навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Обн. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.67 от 30 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., изм. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. ДВ. бр.47 от 26 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.53 от 14 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015г., изм. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., отм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с § 1, т. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 148 от 24 юли 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването - ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г., в сила от 25.07.2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г.) Министърът на здравеопазването е първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г.) Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването са:
1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата;
2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по трансплантация;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г.) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит";
4. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) директорите на регионалните здравни инспекции;
5. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти;
6. директорът на Център "Фонд за лечение на деца";
7. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) директорът на Центъра за асистирана репродукция;
8. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)
9. директорите на здравните и лечебните заведения съгласно приложението.
(3) Числеността на персонала на второстепенните разпоредители по ал. 2 се определя съгласно приложението.

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 43 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2006 г., бр. 92 от 2007 г., бр. 24 от 2008 г. и бр. 19 и 26 от 2009 г.).


§ 2. Отменя се Постановление № 43 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 22 от 2006 г.; изм., бр. 39 и 93 от 2006 г.; бр. 75 от 2007 г.; попр., бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 24, 34 и 45 от 2008 г. и бр. 13 от 2009 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 26 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА"


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ТЕТЕВЕН


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 07.01.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г.)

§ 2. В срок два месеца от влизането в сила на постановлението директорите на домовете за медико-социални грижи за деца изготвят и министърът на здравеопазването утвърждава длъжностните разписания на лечебните заведения.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - С. ШИРОКА ЛЪКА


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 21 МАРТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.03.2013 Г.)

§ 4. Трудовите и служебните правоотношения на служителите от Министерството на здравеопазването, които преминават към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, се уреждат по реда на чл. 123, т. 7 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 29 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - КЮСТЕНДИЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 11 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2014 Г.)

§ 6. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит", председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи и директорът на Националния център по радиобиология и радиационна защита утвърждават длъжностните разписания на служителите в ръководените от тях структури.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2014 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


§ 22. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит" утвърждават длъжностното разписание на служителите в ръководените от тях структури.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 10.10.2014 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 23 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.03.2015 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВЕТРЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, И НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РАЗГРАД

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2015 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2015 Г.)

§ 2. В срок до 14 дни от влизането в сила на постановлението директорите на Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по радиобиология и радиационна защита и съответните домове за медико-социални грижи за деца привеждат длъжностните разписания на служителите на ръководените от тях структури в съответствие с това постановление.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 10 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.08.2015 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2015 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 07.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2013 г., в сила от 30.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2014 г., в сила от 10.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2015 г., в сила от 27.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., в сила от 14.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 04.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г.)


Численост на персонала на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването
 
№ по ред Наименование Численост на персонала
1. Изпълнителна агенция по лекарствата 194
2. Изпълнителна агенция по трансплантация 30
3. Изпълнителна агенция "Медицински одит" 78
4. Регионални здравни инспекции 2488
5. (зал. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.)  
6. Център "Фонд за лечение на деца" 10
7. Център за асистирана репродукция 5
8. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 74 от 2016 г.) Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ 5
9. Национален център по заразни и паразитни болести 203
10. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г.)  
11. Национален център по наркомании 20
12. Национален център по обществено здраве и анализи 189
13. Национален център по радиобиология и радиационна защита 102
14. (зал. - ДВ, бр. 64 от 2010 г.)  
15. Национална експертна лекарска комисия 68
16. Центрове за спешна медицинска помощ 7113
17. Национален център по трансфузионна хематология - София 196
18. Районни центрове по трансфузионна хематология 315
19. Държавни психиатрични болници 1435
20. Домове за медико-социални грижи за деца 1396
21. Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти 39
     


Новини


 
 
 
rss
Посети форума