начало

МВР описа 31 индикатора за психични проблеми на полицаите МВР описа 31 индикатора за психични проблеми на полицаите

ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Дискусии и казуси в областта на административното право и процес
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот nikodim77 » 02 Юни 2019, 03:40

Здравейте,
Пускам темата с оглед на това да поразсъждаваме по нея повечко съфорумци.
След съдебен контрол срещу решение на една от „великите” държавни комисии на страната ни, която комисия следва да е балансьор между потребителя и ЕРП-тата, но уви не е! Първоинстанционният съд (АСАГ) постановява, че атакуваното решение на същата на практика не струва и го връща с указания за ново разглеждане на случая. Та тази комисия вместо да изпълни указанията, които са много стойностни и отлично мотивирани, решава да обжалва пред ВАС. Съответно от ВАС изпращат препис от касац. жалба като в съобщението към нея е налице следния текст:
„ В 14-дневен срок можете да подадете писмен отговор, за който се прилагат съответно чл. 259, ал. 2 – 4, чл. 284 от ГПК.
И така, въпросът над, който ми се ще да дискутираме е:
Защо ВАС в съобщението с указанията за отговор препраща към текста на чл. 284 от ГПК?
Всъщност дори в цитирания от съобщението текст, след „чл. 284 от ГПК липсва продължението – „…вр. с чл 144 от АПК
Личното ми мнение е, че това указание за прилагане на чл. 284 от АПК е неправилно, дори незаконосъобразно. Съображения за това ще изложа по-долу и ще се надявам на дискусия по въпроса.
Правилата на ГПК се прилагат в административното правосъдие само по неуредените в дял III на АПК въпроси – чл. 144 от АПК. Но разпоредбата на чл. 213а от АПК е наименувана "Отговор на касационната жалба" и считам, че урежда изчерпателно въпросът с подаването на отговор. В нормата липсва препращане както например при чл. 287, ал. 1 от ГПК, така и при чл. 284 от същия кодекс. В този смисъл считам, че приложението на чл.284 или чл. 287, ал. 1 от ГПК от ГПК не могат да бъдат обосновани и с аналогия на закона, тъй като не са налице предпоставките на чл.46, ал.2 от ЗНА, при които е допустимо правоприлагане по аналогия. Текстът на чл. 213а от АПК не е неясен, нито е непълен. След указанията за възможността страната да подаде отговор липсват по нататъшни такива, както при чл. 287, ал. 1 от ГПК, който продължава със „…за отговора се прилагат съответно разпоредбите…

Е, както по-горе написах; ще се радвам на дискусия и аргументи по изведения въпрос. :roll:
nikodim77
Потребител
 
Мнения: 727
Регистриран на: 23 Апр 2009, 14:29

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот Melly » 02 Юни 2019, 13:06

Здравей, nikodim77,
Не съществува никакво колебание нито в доктрината, нито в съдебната практика относно изискванията както касационната жалба, така и отговора по нея да имат необходимото съдържание и представителна власт, в случай на необходимост от такава.
Нормата на чл.144 АПК недвусмислено препраща към разпоредбите на ГПК относно неуредените случаи в АПК.

На поставения въпрос това е нормата на чл.284 ГПК вр. чл.144 АПК.

Или още по-кратичко - отговорът на кас.жалба трябва да е приподписан от , заинтересовано лице с юридическа правоспособност, адвокат или от лице с юридическа правоспособност - юрисконсулт, което е условие за редовност и допустимост за касационното производство.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7841
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот nikodim77 » 02 Юни 2019, 14:49

Привет Мели,
С риск да се приравня към някои от твърдоглавите съфорумци, на част от които съм „се карал” за твърдоглавието, частично ще ти опонирам.
Съдебната практика, че и правната доктрина приемат, че приподписването на касац. жалба и респ. отговор на такава е задължителен реквизит, но това в ГПК. До миналогодишните промени в АПК такова изискване не съществуваше назад в годините. И както в предходният си пост написах, след промените в АПК следва да се счита, че въпросът с отговора е уреден. Съдебната практика, която е обширна по въпроса за прилагане на чл. 144 от АПК е недвусмислена в посока, че този чл. 144 се прилага само при неуредени в АПК въпроси. Чл. 212 от АПК указва, че касац. ж. следа да е приподписана от адвокат или от лице с юрид. правосп., но не и чл. 213а. Докато в ГПК изречение второ от ал. 1 на чл. 287 изрично урежда, че и по отношение на отговора важи изискването за приподписване, като препраща към чл. 284.
Все пак законодателя (както аз си го наричам законо„творец”) е сътворил някакви що-годе изрични текстове…?
Да съжденията ми за неприлагане по аналогия не са съвсем необорими и аз самия съм леко разколебан… :roll:
nikodim77
Потребител
 
Мнения: 727
Регистриран на: 23 Апр 2009, 14:29

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот Melly » 02 Юни 2019, 18:16

Не намирам основания да променя мнението си, тъй като съпоставяйки разпоредбите за приложимост на нормите на ГПК се налага извод, че имаме две препращащи норми от АПК -
чл.228 АПК (1), която за неуредените въпроси в глава "касационно производство" указва приложимост на съответните разпоредби за първоинстанционното производство, а от своя страна разпоредбата на чл.144 АПК (2) указва приложимост на разпоредбите на ГПК за неуредените въпроси в първоинстанционото производство по АПК.

Указанието на съда: „ В 14-дневен срок можете да подадете писмен отговор, за който се прилагат съответно чл.259, ал.2 – 4, чл.284 от ГПК", е правилно и законосъобразно, с оглед на което считам, че следва да бъде изпълнено точно.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7841
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот nikodim77 » 02 Юни 2019, 23:59

Привет отново!
Продължавайки с твърдоглавщината ще вметна, че в цитирания от теб текст на чл. 228 също се казва, че е само за неуредените въпроси… В подкрепа на горните ми мнения ще представя част от стенограмата от заседание на правната комисия при Нар. събрание, на което събрание е обсъден за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. В това заседание именно е отпаднал текста – предвиждащ изискването за отговора по К.Ж. да е с реквизитите като за същата. Ще вметна, че единия член на комисията е председателят на ВАС, друг член на същата е Проф. по административно право Проф. Иван Тодоров. Ето текста:
„Пристъпваме към § 59 – за създаване на нов чл. 213а, със заглавие „Отговор на касационната жалба“. Имаме само текст на вносител.
Имате думата за изказвания.
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Становището на Върховния административен съд е добре написано, но смятам, че трябва да отпадне последното изречение, тъй като това препраща към изискване за касационни жалби и съответно ще се налага преподписване на отговора. Смятаме, че не е редно при отговора да има преподписване. (Реплики.)
Да, което приехме преди малко. Приехме преди малко, че касационната жалба трябва да бъде преподписана от адвокат. Смятаме, че когато „който инициира производство пред Върховния административен съд“ – следва да има преподписване от адвокат, но не и ответникът по касационната жалба. Мисля, че е логично.
Второто изречение на чл. 213а, ал. 1: „За отговора се прилагат съответните изисквания за касационната жалба“ и веднага, автоматично води преподписване на отговора от адвокат, докато при касационното оспорване е нормално, понеже се образува ново производство с определен предмет и там е редно да си има преподписване от адвокат, но за отговора… (Реплики.)
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, това е – е уместно да се добави запетая вместо точка, без изискването за преподписване.
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Аз пак питам: кому е нужно да отговаря на изискванията за касационна жалба. Касационната жалба е сезираща жалба. Тя сезира по-горните инстанции с конкретни твърдения и пороци. В отговора можеш да напишеш каквото си искаш. То си е твоята работа. Няма преклузии тук… (Шум и реплики.)
Аз наистина не виждам логика. Може би това са имали, но… (Реплики на изключени микрофони.)
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Те се прилагат – всички изисквания на чл. 212, ал. 1 без т. 4. Искането винаги е да се отхвърли жалбата, така че… (Реплики.) Или частично.
Заповядайте, господин Професоре.
ИВАН ТОДОРОВ: Разбирам логиката на нещата. И аз следвам същата логика, но мисля, че не е толкова съществено, тъй като може и да не се подаде отговор на касационната жалба и след като може да не се даде отговор, в аргумент на по-силното основание, няма защо да се слагат и допълнителни изисквания.
Хубаво би било да ги има. Не казвам, че не е хубаво, но аз бих… Добри са аргументите на съдиите от ВАС и ме убеждават в това нещо. Иначе, хубаво е да се направят тези промени, но пък не трябва и да се прекалява с промените.
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Другият аргумент – дори, ако не отговаря на изискванията, какво от това? Отговорът не отговаря на изискванията и… (Смее се.)
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Тук не важи изискването на ГПК, концентрационното изискване на ГПК.
РЕПЛИКА: Там имаш санкция, ако не отговориш, а тук нямаш санкция. Тук не е задължително. В ГПК имаш санкция, ако не отговориш. Не са съпоставими въобще…

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Колеги, правя предложение по чл. 83 за отпадане на изречение второ от ал. 1 на новия текст, който се предлага за член нов 213а.
Други изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението по чл. 83 за отпадане на изречение второ.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Отпада. ”

Отделно от горното имах възможността да се запозная още редица материали и мнения по въпроса, които отхвърлят нелепото изискване и отговора по касация да е подписан от юрист.
Така де... Аз ще пусна отговора. Ако ми дойде определение за отстраняване на нередовности ще обжалвам с ЧЖ, която ще аргументирам с горните мотиви по темата и още други, пък да видим какво ще се случи. Естествено какъвто и да е резултата ще бъда отговорен да го споделя тук по темата. ;)
nikodim77
Потребител
 
Мнения: 727
Регистриран на: 23 Апр 2009, 14:29

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот Melly » 03 Юни 2019, 00:36

.............
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Отпада.

Така ще е докато законотворците ни внасят поправки в нормативни актове "на парче", като пришиват кръпка след кръпка....
Само че, препращащата към чл.284 ГПК норма си стои непокътната, нали?

П.П. Четейки стенограмата - Да им имам аргументите... мъкааааа....мъка.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7841
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот nikodim77 » 03 Юни 2019, 01:51

Не, никъде в АПК не си стои препращаща норма към чл. 284 от ГПК.
Това препращане (указание) е налице в съобщението – придружаващо Ж. на касатора, за което съобщение си мисля, че така бланкетно е отпечатано в деловодството.
Ще видим тая работа как ще се развие..?! :roll: Но тепърва имам да подготвя отговора, а това ще се случи някъде след средата на седмицата. А след тая сага предстои тежкото дело за обезщетение от страна на ЕРП-то, което си мисли, че държи Господ за шлифера... Делото ще е тежко предвид сумата, която вече минава 15-16000 лева.
Благодаря ти Мели, за хубавия диалог и отделеното време! :)
nikodim77
Потребител
 
Мнения: 727
Регистриран на: 23 Апр 2009, 14:29

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот lawchoice » 03 Юни 2019, 02:03

nikodim77 написа:...Но тепърва имам да подготвя отговора, а това ще се случи някъде след средата на седмицата...


Ти ли си този, който ще подпише отговорът на КЖ?
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 761
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот Melly » 03 Юни 2019, 02:13

АПК написа: Субсидиарно прилагане
Чл. 228. За неуредените в тази глава (бел. моя-Глава ХІІ) въпроси се прилагат съответно разпоредбите за първоинстанционното производство.

АПК написа: Субсидиарно прилагане на Гражданския процесуален кодекс
Чл. 144. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) За неуредените в този дял (бел.моя - Дял ІІІ, Глава девета) въпроси се прилага Гражданският процесуален кодекс.


За размисъл, nikodim77...
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7841
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот ivan_lawyer » 03 Юни 2019, 05:44

Стенограмата е наистина нелепа, най-малкото показва плахост. Имам стенограма от обсъждането на Указ 56, на Съюза на юристите в България. Участват Васил Мръчков, Витали Таджер, още плеяда бележити учени. Това е далечните 1989-90 година. Няма една излишна дума. Там е и Живко Сталев. В тези обсъждания е изворът на фирменото регистрационно производство, като тълкувания на норми и жалби по регистрации. Ако се занимаваш с Търговско право - чети оттам първо (естествено първоначално Кацаров, старите автори). За Административен процес - това е задължително Ив. Дерменджиев.

Сега, експеримент със системата - се прави само на собствен разход и на собствен гръб. Това какво ти пише на гърба на призовката - важи малко, зависи кой и кога ще прочете (зачете) такива аргументи. Пише, не - пише на гърба на призовката, важно е какво пише законово. А и законово да го пише, ето в ГПК едва сега въведоха трикратно посещение за повече от месец преди залепване, задължително връчване на всеки сегмент от заповедната книжнина (заповед за изпълнение, Изп. лист, едно по едно), като изискват всичко да е подписано от получателя - длъжник. Тоест - допълване на закона - въпреки, че е била ясна нормата.

Тоест - експериментите са доста рискови. Но че отговорът не трябва да се приподписва - следва от логиката, че ГПК е царицата на Процесуалните кодекси (може би и на НПК), тоест - където съответният Процесуален кодекс не хвърля сянка (или светлина) там идва ГПК, който огрява въпросът.
Ма, съдиите най-обичат умниците, дето много знаят. Но ако сте подплатени с аргументи по основния иск, може да проявите дързост и да действате.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4909
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот neutralen » 03 Юни 2019, 09:33

Относно Отговора на Касационната жалба въпросът е изчерпателно уреден с новия чл. 213а от АПК - няма изискване за преподписване от адвокат, нито препращане към ГПК. Делото се гледа даже и без да е подаден Отговор. Чл. 228 АПК препраща към онези разпоредби на Първоинстанционното производство, които липсват в Касационното производство.
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот nikodim77 » 03 Юни 2019, 12:07

lawchoice написа:Ти ли си този, който ще подпише отговорът на КЖ?

Ами аз, като негов съставител и страна по казуса. В по-предходния ми пост посочих какви ще бъдат действията ми по отношение на касац. отговор, както и че, ще представя развитието на случая, тук по темата.
nikodim77
Потребител
 
Мнения: 727
Регистриран на: 23 Апр 2009, 14:29

Re: ПРИПОДПИСВАНЕ НА КАСАЦ. ОТГОВОР ПО АПК?

Мнениеот lawchoice » 04 Юни 2019, 23:17

nikodim77 написа:
lawchoice написа:Ти ли си този, който ще подпише отговорът на КЖ?

Ами аз, като негов съставител и страна по казуса. В по-предходния ми пост посочих какви ще бъдат действията ми по отношение на касац. отговор, както и че, ще представя развитието на случая, тук по темата.


Благодаря! Щом си страна по казуса, можеш да се възползваш и от съвета на Г.Чолаков, цитиран по-горе от теб, а именно, че в отговора на КЖ можеш да напишеш каквото си искаш.
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 761
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44


Назад към Административно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron