навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с пускането на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската, горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Законът има за цел да осигури при работа и при движение по пътищата използване на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Законът се прилага за земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи, наричани по-нататък "техниката".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Глава втора.
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите осъществява контрол на дейностите по чл. 1 самостоятелно или съвместно с Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Главната инспекция по труда и с други ведомства или администрации, на които са възложени контролни функции по силата на закон.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите е:
1. компетентен орган по одобряване на типа и орган по надзор на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60/1 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 167/2013";
2. орган по одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника;
3. орган по национално одобряване на типа и контрол на пазара съгласно наредбата по чл. 9б;
4. орган по издаването и отнемането на свидетелство за правоспособност за работа с техника;
5. орган по изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Областните дирекции "Земеделие" са орган по:
1. регистрация на техниката;
2. контрол за техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, и за придобиването на правоспособност за работа с техника.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат от областните дирекции "Земеделие".

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.)

Глава трета.
БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНИКАТА


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) На пазара се пуска само техника, която отговаря на изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 или съгласно наредбите по чл. 9б и .
(2) Изискванията за одобряване на типа се отнасят за нова/нови:
1. колесни трактори;
2. верижни трактори;
3. ремаркета;
4. сменяема прикачна техника;
5. системи, компоненти и отделни технически възли за техниката по т. 1 - 4;
6. двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
(3) Техниката по ал. 2, т. 1 - 4, която е превозно средство, се дели на категории съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 производителят или негов представител подава отделно заявление до министъра на земеделието, храните и горите, като избира една от процедурите по чл. 20 от Регламент (ЕС) № 167/2013. Към заявлението се прилагат:
1. декларация за вписване в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато производителят не е регистриран в Република България - документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
2. когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. документите по чл. 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
4. документ за платена държавна такса за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа;
5. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) При подадено заявление за ЕС одобряване на типа се съставя техническо досие съгласно чл. 24, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(3) Производителят или негов представител предоставя образци от техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4, компоненти и отделни технически възли, представителни за типа, подлежащ на одобряване, които са необходими за провеждане на изпитванията и проверките в съответствие с чл. 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава или отказва издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа техника.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 1, министърът на земеделието, храните и горите писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 4 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава ЕС сертификат за одобряване на типа, когато са изпълнени правилата за съответствие на производството съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013, и типът техника:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на приложимите изисквания на чл. 17, 18 и 19 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите отказва да издаде ЕС сертификат за одобряване на типа при спазване изискванията на чл. 24, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(8) Изискванията за ЕС одобряване на типа на цяло превозно средство не се прилагат за превозните средства по чл. 38, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 167/2013.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа заявителят заплаща на Министерството на земеделието, храните и горите такса по тарифата по чл. 17, ал. 1. Копие от сертификата се съхранява от министъра на земеделието, храните и горите.
(10) Техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 се пуска на пазара, когато отговаря на изискванията за ЕС одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите оправомощава технически служби по реда на глава шестнадесета от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба реда за одобряване на типа на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5.


Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета, сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа.


Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители и за издаване на сертификат за одобрение на типа.


Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)


Чл. 9д. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства се извършва съгласно:
1. член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013, или
2. член 39 от Регламент (ЕС) № 167/2013, когато са последни от дадена серия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти и отделни технически възли се извършва съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нова техника и компоненти за нея, извън случаите по ал. 1 и 2, се извършва при наличие на маркировка за съответствие и/или на валидна декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, а за извънпътната техника - и въз основа на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.
(4) Пускането на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника, се извършва въз основа на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Пускането на пазара и пускането в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, се извършва по реда на чл. 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предоставянето на пазара и пускането в употреба на ремаркета, сменяема прикачна техника и системи, компоненти и отделни технически възли за тях, подлежащи на национално одобряване, се извършва по реда на наредбата по чл. 9б.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Безопасността на употребяваната техника се удостоверява след извършване на изпитване и оценка за съответствие с изискванията за безопасност на техниката от центрове за изпитване и сертифициране към Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба реда за пускане на пазара на техниката по ал. 1.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) За изпитвания на техниката по ал. 1 заявителят заплаща на Министерството на земеделието, храните и горите такса по тарифата по чл. 17, ал. 1.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) Лицата, които работят с техника, са длъжни да:
1. не изхвърлят, оставят или разпиляват предмети или материали, замърсяващи околната среда или създаващи опасност за произшествие с други лица или техника;
2. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) използват само технически изправна и безопасна техника.
3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) не използват техника под въздействието на алкохол или други упойващи вещества;
4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) използват техника, която отговаря на изискванията за техническа изправност съгласно наредбата по чл. 16, ал. 1.


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) Оборудването за прилагане на продукти за растителна защита по смисъла на Закона за защита на растенията, което се употребява, подлежи на задължителна проверка по отношение на безопасността и опазване здравето на хората и околната среда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Проверките по ал. 1 са периодични и се извършват от центровете за изпитване и сертифициране към Министерството на земеделието, храните и горите.
(3) Новото оборудване за прилагане на продукти за растителна защита подлежи на проверка до 5 години след закупуването му.


Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Редът за извършване на периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита, системата за сертифициране и контрол на проверките на оборудването и признаването на сертификати, издадени от други държави - членки на Европейския съюз, се определят в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) За извършваните проверки на оборудването по чл. 10б, ал. 1 се заплаща на Министерството на земеделието, храните и горите такса съгласно тарифата по чл. 17, ал. 1.

Глава четвърта.
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Собствениците регистрират самоходната техника с мощност на двигателя над 10 kW, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите и машините за земни работи, в 30-дневен срок от придобиване на собствеността в съответната областна дирекция "Земеделие" по постоянен адрес - за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Първоначалната регистрация, промяната на регистрацията и отчисляването на техниката се извършват от областна дирекция "Земеделие" въз основа на подадено заявление от собственика до директора на областна дирекция "Земеделие" и се вписват в информационната база данни по чл. 7, ал. 1. При поискване от съответната община областна дирекция "Земеделие" предоставя справка за извършените дейности по регистрация на територията на общината.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) При първоначална регистрация се извършват идентификация и технически преглед на техниката. Когато се регистрира нова техника, която е придружена от валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип или декларация за съответствие, технически преглед не се извършва.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) При първоначална регистрация на техниката собственикът представя пред областната дирекция "Земеделие" следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) заявление до директора на областната дирекция "Земеделие" за заверка относно извършена идентификация;
2. документ за собственост с данни за марката, модела и фабричните номера на рамата;
3. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) квитанция за платена застраховка "Гражданска отговорност" за самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW и ремаркета, когато техниката се пуска в действие;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) документ за самоличност на собственика;
6. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) копие от съдебно решение за създаване на юридическото лице когато не е търговец, съответно декларация за вписване в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клонове на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато търговецът не е регистриран в Република България - документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
7. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 или валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип съгласно наредбата по чл. 9б;
9. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) валидна декларация за съответствие за техниката по чл. 9д, ал. 3, когато такава се изисква;
10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) удостоверение по чл. 10 за съответствие с изискванията за безопасност на употребяваната техника.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Промяна на регистрацията на техниката се извършва при:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) промяна на постоянния адрес или на адреса по съдебна, съответно търговска регистрация на собственика;
2. промяна на собствеността и/или името на собственика;
3. промяна на данните за техниката, посочени в свидетелството за регистрация;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) изгубване или унищожаване на регистрационната табела за регистрация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отчисляване на техниката се извършва при:
1. бракуване;
2. унищожаване вследствие на произшествие, природно бедствие или пожар;
3. напускане на страната;
4. регистрация на техниката в друга област;
5. промяна в регистрацията по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Собствениците заявяват в съответната областна дирекция "Земеделие" обстоятелствата по ал. 5 или 6 в 15-дневен срок от настъпването им.
(8) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) На собственика се издава свидетелство за регистрация, талон за технически преглед и се предоставят табели с регистрационен номер при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 9.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Регистрация на техника се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(10) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за извършване на регистрация може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(11) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата са длъжни да работят само с регистрирана техника.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Договорите за прехвърляне правото на собственост на регистрираната в страната самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите.


Чл. 13. (1) С техника могат да работят само лица, притежаващи съответната правоспособност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника и регистрирането на учебни форми за обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Свидетелствата за правоспособност за работа с техника се издават и подменят от министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице, като заявителят заплаща на Министерството на земеделието, храните и горите такса в размер, определен с тарифата по чл. 17, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Правоспособността на лицата за работа с техниката се дели на следните категории:
1. категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;
2. категория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска техника;
3. категория Твк-Г - специализирана и специална самоходна горска техника;
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) категория Твк-М - специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земна работа);
5. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) категория Тпс - преносима и стационарна техника.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.)


Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14, изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) Собственикът на самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW и на тракторно ремарке е длъжен да сключи договор за застраховка "Гражданска отговорност".
(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Лицата при работа с техниката са длъжни да носят и представят при проверка:
1. свидетелство за правоспособност за работа със съответната техника;
2. свидетелство за регистрация на техниката;
3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за самоходната техника и тракторните ремаркета.

Глава пета.
КОНТРОЛ И НАДЗОР НА ПАЗАРА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

Глава пета.
КОНТРОЛ


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за:
1. регистрацията на техниката по чл. 11;
2. правоспособността на лицата, които работят с техниката;
3. техническото състояние и безопасността на техниката;
4. въздействието на техниката върху околната среда;
5. спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
6. наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобряване на типа;
7. наличието на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за национално одобряване на типа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица извършват надзор на пазара съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 за:
1. наличието на ЕС сертификат за одобряване на типа;
2. задължителните маркировки и маркировките за одобряване на типа, нанесени върху превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с чл. 34 на Регламент (ЕС) № 167/2013;
3. нанесено име на производител, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес в държава - членка на Европейския съюз, върху произведените от него превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара; ако не е възможно да се нанесат върху компонента или отделния технически възел, се поставят върху опаковката или в документ, който ги придружава;
4. съответствието на превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли с ЕС одобряването на типа;
5. настъпилите изменения в ЕС одобряването на типа и наличие на актуализиран ЕС сертификат за одобряване на типа, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с ЕС одобрения тип;
6. предприетите действия от икономическите оператори по глава II "Общи задължения" и глава XII "Предпазни клаузи" на Регламент (ЕС) № 167/2013;
7. частите и оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол на пазара съгласно наредбата по чл. 9б за:
1. наличието на сертификат за национално одобряване на типа;
2. съответствието на техниката с национално одобрения тип;
3. настъпилите изменения в национално одобрения тип и наличие на сертификат за изменение на национално одобрения тип, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с национално одобрения тип.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол на пускането на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника, за наличие на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за наличие на маркировка за съответствие и/или на валидна декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, а за извънпътната техника - за наличие на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) При осъществяване на контрола и надзора по чл. 15 длъжностните лица в съответствие с контролните и надзорните си функции имат право:
1. да извършват проверки в производствени помещения, складове, търговски и изложбени площи, стопански сгради, лични стопанства, при работа в земеделието и в горите;
2. да изискват за проверка от притежателя на ЕС сертификат за одобряване на типа или на сертификат за национално одобряване на типа техническа документация, която е включена в техническото досие;
3. да изискват валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип или валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, или валидна декларация за съответствие;
4. да проверяват за наличие на необходимите маркировки и обозначения върху системи, компоненти или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4;
5. да извършват проверка на техниката относно наличието на регистрация, преминат технически преглед, безопасност, техническо състояние;
6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) да извършват проверки относно спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника; при установено нарушение на условията и/или реда за осъществяване на дейността правят предложения до министъра на земеделието, храните и горите за прекратяване на регистрацията за извършване на учебна дейност по този закон;
7. да спират за проверка техниката при работа или движение, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за правоспособност на лицето, работещо с техниката;
8. на свободен достъп до обектите на проверките;
9. да издават задължителни предписания по реда на глава шеста;
10. да съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на глава седма.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да:
1. установяват точно фактите при осъществявания контрол или надзор;
2. не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват получената при проверките информация извън предназначението ?;
3. уведомяват Комисията за защита на потребителите в случаите, когато е констатирано нарушение на изискванията към нови системи, компоненти или отделни технически възли за нови моторни превозни средства;
4. ползват нотифицирани технически служби при констатиране на нарушения и извършване на проверки за изследване съответствието на нови системи, компоненти или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2 с одобрения тип.
(3) При извършване на контрола по този закон длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да се легитимират със служебна карта и да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които представляват производствена или търговска тайна.


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Икономическите оператори, които пускат на пазара нова техника, са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) оказват съдействие на длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 при осъществяване на контрола;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) осигуряват на длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 пълен достъп до местата, където се осъществяват производството, съхраняването, продажбата на техника или работа с нея;
3. представят за проверка техническа документация, която е включена в техническото досие;
4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) изпълняват изискванията по глава II "Общи задължения" и глава XII "Предпазни клаузи" от Регламент (ЕС) № 167/2013.


Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16, изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Областните дирекции "Земеделие" извършват сезонни, годишни и тематични прегледи на регистрираната техника. Условията и редът за извършване на техническите прегледи и идентификацията на техниката се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) Регистрираната техника подлежи на задължителен годишен или сезонен преглед за проверка на техническата ? изправност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Техниката по ал. 2 се представя на годишен преглед за проверка на техническата ? изправност през месеца, определен в знака за технически преглед. При прегледа се представят следните документи:
1. свидетелство за регистрация на техниката;
2. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) застраховка "Гражданска отговорност" за самоходната техника и тракторните ремаркета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Директорите на областните дирекции "Земеделие" изготвят месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) Графикът се изпраща до кмета на съответната община, който е длъжен да уведоми собствениците на техника за предвидените прегледи по начин, доказващ уведомлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) Лицата са длъжни да работят само с техника, която е преминала на задължителен преглед.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Таксите по закона се определят по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(2) Собствениците на техника заплащат на съответната областна дирекция "Земеделие" такса по тарифата по ал. 1 за:
1. извършване на идентификация;
2. извършване на регистрация;
3. технически прегледи, с изключение на тематичните.

Глава шеста.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 22 ОТ 2003 Г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" спира временно от работа техниката, която:
1. не е регистрирана - до регистрирането ?;
2. технически е неизправна или не е обезопасена - до отпадане на основанието за това;
3. не е преминала на годишен технически преглед - до преминаването ?.
(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" временно отнема свидетелството за правоспособност за работа с техника на водач, който работи с техника с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или е под въздействието на друго упойващо вещество, за срок 6 месеца. Редът за отнемане и съхранение на свидетелството за правоспособност се определя с наредбата по чл. 13, ал. 2.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават задължителни предписания, когато се установи, че техниката уврежда или замърсява продукцията или околната среда, и представят копие от предписанието на съответните компетентни органи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават задължителни предписания, когато се установи:
1. липса на ЕС сертификат за одобряване на типа;
2. липса на изменен ЕС сертификат за одобряване на типа;
3. липса на валиден ЕС сертификат за съответствие с одобрения тип;
4. несъответствие на техниката с данните, посочени в ЕС сертификата за одобряване на типа;
5. липса на сертификат за национално одобряване на типа;
6. липса на сертификат за изменение на национално одобряване на типа;
7. липса на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип;
8. несъответствие на техниката с данните, посочени в сертификата за национално одобряване на типа;
9. липса на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели или липса на нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават задължителни предписания, когато се установи, че техниката не е регистрирана, не е безопасна, не е технически изправна или работата с нея създава опасност от произшествия.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 уведомяват Държавната агенция за метрологичен и технически надзор при установяване на липса на маркировка за съответствие и/или на валидна декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 се прилагат с мотивирана заповед от директорите на областните дирекции "Земеделие".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Подадената жалба не спира изпълнението на приложената принудителна административна мярка.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Собственик, който не е регистрирал придобитата техника съгласно чл. 11, ал. 1 или не е изпълнил задълженията си по чл. 11, ал. 7, както и лице, което в нарушение на чл. 11, ал. 11 работи с нерегистрирана техника, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. Когато нарушението е повторно, лицето се наказва с глоба в размер 300 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, което извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер 300 лв. Когато нарушението е повторно, имуществената санкция е в размер от 500 до 1000 лв.


Чл. 20. (1) Който работи с техника, която е технически неизправна или не е обезопасена, се наказва с глоба от 50 до 250 лв. Когато нарушението е повторно, лицето се наказва с глоба от 250 до 1000 лв.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв. Когато нарушението е повторно, имуществената санкция е от 2000 до 5000 лв.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Който не изпълни задължително предписание по чл. 18, ал. 3, се наказва с глоба от 100 до 250 лв.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция от 250 до 1000 лв.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Който извърши някое от нарушенията, посочени в чл. 72, параграф 2, букви "а", "б", "в", "г" и "д" от Регламент (ЕС) № 167/2013, се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 18, ал. 4, се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Който пуска на пазара техника в нарушение на чл. 10, се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Който предоставя или пуска на пазара техника, системи, компоненти и отделни технически възли или двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника в нарушение на чл. 9 или чл. 9д, или фалшифицира документи или маркировки с цел предоставяне или пускане на пазара, се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, което извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) Наказва се с глоба в размер от 20 до 50 лв. лице, което в нарушение на чл. 14, ал. 2 и чл. 10а при работа с техниката:
1. не носи свидетелство за правоспособност за работа с техниката, свидетелство за регистрация на техниката или документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
2. създава опасност за произшествия с други лица или техника.
(2) Когато нарушението е повторно, глобата е в размер от 50 до 100 лв.


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Наказва се с глоба в размер от 50 до 150 лв. лице, което работи с техника:
1. без да притежава свидетелство за работа със съответната техника или то е отнето по реда на чл. 18, ал. 2;
2. която не е представена на задължителен годишен преглед за проверка на техническата изправност;
3. която е спряна от работа съгласно чл. 18, ал. 1;
4. и в нарушение на чл. 10а изхвърля, оставя или разпилява предмети или материали, замърсяващи околната среда;
5. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) която е в нарушение на чл. 10а, т. 4;
6. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) която не е преминала проверка по чл. 10б.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Собственик, който не е представил техниката на технически преглед по реда на чл. 16 и на проверка по чл. 10б, се наказва с глобата по ал. 1.


Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Наказва се с глоба в размер от 50 до 150 лв. лице, което работи с техника с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или е под въздействието на друго упойващо вещество. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 100 до 250 лв. и лишаване от право за работа с техниката от 6 месеца до 2 години. За възстановяване на правоспособността след изтичане на срока на наказанието лицето е длъжно да се яви на проверочен изпит.


Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Който провежда подготовка за придобиване на правоспособност за работа с техника в нарушение на чл. 13, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. Когато нарушението е повторно, глобата е в размер от 1000 до 4000 лв.
(2) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лв. Когато нарушението е повторно, имуществената санкция е в размер от 2000 до 5000 лв.


Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Който пречи за извършване на проверка от длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 при изпълнение на контролните им функции, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. Когато нарушението е повторно, глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Който наруши или не изпълни законно разпореждане на длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 във връзка с изпълнение на служебните им задължения, се наказва с глоба от 50 до 100 лв. Когато нарушението е повторно, глобата е в размер от 100 до 200 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато длъжностно лице, на което са възложени функции по изпълнението на този закон и на нормативните актове по прилагането му, откаже съдействие на длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1, се наказва с глоба в размер 100 лв. Когато нарушението е повторно, глобата е в размер 200 лв.


Чл. 22е. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) На лице, което извърши нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 167/2013 или на нормативен акт по прилагането им, извън случаите по чл. 19 - 22д, се налага глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция "Земеделие", съответно от министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Наложените по закона глоби и имуществени санкции се внасят по сметката на съответната областна дирекция "Земеделие", съответно по сметката на Министерството на земеделието, храните и горите.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Валиден сертификат за съответствие" е документ, издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, удостоверяващ пълното съответствие на колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника с ЕС одобрения тип или с национално одобрения тип.
2. "Земеделска и горска техника" са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите.
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) "Извънпътна техника" е всяка подвижна машина, подвижно (транспортируемо) промишлено оборудване или превозно средство със или без каросерия, които не са предназначени за превоз на пътници или товари по шосе, но са предназначени или пригодени за движение или да бъдат придвижвани по земя независимо от наличието или липсата на шосе и независимо от това, дали се употребяват за превоз на стоки и хора, и в които е монтиран или е предвиден за монтиране двигател с вътрешно горене.
4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Трактор" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 8 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Компонент" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 18 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
6. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Маркировка за съответствие с одобрения тип" е означение съгласно изискванията на наредбите по чл. 9б и или на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
7. "Нова техника" е техника, която предстои да премине от етапа на производство към етапа на пускане на пазара.
8. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) "Одобрен тип" е типът колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника, както и системи, компоненти или отделни технически възли за тях или типът двигател (фамилия двигатели) за извънпътна техника, преминали през процедура за одобряване на типа и притежаващи сертификат за одобрен тип.
9. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника" е процедура за удостоверяване, че даден тип двигател или фамилия двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника отговарят на техническите изисквания на наредбата по чл. 9в.
10. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Пускане в употреба" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 40 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
11. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Пускане на пазара" е предоставянето на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част, оборудване или двигател с вътрешно горене за извънпътна техника за първи път на пазара на Европейския съюз.
12. "Самоходна техника" са:
а) колесни трактори;
б) верижни трактори;
в) специализирани самоходни машини;
г) всякакъв друг вид самоходни машини за земеделското и горското стопанство.
13. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Фамилия двигатели" е група от двигатели, определена от производителя, които по своята конструкция се очаква да показват сходни характеристики на емисиите отработени газове и които съответстват на изискванията на наредбата по чл. 9в.
14. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Система" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 17 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
15. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Ремарке" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 9 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
16. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Сменяема прикачна техника" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
17. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Отделен технически възел" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 19 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
18. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) "Категория" е група превозни средства по чл. 9, ал. 2, т. 1, 2, 3 или 4, които имат еднакви конструктивни особености.
19. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) "Двигател с вътрешно горене за извънпътна техника" е:
а) двигател, предназначен за монтиране на извънпътна техника, който може да бъде:
аа) двигател с компресионно запалване с ефективна мощност, по-голяма от 18 kW, но по-малка или равна на 560 kW;
бб) двигател с принудително запалване с ефективна мощност, по-малка или равна на 19 kW;
б) допълнителен двигател, предназначен за монтиране на моторни превозни средства, използвани за превоз на пътници или товари по пътищата.
20. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г.) "Допълнителен двигател" е двигател, предназначен за монтиране във или на моторно превозно средство, който не се използва за задвижване на превозното средство.
21. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Производител" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 25 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
22. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Представител на производителя" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 26 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
23. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Части" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
24. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Оборудване" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 21 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
25. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) "Машини за земни работи" са самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, имащи екипировка или оборудване (работни средства), конструирани да извършват изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване/сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали.
26. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Регистрация" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 38 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
27. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Вносител" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 41 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
28. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Дистрибутор" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 42 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
29. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Икономически оператор" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 43 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
30. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Превозно средство" е трактор, ремарке или сменяема прикачна техника съгласно понятията в т. 8, 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
31. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Одобряване на типа" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
32. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Национално одобряване на типа" е процедура за одобряване на типа по реда на наредбата по чл. 9б.
33. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "ЕС одобряване на типа" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
34. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "ЕС сертификат за одобряване на типа" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
35. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) "Сертификат за национално одобряване на типа" е документ, издаден от министъра на земеделието, храните и горите, удостоверяващ, че типът техника по чл. 9, ал. 2 отговаря на съответните технически изисквания на наредбата по чл. 9б.
36. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Надзор на пазара" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 44 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
37. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Предоставяне на пазара" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 47 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
38. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Техническа служба" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Техниката, придобита преди влизането на този закон в сила, се регистрира при условията на чл. 11 в 3-месечен срок от влизането на закона в сила.


§ 3. Контролно-техническата инспекция е правоприемник на Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника, създадена с Разпореждане № 6 на Бюрото на Министерския съвет от 1990 г. (ДВ, бр. 20 от 1990 г.).


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) Периодичността на проверките на оборудването по чл. 10б, ал. 1 е:
1. една проверка до 26 ноември 2016 г.;
2. проверка на всеки 5 години до 2020 г.;
3. проверка на всеки три години след 2020 г.
(2) След 26 ноември 2016 г. се използва само оборудване за прилагане на продукти за растителна защита, което успешно е преминало проверката по чл. 10б, ал. 1.


§ 4. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 53 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 55 и 73 от 1987 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 32 от 1991 г., бр. 21 и 34 от 1994 г., бр. 45 от 1996 г., бр. 87 от 1997 г. и бр. 11 от 1998 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 35, ал. 1 след думите "Министерството на транспорта" се добавя "и Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа".
2. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби след думите "министъра на транспорта" се поставя запетая и се добавя "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа".


§ 5. В чл. 14, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 10:
"10. глоби и имуществени санкции по глава седма на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;".
2. Досегашната т. 10 става т. 11.


§ 6. В чл. 93 от Закона за горите (ДВ, бр. 125 от 1997 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 20:
"20. глоби и имуществени санкции по глава седма на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;".
2. Досегашната т. 20 става т. 21.


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и продоволствието.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 24 юни 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2003 Г.)

§ 30. Техниката с мощност от 10 kW до 18 kW, придобита преди влизането в сила на този закон, се регистрира при условията на чл. 11 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.


§ 31. Член 9, ал. 1, 2 и 4 от § 9 и чл. 22 от § 21 влизат в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г.)

§ 18. До влизането в сила на § 6 регистрацията на техниката се извършва по досегашния ред.


§ 19. До 1 януари 2006 г. за нуждите на одобрението на типа и контрола на пазара колесните трактори се делят на следните категории, означени с латински букви:
а) категория Т1 - колесни трактори, чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 40 км/ч, с минимум една ос с колея не по-малка от 1150 мм, с допустима маса в ненатоварено състояние над 600 кг и с пътен просвет до 1000 мм;
б) категория Т2 - колесни трактори, чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 40 км/ч, с колея под 1150 мм, с допустима маса в ненатоварено състояние над 600 кг и с пътен просвет до 600 мм; когато височината на центъра на тежестта на трактора (измерен от земята), разделена на средния минимален размер на колеята за всяка ос, надхвърля 0,9, конструктивната максимална скорост е ограничена на 30 км/ч;
в) категория Т3 - колесни трактори, чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 40 км/ч и с допустима маса в ненатоварено състояние до 600 кг;
г) категория Т4 - други колесни трактори, чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 40 км/ч.


§ 20. До 1 януари 2006 г. пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, системи или компоненти за тях се извършват въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип съгласно категориите по § 19.


§ 21. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)


§ 22. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 3, относно чл. 9а, т. 5, чл. 9б, чл. 9в и чл. 9г, и § 6, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 112. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 101. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г. и бр. 53 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "министърът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "министърът на земеделието и продоволствието".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г.)

§ 18. Навсякъде в закона думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".


§ 19. Навсякъде в закона единиците за измерване "км/ч", "мм" и "кг" се заменят съответно с "km/h", "mm" и "kg".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г.)

§ 20. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните извършва необходимите промени в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НA ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1 - 23, § 25, § 27 - 30, § 32 - 34, § 40, § 41, § 43 - 55, § 63 - 89 и § 91 - 114, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г.)

§ 6. Контролно-техническата инспекция е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив.


§ 7. Трудовите и служебните правоотношения на служителите в центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.


§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.


§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.


§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 37. (1) Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните се закрива.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните назначава ликвидационна комисия и определя нейните функции. Председателят на ликвидационната комисия представлява и ръководи закритата инспекция.
(3) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата инспекция в срок 6 месеца от назначаването ?. Разходите по ликвидацията са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Контролно-техническата инспекция и по бюджета на Министерството на земеделието и храните.
(4) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Контролно-техническата инспекция преминават към Министерството на земеделието и храните, съответно към областните дирекции "Земеделие".

§ 38. (1) Пълномощията на изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция се прекратяват от датата на влизането в сила на този закон.
(2) Служебните правоотношения със служителите от специализираната администрация на закритата Контролно-техническа инспекция на длъжност "главен директор", "началник на отдел", "главен експерт", "старши експерт", "младши експерт", "главен инспектор", "старши инспектор" и "инспектор" се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.
(3) Служебните правоотношения със служителите от закритата Контролно-техническа инспекция извън тези по ал. 2, както и трудовите правоотношения се уреждат при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител, съответно при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

§ 39. (1) Издадените до влизането в сила на този закон сертификати, свидетелства и други документи запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
(2) Започнатите до влизането в сила на този закон процедури за издаване на документите по ал. 1 се приключват от министъра на земеделието и храните, съответно от областните дирекции "Земеделие", съобразно установените в закона правомощия.
(3) Неприключените до влизането в сила на този закон административнонаказателни производства се довършват от областните дирекции "Земеделие", съответно от Министерството на земеделието и храните.

§ 40. Издадените до влизането в сила на този закон разрешителни за осъществяване на дейност по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 41. Превозни средства от типове, за които е получено одобряване на типа на комплектованото превозно средство съгласно правото на държавата - членка на Европейския съюз, въвеждащо Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО, могат да бъдат регистрирани, пускани на пазара или пускани в употреба до 31 декември 2017 г. Новите превозни средства от типове, които не подлежат на одобряване на типа съгласно директивата по изречение първо, могат да бъдат регистрирани или пускани в употреба до 31 декември 2017 г. в съответствие с правото на държавата - членка на Европейския съюз, в която те се пускат в употреба или регистрират.

§ 42. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон:
1. Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, като променя функциите и числеността на персонала на министерството.
2. Министърът на земеделието и храните привежда в съответствие с него устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", като променя функциите и числеността на персонала на областните дирекции.
(2) Министърът на земеделието и храните привежда издадените от него наредби в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(3) До привеждането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 и 2 в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 47. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 62. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 95 от 2015 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство


ДИРЕКТИВА 2003/37/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и с която се отменя Директива 74/150/ЕИО (Текст от значение за ЕИП) (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 167/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 февруари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства


Новини


 
 
 
rss
Посети форума