Страница 1 от 1

Публична продан с ДДС

МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 15:33
от milleniums
Здравейте, ще съм благодарна за мнения по следния казус:
Обявена публична продан на имот с начална цена, за която изрично е указано в обявлението, че е "с ДДС".
В наддавателното предложение на единия от наддавачите е записано, че предлаганата цена е "с ДДС".
В наддавателното предложение на втория наддавач е записана само цената с цифри и с думи, без добавки относно ДДС.
Разликата в цифри между наддавателните предложения е 1 лев, като по-висока е стойността, за която е записано, че е с ДДС.
За купувач е обявен първият наддавач, като в протокола не е отразено, че неговата цена е "с ДДС", както и същото не е казано при отварянето на наддавателните предложения и устното обявяване.
Не е имало устни наддавания, защото и двамата наддавачи не са присъствали.
Правилно ли е според Вас, така направеният избор? И кой би бил най-удачният според Вас, начин за оспорване или атакуване на тази продажба.
(Аз съм втория наддавач, и имам интерес да придобия имота.)

Re: Публична продан с ДДС

МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 15:56
от ivan_lawyer
Не е невъзможно, но е доста сложно.
Имайте предвид, че понякога жалбите се въртят в кръг - тоест стига се пак до същото положение.

Re: Публична продан с ДДС

МнениеПубликувано на: 24 Юни 2018, 22:14
от milleniums
Да, затова и мисля по-сигурно като че ли, исково производство (вместо жалба).... Но се чудя все още за петитума....

Re: Публична продан с ДДС

МнениеПубликувано на: 25 Юни 2018, 00:11
от kalahan2008
чл. 131 ЗДДС:
В случаите на публична продан по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на Гражданския процесуален кодекс или при продажба по реда на Закона за особените залози или на чл. 60 от Закона за кредитните институции и когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) да преведе дължимия данък по продажбата по банкова сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, която се явява компетентна за съдебния изпълнител или заложния кредитор или банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в обхвата на която работи публичният изпълнител;
2. да състави документ за продажбата, определен с правилника за прилагане на закона, в три екземпляра - за публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор, за собственика на вещта и за получателя (купувача);
3. да предостави документа по т. 2 на собственика на вещта и на получателя в срок три дни от издаването му;
4. да уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ по т. 2 по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
При определяне на данъчната основа чл. 27 не се прилага.
(2) В случаите по ал. 1 се приема, че в продажната цена е включен данъкът, като той заедно с продажната цена се превежда (плаща) от получателя (купувача) на публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор.

Аз не виждам основание за оспорване на проданта.