начало

ДПС: Предлагаме свикване на Велико народно събрание и преучредяване на държавата ДПС: Предлагаме свикване на Велико народно събрание и преучредяване на държавата

Конкурс Районни прокуратури 2022 г.

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Конкурс Районни прокуратури 2022 г.

Мнениеот justice113 » 25 Мар 2023, 17:54

Здравейте, колеги!
Ще го бъде ли този конкурс, как мислите? Ето какво имам предвид:
В чл. 19, ал. 1 от Наредба №1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт е предвидено, че при провеждането на конкурс за младши съдии и конкурс за първоначално назначаване в районнитесъдилища конкурсните комисии съставят 5 казуса от наказателноправните науки и 5 казуса от гражданскоправните науки, като същите следва да са по казуси, по които има произнасяне на касационната инстанция и няма противоречиви решения, а в ал. 2 - при провеждането на конкурс за младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на прокуратурата конкурсните комисии съставят 10 казуса от наказателноправните науки, избрани по реда на ал. 1.
Извън всякакво съмнение е, че казусът е съставен по Присъда № 8 от 3.07.2020 г. на ВнАС по в. н. о. х. д. № 130/2020 г., изменена единствено в частта за наложените наказания и оставена в сила в останалата й част с Решение № 22 от 14.06.2021 г. на ВКС по н. д. № 774/2020 г., II н. о., НК.
Фактическата обстановка по делото на ВнАС и по казуса е идентична, като единственото по отношение на съдимостта на двамата извършители на деяния, в казуса е добавено, че:
„До момента на извършване на посочените по-долу деяния Камен Каменов е осъждан 24 пъти за извършени престъпления от общ характер, като последно е изтърпял наказанието „лишаване от свобода за срок от 4 години” на 05.10.2018 год..
Иван Иванов е осъждан 20 пъти за престъпления от общ характер до момента на извършване на посочените по-долу деяния, като последно е изтърпял наказанието „лишаване от свобода за срок от 5 години” на 20.11.2018 год.“.
При отговора на въпрос №1 е посочено, че: „Не може да се направи категоричен извод, че престъпленията, извършени от Иван Иванов и камен Каменов, са осъществени в условията на опасен рецидив, доколкото не са налице данни предходните им осъждания да са за умишлени престъпления от общ характер. За да бъде направена правна квалификация на въпросните деяния като извършени в условията на рецидив, следва да бъдат събрани допълнителни данни за предходните осъждания на извършителите.“. За правилни отговори на въпроси 1 и 2 са посочени престъпления по основните състави на грабеж, измама и обсебване. (Тук отварям една скоба, за да подкрепя чуждо мнение от коментарите под новината за конкурса. При наличните данни не може да се направи извод, че е осъществена измама. Никъде във фактите не е посочено, че дадената сума от 250 лева за заплащане на ел. енергия не е заплатена. А нали присъдата, съответно обвинението не трябва да почиват на съмнения? Странна непоследователност. При липса на пълни данни за определяне на рецидив се сочи, че точно заради това такъв не е налице, а по отношение на измамата да има друг стандарт).
В мотивите към присъдата обаче също по никакъв начин не се обсъждат предишните осъждания на двамата дейци, но това не е попречило на въззивната инстанция да приеме, че престъпленията грабеж, измама и обсебване са извършени в условията на опасен рецидив.
При дадените данни за съдимост на двамата извършители в казуса, при уточнение, че ако се приеме, че последните осъждания и на двамата са за тежко умишлено престъпление, направената квалификация при условията на опасен рецидив би трябвало да се зачете за правилна. Ако не за преценка по чл. 30 НК на петгодишния срок от изтърпяване на наказанието по предишните присъди, по каква друга причина щяха да се сочат датите на изтърпяване на казания лишаване от свобода и то в размери 4 и 5 години? Другият вариант е, за да бъдат подведени кандидатите ли?
На следващо място, независимо от направеното уточнение относно рецидива, при отговора на въпрос №5 е посочено: „Налице е съучастие в извършването на две от деянията на продължаваното престъпление по чл. 199 от НК, осъществени на 04.01.2019 г. и на 20.01.2019 г.“. Очевидно тук самата комисия все пак посочва правилната квалификация на грабежа, съобразно цитираните дела, защото при данните по казуса няма как да се касае за нещо различно от чл. 199, ал. 1, т. 4 НК – грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив. А след като този грабеж е такъв, очевидно и измамата, и обсебването са при условията на опасен рецидив. Тоест всички дадени такива отговори трябва да се зачетат също за верни, което очевидно не е така предвид ниските оценки.
