начало

ВКС: Издръжката на детето може да се плати авансово ВКС: Издръжката на детето може да се плати авансово

Осуетяване или укривателство

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Осуетяване или укривателство

Мнениеот Честен-неизвестен... » 18 Фев 2004, 17:26

до Главен Прокурор на РБ
гр.София
Ж А Л Б А
от Стефан Неделчев Кънев,
ЕГН 4701231481, л.к.№ 114909745 от 12.02.2002 г. на МВР/РПУ-Свищов
ул “Кирил Д.Аврамов” № 10, ет.2, ап.4
тел. № 0631-2-24-53, E-mail: stevenson@abv.bg
гр.Свищов

ОТНОСНО: Жалба с Вх.№ 1037/06.10.2003 г. при Районен Прокурор-Свищов;Заведена с № 1037/17.02.2004 г.

Уважаеми доцент Филчев,
Живеем във времена, в които всеки трябва да помъдрява индивидуално. Не виждам защо да не позволите на прокурор Блага Георгиева да се убеди в това.
Представена тук и сега на вещото Ви внимание е Жалбата на Ст.Н.К., която по същността си влкючва две части: първата завършва с категоричното искане /в края на Жалбата/, а втората, само повдига един въпрос от областта на имунитета на съдебен кадър.
Тук цитираната Жалба от 06.10.2003 г. би било редно да се насочи към дознател. Изминаха над четири месеца, откато тя е внесена по регистъра на Районен Прокурор в Свищов. На тази Жалба, обаче, не се дава никакъв ход. При подаването и в канцеларията на Районен Прокурор в Свищов, тя бива на минуната взета от прокурор Блага Димитрова. Преди настъпването на новата 2004 г., Ст.Н.К. лично е ходил за справка в същата тази канцелария, от която му съобщили, че не знаят какво е движението на Жалбата. Това известие той получава повторно прези новата 2004 г. Наложило се два пъти лично да посети в приемния ден – сряда - прокурор Блага Георгиева, която му отговорила, че нямала представа за движението. При повторното посещение при същия прокурор, му се заявява, че “малко късничко била дошла” до нея тази Жалба. Ето как се наложило друго покещение във вторник – приемен ден на районен прокурор и шеф на Районна Прокуратура-Калинка Тодорова. Същата приела учтиво Кънев, счмела за необходимо да му поясни, че срокът за полицейската проверка е само месец. Била очудена, понеже били изтекли три месеца, без някакъв отговор поне. При създалата се обстановка Ст.Н.К. е потърсил защитата на адвокат Станимир Тодоров от Свищов /предвиден за потенциален повереник по гражданския иск/, който проверил по свой почин в прокуратурата как вървят нещата и докладвал на Стефан Кънев, че не може да се заеме със случая. В крайна сметка, Стефан Кънев остава с впечатлението, че Блага Георгиева, до която изрично е адресирана тази Жалба от 06.10.2003 г., по някакви вътрешни за нея съображения отказва да изпълнява задачите на НПК в защита на честта и доброто име на Ст.Н.К. – ал.2, на чл. 1 от НПК. Най-меко казано, осуетява наказателно производство за което има достатъчно данни, че е извършено престъпление по чл. 311 от НК- неистински документ. Става дума за една длъжностна характеристика, за “Правата и задълженията на председател на ПКИ ”Нове” от Свищов. Същата е била поискана от следствения апарат по дело срещу обвинения Ст.Н.К. Следственото дело е образувано по чл. 283 от НК, по дознание № 639/00 г. и по преписка на Районен прокурор-№ 362/00 г. За по-голяма прегледност, тук се прилагат първа и втора страница от ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, В.Търново,30.11.2001 г., с подпис на следовател Росица Винчева. С това ЗП,Стефан Кънев е бил привлечен да отговаря наказателно по чл. 283 от НК-/респективно лист 171 и лист 172 от след.дело./ От този официален документ става ясно, че наказателната отговорност е осъществена!
Прилагаме също така страница първа и страница последна от последвалия ОБВИНИТЕЛЕН АКТ. Този обвинителен акт е сътворен на 04.09.2002 г. с подпис на Районен Прокурор-Калинка Тодорова. От страница последна – с.8 – се вижда, че е представена като доказателство “...длъжностна характеристика на Председателя на ПКИ ”Нове” /лист 142...”. Видно от изразите на Росица Винчева, постановките от тази длъжноста характеристика са в основата на : ”През периода на изпълняваната от него длъжност, Кънев...” -с.1 от ЗП и още: “ “Пак през 1999 год. Кънев продължава да нарушава служебните си задължения с цел...” . От видно по-видно е, че скалъпените “Права и задължения на Председателя на ПКИ ”Нове” по предоставената длъжноснта характеристика, са оформили едно обвинително становище у следователя. Но не и у прокурора!! В крайна сметка, обвинението е по чл. 282 от НК?!
Данните по тази характеристика са били основен мотив за постановената по-късно присъда по обвинението на районен прокурор Калинка Тодорова, но в обвинителния акт ЛИПСВА първоначалното обвинение по чл. 283 от НК.
В цитираната Жалба до Районен Прокурор от 06.10.2003 г., обаче, се изнасят данни, съобразени с новите и допуснати от ВтОС по ВНОХД №301/2003 г. документи, въз основа на които е направен основателен довод за извършено престъпление по чл. 311 от НК, от страна на новата председателка-Мила Петкова Иванова.
Нещо повече: на 05.02.2004 г., познатият на Ст.Н.К. – Атанас Костадинов Друмев - присъствува на един разговор в ПКИ ”Нове”, откъдето научава лично, че подобна длъжностна характеристика не съществува за новата председателка Мила Иванова. Това се потвърждава от думите на още-по новата председателка Савенка Александрова. За сведение, тук се прилага нотариално заверена Декларация от Атанас Костадинов Друмев в уверение на факта, че за още по-новата председателка няма изготвена длъжностна характеристика и че подобна процедура нямало за ръководния състав на ПКИ ”Нове”. За обикновените служители имало длъжностни характеристики, но за председателите нямало!! Изнесените факти по тази Декларация допълнително доказват, че лицето Мила Иванова е имала смелостта да заблуди правосъдието, като е представила неистински документ пред правосъдието. Какво се е случило в съзнанието на госпожа Блага Георгиева...Просто и поизтръпнала, тъй като според норматива в чл. 316 от НК, за ползване на неистински документ е предвидено същото наказание, а то следва да се понесе по вина на нейния съпруг, съдията Боян Георгиев, взел участие при постановяването на присъдата по НОХД № 278/2002 г. и по която присъда отговорността по чл. 283 от НК е отпаднала?! Означава още, понеже не може да не разбира свойството и значението на представения неистински документ, че съпругът и може да попадне също така под ударите на чл. 286, ал.1 от НК още и защото е налице осъществен също така състава на чл. 286, ал.1. Този съдия, нейн съпруг, в едноличните си мотиви приема за достоверна “длъжностната характеристика”. Той никак не си е дал труда обстойно да разкрие обективната истина не само по тази дл.характеристика, бидейки длъжен да го стори-чл. 12 от НПК. Прилага се към настоящата Жалба неговото лично творение “Мотиви към НОХД № 278/2002 г.- на Св.РС.” Прочетете само последната страница, с.8 :” Присъдиха се ДТ върху уважения размер на гражданските искове-532,24 лв., направените по делото разноски в размер на по 100 лв., както и 3000 лв. такса за издаване на изпълнителен лист, които подсъдимия да заплати на РС” 3000/ три хиляди лева/ за изпълнителен лист през 2003 г?! Това не е печатна грешка, това е съдебна грешка. Защо? Защото от 1998 г. до 18.02.2003 г. Боян Георгиев нищо ново не е научил, а ползва щампа от своя къмпютър. Това не може да се нарече обективен подход при обсъждането на представените доказателства, което трябва да става в мотивите на респективния съд. По-всяка вероятност и други присъди от този съдия са с подобна съдебна грешка. Съмнително би било Блага Георгиева да признае тази субективна слепота на своя съпруг. А е можела да му помогне, като даде ход на НОХД по чл.311 от НК. Не е сханала правилно онова, което е била длъжна да стори по НПК. И ни принуждава ние да го кажем!! Защото този път го казваме по Жалба до Окръжна Прокуратура, за разлика от първоначално бегло изнесените малки критики по Форума на правистите в България. Тя самата ни принуждава да кажем много повече пред Главен Прокурор с това свое бездействие!
Нещо повече: на стр. 3 от мотивите на този съпруг се вижда следната кадрова непригодност :” – бивш комсомолски клуб по –късно преустроен в клуб на инвалида. Имуществото в него включвало и диван и 8 бр. тапицзирани столове....Вещите лица са усновили, че дивана е бил купен със средствата на комсомолците и подарено на кооперацията”
Ноторно известно е, че всички сделки на онези организации, първоначални и последващи, бяха обявени за нищожни. Това на свой ред указва, че стават държавна собственост и не може да се вменява на когото и да било вина, че се е разпоредил с тях като кооперативна собственост, в каквото деяние е обвинен Стефан Кънев. Освен това, Стефан Кънев е счел за правилно да депозира на дискусия в представителния Форум на Българския Правен Портал този свой казус – http://www.lex.bg чрез замислена “Нотариална Покана” - http://lex.bg/phorum/read.php?f=10&i=1084&t=351&lang=bg . След което, съвсем неочаквано, юрисконсултът на СХК ”Свилоза”- където Кънев работи - гневно оспорва правото на Кънев пред съпругата му да се изнася казуса си на всеслушание. Защо? Че за какво да мълчим повече, а не кажем, че Боян Георгиев не борави правилно с основни категории на правото. В своите мотиви, той четири пъти пише, че обвиненият: “превишил властта и правата си”. Оценката му по Конституционно право е Слаб/2/. Защото по КРБ има три вида власти-законадателна, изпълнителна и съдебна. И защото по делото няма представени доказателства за това, коя от тези власти е превишил Ст.Н.К. Той въобще е нямал подобна власт. Нещо повече: текстът на чл. 282 от НК, по който Боян Георгиев съди Стефан Кънев, прилагайки кумулативното “И”, предполага две хипотези –“властта или правата си”. По почина на Боян Георгиев може да се изразява само кандидат-студент по Право...
Освен това, само на едно място в мотивите си, Боян Георгиев уверява, че обстойно бил преценил всички доказателства. Докато е цитирано само едно единствено доказателство - по лист 5 от мотивите - :” ...решение с протокол от същата дата на лист 57 от сл.дело...” Даже не си е направил труда да посочи по лист 3 от мотивите, по кои листи от следственото дело е приложен: “...Устава н кооперацията, приложен в сл.д.)” По трудовото дело на Ст.Н.К. от 1999 г. - №465 по описа на Св.Р.С, Боян Георгиев изрично е изискал Устава на ПКИ ”Нове” – по Протокол от 17.02.2000 г., за да прецени нормите му към момента на работата на Кънев в кооперацията. По НОХД № 278/2002 г., обаче, този съдия съвсем умишлено “забравя” да прецени, че има нов Устав на кооперацията, че е имало нов Закон за кооперациите. Видно, лично и изрично е писал по Решението на гражданския съд “...чл. 18 от ЗК/отм./”.
На с.3-та от мотивите пак бълва неясни нему теоритични постановки по Финансово право :”... от подс. Кънев без да е съобразена с балансовата и пазарната му цена...” Колко цени да впише Кънев или който и да е търговец във фактура? Вписва се само стойност и добавена стойност по Закон за Данък Добавена Стойност!! А това оначава, че Боян Георгиев не познава ЗДДС! Той хал хабер си няма от това, що е балансова стойност и що е това пазарна цена. А е трябвало да знае, понеже за известно време е изучавал икономика, ама изглежда и там нищо не е научил...Че е пуснат по “Финансово Право” е било голяма грешка на преподавателя! Дал е права на нещо по –опасно от престъпник. Дали са права на циркаджия. Вижте само какви свободни съчинения пише по мотивите си на стр. 5-та: ”...пренебрегвайки решението на Управителния съвет от 15.02.1999 г., за забраната на разпорежгдането с нея.”. В това Решение на УС, за сведение, няма упоменат израза “забрана”. Бихме могли да приемем, че става дума за писател, литератор. Но и от това изглежда трябва да се откажем :”...другия управител....последния го уверил....”. пак от 5.та стр. Да не говорим за писмената присъда произнесена на 18.02.2003 г. Мотивите са отложени поради сложността на делото. Поискани са своевременно преписи от тази присъда, но се оказва, че няма подпис на съдиите?! Те се появяват едва, след като делото вече е трябвало да се запъти към В.Търново. “Въпреки това на УС е взето изричното решение, машината да не се продава” – с.5-та. Решението на УС в случая се явява оперативно-съвещателно , а не представително. Освен това, то не е принципно решение да не се продава машината, а решение по конкретна оферта, за което има устни данни, депозирани в хода на съдебното следствие по НОХД №278/2002 г. Какво е представително Решение ли? То е онова, което в своята антетка цитира по кой и кой член от Устава се приема по-долния текст!! Няма позоваване на Устава на ПКИ ”Нове”.

Нещо повече: по Жалба на Стефан Кънев с Вх.№ 1224 от 26.11.2003 г., въз основа на новите документи, допуснати от ВтОС, Стефан Кънев е направил анализ на още други престъпления против митническия режим, намерил е измама и др. документи престъпления, за които е можел своевременно да се произнесе също така съпругът на Блага Георгива, бидейки длъжен по клетвата да вземе решение въз основа на всестранно и пълно изследване на ВСИЧКИ обстоятелства по делото, като се ръководи от закона-така повелява чл. 16 ал. 1 от НПК. Тъкмо това господин Боян Георгиев не е сторил, а е предпочел да осъди невинен човек. Понеже му се полага същото наказание, каквото е за набеждаващия, по-нашему това е причината, поради която Блага Георгиева не желае “ да се разчовърка...”, а се нядава на старата и добре отработена практика, ВтОС да осъди Кънев, макар и невинен. Иначе, ще излезе на преден план един такъв въпрос: ” А какво е гледал Боян Георгиев ?”. Вероятно е понаглеждал към ведомостта на т. нар. “верига”... Пита се също така, а защо е взел участие в тричленен състав, в пълно противоречие с нормите по НПК? Обвинението е по чл. 282 от НК, предвиденото там наказание е до пет години, а той ...?! Трябвало е сам да заседава.
А ето и още анахронизми. Стр. 1.-ва :”... въпреки, че компетентен за вземането на такова решение е бил Управителния съвет на ПКИ “Нове”...”. Това се повторя като рефрен и по другите два пункта на обвинителната теза, в смисъл, че само УС е оторизиран да взема решение за продажбата на движимостите на кооперацията. Нещо, което е норма, но по новия ЗК и по новия Устав на ПКИ ”Нове”!! Стефан Кънев не е знаел нищо за този бъдещ Устав и бъдещ Закон за кооперациете през инкриминирания период! Стр.4.-:”Машината е била закупена след взето решение на ОС...” По представен Протокол от заседание на ОС на кооперацията от 24 март 1995 г., обаче, става ясно, че член-кооператорите са измамени да реинвестират печалбата от предходната година, понеже сумите за нейната покупка са били вече изпратени до Сколхолмска Банка, на името на гражданското лице Стефан Йохансон, вместо на фирма “Максграф”. По-нататък:”Целта била да се открие ново производство на кооперацията за трудово ангажиране на членовете и” И това твърдение не кореспондира с истината по Решението на ОС от 24 март 1995 г. Самият бивш вече председател – Марин Маринов - казва, че с покупката на нова машина ще се уплътни работата в картонажния цех. И дума не става за нова дейност “офсетен печат”, нито пък такава има вписана в Търговския Регистър на ФО при ВтОС. Този факт се потвърждава още и от представеното на следствието Удостоверение за вписванията по партидата на ПКИ ”Нове”. Продължаваме със стр.6.-та:”И при трите деяния са настъпили значителни вредни последици.” . На стр. 8-ма, обаче, Боян Георгиев съобразява:”...както и сравнително ниския размер на материалните щети съдът...” Прощавайте, но този екземпляр не може да разсъждава с мозъка си. Пак там:”...че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще се постигнат като се наложи наказание към минималния предвиден в закона размер...” Защо, обаче, това не е споменато в Присъдата? Не може да се разбере по кой закон има предвиден минимум от една година – по чл. 282 от НК няма подобна долна граница от една година. Как да не му пишем Слаб/2/ по Наказателно Право? Ето още нещо:” Причини за извършване на престъплението – стремеж към престъпно облагодетелствуване, незачитане от страна на подсъдимия на устоновените правила и норми....ниско морално съзнание” видомо от новите доказателства, обаче, при ПКИ ”Нове” е нямало приет Правилник по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗК/отм./ , така че да се говори за незачитане правилата на ПКИ ”Нове” е едно набеждаване пред народа?! – стр.7.-ма. Пак там: “Отегчаващи вината обстоятелства-минало осъждане...” На това се казва незачитане на презумпцията за невинност по отношение представеното в съда обвинение!
Нам е известно, че съдилищата са доста оскъдни откъм оправдателните присъди?! И на Блага Георгиева е известно това. А после... къде-къде по трудно ще бъде да се докаже вината на нейния мил съпруг... В тези именно обстоятелства ние съзираме умисъл за това несъмнено осуетяване. Дали има или не, дали трябва да се сезира ВСС от Главния Прокурор с искане за смъкване имунитета на Блага Георгиева, е отделен въпрос...тук само се изказва се едно мнение, едно станавище .Все пак това становище не е изолирано, а се подкрепя включително от писмото на Калинка Тодорова, дадено в отговор на Жалба Вх. № 71/04 от 19.01.2004 г. при Районен Прокурор в Свищов. Тя отговаря – с писмо от 21.01.2004 г., че в Свищов имало двама прокурори само, и че двамата били заинтересовани от изхода на делото. Какво по-точно има предвид Калинка Тодорова, нека сподели...!
Уважаеми господин Филчев,
Стефан Кънев е нямал намерението да Ви запознава с личностната характеристика на директора на фирма “Български циркове-ЕАД”- София. Сърдечно замолваме за прошка и се надяваме да не Ви занимаваме повече с подобни главоблъсканици. Дано!
Тук и сега се настоява да се даде ход на НОХД срещу Мила Петкова Иванова, за това, че е сътворила неистински документ, станал причина да се набеди невинен по чл. 283 от НК.
Приложение:
1.- Заключително Постановление, с.1и с.2;
2.- Обвинителен акт, с.1 и с.8;
3.- Вх.№ 1037/06.10.2003 г. – с.1 с щемпъл на Районен Прокурор;
4.- Мотиви на Б.Георгиев- с.1-8;
5.- Декларация от Атанас Друмев– регистрирана под № 524/ 2004 г. при нотариус № 349.
6.- Писмо от 21.01.2004 на Калинка Тодорова.

Свищов, 10-11 Февруари 2004 г.

Жалбоподател
Стефан Неделчев Кънев
File: GlavenProkuror.doc
Честен-неизвестен...
 

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот Стефан Кънев » 22 Фев 2004, 17:56

до Апелативен Съд
гр.Велико Търново

Ж А Л Б А
от Стефан Неделчев Кънев,
ЕГН 4701231481, л.к.№ 114909745 от 12.02.2002 г. на МВР/РПУ-Свищов
ул “Кирил Д.Аврамов” № 10, ет.2, ап.4
тел. № 0631-2-24-53, E-mail: stevenson@abv.bg
гр.Свищов

ОТНОСНО: необосновано Постановление на Окръжен при ВтОС прокурор за пректратяване на наказателно производство, Велико Търново, изх.№88/2004 г., 19.02.2004 г.

Уважаеми Апелативни Съдии,
Основният мотив на настоящата Жалба е вътрешната убеденост на Ст.Н.Кънев за оскъдната съдебната практика на Апелативния съд, още повече и тази на ВКС досежно приложното поле на чл. 237, ал.4 от НПК. Този текст на НПК е сравнително нов в наказателната ни практика и теория – /Нова-ДВ, бр. 50 от 2003 г./ Този нов текст, образно казано, е първата крачка за уеднаквяването на вътрешното ни назакателно производство с това на Европейския Съюз, за когото само съдът е онзи орган, който може да движи обвинението. Не е без значение да припомним, че у нас това бе замислено посредством чл. 58, ал. 4 от Закон за Съдебната Власт. http://www.sac.government.bg/vassite/main.asp?s=27
Ето защо, цитирайки тази четвърта алинея на чл. 58 от ЗСВ, си разрешаваме да квалифицираме тук приложеното Постановление с подпис на прокурор Христо Томов като акт на Окръжния съд, подвластен на ревизия от Апелативен съд по силата на чл. 72, ал. 1 от ЗСВ- пак там.
Лично, господин Хр.Томов счита, че този негов акт е “ отказ”, издаден на основание чл. 194, ал.2 от НПК. Позволете ни да припомним същноста или какво по-точно повелява тази алинея втора :” Когато откаже да образува презварително производство...” несъмненото е, че тя предвижда онази хипотеза, при която няма извършени никакви наказателно-процесуални действия. В случая, обаче, самият Хр.Томов удостоверява, че по писмо на ...”прокурорът във ВКС, Р.Тодоров под № 10166803. е разпоредил извършването на проверка...”
Тази проверка е преминала през етапа на полицейското производство, нещо, което Хр.Томов също така споменава в текста-стр.2:”...по техен номер такава, № ЗМ-21/2004 г.” Става дума за входящата кореспонденция на РПУ Свищов с Окръжен Прокурор. Не е ясно, защо Хр.Томов не споделя, кой разпореди да се извърши тази полицейска проверка, кой поименно прокурор при Окръжен Съд. Само се разбира, че на оснавание чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Директора на РДВР –В.Търново е бил задължен да предприеме проверката въз основа на писмото от ОП-В.Търново- стр.1. По-насетне, лейтенант Боян Славев при РПУ-Свищов, със своя “докладна записка...предложил материалите от висящото наказателно производство по НОХД №278/2002 г. да бъдат приобщени към преписката и сигнала”.
Редното в случая е било, да се откаже намесата на оперативния работник Боян Славев от него самия, като се позове на чл. 34, ал.2 във връзка с чл. 33, ал. 2 от НПК, и изпрати лично на прокурора при ВКС своето становище за предприемаане на респективните назакателно процесуални действия. Още повече, че е имал на разположение по-горе цитираното писмо на Прокурор при ВКС. Можел е също така да направи предложението да се образува следствие по силата на чл.171, ал. 2 от НПК, заради “фактическата и правна сложност на делото”. Основание за подобно предложение той е имал, понеже по тук наведеното НОХД № 278/2002 г., мотивите на произнесената присъда са отложени, което става само в случаите на “фактическа или правна сложност”- чл.306 от НПК!! Този факт не е убегнал от вниманието на прокурор Хр.Томов или поне не би трябвало да е убегнал!

По-всяка вероятност, Хр.Томов не разбира разликата между задължително производство и полицейско производство-двете форми на предварителното производство по чл. 171,ал.1 т.1 и ал. 3 от НПК, което предварително производство е съща така досъдебно по Част Втора, Глава дванадесета на НПК – от чл. 171-чл.239а) от НПК. В този смисъл, неговото Постановление, диспозитивната част- стр.3-се явява напълно неадекватна на законадателните разпоредби.
От разбираемо по-разбираемо е, че Стефан Кънев е подал СИГНАЛ до прокуратурата в Свищов- вх.№1224/03 г., на който сигнал се е отреагирало със осуетяване, принудило Ст.Н.К. да потърси намесата на Главен Прокурор. Нима той няма това право? Тук приложено е Решение № 52 от 27.02.2001 г. на Св.Р.С., влезнало в сила на 23 май 2003 г., чрез което, правата на Ст.Кънев като член-кооператор не са нарушени. Тоест, той е останал действителен член на ПКИ ”Нове”- кооперацията, предявила по НОХД №278/02 г. срещу него граждански иск. Понеже в сигнала си Ст.Кънев изнася факти, случили се преди неговото уволнение и които факти съдържат неоспоримите признаци на извършено престъпление от лица, неподведени под отговорност- все лица, чиито действия в същност лишават Ст.Кънев от дивиденти в кооперацията, където е работил и които дивиденти по силата на ЗК му се полагат всяка година. Той, и не само той са ощетените лица. Описаната криминогенна обстановка през 1995 г. в СИГНАЛА, подсказват, че Ст.Кънев е ощетен двукратно още и в качеството си на данъкоплатец, както и много други българи. Ето в този смисъл позицията на г-н- Хр.Томов е неприемлива за ощетените и напълно приемлива за извършилите криминалните деяния хитреци от ПКИ ”Нове” и тези от бившия Финансово-Стопански Институт ”Д.А.Ценов” в Свищов, сега Стопанска Академия-Свищов.
Господин Томов е трябвало да пецени, че първата му грижа е да защити правата на гражданите а така също и на държавата, от която той също така получава заплата-бюджета. Нима Хр.Томов не го засяга как се разходват бюджетните средства? Стопанската Академия в Свищов, например, е изцяло на бюджетна издръжка, чиито интереси Хр.Томов явно и неоспоримо с това негово Постановление не желае да защити?! Защо той осуетява предварително правата на ощетените по чл. 61 , ал. 3 от НПК? Ето той изпраща това негово писмо на прокурор при ВКС, който прокурор едва ли би могъл въз основа на тази необоснованост да сезира Главния Прокурор за съдействието по силата на чл. 119, ал.1, т.3 с оглед ”...да извършват проверки и ревизии в определен от него срок...” Защо не се дава простор на един бъдещ граждански иск по смисъла на чл. 61 от НПК? Има виновни лица от СА, които трябва да отговорят по чл. 282 от НК - онези длъжностни лица, които са способствували източването на авоарите на СА. И понеже новата подсъдност по чл. 282-285 от НК е пред Окръжен Съд като първа инстанция – чл.171, ал.1 - Христо Томов е трябвало да разпореди извършването на следствие! (ДВ, бр.57 от 2003 г.)
Нарушението е по чл. 107 от ЗСВ във връзка с чл.117 от КРБ и във връзка с чл. 1, ал.2 от НПК

Понеже споменахме “необоснованост”, нещо, което на пръв поглед изглежда словесна салата, се налага да упоменем и други нарушения от страна на Христо Томов.
На страница втора от неговото Постановление, очудващо дори и за самият Стефан Кънев, Христо Томов, окръжен прокурор при това, твърди небивалици. Цитираме дословно:” ....от Стефан Неделчев Кънев... по описа на ВТОП следва да бъде прекратена, поради това, че спрямо същото лице /жалбоподателят/ за същото деяние сочено от него е налице незавършено наказателно производство с постановена по него осъдителна присъда”
1.- Ст.Н.К. не е жалбоподател, а обикновен гражданин, подал писмен СИГНАЛ до Районен Прокурор, после Жалба до Главен Прокурор;
2.- Сочените от Стефан Кънев деяния са по членове от НК, подробно описани в неговя СИГНАЛ, както следва: “.По реда им в НК – чл.209, 210, ал.1, т.2 и 3., даже и т.3.; чл. 242, б.Б);чл.256,чл.310, ал.1;чл.314 и чл.316. Колкото до чл.282 той е само за подбудителите от държавните органи и обществени организации: така е предвиден, не за преките нарушители!!”- респективно стр.9-та от този СИГНАЛ. За прегделност е приложен накрая на настоящата Жалба.
Това, което твърди Хр.Томов в предложения негов цитат е, че Ст.Кънев сам е подал сигнал срещу себе си, сигнала е бил уважен чрез влязла в сила присъда срещу Ст.Кънев. По следващия абзац, г-н Хр.Томов още веднъж твърди, че Ст.Кънев бил подал сигнал срещу себе си?? :”При това се изяснило, че по изнесеното в сигнала от Кънев е била заведена първоначалоа преписка № ЗМ-232/00 г. по описа на РПУ гр.Свищов” . Истината е, че при Районен Прокурор в Свищов е била налична ТЪЖБА – Вх.№362/00 г., а не №232/00 г., по която е било образувано по-долу цитираното следствено дело 639/00 г. По всичко личи, че г-н Хр.Томов не прави разлика между ТЪЖБА И СИГНАЛ, както не прави разлика между Стефан Кънев и Мила Иванова-автор на тази тъжба.
Струва ни се, че думата “ПРЕКРАТЕНА” от стр.2-ра, недвусмислено сочи на това, че Хр.Томов в същност прекратява вече започнало наказателно производство, като в същото време безпричинно , може би , а може би не, отъждествява понятията “ прекратяване” и “отказ”. Така, водим от горните бъркотии, той на основачие чл. 194, ал. 2 от НПК отказва да изпълни задълженията си, които му налага служебното положение.Той потвърждава една неистина, като заявява:” ...поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер и незавършено наказателно производство по случая...”.
Поставя се един такъв въпрос. Защо Хр.Томов смесва понятията? Случая, за който Стефан Кънев е сигнализирал, не е предмет на наказателна отговорност все още. Без значение е, че всичките документи, цитирани по СИГНАЛА на Ст.Кънев са събрани съобразно разпоредбите на НПК в хода на ВОНХД № 301/03 г. на ВтОС. Все пак, на вниманието на Христо Томов са били всичките вложени документи, за които става реч в СИГНАЛА на Стефан Кънев. На разположение на ВтОС е бил също така и този СИГНАЛ на Ст.Кънев. Струва ни се, че окръжният прокурор е имал задължението лично да предусети признаците на извършени престъпления, за които няма все още повдигнато обвинение. Тоест той е можел, имал е правото да разкрие НЕПОСРЕДСТВЕНО наличието на ПРИЗНАЦИ, за които Стефан Кънев съобщава в Сигнала си. Не е оправдано да задължава дознател от Свищов, още и защото последният няма как да провери лично оригиналите на анализираните документи. Нещо повече: този “ оперативен работник” от Свищов, първо приема препис от Стефан Кънев, после отказва да ги приеме, за което свидетелствува молбата на Стефан Кънев до началник на РПУ- Свищо,в чрез който той е пожелал лично да съдействува при разкриването на престъпните деяния и обективната истина. А Христо Томов го спира....Понеже не се е потрудил да непосредствено да се убеди в наличието на признаци, то той несъмнено е бил онзи, постановил ненужната полицейска проверка...Не е без значение факта, че цитирания Сигнал № 1224/03 г. е изпратен с препоръчо писмо на въззивния съд по ВНОХД № 301/03 г., като по този начин Хр.Томов е имал възможността още веднъж по-обстойно да доклава на Главния прокурор , за да може той, от своя страна, да предприеме изпълнението на своите задължения по чл. 119 от ЗСВ. Следооователно, Хр.Томов създава предпоставка за възпрепяствуване разкриването на престъпленията с това свое постановление?! Било е редно да разпореди следствие по предложения от Ст.Кънев “Дневен Ред”, за да не може някои от документите в СА да изчезнат под редлог, че е изминал “законен срок” за съхранението им...?! Прокурор Христо Томов имал е на разположение анализа на 23 документа и е трябвало да събере лично другите документи, имащи отношение към престъплението срещу митническия режим, измамата и другите документи престъпления!! Или поне да се позамисли за неотложни следствени действия. Все пак, изминал е един период от 9 години, давността за наказателната репресия тече и налближава да изтече-тя е 10 години! А той пледира да се чака, какво щял да реши съдът по “висящото дело”, за което той няма никакви уверения кога ще приключи, защото може да приключи и след пет години...Тоест, до тогава, обективната истина не е приоритет на окръжен прокурор Христо Томов?! Затова, той избягва служебната тежест, излиза от реда визиран в чл. 83, ал.1 и чл. 84 от НПК?!
Нарушението е по чл. 12, ал. 1 и ал. 2, чл. 187,т. 4 от НПК във връзка с чл. 1, ал.1 от НПК и във връзка с чл. 107 от ЗСВ.

Уважеми Съдии,
Цитираме дословно онзи текст от СИГНАЛА на Ст.Кънев, с който той дава недвусмислени сведения за наличието на аналогично престъпление от страна на длъжностни лица при Стопанската Академия в Свищов. Моля приемете тук приложения текст:” 3.-CARNET TIR № 13898722. Тук са описани две машини , ръкописно: “PCS Solna 225 offset press...-//-//-125 ...” Вероятно са преминали Митницата в Русе на 17.04.1995 г., видимо от щемпъла най-отдолу 108 и №183. Кой е този номер 183 не знаем, но знаем, че това е печат на митничар, лично “преглеждал” стоката .Наличният личен подпис върху първата цифра 3 е заформил числото 8. Подразбира се от другите данни, че камионът е пътувал по маршрута Свищов-София-Скопие. Това е бил македонски шофьор натоварен с мисията да пренесе стоката през границата. Адресът му е изписан на този Карнет Тир - T.G.M.”Florida”, 91430, Kavadar, R.Macedonia, UL.Siska, pb, tel.+300 93-75-720. Той по-моему е прекият извършител на едно правонарушение–нелегален внос, без да осъзнава, че способствува едно друго деяние, измама.”

Какво се иска:
Както се спомена по-горе, намерени са предостатъчно данни от Стефан Кънев, които не може да не подсказват на един прокурор наличието на ПРИЗНАЦИ за извършено престъпление!! Ето защо, замолени сте да отмените това постановление на окръжен прокурор за прекрятяване на наказателното производство на основание чл. 237, ал. 4 и ал.5, т. 3 от НПК, като дадете задължителни указания на Главния Прокурор по приложениято на чл. 119 от ЗСВ в смисъл, да разпореди на органите на финасовото разузнаване извършването на ревизия по така наведените мотиви в сигнала на Ст.Кънев. Да задължите окръжен прокурор с извършването на неотложните следствени деайствия по набавянето на документите от Стопанската Академия.
Приложение: 1.-Постановление от 19.02.2004 г.; 2.-СИГНАЛ вх.№ 1224/03 г.; 3.-Решение по гр.х.д № 465/99 г.
Свищов,
(26.02.2004 г.)
Жалбоподател
Стефан Неделчев Кънев
Стефан Кънев
 

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот Стефан Кънев » 24 Фев 2004, 20:21

до Районен Прокурор
гр.Свищов

С И Г Н А Л
от Стефан Неделчев Кънев,
ЕГН 4701231481, л.к.№ 114909745 от 12.02.2002 г. на МВР/РПУ-Свищов
ул “Кирил Д.Аврамов” № 10, ет.2, ап.4
тел. № 0631-2-24-53, E-mail: stevenson@abv.bg
гр.Свищов
Уважаема госпожо Тодорова,
Представено е на вещото Ви внимание Удостоверение ВНОХД № 301/03-29.05.2003 г., по което е заплатена таксата от два лева за събиране на доказателства от Митницата в град Свищов.Става дума за документи–декларация на износителя на печатна машина “Солна 225 Плюс”, внос от Швеция /Приложение №1/. С респективна Молба до началника на митницата в Свищов са поискани ксеропреписи от почти всички документи, необходими при митническото оформяне на внос от чужбина./Приложение №2/.А те са, както следва:
1.-Internatıonal Consıgnment Note, заверена с щемпъла на Митницата в Свищов, син печат. Ляво горе е изписан адрес на някяква фирма износител от Швеция – MAXGRAF AB, град Boras. В дясно ясно се разграничават малък щемпъл на Митницата от Русе -108, печат на митничар “ custоms--BG №133” Получателят е “PKI-Nove-Bulgarıen, 33-Svıshtovskı Polkt 89” Става дума за ПКИ “Нове”, ул.33-ти Свищовски Полк № 89, бившата кооперация “Милан Василев”, на която бях председател до трето тримесечие на 1999 г. Тази машина е преминала митницата в град HALMSATAD – на 11 април 1995 г. ;
2.- Митническа декларация МД-1, по образец на Главно Управление на Митниците, съгласуван с писмо № И.70.0055/30.11.1992 г. по точка 29.Гранична митница, е отбелязана цифрата код 1101/ дата 17.04.95 г. Място за преглед на стоките – Свищов - по точка 30. По точка 27 Място за товар/разтв. е посочен само код 65766. Страна износител е Швеция, носи код 752 – по точка 15. Обща факт.стойност/валута е под код 752, в размер на 127000 шведски крони – по точка 22, при валутен курс 899,790 за деня-по точка 23. Статистическата стойност е определена на 1 142733 лева-по точка 46. Като допълнителни документи са се приложили общо три – по точка 44: фактура №860/16.02.1995 г.; ЧМР от 11.04.1995 г. и Сертификат EUR.1 № X 5871228–по точка 44. При изчисляването на мита, данъци и такси, съществува освобождаване от внасяне на мито. Посочено е основание за това освобождаване, понеже е отразено с нулева ставка – отбелязяно с девятка – по точка 47, вид 33, ставка 10% - в лявата част по точка 47, а по точка 48 е уточнено правното основание “съгл.ПМС №18/1995 г.” Пълномощник по получаването е Марин Ангелов Маринов, ЕГН 5212171407, тогавашен председател на ПКИ “Нове”- по точка 50. Място и дата на съставянето на тази Декларация е посочен град Свищов, 18 април 1995 г., с подпис на Марин Маринов, който уверява също така, че грешката по зачеркването по точка 47 е негова – по точка 54. Сложен е печатът на ПКИ “Нове”. Става дума за ДДС облагането. Най-долу отляво има щемпъл на Митницата в Свищов №142, - customs-BG – 094. Гаранцията е навилидна за Карнет Тир № 13898722 по точка 52.;
3.-CARNET TIR № 13898722. Тук са описани две машини , ръкописно: “PCS Solna 225 offset press...-//-//-125 ...” Вероятно са преминали Митницата в Русе на 17.04.1995 г., видимо от щемпъла най-отдолу 108 и №183. Кой е този номер 183 не знаем, но знаем, че това е печат на митничар, лично “преглеждал” стоката.Наличният личен подпис върху първата цифра 3 е заформил числото 8. Подразбира се от другите данни, че камионът е пътувал по маршрута Свищов-София-Скопие. Това е бил македонски шофьор натоварен с мисията да пренесе стоката през границата.Адресът му е изписан на този Карнет Тир - T.G.M.”Florida”, 91430, Kavadar, R.Macedonia, UL.Siska, pb, tel.+300 93-75-720. Той по-моему е прекият извършител на едно правонарушение–нелегален внос, без да осъзнава, че способствува едно друго деяние, измама.
4.- стр.2 от Манифест.....със статии №№ вид и име на кораба и т.н. Датата на приемането на стоката е 18.04.1995 г. Липсва подпис на приел и предал стоката. Няма абсолютно никакви данни за имената на митническия служител.Тоест, създадена е една трудност пред евентуалния контролиращ да се чуди кой е бил този митничар. Все пак, има неговия номер, както се посочи по-горе; само е отбелязано, че става дума за “Полиграфична машина за офсетов печат “Солна 225” с получател ПКИ “Нове” от Свищов. Както се вижда, вариантите на тази машина станаха вече три-ту офсетен печат, ту само Солна 225 и т.н. Истината е, че става въпрос за машина на фирма от Швеция, произведена през 1968 г. с фабричен сериен номер №0783 на производител и продадена от фирмата-производител през 1969 г. Тук прилагаме електронното сведение от тази шведска фирма-производител – http://www.solnaoffset.com по писмо запитване от 07 май 2003 г. E-mail: stefan.giertz@solnaoffset.com Отговорът е на фирмата - 'Alf Nilsson' Alf.Nilsson@solnaoffset.com , както следва по Приложение в две страници. Тази машина при тях се води от първо поколение многофункционален принт. Подобрените варианти са за пет и шест цвята. Цитираната представлява вече остарял вариант, понеже принтира само с два цвята-черен и червен. Писмото пътвърждава факта на продажбата и през 1969 г.
5.- стр.1 от Митнически Манифест , подаден до началника на Митницата в Свищов от Марин Ангелов Маринов на 18.04.1995 г. Има печат на ПКИ “Нове” и подпис на Марин Маринов;
6.- EUR.1, № 5871228. Изпращач е фирмата MAXGRAF AB, FöRETAGSGATAN 31, 505 94 BORAS.По точка 1. “Declaration by the exporter” – Декларация на износителя – e отразена датата на тръгване от Швеция – 10 април 1995 г., с подпис на Marianne Ruden.Има щемпъл на Митницата от Швеция с дата 12 април 1995 г. – YSTAD 2. По точка 2 – “Certificate used in preferential trade between SWEDEN and… “ , означава, че това е Сертификат употребяван при преференциална търговия. Тоест, за търговия по някакво споразумение между държави, при които се постига споразумение за избягване на двойно данъчно облагане или освобождаване от внасянето на данъци, такси или митнически сборове. По точка 5 е посочена България, като страна по споразумение за преференциална търговия
Забележка: до тук се представиха данните от Митницата.Следват данни, взети от НОХД №278/2000 г. на Св.Р.съд.
7.- PROFORMA FAKTURA Nr 860, 16.02.1995. Отбелязяна е стойност в размер на 127000 шведски крони. Посочена е банкова сметка 80325 003 235 663-6 с титуляр Stefan Johanson; с получател Свищов, ПКИ «Нове»
8.- FAKTURA Nr 860 Nr 16-02-1995 за 127000 шведски крони с посочена банка за превод на парите SWEDBANK, S-105 34 Stockholm, Swift address: SWEDSESS, Telex 128 26 SWEDBANK S, Accountno 80325 003 235 663-6, пак за същата машина и за същия получател от Свищов. Но този път за титуляр на същата тази сметка при шведската банка е отбелязано името на Marianne Rudèn. Най-отгоре се вижда, че това е официална бланка на фирмата MAXGRAF , със сметка при банка BANKGIRO 5756-7596-Postgiro 432 24 86-4. BANK Boras Sparbank Откъдето става ясно, че точните координати за превод на пари до фирмата би било редно да са при тази банка, по тяхната официална бланка и не е било нужно да се прави превод до друга банка в Стокхолм. Получените от Стефан Йохансон и Мариане Руден пари са общо SEK 127000. Но те не са получи тази сума в долари, а в шведски крони. Има документи от ТБ “Биохим” от Свищов, по които е правен превод от ПКИ “Нове” към Швеция, до Стокхолм по сметките, цитирани по-горе в псевдофактурите; преводът е станал през месец Февруари 1995 г. 21-ви!! Респективно лист 81, лист 85, лист 86 и лист 87 на следствие № 639/2000 г. За сумата от 15577 щатски долара ще се спрем по-долу!! Допълнение: лист 47 от след.д. “Мемориален ордер” № ЖО/6/11 от Юни 1995 г. Фактура №860/18.04.95 г. в дебит сметка 207 и кредит сметка 401 е отразена сумата от 1035870,50 лв. Това е сумата, отишла за тази морално и физически износена машина. С толкова е ощетена кооперацията “Нове”, заради това, че е броила от авоарите си по фонд “резервен” за закупуването на един боклук. Ясно се откроява разликата в датите на тази фактура, представена от Швеция. Тя е датирана оттам на 16.02.1995 г., докато “нашето счетоводство” я датира с променени параметри – на 18 април 1995 г. Защо? Разликата до статистическата стойност - 1142733 по Митническата Декларация - също може да се счете за щета едва когато стане въпрос за допълнителните разходи, които са направени около вноса на тази машина.
9.- Кореспонденция със смесена фирма Камартон от София -Lilia.Goranova@kammarton.com. Фирмата е доставчик на резеврни части за машините на производителя от Швеция - http://www.solnaoffset.com. По тази сделка с машина “Солна 225”, фирмата от София не е посредник. Запазват мълчание по въпроса, кой е бил посредникът от българска страна. Сто на сто знаят.
10.- Лист 50 от Протокол на заседание на ПКИ “Нове” за отчет на годишно събрание на кооперацията в шест точки. Провеждане на 24 март 1995 година. Подписан е от Председател на Общото Събрание Мила Иванова, Протоколисти Иванка Илиева и Клара Данаилова. Председателят Мила Иванова предлага дневен ред в шест точки. От общо 90 член-кооператори, присъствуват 68, при необходим кворум от 60 човека. По точка 2.- “Приемане отчета на УС за 1994 г”, докладва Марин Маринов. По точка 3.- “Заключение на КС по отчета на УС”, докладва Латинка Ферещанова. Приема се предложение на Савенка Александрова за освобождаване на някои членове-кооператори по точка 1.Накрая е положен печата на ПКИ “Нове” от Ловешка област, в долен десен ъгъл, има подпис.
11. Лист-51 от Протокола. Дадена е думата на председателя Марин Маринов да прочете доклада за отчетния период 1994 г. Той съобщава “...основните икономически показатели, както следва: 1. Производствена продукция по фактическа себестойност – 2 526 х.лв.;2.Реализир.продукция по продажни цени – 4 106 х.лв.;3.Печалба – 332 х.лв.;4.Средносписъчен състав-98 души 5.Изразходвани средства по ФРЗ – 2 069 х.лв.”. “Подробно са засегнати основните производствени дейност през 1994 година-шивачество, картонаж, плетиво, пластмаси, медицински изд. и книговезки услуги”; “След анализиране на картонажното производство и установяване, че с наличната техника е невъзможно усвояването на нови производства, ръководството на кооперацията реши да се закупи печатна двуцветна офсетна машина за отпечатване на различните видови опаковки, което ще създаде допълнителна работа за работниците в картонажния цех” ;” Обещанието на УС и на неговия председател е постигане поставените цели през 1995 г.”
“Забележка: Не става дума за нова дейност, за нов производствен цикъл, а само за уплътнение на работата в картонажен цех!! Тази “нова” дейност не е регистрирана по Търговския Регистър във ВтОС! Какви са тези цели и как Управителният Съвет си ги е поставил, не се разбира. Само се разбира, че никакво сведение не се дава на член-кооператорите за това, че машиината е била вече заплатена. Не се дава отчет откъде се вземат над един милион лева, няма данни за наличностите по фонд “резервен” за 1994 година?! Невъзможно е за времето от 01 Януари 1995 г. до 21 февруари 1995 г. да са придошли приходи от производствена дейност в размер на 1 035870,50 лв.: по Мемориалния ордер от Юни 1995 г.
12.- Лист 52 от Протокола. По точка трета от дневния ред е дадена думата на госпожа Латинка Ферещанова, председател на Контролния Съвет “...за прочитане Отчета на КС и Заключението му за одобряване Отчета на УС за отчетния период...КС подкрепи УС за предложението цялата печалба в размер на 332 х.дв. да бъде прехвърлена във фонд “резервен” и средствата да се използват за закупуването на полиграфична машина и консумативи...КС дава положителна оценка за работата на УС и приема отчета му за дейността на кооперацията през отчетния период.”
Забележка: Контролният съвет пропуска да спомене, коя фирма е била обслужваща счетоводството на ПКИ “Нове”, нито как се оценява работата на тогавашния главен счетоводител. Пропуска да каже, че вече има изплатена сума от авоарите на ПКИ “Нове”, нито казва, откъде да дошли тези средства, колко е бил размера на авоарите по фонд “резервен” в края на отчетния период- 31 декември 1994 г.?! Л.Ферещанова несъмнено скрива тази информация?!
По точка четвърта Савенка Александрова прави предложение за приемане на вътрешни правила на кооперацията и промени в Устава. Прието е само това, че неприсъствието на три поредни заседания на Общото Събрание са основание за изключване на член-кооператор.
Забележка: Не е приет Правилник по смисъла на чл. 56, ал. 1 и ал.2 “Средства на предприятието” от тогавашния Закон за кооперациите. Съобразно с ал.2 от чл.56, редът за разпределяне на печалбата се определя от органа, който е създал предприятието. Това е Общото Събрание, който единствен може да се произнесе досежно разходването на печалбата. А както се вижда от този Протокол датиран от 24 март 1995 г. едва на 24 март ОС решава да отнесе печалбата, реализирана през 1994 г. във фонд” резервен”, докато в същност този фонд е вече източен и препратен към Щвеция! Защо този фонд от 332 х.лв. от 1994 г. не е бил отнесен своевременно?
“Латинка Ферещанова прочете предложение за разпределение на печалбата и определяне на размера на дяловите вноски. Реализираната печалба от 332 х.лв в резултата от печалбата на машини в края на годината да бъде отнесен във фонд”резервен” и да се използва за закупуването на доставящата се в момента полиграфична машина “Солна 225”. Дугото предложение беше долната граница за вноските на дяловия капитал да бъде 3000,00 лв., а горната – 3 500,00 лв.”
Забележка: Редно е било да се определят суми за всеки член-кооператор по квоти за разпределение на реализираната печалба през 1994 година. А в заседанието се прави предложението кооператорите да внасят още пари в кооперацията?! Изобщо Л.Ферещанова доста ги въвежда в заблуждение с тези квоти, като следва нормалната до тогава процедура да се дебатира по реда на дневния ред. Член-кооператорите са нямали на разположение никакви данни за точния размер на полагащата им се дялова печалба от предходната 1994 година. Ако им бяха данени точните данни, несъмнено гласуването щеше да бъде в наскоката да се рапредели тази голяма печалба в размер на 1 035870,50 лв. за всеки по-отделно и едва тогава да се помисли за заделянето на някакъв резервен фонд. “ Предложението бе прието с болшинство без против”.
Забележка: Така или иначе е дебатирано по въпроса за печалбата, това е задължение на ръководството. Но е дебатирано по начин, въвеждащ в заблуждение всеки от кооператорите, че се прави нещо напълно по Устав и напълно по закон. А съвсем не е така?! Поставя се един такъв въпрос: Кой оформи становището на госпожа Ферещанова така бойко да защитава тезата, че е нужна нова машина за производство? Сама ли измисли това предложение или се е кооперирала предварително с някого от УС или от КС с тази мисия в качеството и на контролиращ орган в ПКИ “Нове”, овластен с “последната истнанция и истина” върху предходната година ?? Факт е, че знае за доставящата се в момента машина, но не е поставила на разглеждане въпроса, не е дала възможността на кооператорите да поставят за изясняване естествения въпрос, как така се доставя машина, без да бъде заплатена цената и. Чисто и просто им е отнета думата с отвилачане на вниманието им от строго икономическия и правен въпрос, предмет на задължителен отчет - състоянието на фонд “резервен”!! Де факто, въпросът за собствеността на кооператорите е предрешен от двата органа - УС и КС. Общото Събрание само postfactum в същност приема решение да легализира едно невидимо източване на фонд. Заблуждението, в което попада ОС е налице?! Думата до този момент не е била давана на никой друг, понеже така е предложен дневния ред от Мила Иванова. Най-сетне идва и този момент, да се даде думата на широкото мнозинство.
АНЧО КУЗМАНОВ докладва, че “Нове” имали общо три печатни машини, а е останала само една. Защо, пита той, се продадоха? Не става ясно кога са продадени, по кое време и поради каква належаща необходимост!! Отговорил Маринов, че :” Закупихме машините, за да работим с тях, но в последствие се увеличиха много цените на резервните части и е невъзможна впоследствие поддръжката им. Самото гаранционно обслужване се осъществява от Бургас и е неизгодно за нас...и с получените средства закупихме гладачна техника за оборудването на шивашки цех..”
13.- Лист 53 от Протокола.Светла Игнатова предлага, че вложените средства в печатарската машина ще донесат след няколко години дивиденти. Предлага не всички средства да се заделят за закупуването на машината, като по фонд “резервен” да се отнесат едва 100 х.лв.
Забележка: госпожа Игнатова е или невежа или се е кооперирала по идеята да се заблудят кооператорите относно размера на тяхната собственост през изтеклата 1994 година! Ето как поддържа това заблуждение Марин Маринов: “Когато машината дойде, когато тръгнат нещата, аз спокойно мога да предложа да се раздаде известна сума на всеки член-кооператор”. Машината, както се видя по-горе, отдавна е вече дошла в ръцете на Стефан Йохансон, а парите до Швеция преведени. Защо Марин Маринов не предлага на това събрание проверка на всички счетоводни документи, по които не би било редно да има повече средства освен 332 х.лв., нали така се отчита в доклада печалбата в размер на 332 х.лв. Защо и какво крие Марин Маринов, като се представя за изключителен благотворител?
Мила Иванова предлага да се гласува за приемането на отчета на УС. По-късно, председателят на кооперацията направил пояснение по гласуванията. “Направено бе предложение” :1. Минимум дялово участие на всеки член-кооператор 3 хил.лв. и да няма горна граница; 2.Всички средства да останат във фонд “резервен” за изплащане на машината; 3. 200 х.лв. да останат за машината, а 100 х.лв. да се разпределят като дивидент”
Забележка: А защо председателят не е предложил да се разпредели действителната печалба на ПКИ “Нове” като дивидент за член-кооператорите? Защото е ясно, че парите към Швеция са източени именно от фонд “резервен” за 1994 г. Председателят даже предложил, “...да се привлекат бизнесмени с големи суми с цел подпомагане на кооперацията” Забележка: Значи, бизнесмени да дават средства за кооперацията, а други да източват фондове за облага на други небизнесмени?!
Гласуването е да се заделят всички печалби във фонд “резервен” за да се купи машината. Става дума за машината от Швеция, по която едва на това събрание се прави предложение за закупуването и.
14.-Лист 54. “След направените разисквания, събранието гласува: 1. Минималната вноска да бъде 3000 лв....; 2. Всички средства да останат във фонд “Резервен” за изплащане на машината. ЗА гласуваха 40 член-кооператора, останалите-против; 3. 200 х.лв. да останат за изплащане на машината, а 100 000 лв. да се разпределят като дивидент.ЗА гласуваха 28 член-кооператори, останалите-против” “ Г-н Маринов предложи да се премахне мораториума за приемане на нови членове на кооперацията, като всеки нов член внесе встъпителна вноска от 3000 лв.”
Забележка: Браво на този господин. Вноските, та вноските. Защо отвлича вниманието с несъществени дебати? А защо не вземе да съобщи цената на тази машина, с която се надява да създаде уплътнение на работния ден в картонажен цех? Защо затаява една икономическа истина в своя отчетен доклад, отчетен след като вече е закупена машината? Защо така упорито иска да се заделят средства във фонд “резервен”. Кой го посъветва така да се прикрие осчетоводявянето на една измама.
15.-Лист 55 от Протокола. Избран е нов член на Контролния Съвет- Цвятко Делчев Гугов. По точка “Други” е нямало никакви предложения, само Савенка Александрова се изказва. Предлага да няма таван на вземаните заеми от Взаимноспомагателната Каса. Следват подписите на Мила Иванова като председател, на протоколистите, има положен печат с Ловешка Област.
Забележка: защо така човеколюбиво Савенка Александрова успокоява член-кооператорите, че може да разчитат на помощ от ВсК? Защо не им каже, че са можели да имат много повече, ако си поделяха тези един милион и косур лева, красноречив факт по счетоводния Мемориален Ордер от Юни 1995 г.?! И тя ли замазва положението?
16.-Лист 33 от сл.д./лице и гръб/ Удостоверение № 8068/15.11.2002 г. на фирменото Отделение на ВтОС за регистрацията на ПКИ “Нове” и състоянието по партидата им. По “Видове фондове” : “РЕЗЕРВЕН”- годишните отчисления от печалбата са не по-малко 20% от размера на дяловия капитал”. Следват другите фондове с по 5% и 3% отчисления.
Забележка: Поради какви причини предлагащите отнасянето на печалбата от отчетната 1994 година не дават да се приеме принципно решение за съотнасяне на реализираната печалба през 1994 година. Ако се приеме, че 332 х.лв. са 20% от печалбата, предстояща за внасяне във фонд “резервен”, така, както са заявили пред официално пред ВтОС, колко е бил тогава размера на печалбата през 1994 г. Отговорът е, 332 000 умножено по 5 = 1 650 000 лв.!! Като се приспадне сумата от 332 х.лв. от общата за 1994 г. сума, остават 1 318 000 лв. каширана печалба или по-точно сума, предназначена за облага на някого от Швеция!!(Или после поделени между Швеция и България??)
ЛАТИНКА ИВАНОВА ФЕРЕЩАНОВА с Решение от 12.04.1994 г. е вписана на мястото на Румяна Маринова Цветкова като нов член на КС. Другите двама членове са МИЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА и ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА НЕДЕЛЧЕВА- по Решението от 11.06.1992 г.
С това Решение от 11.06.1992 г. са вписани общо десет членове на УС-МАРИН АНГЕЛОВ МАРИНОВ - председател, АНА ИВАНОВА ИВАНОВА, ДОЧКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА, ФАРИЕ ЛЮТВИЕЛА ЗЕКИРЕВА, ЮЛИЯН КАМЕНОВ БЪЛГАРАНОВ, СТОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА, ГОШО БОРИСОВ СТОЯНОВ, ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА СТАНЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, КЛАРА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА, ЦВЕТАНА ЙОЗОВА ГАНЕВА, ЕЛЕНКА ПЕТРОВА КОЧЕВА.
16.- Лист 34 от Удостоверението. “Видове дивиденти. “ПАРИЧЕН” – 5% от остатъчната печалба на годишния счетоводен отчет на кооперацията.”
17.- Приложение №3 - ксеропрепис от ПМС №18 от 1995 г. от 20 Януари с подпис на Ренета Инджова-обн. в ДВ, бр. 10, стр.7. С това ПМС се уреждат условията и редът за изпълнението през 1995 г. на задължения на РБ по износа и вноса от страните-членки на ЕАСТ, предвидени във: По точки 2-4.”Двустранния протокол по търговията със селскостопански стоки...” Стр.8. По параграф §5 от Предходните и заключителните разпоредби са упоменати РБ, Република Исландия,Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария – общо пет страни по споразумения за преференциална търговия със селскостопански стоки. По насетне – страници 9-18 от Държавния вестник - са изброени всевъзможни селскостопански стоки и подобни машини.
Забележка: Швейцария е съвсем отделна страна по този договор, тя, обаче, не е Швеция. Швеция няма място по това ПМС, цитирано в Митническата Декларация, като основание за преференциално освобождаване от мита, данъци и др. Тоест, става дума за нелегален износ на стоки и нелегален внос на същите стоки – два броя офсетни машини – първата за ПКИ ”Нове” с номерация на производителя 225, а втората за Стопанска Академия “Д.А.Ценов” с номерация на производителя 125.
Забележка: В Приложение №5 към ПМС №18/95 г. е даден образец на Декларация - стр.21 от ДВ, бр. 10/95 г. По точка първа се разбира, се когато стоката не е с произхождение от страните по това ПМС, износителят трябва ясно да ги обозначи. Даден е аналоговия образец на аглийски език. Подобна Декларация няма подадена от страна на Швеция, защото стоката и първо на първо не ни най-малкото селскостопанска и защото, крайно правдопободно, съзнава, какво върши.
Забележка: В Приложение №4 към ПМС №18/95 г. е даден образец на EUR.1 № - стр.19 от ДВ, бр. 10/95 г. Образецът е задължителен за страните износителки и вносителки, поради което е предвиден точния образец на български и английски език. Носи заглавието MOUVEMENT CERTIFICATE – Сертификат за движението на стоките. Сравнен с подадания образец от Швеция – описан по-горе под номер 6.-, не кореспондира с оразеца, предвиден по двустранните задължения на страните от ЕАСТ. А това за нас означава, че някой от Щвеция е използвал някакъв полуистински невалиден образец от техната Митница, така че да може що-годе да “мине” през Митницата в България. Правдоподобно звучи тезата, някой от България да го е посъветвал да изработи този фалшификат, а “човекът” от Митницата в Русе се е оказал на точното време и на точното място, когато камионът с двете машини е бил вече на граничната линия м/у България и Румъния в посока към Русе. Поставя се един такъв въпрос: защо Марин Маринов е преценил за правилно да внесе информация, че стоката е освободена от мито, като посочи това правно основание/ПМС№18/95г/ за освобождаването и – по точка 48 от Митническата Декларация. Защо се ползва от неистинския документ по образец на нашето правителство и това на партньорите ни от ЕАСТ? Защо попълва данни, несъответствуващи на волята на Министерския Съвет за преференциална търговия между пет страни? Защо се подава фалшива Митническа Декларация? Защо се приема и дава на счетоводна отчетност при ПКИ ”Нове” фалшивия EUR.1 ? Как се казва номер 094 от Митницата в Свищов-№142?
18.- С изх.НОХД №278/02 г. на Свищовски Районен Съд – лист 70 от слд.д. - са поискани оригиналите на някои документи от ПКИ ”Нове”, делото е насрочено за 14.01.2003 г.. Един от тях са “...платежните документи с които е изплатена цената на машина “Солна 225””. Правилно се е ориентирал г-н Б.Георгиев, че е било нужно да се огледат оригиналите.
Забележка: Изпратени са доста документи до съдията при Св.Р.С., но всичките са ксеропреписи, носещи заверката на Мила Иванова, като допълнително са подпечатани с печата на ПКИ ”Нове”.
19.-Лист 81. Заверката на Мила Иванова сочи, че става дума за потвърждение от страна на ТБ ”Биохим” за извършен превод към Швеция по “...суифта, че...” Датата е 0221, най-горе- 21 Февруари 1995 г. Преведин са общо 114 300 шведски крони до Стокхолмска банка, на името на Стефан Йохансон, описана фактура 860/95 г.
Забележка: През цялато време по отчетното събрание от 24 март 1995 г., и дума не става за това, кой е продавачът на очакваната машина от Швеция.Дали това е фирмата MAXGRAF или частно лице, закупило на негово име този боклук. Защо му е трябвало на Стефан Йохансон до бие път чак до Стокхолм, докато е имал възможността да получи парите по банковата сметка на фирмата в град Борас? Нали им се превеждат шведски крони, едва ли банката в Стокхолм не борави с подобна валута!! Град Борас е толкова голям, колкото и Свищов, а вероятно и толкова клюкарски. Защо Мила Иванова е премълчала на Общото Събрание тази малка подробност, че машината не се води на фирма, а на частно лице. Толкова е ясно, че Стефан Йохансон може да разполага с бланка на фирмата Максграф. Защо не са заплатени парите на фирмата? Ето този въпрос би трябвало да зададе Мила Иванова по време на Общото Събрание през 1995 г. Поставя се още един такъв въпрос. Въпросът касае ЗДДС. Този закон беше предложен от Европейската Общност и приет по време на 36-то НС, в сила от 01 април 1993 г. Съобразно нормите по него, фактурите по сделките трябва да бъдат два вида-данъчна неопростена и данъчна опростена. По първата задължително трябва да се вписва по два реда: първи ред- стойност на сделката, а на втория ред- начисления данък ДДС. Само такива фактури са валидните в Европейската общност и у нас. Защо, пита се, Мила Иванова не е поставила на дневния ред въпроса за продавача и въпроса за формата на приложената проформа фактура и фактура от Швеция, издадени при това на една и съща дата – 16 февруари 1995 г.?! Беше и забранено или главният счетоводител не е дал да се повдига този въпрос.
20.- Лист 85. ТБ ”Биохим” АД-Клон Свищов, ул. “Цар Освободител” №16. Датата по този документ е 20 февруари 1995 г. “Дневни обороти ДТ 1 318 910,28 лв.”; “ 0400030000”- това е банковата валутна сметка на ТБ ” Биохим”, която се използва, в случай, че клиентът няма валутна сметка и иска да извърши валутен превод в чужбина. За да се използва, се прави искане до ТБ “Биохим” с респективна Молба, по изходящ номер на клиента. Банковата операция включва обмяна на български лева в шведски крони.
21.- Лист 86 е повторно копие на лист 81, за превод на името на Стефан Йохансон от Швеция. “ Amount 32A-950222 SEK 114 300 ”STEFAN JOHANSON.
22.- Лист 87 БЕЗКАСОВО. Продава се безкасово 014 - горе на ПКИ ”Нове”. Цялата обменена валута е 15577 щатски долара.При курс на деня 66,5000 лв. За долар. В колонката отдясно се вижда сумата от 1 032396,33 лв. Заверил обмяната от ТБ “Биохим”-Невянка Дамянова или Дянкова..., не си личи добре. Липсва подпис на контрольора от ТБ. Няма подписа на клиента от ПКИ ”Нове”?! Ясно си проличават две успоредни линии, до размера на широчината на стандартен лист ксероксна хартия формат А4, чиято широчина закрива името на клиента-ПКИ ”Нове”. Ясно се откроява и вертикална ивица отляво, говореща за оформянето на прозорче при повторното ксерокопиране от оригинала. Поставя се един такъв въпрос. Кой е оперирал по тази сметка на ПКИ ”Нове” за обмяна на левове във валута. Дали това е бил счетоводителят, отишъл в банката или председателят или трето лице, примерно Мила Иванова. След писмото от Свищовски Районен Съд за представяне на оригиналите на документите, някой се е уплашил да не би да се повдигне въпроса за това източване на авоарите на ПКИ “Нове” по нелегалния внос. И за да не му се разчуе името и деянието, с две прекопирвания на исканите оригинали, скрива името на клиента, скрива подписа на подписалия обменната документация - левове във валута.Понеже Мила Иванова е представила тези документи в препис, а не както разпорежда съдът, следва основателното продположение, че този факт е също така нейно творение. Дали не се е кооперирала с някого, стоящ над главата и да скрие името му? Отговор може да се получи, дори тя да отказва да си признае или че... не си спомня?!, ако се набавят в оригинал преговорните документи, предхождащи покупката на машината от Швеция. Важното тук е, че съдът е бил въведен в заблуждение дори само с факта, че не се изпълнява поръчката му за набавянето на оригиналите!! Заверката е направена от Мила Иванова. И това е неоспорим факт.
23.- ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, гр.В.Търново, 30.11.2001 г., следовател Росица винчева, следствено дело №639/00 г. по преписка №362/00 г. на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, гр.СВИЩОВ. :”На 24.03.1995 г. е проведено ОС на ПКИ “Нове” и тогава след обсъждане и след докладване от страна на председателя Марин Маринов е взето решение да се закупи печатна двуцветна офсетна машина.За да направи това предложение и да се постави на обсъждане на ОС Маринов е имал уверение, че ще бъде доставена такава Швеция от Агенцията за помощи. След вземане на решение машината е доставена и за това къд делото е приложена ф-ра №860/95 г. и е закупена за сумата от 11, 587 лв./нови-левовата равностойност на валутата/” Точно това е изписала госпожа Р.Винчева, дословно с печатните и грешки. Вероятното е, че не е била запозната с мъглявината “Агенция за чуждестранна помощ”, надлежно уповестена в ДВ, бр. 90 от 9 ноември 1990 г., изм.,бр.53 от 1992 г. и бр.101 от 1995 г. По § 2 от Заключителните разпоредби, изпълнението е възложено на президента на републиката и на председателя на Министерския съвет. По § 1 от Допълнителните разпоредби е повелено, че по смисъла на Закон за АЧП става дума за всяко дарение с хуманитарна цел! Действително, по този закон, Агенцията е държавен орган по приемането, съхранението, разпределението и конторола върху използуването на предоставяната на българската държава от чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарна цел. Става дума за безвъзмезно дарение. Поставя се един такъв въпрос.Защо на следствието, г-н Маринов застъпва “лъжовна теза”, че имал уверението от АЧП за дарение. Защо е заблудил госпожа Винчева, че едва след взето решение от Общото събрание, се е закупила машината от Швеция.Защо е скрил тази истина, длъжен да я съобщи по време на депозиране на показания пред орган на властта?! Фактите говорят, че преди да се вземе решение от ОС на ПКИ ”Нове”, авоарите на кооперацията са били вече собственост на Стефан Йохансон от Швеция. По-всичко си личи, че този боклук, произведен през 1968 г., е престанал да бъде обект на хуманитарната помощ към България, станал собственост на Стефан Йохансон от Швеция. Кой и как е прекратил нужната преписка с АЧП и започнал лична кореспонденция с Швеция, не е много ясно. Ясното е, че хуманитарните помисли са се трансформирали в желание за лично облагодетелствуване, подбудени от българска страна. Нещо повече:госпожа Росица Винчева е пропуснала да съобрази чл.79, ал.1, т.1 от Правилник за прилагане закона за митниците – ДВ, бр.12 от 1975 г., тук приложен действуващ към 1995 г. текст от Нормативни актове, раздел II, том 1, индекс 401,стр.14. Изрично е повелено, че при обмитяването, задължително вносителите и износителите трябва да представят “1.ФАКТУРА, разписка за задържане от...;6. Митническа декларация ...и 6. застрахователна полица. Не е повелено ПРОФОРМА фактура!! Госпожата е трябвало да прецени, че липсата на застрахователна полица предполага отсъствието на някои юридически факти, а само наличието на намерения! Несъмнено щеше да се просветли върху някои наказателно отговорни обстоятелства, които се налага аз лично да ви разяснявам тук и сега.
Почитаема госпожо Тодорова,
На 15 февруари 1995 г. Стефан Йохансон си е легнал с избистрена окончателно нова съвест. На сутринта, вече разкрил собствена сметка в Стокхолм, решава все пак да “сложи на топа на устата” – Мариане Руден, друг човек, така че да изглежда, че стоката пътува към България като продажна собственост на фирма Максграф. Без значение е за нашето правосъдие, дали той работи в тази фирма или се прадставя за посредник на тази фирма, да или не? Ето така Ви питам, за да поразмислите върху казуса! Без значение е само титуляра на сметката. Парите се превеждат по номер, а не по името на някого. Когато се преведат пари, титулярът става известен, едва когато предяви правата си на разкрил тази сметка по своя воля. Рано сутринта на 16.02.1995 г. Стефан Йохансон изпраща ФАКС до ПКИ ”Нове”, една проформа фактура, посочваща банка в Стокхолм с титуляр Мариане Руден. От Свищов, обаче, му подсказват, че не може да се мине с профактура пред Митницата и настояват той да пусне втори факс, но озаглавен фактура. И той след премисляне, решава да излезе от анонимността и пуска същия този образец от сутринта но с неговото име, като променя написаното, че това е фактура № 860/95 г. Той бърза, защото едва ли е имал собствени пари да закупи старите и почти бракуваните в Швеция машини и търси помощта от България. Понеже казах машини, трябва да отворя една голяма скоба тук. Пояснявам първо, защо не мога да Ви приложа някои от тук цитираните документи, а прилагам само онези от Митницата. Защото другите са извадени от ксеропреписите до съда по оригиналите: повторен ксеропрепис от препис не може да излезе добре. Както вече се каза по-горе, пристигащият камион от Русе-Свищов-София-Скопие, е донесъл общо цифром и словом две офсетни машини. Едната “Солна 225 Плюс” , а другата- “Солна 125”
Какво става с машина “Солна 125” се знае. Тя над две години стои на склад в Стопанска Академия “Д.А.Ценов”. Стои и бездействува, вместо да проявява своята хуманитарна същност. Плаче горката машина, че вместо да помогне на българския народец, се налага да търпи униженията да я държат на склад, при това такава хубавица, удряща в земята дори и най-новите си посестрими. И как де не плаче тази машина, като са оценили за 22 000 щатски долара, а на практика не дава и стотинка ефект. Докато тя плаче, други попляскват с ръце и строят къща за 40 000 лв...Това последното са само непотвърдени данни...Ясно е, че нелегалния внос е извършен от невежа. В случая, по-значими се явяват фигурите на подбудител, помагач и укривател. От приложените документи има за всекиго по нещо!!
Ето че дойде времето да изкажа мооето основание да Ви сезирам с този Сигнал.Завършил съм ВФСИ ”Д.А.Ценов”, сега СА, и милея да всичко онова, което става там.Това от една страна. От друга страна, аз като данъкоплатец, съвсем не съм безучастен в бюджета на Стопанската Академия, понеже и защото милионна частица от моя труд, бюджетът на СА притежава всяка година като своя собственост. След като имам на разположение фактите, а и пълния опис на някои законови разпоредби, не мога да не си изградя лично мнение, че стават нередности. Подчертах “лично мнение”, защото сега предоставям на вашето вещно внимание тези факти по документи. Чувствувам се, обаче, ощетен. Намирам из моята бумажщина – в наказателния кодекс – че има не само измама по чл.56, ал. 2 от отменения Закон за кооперациите. Има документни престъпни деяния, има използване на документи с невярно съдържание, има и лъжовни показания. По реда им в НК – чл.209, 210, ал.1, т.2 и 3., даже и т.3.; чл. 242, б.Б);чл.256,чл.310, ал.1;чл.314 и чл.316. Колкото до чл.282 той е само за подбудителите от държавните органи и обществени организации: така е предвиден, не за преките нарушители!!
Както вече подсказах, картинката при Стопанската Академия е същата, както при ПКИ ”Нове”. Има косвени данни, че в Швеция са били командировани двама служители на СА с цел да прегледат машината и да дадат вещото си заключение за евентуалното им закупуване. Има също така предвид, че ВФСИ отдавна има свои кадри в МФ. Там над 75% са възпитаници на ВФСИ. От друга страна, има доста умове в този институт, на чието знание пристигат новостите по законодателството ни в областта на финансите. Така изглежда е станало, след като се появява това ПМС№18/95 г. с подпис на Ренета Инджова. Някои умове са преценили, че може да се използва формално този легален повод, за да се източат пари от бюджета на държавно учреждение и от бюджета на кооперативна организация. За мен няма никакво съмнение, че вдъхновителите на тази далавера са българи, даже този Стефан Йохансон знаел прилично български, идвал е тук в Свищов на посещение. При кого и с каква мисия, не ми е известно.
Госпожо Тодорова,
Този Стефан Йохансон хал хабер си няма от данъчни фактури. Ей тъй за достоверност е взел една бланка на фирма Максграф, която е проявявала интерес да дари хуманитарно България. Нашенците са го подбудили за тези лупинги, а той решил, че може да си оближе пръстите от кацата с мед. Далаверата е приблизително за 37000 долара. Това прави поне по 18 000 долара за двамина. Може да са бутнали нещичко на един от рапортьорите, ей тъй да му хвърлят малко трохи, белким и той е човек...водили са го там само и само да звучи представително, че двама човека дават експертната си оценка за “ненадминатите качества” на машините “Солна 225” и “Солна 125”.Това, което не мога да преценя със сигурност е, кой е този гявол – от СА или от ПКИ ”Нове”, който е убедил Стефанчо Йохансон да се включи в играта, наречена източване на авоари. Подозирам всеки един от цитираните тук, а нищо чудно да се окаже някой я доцент, я професор по финанси и кредит. Това, което знам със сигурност е, че не е престъпление онова деяние, което е извършено в изпълнение на закон.
Ето поради какво, смея да искам от Вас лично да намерите точния отговор. В този ред на мисли, мога само да предложа следния “дневен ред” на едно НОХД/2003 г. А той включва следните процесуални моменти, без намесата на следстието!
Разпореждане или постановление за привличане на УС и КС на ПКИ ”Нове” по еди кои си членове от НК като заподозрени. Възлагане на друг прокурор да проведе лично предварителна проверка, състояща се в следното:
1.- Да издири оригиналите на тук описаните документи от ВтОС;2.- Да издири
списък на присъствуващите на Отчетното събрание на ПКИ ”Нове” от 24 март 1995 г.;3.- Пълен списък на член-коорераторите на ПКИ ”Нове” към 24 март 1995 г.; 4.-Заповед за назначаването на главен счетодоводител.Забележка: фирма на Люба Тодорова, към 1996 г., са били в сградата на СМК – тази фирма е била за известно време счетодоводителят на ПКИ ”Нове”; 5.- Доклад на Отчетното събрание от 24 март 1995 г.; 6.- Отчет за изтеклата 1995 г. и доклада от ОС през 1996 на ПКИ “Нове”; 7.- Кореспонденцията с фирма МАКСГРАФ от Швеция ;8.-Счетоводните баланси за 1995, 1996 ,1997, 1998 и 1998 г. на ПКИ ”Нове”. Това до тук от ПКИ ”Нове”.
1.- Заповед на бившия ректор на СА Атанас Дамянов за командироване в Щвеция на двама техни служители.; 2.- Пълния отчет на двамата служители, завърнали се от Швеция; 3.- Мемориалния ордер, с които е осчетоводена машината при СА; 4.- Подадената от СА през 1995 г. Митническа Декларация; 6.- Преводните документи по заплащането на цената от страна на СА; 7.-Сведение от кой фонд са заделени пари за заплащането на машината; 8.-Отчет на ректора пред Ректорския Съвет или пред Академическия Съвет за извършената покупка на машината; 9.- Баланса на СА за 1995 и 1996 г.;10.-Цялата преписка по преговорите с фирма МАКСГРАФ по повод закупаването на машината. Това до тук от Стопанската Академия;
1.- Цялата документацията на СА и на ПКИ ”Нове” с Агенцията за Чуждестранна Помощ от София по повод преговорите за дарение; 2.-Заповед за назначаването на отговорния тогава служител от АЧП , натоварен с преписката между ПКИ ”Нове” и СА. Това до тук Агенцията за чуждестранна помощ.
1.- Платежните документи от ТБ ”Биохим” - Свищов за извършен превод във валута по повод заплащането на тази машина от Швеция; 2.- Молбата на ПКИ ”Нове” за използването на тяхната валутна сметка.
1.- Митническата декларация на СА за внос по EUR.1 – описано за машините “Солна 225.....125” - по-горе. Това до тук от Митницата в Свищов.
1.- Заповед за назначаването на митничари №133 и № 183 и заповед за уволнението им. Това тук до Митницата в Русе
Приложения: 1.- Плиложение №1 - 1 бр. Удостоверение от ВтОС по текста; 2.- Тук приложени към първото Приложение - по точки 1.- до 9..- включително; 3.-Лист 70 на Свищовски Районен съд по НОХД №278/2002 г. и 4.- Приложение №2- Молба от Стефан Кънев до Митницата в Свищов; 5.- Опис на Нормативни Актове; 6.- Електронно писмо с фирмата производител от Швеция (1968/69 г.)
Свищов,
(22-26 ноември 2003 г.) Стефан Неделчев Кънев
Стефан Кънев
 

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот Стефан Кънев » 27 Фев 2004, 10:47

до
Председател
на Великотърновски Окръжен съд
гр.Велико Търново
Изпратена с препоръчано писмо R 843/26.02.2004 г.

Ж А Л Б А
от Стефан Неделчев Кънев,
ЕГН 4701231481, л.к.№ 114909745 от 12.02.2002 г. на МВР/РПУ-Свищов
ул “Кирил Д.Аврамов” № 10, ет.2, ап.4
тел. № 0631-2-24-53, E-mail: stevenson@abv.bg
гр.Свищов

ОТНОСНО: необосновано Постановление на Окръжен при ВтОС прокурор за пректратяване на наказателно производство, Велико Търново, изх.№88/2004 г., 19.02.2004 г.

Уважаеми Теодор Милев,

Основният мотив на настоящата Жалба е вътрешната убеденост на Ст.Н.Кънев за оскъдната съдебната практика на ВКС досежно приложното поле на чл. 237, ал.3 и ал. 4 от НПК. Този текст на НПК е сравнително нов в наказателната ни практика и теория – /Нова-ДВ, бр. 50 от 2003 г./ Този нов текст, образно казано, е първата крачка за уеднаквяването на вътрешното ни назакателно производство с това на Европейския Съюз, за когото само съдът е онзи орган, който може да движи обвинението. Не е без значение да се припомни, че у нас това бе замислено посредством чл. 58, ал.4 от Закон за Съдебната Власт. http://www.sac.government.bg/vassite/main.asp?s=27
Ето защо, цитирайки тази четвърта алинея на чл. 58 от ЗСВ, си разрешаваме да квалифицираме тук приложеното Постановление с подпис на прокурор Христо Томов като акт на Окръжния съд, подвластен на ревизия от Окръжен съд по силата на чл. 72, ал. 1 от ЗСВ- пак там.
Лично, господин Хр.Томов счита, че този негов акт е “ отказ”, издаден на основание чл. 194, ал.2 от НПК. Позволете ни да припомним същноста или какво по-точно повелява тази алинея втора :” Когато откаже да образува презварително производство...” Несъмненото е, че тя предвижда онази хипотеза, при която няма извършени никакви наказателно-процесуални действия. В случая, обаче, самият Хр.Томов удостоверява, че по писмо на ...”прокурорът във ВКС, Р.Тодоров под № 10166/03. е разпоредил извършването на проверка...”
Тази проверка е преминала през етапа на полицейското производство, нещо, което Хр.Томов също така споменава в текста-стр.2:”...по техен номер такава, № ЗМ-21/2004 г.” Става дума за входящата кореспонденция на РПУ Свищов с Окръжен Прокурор. Не е ясно, защо Хр.Томов не споделя, кой разпореди да се извърши тази полицейска проверка, кой поименно прокурор при Окръжен Съд. Само се разбира, че на оснавание чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Директора на РДВР –В.Търново е бил задължен да предприеме проверката въз основа на писмото от ОП-В.Търново- стр.1. По-насетне, лейтенант Боян Славев при РПУ-Свищов, със своя “докладна записка...предложил материалите от висящото наказателно производство по НОХД №278/2002 г. да бъдат приобщени към преписката и сигнала”.
Редното в случая е било, да се откаже намесата на оперативния работник Боян Славев от него самият, като се позове на чл. 34, ал.1,т.2 във връзка с чл. 33, ал. 2 от НПК, като изпрати лично на прокурора при ВКС своето становище за предприемане на респективните назакателно процесуални действия. Защото има данни по СИГНАЛА на Стефан Кънев за извършени престъпни деяния от гражданина на Швеция-Стефан Йохансон. Още повече, че е имал на разположение по-горе цитираното писмо на Прокурор при ВКС. Можел е също така да направи предложението да се образува следствено дело по силата на чл.171, ал. 2 от НПК, заради “фактическата и правна сложност на делото”. Основание за подобно предложение той е имал, понеже по тук наведеното НОХД № 278/2002 г., мотивите на произнесената присъда са отложени, което става само в случаите на “фактическа или правна сложност”- чл.306 от НПК!! Този факт не е убегнал от вниманието на прокурор Хр.Томов или поне не би трябвало да е убегнал!
По-всяка вероятност, Хр.Томов не разбира разликата между задължително производство и полицейско производство-двете форми на предварителното производство по чл. 171,ал.1 т.1 и ал. 3 от НПК, което предварително производство е съща така досъдебно по Част Втора, Глава дванадесета на НПК – от чл. 171-чл.239а) от НПК. В този смисъл, неговото Постановление, диспозитивната част- стр.3-се явява напълно неадекватна на законадателните разпоредби.
От разбираемо по-разбираемо е, че Стефан Кънев е подал СИГНАЛ до прокуратурата в Свищов-вх.№1224/03 г. Същият игнал е приложен на вниманието на въззвния съд по ВНОХД №301/03 г. На този СИГНАЛ се е отреагирало с бездействие, принудило Ст.Н.К. да потърси намесата на Главен Прокурор. Нима той няма това право? Тук приложено е Решение №52 от 27.02.2001 г. на Св.Р.С., влезнало в сила на 23 май 2003 г., чрез което, правата на Ст.Кънев като член-кооператор са останали валидни. Тоест, неговото изключване е отменено, той е останал действителен член на ПКИ ”Нове”-кооперацията, предявила по НОХД №278/02 г. срещу него граждански иск. Понеже в СИГНАЛА си Ст.Кънев изнася факти, случили се преди неговото уволнение и които факти съдържат неоспоримите признаци на извършено престъпление от лица, неподведени под отговорност. А това са все лица, чиито действия в същност ante-factum са лишили Ст.Кънев от дивиденти в кооперацията, където е работил и които дивиденти по силата на ЗК му се полагат всяка година. Той, и не само той са ощетените лица. Описаната криминогенна обстановка през инкриминирания период - 1995 г. от СИГНАЛА – идват да докажат, че Ст.Кънев е ощетен двукратно още и защото той притежава качеството данъкоплатец. Ощетени са също така и всички други българи. Ето в този смисъл позицията на г-н Хр.Томов е неприемлива за ощетените и напълно приемлива за извършилите криминалните деяния хитреци от ПКИ ”Нове” и тези от бившия Финансово-Стопански Институт ”Д.А.Ценов” в Свищов, сега Стопанска Академия-Свищов.
Господин Томов е трябвало да прецени, че първата му грижа е да защити правата на гражданите, а така също и тези на държавата, от която той също така получава заплата-бюджета. Нима Хр.Томов не го засяга как се разходват бюджетните средства? Стопанската Академия в Свищов, например, е изцяло на бюджетна издръжка, чиито интереси Хр.Томов явно и неоспоримо с това негово Постановление не желае да защити?! Защо той осуетява предварително правата на ощетените по чл. 61, ал. 3 от НПК? Ето той изпраща това негово писмо на прокурор при ВКС, който прокурор едва ли би могъл въз основа на тази необоснованост да сезира Главния Прокурор за съдействието по силата на чл. 119, ал.1, т.3 с оглед ”...да извършват проверки и ревизии в определен от него срок...” Защо не се дава простор на един бъдещ граждански иск по смисъла на чл. 61 от НПК? Има виновни лица от СА, които трябва да отговорят по чл. 282 от НК - онези длъжностни лица, които са способствували източването на авоарите на СА. И понеже новата подсъдност по чл. 282-285 от НК е пред Окръжен Съд като първа инстанция – чл.171, ал.1 - Христо Томов е трябвало да разпореди извършването на следствие! (ДВ, бр.57 от 2003 г.) Противно на нората в Закон за Съъдебната Власт, той не се подчинява на по-торния прокурор- “Чл.112. Прокуратурата е единна и централизирана. Всеки прокурор е подчинен на съответния по-горестоящ по длъжност, а всички - на главния прокурор.” - http://www.sac.government.bg/vassite/main.asp?s=27
Нарушението е по чл. 107 и чл. 112 от ЗСВ във връзка с чл.117 от КРБ и във връзка с чл. 1, ал.2 от НПК
Понеже споменахме “необоснованост”, нещо, което на пръв поглед изглежда словесна салата, се налага да упоменем и други нарушения от страна на Христо Томов.
На страница втора от неговото Постановление, очудващо дори и за самият Стефан Кънев, Христо Томов, окръжен прокурор при това, твърди небивалици. Цитираме дословно:” ....от Стефан Неделчев Кънев... по описа на ВТОП следва да бъде прекратена, поради това, че спрямо същото лице /жалбоподателят/ за същото деяние сочено от него е налице незавършено наказателно производство с постановена по него осъдителна присъда”
Забележка:1.-Ст.Н.К. не е жалбоподател, а обикновен гражданин, подал писмен СИГНАЛ до Районен Прокурор, после Жалба до Главен Прокурор; 2.-Сочените от Стефан Кънев деяния са по членове от НК, подробно описани в неговия СИГНАЛ, както следва: “.По реда им в НК – чл.209, 210, ал.1, т.2 и 3., даже и т.3.; чл. 242, б.Б);чл.256,чл.310, ал.1;чл.314 и чл.316. Колкото до чл.282 той е само за подбудителите от държавните органи и обществени организации: така е предвиден, не за преките нарушители!!”- респективно стр.9-та от този СИГНАЛ. За прегделност е приложен към ВНОХД №301/03 г.
Това, което твърди Хр.Томов в предложения негов цитат е, че Ст.Кънев сам е подал сигнал срещу себе си, сигнала е бил уважен чрез влязла в сила присъда срещу Ст.Кънев. По следващия абзац от това творение на г-н Томов, г-н Хр.Томов още веднъж твърди, че Ст.Кънев бил подал сигнал срещу себе си?? :”При това се изяснило, че по изнесеното в сигнала от Кънев е била заведена първоначална преписка № ЗМ-232/00 г. по описа на РПУ гр.Свищов” . Истината е, че при Районен Прокурор в Свищов е била налична ТЪЖБА – Вх.№362/00 г., а не №232/00 г., по която е било образувано по-долу цитираното следствено дело 639/00 г. По всичко личи, че г-н Хр.Томов не прави разлика между ТЪЖБА И СИГНАЛ, както не прави разлика между Стефан Кънев и Мила Иванова-автор на тази тъжба.
Струва ни се, че думата “ПРЕКРАТЕНА” от стр.2-ра, недвусмислено сочи на това, че Хр.Томов в същност прекратява вече започнало наказателно производство, като в същото време безпричинно , може би да, а може би не, отъждествява понятията “ прекратяване” и “отказ”. Така, водим от горните бъркотии, той на основание чл. 194, ал. 2 от НПК отказва да изпълни задълженията си, които му налага служебното положение.Той потвърждава една неистина, като заявява:” ...поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер и незавършено наказателно производство по случая...”.
Поставя се един такъв въпрос. Защо Хр.Томов смесва понятията? Случая, за който Стефан Кънев е сигнализирал, не е предмет на наказателна отговорност все още. Не е без значение е, че всичките документи, цитирани в СИГНАЛА на Ст.Кънев са събрани съобразно разпоредбите на НПК в хода на ВНОХД № 301/03 г. на ВтОС. Все пак, на вниманието на Христо Томов са били всичките вложени документи, за които става реч в СИГНАЛА на Стефан Кънев. На разположение на ВтОС е бил също така и този СИГНАЛ на Ст.Кънев. Струва ни се, че окръжният прокурор е имал задължението лично да предусети признаците на извършени престъпления, за които няма все още повдигнато обвинение. Тоест той е можел, имал е правото да разкрие НЕПОСРЕДСТВЕНО наличието на ПРИЗНАЦИ, за които Стефан Кънев съобщава в Сигнала си. Не е оправдано да задължава дознател от Свищов, още и защото последният няма как да провери лично оригиналите на анализираните документи. Нещо повече: този “оперативен работник” от Свищов, първо приема преписи по предавадетелен протокол от Стефан Кънев, после отказва да приеме другите, за които е настоявал да се представят, за което свидетелствува молбата на Стефан Кънев до началник на РПУ-Свищов. Чрез последната той е пожелал лично да съдействува при разкриването на престъпните деяния и разкриването на обективната истина. А Христо Томов го спира....Понеже не се е потрудил непосредствено да се убеди в наличието на признаци, то той несъмнено е бил онзи, постановил ненужната полицейска проверка...Не е без значение факта, че цитирания Сигнал № 1224/03 г. е изпратен с препоръчано писмо на въззивния съд по ВНОХД № 301/03 г., като по този начин Хр.Томов е имал възможността още веднъж по-обстойно да докладва на прокурора от ВКС Р.Тодоров , за да може той, от своя страна, да предприеме изпълнението на своите задължения по чл. 119 от ЗСВ. Следователно, можем да си напривим извода, че Хр.Томов създава предпоставка за възпрепяствуване разкриването на престъпленията с това свое постановление?! Било е редно да разпореди следствие по предложения от Ст.Кънев “Дневен Ред”, за да не може някои от документите в СА да изчезнат под предлог, че е изминал “законен срок” за съхранението им...?! Прокурор Христо Томов е имал на разположение анализ на 23-те документа и е трябвало да събере лично другите документи, имащи отношение към престъплението срещу митническия режим, измамата и другите документи престъпления!! Или поне да се позамисли за неотложни следствени действия. Все пак, изминал е един период от 9 години, давността за наказателната репресия тече и налближава да изтече-тя е 10 години! А той пледира да се чака, какво щял да реши съдът по “висящото дело”, за което той няма никакви уверения кога ще приключи, защото може да приключи и след пет години...Тоест, до тогава, обективната истина не е приоритет на окръжен прокурор Христо Томов?! Затова, той избягва служебната тежест, излиза от реда визиран в чл. 83, ал.1 и чл. 84 от НПК?! Той видимо не изпълнява задълженията си...
Нарушението е по чл. 12, ал. 1 и ал. 2, чл. 187,т. 4 от НПК във връзка с чл. 1, ал.1 от НПК и във връзка с чл. 107 от ЗСВ.
Нещо повече: г-н Томов твърди обратно на истината, че :”...и от обяснението на снето на самото лице, в което жалбоподателят счита, че в хода на наказателното производство по НОХД е била извършена пълна и обстойна проверка и на тази база присъдата се явявала явно несправедлива.Това е била и причината той да подаде сигнал до Главния прокурор на РБ с искане за нова проверка на фактите, което са прдемет на доказване по по обвинението по горепосоченото дело: ” . подобни намерения Стефан Кънев е нямал, понеже новите факти, които той е представил на вниманието на въззивния съд са събрани по разрешение на същия този ВтОС и са приложени и внесени в делото, като са наведени допълнителните писмени изложения по силата на чл.319, ал. 3 от НПК. Това, което Ст.Кънев е искал от прокурора по Сигнала е, да се приеме неговия ”ДНЕВЕН РЕД” за едно евентуално следствие! Колкото до “явната несправедливост”, то по този въпрос е казано също нещо в повече, като е известена другата страна-прокурор К.Тодорова, че ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА в този трети пункт, се ОТТЕГЛЯ! Препис от това оттегляне е приложен на вниманието на ВтОС. Процедирало се е така, за да се избегне верижното заобикаляне на въззивния съд?! Моля вижте чл. 352, ал.1 и чл.319, ал. 1 от НПК- за неизяснените обстоятелства!
Уважеми господин Милев,
Цитираме дословно онзи текст от СИГНАЛА на Ст.Кънев, с който той дава недвусмислени сведения за наличието на аналогично престъпление от страна на длъжностни лица при Стопанската Академия в Свищов. Моля да обърнете внимание на тук цитирания текст от СИГНАЛА на Ст.Кънев:” 3.-CARNET TIR № 13898722. Тук са описани две машини , ръкописно: “PCS Solna 225 offset press...-//-//-125 ...” Вероятно са преминали Митницата в Русе на 17.04.1995 г., видимо от щемпъла най-отдолу 108 и №183. Кой е този номер 183 не знаем, но знаем, че това е печат на митничар, лично “преглеждал” стоката.Наличният личен подпис върху първата цифра 3 е заформил числото 8. Подразбира се от другите данни, че камионът е пътувал по маршрута Свищов-София-Скопие. Това е бил македонски шофьор натоварен с мисията да пренесе стоката през границата. Адресът му е изписан на този Карнет Тир - T.G.M.”Florida”, 91430, Kavadar, R.Macedonia, UL.Siska, pb, tel.+300 93-75-720. Той по-моему е прекият извършител на едно правонарушение–нелегален внос, без да осъзнава, че способствува едно друго деяние, измама.”
Какво се иска:
Както се спомена по-горе, намерени са предостатъчно данни от Стефан Кънев, които не може да не подсказват на един прокурор наличието на ПРИЗНАЦИ за извършено престъпление!! Ето защо, замолени сте да извършите следното:
1.- Да изискате цялата преписка от Окръжен Прокурор-№88/19.02.2004 г.;
2.- Да образувате състав на съд по НОХД – един съдия и секретар-протоколист;
Забележка: фактическата и правна сложност предполагат извършването на следствие по силата на чл.171, ал. 2 от НПК Не е без значение фактът, че съпругата на бившия ректор на СА е била преподавател по “История на КПСС” във ВТУ “Кирил и Методий”-В.Търново, после преподавател по “История на БКП” в СА-Свищов. Този ректор, по–нашему е извършил правонарушение по непредпазливост...но това е наказателно отговорно по чл. 282 от НК. Тоест, подсъдност на Окръжен Съд.
3.-Да измените това постановление относно основанието за прекратяване на наказателно производство – като прогласите, че чл.194, ал. 2 от НПК е неправилно и необосновано приложен;
4.- Да отмените изцяло това постановление, като дадете задължителните указания на следните прокурори:
А/ За окръжен прокурор-да предвиди неотложни следствени действия и събере онези писмени документи, посочени в Сигнала на Ст.Кънев, по т.нар. ”Дневен ред”, лично, без да възлага това задължение на следовател или дознател. Лично да посети СА-Свищов, ПКИ ”Нове”, “Биохим” и събере тези данни; да събере други, сметнати за необходими от него самия. Христо Томов да извърши следствените действия лично за деянията помагачество, подбудителство и укривателство /за българските участници./ (И да смъмри нему симпатичните, друг път да гледат, какво им поднасят за подписване!!)
Б/ За прокурор при ВКС-да предложи на Главен Прокурор възлагането на проверка (или сам да извърши това, ако е оторизиран предварително), включително и ревизия по Сигнала-от Агенцията за финансово разузнаване, да се нареди на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол извършването на финансова ревизия в СА-Свищов и ПКИ ”Нове” за икриминирания период 1994 и 1995 г. (по силата на чл. 63 от ЗК, ПКИ ”Нове” няма висшестояща организация, която да извърши една резивия). Да се съберат данките от Агенцията за Чуждестранна Помощ / преустроена вече към Червения Кръст/ – за кореспонденцията и намеренията ЩВЕЦИЯ да дари някои стари машини. Да се възложи на следовател от Националната Следствена Служба командировка до Свищов и Русе, който да извърши следствието-чл.172а от НПК. Да се предвиди друго дело пред СГС поради участието на чуждестранен гражданин- чл. 172а,т.2 от НПК. Тоест да се раздели делото на две части.
5.- Препис от Вашето процедурно решение да изпратите до прокуратурата при ВКС, а така също да осигурите един препис за Стефан Кънев;
6.-Стефан Неделчев Кънев да бъде допуснат в наказателното производство като граждански ищец.
Приложение: 1.-Постановление от 19.02.2004 г.; 2.- Решение №52 от 27.02.2001 г. на Св.Р.С.; 3.-Препоръчано писмо до Началник на РПУ-Свищов – R1085/03.02.2004 г.

Велико Търново,
(26.02.2004 г.)
Жалбоподател
Стефан Неделчев Кънев
Стефан Кънев
 

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот Imperato » 27 Фев 2004, 12:12

до Прокуратура при ВКС
гр. С о ф и я

С И Г Н АЛ
от Гриша Димов Грозев
ул. “Хаджи Димитър “ № 34, вх.А, ап.16
тел. № 0631-2-34-08, E-mail: AbuTalib@abv.bg
5250 Свищов

ОТНОСНО: Изх.№ 10166/03.III. от 13.01.2004 г. на прокурор Р.Тодоров до Окръжна Прокуратура – В.Търново

Почитаеми господин ТОДОРОВ,
По Жалба на Стефан Неделчев Кънев от Свищов, респективно регистрирана при Районен прокурор Свищов под номер 12243/02 г. – не бе отреагирано овреме. Наложило се е, да бъде сезирана Прокуратурата при ВКС. След което, от преписа на писмото до Ст.Кънев се разбира, че натоварена с проблематиката е Окръжната прокуратура във В.Търново.
Най-неочаквано, обаче, някой от ОП се разпорежда, щото “оперативен работник” от РПУ в Свищов се намеси. И така, лейтенант БОЯН СЛАВЕВ започва “проверка”.
Струва ни се, че тези проверки са нещо тромаво. Защо? Защото, може , при желание да се покрие някой, като се заяви :” Няма достатъчно данни...” или да се даде мнение за прекратяване на преписката. Не е оправдано, служителите при МВР да съветват прокурорите и то служители на МВР, които нямат тяхното образование- право. Случаят с Б.Славев е тъкмо такъв....
Тук приложена е собственоръчно подписаната ЖАЛБА от Стефан Кънев, с която той настоява пред председателя на ВтОС да измени и отмени последвалото постанолвление на прокурор Христо Томов. Препис от това Постаановление е изпратен също така на вашето внимание. Стефан Кънев иска на основание чл. 237, ал. 3 и 4 от НПК, защото има правото- нарушени са неговите икономически права, пряко от ПКИ ”Нове” и непряко-от Стопанската Академия в Свищов. Жалбата е изпратена в седмодневия срок до ВтОС с препоръчано писмо Р 843/ 26.02.2004 г. Можела е да бъде задведена още на 26.02.2004 г. в регистратурата на ВтОС, защото Ст.кънев е бил във В.Търново по ВНОХД № 301/2003 г., но е бил посъветван от “най-силният адвокат“ да не се заяжда с прокурорите....Смея, обаче, да твърдя, че Становището на Стефан Кънев напълно се покрива със становището по отчетния доклад на Департамента на САЩ по повод човешките права в България. На същия този ден, 26.02.2004 г., там е оповестен един доклад :” Илия Павлов-босът на най-голямата престъпна организация”, бр. 57/19017/ от 27.02.2004 г. “ Изрично е отчетено, че престъпността в България въздействува върху Главната Прокуратура в България. Поставя се, несъмнено един такъв въпрос. Справедлив ли и настискът върху Ст.Кънев да “не се заяжда”. Той не се заяжда, а само отразява онези факти, които счита че съставляват нарушения на неговите права, нарушения, допуснати от прокурори!!
Имам основания да считам, че вероятността от правилно процедурно решение по тази ЖАЛБА от 26.02. 2004 г. едва ли ще бъде намерено. Едва ли ще се даде ход на така направеното предложение с тази Жалба. Поради което, замолен сте най-учтиво да имате готовността да измените и отмените лично това постановление на Христо Томов по силата на чл.237, ал. 7 от НПК. Нямало достатъчно данни. Моля, вижте дискусията в Форума на Българския Правен портал-рубриката “Осуетяване или укривателство”, където е публикуван пълен анализ на 23 документа, с изтъкнати признаци за престъпления!http: //lex.bg/phorum/read.php?lang=bg&f=10&i=1686&t=1686
Приложение: 1 бр препис от Жалбата от 26.02.2004 г., препис от платежната бележка по препоръчаното писмо от 26.02.2004 г. до ВтОС.
Свищов,
27.02.2004 г.
сигнализирал
Гриша Димов
Imperato
 

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот Imperato » 27 Фев 2004, 14:07

до
Председател
Районен съд
Свищов


М О Л Б А
от Стефан Неделчев Кънев,
ЕГН 4701231481, л.к.№ 114909745 от 12.02.2002 г. на МВР/РПУ-Свищов
ул “Кирил Д.Аврамов” № 10, ет.2, ап.4
тел. № 0631-2-24-53, E-mail: stevenson@abv.bg
гр.Свищов

ОТНОСНО: набавяне на Изпълнителен Лист по гр.х.д.№ 465/99 г.

Уважаема госпожо Теодора Стоянова
Цитираното гр.х.д. №465/99 г. имаше участта да пътува до ВтОС по моя Въззивна Жалба, после до ВКС по касационна жалба на ПКИ ” Нове”. В крайна сметка, решението на първоинстанционния съд- Свищов, е влезнало в сила на 23 май 2003 г. Така е отбелязано, служебно, в края на самото Решение № 52/27.02.2001 г.
Съобразно с това Решение, ПКИ “Нове” ми дължи сумата от 17 лева признати разходи. Ето защо, замолвам да ми издадете Изпълнителен лист за тази сума.

Свищов,
(27.02.2004 г.)
Молител
Стефан Неделчев Кънев
Imperato
 

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот Imperato » 28 Фев 2004, 16:14

Вчера бе съобщено, че по инициатива на Георги Първанов, министърът на Вътрешните работи, Главният прокурор и директорът на Националната следствена служба са подписали ИНСТРУКЦИЯ за борба с престъпността! А дано има ефект, че нещо много понакуцва преследването на престъпници...
Imperato
 

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот donna2 » 28 Фев 2004, 16:59

не разбирам защо им е инструкция те така или инъче трябва да работят заедно
donna2
Потребител
 
Мнения: 992
Регистриран на: 17 Юни 2004, 18:48

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот Imperato » 08 Мар 2004, 20:31

Table 1

Lex Новини


Слугите на Темида се топят взаимно в корупция
в-к "Банкеръ" - http://www.banker.bg/p22 2004-02-23
Фактът, че българската Темида е гола, боса и върти очите си на четири, докато раздава справедливост, отдавна не е тайна за никого. Нито у нас, нито по света. Шестият доклад за оценка на корупцията в България на "Коалиция 2000", представен във вторник (17 февруари), се превърна в поредния форум, на който подкупността на магистратите бе претеглена на обществените везни.

Любопитното в случая бе, че присъстващите на форума в резиденция "Бояна" имаха възможност да чуят как съдиите, прокурорите и следователите виждат себе си в "корупционното огледало". И то в момент, когато на посещение у нас е мисията на Европейската комисия, която трябва да оцени изпълнението на българските ангажименти по затворената вече преговорна глава "Правосъдие и вътрешни работи".

Както можеше и да се очаква, резултатите от социологическите проучвания не са особено бляскави. Полицаите, съдиите и прокурорите ни са добре представени в класацията за подкупни служители, в която за пореден път безспорен лидер са митничарите. Едва ли обаче шефовете на МВР, заели се от две години и половина с усилното проветряване на "собствената си къщичка", могат да легнат и да заспят спокойно: 59.2% от анкетираните нареждат полицаите сред най-корумпираните. Не по-различно е положението и при съдиите, за които 57,3% от българите категорично заявяват, че не вярват в почтеността им. Други 55.7% от анкетираните пък са убедени, че прокурорите не са сред носителите на високи нравствени добродетели. Положението на следователите също не е много розово, но все пак е по-поносимо в сравнение с отношението към колегите им. За тях са се изказали неласкаво "само" 49% от анкетираните.

По-страшното обаче е друго. От известно време в храма на Темида открито се заговори за корупция, но по един доста особен начин. Анкетирайки над 400 съдии, следователи и прокурори, експертите от неправителствената организация са установили, че печалноизвестната "норма на поведение" - похвалите за нас, отговорността за останалите, все по-трайно навлиза в магистратския бит. Така например съдиите оценяват следователите и прокурорите като далеч по-корумпирани от себе си. Представителите на държавното обвинение смятат, че по-чисти от тях няма, за сметка (естествено) на следователите и съдиите. За да не останат по-назад, следователите също поддържат "правата линия", но с известни уговорки - при нас има корупционни забежки, но при другите те са много повече.

Интерес представляват и данните от доклада, според които 70% от анкетираните смятат, че съдиите най-често получават подкупи, за да постановят определена присъда или решение и в по-редки случаи - да прекратят съдебно дело без правно основание.

Преобладаващото мнение за прокурорите е, че те се изкушават да вземат под масата, за да уредят прекратяването на дадено наказателно производство, а пък следователите - за да не извършат качествено определени процесуално-следствени действия.

Според заместник главния прокурор и председател на Върховна касационна прокуратура Христо Манчев, който участва в обсъждането на "корупционния доклад на "Коалиция 2000", в България все по-рядко не се задавал въпросът как определени хора са натрупали първия си милион. Според него, една от основните причини за високото ниво на корупция у нас е все още силното участие на държавата в регулирането на икономиката.

Заместникът на Никола Филчев посочи за пример приватизацията, където размиването на отговорността между различни ведомства създава проблеми при разследването на сделките. Сред невралгичните пунктове Христо Манчев посочи митниците, които не били овладели все още контрабандата. За това обаче нерядко "заслугата" принадлежала на висши митничари и полицаи, а понякога - и на съдии.

Своето изказване народната представителка от "Коалиция за България" Татяна Дончева посвети на един проблем, за който "Параграф 22" от две години пише най-редовно. Става дума за липсата на надеждна статистика, която да отчита противодействието на корупцията и борбата с престъпността. Според нея, едно престъпление трябва да се смята за разкрито едва след като делото бъде внесено от прокуратурата в съда с обвинителен акт.

Татяна Дончева недоумява по друг повод: как е възможно съдът да не вярва на експертизите, правени в Научния институт по криминалистика и криминология (НИКК) на МВР и това да води до отлагане на конкретно дело. Тук депутатката явно визира процеса срещу несебърския наркобос Димитър Желязков (Митьо Очите). На 10 февру%E
Imperato
 

Re: Осуетяване или укривателство

Мнениеот Imperato » 15 Мар 2004, 12:13

Вярно е, но неминуемо трябва нещо по-пресно от НПК. Впрочм, не е нужен НПК, а закон за наказателната процедура.Както и закон за гражданската процедура.И никакви там административен кодекс, данъчно-процесуален и ред други напъни за "новост" в правото.
Imperato
 


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 10 госта


cron