципи:
1.- Органите на местно самоуправление имат право в рамките на националната икономическа политика на достатъчно собствени средства, с които да могат да се разпореждат свободно при упражняване на правомощията си.
2.- Финансовите средства на органите на местно самоуправление трябва да бъдат съобразени с правомощията, предвидени в Конституцията или в закон.
3.- Поне част от финансовите средства на органите на местно самоуправление трябва да се получава от местни такси и данъци, чиито размери те имат право да определят в рамките на закона.
4.- Финансовите механизми, осигуряващи средствата, с които разполагат органите на местно самоуправление, трябва да бъдат достатъчно разнообразни и подлежащи на развитие, за да им позволят да следват, доколкото това е възможно на практика, естественото нарастване на разходите за упражняване на техните правомощия.
5.- Защитата на финансово по-слабите местни общности налага установяването на финансови процедури за равномерно разпределяне на средствата или на равностойни мерки, насочени към коригиране на последиците от неравномерното разпределение на потенциалните източници за финансиране, както и на разноските, които те трябва да понесат. Тези процедури или мерки не трябва да ограничават свободата на избор на органите на местно самоуправление в тяхната собствена сфера на отговорност.
6.- Мнението на органите на местно самоуправление за начините, по които да им бъдат предоставени преразпределените средства, трябва да се вземе предвид по подходящ начин.
7.- Субсидиите, предоставяни на местните общности, не трябва да бъдат предназначени за финансиране на специфични проекти. Отпускането на субсидии не трябва да засяга основната свобода на органите на местно самоуправление да определят политиката си в пределите на своите правомощия.
8.- За финансиране на инвестиционните си разходи органите на местно самоуправление се осигурява достъп в съответствие със закон до националния пазар на капитали.
Член 9
(1)Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на републиканско управление по места и за осигуряване на съответствие между републиканските и местните интереси.
(2) В Република България има пет области-Софийска, Пловдивска, Бургаска, Варненска и Търновска които са самостоятелни юридически лица.
Член 10
(1) Областният Управител координира и направлява дейностите на областната администрация.
(2) Областният управител се назначава от Републиканския Съвет.
(3) Областният управител осигурява провеждането на местната републиканска политика, отговаря за защитата на местните или на републиканските интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол върху актовете на местното самоуправление.
(4) Към Областния Управител функционира Секретариат, в който се вписват всички договори между общините, както и договорите на общините с частни лица, със стопански правосубекти и с неправителствените организации.
(5)Невписаните договори са недействителни и не могат да пораждат целените с тях последици.
Член 11
Централните републикански органи осъществяват контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местното управление само когато това е предвидено със закон.
Член 12
(1)Общинският Съвет има правото да оспорва пред съд актовете и действията, с които се нарушават права, свободи интереси на неговите граждани.
(2)Общинският Съвет има правото да оспори пред Конституционния Форум актовете на републиканската власт в случаите, когато намери, че те накърняват местните интереси.
Член 13
Организацията и реда на дейността на органите на местното самоуправление и на местната администрация се определят чрез закон.
Член 14
(1)Неправителствените организации, които възнамеряват да участват в местното самоуправление, следва да се регистрират в Секретариата на Областния Управител при условията на закон.Отказ от регистрация се обжалва в Конституционния Форум.
(2)Местният патриотизъм не е основание да се накърняват законните права и интереси на съседни или други общини.
(3)Признава се отзователно право за съветници и за кметове, действащи в ущърб на местните интереси.
(4) Не се допуска финансиране на избирателната кампания за сметка на републиканския или на общински бюджет, като предизборната кампанията се провежда за сметка на участниците чрез медиите.
(5)Избирането на съветници се извършва въз основа принципа от един до двама от всяка неправителствена организация с нестопанска цел, при определен от състав на УНС максимален за дадено населено място брой на съветници.
(6)Не се допускат повече от два мандата за общински съветник и за кмет.
Член 15
(1)Общинският Съвет, Кметът и Областният Управител притежават собствени печати, с които подпечатват актовете си.
(2) Актовете на местното самоуправление се публикуват в поне пет местни ежедневника и влизат в сила два дни след публикуването.
Глава десета
КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ
Член 1
(1) Конституционният Форум се състои от 12 медиатори, избрани от Учредителното Народно Събрание съобразно с условията в закон.
(2) Конституционният Форум може да бъде подпомаган в своята дейност от 12 помощник-медиатори избрани при равен брой от общите събрания на съдиите от Върховния Касационен Трибунал или от Върховния Административен Трибунал.
(3) Медиаторите в Конституционния Форум имат пълномощия за един мандат от 12 години. Те не могат да бъдат избирани повторно.
(4)Конституционният Форум заседава в пълен състав, когато действа като коректив на законодателната дейност. Електоралният му състав включва пет медиатори подпомагани от седем помощник-съдии от ВКТ или от ВАТ. Дисциплинарният му състав включва седем медиатори подпомагани от пет помощник – съдии от ВКТ или от ВАТ.
(5) Електоралният му състав заседава в случаите на оспорване на избора за УНС, за Президент или за Вицепрезидент.
(6) Дисциплинарният му състав заседава в случаите на престъпления или дисциплинарни провинения на съдии, прокурори и следователи от всички съдилища.
(7) За медиатор в Конституционния Форум може да бъде избран всеки, завършил специалност „Право”, притежаващ високи професионални и нравствени качества при минимален трудов, осигурителен и юридически стаж от петнадесет години.
(8) Медиаторите от Конституционния Форум избират един измежду тях в качеството на Председател с тайно гласуване за срок от четири години.
(9) Положението на член на Конституционния Форум е несъвместимо с представителни пълномощия, със заемане на републиканска или обществена длъжност, с членство в политическа организация или в синдикат, както и с упражняването на свободна, стопанска или друга платена професионална дейност.
(10) Членовете на Конституционния Форум се ползват с имунитета на народен представител. В случаите на извършено престъпление, провинилия се медиатор отговаря наказателно пред ВКТ, заседаващ в
12-членен състав, като обвинението се поддържа от Главния Прокурор.
Член 2
(1) Мандатът на медиатор в Конституционния Форум се прекратява при:
1. - изтичане на мандата му;
2. -подаване на оставка пред Конституционния Форум;
3. -влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. -фактическа невъзможност да изпълнява пълномощията си повече от една година;
5. -несъвместимост с длъжности или с дейности;
6. -смърт.
(2) Конституционният Форум има правото при тайно гласуване и мнозинство две трети от всички медиатори да снема имунитет или да установява фактическата невъзможност на медиатор или помощник-медиатор да изпълнява пълномощията си.
(3) В едномесечен срок от прекратяването на мандата на медиатор от Конституционния Форум, неговото място се заема от друг медиатор, избран от заседаващия състав на УНС.
Член 3
(1) Конституционният Форум има пълномощия да:
1.- дава задължителни за прилагане тълкувания на Конституцията и на законите след мотивирано Искане;
2.–се произнася по искане за установяване на противоконституционност на законите или на другите актове на Учредителното Народно Събрание или на неговите състави, както и на актовете на Президента или Вицепрезидента;
3.- решава спорове за компетентност между УНС и Републиканския Съвет;между Републиканския Съвет и Президента или вицепрезидента; както и спорове между органите на местното самоуправление и всичките републикански органи;
4. – се произнася относно съответствието с Конституцията на сключените от Република България международни договори преди ратификацията им, както и за съответствието с Конституцията след ратификацията, а така също и когато ратификационен закон противоречи на общопризнатите норми на международното право.
5. – се произнася по спорове за конституционността на политическите организации, а така също при спорове, породени от отказ на регистрация на неправителствена организация поради неконституционност;
6. – се произнася по поддържано от Главния Прокурор обвинение срещу Президента или Вицепрезидента.
(2) Отнемане или добавяне със закон на пълномощия за Конституционния Форум не се допуска, освен с Решение на УНС в случаите на крайна необходимост, извънредно положение или война.
Член 4
(1) Конституционният Форум образува конституционно дело по Искане за произнасяне, депозирано в писмен вид въз основа на инициатива на една пета от състав на УНС, от Президента, от Републиканския Съвет, от Върховния Касационен Трибунал, от Върховния Административен Трибунал и от Главния прокурор. Спорове за компетентност могат да се бъдат повдигани от общинските съвети във връзка с правата или задълженията им по закон.
(2) Когато установи несъответствие или противоречие между закон и Конституцията, Върховният Касационен Трибунал или Върховният Административен Трибунал спира процедурата по конкретното дело и внася Искане в Конституционния Форум.
(3) Омбудсманът може да сезира Конституционния Форум с Искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права или свободи на гражданите или на неправителствените организации.
Член 5
(1) Конституционният Форум приема решения с обикновеното мнозинство на всички негови медиатори в срок до шест месеца от постъпване на някакво Искане.
(2) Председателят на Конституционния Форум разпорежда обнародване в "Републикански Вестник" на всяко Решение не по-късно от 2 дни след гласуването. Обнародваното Решение влиза в сила веднага, след което акта, обявен за противоконституционен, не може да бъде повече прилаган.
(3) Част от закон, която не е обявена за противоконституционна, запазва действието си.
(4) Конституционният Форум може сам да се сезира в случаите на
необходимост от защита на обществени интереси.
