Страница 1 от 1

Общи условия за ползване на сайт?

МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2009, 16:57
от natalida
Здравейте,
искам да попитам дали има специална нормативна уредба, късаеща общите условия за ползване на сайт и уреждането на отношенията между потребителите и собственика на сайта? Тоест, какво трябва да включват тези общи условия, за да бъде сайтът защитен законово?

Тъй като се говори за договорни отношения, съществува ли образец на договор, който мога да разгледам?

Благодаря ви за съдействието.

Re: Общи условия за ползване на сайт?

МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2009, 13:24
от vedaconbg
Въпросът е много интересен, моля юристите да отговорят, знаем че по света подобни неща в сайтовете имат правна сила, кажете каква е ситуацията у нас, та нали и ние сега "прохождаме" в това да имаме бизнес в Интернет, благодаря Ви!

Re: Общи условия за ползване на сайт?

МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2009, 14:23
от Standbay
виж например на сайта на Министерството на правосъдието
почти на всеки сайт може да срещнеш нещо подобно.
На Лекс.бг са ТУК

Re: Общи условия за ползване на сайт?

МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2009, 14:34
от lexter
ЗЕТ:
Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА
Задължение за предоставяне на информация
Чл. 8. (1) При предложение за сключване на договор чрез електронни средства доставчикът на услуги предварително информира получателя на услугата по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно:

1. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

2. дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него;

3. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

4. езиците, на които договорът може да бъде сключен.

(2) Доставчикът на услуги е длъжен да указва начина за достъп по електронен път към етичен кодекс за поведение, към който се придържа.


Достъп до общите условия и съдържанието на договора
Чл. 9. Доставчикът на услуги е длъжен да предостави на получателя на услугата общите условия и съдържанието на договора по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.


Задължения при изявление за сключване на договор
Чл. 10. (1) Доставчикът на услуги осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди получателят на услугата да направи изявление за сключване на договора.

(2) Доставчикът на услуги без неоправдано забавяне потвърждава чрез електронни средства получаването на изявлението за сключване на договора.


Получаване на изявлението
Чл. 11. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.


Изключения
Чл. 12. (1) Разпоредбите на чл. 8 и 10 се прилагат задължително в случаите, когато получател на услугата е потребител.

(2) Разпоредбите на чл. 8 и 10 не се прилагат за договори, сключени изключително чрез електронна поща или други равностойни средства за размяна на индивидуални изявления.


ЗЗД
Чл. 16. (Ал. 1 изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Когато предложението включва общи условия, приемането е действително, ако съдържа писмено потвърждение на общите условия.

При несъответствие между вписани уговорки и уговорки в общите условия имат сила първите, макар и вторите да не са заличени.

При договори с продължително изпълнение изменяването или заменяването на общите условия има сила за насрещната страна по заварен договор само ако й е било съобщено и ако тя не е заявила в дадения й писмено достатъчен срок, че го отхвърля

Чл. 20. При тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.


Б) ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРИТЕ
Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили.

Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.ЗЗП

Чл. 146. (1) Неравноправните клаузи в договорите са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално.

(2) Не са индивидуално уговорени клаузите, които са били изготвени предварително и поради това потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им, особено в случаите на договор при общи условия.

(3) Обстоятелството, че някои условия са индивидуално уговорени, не изключва прилагането на този раздел към останалата част от договора.

(4) Когато търговецът или доставчикът твърди, че определено условие от договора е индивидуално уговорено, тежестта за доказването пада върху него.

(5) Наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител, не води до неговата нищожност, ако договорът може да се прилага и без тези клаузи.


Чл. 147. (1) Клаузите на договорите, предлагани на потребителите, трябва да бъдат съставени по ясен и недвусмислен начин.

(2) При съмнение относно смисъла на определено условие то се тълкува по благоприятен за потребителя начин.Чл. 148. Комисията за защита на потребителите:

1. изготвя насоки или препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договори с общи условия или в договори, използвани в определени отрасли или сектори на дейност;

2. препоръчва използването на определени клаузи в договорите, използвани в определени специфични отрасли или сектори на дейност;

3. води преговори с представители на сдружения на търговците относно изготвянето на примерни договори, приложими за определени отрасли или сектори на дейност.


това общо взето са законовите положения. Как се случват на практика тези неща е друг въпрос :)