навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

В сила от 01.01.2013 г.
Приета с ПМС № 238 от 28.09.2012 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г., отм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 2 от 11 януари 2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят формата и съдържанието на документите по глава седма, раздел І от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
1. уведомлението за класификация на предприятие по чл. 103, ал. 1 ЗООС;
2. външният авариен план по чл. 103а, ал. 5 ЗООС;
3. докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии по чл. 107, ал. 2 ЗООС;
4. заявлението за издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС във връзка с чл. 108, ал. 1 ЗООС;
5. докладът за безопасност (ДБ) по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗООС;
6. аварийният план на предприятието и/или съоръжението по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗООС;
7. публичният регистър по чл. 114, ал. 1 ЗООС;
8. уведомлението за планирани изменения по чл. 116б, ал. 1 ЗООС или актуализацията на доклада за безопасност и/или аварийния план на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП) по чл. 116в, ал. 3 ЗООС;
9. заявлението за преразглеждане и последващо изменение по чл. 116г, ал. 2 ЗООС.

Чл. 2. С наредбата се уреждат:
1. редът и начинът за преценка на необходимостта от преразглеждане на издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС съгласно чл. 116г, ал. 1 ЗООС;
2. редът и начинът за изготвяне на външни аварийни планове по чл. 103а, ал. 5 ЗООС;
3. минималните изисквания към съдържанието на информацията по чл. 116а, ал. 5 ЗООС и начините за нейното предоставяне на засегнатата общественост;
4. организацията на работата на комисиите по чл. 157а, ал. 2 ЗООС, формата и съдържанието на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 ЗООС.

Раздел II.
Форма и съдържание на документите по глава седма, раздел І ЗООС


Чл. 3. (1) Уведомлението по чл. 1, т. 1 се изготвя от оператора по образец съгласно приложение № 1 и се подава до министъра на околната среда и водите в един екземпляр на хартиен носител.
(2) Уведомлението по чл. 1, т. 1 може да бъде подадено във вид на електронно изявление и/или документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), ако авторството на оператора, изготвил уведомлението, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕП.


Чл. 4. Кметът на общината, на чиято територия е разположено предприятието и/или съоръжението, разработва външния авариен план по чл. 1, т. 2 като част от планирането на защитата при бедствия в съответствие с чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия съгласно приложение № 2, т. I.


Чл. 5. (1) Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) по чл. 1, т. 3 се изготвя от оператора съгласно приложение № 3.
(2) Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии може да бъде предоставен в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 3 ЗООС във вид на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП, ако авторството на оператора, изготвил ДППГА, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕП.


Чл. 6. Заявлението по чл. 1, т. 4 се изготвя от оператора по образец съгласно приложение № 4 и се подава в един екземпляр на хартиен носител.


Чл. 7. Докладът за безопасност по чл. 1, т. 5 се изготвя от оператора съгласно приложение № 5 и се подава заедно със заявлението по чл. 1, т. 4 в три еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител.


Чл. 8. Аварийният план на предприятието и/или съоръжението по чл. 1, т. 6 се изготвя от оператора съгласно приложение № 2, т. ІI и се подава заедно със заявлението по чл. 1, т. 4 в три еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител.


Чл. 9. (1) Публичният регистър по чл. 1, т. 7 съдържа:
1. име, адрес и идентификационен номер на оператора на ПСВРП;
2. име, адрес, включително единния код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) и идентификационен номер на ПСВРП, ако се различават от тези на оператора;
3. номер и дата на:
а) издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС или отказ от издаване на разрешителното по чл. 112б, ал. 2 или 3 ЗООС;
б) издаване на решение за изменение или оставяне в сила на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС;
в) отмяна на разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС съгласно чл. 105 ЗООС;
4. дата на последната актуализация на регистъра.
(2) Регистърът се поддържа в електронен формат съгласно приложение № 6 и се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.
(3) Регистърът се актуализира след:
1. издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС или отказ от издаване на разрешително по чл. 112б, ал. 2 или 3 ЗООС;
2. издаване на решение за изменение или оставяне в сила на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС;
3. отмяна на разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС съгласно чл. 105 ЗООС.


Чл. 10. (1) Уведомлението по чл. 1, т. 8 се изготвя от оператора по образец съгласно приложение № 7 и се подава в един екземпляр на хартиен носител.
(2) Уведомлението може да бъде подадено във вид на електронно изявление и/или документ по смисъла на ЗЕДЕП, ако авторството на оператора, изготвил уведомлението, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕП.


Чл. 11. Заявлението за преразглеждане и последващо изменение по чл. 1, т. 9 се изготвя от оператора по образец съгласно приложение № 8 и се подава в един екземпляр на хартиен носител.

Раздел III.
Ред и начин за преценяване на необходимостта от преразглеждане на издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС


Чл. 12. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице преценява необходимостта от преразглеждане и последващо изменение на издаденото разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС и уведомява оператора за резултатите от преценката в срок до 30 дни след получаването на уведомление по чл. 116б, ал. 1 ЗООС.
(2) Преценката по ал. 1 се извършва, като въз основа на информацията в полученото уведомление по чл. 116б, ал. 1 ЗООС и документите по чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и на условията в издаденото разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС се оценява необходимостта от:
1. въвеждане на нови мерки за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последствията от тях в документите по чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС;
2. въвеждане на нови условия в издаденото разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС;
3. промяна на съществуващи мерки за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последствията от тях в документите по чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС;
4. промяна на съществуващи условия в разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС.
(3) Преразглеждане и последващо изменение на издаденото разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС се налага при идентифицирана необходимост от въвеждане на нови или промяна на съществуващи мерки за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последствията от тях по ал. 2.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява оператора за необходимостта от преразглеждане и последващо изменение на издаденото разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС.


Чл. 13. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице преценява необходимостта от преразглеждане и последващо изменение на издаденото разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС и уведомява оператора за резултатите от преценката в срок до 30 дни след получаването на уведомление по чл. 116в, ал. 3 ЗООС.
(2) Преценката по ал. 1 се извършва чрез анализ на информацията в актуализираните документи по чл. 116в, ал. 1 и/или 2 ЗООС по отношение на:
1. наличие на нови опасности от големи аварии или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда;
2. въвеждане на нови или промяна на съществуващи мерки за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последствията от тях в актуализираните документи по чл. 116в, ал. 1 и/или 2 ЗООС.
(3) Преразглеждане и последващо изменение на издаденото разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС се налага при наличие на обстоятелства по ал. 2, т. 1 и/или 2.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява оператора за необходимостта от преразглеждане и последващо изменение на издаденото разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС и дава срок за подаване на заявление за преразглеждане и последващо изменение по чл. 11 и актуализираните документи по чл. 116в, ал. 1 и/или 2 ЗООС.

Раздел IV.
Ред и начин за изготвяне на външни аварийни планове и действия при възникване на аварийна ситуация


Чл. 14. (1) Кметът на общината, на чиято територия е разположено ПСВРП, разработва външния авариен план по чл. 1, т. 2 като част от общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия.
(2) При разработването на външния авариен план се използва информацията от документите по чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС.
(3) При разработването на външния авариен план се провеждат консултации с обществеността в района около предприятието.
(4) Кметът на общината, на чиято територия е разположено предприятието и/или съоръжението, проверява, преразглежда и/или актуализира външния авариен план:
1. на всеки три години от последната му проверка, преразглеждане и/или актуализация;
2. в случаите по чл. 116д, ал. 1 ЗООС;
3. при изграждане на нови обекти, като транспортни връзки, жилищни райони, обекти с обществено предназначение или инфраструктурни обекти в близост до ПСВРП.


Чл. 15. (1) При възникване на аварийна ситуация операторът незабавно изпълнява аварийния план на предприятието по чл. 1, т. 6 и уведомява съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община съгласно аварийния план на предприятието.
(2) В случаите по ал. 1 и/или при наличието на сигнал за възникване на аварийна ситуация кметът на непосредствено застрашената община незабавно изпълнява външния авариен план по чл. 1, т. 2.

Раздел V.
Минимални изисквания към съдържанието на информацията за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария и начините за предоставянето й


Чл. 16. (1) Операторът на ПСВРП предоставя на засегнатата общественост и на обектите с обществено предназначение, които могат да бъдат засегнати в случай на голяма авария, информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария.
(2) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно приложение № 9 под формата на информационни листовки или брошури на хартиен или електронен носител.
(3) Операторът на ПСВРП при поискване от страна на представител/и на засегнатата общественост предоставя достъп до:
1. доклада за безопасност по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗООС или преработените документи по чл. 110, ал. 7 ЗООС;
2. списък на опасните вещества по чл. 103, ал. 1 ЗООС с изключение на тези, които са обявени за конфиденциална информация по чл. 110, ал. 4 ЗООС;
3. информация относно възможността от възникване на "ефект на доминото" по чл. 116з ЗООС.


Чл. 17. (1) Операторът на ПСВРП предоставя информацията по чл. 16, ал. 1 поне по един от следните начини:
1. разпространение с пощенски, куриерски или други услуги;
2. поставяне на подходящи обществени места след съгласуване с кмета на общината, на чиято територия е разположено ПСВРП;
3. публикуване на интернет страницата на предприятието;
4. осъществяване на информационни кампании;
5. публикуване в местни средства за масово осведомяване.
(2) Операторът на ПСВРП осигурява достъп до информацията по чл. 16, ал. 3 чрез:
1. запознаване на място на територията на предприятието;
2. предоставяне на копия на хартиен или електронен носител;
3. публикуване на информацията на интернет страницата на предприятието и/или оператора.

Раздел VI.
Организация на работата на комисиите по чл. 157а, ал. 2 ЗООС и съдържание и форма на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 ЗООС


Чл. 18. (1) За всяка административна област, на територията на която са разположени предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, министърът на околната среда и водите със заповед определя отделна комисия по чл. 157а, ал. 2 ЗООС.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят:
1. председател на комисията;
2. основни членове на комисията;
3. обекти, подлежащи на контрол;
4. период на провеждане на проверките.
(3) Със заповедта по ал. 1 се определят и резервни членове, които да заместят основните членове:
1. при болест;
2. когато основните членове са възпрепятствани по уважителна причина да участват в проверката, или
3. когато основните членове откажат да попълнят декларациите по чл. 19, т. 1 и чл. 20, т. 1.


Чл. 19. Председателят на комисия по чл. 157а, ал. 2 ЗООС:
1. писмено декларира преди всяка проверка, че не е лично заинтересуван от дейността на съответния оператор;
2. определя обхвата на проверката, включително условията от разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС за ПСВРП;
3. свиква комисията на подготвителна среща с цел запознаване на членовете й с дейността и характеристиката на обекта на проверка и с обхвата на проверката;
4. в случаите по чл. 157а, ал. 4, т. 2 ЗООС запознава членовете на комисията с получената жалба или сигнал и определя обхвата на проверката;
5. уведомява писмено оператора на предприятието и/или съоръжението, подлежащо на контрол, за датата на предстоящата проверка;
6. съставя констативен протокол съгласно чл. 157б, ал. 1 ЗООС;
7. при констатирани нарушения съставя акт за установяване на административно нарушение по чл. 157б, ал. 3 ЗООС;
8. след всяка проверка изготвя и изпраща доклад до министъра на околната среда и водите съгласно формата по приложение № 10, към който прилага констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 ЗООС, както и акта за установяване на административно нарушение по чл. 157б, ал. 3 ЗООС, ако такъв е бил съставен;
9. изготвя годишен план за контролна дейност.


Чл. 20. Всеки член на комисията:
1. писмено декларира преди всяка проверка, че не е лично заинтересуван от дейността на съответния оператор или писмено си прави отвод от участие в съответната проверка при наличие на такава заинтересуваност;
2. проверява дейността на оператора на предприятието и/или съоръжението в рамките на своята компетентност;
3. подписва констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 ЗООС.


Чл. 21. (1) Годишният план за контролна дейност за всяка календарна година се изготвя от председателя на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС след съгласуване с останалите членове на комисията.
(2) Годишният план по ал. 1 се изготвя съгласно приложение № 11.
(3) Председателят на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС изпраща плана по ал. 1 до министъра на околната среда и водите до 15 ноември на предходната година.
(4) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от получаване на плана по ал. 1 уведомява председателя на комисията по ал. 3 за допуснати грешки и/или непълноти и определя срок за отстраняването им.
(5) Министърът на околната среда и водите със заповед утвърждава годишния план в 10-дневен срок от получаването на плана или от отстраняването на грешките и/или непълнотите по ал. 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Аварийна ситуация" е всяко възникване на авария по § 1, т. 51 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС или друго събитие, което може да доведе до възникване на голяма авария по смисъла на § 1, т. 54 от ДР на ЗООС.
2. "Изпълнител" или "подизпълнител" е физическо или юридическо лице, предоставящо стоки или услуги, включително строителство, на територията на предприятието по силата на договор с предприятието и/или с оператора.
3. "Опасност" е вътрешно свойство на опасни вещества или физическа ситуация с възможности за нанасяне на вреда на човешкото здраве и/или на околната среда.
4. "Опасност от химично вещество" е характерно свойство на опасно вещество, от което във физическата ситуация, в която то се намира, произтича възможност от увреждане на човешкото здраве и/или на околната среда.
5. "Риск" е вероятността от възникване на специфичен ефект в рамките на определен период или при определени условия.


§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, допълнена с Директива 2003/105/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г. (ОВ, L 345/97).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 104, ал. 6 ЗООС.


§ 4. (В сила от 05.10.2012 г.) Първият годишен план за контролна дейност по чл. 157а ЗООС се изпраща до министъра на околната среда и водите до 15 октомври 2012 г., а заповедта за утвърждаването му се изготвя до 15 януари 2013 г.


§ 5. В срок един месец от достигането на количествата, определени в приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС, операторите на действащи предприятия и/или съоръжения изпращат уведомления за класификация на предприятие по чл. 103, ал. 1 ЗООС до министъра на околната среда и водите.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

Форма и съдържание на уведомление за класификация на предприятие

Име и адрес на оператора:
Идентификационен номер:
Телефон, факс, електронна поща:
Име на предприятието:
Адрес на предприятието:
Единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на предприятието:
Идентификационен номер (ако е различен от този на оператора):
Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието:
Име:
Длъжност:
Телефон, факс, електронна поща:

Химично наиме- нование CAS № EC № Категория/и на опасност съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.) Класи- фикация по прило- жение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС(1) Проектен капаци- тет (в тонове)(2) Налично коли- чество (в тонове) Физична форма на ве- ществото
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
(*1) Посочва се дали веществото е поименно изброено в таблица 1 на приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно таблица 3 на приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС - изписват се всички категории на опасност на веществото от колона 1 на таблица 3 или техният пореден номер.
(*2) Максималната вместимост на складови или производствени съоръжения, включително тръбопроводи, на територията на предприятието.

Класификация на предприятието
Предприятие с нисък рисков потенциал Да/Не
Предприятие с висок рисков потенциал Да/Не
Предмет на дейност на предприятието (кратко описание):
Населени места и/или защитени територии в близост до предприятието:
Природни или антропогенни фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и т.н. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура - пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и т.н., вероятност от възникване на ефект на доминото от други обекти и др.):

Дата
Подпис:
(печат)


Приложение № 2 към чл. 4 и 8

Форма и съдържание на външен авариен план и авариен план на предприятието и/или съоръжението

Външният авариен план и аварийният план на предприятието и/или съоръжението се съставят с цел да бъде постигнато високо ниво на защита на живота и здравето на хората и на околната среда чрез:
1. Осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да се сведе до минимум въздействието им и да се ограничат неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве, околната среда и имуществото.
2. Прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на големи аварии.
3. Съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и оператора.
4. Осигуряване възстановяването и почистването на околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.

I. Външен авариен план
Външният авариен план по чл. 1, т. 2 от наредбата се съставя като част от общинския план за защита при бедствия и освен информацията, определена в чл. 9, ал. 2 и 3 от Закона за защита при бедствия, съдържа допълнителни данни за:
1. Име и длъжност на лицето/ата, отговорно/и за координацията на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
2. Име и длъжност на лицето/ата, упълномощено/и да задейства/т оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
3. Планирани мерки за ранно оповестяване, алармиране, информиране и процедури за готовност и свикване.
4. Планирани мерки за координиране и организиране на формированията и средствата, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, предвидени във външния авариен план.
5. Планирани мерки за оказване на помощ при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в предприятието и/или съоръжението.
6. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън предприятието и/или съоръжението и за необходимите неотложни, средно- или дългосрочни действия в съответствие с чл. 65, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.
7. Планирани мерки за оповестяване и информиране на населението относно възникването на голяма авария и действията, които населението следва да предприеме.
8. Планирани мерки за информиране на спасителните служби в съседни държави в случай на голяма авария с възможни трансгранични последствия.

ІI. Авариен план на предприятието и/или съоръжението
Аварийният план на предприятието и/или съоръжението съдържа информация за:
1. Имената или длъжностите на лицата, оправомощени за привеждането в действие на аварийния план, и имената на лицето, отговорно за координацията на действията, които се предприемат на територията на предприятието и/или съоръжението в случай на авария.
2. Името и длъжността на лицето, отговорно за осъществяване на връзката с компетентните органи за защита при бедствия.
3. Планираните действия за контрол на риска от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях при предвидими условия или събития, които могат да доведат до възникване на голяма авария, включително описание на оборудването, осигуряващо безопасна експлоатация, и наличните ресурси, включително индивидуални и колективни средства за защита.
4. Мерките за ограничаване на риска за лицата, намиращи се в предприятието и/или съоръжението, включително начините на оповестяване и действията, които следва да се предприемат.
5. Мерките за ранно оповестяване, алармиране и информиране на кмета на общината в случай на авария, вида на информацията, предоставяна с първоначалното оповестяване, и начините и мерките за предоставяне на допълнителна информация.
6. Мерките и начините за обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията, които следва да предприемат при възникване на авария, и координирането на тези действия с кмета на общината.
7. Планираните сили и средства, необходими за спасителни и аварийно-възстановителни работи извън предприятието и/или съоръжението.
8. Протокол/и за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието и/или съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители.


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1

Форма и съдържание на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)

I. Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии съдържа информация за:
1. Общите цели и политика по отношение на безопасната експлоатация на предприятието.
2. Конкретните мерки, които операторът трябва да предприеме с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, които са съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието.
3. Системата за управление на мерките за безопасност.
IІ. Системата за управление на мерките за безопасност е неразделна част от ДППГА. Тя трябва да включва онази част от общото управление, която обхваща организационната структура, отговорностите, процедурите, процесите и ресурсите, които гарантират провеждането на политиката за предотвратяване на големи аварии.
Системата за управление на мерките за безопасност трябва да съдържа:
1. Организация и персонал - роля и задачи на персонала, отговорен за осигуряването на безопасната експлоатация на предприятието на всички административни нива. Определяне на необходимостта от обучение на този персонал и осигуряването на това обучение. Определяне отговорностите на служителите и подизпълнителите (при наличие на такива) по отношение на безопасната експлоатация на предприятието.
2. Идентифициране и оценка на големи опасности - приемане и прилагане на процедури за систематично идентифициране на големи опасности при нормални и анормални режими на работа и оценка на вероятността от възникване и оценка на тежестта на последствията и идентифициране на превантивни мерки.
3. Оперативен контрол и управление на технологичните процеси - приемане и прилагане на процедури и инструкции за безопасна експлоатация, включително поддръжка на предприятието, работните процеси, оборудването и временните спирания на производството. Тези процедури и инструкции включват информация за задълженията на персонала при ежедневната експлоатация и поддръжка на съоръженията, процесите и апаратите, както и задълженията при анормални и преходни режими на работа или нарушения на технологичния режим.
4. Управление на промените - приемане и прилагане на процедури за планиране на изменения и/или разширение на дейността на съществуващи или проектиране и изграждане на нови инсталации, производствени и/или складови съоръжения и/или процеси.
5. Аварийно планиране - приемане и прилагане на процедури за определяне на предвидими аварийни ситуации чрез системен анализ и изготвяне, проверка и преразглеждане на аварийни планове за тези ситуации, както и осигуряване на подходящото обучение на персонала на предприятието и подизпълнителите, работещи в предприятието (при наличие на такива).
6. Мониторинг - приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на съответствието между целите, залегнали в ДППГА, и постигнатите резултати; механизми за проучване и коригиране на системата за управление на мерките на безопасност в случай на несъответствие.
Процедурите трябва да включват описание на вътрешната система за докладване на възникнали аварии и/или нарушения на технологичния режим, особено на тези, свързани с нарушения на технологичната дисциплина, установяване на причините за тяхното възникване и коригиране на системата за управление на мерките за безопасност в съответствие с направените изводи.
7. Одит и преразглеждане - приемане и прилагане на процедури за периодична системна оценка на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии и на ефективността и адекватността на системата за управление на мерките за безопасност; документирани процедури за преглед на приложението и ефективността на ДППГА и преразглеждането и актуализирането му от страна на ръководството на предприятието.
Документите, изготвени въз основа на изискванията на това приложение, като инструкции, процедури за оценка на риска и т.н., са неразделна част от ДППГА. Когато тези документи са със значителен обем, към ДППГА, предоставен на хартиен носител по чл. 107, ал. 3 ЗООС или като част от доклада за безопасност по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗООС, се прилагат само титулните им страници, а на електронния носител се прилагат пълните документи. Документите по т. 2 от този раздел се прилагат към ДППГА в пълен вид на хартиен и електронен носител.


Приложение № 4 към чл. 6

Форма и съдържание на заявление за издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС за предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП)

Име и адрес на оператора:
Идентификационен номер:
Телефон, факс, електронна поща:
Име на предприятието:
Адрес на предприятието:
Единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на предприятието:
Идентификационен номер (ако е различен от този на оператора):
Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието:
Име:
Длъжност:
Телефон, факс, електронна поща:

Дата:
Подпис:
(печат)


Приложение № 5 към чл. 7

Форма и съдържание на доклада за безопасност (ДБ)

Докладът за безопасност се съставя с цел да докаже, че операторът на предприятие с висок рисков потенциал (ПСВРП) е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда чрез:
1. Планиране, разработване и прилагане на политика за предотвратяване на големи аварии и система за управление на мерките за безопасност.
2. Планирано и системно идентифициране на опасностите от големи аварии и предприемане на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване на последствията от тях за хората и околната среда.
3. Включване на мерки за осигуряване на безопасност и надеждност при проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на всяка инсталация, складово и/или производствено съоръжение и инфраструктура в предприятието, при експлоатацията на които е възможно възникването на голяма авария.
4. Изготвяне на авариен план за предприятието и изготвяне на информация, която операторът предоставя на компетентните органи за изготвяне на външен авариен план.
5. Предоставяне на информация, позволяваща на съответния орган в рамките на неговата компетентност да изпълни задълженията си по чл. 103а ЗООС.
6. Предоставяне на изчерпателен и актуален списък на опасните химични вещества в предприятието.
Докладът за безопасност съдържа:
I. Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, изготвен съгласно приложение № 3.
II. Информация за:
1. Околната среда в района на предприятието:
а) описание на предприятието и околната му среда, включително географското му местоположение, метеорологични, геоложки, хидрографски условия, предмета на дейност и ако е необходимо, историята му;
б) идентифициране и описание на съоръженията, процесите и дейностите, при които е възможно възникването на голяма авария;
в) описание на местата в предприятието, където е възможно възникването на голяма авария, включително схема/карта на територията на предприятието и/или съоръжението с обозначение на тези места.
2. Описание на съоръжения, процеси и дейности:
а) описание на основните дейности, вещества/продукти, които са важни за безопасната експлоатация или са източници на риск от големи аварии, и условията, при които е възможно възникването на големи аварии, с описание на планираните мерки за предотвратяването им;
б) описание на процесите и по-специално на етапите на протичане на процесите;
в) актуализиран списък на опасните химични вещества, който съдържа:
аа) химично наименование, CAS №, ЕС №, наименование по IUPAC;
бб) капацитет на съоръженията и максималното количество, което е налично или се очаква да бъде налично;
вв) физични, химични, токсикологични свойства и категория/и на опасност (стандартни фрази на риска), както и описание на преките и/или косвените опасни ефекти за човека и околната среда;
гг) физични и химични свойства при нормални условия на употреба или при предвидими аварийни ситуации.
3. Идентификация и оценка на риска от големи аварии и превантивни мерки:
3.1. Подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и вероятността за възникването им или условията, при които е възможно да възникнат, и описание на факторите във или извън предприятието, които могат да доведат до осъществяването на тези сценарии;
3.2. Оценка на размера и тежестта на последствията от идентифицираните големи аварии, включително карти, изображения или еквивалентни описания, където е уместно, показващи зоните, които ще бъдат засегнати при такива аварии, възникнали в предприятието, при спазване на изискването за опазване на конфиденциалността на информацията по чл. 20, ал. 1 и чл. 110, ал. 4, 5 и 7 ЗООС;
3.3. Описание на техническите параметри и на оборудването, използвано за безопасната експлоатация на съоръженията.
4. Мерки и средства за ограничаване на последствията от големи аварии:
4.1. Описание на оборудването, инсталирано с цел ограничаване на последствията от голяма авария;
4.2. Организация и описание на мерките за предупреждение, алармиране и информиране в случай на авария, както и на мерките по локализиране и ограничаване на последствията;
4.3. Описание на наличните сили и средства (във и извън предприятието), необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
4.4. Резюме на информацията по т. 4.1, 4.2 и 4.3, необходима за изготвянето на авариен план на предприятието.
III. Информация за създадената организация за спазване на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност.
IV. Информация за физическите и/или юридическите лица, участвали в изготвянето на ДБ, съдържаща: име, адрес, телефон, факс и електронна поща.


Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1 и 2


Форма и съдържание на публичния регистър по чл. 114, ал. 1 ЗООС
 
  Дата на последната
  актуализация на
  регистъра
   
№ по ред Име, адрес и идентификационен номер на оператора на ПСВРП Име, адрес, включително ЕКНМ съгласно ЕКАТТЕ, и идентификационен номер на ПСВРП (ако се различават от тези на оператора) Номер и дата на издаване на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС Номер и дата на издаване на решение за преразглеждане и последващо изменение на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС, включително за отмяна по чл. 105 ЗООС
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         


Приложение № 7 към чл. 10, ал. 1


Форма и съдържание на уведомление за планирани изменения по чл. 116б, ал. 1 ЗООС или за актуализиране на доклада за безопасност и/или аварийния план на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП) по чл. 116в, ал. 3 ЗООС
 
Име и адрес на оператора:
Идентификационен номер:
Телефон, факс, електронна поща:
 
Име на предприятието:
Адрес на предприятието:
Единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на предприятието:
Идентификационен номер (ако е различен от този на оператора):
№ на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение:
 
Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието:
Име:
Длъжност:
Телефон, факс, електронна поща:
Причина за подаване на уведомлението:
Планирани изменения в ПСВРП съгласно чл. 116б, ал. 1 ЗООС ....... Да/Не
Актуализация на документите по чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС съгласно чл. 116в ЗООС ....................... Да/Не
Описание на планираните промени или причините за актуализация на промените в документите по чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС
 
Приложени документи:
Информация за планираните изменения Да/Не
Доклад за безопасност Да/Не
Авариен план на предприятието Да/Не
 
Дата:
Подпис:
(печат)
 


Приложение № 8 към чл. 11


Форма и съдържание на заявление по чл. 116г, ал. 2 ЗООС за преразглеждане и последващо изменение на разрешително по чл. 104 ЗООС
 
Име и адрес на оператора:
Идентификационен номер:
Телефон, факс, електронна поща:
 
Име на предприятието:
Адрес на предприятието:
Единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на предприятието:
 
Идентификационен номер (ако е различен от този на оператора):
№ на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение:
 
Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието:
Име:
Длъжност:
Телефон, факс, електронна поща:
Причина за подаване на заявлението:
Планирани изменения в ПСВРП съгласно чл. 116б, ал. 1 ЗООС ........................................................................................................................................................................................................
Да/Не
Актуализация на документите по чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС съгласно чл. 116в ЗООС .................................................................................................................................................................................
Да/Не
Приложени документи:  
Доклад за безопасност Да/Не
Авариен план на предприятието Да/Не
 
Дата:
Подпис:
(печат)
 


Приложение № 9 към чл. 16, ал. 2


Минимални изисквания към съдържанието на информацията за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария по чл. 116а, ал. 5 ЗООС
 
Информацията за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария съдържа:
1. Име на оператора и адрес на предприятието.
2. Име и длъжност на лицето, изготвило информацията.
3. Номер на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС.
4. Кратко описание на дейностите в предприятието.
5. Наименования и/или категория на опасност на химичните вещества и смеси по приложение № 3 към
чл. 103, ал. 1 ЗООС, които са налични в предприятието и които могат да причинят голяма авария.
6. Кратко описание на възможните сценарии на големи аварии и на потенциалното им въздействие върху засегнатата общественост и околната среда.
7. Начина на оповестяване, алармиране и информиране на населението в случай на голяма авария.
8. Адекватна информация за начините на поведение и действията, които населението следва да предприеме в случай на голяма авария.
9. Информация за начина на достъп до документите по чл. 116а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗООС.
10. Потвърждение, че операторът е изготвил авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване с последиците от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община.
11. Информация за външния авариен план, включваща указания за следване на инструкциите на органите за защита при бедствия по време на авария, както и мерките, начина на взаимодействие и действията, които трябва да се предприемат за ликвидиране на последиците от нея.
12. Подробности къде може да бъде получена допълнителна информация.
 


Приложение № 10 към чл. 19, т. 8


Форма и съдържание на доклад от извършена проверка до министъра на околната среда и водите
 
1. Данни за проверката:
а) дата на проверката;
б) председател на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС;
в) членове на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС;
г) наличие на декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 20, т. 1 от наредбата;
д) информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата;
е) информация за проведена подготовка за извършване на проверката;
ж) дата на последна проверка;
з) обхват на проверката.
2. Данни за оператора и предприятието:
а) име и адрес на оператора;
б) име и адрес на предприятието (ако са различни от тези на оператора);
в) номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение (за ПСВРП);
г) предмет на дейност на предприятието;
д) длъжностни лица от предприятието, присъствали на проверката.
3. Констатирани факти и обстоятелства по време на проверката:
а) изпълнение на предишни предписания;
б) изпълнение на условия в разрешителното (за ПСВРП);
в) констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието.
4. Заключения:
а) анализ на съответствието на предприятието с нормативните изисквания по аспекти (ДППГА, ДБ, аварийно планиране и др.);
б) идентифицирани нарушения;
в) приоритет за последващи проверки.
5. Последващ контрол и коригиращи мерки:
а) издадени предписания, срок и отговорник за изпълнението им, срок и отговорник за проверка на изпълнението;
б) издадени актове за установяване на административно нарушение;
в) наложени принудителни административни мерки.
Приложени документи:
Констативен протокол от проверката Да/Не
Актове за установяване на административно нарушение Да/Не
Заповед за налагане на принудителна административна мярка Да/Не
Попълнени въпросници за проверка Да/Не
 
Дата:
Подпис:
 


Приложение № 11 към чл. 22, ал. 2


Форма и съдържание на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 ЗООС
 
УТВЪРДИЛ:
Министър на околната среда и водите
 
ГОДИШЕН ПЛАН
за контролната дейност на комисия по чл. 157а, ал. 4, т. 1 ЗООС -
област ............................................... - ............... г.
 
Наименование Номер на раз- Класификация на обекта Период на Забележки
  на обекта решителното (за ПВРСП) висок рисков потенциал нисък рисков потенциал планирана проверка  
1 2 3 4 5 6 7
             
             
 
Председател на комисия: ..............
(подпис)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума