начало
52-ма кандидати за младши магистрати посочиха къде искат да работят след НИП 52-ма кандидати за младши магистрати посочиха къде искат да работят след НИП

Строителство под високо напрежение.

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Строителство под високо напрежение.

Мнениеот finito » 09 Юни 2012, 17:08

Здравейте, нуждая се от помощ. Кой закон регламентира правилата за строителство, което е на терен над който минават жици с високо напрежение. Имам предвид отстояния и прочее от жиците. Ако посочите освен закон и конкретени членове, ще ви бъда наистина признателен !
finito
Младши потребител
 
Мнения: 15
Регистриран на: 12 Ное 2010, 01:51

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот TheOldMan » 09 Юни 2012, 18:28

finito написа:Здравейте, нуждая се от помощ. Кой закон регламентира правилата за строителство, което е на терен над който минават жици с високо напрежение. Имам предвид отстояния и прочее от жиците. Ако посочите освен закон и конкретени членове, ще ви бъда наистина признателен !


http://im.cablebg.net/clients/n16eer04.htm
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
TheOldMan
Активен потребител
 
Мнения: 1646
Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот emilgrigorov » 09 Юни 2012, 18:38

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135493130
Наредбата е по чл. 64, ал. 9 ЗЕ
Измененията 2008г са съществени
Последна промяна emilgrigorov на 09 Юни 2012, 19:58, променена общо 1 път
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот finito » 09 Юни 2012, 19:20

emilgrigorov написа:http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135493130
Измененията 2008г са съществени


Благодаря ви ! Намерих каквото ми трябваше.
finito
Младши потребител
 
Мнения: 15
Регистриран на: 12 Ное 2010, 01:51

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот emilgrigorov » 09 Юни 2012, 19:40

Код за потвърждение: Избери целия код
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., ..., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г.


[b]Глава пета.
ВЕЩНИ ПРАВА[/b]
Раздел I.
Право на строеж. Отчуждаване
Раздел II.
Сервитути
Чл. 64. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийните предприятия възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) Сервитутите по този закон са:
1. право на преминаване на хора и техника в полза на енергийното предприятие;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийното предприятие;
3. ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти.
(3) При упражняване на сервитутите:
1. енергийното предприятие придобива право:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийното предприятие;
б) негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи;
2. в служещите поземлени имоти не се допускат:
а) извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица, определена в наредбата по ал. 9;
б) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически изисквания;
3. промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите по отношение на господстващия и по отношение на служещия имот;
4. сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на всяка част от господстващия имот и тежат изцяло върху всяка част от служещия имот и когато имотите бъдат разделени;
5. сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия имот;
6. собственикът на служещия имот няма право да премества сервитута.
(4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:
1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и
2. е изплатено еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът.
(5) Титулярят на сервитута заплаща на собственика на земята еднократно обезщетение.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Определянето на размера на обезщетенията по тази глава се извършва по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител.
(7) Упражняването на сервитутното право се извършва от енергийното предприятие съобразно техническите изисквания на наредбата по ал. 9.
(8) В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на енергийното предприятие е учредено право на строеж, сервитутът върху имота се уговаря в акта за учредяване право на строеж.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени в наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на земеделието и продоволствието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 65. (1) Размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 5 се определя при прилагане на следните критерии:
1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута;
2. видовете ограничения на ползването;
3. срок на ограничението;
4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.
(2) Независимо от обезщетението по ал. 1, енергийното предприятие дължи възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответно парично обезщетение.

Чл. 66. Видът и местоположението на енергийните обекти и на площите на служещи поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се определят в общи и подробни устройствени планове.

Чл. 67. (1) Представителите на енергийните предприятия и длъжностните лица, които осъществяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чужди имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти или за контрол върху тях.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Енергийните предприятия имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти - публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.
(3) Енергийните предприятия ползват безвъзмездно части от сгради за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ.
(4) Собствениците на имотите по ал. 1 - 3 имат право на обезщетение за нанесени щети.

Чл. 68. (1) Когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на сервитута, енергийното предприятие има право да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползвателя или наемателя, ако последният не ги отстрани в срока, даден му от енергийното предприятие.
(2) В случаите по ал. 1 енергийното предприятие не дължи обезщетение за причинените вреди

.....

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 4. ...(9) При реституиране на недвижими имоти - бивша държавна собственост, ако в тях има изградени енергийни обекти, включени в дълготрайните материални активи на енергийното предприятие, собствениците на реституираните имоти нямат право да искат изместването им, да лишават други потребители от снабдяване с енергия и да възпрепятстват дейността на енергийните предприятия.
(10) Собствениците на недвижими имоти с изградени в тях енергийни обекти имат право да извършват строителни или други дейности в тях при спазване на нормативните изисквания за безопасна експлоатация на енергийни обекти и след съгласуване с енергийното предприятие.
(11) При приватизация на обекти, на чиято територия има изградени енергийни обекти, те не се включват в предмета на сделката, ако чрез тях се снабдява с енергия или природен газ повече от един потребител. Тези обекти се прехвърлят на съответното енергийно предприятие по реда на предходните алинеи.
.....
§ 26. (1) Възникналите по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност сервитутни права в полза на енергийните предприятия за съществуващи към влизането в сила на този закон енергийни обекти запазват действието си.
(2) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите по ал. 1 се определят по реда и начина, предвидени в наредбата по чл. 64, ал. 9.
(3) Сервитутните права по ал. 1 се вписват по искане на съответното енергийно предприятие - собственик на енергийния обект, в службата по вписванията и в имотния регистър по местонахождението на служещия поземлен имот.
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот finito » 09 Юни 2012, 20:12

emilgrigorov написа:
Код за потвърждение: Избери целия код
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., ..., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г.


[b]Глава пета.
ВЕЩНИ ПРАВА[/b]
Раздел I.
Право на строеж. Отчуждаване
Раздел II.
Сервитути
Чл. 64. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийните предприятия възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) Сервитутите по този закон са:
1. право на преминаване на хора и техника в полза на енергийното предприятие;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийното предприятие;
3. ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти.
(3) При упражняване на сервитутите:
1. енергийното предприятие придобива право:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийното предприятие;
б) негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи;
2. в служещите поземлени имоти не се допускат:
а) извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица, определена в наредбата по ал. 9;
б) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически изисквания;
3. промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите по отношение на господстващия и по отношение на служещия имот;
4. сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на всяка част от господстващия имот и тежат изцяло върху всяка част от служещия имот и когато имотите бъдат разделени;
5. сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия имот;
6. собственикът на служещия имот няма право да премества сервитута.
(4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:
1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и
2. е изплатено еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът.
(5) Титулярят на сервитута заплаща на собственика на земята еднократно обезщетение.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Определянето на размера на обезщетенията по тази глава се извършва по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител.
(7) Упражняването на сервитутното право се извършва от енергийното предприятие съобразно техническите изисквания на наредбата по ал. 9.
(8) В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на енергийното предприятие е учредено право на строеж, сервитутът върху имота се уговаря в акта за учредяване право на строеж.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени в наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на земеделието и продоволствието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 65. (1) Размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 5 се определя при прилагане на следните критерии:
1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута;
2. видовете ограничения на ползването;
3. срок на ограничението;
4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.
(2) Независимо от обезщетението по ал. 1, енергийното предприятие дължи възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответно парично обезщетение.

Чл. 66. Видът и местоположението на енергийните обекти и на площите на служещи поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се определят в общи и подробни устройствени планове.

Чл. 67. (1) Представителите на енергийните предприятия и длъжностните лица, които осъществяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чужди имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти или за контрол върху тях.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Енергийните предприятия имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти - публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.
(3) Енергийните предприятия ползват безвъзмездно части от сгради за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ.
(4) Собствениците на имотите по ал. 1 - 3 имат право на обезщетение за нанесени щети.

Чл. 68. (1) Когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на сервитута, енергийното предприятие има право да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползвателя или наемателя, ако последният не ги отстрани в срока, даден му от енергийното предприятие.
(2) В случаите по ал. 1 енергийното предприятие не дължи обезщетение за причинените вреди

.....

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 4. ...(9) При реституиране на недвижими имоти - бивша държавна собственост, ако в тях има изградени енергийни обекти, включени в дълготрайните материални активи на енергийното предприятие, собствениците на реституираните имоти нямат право да искат изместването им, да лишават други потребители от снабдяване с енергия и да възпрепятстват дейността на енергийните предприятия.
(10) Собствениците на недвижими имоти с изградени в тях енергийни обекти имат право да извършват строителни или други дейности в тях при спазване на нормативните изисквания за безопасна експлоатация на енергийни обекти и след съгласуване с енергийното предприятие.
(11) При приватизация на обекти, на чиято територия има изградени енергийни обекти, те не се включват в предмета на сделката, ако чрез тях се снабдява с енергия или природен газ повече от един потребител. Тези обекти се прехвърлят на съответното енергийно предприятие по реда на предходните алинеи.
.....
§ 26. (1) Възникналите по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност сервитутни права в полза на енергийните предприятия за съществуващи към влизането в сила на този закон енергийни обекти запазват действието си.
(2) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите по ал. 1 се определят по реда и начина, предвидени в наредбата по чл. 64, ал. 9.
(3) Сервитутните права по ал. 1 се вписват по искане на съответното енергийно предприятие - собственик на енергийния обект, в службата по вписванията и в имотния регистър по местонахождението на служещия поземлен имот.


Благодаря ви и на вас ! Наистина мисля, че вече имам всичко необходимо по темата.
finito
Младши потребител
 
Мнения: 15
Регистриран на: 12 Ное 2010, 01:51

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот hristiyann » 25 Май 2024, 13:44

Привет на всички,

Аз също съм собственик на имот под високо напрежение 110kV, в Наредбата пише:
а)
По трасето на BE, ивица с широчина:

1. При трасе през населени места и селищни образувания:

- 110 kV - по 14 m от оста на BE;
------------------------------------------------------------------------------------------------
б) II. Линейни обекти
Въздушни електропроводи (ВЕ) за 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV

ПО ТРАСЕТО НА ВЕ, ИВИЦА С ШИРОЧИНА:

1. При трасе през населени места и селищни образувания:

8 m за ВЕ 110 kV, по 4 m от двете страни;
-----------------------------------------------------------------------------------------
Кое от двете се отнася за мен 4m или 14m?

Знам, че имам право са направя барака/сглобяема къща - но това за думи от брокери, къде мога да прочета (закон) какво точно имам правя да правя?

Поздрави,
Християн
hristiyann
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 25 Май 2024, 13:25

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот stozashto » 15 Юни 2024, 11:54

До всички собственици на имоти или УПИ, засегнати от трасета и/или сервитутни зони на ВЕЛ:

Вместо да питате тук, се обърнете директно към собствениците на ВЕЛ и поискайте да Ви предоставят официално геодезическите данни на трасетата и сервитутните им зони, за да може нает от Вас геодезист да ги трасира с точното им местоположение в границите на Вашата собственост. Така ще сте съвсем наясно до къде можете да се простирате със строежите си.
Освен това всяка инвестиционна инициатива, виза, инвестиционен проект, също трябва да се съгласуват от собственика на ВЕЛ.
Най-общо казано в сервитутната зона не може да вирее друго, освен трева и ниски храсти и да се гради друго, освен мрежеста ограда без плътна основа.
stozashto
Младши потребител
 
Мнения: 50
Регистриран на: 21 Юни 2013, 16:32

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот bozyo » 15 Юни 2024, 16:12

stozashto написа:Най-общо казано в сервитутната зона не може да вирее друго, освен трева и ниски храсти и да се гради друго, освен мрежеста ограда без плътна основа.

какво правим със завареното положение? например сграда, построена преди ВЕЛ, в сервитутната зона на последната.
bozyo
Потребител
 
Мнения: 204
Регистриран на: 24 Мар 2021, 00:24

Re: Строителство под високо напрежение.

Мнениеот guest1 » 15 Юни 2024, 17:31

bozyo написа:какво правим със завареното положение? например сграда, построена преди ВЕЛ, в сервитутната зона на последната.

Има си текст в Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Чл. 2. (1) Разположението и размерите на сервитутните зони се определят въз основа на съответните проучвания и проекти за изграждане или разширение на енергийните обекти и съобразно минималните размери по приложения № 1, 2, 3 и 3а при етапите за определяне, съгласуване и утвърждаване на техните площадки и трасета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2020 г.) Видът и местоположението на енергийните обекти и на площите на засегнатите поземлени имоти, включени в границите на сервитутните зони, се определят в общите и подробните устройствени планове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2020 г.) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за съществуващите към влизането в сила на Закона за енергетиката енергийни обекти, за които са възникнали сервитути по чл. 1, ал. 2, както и за площите на засегнатите имоти, включени в границите на сервитутните им зони.
Човек винаги може да се държи добре с онези, които са му безразлични.
Оскар Уайлд, „Портретът на Дориан Грей“

Това е само мнение, не сте длъжни да се съобразявате с него.
guest1
Активен потребител
 
Мнения: 2076
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта


cron