С оглед отговора на въпрос № 5, за погрешно следва да се приеме посочено в отговора на въпрос №4, че като първа инстанция делото следва да бъде разгледано от Районен съд – гр. Пловдив, съответно компетентна е РП – Пловдив. Вярно, че подсъдността е съобразена с отговори 1 и 2, но това „чл. 199 от НК“ направо избожда очите, нищо че цяла комисия не го е видяла. Въобще противоречията по отговорите водят до един пълен правен хаос…
Според мен и дума не може да става, че в отговор №5 се касае за някакъв вид грешка, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за конкурсите, в която се сочи: „Преди отваряне на пликовете с писмените работи конкурсните комисии решават изтеглените казуси и тестове. Тези решения служат за критерии при оценяването.“. Ако тези отговори действително са били критерии за оценка, абсурдно е никой от петчленна конкурсна комисия, проверила поне по два пъти писмените работи на повече от 300 кандидати, да не забележи тази грешка. Това пък би могло да означава, че т. нар. критерии изобщо не са взети предвид при оценяването, а всеки проверител си е имал свои.
Полза от обжалване на резултата от писмения изпит пред ВАС няма да има никаква. Практиката на съда е непротивиречива и е в насока, че казусите се съставят от конкурсните комисии, които провеждат изпита и оценяването на кандидатите. Възражението против съдържанието на казуса, неговото решаване, различните видове отговори и тяхната правилност и оценка е част от експертната дейност на конкурсната комисия. Членовете на конкурсната комисия се избират по специален ред, те отговарят на специалните законови изисквания именно като гаранция за законосъобразното протичане на процедурата и за правилната професионална оценката на участниците в конкурса. Част от тази професионална дейност е и съставянето на казуса за писмения изпит. Поради това несъгласието с оценките на конкурсната комисия е недопустим предмет на съдебно оспорване за законосъобразност. Обратното би означавало нова инстанционна проверка на оценките, което е недопустимо. Резултатът от оценяването и класирането на участниците от комисията е задължително и за съответната колегия на ВСС при липса на нарушения по конституирането и по отношение на обективните законови изисквания към членовете на комисията (Решение № 1994 от 2.03.2022 г. на ВАС по адм. д. № 12524/2021 г., VI о.). В Решение № 12360 от 19.11.2015 г. на ВАС по адм. д. № 9175/2015 г., VI о., се сочи, че няма човешка оценявъчна дейност, която да е напълно безпристрастна и гарантирана от субективизъм. За да избегне субективизма, законодателят е предпочел да гарантира чрез случайния избор на членовете на комисията нейната независимост и безпристрастност, презюмирайки, че щом членовете на комисията са прокурори от една и съща инстанция, горна на тази за длъжността, за която кандидатите се конкурират, те в значителна степен имат еднакво или сходно разбиране за практическите въпроси, свързани с прилагането на законите.
Резултати от писмен, устен изпит и крайно класиране от конкурсната комисия по чл. 183 ЗСВ, не подлежат на самостоятелен съдебен контрол и предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 5 АПК, тъй като те са част от конкурсната процедура. Съгласно чл. 187 ЗСВ, всеки заинтересован може да обжалва крайния акт - решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 167, ал. 3, чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6 в 7-дневен срок от обявяването му. В същия смисъл е практиката на ВАС: Определение № 3363 от 25.03.2015 г. на ВАС по адм. д. № 3265/2015 г., VI о., Определение № 2757 от 13.03.2015 г. на ВАС по адм. д. № 2271/2015 г., 5-членен с-в, Определение № 609 от 20.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 15462/2014 г., VI о., Определение № 2105 от 20.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1441/2017 г., 5-членен с-в, Определение № 14138 от 21.12.2016 г. на ВАС по адм. д. № 8927/2016 г., VI о., Решение № 1834 от 11.02.2010 г. на ВАС по адм. д. № 16549/2009 г., VII о.
Какъв е тогава полезният ход към момента? Отговорът се съдържа в Определение № 10495 от 12.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 8296/2015 г., VI о. – „При провеждане на конкурса за младши прокурори, конкурсните комисии съставят 10 казуса от наказателно-правните науки, избрани по реда на ал. 1. Решението на казуса от писмения изпит е реално постановено решение, което е проверено от касационна инстанция по отношение на неговата правилност. Следва да се отбележи, че каквито и възражения да е имал жалбоподателят относно обявеното решение на казуса от писмения изпит, то същите е трябвало да бъдат депозирани пред ВСС.“. Ами тогава? След като „решението на казуса от писмения изпит е реално постановено решение“, каква е тази проява на самодейност в случая? При едни и същи факти – различни квалификации, които водят и до промяна на подсъдността дори! Колко ли би бил изненадан разследващият полицай, разследвал това дело, изготвил съответните обвинения, възприети изцяло от въззивната и касационна инстанция, ако участваше в този конкурс, когато противно на всякаква логика и последователност решението на казуса е различно??? Напълно реална е тази възможност, както и ако някой да е запознат с това дело, четейки и запомняйки практиката…
А от резултатите от изпита трябва да се недоволни всички, които са дали решение с оглед съдебната практика, въз основа на която е съставен казусът, а не с оглед последвалата произволна интерпретация. Както ПК на ВСС е обявила конкурса, така може и да го прекрати предвид опорочаването му с този писмен изпит, а впоследствие няма пречка да се продължи от фазата на последното законосъобразно действие. Това няма да е прецедент. Случвало се е преди години по повод изтекли казуси. А в момента случващото се е по-страшно, защото тогава единици вероятно са имали решението, докато в момента са много тези, които няма да преминат границата от 4.50 или пък ще е занижена оценката им. Кога е имало конкурс, на който да няма на казуса нито една пълна шестица, оценките между 5.90 и 5.99 са 0, 5.80 и 5.89 – 3, 5.70 и 5.79 – 0, 5.60 и 5.69 – 4? На този лесен като цяло казус оценките са абсурдно ниски, което е следствие на погрешните критерии за оценяване. Та…за да може евентуално да се стигне до такова решение на ПК на ВСС, същата е необходимо да се уведоми за проблема, което става с подаване на възражение, както посочва ВАС.
Ако пък конкурсът не се прекрати, след гласуването, при обжалване, задължително на вниманието на ВАС трябва да се постави въпросът и за другата нормативно предвидена гаранция за честност на конкурса, избягване на субективизма и липса на спор по отговорите – наличието на произнасяне на касационната инстанция по казуса. За какво друго да е предвидено това изискване в чл. 19 от Наредбата? Как при едни и същи факти влязлата в сила присъда е с една квалификация на деянията, а виждането на комисията с друга? Тук преценката на ВАС няма да касае повторно оценяване, а дали отговаря казусът на нормативното изискване. Е, не отговаря. Като част от процедурата по приемане решението за назначаване, незаконосъобразното провеждане на писмения изпит ще доведе и до такъв краен резултат по отношение на самото решение на ПК на ВСС. Наличието на очевидно противоречие в дадените за верни отговори опорочава приетите критерии за оценка и отново влече тази последица.
Евентуалното решение на ПК на ВСС, предвид опорочената процедура по писмения изпит, ще бъде в противоречие с основни принципи на административния процес - чл. 4 (законност), чл. 7 (истинност), чл. 13 (последователност и предвидимост) от АПК. Няма как при влязла в сила присъда, проверена от ВКС, при едни и същи факти, комисията да дава различно решение, съответно същото да е критерий при оценяването. Повтарям се, но цялата ситуация с този писмен изпит е крайно възмутителна.
Надявам се на активност по темата, защото е особено важна не само за тези, но и всички бъдещи кандидате в подобни конкурси.
Това беше моето виждане и така мисля да действам.
justice113
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 24 Мар 2023, 21:54

Re: Конкурс Районни прокуратури 2022 г.

Мнениеот lexuss » 26 Мар 2023, 21:56

Адмирации за написаното ! Напълно подкрепям изразеното от вас мнение ! Всяко "тълкуване" и "натъманяване" на казуса, различно от постановеното Решението на ВКС, граничи с абсурда и е подигравка с всички участници в конкурса. Нещо повече, слага горчив привкус у всеки кандидат, като остава отворен въпроса за какво служат Правилата, и имат ли те почва във ВСС ?!! Възмутително!
lexuss
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 26 Мар 2023, 21:22

Re: Конкурс Районни прокуратури 2022 г.

Мнениеот sevast80 » 20 Апр 2023, 17:33

Някой обжалва ли тази пародия.
sevast80
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 17 Апр 2023, 08:05


Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron