начало

Прилагането на абсолютната давност за заварени случаи ощетява кредиторите двойно Прилагането на абсолютната давност за заварени случаи ощетява кредиторите двойно

Изрази на латински език

Виртуална приемна - кажете това, което мислите, за това, което искате!
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Изрази на латински език

Мнениеот palimsest » 16 Яну 2009, 17:45

A
A posteriori. - Изхождайки от натрупания опит.
A priori. - Независимо от натрупания опит.
Аb alio еxspectes, alteri quod feceris. - Очаквай от другия товa, което му направиш.
Advocatus diaboli - Адвокат на дявола. (Понятието идва от Средновековието, когато решавайки да канонизира някого, Църквата устройвала диспут между двама монаси. Единият (Advocatus Dei) по всякакъв начин хвалел делата на покойния мъченик или угодник, докато другият монах е бил длъжен да докаже, че канонизируемият всъщост немалко е грешил и не е достоен за високото звание. Той е представлявал "адвокатът на дявола").
A die - От този ден.
Ad duo festinans neutrum bene peregeris - Вършейки прибързано две работи, няма да се справиш добре с ни една.
Ad hoc - Към това (за дадения случай, за тази цел, впрочем)
Ad hominem - Относно човека.
Ad honores - Заради честа; даром, безвъзмездно.
Ad infinitum - До безкрайност.
Ad libitum - По желание, по избор.
Ad litteram - Буквално.
Ad literam (literas) - Дословно, буквално.
Ad memorandum - За спомен (за да не се забрави).
Ad modum - По подобие.
Ad multos anos! - За много години!
Ad notam - За сведение.
Ad notanda - Трябва да се отбележи.
Ad notata - Забележка.
Ad patres. - Към прадедите (т.е. към смъртта).
Ad poenitendum properat, cito qui iudicat - Който бързо взема решение, може бързо да се разкае. (Сир)
Ad referendum - На/за референдум.
Ad usum - За употреба.
Ad usum internum - За вътрешна употреба.
Ad valorem - Според цената.
Ad verbum audientum - За устно събеседване (да се извика, да се покани).
Ad virtutem via ardua est - Стръмен е пътят към мъжеството.
• Aetate fruere, mobili cursu fugit - Ползвайте живота, защото е бързотечен. (Сенека)
• Alea iacta est. - Жребият е хвърлен. (Юлий Цезар)
• Alibi - На друго място.
• Aliena vitia in oculis habemus‚ a tergo nostra sunt - Чуждите пороци са пред очите ни, а нашите - зад гърба ни.
• Aliena vitia quisque reprehendi mavult - Всеки предпочита да осъжда чуждите пороци.
• Alienis delectari malis - voluptas inhumana - Да се радваш на чуждото нещастие е нечовешко наслаждение.
• Alma mater - Майка-кърмилница. (метафорично название на учебно заведение - Сенека)
• Amantes amentes. - Влюбените са лишени от разум.
• Amicos amamus, a quibus amamur. - Обичаме приятелите, от които сме обичани.
• Amicus certus in re incerta cernitur - Истинският приятел се познава в беда. (Ений)
• Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est - Дружбата, скрепена на чаша, в повечето случаи е нестабилна.
• Amicos res secundae parant, adver sae probant - Приятелите ги създава щастието, нещастието ги поставя на изпитание.
• Anathema sit - Да бъде проклет.
• Anima mundi - Душа на вселената (център на нещо).
• Anima vilis - Подла душа (подъл човек).
• Ante victoriam ne canas triumphum - До победата не говорят за триумф.
• Aqua vitae - Вода на живота (ракия). (Теренций)
• Aquila non captat muscas - Орелът не лови мухи.
• Ars longa, vita brevis - Животът е кратък, изкуството е вечно.
• Aut cum scuto, aut in scuto - Със щита или на него (или да се върнеш победител, или да загинеш).
• Audiatur et altera pars. - Да се изслуша и другата страна. (стара юридическа формула)
• Aut bibat, aut abeat! - Или да пее, или да си отива! (или да се подчинява на правилата на обществото, или да си отива)
• Aut inveniam viam, aut faciam - Или ще намеря пътя, или ще прокарам път.
• Aut Caesar, aut nihil - Или всичко, или нищо.
• Ave, Caesar! Мorituri te salutant! - Здравей, Цезар! Тези, които ще умрат, те поздравяват! (поздравът на гладиаторите към римския император)

B
• Barba non facit philosophum. - Брадата не прави човека философ.
• Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli. - Варваринът тук съм аз, защото никой не ме разбира. (Овидий)
• Bonus pater familias - добър (грижлив) домакин (стопанин).

C
• Caecus non iudicat de colore - Слепият не съди за цветовете.
• Canes latrant, caravanna attamen it! - Кучетата си лаят, керванът си върви!
• Carpe diem! - Улови мига.
• Certum est, quia impossibile - Сигурно е, защото е невъзможно.
• Ceterum censeo Carthaginem esse delendam! - Впрочем, смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен! (Катон Стари. Вж. Delenda Carthago!)
• Circus et panem! - Цирк и хляб. (изразът е популярно известен като "хляб и зрелища"; изразява философията на римските императори, които низвергнали републиката с подкрепата на тълпата, която спечелили чрез този прийом).
• Clara pacta, boni amici. - Чисти сметки, добри приятели.
• Clavus clavo pellitur. - Клин клин избива.
• Cogito, ergo sum! - Мисля, следователно съществувам.
• Conditio, sine qua non! - Условие, без което не може! (принцип при договаряне в политиката, правото, търговията и т.н.)
• Cras, cras et semper cras et sic dilabitur aetas - Утре, утре, винаги утре и така минава животът.
• Crede quod habes, et habes - Вярвай,че имаш и ще имаш.
• Cornix cornici oculos non effodiet - Гарван гарвану око не вади.
• Crescente pecuniaе, crescit avaritia. - Когато расте богатството, расте и алчността.
• Cuiusvis hominis est errare; nullius nisi insipientis in errore perseverare - Всеки може да сгреши, но само глупаците повтарят грешките си.
• Cuius regio, eius religio. - Чиято е земята, негова е религията. (принцип на Аугсбургския мир)

D
• De gustibus non est disputandum. - За вкусовете не трябва да се спори.
• De jure. - Състояние на нещата според официалните документи по случая и действащата нормативна уредба.
• De facto. - Действително (фактическо) състояние на нещата.
• Delenda Carthago! - Разрушете Картаген!
• Deliberandum est saepe, statuendum est semel. - Трябва да се обсъжда често, да се решава веднъж.
• De mortuis aut bene aut nihil - За мъртвите или добро, или нищо.
• De mortuis sicut de vivis nil nisi verum - За мъртвите, както и за живите, само истината.
• De nihilo nihil - Нищо не възниква от нищото.
• De nihilo nihil et in nihilum nil posse reverti - От нищо нищо не възниква и нищо не може да се върне в нищото.
• Di te ament. - Боговете да те закрилят.
• Divide et impera! - Разделяй и владей!
• Do, ut des. - Давам, за да ми дадеш. (формула от римското право)
• Dosis sola facit venenum! - Дозата сама прави отровата! (основополагащ принцип на фармакологията, смисълът му е, че безвредно лекарство няма; затова лекарствата трябва да се използват внимателно и само след препоръка от лекар)
• Dum docemus, discimus. - Докато обучаваме, се учим.
• Dulce et decorum est pro patria mori. - Сладко и прилично е да умреш за своята родина.
• Dum spiro, spero. - Докато дишам, се надявам.
• Dura lex, sed lex - Строг закон, но закон.
• Dum vivimus, vivamus - Докато сме живи, да живеем.

E
• Eloquentia principibus maximo ornamento est. - Красноречието е най-голямото украшение на предводителите.
• Errare humanum est. - Човешко е да се греши.
• Error a culpa vacat. - Грешката е свободна от вина.
• Etiam sanato vulnere, cicatrix manet. - Дори и след като е излекувана раната, остава белег.
• Exceptio probat regulam - Изключението доказва правилото.
• Exitus acta probat - Целта оправдава средствата.
• Experientia docet - Опитът е най-добрият учител.
• Ex tempore. - Навреме. (непосредствено преди приготвяне или употреба)
[редактиране] F
• Facile dictu, difficile factu. - Лесно за казване, трудно за правене.
• Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - Щастлив е този, който разбира (познава) причините на нещата.
• Fortuna fortes metuit, ignavos premit. - Съдбата се страхува от храбрите, а потиска страхливите.
• Fortuna fovet fortibus. - Съдбата обича смелите.
• Fur semper moram facere videtur. — винаги изглежда, че крадеца е в забава.

G
• Gaudeamus igitur (iuvenes dum sumus) - Да се веселим (докато сме млади).
• Graeca sunt non leguntur. - Гръцко е, не се чете. ( смисълът се крие в трудността на старогръцкия език)
• Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo - Капката дълбае камъка не със сила, а с често падане.

H
• Hoc est verum et nihili nisi verum - Това е истината и нищо друго освен истината.
• Hodie mihi, cras tibi! - Днес на мен, утре на теб!
• Homines caecos reddit cupiditas. - Страстта прави хората слепи.
• Homo ad duas res ad intelligendum et ad agendum natus est. - Човек е роден за две неща - да мисли и да действа.
• Homo doctvs is se semper divitias habet - Ученият човек винаги има в себе си богатство.
• Homo homini lupus est - Човек за човека е вълк.
• Homo praesumitur bonus donec probetur malus - Всеки е невинен до доказване на противното.
• Homo sum et nihil humani a me alienum puto - Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо.
• Honesta mors turpi vita potior - Почетната смърт е по-добра от позорния живот.
• Honores mutant mores - Почестите променят нравите.
• Historia est magistra vitae. - Историята е учителка на живота.

I
• In vino veritas. - Във виното е истината.
• In vino veritas, ergo bibamus! - Във виното е истината, така че да пийнем!
• Iniuriam, qui facturus est, iam facit. - Извършва вече закононарушение, който има намерение да го извърши.
• Invia est in scientia (medicina, biologia) via sine lingua latina. - Непроходим е пътят на науката (медицината, биологията) без латинския език.

L
• Lege artis! - По всички правила на изкуството. (т.е. с много висока прецизност и професионализъм)
• Legem brevem esse oportet. - Законът трябва да бъде кратък. (Сенека)
• Scripta manent, verba volant. - Написаното остава, думите отлитат.
• Loquacitas raro caret mendacio. - Бъбривостта рядко е лишена от лъжа.
• Lupus mortus non mordet. - Умрелият вълк не хапе.
• Lupus non mordet lupum. - Вълк вълка не хапе.

M
• Magister artis ingeniique largitor venter - Нуждата е майка на всички изобретения.
• Magna res est vocis et silentii temperamentum - Велико е да знаеш кога да говориш и кога да замълчиш.
• Melior est canis vivus leone mortuo. - По-добре живо куче отколкото мъртъв лъв.
• Memento mei, memini tui! - Ти ще помниш мен, аз ще помня теб! (надпис върху античен пръстен)
• Memento mori! - Помни, че си смъртен!
• Memento mori, homine, quia pulvis est et in pulveris reverteris! - Помни смъртта, човече, защото си прах и в прах ще се превърнеш!
• Memento vivere - Помни за живота.
• Multi sunt in bello cervi, in pace leones. - Мнозина по време на война са елени, а по време на мир - лъвове.
• Multi sunt vocati, pavci vero electi - Много са призваните, но малко избраните.


N
• Ne sit summum malum dolor, malum certe est. - Болката може и да не е най-голямото зло, но със сигурност е зло.
• Nemo felicitatis suae obliviscitur. - Никой не забравя своето щастие.
• Nemo me impune lacessit (лат.) - Никой няма да ме оскърби безнаказано.
• Nemo nostrum idem est in senectute, qui fuit iuvenis. - Никой от нас не е същият на старини, какъвто е бил на младини.
• Nemo nostrum non peccat; homines sumus. - Никой от нас не е безгрешен, хора сме.
• Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua. - Никой не обича родината си, защото е голяма, а защото е негова.
• Nemo vitiis liber est. - Никой не е свободен от пороци.
• Nihil est morti tam simile quam somnus. - Нищо не е така подобно на смъртта като съня.
• Nil desperandum! - Никога не се отчайвай.
• Nocet bonis, qui malis parcit. - Вреди на добрите, който щади лошите.
• Non mortem timemus, sed cogitationem mortis - Не се страхуваме от самата смърт, а от мисълта за нея.
• Non omne quod nitet aurum est - Не всичко, което блести е злато.
• Non scholae sed vitae discimus - Не заради училището, а заради живота се учим. (Сенека)
• Nullus dies sine linea. - Нито ден без следа.
• Nullus dolor est, quem non longinquitas temporis minuat. - Няма такава болка, която да не намалява с течение на времето.
• Nulla poena sine lege. - Никакво наказание без закон. (Основен принцип в наказателното право)

O
• Occasio aegre offertur, facile amittitur - Удобният случай рядко се появява, но лесно се губи.
• Oderint, dum metuant. - Нека мразят, стига само да се страхуват.
• Omne initium est difficile - Всяко начало е трудно.
• Omnia aut nihil - Или всичко, или нищо.
• Omnia mutantur, nihil interit - Всичко само се изменя и нищо не се губи.
• O tempora, o mores! - О, времена! О, нрави!
• Os umerosque deo similis. - В лице и плещи подобен на Бог.
• Ovem lupo committis - Поверяваш овцата на вълка.

P
• Pacta sunt servanda! - Договорите трябва да се спазват! (един от принципите в международното право записан в Устава на ООН)
• Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi. - Малко струва оръжието навън, ако няма разбирателство вкъщи.
• Patria amanda est nobis. - Родината трябва да бъде обичана от нас.
• Pecunia non olet - Парите не миришат (от Веспасиан, който обложил градските тоалетни с данък).
• Primum non nocere! - Първо не вреди! (основополагащ принцип на медицинската наука!!!; ако лекарят не е сигурен, че добре разпознава заболяването и действително може да помогне на пациента, той не трябва да си прави опити с неговото здраве, а да го изпрати при друг лекар)

Q
• Qui ceteris deus sibi certe homo est. - Който за другите е бог, за себе си положително е човек.
• Qui pro quo. - Един вместо друг. (значението на израза е "бъркотия")
• Qui vere severit, autumno metet. - Който е сял напролет, ще жъне наесен.
• Quod non est in actis, non est in mundo. — което го няма в делото, няма го в света.

S
• Sapiens omnia sua, secum portat. - Мъдрецът носи всичко свое със себе си.
• Sapere aude - Осмели се да бъдеш умен.
• Scio, me nihil scire. - Знам, че нищо не знам.
• Scribere scribendo, dicendo dicere discis. - Учим се да пишем с писане, а да говорим с говорене.
• Scriptum pro scribente nihil probat. — писаното за тогова, който го е писал, нищо не доказва.
• Semel heres, semper heres — веднъж наследник, завинаги наследник, т. е, веднъж прието наследството не може да се отменя.
• Sero venientibus ossa. - За закъснелите гости остават само кости.
• Si quid in te peccavi, ignosce. - Ако съм сгрешил нещо спрямо тебе, извинявай.
• Si tacuisses, philosophus mansisses. - Ако беше мълчал, щеше да останеш философ.
• Si vale bene est, ego valeo. (s.v.b.e.e.v.) - Ако си здрав(а) е добре, аз съм здрав(а). (стандартен текст, който се изписва в началото на писмото в Древен Рим)
• Si vivis Romae, Romano vivito more - Ако живееш в Рим, живей според римските обичаи.
• Spero sic moriar, ut mortuus non erubescam. - Надявам се така да умра, че мъртъв да не се червя. (Сенека)
• Sub sole nihil novi est - Нищо ново под слънцето.
• Suum cuique. - Всекиму своето. (положение в римското право)

T
• Testis unus, testis nulus. - Един свидетел не е свидетел
• Tempora mutantur, nos et mutamur in illis - Времената се менят и ние се меним с тях.
• Tempus fugit, non autem memoria - Времето лети, паметта остава.
• Trahimur omnes laudis studio - Всички ни обхваща страст към славата.
• Trans penem mihi est (que Senatus discit) - През оная ми работа е (какво казва сенатът). (Коментар на Гай Юлий Цезар)

U
• Ubi concordia, ibi victoria - Където е съгласието, там е и победата.
• Ubi fumus, ibi ignis - Където има пушек, там има огън.
• Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Ако и да липсват сили, трябва да се похвали намерението.
• Ut sentio, ita dico. - Както чувствам, така говоря.

V
• Vae victis! - Горко на победените!
• Vanitas vanitatum et omnia vanitas! - Суета на суетите, всичко е суета! (Библията, Стар завет, Книга на Еклезиаста)
• Veni, vidi, vici! - Дойдох, видях, победих! (Юлий Цезар)
• Verba volant, scripta manet. - Думите отлитат, написаното остава.
• Vivamus... atque amemus. - Да живеем... и да се обичаме.
• Vivere est militare. - Да живееш значи да воюваш. (Сенека)
• Vox unius, vox nullius, vox populi, vox Dei. - Гласът на едного е глас на никого, глас народен, глас Божи.
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....

Re: Изрази на латински език

Мнениеот genius75 » 16 Яну 2009, 18:22

Браво.
genius75
Потребител
 
Мнения: 525
Регистриран на: 20 Ное 2006, 18:35

Re: Изрази на латински език

Мнениеот kalahan2008 » 16 Яну 2009, 22:41

Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3746
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Изрази на латински език

Мнениеот gudio » 18 Яну 2009, 20:19

:) Който се е опитвал да учи латински няма начин да не е попадал на гениални псевдо-преводи, напр.
Цезар - "Commentarii de bello Galico", преведено от колега (иначе с добра "обща чуждоезикова култура") като "Коментар за красивите галки (галски жени)". Аз :oops: :oops: навремето преведох следното съждение на юриста Javolenus ( :oops: за падежите изобщо не ме търсете), цитирам по памет: "In omnes generes negotiorum et quam inter viris et tam inter feminis intercedere mulieribus prohibetur" = "При всички видове сделки, както между мъже, така и между жени, прехвърлянето на омъжени съпруги е забранено".
За любителите на всякакви латинскси текстове, вкл. кодексите на Юстиниан, Теодосий (по-популярни като "Corpus iuris civilis", за които се мълчи, че всъщност са съставени и запазени за всички поколения юристи не в Рим, а в една наша "балканска южна съседка" :wink: )- линк http://www.thelatinlibrary.com/ius.html
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот gudio » 21 Яну 2009, 21:01

Ratio scripta: или нищо ново под слънцето (освен повечко мегдан за шикании в днешно време :lol: )

Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino. Igitur em capito.
Ако в съда го зоват, да отива. Ако не отиде, (този, който го е призовал нека да потвърди) пред свидетели. После да го заловят ( и доведат насила ответника).
Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito.
Ако отказва или бяга, да сложи ръка на него (да го залови ищецът – „граждански арест”) :wink:
Si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. Si nolet, arceram ne sternito.
Ако старост или болест го препятстват (ответника да се яви), да му дадат впряг. Ако не иска, да не му го застилат.

(DUODECIM TABULARUM LEGES) http://www.thelatinlibrary.com/12tables.html
Първите десет таблици са писани през 450 г. преди Хр., а 11 и 12-та - 449 г. пр.Хр., когато са направени от бронз и са закачени на Forum Romanum.http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chron ... _ta01.html
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот Ivailo5rov » 09 Фев 2009, 19:31

Днес се чудих как е сентенцията, че не може да се наказва два пъти за едно и също нещо. Нямам време да я търся, сигурно я има по-горе.
Ivailo5rov
Активен потребител
 
Мнения: 1098
Регистриран на: 16 Сеп 2006, 14:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот kalahan2008 » 09 Фев 2009, 20:00

Ivailo5rov написа:Днес се чудих как е сентенцията, че не може да се наказва два пъти за едно и също нещо. Нямам време да я търся, сигурно я има по-горе.

Non bis in idem
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3746
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Изрази на латински език

Мнениеот gudio » 10 Фев 2009, 18:20

8)
Улпиан написа:Dig. 1.1.10pr.
Ulpianus 1 reg.
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

Dig. 1.1.10.1 ( http://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest1.shtml )
Ulpianus 1 reg.
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

Dig. 1.1.10.2
Ulpianus 1 reg.
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.


Казват, че никой не е измислил по-добра дефиниция до ден днешен. Само `дето разни "бойчевисти" :wink: и пр. "общи теоретици на правото" :mrgreen: поради незнание на латински :oops: продължавали да умуват и да пишат томове и томове по въпроса... :lol:
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот Ivailo5rov » 10 Фев 2009, 19:48

Благодаря. Докато бях новобранец и нямах опит, бях препълнен с такива купешки лафове, а сега, когато веднъж ми се наложи, не можах да си спомня.
За казуса ми не е късно. Ще го употребя, все едно, че никога не съм го забравял. :D
non bis in idem :wink:
Ivailo5rov
Активен потребител
 
Мнения: 1098
Регистриран на: 16 Сеп 2006, 14:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот ivan_lawyer » 10 Фев 2009, 20:11

Наскоро (преди няколко месеца) четох великолепният текст и анализ на Законъ о суденние людмам - направо великолепен юридически текст, независимо че става въпрос за 09-10 век.
Абе що преместиха Историческия музей в Бояна, човек няма къде да позяпа старини.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4950
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: Изрази на латински език

Мнениеот gudio » 11 Фев 2009, 19:19

ivan_lawyer написа:Абе що преместиха Историческия музей в Бояна, човек няма къде да позяпа старини

:twisted: Нима намекваш, че е трябвало да го оставят в Съдебната палата :?: :!: :evil:
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот bebitor » 11 Фев 2009, 22:51

А някой дали знае в оригинал думите на Гай Юлий Цезар в подписа ми- по-добре ужасен край, отколкото ужас без край. Търсих много, но не открих, а не искам да правя интерпретации.
Rara avis in terris
Аватар
bebitor
Активен потребител
 
Мнения: 1851
Регистриран на: 28 Мар 2007, 18:36
Местоположение: Пловдив, Русе

Re: Изрази на латински език

Мнениеот gudio » 11 Фев 2009, 23:57

:cry: Боя се, че става дума за реплика от пиесата на Шекспир, но не и за оригинални слова...
най-близкото е "Melior morior bellator, quam ago profugus" - по-добре да умреш воювайки, отколкото да остарееш отстъпвайки.
:wink: На мен ми харесва и онова, което също му приписват - "По-добре първи на село, отколкото втори в Рим", бил го казал, минавайки през някакво свръх-бедно галско селце, на което войниците му се подигравали. Ама и него не мога да открия :lol:
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот satir » 18 Фев 2009, 16:56

gudio написа:11 Фев 2009, 22:57

... "По-добре първи на село, отколкото втори в Рим", бил го казал, минавайки през някакво свръх-бедно галско селце...
това не беше ли на Ахил, думи, казани на Одисей в Ада? "По-добре последен роб на село, отколкото цар в Ада" или неща подобно...
http://www.youtube.com/watch?v=CZo12LIWqYw
Аватар
satir
Активен потребител
 
Мнения: 1984
Регистриран на: 15 Мар 2007, 16:56
Местоположение: те тукa те...

Re: Изрази на латински език

Мнениеот gudio » 18 Фев 2009, 17:03

8) Не-е-е, смисълът е различен и "Братя Галеви" мисля, че точно Цезаревите слова са следвали :wink:
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот satir » 18 Фев 2009, 17:08

смисълът е същият, само "маржа" е различен. но не ми се спори.
http://www.youtube.com/watch?v=CZo12LIWqYw
Аватар
satir
Активен потребител
 
Мнения: 1984
Регистриран на: 15 Мар 2007, 16:56
Местоположение: те тукa те...

Re: Изрази на латински език

Мнениеот satir » 18 Фев 2009, 17:13

като се замислих, май си прав.
от друга страна, не си.
това е като вица -аз го знам по друг начин
просто думите на Омир са малко отъркаляни и преиначени, за да паснат на Цезар и това е.
http://www.youtube.com/watch?v=CZo12LIWqYw
Аватар
satir
Активен потребител
 
Мнения: 1984
Регистриран на: 15 Мар 2007, 16:56
Местоположение: те тукa те...

Re: Изрази на латински език

Мнениеот Sahiba » 06 Мар 2009, 11:36

Има ли класици тук?
Sahiba
Потребител
 
Мнения: 309
Регистриран на: 15 Яну 2008, 11:28

Re: Изрази на латински език

Мнениеот gudio » 06 Мар 2009, 14:11

"Δεν υπάρχει..." само аматьори и дилетанти :cry:
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Re: Изрази на латински език

Мнениеот ivan_lawyer » 06 Мар 2009, 22:35

Единствения път, когато ходих в Националния исторически музей, беше като беше в Съдебната Палата - тази сграда, разбира се е отдавна изживяла времето си - например старите колеги разказват, че районния съд в гр. София (примерно 1970 г.) е бил в Старата съдебна палата - тогава е можело да се обединят някак си - Районен, Градски (Окръжен), Върховен.
Обаче, следват - Районен, Градски, Окръжен, Апелативен, Военен, Военно - апелативен, Военно - административен, Административен, Окръжен-административен.

Нещо пропуснах ли.

Сградата на Съдебната палата е изживяла времето си - просто не може (и не трябва); да поеме потока от посетители.

Интересна сграда, без бъдеще, разбира се има надежда за промяна.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4950
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Следваща

Назад към Общи дискусии


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron