навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОЗМЕТИК"

В сила от 05.03.2010 г.
Издаден от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815020 "Козметик" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 815020 "Козметик" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалност 8150201 "Козметика".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 815020 "Козметик".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Козметик" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Козметик"


Професионално направление:
815 Фризьорски и козметични услуги
Наименование на професията:
815020 Козметик
Специалност: Степен на
  професионална
  квалификация:
8150201 Козметика Втора

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Козметик" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02. 2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Козметик" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Козметик" не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции. Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 1.

Таблица 1

Описание на трудовите дейности Предмети и средства на труда Професионални компетенции
(задачи)   знания за: умения за: професионално-личностни
        качества:
1 2 3 4 5
Процедури за лице
1. Приема и личен картон на клиента, видове услуги, предлагани проучване и анализ на нуждите на умение за устно
консултира информационни в козметичната кабина; клиента; изразяване;
клиента. материали основни познания изготвяне на умение за работа с
  (брошури, в козметиката и основни индивидуална хора;
  списания, приложения на основните програма за обноски,
  снимки) козметични апарати; процедури, апликации или външен вид;
    въздействието на всяка тренировки; коректност и такт;
    процедура; избор на подходящата козметична лоялност;
    противопоказания и грижа за клиента; предприемчивост
    контраиндикации при поддържане в добър вид на  
    всяка процедура; собственото тяло - кожата на  
    възможни комбинации между лицето и ръцете,  
    процедурите; ноктите, фигурата, прическата и  
    времетраене, себестойност, честота на косата  
    приложение на всяка процедура    
2. Подготвя работното място за кушетка, нормативни документи, подготовка на клиента; комуникативност;
извършване на определена чаршаф, кърпа регламентиращи правилен подбор на вида продукт сръчност;
процедура. Подготвя клиента за (хавлия), хигиенните изисквания според типа кожа; планиране и
извършване на определена стерилизатор към козметичните салони; отстраняване грима на клиента организиране на
процедура. за инструменти; обзавеждане на козметичната кабина (демакиаж) дейността;
Подготвя лицето на клиента за четки, шпатули, купи, гъби, кърпи, - мебели, оборудване;   умение за работа с хора;
процедура. салфетки, бонета, ленти за глава; видове почистващи продукти за грим   обноски, външен
  памук, тоалетно мляко, тоник, лосион, и начин на приложение;   вид
  гел-пяна за почистване на грим активни съставки в почистващите    
    продукти и тяхното въздействие    
    върху кожата    
3. Извършва лампа-лупа и апарат за удова типове кожа; определяне типа на кожата; комуникативност;
диагностика диагностика на кожата анатомия и физиология определяне на концентрация на вниманието и
на кожата.   на кожата; възможността за наблюдателност;
    козметични недостатъци съществуване на съобразителност
    и болести на кожата; определени проблеми (алергия, и гъвкавост;
    различни видове диагностика; много суха кожа и др.); умение за устно
    апарати и инструменти, използвани анализ на състоянието на кожата; изразяване;
    при диагностика на кожата - видове, изготвяне на индивидуална комбинативен ум;
    предназначение, правила програма на клиента; добра памет;
    за работа с тях представяне на различни видове добри обноски
      козметични продукти, апарати и др. и външен вид
4. Изпълнява ексфолиращи видове продукти с ексфолиращо правилен избор на продуктите за сръчност;
ексфолиация и продукти; действие; работа; организираност;
пилинг на лицето на клиента. продукти за дълбок пилинг - активни съставки нанасяне на ексфо- прецизност;
  химичен пилинг, на ексфолиращите лиращ продукт; умение за работа
  билков пилинг; продукти и тяхното извършване на с хора;
  четки, гъби, тампони за почистване на въздействие вьрху ексфолиращ пилинг чрез мануална коректност и такт
  маски, купа за вода; кожата; техника (ексфолиращи  
  уреди за ексфолиране; начини за повърхностно приложение движения);  
  уреди за на работа с фриматор и ултразвуков  
  пилинг - фриматор, ултразвуков продуктите; апарат;  
  апарат контраиндикации на избор на техника за извършване на  
    продуктите; дълбок пилинг;  
    апарати, прилагани за спазване на  
    ексфолиране - фриматор, изискванията за  
    ултразвук, дермабразио; хигиена и безопасност по време на  
    техника на безопасност за работа;  
    работа с изброените апарати; полагане на грижи за кожата след  
    видове дълбоки пилинги извършените процедури  
    (химичен, билков) и тяхното    
    въздействие;    
    контраиндикации на    
    дълбок    
    пилинг;    
    възможни последствия    
    от дълбок пилинг;    
    грижи за кожата след    
    приложение на дълбок    
    пилинг    
5. Почиства кушетка, чаршаф; основни уреди в козметичния салон - работа с вапозон, сръчност;
кожата - еднократни технически йонофореза, организираност;
вапоризация, консумативи - характеристики, д'арсонвал, прецизност;
йонизация, бонета, чаршафи, въздействие; електроепилатор; умение за работа
д'арсонвализация, ленти за коса; техника на безопасност спазване на основните изисквания с хора
електроепилация. кърпа (хавлия), при работа с вапозон, за  
  стерилизатор за йонофореза, д'арсонвал, техническа поддръжка на  
  инструменти; електроепилатор; апаратите;  
  апарати - контраиндикации при работа безопасна за клиента работа с  
  вапозон, йонофореза, с вапозон, йонофореза, електроуреди;  
  д'арсонвал, д'арсонвал, електроепилатор; нанасяне и  
  електроепилатор; изпълнение на процедури с отстраняване  
  инструкции за работа вапозон, йонофореза, на продуктите,  
  с апаратите; д'арсонвал, електро- необходими за работа с апаратите;  
  книги за инструктаж при работа с епилатор - честота, информиране  
  апаратите техника на приложение; на клиента за  
    продукти, използвани при приложените  
    работа с изброените апарати. процедури  
6. Извършва кушетка, чаршаф, кърпа (хавлия), типове кожа; правилно изпълнение на сръчност;
екстракция. стерилизатор за инструменти, анатомия и физиология на екстракцията - без излишно организираност;
  лампа-лупа, комедоночистач; кожата; нараняване на кожата, без прецизност;
  еднократни козметични недостатъци и създаване на рискове от лична хигиена;
  консумативи - бонета, болести на кожата; възпалителни процеси; умение за работа
  чаршафи, ленти за коса; очакван резултат от спазване на с хора;
  антисептична пудра, екстракцията; правилата за хигиена коректност и такт
  дезинкрустиращ лосион; основни съставки на и стерилност на използваните  
  четки, шпатули, купи, гъби, кърпи, използваните продукти; средства;  
  салфетки, течаща вода или очакван ефект, въздействие на всеки стерилизация на  
  подвижен душ от продуктите (процедурите) върху използваните  
    кожата инструменти  
      (ежедневно и след  
      всяка процедура)  
7. Извършва масажен крем/олио; основни масажни избор на масажна сръчност;
масажи. кушетка, чаршаф, кърпа (хавлия) приоми - поглаждане, техника; физическа
    разтриване, омесване, изпълнение на издръжливост;
    мачкане, фрикция, потупване; различни видове издръжливост
    видове масаж - лечебни: на Жаке и на масаж - лечебен на работа при
    Поспелов и хигиенно-козметичен; ин- масаж на Поспелов, лечебен масаж еднообразна
    дикации, контраиндикации, на рутинна дейност;
    интензивност и честота на Жаке, хигиенно- търпение и
      козметичен масаж упоритост;
    приложение;   коректност и такт
    възможни реакции;    
    възможни нежелателни    
    последствия;    
    видове масла и емулсии,    
    използвани за масаж    
8. Почиства вежди, оцветява памук, спирт, основни правила за оформяне на дезинфекция на комуникативност;
вежди и мигли. дезинфектант, пинцета, боя за вежди вежди съобразно мястото; прецизност;
  и мигли пропорциите и формата на отстраняване на точност на
    лицето; излишните косьмчета; изпълнението;
    модни тенденции при придаване на правилна форма на оригиналност;
    оформяне и оцветяване веждите; усет за форма;
    на вежди и мигли; избор на цвят на умение за оформяне
    правила за безопасна работа с бои и боята;  
    оцветители за мигли и вежди; приготвяне на  
    техника на оцветяване на мигли и оцветяващата маса;  
    вежди нанасяне на боята;  
      отстраняване на боята при  
      приключване на процедурата  
9. Изработване на грим - дневен и тампони за почистване на грим, етапи на извършване на процедурата; избор на хидратиращ крем и база за умение за оформяне;
вечерен. Поставяне на: тоалетно мляко, четки, апликатори, видовете продукти за грим според типа кожа; наблюдателност;
- моливи; хидратиращ дневен крем за подготовка на кожата поставяне на хрумвания,
- сенки; съответния тип кожа, бази за грим преди гримиране; хидратиращ продукт; импровизации;
- очна линия и (течни, видове бази за грим; поставяне на базата и коректорите; генериране на идеи и
спирала; твърди), коректори видове грим; подбор на тоновете и цветовете нестандартни
- руж, пудра; (течни, твърди, начини за коригиране според типа лице; решения;
- червило. прахообразни); на дефекти и несъвършенства правилно приложение на продукти с комуникативност;
  четки за руж, гъби, по кожата; различна консистенция; прецизност
  четки, тампони за начини за постигане на изработване на  
  пудра, пудра (на прах, оптическа хармония на прецизен грим  
  кремообразна, течна); чертите на лицето; на очите;  
  руж (кремообразен, на посока на нанасяне на точно нанасяне на  
  прах); продуктите; молива, сенките,  
  четка за устни, техника за работа с продуктите; очната линия и  
  молив за устни, червило, гланц за възможности за комбинации между спиралата, ружа,  
  устни продуктите; пудрата и червилото;  
    цветовете и начините на сливане на тоновете  
    комбиниране при пудрите за и постигане на  
    постигане на максимално младежко максимално естествен ефект  
    излъчване;    
    модните тенденции в грима;    
    новите видове продукти за грим    
10. Изпълнява памук, спирт, строеж и специфична функция на правилно третиране на кожата на комуникативност;
процедури за лакочистител, ножичка, пили, дървена нокътната плочка; ръцете/ ходилата; прецизност;
кожата на ръцете и краката. шпатулка, омекотители за начини за поддържане в добро масаж на ръцете/ точност на
  кожички, клещичка, здраве на кожата на ръцете и краката; ходилата; изпълнението;
  крем за масаж, кърпа, видове продукти и техники на оформяне на нокътна плочка; оригиналност;
  салфетки прилагане правилно поддържане на умение за оформяне;
      кутикулата; наблюдателност
      гланциране и лакиране на ноктите  
11. Извършва вана за затопляне на парафин; въздействие на парафина извършване на комуникативност;
парафинови дезинфекциращ продукт за върху кожата на ръцете процедурата прецизност;
процедури за ръце/крака. ръце/ходила; и краката; при спазване на точност на
  крем за ръце и ходила; последователност при изискванията; изпълнението;
  полиетиленови изпълнение на процедурата; правилен подбор на продуктите; наблюдателност
  ръкавици/терлици; индикации и контраиндикации за преценяване  
  памучни ръкавици/ приложение на парафина времетраенето  
  терлици   на процедурата  
12. Отстранява уред за затопляне на кола - вана и видове кола маска - според правилно извършване на комуникативност;
нежелано патрон; температурата, според процедурата; прецизност;
окосмяване, лента за отстраняване на колата; състава, според сезонното спазване на техниката на точност на
изпълнява кола дървени шпатули; дезинфектант; приложение; безопасност при работа с уреда за изпълнението;
маска. лосион за след кола индикации и контраиндикации за кола маска умения за работа
  маска; продукт за приложение на кола маска;   с хора
  почистване на уредите от кола маска предимства и недостатъци на    
    различните видове кола маски    
Процедури за тяло
13. Консултира личен картон на клиента; видове услуги, предлагани в уелнес представяне на процедурите, комуникативност;
клиента. информационни център; изпълнявани в козметичния салон - позитивно
  брошури анатомия и физиология на човешкото видове, техники, използвани излъчване;
    тяло; козметични продукти, очаквано добър външен вид и обноски;
    въздействие на всяка въздействие и противопоказания; умение за
    процедура върху човешкия проучване и анализ на нуждите на убеждаване;
    организъм; клиента; умение за работа с хора;
    противопоказания и изготвяне на инди- предприемчивост;
    контраиндикации при всяка видуална програма за лоялност
    процедура; процедури, апликации или  
    възможни комбинации между тренировки;  
    процедурите; поддържане в добър вид на  
    времетраене, себестойност, честота на собственото тяло - кожата на  
    приложение на всяка процедура лицето и ръцете,  
      ноктите, фигурата,  
      прическата и косата  
14. Извършва кушетка, чаршаф, основни съставки на продукта; нанасяне на ексфо- сръчност,
ексфолиация. еднократни чаршафи, основни въздействия на лианта; организираност,
  бонета, бикини, продуктите за ексфолиация; извършване на ексфолиацията; прецизност;
  ленти за коса, кърпа очакван ефект от приложението отнемане на продукта търпение и
  (хавлия), стерилизатор     упоритост;
  за инструменти;     коректност и такт
  ексфолианти, трици,      
  пилинги; четки,      
  шпатули, купи, гъби,      
  кърпи, салфетки; течаща      
  вода или подвижен душ      
15. Изпълнява шпатула, четка, купа за вода; основни активни съставки нанасяне на апликиращите сръчност;
апликация. серуми, гелове, маски, кремове; на всеки продукт; продукти; комбинативно
  бандажно фолио, хигиенни изисквания увиване на тялото; мислене;
  бинтове, средства за при работа; правилно организираност;
  увиване на тялото, видове подходящи комбинации комбиниране на прецизност;
  еднократни чаршафи, между апликации и други процедури, продуктите; издръжливост
  бонета, бикини, ленти предлагани в отстраняване на на работа при
  за коса; центъра; апликирания продукт; еднообразна
  гъби, кърпи, купа за вода, ножица за последователност на спазване на дейност;
  бандажа нанасянията; последователността на зоните за физическа
    основни въздействия; обработка; издръжливост
    очакван резултат; начини безопасност при  
    за отстраняване на изпълнението;  
    апликиращия продукт; спазване на хигиенните изисквания  
    последователност на зоните за    
    обработване; хигиенни изисквания    
    при изпълнение на процедурата;    
    правила за безопасност    
    на труда    
16. Изработва крем/олио за масаж; анатомия и физиология правилно изпълнение на масажа; издръжливост
козметичен масаж кушетка, чаршаф, на човешкото тяло, създаване атмосфера на релакс и на работа при
на тяло. еднократни чаршафи, кърпа /хавлия кръвообращение, лимфен спокойствие еднообразна
    поток; индикации и   дейност;
    контраиндикации при   физическа
    изпълнение на масажи;   издръжливост;
    основни масажни приоми   комуникативност;
    и тяхното въздействие върху   умение за работа с хора
    човешкото тяло    
17. Дава препо- информационни видове продукти, приложими в представяне на комуникативност;
ръки за поддър- материали - брошури, домашни условия - основни съставки, продуктите и техните качества; умения за
жане у дома. мостри, тестери очакван ефект, изготвяне на презентиране на продукти;
    контраиндикации за индивидуална предприемчивост;
    употребата им, начин на програма за домашно поддържане добра памет;
    прилагането им   добри обноски;
        добър външен вид;
        лоялност;
        коректност;
        почтеност
18. Прилага постелки за изпълнение на стречинг, подходящи за ежедневието анализ на състояни-ето и прилагане комуникативност;
техники за уреди за допълващи и надграждащи на отговорност;
премахване на гимнастика и изпълнение апликации и упражнения; процедура; умения за
стреса. на изометрични и релак- стресови фактори и начини за тяхното консултира- работа в екип;
  сиращи упражнения, неутрализиране; не и наблюдение умения за
  аромати, подходящо антистресови курсове, на клиента при презентиране;
  осветление програми на открито, стратегии за изпълнение на предприемчивост;
    леко движение, прогресивна програмата; лоялност
    мускулна релаксация, създаване  
    дихателен тренинг, физически и атмосфера на релакс  
    ментален тренинг;    
    правила за здравословен    
    начин на живот    
19. Изпълнява билки, компреси, отвари правила за здравословно информиране на отговорност;
процедури с   хранене; клиента за адаптивност;
билки и плодове и   класически методи за съществуващите комуникативност;
дава препоръки за   прилагане на природна методи; умения за работа
здравословно   козметика: физическа терапия, хидро- изготвяне на с хора;
хранене.   и балнеотерапия, индивидуални умения за
    климатолечение, хранителна терапия, програми за хранене, тренинг, убеждаване
    фитотерапия апликации на основата на  
      процедури с билкови и плодови  
      продукти  
20. Информира се за новите компютър, софтуер, брошури и програми за създаване на текст и работа с компютър: стремеж към
тенденции в професията и рекламни материали на нови продукти таблица; поддържане на база личностно развитие и
включва в рабо- и апарати за работа в козметичните работа в интернет и с данни, създаване усъвършенстване;
тата си нови салони електронна поща; и оформяне на инициативност;
продукти, апарати, технологии.   терминология, свързана документ - досие любознателност;
    с работата на козметика на клиента; съобразителност
    на чужд език намиране на и гъвкавост;
      информация в логическо мислене
      интернет; и комбинативност
      провеждане на  
      разговор на чужд  
      език;  
      разбиране на текстове,  
      свързани с дейността  
      на козметика;  
      участие и  
      организиране на  
      мероприятия  
      (семинари, промоции, демонстрации,  
      ревюта);  
      поддържане на кон-такти с  
      фармацевтични  
      предприятия  
      (дистрибутори);  
      наблюдение на па-  
      зара на козметични услуги и  
      усвояване на изпълнението на нови  
      процедури  
21. Организация на трудовата нормативни документи: обзавеждане на козметично студио - попълване на фактури, издаване на самооценка;
дейност в козметично Закон за занаятите; видове мебели, предназначение; касови бележки; изчисляване на мотивираност;
студио. Закон за здравословни и безопасни нормативни документи, регулиращи цената на извършените процедури мобилност;
  условия на труд (ЗБУТ), работата на (услуги) в съответствие с утвърдения приспособимост;
  Закон за защита на козметика; ценоразпис в студиото; планиране и
  потребителите (ЗЗП); организация на създаване на подходящи условия организиране;
  Наредба № 15 от работата в козметично за работа на всички служители в съобразителност;
  2006 г. на министъра студио - дейности, длъжности, салона; гъвкавост;
  на здравеопазването отговорности; осигуряване на любознателност;
  за здравните изисквания към лицата, санитарно-хигиенни комфортна за клиента обстановка в логическо мислене и
  работещи изисквания; салона; комбинативност;
  в детските заведения, видове апарати, инструменти, осигуряване работа в екип
  специализираните приспособления, необходими за на подходяща  
  институции за извършване на процедурите и за температура в  
  деца и възрастни, почистване и студиото, декорация,  
  водоснабдителните дезинфекциране; информационни  
  обекти, предприятията, документи, регламентиращи работата материали за  
  които произвеждат в козметично клиентите и др.;  
  или търгуват с студио - правилници, изработване и  
  храни, бръснарските, инструкции, дневници, съгласуване на  
  фризьорските и програми, информационни материали графика (плана) за  
  козметичните салони за клиентите; деня с останалите колеги в салона;  
  (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); козметични продукти, попълване на  
  ценоразписи; използвани за различните картотеката с  
  счетоводни документи; процедури - видове, информация за  
  офис техника; предназначение, изисквания за всеки клиент - при  
  нормативи за санитарно-хигиенните съхранение извършване на  
  изисквания и изисквания на   процедура и при  
  Инспекцията по труда;   завършване на  
  апарати, инструменти, обзавеждане;   програмата;  
  вътрешен правилник   попълване на  
      формуляри за  
      заявяване и отписване  
      на козметични  
      продукти (други  
      стоки);  
      поддържане на  
      контакти с фирми  
      за доставка на  
      необходимите  
      козметични продукти, инструменти,  
      апарати;  
      проучване на различни възможни  
      форми  
      на организация на  
      козметичното студио, разработване  
      на идеи за промени и тяхното  
      реализиране  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Професията "Козметик" се развива динамично с ориентация към профилактиката на човешкото здраве. Развитието на дерматологията, фармацията и модернизирането на апаратите (хай-тек апаратура) води до необходимост от обучение на професионалисти, които да прилагат новите козметични методи за профилактика срещу заболявания на кожата на лицето и тялото, познавайки съвременните методи за работа със специализирана апаратура. Професията все повече се обвързва с развитието на пластичната хирургия, която изисква козметично поддържане на кожата в следоперативния период. Тенденциите в световен мащаб обвързват професията с други сфери на здравеопазването - пред- и следродилен период, социална козметика - грижа за възрастни хора, които поради здравословни проблеми престояват дълго в легнало положение. Козметичната грижа в такива случаи подпомага оздравителните процеси. Увеличава се нуждата от специалисти по козметика, които да извършват така наречените SPA и Wellness услуги в новата сфера в туризма - туризъм за здраве, релакс и добро самочувствие.
Завършилите обучение по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация, могат да се реализират във: центрове за красота, предлагащи традиционни процедури по козметика; хотели и SPA центрове, развиващи идеята "туризъм за здраве и добро самочувствие"; екип с дерматолози и пластични хирурзи; екип с акушери, психолози и педиатри, за да съдействат в подготовката на бъдещите майки за раждане и да извършват козметични процедури за възстановяване след раждане; телевизионния, театралния и модния бранш.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика - лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Козметик", могат да заемат длъжностите 5141-2004 Козметик, 5141-2005 Маникюрист, 5141-2006 Обслужващ баня, 5141-2007 Обслужващ сауна и 5141-2008 Педикюрист в салони за красота, 5220-2005 Продавач - консултант в магазини за козметични продукти или фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, както и на други длъжности включени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Завършилите обучение по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си в следните сфери: дерматокозметика - за работа в екип с дерматолози; апаратна козметика - за работа в медицински центрове по пластична хирургия или центрове за красота, оборудвани с ново поколение козметични апарати; SPA и Wellness процедури за релакс и добро самочувствие; професионален грим - за нуждите на телевизионния, модния и театралния грим.
Завършилите обучение по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си с цел разработване на собствено козметично студио по следните теми: създаване и управление на козметичен салон или SPA/Wellness център; реклама и популяризиране на услугите за красота; продажби; изграждане и развитие на екип за козметичен салон или SPA/Wellness център.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация, е придобиването на умения за прилагане на основните козметични процедури, както и знания за характеристиките на здравата кожа, причините за отклонение от нормалното й функциониране, начините за поддържане на здравето и красотата, основните продукти, използвани в козметичните процедури, основните активни елементи и съставки на козметичните продукти, изискванията за здравословен начин на живот, видовете козметични грижи за кожата на тялото, ръцете и краката.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява околната среда;
- познава и използва личните предпазни средства, работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
- осъществява ефективни комуникации с клиенти и колеги;
- познава пазарните отношения;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
- отнася се с чувство за отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от екипа;
- съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- създава и обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони на ръка или с компютър;
- умее да проведе на чужд език кратка професионална консултация на клиент, информира се за новостите в развитието на козметичните услуги, продукти и апаратура от различни български и чуждестранни източници, вкл. и интернет.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- спазва основните принципи на работа;
- познава видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;
- познава стиловете и модните тенденции и успешно ги прилага.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Козметик" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава типовете кожа, умее да определи състоянието й и да приложи съответните грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;
- познава правилата за здравословно поддържане на ноктите;
- правилно изпълнява дневен и вечерен грим;
- познава основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от специфичните нужди на кожата;
- изпълнява процедури за поддържане кожата на лицето, тялото, ръцете, ходилата;
- познава видовете, предназначението и начина на ползване на козметична апаратура;
- умее да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в козметичния салон;
- познава основните правила за здравословен начин на живот;
- умее да изготвя специфична индивидуална програма за водни процедури и релакс;
- умее да създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика на професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 2.

Таблица 2

Съдържание на обучението
професионални тематични области
компетенции  
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и прилага принципите на организация на труда
организация на труда и работното и работното място в
място в козметичен салон в козметичната кабина;
съответствие с изискванията на ЗБУТ. санитарно-хигиенни
Използва лични предпазни средства. норми и изисквания на
  ЗБУТ; външен вид и
  работно облекло;
  безопасна работа с
  апаратура;
  правилно съхраняване на козметичните
  продукти
2. Използва различни видове общуване;
комуникационни средства. правила за работа в
  екип; психология
3. Познава общите икономически обекти и субекти на
принципи и пазарни отношения. пазара на услуги
  за красота, водни
  процедури и релакс;
  икономически процеси,
  явления и отношения;
  цени, ценообразуване,
  документооборот
4. Провежда кратки консултации на чуждоезиково обучение по теми, свързани с
чужд език, разбира основната идея в козметичните услуги -
текстове на чужд език по теми, посрещане и кон-
свързани с професията. султиране на клиент, препоръки за
  домашна грижа към
  кожата, препоръчване
  и обяснение на
  козметичните про-
  цедури, предлагани в козметичните салони, и
  използваните
  козметични продукти
5. Ползва компютър за: работа в въвеждане, намиране и
интернет, създаване на база данни, съхраняване на
водене на лична картотека на всеки информация под
клиент. формата на таблица и текст; намиране и
  записване на инфор-
  мация от интернет;
  електронна поща
6. Работи в екип. Съдейства и търси индивидуално трудово
помощ от членовете на екипа. поведение; мотивация,
Разбира своята роля и място при активност, инициа-
решаване на проблеми, вземане на тивност; разрешаване на конфликт;
решения и участия в работата на възможности за повишаване на ква-
екипа. Съзнава необходимостта от лификацията - курсове,
повишаване на квалификацията си. семинари, обучаващи
  институции
7. Познава правата и задълженията си трудов договор и право-
като участник в трудовия процес отношения; работно
съгласно Кодекса на труда и време, права и
вътрешната нормативна база. задължения; социално
  и здравно осигуряване
Отраслова задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от
професионално направление "Фризьорски и козметични услуги"
8. Познава видовете инструменти, видове инструменти,
пособия и материали и ги съхранява пособия, козметични
правилно. продукти - правила за
  поддържане и съхранение
9. Познава стиловете и модните мода и модни тенденции
тенденции и успешно ги прилага.  
Специфична за професията "Козметик" задължителна професионална подготовка
10. Познава основните термини в анатомия и физиология на кожата, типове
козметиката; умее да изготвя кожа, болести по кожата,
индивидуална диагностична карта; козметични недостатъци, кожни придатъци;
умее да информира клиента за диагностика на кожата;
резултата от диагностиката и да козметични продукти
предложи последваща грижа; (витамини, антиокси-
познава активните съставки в данти, етерични масла,
козметичните продукти, фитоекстракти, морски
въздействието и начина на прилагане. продукти, термални
  Н2О, биокултури и
  др.) - видове, състав, въздействие; основни
  техники за премахване на стреса и релакс;
  апаратно третиране; козметични средства
11. Изпълнява процедури за видове процедури в
поддържане кожата на лицето и козметичния салон и в
тялото. центровете по SPA и
  Wellness:
  - процедури за лице -
  видове, комбиниране на
  процедурите, последо-
  вателност, интензивност
  на приложението;
  - процедури за тяло -
  видове, козметични
  грижи, масажи, релакс
  техники, антицелулитни
  техники, процедури за бюст; фитокозметика;
  ароматерапия;
  хомеопатия в
  козметиката;
  цветотерапия;
  музикотерапия;
  витаминотерапия;
  дълбоки пилинги -
  химичен, билков,
  дермабразио;
  видове морски продукти
  и използването им
  за козметични
  цели и за целите на
  водните
  процедури;
  апаратна козметика -
  основни групи апарати
  и тяхното приложение;
  апаратура в козме-
  тиката - електро-
  апаратура, апаратура
  със светлинни потоци
  и с радиовълни
12. Полага козметични грижи за мануални техники за
ръцете и ходилата на клиента. третиране на ръце
  и ходила;
  апаратно третиране;
  видове козметични
  продукти за маникюр
  и педикюр; състав,
  въздействие, начини
  на приложение; инстру-
  менти - видове, прило-
  жение; козметични
  продукти - състав,
  приложение и съхра-
  нение; видове апа-
  рати, използвани
  в грижата за
  ръцете и ходилата
13. Познава продуктите и техниките и цветоанализ;
правилно изпълнява дневен и видове грим;
вечерен грим. техники за нанасяне на
  дневен и вечерен грим;
  козметични продукти,
  използвани за грим -
  състав, видове,
  приложение;
  последователност при
  изпълнение на грима;
  инструменти за нанасяне на грим
14. Организира и спазва оборудване и обзавеждане на козметичен
установените правила и салон;
изисквания за работа в салона с цел отчитане на работата
осигуряване комфорт на клиентите и в козметичния салон;
ефективна работа на всеки от нормативни документи,
служителите в козметичния салон. регламентиращи изиск-
  ванията за работата на козметика; документи
  за организацията на работата в козметичен
  салон - правилници,
  картотеки, харта на
  клиента и др.

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да дефинира основни понятия в козметиката и не познава основни факти.
Среден 3 - обучаваният познава основната терминология по професията, не умее да възпроизвежда усвоените знания.
Добър 4 - обучаваният разбира и обяснява отделните детайли на козметичните манипулации; умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в определена ситуация, умее да планира изпълнението на поставените задачи, подбира методи за анализ в зависимост от изработената манипулация.
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нова ситуация, умее да планира и аргументира изпълнението на поставени задачи; оценява резултатите съобразно предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не умее да изпълнява качествено отделните манипулации.
Среден 3 - обучаваният изпълнява поставената практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасна работа.
Добър 4 - обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасна работа, допуска малки грешки в работата си.
Много добър 5 - обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, обосновава начина и последователността на дадената манипулация, открива и анализира незначителни грешки в своята работа.
Отличен 6 - обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасна работа, работи точно и прецизно, оценява резултатите и прави самооценка на своята работа.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението си);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, писмен изпит (теория) и други, разработени в съответствие с установените изисквания за всеки от тях.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на квалификация по професията "Козметик" са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на "Цели на обучението". Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Подготовка Описва с точност 10
на необходимата технологичната  
апаратура, последователност на  
инструменти подготовката за работа,  
и консумативи. техниката за безопас-  
  ност при работа с  
  инструменти и пособия.  
2. Подготовка Описва с точност 10
на кожата, технологичната  
ноктите или последователност  
тялото за дадена при подготовката на  
манипулация. клиента за дадена  
  манипулация.  
3. Технологич- Описва последо- 50
на последова- вателността и  
телност при възможните  
изпълнение на комбинации между  
манипулацията. отделните елементи  
  на манипулацията,  
  съобразени  
  с изискванията  
  за индивидуален подход  
  според типа кожа.  
4. Санитарно- Знае и описва санитарно-хигиенните 10
хигиенни изисквания за всяка манипулация.  
изисквания в    
козметичния    
салон.    
5. Заключителни Описва с точност заключителната 10
манипулации за манипулация.  
всяка извършена    
услуга.    
6. Ценообразу- Описва с точност как 10
ване за всяка се образува цената на  
манипулация. всяка манипулация.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика
По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на "Цели на обучението".
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Спазва правилата Избира и използва 10
за здравословни и лични предпазни  
безопасни условия на средства.  
труд и опазване на Работи прецизно  
околната среда. с необходимите  
  материали и пособия  
  при спазване  
  изискванията на  
  ЗБУТ и опазване на  
  околната среда.  
2. Организира Подрежда рационално инструментите и 10
ефективно материалите, за да осигури удобство  
работното си при извършване на манипулация.  
място.    
3. Спазва техно- Обяснява и прилага основните 10
логичното технологични изисквания при  
изпълнение на извършване на дадена манипулация.  
манипулациите.    
4. Правилно подбира Подбира и прилага правилно 10
инструменти, инструменти, материали и пособия за  
материали и конкретно задание.  
пособия съобразно    
конкретното    
задание.    
5. Точност на Осигурява съответствие с всяка 50
изпълнение на извършена манипулация и спазване на  
изпитното задание. съответната технология.  
  Осигурява съответствие с окончателното  
  извършване на услуга по конкретно  
  задание.  
  Изпълнява задачата в определеното  
  време.  
6. Самоконтрол и Осъществява контрол при извършване 10
самопроверка на на отделните  
изпитното задание. манипулации при  
  изпълнение на  
  заданието.  
  Оценява резултатите,  
  взема решения и  
  отстранява грешки.  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съответните български стандарти.
Учебните кабинети по практика трябва да бъдат добре осветени, добре отоплени и с възможност за проветряване в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони на министъра на народното здраве и социалните грижи (в сила от 01.01.1988 г.; обн., ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
6.1. Учебен кабинет по теория - козметика за лице
Основно оборудване и обзавеждане: маси за обучаващите се по козметика; столове за обучаващите се по козметика; маса за преподавателя; дъска, флипчарт, мултимедия, шрайбпроектор, лаптоп, нагледни материали - плакати, снимки, атласи по анатомия и физиология на човешкото тяло и др.
6.2. Учебен кабинет по практика - козметика на лице
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: козметично легло; работен стол за козметичката; работна маса за козметични консумативи; лупа, пароозонатор, д'арсонвал, фриматор, йонофореза, електроепилатор, уред за кола маска, UV стерилизатор, консумативи за извършване на козметична процедура.
6.3. Учебен кабинет по практика - кола маска
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: кушетка за кола маска; работен стол за козметичката; работна маса за консумативите; уред за кола маска, консумативи за извършване на процедурата кола маска.
6.4. Учебен кабинет по практика - процедури за тяло
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: кушетка, работен стол за козметичката, работна маса за консумативите, консумативи за извършване на процедурите на тяло.
6.5. Учебен кабинет по практика - маникюр
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: работна маса за маникюр, работен стол за маникюриста, стол за клиента, UV стерилизатор, вана за затопляне на парафин, помощна маса за консумативи, лампа-лупа.
6.6. Учебен кабинет по практика - педикюр
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: работна маса за педикюриста; работен стол за педикюриста; стол за клиента; UV стерилизатор; помощна маса за консумативи; инструменти и консумативи за педикюр; вана за затопляне на парафин; лампа-лупа.
6.7. Учебен кабинет по практика - грим
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: огледало с локално осветление в естествения спектър; стол за клиента, етажерка (работна маса) за консумативите; UV стерилизатор; консумативи за изработване на грима.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка по професията се осъществява от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалност, съответстваща на предмета, който преподават, и с професионална квалификация по професия "Козметик".
Темите, свързани с болестите по кожата, трябва да се преподават от лекар.
Препоръчително е на всеки две години обучаващите да преминават курс за подобряване на квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация
Апробиране на ДОИ в обучаващи институции.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.

AurubisНовини


 
 
 
rss
Посети форума