начало
52-ма кандидати за младши магистрати посочиха къде искат да работят след НИП 52-ма кандидати за младши магистрати посочиха къде искат да работят след НИП

Адрес за кореспонденция

Казуси свързани с придобиване, установяване, освобождаване и възстановяване на гражданство. Статут. Визови проблеми.


Адрес за кореспонденция

Мнениеот nenad91 » 17 Май 2024, 18:34

Приятен ден на всички, аз съм от Сърбия Цариброд/Димитровград и имам българско потекло родителите и на майка ми и на баща ми са българи. Събирам документи за Българско гражданство имам интервю следващия месец. И трябва да пиша в Декларацията адрес за кореспонденция. Аз несм съвсем сигурен какво това означава трябва ли да живея на адрес в България или не. Аз съм с постоянен адрес в Сърбия и сега съм в Сърбия. Какво означава кореспонденция?
Мерси за отговора
nenad91
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 17 Май 2024, 18:19

Re: Адрес за кореспонденция

Мнениеот thebeast » 23 Юни 2024, 18:06

Чл. 8. Български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин.
Чл. 10.Български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход.
Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:
1. е пълнолетно;
2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;
4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката, и
6. (нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.
(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) Не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство за:
1. лица - съпрузи на български граждани;
2. граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
3. граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност.
Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:
1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;
2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
3. родено е в Република България;
4. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие.
5. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 33 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство по натурализация, без да са налице условията по чл. 12, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 ако отговаря на едно от следните изисквания:
1. е от български произход;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2010 г.) (1) Придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата.
(2) За малолетните молбата се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните тя се приподписва от родителите или от попечителите им. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права.
(3) При подаването на документите с молителя се провежда интервю. За малолетните интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни те се придружават от родителите или попечителите им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи по чл. 15, ал. 2, министърът на правосъдието може да изиска от молителя да представи допълнителни документи в 14-дневен срок от уведомяването му или да възложи на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина да установи дали молителят има български произход.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Когато с молбата за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 15, ал. 1, т. 1 не се представят документите по чл. 15, ал. 2, производството се прекратява.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Консултативният съвет се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище в двумесечен срок от възлагането, като взема предвид дали молителят ползва български език, самоопределя ли се като лице от български произход, както и дали за него е налице поне едно от следните обстоятелства:
1. част е от българска общност или българско малцинство в друга държава;
2. произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия;
3. има възходящи, които са носители на българската традиционна фамилна именна система.
3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) В производството за придобиване на българско гражданство по натурализация по ал. 1, т. 1 с молбата се представят официални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които молителят удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице - негов възходящ до трета степен включително, което е от български произход. Документите трябва да съдържат информация за имената на възходящия и родствената му връзка с молителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)
Чл. 16. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, без да са налице условията по чл. 12, ако Република България има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта.

Чл. 17. Децата до 14-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако родителите им или преживелият от тях приемат българско гражданство или ако само един от родителите им стори това, в случай че другият е български гражданин. При същите условия децата от 14- до 18-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако поискат това.Чл. 18. (1) Деца до 14-годишна възраст, на които само единият от родителите е български гражданин, в случай че нямат българско гражданство, могат да станат български граждани, без да са налице условията по чл. 12, ако двамата родители или преживелият от тях дадат писмено съгласие за това. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права. При същите условия могат да придобият българско гражданство и децата от 14 до 18 години, ако поискат това.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) При условията на ал. 1 могат да придобият българско гражданство и лица, осиновени от български гражданин при условията на пълно осиновяване.

Чл. 19. Молбата на лице, което отговаря на условията за придобиване на българско гражданство по натурализация, се отхвърля, ако с оглед на поведението му съществуват сериозни причини да се смята, че молителят представлява заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 489
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Адрес за кореспонденция

Мнениеот thebeast » 23 Юни 2024, 18:07

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2010 г.) (1) Придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата.
(2) За малолетните молбата се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните тя се приподписва от родителите или от попечителите им. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права.
(3) При подаването на документите с молителя се провежда интервю. За малолетните интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни те се придружават от родителите или попечителите им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи по чл. 15, ал. 2, министърът на правосъдието може да изиска от молителя да представи допълнителни документи в 14-дневен срок от уведомяването му или да възложи на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина да установи дали молителят има български произход.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Когато с молбата за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 15, ал. 1, т. 1 не се представят документите по чл. 15, ал. 2, производството се прекратява.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Консултативният съвет се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище в двумесечен срок от възлагането, като взема предвид дали молителят ползва български език, самоопределя ли се като лице от български произход, както и дали за него е налице поне едно от следните обстоятелства:
1. част е от българска общност или българско малцинство в друга държава;
2. произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия;
3. има възходящи, които са носители на българската традиционна фамилна именна система.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 489
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Адрес за кореспонденция

Мнениеот thebeast » 23 Юни 2024, 18:11

§ 2. По смисъла на този закон:
1. "Лице от български произход" е лице, на което поне единият възходящ е българин.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 489
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Адрес за кореспонденция

Мнениеот ivanov_p » 23 Юни 2024, 18:45

Адрес за кореспонденция е адрес на който администрацията ще изпраща кореспонденцията с вас. Ако нямате познат в България е добре да говорите с някой адвокат и да дадете неговия адрес и вашия и-мейл и телефон.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 4411
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Адрес за кореспонденция

Мнениеот thebeast » 23 Юни 2024, 19:39

В консулството да кажат на интервюто.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 489
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив


Назад към Гражданство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron