начало

Пътят до нищото, или как проточило се 10 години дело спаси от затвора бивш депутат Пътят до нищото, или как проточило се 10 години дело спаси от затвора бивш депутат

Моля, помогнете с тест по изпълнително производствоМоля, помогнете с тест по изпълнително производство

Мнениеот izmailov » 02 Апр 2019, 04:24

Според Вас кои са правилните отговори на следния тест...

1. Трето лице, чийто имот е изнесен на публична продан, може да се защити:
а) чрез изк срещу взискателя; предявяването на иска не спира изпълнението;
б) чрез иск срещу взискателя и длъжника; като предявяването на иска спира изпълнението;
в) чрез иск срещо взискателя и длъжника; предявяването на иска не спира изпълнението, за целта е необходимо да се използва обезпечителния процес;
г) не може да се защити чрез иск, трябва да обжалва действията на съдебния изпълнител.

2. Купувачът по продадена по реда на изпълнителния процес движима вещ, която не е принадлежала на длъжника:
а) става неин собственик;
б) не става неин собственик;
в) става неин собственик, само когато е продадена чрез магазин или борса, но не е и когато е продадена чрез търг с устно явно наддаване;
г)става неин собственик, само когато е продадена чрез търг с устно явно наддаване, но не и когато е продадена чрез магазин и борса.

3. При публична продан на имот, притежаван в режим СИО за изпълнение на задължение на един от съпрузите:
а) взискателят може да иска да се установи, че делът на съпругът длъжник е по-голям;
б) съпругът недлъжник може да иска да се установи, че има по-голям дял;
в) съпругът длъжник може да иска да се установи, че има по-голям дял;
г)съпругът недлъжник не може да противопоставя на взискателя, че поради приноса си в придобиване на вещта има право на по-голям дял.

4. Кредиторът с вземане, обезпечено с ипотека върху недвижимия имот, предмет на публичната продан по ГПК:
а) е присъединен по право взискателя; припадащата му сума се запазва по сметката на съдебния изпълнител и му се предава, след като представи взискателя по исков ред, в т.ч. и когато той има влязло в сила решение срещу длъжника;
б) е присъединен по право взискател, само ако има вече издаден изпълнителен лист;
в) е придъединен по право взискател; припадащата му сума се запазва сметката на съдебния изпълнител и му се предава, след като представи изпълнителен лист; вземането и ипотеката могат да бъдат оспорени от взискателя по исков ред, освен когато той има влязло в сила решение срещу длъжника;
г) не е присъединен по право взискател.

5. Изготвеното от съдебния изпълнител разпределение:
а) подлежи на обжалване пред окръжния съд, чието решение е окончателно;
б) не подлежи на обжалване;
в) подлежи на обжалване пред окръжния съд, чието решение подлежи обжалване пред апелативния съд;
г) подлежи на обжалване пред окръжния съд, чието решение подлежи на обжалване пред ВКС.

6, Въводът във владение подлежи на обжалване:
а) от взискателя и длъжника;
б) само трето лице, което владее имота отпреди предявяването на иска, решението по който се изпълнява;
в) от длъжника и от третото лице, което е владее имота преди предявяването на иска, решението по който се изпълнява;
г) от всяко трето лице, което е собственик на имота.

7. Принудително отнемане на движима вещ, която се намира у трето лице:
а) се извършва, ако третото лице не заявява права върху вещта, които изключват правата на взискателя;
б) се извършва, ако третото лице не е придобило вещта на основание чл. 78 ЗС;
в) не се извършва без съгласието на длъжника;
г) не се извършва.

8. Запорът върху безналични ценни книжа има действие от момента на:
а) изпращането на запорното съобщение до Централния депозитар;
б) изпращането на запорното съобщение до Централния депозитар и до дружеството;
в) получаване на запорното съобщение от Централния депозитар;
г) вписването му в Централния депозитар.

9. Запорът върху дял на длъжника от търговслп дружество има действие от момента на:
а) изпращането на запорното съобщение до Търговския регистър;
б) вписването му в Търговския регистър;
в) уведомяването на длъжника и дружеството от съдебния изпълнител;
г) уведомяването на длъжника и дружеството от агенцията по вписванията.

10. Когато длъжникът в изпълнителния процес твърди, че вземането му е погасено по давност, той трябва да предяви:
а) възражение за изтекла давност пред съдебния изпълнител и той да прекрати делото;
б) иск пред съда да се установи, че не дължи;
в) иск пред съда, че вземането му е погасено по давност;
г) възражение пред съда, че вземането му е погасено по давност.

11. Производство по несъстоятелност поради свръхзадълженост може да се открие срещу:
а) всеки търговец, независимо от правноорганизационната му форма;
б) ООД, АД, КД с акции при наличие на изискуеми парични задължения, които то не в състояние да изпълни;
в) ООД, АД, КД с акции и събирателно дружество;
г) ООД, АД, КД с акции, ако имуществото му не е достатъчно да покрие както изискуемите, така и неизискуемите му парични задължения.

12. С откриване на производство по несъстоятелност за търговско дружество се открива и производство по несъстоятелност за:
а) ограничено отговорните му съдружници, ако съдът прецени за необходимо;
б) неограничено отговорните му съдружници;
в) неограничено отговорните му съдружници, но само ако и те са търговци;
г) членовете на управителния му орган.

13. Молба за откриване на производство по несъстоятелност може да бъде подадена от:
а) всеки кредитор на длъжника, независимо от основанието на неговото вземане;
б) длъжника, ако има временни затруднения;
в) всяко лице с правен интерес;
г) кредитор на длъжника, чието вземане произтича от търговска сделка.

14. Ако молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от длъжника:
а) последващата молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от кредитор, ще бъде недопостиума;
б) съдът трябва да спре делото, образувано по молба на длъжника, ако го момента на постановяване на решение по него, такава молба подаде легитимиран кредитор;
в) съдът я разглежда в открито заседание с участие на длъжника и кредиторите;
г) съдът изпраща съобщение за това на известните му кредитори.

15. Определението, с което съдът постановява предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност:
а) не подлежи на обжалване;
б) подлежи на обжалване от всички кредитори, но не и от длъжника;
в) подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано;
г) подлежи на изпълнение след влизането му в сила.

16. В откритото производство по несъстоятелност:
а) призоваването на страните се извършва по реда на ГПК, като не са налице особености;
б) страните се призовават чрез Държавния вестник;
в) когато актът, подлежи на вписване или обявяване в ТР, кредиторите се считат за уведомени от датата на вписването, съотв. обявяването му в ТР;
г) съобщенията до кредиторите се изпраща от синдика.

17. В производството по несъстоятелност не е кредитор лице:
а) с вземане, възникнало след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, в т.ч. и без предварително съгласие на синдика;
б) с вземане по сделка, сключена от длъжника преди датата на откриване на производството по несъстоятелност;
в) вземане, представляващо преобразуващо право;
г) държавата за публични вземания, които не са свързани с търговската дейност на длъжника.

18. При предявен от синдика отменителен иск за попълване масата на несъстоятелността, той е:
а) процесуален представител на длъжника и на кредиторите;
б) процесуален представител на длъжника;
в) процесуален представител на кредиторите;
г) процесуален субституент, който брани колективните интереси на кредиторите.

19. Временен синдик се назначава:
а) от първото общо събрание на кредиторите;
б) от съда по предложение на първото събрание на кредиторите;
в) от съда с решението за откриване на производство по несъстоятелност;
г) от съда с решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

20. Кредиторът, по чиято молба е открито производство по несъстоятелност:
а) трябва да предяви вземането си в законовите срокове;
б) няма нужда да предявява вземането си, тъй като то се вписва служебно от синдика в списъка на кредиторите;
в) няма нужда да предявява вземането си, тъй като то се вписва служебно от съда при одобряване на списъка на приетите вземания;
г) няма нужда да предявява вземането си, тъй като с подаване на молба откриване на производство по несъстоятелност, то се счита за предявено.

21. Възраженията срещу списъка на кредиторите се разглеждат:
а) в закрито заседание;
б) в открито заседание с призоваване на всички кредитори с предявени вземания, длъжника и синдика;
в) в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва и направилия възражението кредитор;
г) в открито заседание с призоваване на синдика и длъжника.

22. Кредитор може да предяви иск за установяване несъществуването на:
а) прието вземане на друг кредитор, ако е направил възражение срещу приемането на вземането, но съдът е оставил възражението му без уважение;
б) прието вземане на друг кредитор, независимо дали е направил възражение срещу приемането на вземането;
в) прието вземане на друг кредитор, независимо дали той или друг кредитор е направил възражение срещу приемането на вземането;
г) прието вземане на друг кредитор, независимо дали той, длъжникът или друг кредитор е направил възражение срещу приемането на вземането.

23. Влязлото в сила решение по иск за установяване съществуването на вземането на кредитор, който не е бил включен в изготвения от синдика и одобрен от съда по несъстоятелността списък на приетите вземания:
а) обвързва само страните на делото;
б) обвързва длъжника, синдика и всички кредитори в производството по несъстоятелност;
в)обвързва всяко трето лице;
г) обвързва само страните по делото, както и синдика.

24. Решенията на събранието на кредиторите:
а) не могат да се отменят от съда;
б) могат да се отменят от по-горестоящия на съда по несъстоятелността апелативен съд;
в) могат да се отменят от друг състав на съда по несъстоятелността, ако са оспорени от кредитор или длъжник;
г) могат да се отменят от Комитета на кредиторите.

25. План за оздравяване може да се предложи:
а) по всяко време до обявяване на длъжника в несъстоятелност;
б) най-късно до един месец след момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания;
в) най-късно до един месец след изтичане на срока за предявяване на вземанията;
г) най-късно един месец след публикуване в ТР на съставения от синдика списък на приетите вземания.

26. Планът за оздравяване се приема:
а) от всеки клас с обикновено мнозинство от размера на вземанията от класа;
б) от всеки клас с квалифицирано мнозинство от 2/3 от размера на вземанията от класа;
в)от всеки клас с квалифицирано мнозинство от 3/4 от размера на вземанията от класа;
г) от всеки клас с единодушие.

27. На основание утвърдения от съда план кредиторът:
а) не може да поиска издаване на изпълнителен лист, но може да предяви иск;
б) не може да поиска издаване на изпълнителен лист, но може да поиска издаване на заповед за изпълнение;
в) може да поиска издаване на изпълнителен лист за изпълнение на преобразуваното вземане;
г) може да поиска издаване на изпълнителен лист за изпълнение на преобразуваното вземане, но само ако това е предвидено изрично в плана.

28. Съдът обявява длъжника в несъстоятелност:
а)незабавно след одобряване от съда на списъка на приетите вземания;
б) след изтичането на срока за приемането на план за оздравяване и такъв не е предложен;
в) след публикуване в ТР на списъка на приетите вземания;
г)в едномесечен срок след Първото събрание на кредиторите.

29. Дялото, които са собственост на обявения в несъстоятелност длъжник, в други дружества, се продават:
а) след като бъдат предложени за изкупуване на останалите съдружници и не са ги изкупили;
б) независимо от желанието на останалите съдружници да ги изкупят;
в) не се продават;
г) се продават само ако дружеството даде съгласие за това.

30. Няма право да участва в наддаването в търговете в производство по несъстоятелност и да бъде купувач нито пряко, нито чрез подставени лица:
а) кредитор;
б) длъжникът;
в) съдружниците/акционерите при длъжника;
г) обезпечен кредитор.Това са тестовите въпроси. Ще се радвам на посещения и умуване по тях...
izmailov
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 01 Апр 2019, 15:42

Re: Моля, помогнете с тест по изпълнително производство

Мнениеот ivanov_p » 02 Апр 2019, 20:52

Няма какво да се умува, отваряте си законите и четете. Умува се на някакви тънкости или по-особени случаи, а не върху текста на нормата.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3213
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53


Назад към Изпълнително и обезпечително производство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron