начало

Обвинителите Десислава Пиронева и Светлана Шопова и съдия Теодора Георгиева са кандидатите за европейски прокурор Обвинителите Десислава Пиронева и Светлана Шопова и съдия Теодора Георгиева са кандидатите за европейски прокурор

Недобросъвестен адвокат

Виртуална приемна - кажете това, което мислите, за това, което искате!
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Моля, съобщете как бихте реагирали при подобен случай?

1. Завеждане на дело срещу адвоката присвоил си сумата пари.
3
75%
2. Съобщение в медийте за да предпазите хората от този недобросъвестен адвокат.
1
25%
3. Размножавате решението на ВАС и разлепването му по разрешени места в София.
0
Няма гласували
4. Ако предложите нещо друго, то моля да ме посъветвате.
0
Няма гласували
 
Общо гласове : 4

Недобросъвестен адвокат

Мнениеот bstraykov » 10 Май 2014, 12:43

Предлагам за коментарии едно правилно решение на ВАС срущу адвокат Шейтанов, опитал се да измами Олга Трайкова с голяма сума пари (повече от 30 000 лв). Ако се заинтересова някой ще му пратя допълнително «доводите» с които един безскрупулен адвокат се защитава пред съдебните инстанции.
ВИСШ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Р Е Ш Е Н И Е
гр.София 11.10.2013 г.
Висшият дисциплинарен съд на АДВОКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ в заседание на 11.l 0.2013 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИН ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: 1. НИНА НИКОЛОВА СЕДЕФОВА
2. ГАВРИЛ СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ
Секретар: МИЛА МИХАЙЛОВА
с участието на представителя на ВАС - Добринка Гърневска, като разгледа докладваното от председателя д. д. № 11 по описа на ВДС за 2013 г. и за да се произнесе съдът взе предвид следното:
Делото е образувано по жалба на госпожа Олга Дмитриевна Трайкова против реше-ние от 28.03.2013 г., постановено от ДС при АК- София по д. д. № 5/2013 год. по описа на съда. С така постановеното решение, Дисциплинарният съд е признал за невиновен адвокат Владимир Георгиев Шейтанов, член на Софийската адвокатска колегия.
С жалбата се иска отмяна на така постановеното от дисциплинарния съд решение като неправилно и незаконосъобразно. Изтъкват се доводи по съществото на спора, като се акцентира на факта, че до момента не е даден отчет от страна на адв. Шейтанов по разходването не получените от наеми средства в размер на 32 286,50 лева.
Представителят на ВАС счита жалбата за основателна и моли за постановяване на решение съобразно доказателствата по делото.
Съдът, след преценка на всички събрани по делото доказателства, включително и пред настоящата инстанция, счита жалбата за основателна по следните съображения:
Производството пред Дисциплинарния съд при САК е образувано по обвинение от 05.02.2013 година за това, че дисциплинарно обвинения адвокат Шейтанов не е изпълнил изискването за внасяне на клиентските средства по отделна нарочна за това сметка, съглас-но изискването на чл.39 от ЗА и това на чл.19 от Етичния кодекс на адвоката. В хода на проведеното съдебно производство са събрани писмени доказателства, установяващи, че дисциплинарно обвинения адвокат Шейтонов през продължителен период от време, срещу подписани от него разходни касови ордери, е получавал наема от собствененото на жалбо-подателката Трайкова жилище в гр.София, ул. «Христо Смирненски» № 50, ет. 2. Това е станало по силата на подписан между жалбоподавателката Трайкова и наемателя на жилището договор и анекс към него, даващ правото на адвокат Шейтанов да получава наема на жилището. Няма спор, че същият е получавал наема, като въпроса относно общия размер на платените наеми е извънпредмета на настоящето производство.
Според изложеното в жалбата на Трайкова срещу така получените наемни вноски, дисциплинарно обвиненият адвокат Шейтанов е следвало да предприеме действия по получаване от страна на жалбоподателката на българско гражданство. 3а целта няма спор, че същата не е предоставила изрично писмено пълномощно, а уговорките са били устни, както по отношение упълномощаването за получаване на българско гражданство, така и по отношение ползването на наема като възнаграждение. Няма и спор, че от страна на адвокат Шейтанов не са предприети действия по получаване на българско гражданство от жалбоподателката поради липсата на изрично за това писмено пълномощно.
Според съда от така изяснените факти става ясно, че адвокат Шейтанов е получил сумите от наема, без да има основателна причина да задържи същите и да не изпълни задължението си по тяхното съхраняване и отчет пред собственика. Твърденията на адвокат Шейтанов, че тези суми представляват плащане по водени дела, не се подкрепят с писмени доказателства - договор за правна помощ, с уговорен размер на дължим, но неплатен адвокатски хонорар. Очевидно е, че получавайки сумите от наема от името на жалбоподателката, е следвало да отчете същите пред нея, за което е бил и изрично поканен. Съдът не коментира дали поканата, отправена до адвокат Шейтанов на 20.03.2012 година е получена лично от него или подписа на получател не е положен от адвоката. Факт е, че по отношение на така направеното искане е образувано дисциплинарно производство през месец февруари 2О12 година, за което адвокат Шейтанов е уведомен и не е имало никаква пречка след този момент да изпълни задълженията си, произтичащи от цитираните по-горе текстове на ЗА и ЕКА. По тази причина и настояtцият състав счита, че от страна на дисциплинарно обвинения адвокат Шейтанов е извършено нарушение на задълженията му по чл,39 от 3А и чл.19 от ЕКА.
3а да постанови решението си, ДС при САК излага мотиви, които са неотносими кьм съществото на спора и конкретното обвинение. Обсъдил е отношенията между дисциплинарно обвинения адвокат и жалбоподателката по повод получаването на българско гражданство, като е счел, че е следвало да се предоставят доказателства именно за наличието на отношения по това ,,обвинение". Такова обвинение по делото няма. Неправилно вместо да се произнесе по съществото на обвинението, ДС при СДК е изложил доводи за факти, които са били извън предмета на спора.
Cъдът счита, че внесеното обвинение от ДС при САК срещу адв, Шейтанов е доказано по безспорен начен, поради което и на основание чл. 133, ал. 1,т.2 от 3А следва да му бъде наложено наказание за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 39 и чл. 40 от 3А, както и чл. 19 от ЕКА – «Глоба в размер на две минимални работни заплати», като с оглед на изхода на делото следва да бъде осъден да заплати и направените пред настояtцата инстанция разноски в размер на 150 лева, в полза на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ.
Водим от горното съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение от 28.О3.2013 год., постановено от пьрви състав на ДС при АК-София по д.д.5/2013 г. по описа на съда, с което дисциплинарно обвинения адв,Владимир Георгиев Шейтанов е признат за невиновен по дисциплинарно обвинение за нарушение на чл. 39 и 40 от 3акона за адвокатyрата и чл.19 от ЕКА и вместо него постановява друго, с което
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН И ОСЪЖДА адв. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ ЕГН 55хххххххх, по дисциплинарно обвинение за нарушение на чл, 39 и 40 от 3А, чл. 19 от Етичния кодекс на адвоката И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 13З, ал, 1, Т.а от 3А и му НАЛАГА НАКА3АНИЕ «ГЛОБА В РА3МЕР НА ДВЕ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ» и да заплати в полэа на ВАС разноски в размер на 150 /сто и петдесет / лева за тази инстанция.

Рещението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Председател / п /
Члнове / п /
/ п /
bstraykov
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 10 Май 2014, 09:24

Re: Недобросъвестен адвокат

Мнениеот justmy » 15 Май 2014, 05:23

а,от тия ареса ли си някой сега :arrow: http://www.economynews.bg/%D0%B0%D0%B4% ... 25991.html :mrgreen: марковски даже там нее платил за рекламка :o
Принцип от римското право е по-добре десет виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора. У нас нагласите са обратни. Съдебна система" - разбирай система, която трябва да бъде съдена.
Аватар
justmy
Потребител
 
Мнения: 325
Регистриран на: 16 Окт 2009, 16:03
Местоположение: пред Съдебната палат(к)а

Re: Недобросъвестен адвокат

Мнениеот adv_vladimir_sheytanov » 24 Юли 2018, 22:11

Исковете на ОЛГА ДМИТРИЕВНА ТРАЙКОВА,руска гражданка, съпруга на автора на горния пасквил БОГОМИЛ СЛАВЧОВ ТРАЙКОВ, по гр.д.13432/12 на СГС, ГО, 2 с-в, бяха отхвърлени от СГС с Решение 1933/15 от 21.03.2015г. Решението на СГС бе изцяло потвърдено с Решение 1139/16 на САС,10 с-в, по в.гр.д.2809/15. ВКС, със свое Определение не допусна до касация Решението на САС. По делото бе издаден Изпълнителен лист,връчен чрез Съдия - изпълнител на ОЛГА ДМИТРИЕВНА ТРАЙКОВА.
С това, Решението на Дисциплинарния съд на ВАС бе дезавуирано от окончателно влязло в сила решение на гражданския съд.
Толкова до Решението на Дисциплинарния съд.
В допълнение към това:
Съпругът БОГОМИЛ СЛАВЧОВ ТРАЙКОВ, автор на горния пасквил, с Решение №2941 от 23.03.2016г. по гр.д.62451/12наСРС, ГО, 30 с-в, бе признат,че дължи на адв.Владимир Шейтанов, сумата 4744 щ.д. плюс лихви,за неизплатен адвокатски хонорар, дължим по гр.д.4138/2007г. на СГС, 9 с-в, спечелено на 3 инстанции от адв.Шейтанов в полза на БОГОМИЛ ТРАЙКОВ. Гр.д.4138/2007 е проведено успешно за 5 години, без заплатен 1 лев хонорар. Решението е окончателно и е влязло в сила, след повърждаване от СГС и ВКС. Към юли 2018г., длъжникът БОГОМИЛ ТРАЙКОВ, автор на горния пасквил е със заведено изпълнително дело от Съдия-изпълнител, но в хода на висящо дело е прехвърлил цялото си движимо и недвижимо имущество на свои близки и роднини, за да избегне плащане на задължението си.
Решенията срещу съпрузите ОЛГА ДМИТРИЕВНА ТРАЙКОВА и БОГОМИЛ СЛАВЧОВ ТРАЙКОВ са на разположение в съда.
Това е истината за автора на пасквила и неговия бивш семеен "недобросъвестен" адвокат. СЪВЕСТТА ВИНАГИ Е БИЛА РАЗТЕГЛИВО ПОНЯТИЕ...
adv_vladimir_sheytanov
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 24 Юли 2018, 20:46

Re: Недобросъвестен адвокат

Мнениеот ivan_lawyer » 25 Юли 2018, 05:33

Клиентите са ужасни мрънкалници.
Имам 18 годишен стаж и успеваемост. Докога ще ни третирате като анимационни герои.

Ако ни няма нас адвокатите - на руски или на английски да го кажа - каравой на филмой.

Мислите, ли че е лесно, да станеш в 5 часа, понякога в 3 часа през нощта, да пишеш становища, разносъчни листове, ако се бръснеш и това е част от деня. Имаш състав, съдебният състав, това са също хора, трябва да ги присъединиш към вече изплетената версия и кошница така да се каже. Без адвокати няма да има прогрес, така да се каже.

Само ние си знаем колко е тежко.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4651
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: Недобросъвестен адвокат

Мнениеот lawchoice » 25 Юли 2018, 22:36

ivan_lawyer написа:Клиентите са ужасни мрънкалници.
Имам 18 годишен стаж и успеваемост. Докога ще ни третирате като анимационни герои.

Ако ни няма нас адвокатите - на руски или на английски да го кажа - каравой на филмой.

Мислите, ли че е лесно, да станеш в 5 часа, понякога в 3 часа през нощта, да пишеш становища, разносъчни листове, ако се бръснеш и това е част от деня. Имаш състав, съдебният състав, това са също хора, трябва да ги присъединиш към вече изплетената версия и кошница така да се каже. Без адвокати няма да има прогрес, така да се каже.

Само ние си знаем колко е тежко.


Само на вас ли ви е тежко? Гледай позитивно на нещата - имаш възможност сам да определиш размера на твоето възнаграждение. К`во се оплакваш, ако трябва ще ставаш и в 2 часа, особено в последния ден на срока, няма да се бръснеш /то сега не е и много модерно/ и ще се справиш. А това дали някой ще има основание да те определя като анимационен герой зависи най-вече от резултатите от работата ти. Сега ясно е, че не винаги и не при всеки съдебен състав би могъл да постигнеш успех, чрез присъединяването на последния към вече изплетената версия и кошница, но това са рисковете на професията на адвоката.
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 550
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44

Re: Недобросъвестен адвокат

Мнениеот bebov » 09 Авг 2018, 21:53

bebov
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 03 Авг 2018, 22:17

Re: Недобросъвестен адвокат

Мнениеот ivan_lawyer » 10 Авг 2018, 04:16

Ще помоля учтиво да се държите правилно и с уважение към/на адвокатите.
Фидел Кастро е бил адвокат, а Ленин - Владимир Илич е бил адвокат. Да - сатрапи са, да.

Не че нещо - но ние боравим със словото - да не мислите че ни е лесно по нощите да мислим и примисляме.

Непрекъснато правим програма какво да се случи по делата.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4651
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46


Назад към Общи дискусии


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта


cron