Страница 8 от 8

Re: уведомление за цесия от цесионера

МнениеПубликувано на: 01 Авг 2018, 15:40
от neutralen
Ivanov_p, аз ли превратно схващам нещата, или ти, е въпрос на интелигентност. Не ми приписвай собствените си съждения. Помощните задължения на цедента спрямо цесионера по договора за цесия са посочени в чл. 99, ал. 3 от ЗЗД. Нямам намерение да те агитирам, прави така както ти разбираш нещата. Ако аз имам такъв случай "уведомление за цесия от цесионера" със или без нотар. заверено пълномощно, незабавно ще образувам дела срещу цедента и цесионера по реда на ЗЗЛД :-)

Re: уведомление за цесия от цесионера

МнениеПубликувано на: 01 Авг 2018, 17:26
от ivanov_p
Това със ЗЗЛД го пробваха, но не мина. Защитата на личните данни не може да е срещу закона. След като законът ми позволява да прехвърля вземането и джиросам ЗЗ няма как да нарушавам друг закон като го правя. Да не излезе, че адвокатите работят незаконно, а всеки подал тъжба в прокуратурата трябва да плаща глоба?

Re: уведомление за цесия от цесионера

МнениеПубликувано на: 05 Яну 2019, 20:35
от stiiv2
здравейте

бих искал да попитам някой знае ли за валидност на самата цесия !
искам да знам дали е задължително в него да бъде описано до кога трябва да бъдат
събрани дълговете по цесията от новия кредитор ?
ако стария кредитор не е поел отговорността да гарантира това на новия кредитор какво става тогава ?

мерси

Re: уведомление за цесия от цесионера

МнениеПубликувано на: 05 Яну 2019, 21:17
от stiiv2
Гост. написа:Калайджиев - стр. 439
За да породи действие, съобщението трябва да бъде извършено от цедента — чл. 99, ал. 3 ЗЗД.. Цедентът може да упълномощи цесионера да изпрати съобщението.
32 Вж. Найденов, Б. Особени залози. С, 2000, с. 30.
33 В литературата основателно се критикува разрешението на чл. 99, ал. 3 ЗЗД и следващата го съдебна практика, тъй като интересът на цесионера може да бъде застрашен — вж. Кожухаров, А., цит. съч., с. 58, 59. Според професор Кожухаров съобщението трябва да породи действие и ако бъде изпратено от цесионера. Това мнение заслужава подкрепа. То обяснява предназначението на помощните права на цесионера да иска предаване на документа за дълга и писмено потвърждаване на цесията. То съответства на разрешението в от-
менения ЗЗД — чл. 318. Изводът, че съобщението може да бъде направено и от цесионера, се подкрепя и със сравнителноправни аргументи — вж. параграф 407, параграф 409 ГГЗ, чл. 1691 ФГК, параграф 167 ШвФОК. Разбирането на професор Кожухаров е в съответствие с принципа, че само интересът на добросъвестните лица — тези, които не знаят за дадено обстоятелство, трябва да бъде защитаван — вж. чл. 70, ал. 1, чл. 78 ЗС, чл. 75, ал. 2 ЗЗД.

пак там- стр. 440
....Съобщението не е елемент от фактическия състав, който поражда действие между страните. Правата по цесията преминават върху цесионера със сключването на цесията. Значението на съобщението е с оглед на
третите лица — длъжника, правоприемниците и кредиторите на цедента и цесионера. Прехвърлянето на правото има действие за всички трети лица от момента, в който съобщението бъде получено от длъжника — чл. 99, ал. 4 ЗЗД. До този момент титуляр на вземането за третите лица остава цедентът.
Ако съобщението не посочва правилно личността на цесионера и длъжникът плати на некредитор, изпълнението е действително, щом е извършено добросъвестно на лице, което въз основа на недвусмислени
обстоятелства се явява овластено да получи плащането — чл. 75, ал. 2 ЗЗД.
Длъжникът, който е изпълнил на некредитор, се освобождава и когато цесионерът е потвърдил изпълнението или се е възползвал от него — чл.75, ал. 1 ЗЗД.
Правилото на чл. 99, ал. 4 ЗЗД може да влезе в конфликт с принципа за добросъвестност при изпълнението — чл. 63, ал. 1 ЗЗД. Уведомяването на длъжника е поставено в зависимост единствено от волята на цедента.
Затова следва да се приеме, че липсата на уведомяване не може да ползва трети недобросъвестни лица — тези, които знаят за цесията. Така, ако длъжникът знае за цесията, защото е уведомен от цесионера, и въпреки това изпълни на цедента, изпълнението няма да има погасителен ефект — арг. от чл. 17, ал. 2 от 303.kalahan2008 написа:с оглед последните изменения на ГПК (в сила от 03.07.2012 г.) трябва да разпредели сумите в 7-дневен срок...

Положително разрешение, според мен, така щото последните години се натъквам на месечно държане по банкови сметки на ЧСИ събрани суми без разпределение. 8)
.
=========================================================
не разбрах как може да се използва това решение при гражданските
дела при условие че ЧСИ е конституирал
отхвърлената цесия от самия длъжник по силата на 99 ззд ?
моля за cъвет , благодаря !
==================================================

Re: уведомление за цесия от цесионера

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2019, 14:26
от stiiv2
бих искал да попитам ЗА развалянето на един такъв договор за събиране 9 месeца ли трябва да минат без да са взети пари от длъжника ?
http://lekcii-bezplatno.blogspot.com/20 ... st_48.html
ако се издава копие от за длъжника от ЧСИ , това означава ли че той се съгласява не само да се запознае с прехвърлянето ,
но и това че се съгласява него ? !

какво може да се направи ако дължимото не е събрано след 9 месеца ?
може ли да се избегне отрицателен установителен иск ?

благодаря и хубав ден