(5) Конституционният Форум приема решенията си мотивирано, като особените становища на гласувалите против се публикуват в неговото специално печатно или електронно издание.
(6) Конституционният Форум е длъжен да уеднаквява своята практика чрез обзорна мотивировка от конкретни свои решения, без да допуска противоречия; може сам да отмени свое Решение, ако счете, че то е загубило значение или че е била допусната медиаторно-съдебна грешка.
(7) Решенията на Конституционния Форум се обнародват в електронен вариант чрез информационна програма и не могат да бъдат преотстъпвани за публикуване другаде.
Член 6
(1)Организацията и реда в дейността на Конституционния Форум се уреждат със закон.
(2) Конституционният Форум притежава собствен печат с който подпечатва Решенията си.
Член 7
(1)Решенията на Конституционния Форум имат висша юридическа сила, задължителна за всички републикански органи, политически и неправителствени организации, институции, граждани и стопански правосубекти.
(2) Неговите Решения имат действие за напред.Никой не може да се позовава на ретроактивното им действие.
(3) Изключение от горното правило се допуска само при избори.
Член 8
Резиденция „Арбанаси” е постоянното седалище на Конституционния Форум.
Глава единадесета
СЪДЕБНАТА СТРУКТУРА И НЕЙНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ
Член 1
Правосъдието в Република България, както и контрола върху правораздаването, се прогласяват от името на народа.
Член 2
(1)Съдилищата и прокуратурата са призвани да защитават правата, свободите и законните интереси на гражданите.
(2) Те дават защита на интересите на юридическите лица и на общността при доказан несъмнен републикански интерес.
(3) Съдиите и прокурорите осъществяват функцията си в качеството на независима републиканска структура. При осъществяване на отредените им функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на Конституцията и на законите.
(4) Съдебната структура разполага със самостоятелен бюджет, гласуван по ред, определен в закон.
Член 3
(1) Правосъдието се осъществява от Върховния Касационен Трибунал. Той изпълнява контролни или надзорни функции за законност на актовете на по-долните съдилища във всички случаи на граждански и наказателни дела.
(2)Правораздаването се контролира от Върховен Административен Трибунал. Той изпълнява контролни или надзорни функции за законност на актовете на по-долните съдилища във всички случаи на административни дела.
(3)Върховният Административен Трибунал се произнася по спорове за законността на актовете на Републиканския Съвет и на неговите съветници, както и при спорове срещу други актове, посочени в закон.
(4) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените в закон.
(5) ВКТ и ВАТ са третата и последна инстанция в процесите пред съдилищата.
(6) Град Пловдив е седалището на Върховния Административен Трибунал.
(7) Град Стара Загора е седалището на Върховния Касационен Трибунал.
Член 4
(1)Градският и Апелативният съд са основните съдилища от по-долна инстанция.
(2)Всеки градски съд е организиран в три колегии:гражданска, наказателна и административна.
(3)Административният и Апелативният съд функционират като втора инстанция в административните граници на петте области.
(4) Специализиран военен съд се създава само със закон при доказана необходимост.
(5) Забранява се създаването на извънредни съдилища, нито се допускат да действат чужди извънредни съдилища.
Член 5
(1)Всички съдилищата са длъжни да осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
(2) Основен принцип на съдебния процес е несъмненото установяване на обективната истина.
(3) Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато процесуалният закон предвижда ограничение.
(4) Актовете на правосъдието и тези по контрола на правораздаването се мотивират след консулт на съдебния състав.
Член 6
(1) Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.
(2) Правото на защита и реда за упражняването му се определят със закон.
Член 7
Всеки гражданин, в определени от закона случаи има правото на участие като съдебен заседател в правосъдието и при контрола над администрацията.
Член 8
(1) Прокуратурата е част от структурата на съдилищата.
(2)Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.
Член 9
Прокуратурата следи за спазване на законността, като:
1. - ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;
2.- може да извършва разследване;
3. - привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;
4. - упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;
5. - предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове като участва в граждански и в административни дела при условия и ред, предвидени в процедурните закони.
Член 10
Следователите са част от съдебната структура. Те осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в процедурния закон.
Член 11
(1) Завършилите специалност ”Право” след изтичане на тригодишен трудов и осигурителен стаж в съдебната администрация, придобиват юридически ранг „младши„ и след успешен избор могат да бъдат назначавани на републиканска щатна длъжност като съдии, прокурори и следователи.
(2) Съдиите, прокурорите и следователите се избират, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от състав „Съдебни и изпълнителни дейности” и се назначават по трудов договор от Републиканския Съвет.
(3) Председателят на Върховния Касационен Трибунал председателят на Върховния Административен Трибунал и Главният Прокурор се назначават по трудов договор от Президента по предложение на състава на УНС за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът може да откаже назначаването им, но не може да откаже назначаване при повторно направено предложение.
(4)Всеки младши съдия, прокурор или следовател е сменяем по дела, за които е необходима по-продължителна квалификация или умения.
Член 12
(1)При навършване на петгодишен трудов и осигурителен стаж, съдиите, прокурорите и следователите придобиват задължението за несменяемост до приключване на отреденото им за разглеждане дело.
(2)Президентът има права да освобождава от длъжност всички назначени само при:
1. - навършване на 65-годишна възраст;
2.- подаване на оставка;
3.- трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година
4.- по предложение на КФ след влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
5. - тежко административно нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения или действия, накърняващи престижа на съдебната структура, установени от КФ.
(2)Председателят на Върховния Касационен Трибунал , председателят на Върховния Административен Трибунал и Главният Прокурор извършили тежко административно нарушение или системно неизпълнение на служебните си задължения накърняващи престижа на съдебната структура, се освобождават от състава на УНС или от Президента въз основа на предложението на 1/5 от всички народни представители прието с мнозинство на две трети от народните представители. Президентът не може да откаже освобождаване при повторно направено предложение.
(3)Административните ръководители във всички съдилища както и прокурорите могат да заемат ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване.
Член 13
(1) За помощник-медиатори в Конституционния Форум се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко тринадесет годишен юридически стаж.
(2) Мандатът на избраните помощник-медиатори се осъществява в срок от пет години с право на преизбиране още веднъж.
Член 14
(1)Съставът „Съдебни и изпълнителни дейности” има пълномощия да:
1.- избира, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
2. - налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите;
3. - организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
4.- приема проекта на бюджет на съдебната структура;
5.- определя обхвата и структурата на годишните доклади.
6.- изслушва и приема годишните доклади на Върховния Касационен Трибунал, на Върховния Административен Трибунал и на Главния Прокурор за прилагането на приоритетното международно право,на Конституцията и на законите и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи и ги внася за обсъждане.
Член 15
Решенията за избора, назначаването, повишаването, понижаването, преместването и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи, както и предложенията, се приемат с явно гласуване.
Член 16
(1) При осъществяване на съдебната дейност съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.
(2) Гражданската отговорност на съдии, прокурори и следователи се гарантира чрез специален Фонд ”Съдебна Грешка”.
Член 17
(1) Съдебна грешка има, когато акт на по-долен съд, по-долустоящ прокурор или следовател е върнат от горната инстанция за ново преразглеждане.
(2)Допускането на шест или повече отмени през една календарна година е основание за дисциплинарно уволнение.
(3)Режимът на фонд „Съдебна Грешка” се урежда със закон.
Член 18
Цялата организация и дейност на състав „Съдебни и изпълнителни дейности”, реда за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и осъществяването на контрола върху тяхната дейност и отговорности, се уреждат със закон.
Глава дванадесета
СИМВОЛИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Член 1
Гербът на Демократична Република България е изображение на нейната територия което означава, че България е юрисдикция, призната от всички юрисдикции по света.
Член 2
(1) Печатът на Демократична Републиката е кръгъл и сух, в центъра на който е поставен герба.
(2) Президентът полага печат върху всички актове, изготвени от целия или отделен състав на Учредителното Народно Събрание.
(3) Актовете на Републиканския Съвет се подпечатват с мокрия печат.
Член 3
(1) Знамето на Демократична Република България е трицветно: синьо, зелено и червено, поставени водоравно от горе на долу.
(2) Знамето може да бъде издигано навсякъде по решение на Учредителното Народно Събрание или от всяка обществена организация или гражданин в обекти - тяхна собственост.
Член 4
Песента „Де е България„ е химнът на Демократична Република България.
Член 5
Град Варна е столицата на Демократична Република България.
Глава тринадесета
ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ
Член 1
(1) Правото на инициатива за изменение или допълнение на Конституцията принадлежи на отделен състав на Учредителното Народно Събрание или на Президента.
(2) Предложените изменения или допълнения следва да бъдат поставени за разглеждане не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца след депозирането им в секретариата.
Член 2
(1)Разгледаните и приети изменения или допълнения са валидни, ако за тях са гласували три от съставите на УНС.
(2) Валидни са три гласувания в различни дни.
(3) В случаите, при които внесеното предложение за изменение или допълнение не получи одобрение от един или два състава при три гласувания, същото предложение може да бъде депозирано отново едва сред шест месеца. При новото разглеждане предложението се приема, ако за него са гласували три състава при две гласувания в различни дни.
(4) Независимо от горните хипотези, предложението се счита за валидно, ако мнозинство от три четвърти от всички народни представители при три гласувания в различни дни са го одобрили.
Член 3
Валидността на одобреното предложение за изменение или допълнение се приема с Решение на УНС, което влиза в сила за народните представители веднага, а за гражданите - два дни след публикуването му.
Член 4
(1)Всеки проект за нова Конституция, както и проект за промени в територията се разглежда от Учредителното Народно Събрание в пълен състав в сроковете по член 2.
(2)За валидността на одобрените проекти се изисква мнозинство от четири състава или 4/5 от всички народни представители.
(3)Допустими са изключения от правилото в горните две алинеи, единствено и само при неизбежна отбрана.
Член 5
(1) Правомощията на Учредителното Народно Събрание се считат погасени сред изтичане на 20-годишния срок за който е избрано. В този случай Президентът обявява нови избори, които се насрочват от него по реда и съобразно с правила, определени със закон.
(2) Републиканският Съвет може да осъществи горните правомощия на Президента в случаите на попечителство, наложено от ООН.
Глава четиринадесета
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И НЕПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
(1)Президентът открива първата сесия и предлага дневен ред.
(2) Учредителното Народно Събрание влиза в правомощията си веднага след като Президентът провъзгласи тази Конституция и обяви прекратяване действието на предходната конституция.
(2) На първото заседание народните представители, Президентът, и Вицепрезидентът полагат задължително предвидената в тази Конституция клетва. Веднага след тях задължително полагат клетва председателите на Върховния Касационен Трибунал и на Върховния Административен Трибунал, Главният Прокурор и Омбудсманът.
Член 2
(1) Всички заварени закони запазват временно действието си, ако не противоречат на тази Конституцията.
(2) Всеки гражданин може да се позове на противоречивост на Конституцията безсрочно и съдилищата са длъжни да се произнесат.
Член 3
(1) Президентът предлага избирането на Председателски Съвет и на негов Председател чрез жребий и веднага след избора закрива второто заседание на първата сесия, а новоизбраните влизат в правомощията си веднага.
(2)На второто заседание се подлага на гласуване състав на Републиканския Съвет.
(3)Избраните в неговия състав полагат предвидената в тази Конституцията клетва.
Член 4
(1) Избраният председател на УНС се излъчва по принцип от състав „Съдебни и изпълнителни дейности”, имащ права да открива третото заседание на УНС и предлага разработването на Временен Правилник за организация на работата на събранието като предлага състав на временна комисия.
(2) Председателят след избора обявява три дни за размисъл върху допълнения или изменения по предложения проект за Временен Правилник и закрива третото заседание.
(3) Непосредствено след приемането на Временния Правилник всички народни представители от петте състава задължително се ангажират с приемането на основните закони.
Член 5
Трудовите договори на съдиите, прокурорите и следователите веднага след провъзгласяването на Конституцията се прекратяват, но те остават да изпълняват длъжността и задължения си до евентуален нов избор. В тези случаи трудовото възнаграждение се определя от събранието в разумен размер.
Член 6
(1) Изборите за общински съвети се провеждат в срок до пет месеца от провъзгласяването на тази Конституция.
(2) Избраните до тогава Президент и Вицепрезидент запазват пълномощията си до края на отредения им от отменената конституция мандат.
(3) Министерският Съвет (Правителството) продължава да изпълнява функциите си до избирането на Републикански Съвет.
Член 7
Тази Конституция влиза в сила за новоизбраните веднага след прогласяването и, а за гражданите и длъжностните лица – два дни след нейното обнародване в "Републикански Вестник".
Член 8
Територията на България е изключителна собственост на българските граждани, които има правото да я владеят и да ползват благата от нейната природа сега и от бъдещите поколения завинаги.
Член 9
Никой човек, орган или институция, организация или който и да е, нямат правото да се разпореждат с територията в ущърб на нейната цялост. Никой.
Член10
Официалният празник Първи Януари на всяка Нова година – Световният Ден на Мира – не може да бъде променян при никакви обстоятелства.
Член 11
Тази Конституция е приета чрез референдум и за нея са гласували общо …българи.
От все сърце пожелаваме и желаем щастие, благополучие и дълъг живот на сегашните и на идните ни поколения
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот neutralen » 06 Мар 2017, 20:19

Не се занимавай с неща които не разбираш :shock:
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот gridiron » 06 Мар 2017, 21:40

neutralen написа:Не се занимавай с неща които не разбираш :shock:

Какво има за разбиране? Пармала за пред Световната общност Виждатели България е правова и демократична "държава "На практика тотално погазване на Конституцията от властоимащите
gridiron
Потребител
 
Мнения: 282
Регистриран на: 10 Ное 2013, 21:28

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот lawchoice » 06 Мар 2017, 23:27

neutralen написа:Не се занимавай с неща които не разбираш :shock:

Да, безспорно от писанията на авторът на темата личи, че твоята препоръка към него е точна и адекватна!
Обаче, нали виждаш, че съществуват индивиди, като gridiron, които да го кажем така са останали неудовлетворени от решаването на казусът им от органите на съдебната власт. За тях и с оглед емоционалното им състояние, предложеният от автора текст е верен и правдив, макар и той от правна гледна точка да представлява един буламач /манджа с грозде, каквато несъмнено се получава при такъв подход и използване на подобни нормотворчески техники/.
Един пример ... Съгласно посоченото от автора на темата, гражданите като физически лица, разполагат безусловно с възможността да се обърнат към съда с оглед защита на техните законни права и интереси. Същите тези граждани, обаче, вече в ролята на учредители на юридическо лице, за да сезират надлежно съда от негово име следва да установяват несъмнен републикански интерес. Такова възприятие е не само юридически, но и житейски необосновано... За какво стимулиране на стопанската инициатива може да става въпрос при такава хипотеза.

gridiron,
Не исках да се включвам по другите теми, по които последно си участвал, за да не разводнявам коментарите по поставените правни въпроси. Коментираш правните знания на съдии и прокурори, но никъде не прочетох по темите, в които си участвал, адекватен и безпристрастен анализ на твоето, респ. на поведението на процесуалните ти представители /това, че са двама не е аргумент, който да обосновава правната стойност на твърденията ти по делото/, което да оправдава, хайде не от правна, но от житейска страна правотата на аргументите ти. Нападките и съмненията в корупция не са аргументи, а подлежат на установяване по надлежния в тази държава ред., след което може да бъде допусната и отмяна на порочния съдебен акт.
Това е пътят за утвърждаването на правовата държава, а не този който автора на темата и ти сте предпочели да извървите...
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 760
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот Melly » 07 Мар 2017, 11:42

Идва ми в повече енергията на ентусиасти като тези, оформили групичка във Фейса... :lol: :lol: :lol:
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7841
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 07 Мар 2017, 18:13

Melly,Може да идва повечко, ама на празна глава така е. Само един що-годе каза нещо по-съществено, но общо взето сте туристи в правото както виждам.Не можете да прецените, че досегашната конституция е пошла, а и не е съвременна. Аз не признавам нито един юрист, който ми твърди, че кодекс било закон.Било, ама друг път.Всичките сте с промити мозъци, оформени от невежестгвото на един виден преписвач-ярослав радев.
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 07 Мар 2017, 18:18

neutralen написа:Не се занимавай с неща които не разбираш :shock:

Я кажи бре момко, ти какво разбираш. Има, както се предвижда по този текст, по-удачна техника да се отрази нормата. Техника, която премахва допълнения с букви, запетайки и прочее дивотии.Досегашната е остатък от "каменната ера" на правото.
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот ch3oh » 07 Мар 2017, 18:27

Един мой преподавател, навремето казваше: "Господ да те пази от учен-недоучен!"

Двоумя се каква е повече тази дивотия:
- повече жалка, или
- повече смешна?
ch3oh
Активен потребител
 
Мнения: 1021
Регистриран на: 21 Ное 2007, 12:03

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 07 Мар 2017, 19:52

ch3oh написа:Един мой преподавател, навремето казваше: "Господ да те пази от учен-недоучен!"

Двоумя се каква е повече тази дивотия:
- повече жалка, или
- повече смешна?


Как ще можеш да проумееш какво се казва, щом си постоянно C2H5OH посочи нещо, коуето е най-жалко, та да ти видя акъла заблуден.
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 07 Мар 2017, 20:11

lawchoice написа:
neutralen написа:Не се занимавай с неща които не разбираш :shock:

Lawchoice
за да сезират надлежно съда от негово име следва да установяват несъмнен републикански интерес. Такова възприятие е не само юридически, но и житейски необосновано... За какво стимулиране на стопанската инициатива може да става въпрос при такава хипотеза.
1.- не може да има спор, че стопанство е съществително, а стопанска е прилагателно.
2.-Стопанствата у нас бяха колективни органи за производство, следователно тази норма насочва повече към тях, които са юридсически лица.Струва ми се, че много повърхностно разбирате тази свободна стопанска инициатива.Значе, че според Вас трябва да можем да си произвеждаме всякакви оръжия и да ги продаваме, или да произвеждаме опиати и да ги пласираме.Ей тъй съвсем свободно, без ни най-малката рестрикция. Или пък пълни с Е-та храни, тровещи човека. Именно за това в заглавието е казано ПРИНЦИПИ, а конкретиката на нормирането следва да съобрази в последствиес изказания мотив за републикански интерес.Съветвам Ви да се откажете от неолибералния буламач, който се опитват отново и отново да ни натрапят, до степен на пълното затъпяване да се квалифицират нови принципи като буламач.
Колкото до житейската обосноваността, която не наримате в текста, този проект за ОСновен Закон няма за задача да отрази състоянието до сега, а да предвиди друг път на развитие, който да не ни доведе до самоунищожение.Помислете върху това!Предпочитам да ми отговорите на личната поща, а не тук, тъй като предизвиквате заядливост, добре оформена, няма спор.
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот neutralen » 07 Мар 2017, 21:16

Юзъра се напъва и сигурно скоро ще се изпусне - ще си признае от къде е е заимствал тази нова "законодателна" техника. Не вярвам сам да го е измислил - всяка крушка си има опашка. ;-)
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот ch3oh » 07 Мар 2017, 21:49

Как ще можеш да проумееш какво се казва, щом си постоянно C2H5OH посочи нещо, коуето е най-жалко, та да ти видя акъла заблуден.

Концентрирай се между първата главна буква и последната точка.

В подходящите заведения Цезар и Наполеон със сигурност ще оценят интелектуалният размах.
И в най-лошите си представи не съм мислил да се съпоставям с подобни Капаци тети.
ch3oh
Активен потребител
 
Мнения: 1021
Регистриран на: 21 Ное 2007, 12:03

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот lawchoice » 08 Мар 2017, 00:43

novae1 написа:
lawchoice написа:
neutralen написа:Не се занимавай с неща които не разбираш :shock:

Lawchoice
за да сезират надлежно съда от негово име следва да установяват несъмнен републикански интерес. Такова възприятие е не само юридически, но и житейски необосновано... За какво стимулиране на стопанската инициатива може да става въпрос при такава хипотеза.
1.- не може да има спор, че стопанство е съществително, а стопанска е прилагателно.
2.-Стопанствата у нас бяха колективни органи за производство, следователно тази норма насочва повече към тях, които са юридсически лица.Струва ми се, че много повърхностно разбирате тази свободна стопанска инициатива.Значе, че според Вас трябва да можем да си произвеждаме всякакви оръжия и да ги продаваме, или да произвеждаме опиати и да ги пласираме.Ей тъй съвсем свободно, без ни най-малката рестрикция. Или пък пълни с Е-та храни, тровещи човека. Именно за това в заглавието е казано ПРИНЦИПИ, а конкретиката на нормирането следва да съобрази в последствиес изказания мотив за републикански интерес.Съветвам Ви да се откажете от неолибералния буламач, който се опитват отново и отново да ни натрапят, до степен на пълното затъпяване да се квалифицират нови принципи като буламач.
Колкото до житейската обосноваността, която не наримате в текста, този проект за ОСновен Закон няма за задача да отрази състоянието до сега, а да предвиди друг път на развитие, който да не ни доведе до самоунищожение.Помислете върху това!Предпочитам да ми отговорите на личната поща, а не тук, тъй като предизвиквате заядливост, добре оформена, няма спор.


Пиша отново по темата, единствено и само, с оглед положения от Вас труд при изготвянето на проекта.

Не ми се влиза в излишни полемики, относно правната стойност на предложения от Вас проект, доколкото с оглед поведението Ви, те биха породили нови и то, както е видно, безкрайни спорове.

Абстрахирайки се от юридическия анализ, това не е моята /като гражданин на тази държава/ Конституция, още повече на 21 век. Повече ми прилича, на някой забравен, и тогава не възприет, проект на Конституцията от 1947г. Говорите за самоунищожение, ами Вие сте направили всичко възможно, чрез предложения от Вас текст, да го подсигурите.

Добре би било, при следващото презентиране на изготвения от Вас проект, да се съобразите с изискванията на 21 век в тази насока, като поне отстраните очевидните грешки /във връзка с използваните термини и абривиатури на ВКС и ВАС/,

Друг - Вие, а не аз, предизвиква заядливи коментари по темата, ясно личи от коментарите по темата. Поне бъдете обективен, ако не друго!

Нищо лично!
Бъдете здрав и лека вечер!
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 760
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот lawchoice » 08 Мар 2017, 13:33

Melly написа:Идва ми в повече енергията на ентусиасти като тези, оформили групичка във Фейса... :lol: :lol: :lol:


Честит 8 март! 8)

Поздрав от едни празноглав и зомбиран турист!

Успешен ден!
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 760
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 08 Мар 2017, 13:38

Разбирам отново, че си обременен с категориите на твоите професори по право. Откъде накъде реши, че бъркам абревиатурите на ВКС и ВАС.Те са остатък от 19 век, нещо, което не си разбрал от моя постинг.ВКТ и ВАТ са нови наименования на съдилища, които тепърва ще се учредята с тази конституция.А твоите разбирания за повели на 21 веке никак не може да се разберат от изнесения псевдокритичен материал. А как така реши, че точно към самоунищожение се отивало с моя скромен прект. Посочи, все пак, онзи текст, който поддиква към подобна политика и не посочиш ли, макар че никога не съм псувал някого тук по Форума, считай, че съм го направил.
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 08 Мар 2017, 13:47

Неутрален.
Особено за техниката, от никъде не е заимствана, а е следствие на извода, че къдренето на закон с допълнителни букви от азбуката при допълнения не е удачен начин на нормиране.Това, което предлагам, никога няма да допусне внасянето на допълнения и изменения по стария начин, тъй като към всеки член, може да се добавят нови алинеи или да се премахват пякои.Това никога не може да промени номерацията на следващите членове. Помисли малко, без да се заяждаш, както онзи, изписал се ПравенИзбор на английски.
Ако имате нови виждания, няма проблем да ги споделите.но хич не мога да приема наукообразните архаизми на самодостатъчния правист от с.Горно Нанадолнище.
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот Melly » 08 Мар 2017, 13:54

lawchoice написа:
Melly написа:Идва ми в повече енергията на ентусиасти като тези, оформили групичка във Фейса... :lol: :lol: :lol:


Честит 8 март! 8)

Поздрав от едни празноглав и зомбиран турист!

Успешен ден!

Благодаря!
Като казваш, че си турист, да не би да се шляеш по някои снежни писти?
Я по-кротко, а седни и работи - хихиииииии :lol: :lol: :lol:
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7841
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Нова Конституция на 21 век

Мнениеот novae1 » 08 Мар 2017, 14:17

Melly,
Ако трябва да честитя Осми Март на някого тук, това ще да е за наукообразния субект-LawChoice, който познава всички проекти на Конституция на България от 1947 г. Безспорно, има заемки, но те са пригодени съобразно с нашата действителност и с националния ни несломим дух. Ама нищо от 1947! Тази дама явно се дразни от факта, че сивото и вещество не може да изфабрикува нещо ново, докато при тебе препоръката да седна и да се понапъна е приемлива закачка! Има едно-две нещица от този мой проект, които може да се поставят на обсъждане-или приемане или отрицание, преди да се пуснат на референдум.За стопанската инициатива например. Би могло да се каже така: На гражданите и юридическите правосубекти/лица/ се осигурява възможността за свободна производствена, търговска и финансова дейност.../ при условията в закон./ което като принцип, не е задължителна часта в скобите. Може би разбираш, че мнозина се дразнят от факта, че не знаят какво е това България.Нито пък какво е това държава и това република и несъмнения факт, че давам почти ново определение за възприемане, за да не се пораждт повече хилядолетни спорове.
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Следваща

Назад към Обсъждане на законопроекти


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron