Страница 1 от 1

Ремонт на асансьор - задължения и разноски

МнениеПубликувано на: 10 Юни 2019, 08:04
от rambobg
Здравейте!

Нов съм във форума и това ми е първата тема - искам да попитам за мнение.

Случаят е, че входът е взел решение за ремонт на асансьор, като домоуправителят твърди, че са били повече от 51% на събранието (входът е от 24 апартамента, като според думи на един присъстващ човек е нямало дори 10 човека - домоуправителят не ми представи констативен протокол с подписи на присъстващите).

Аз не успях да присъствам, тъй като съм на ненормиран работен ден, и в момента на събранието бях все още на работа (работният ми ден не беше приключил).

Сумата за ремонт не ми беше казана от домоуправителя и се наложи да питам ас.техник (нормално ли е да е така?)

Та въпросът ми е, че има казус за събирането на суми за ремонт на асансьора - домоуправителят иска сума на апартамент, а не на човек.

Аз в случая съм ощетен, защото живея сам и трябва да платя сума, равна на апартамент, в който живеят 4 човека и се возят денонощно (за разлика от мен). Така според мен асансьорът се износва и поврежда много по-бързо от нормалното.

Според вас правилно ли е, и къде законът ме закриля - може ли сумата да се преразпредели на всички ползватели, които заплащат месечна такса и са над 6 години? :roll:

Re: Ремонт на асансьор - задължения и разноски

МнениеПубликувано на: 10 Юни 2019, 10:54
от jhoro
Здравейте. Това, че сте нов не трябва да ви притеснява - всеки е бил такъв в един момент. Но когато задавате някакъв въпрос е добре да се запознаете със съответната нормативна уредба. Често отговорите се намират там. В случая - Закон за управление на етажната собственост.

Ето някой отговори
По отношение на общото събрание
Чл. 15. (1) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4 и 7.
(2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(3) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

Тоест - не е важен само броя на присъстващите, а и размера на притежаваната от тях собственост. Защото
Чл. 17. (1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

По отношение на вашето (и на други собственици) отсъствие
Чл. 14. (1) Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на общото събрание, което се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма.
(3) Собственик или ползвател може писмено да упълномощи и друго лице, което да го представлява, с нотариална заверка на подписа или адвокат с писмено пълномощно.
(4) Едно лице може да представлява най-много трима собственици и/или ползватели.
(5) Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, а копие от пълномощното се прилага към него.

Така, че - присъстващите лично може да са предствавлявали достатъчен брой отсъстващи.

rambobg написа:Та въпросът ми е, че има казус за събирането на суми за ремонт на асансьора - домоуправителят иска сума на апартамент, а не на човек.
Аз в случая съм ощетен, защото живея сам и трябва да платя сума, равна на апартамент, в който живеят 4 човека и се возят денонощно (за разлика от мен). Така според мен асансьорът се износва и поврежда много по-бързо от нормалното.
Според вас правилно ли е, и къде законът ме закриля - може ли сумата да се преразпредели на всички ползватели, които заплащат месечна такса и са над 6 години? :roll:

В случая става дума за ремонт на асансьора и се прилага
Чл. 48. (3) Разходите за ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

а не
Чл. 51. (1) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.

„Разходите за управление и поддържане“ са таксата за абонаментно обслужване и електроенергията за асансьора.