Logo Сряда, 24 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Приета с Решение № 4 на СОС по Протокол № 36 от 13.01.2005 г.; изм. и доп. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.; изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.; изм. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.; изм. и доп. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. и доп. - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. с Решение № 2451 от 12.04.2018 г. на адм. съд София-град по адм.д. № 13292/2017 г., изм. с Решение № 3645 от 01.06.2018 г. по адм. д. № 5967/2017 г. на Адм. съд - София-град, изм. и доп. с Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. с Решение № 6038 от 22.04.2019 г. по адм. д. № 14058/2017 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г., изм. с Решение № 6031 от 26.05.2020 г. по адм. д. № 10368/2018 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г.


Публикувана: https://sofia.obshtini.bg/doc/2416093

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) С тази наредба се уреждат реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (СО). Целта на наредбата е да осигури защита на потребителите и условия за лоялна конкуренция, както и опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

Чл. 2. (Изм. и доп. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) С наредбата се въвежда:
1. (изм. и доп. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) регламент за работно време на стационарни обекти и за търговия на открито в имоти частна собственост;
2. (изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) разрешителен режим за ползване на място и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти;
3. (нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) разрешителен режим за ползване на място - общинска собственост, за поставяне на фирмени информационно-указателни табели и фирмени тотеми.


Чл. 3. (1) Обектите по чл. 2, т. 1 са:
1. обекти за търговия с хранителни стоки;
2. обекти за търговия с нехранителни стоки;
3. заведения за хранене и развлечения;
4. обекти за комунални и други услуги;
5. хотели и други места за настаняване.
(2) (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Не е предмет на тази наредба търговската дейност, извършвана от сергии и превозни средства, регламентирана в Наредбата за пазарите на територията на СО.

Глава втора.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Раздел I.
Ред и условия за заявяване на работно време на стационарни търговски обекти (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.)


Чл. 4. (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта в районната администрация по местонахождението му.
(2) Заявлението за работно време на обекта (по образец) в 2 екземпляра се подава до кмета на района със започване дейността на обекта.
(3) В заявлението се посочва:
- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
- вид на търговския обект;
- адрес на търговския обект;
- трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;
- (изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;
- номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекти в които се упражняват занаяти;
- обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;
- обектът отстои/не отстои на повече от 30 метра от жилищна сграда.
(4) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Търговецът заявява работно време и часове за зареждане. При необходимост представя съгласувана от главния архитект на Столична община схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.


Чл. 4а. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) За търговски обект в урбанизирани територии търговецът предлага работно време и часове за зареждане в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч.
(2) За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч.
(3) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 1 или ал. 2, като в този случай следва да представи протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50% + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.
(4) При непредставяне на документите по ал. 3 за работно време на обектите по ал. 1 се счита времето, определено в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч., а за обектите по ал. 2 - в рамките от 06.00 ч. до 22.00 ч., като същото се вписва в информационния масив по чл. 7.


Чл. 4б. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) По искане на търговеца, за определен ден, кметът на района със заповед може да удължи, определеното в заявлението работно време.
(2) Кметът на района може със заповед едностранно да промени работното време, ако в рамките на една година са констатирани:
1. (изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална здравна инспекция (РЗИ);
2. (изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинската администрация или от органите на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).


Чл. 4в. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Не се допуска експлоатация на маси и столове за консумация на открито пред обекти:
1. по чл. 4а, ал. 1 преди 07.00 ч. и след 23.00 ч.
2. по чл. 4а, ал. 2 преди 07.00 ч. и след 22.00 ч.


Чл. 5. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) След подаване на заявлението за работно време на търговския обект, длъжностно лице, упълномощено от кмета на района извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган, включително документ за въвеждане в експлоатация на сградата или преместваемия обект.
(2) При съответствие на заявените с установените от длъжностното лице данни, заявлението се заверява от кмета на района или упълномощено от него лице и се вписва в информационен масив "Търговски обекти", като един екземпляр се връща на търговеца.
(3) Търговецът може да приложи към заявлението за работно време, копия от следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
2. (изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;
3. удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица;
4. карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица.
(4) Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив "Търговски обекти" се извършва в случаите по ал. 1 в едномесечен срок, а по ал. 3 - в 7 (седем) дневен срок от подаването му.
(5) При промяна на обстоятелствата по чл. 4, ал. 3 и/или ал. 4, търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира кмета на района по реда на чл. 4, ал. 2. Вписването се извършва съобразно чл. 5, ал. 1 - ал. 4.


Чл. 5а. (Нов - Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., отм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.)

Чл. 6. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) При необходимост, кметът на района дава задължителни писмени указания, свързани с прилагане на императивни нормативни разпоредби за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.
(2) Информация за постъпилите заявления се предоставя на техническата служба на района за установяване законността на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.


Чл. 7. (Изм. и доп. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) Информационният масив "Търговски обекти" съдържа:
- входящ номер на заявлението;
- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
- седалище и адрес на управление на търговеца;
- трите имена на лицето, представляващо търговеца;
- вид на търговския обект;
- адрес на търговския обект;
- име и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;
- работно време и часове за зареждане.
(2) В случаите по чл. 4б, ал. 2 за работно време на обекта в информационния масив се вписва времето, определено със заповедта на кмета на района.
(3) По преценка на кмета на района могат да се вписват и други обстоятелства.
(4) Документите по чл. 4а, ал. 3 и чл. 5 се съхраняват от длъжностното лице, което води информационния масив.


Чл. 8. (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Завереното заявление за работно време на търговския обект се съхранява в обекта.


Чл. 8а. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)

Раздел II.
Общи изисквания при извършване на търговска дейност в стационарен обект


Чл. 9. (1) На видно място в близост до входа на обекта задължително се поставя постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца.
(2) (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Надписът по ал. 1 съдържа фирмата и адреса на управление на търговеца, работно време на търговския обект, името и фамилията на лицето отговорно за обекта.
(3) На витрината на обекта могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието му, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.
(4) Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, фирмен знак (лого).
(5) (Нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.
(6) (Нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Обявеното работно време е задължително за търговеца.


Чл. 10. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.
(2) Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и ако е необходимо указания за употреба.
(3) Информацията, съдържаща се в етикета трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.
(4) Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация дадена от производителя или вносителя, ако с това свое действие ще подведе потребителя.


Чл. 11. Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл. 10, ал. 2 по друг подходящ начин.


Чл. 11а. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) Всеки търговец предварително поставя на видно място, в непосредствена близост до стоката нейната цена.
(2) Цената на стоката трябва да бъде посочена в левове за съответната мерна единица или за брой.
(3) Всеки търговец, който предлага услуги на потребителите е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект.
(4) Обявените цени по ал. 1 и ал. 3 трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.


Чл. 12. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) Лицата, осъществяващи хотелиерство са длъжни:
1. Да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая.
2. Да обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение.
3. Да обявяват цените задължително и в левове.
(2) В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи на български език, които трябва да бъдат предоставяни на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.


Чл. 13. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) За извършената продажба търговецът е длъжен да издава документ, който да съдържа данни за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената.


Чл. 14. Търговецът е длъжен да държи на разположение на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на дейност:
1. (изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) заявление за работно време на търговския обект;
2. (отм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
3. (отм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.)
4. регистрация за извършване на туристическа и туроператорска агентска дейност;
5. удостоверение за категория на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 3 и т. 5, съгласно Закона за туризма;
6. копие от документа за произхода на стоките;
7. (изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., отм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
8. (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
9. (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект схема по чл. 28б и документ за платена такса.
10. документи изискуеми от специални нормативни актове, лицензи, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност.


Чл. 15. Търговецът е длъжен да предоставя на потребителя търговска гаранция в писмена форма при спазване изискванията на Закона за защита на потребителите при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.


Чл. 16. (1) Търговецът е длъжен да осигури указания за употреба на  български език при продажбата на стоки, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоки съдържащи опасни вещества или стоки, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност.
(2) Указанията за употреба на стоките съдържат информация, необходима на потребителите за правилното и безопасното използване и инсталиране, свързване, поддръжка или съхраняване на стоките. При необходимост указанията за употреба съдържат списък на съставните части и детайли на стоката.


Чл. 17. (1) На територията на СО се забранява:
1. (изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
2. продажба на стоки с неустановен произход и на стоки, неотговарящи на изискванията на чл. 16, ал. 1;
3. продажба и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години;
4. (изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) достъпът на лица до 18 години, без родител или без придружител - надлежно упълномощено пълнолетно дееспособно лице, в питейни заведения, кафенета, дискотеки, обекти за обществено хранене, игрални и компютърни зали след 22.00 ч.;
5. продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и здравни заведения;
6. продажба на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения;
7. ползване на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на стоки и амбалаж;
8. изстудяване на напитки и други стоки с течаща питейна вода;
9. разполагане на търговски обекти на територията на зелената система на СО, с изключение на предвидените в подробния устройствен план;
10. (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) разполагането на озвучителни системи извън търговските обекти в жилищни сгради и озвучаване на пространството около тях в периода от 22.00 ч. до 08.00 ч.
(2) При провеждане на масови, обществени и спортни прояви, при необходимост, кмета на СО определя зони и часови граници, в които не се разрешава продажбата на алкохолни напитки.


Чл. 18. Лицата, упражняващи търговска дейност в обекти на територията на СО, са длъжни:
1. да поддържат чистотата в обекта и прилежащата му територия;
2. да следят за спазването на обществения ред в обекта, като при необходимост информират компетентните органи;
3. в обекти с нощен режим на работа да осигуряват шумозаглушителна изолация;
4. да спазват останалите нормативни актове имащи отношение към извършваната дейност.

Глава трета.
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРНИ ОБЕКТИ (ОТМ., НОВА - РЕШЕНИЕ № 676 ПО ПРОТОКОЛ № 24 ОТ 13.11.2008 Г.)

Раздел I.
Търговия на открито върху терени общинска собственост


Чл. 19. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Търговия на открито е търговия на дребно върху терени общинска собственост - паркове, тротоари, площади, улични платна и други.


Чл. 20. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) На територията на Столична община не могат да бъдат предмет на търговия на открито:
1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
2. лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;
3. петролни продукти и дериватите им;
4. вино и спиртни напитки;
5. промишлени стоки;
6. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
(2) Разпоредбите на чл. 17, ал. 1, т. 1, 2, 7, 8 и 9 се прилагат и за търговската дейност по чл. 19.


Чл. 21. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Зоните, в които не може да се извършва търговия на открито се определят с нормативен акт на Столичен общински съвет.


Чл. 22. (1) (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., предишен текст на чл. 22, доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., отм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.)
(2) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., отм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.)
(3) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) Разрешителният режим и техническите правила за разполагане на съоръженията за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост се определят в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., отм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.)


Чл. 22а. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) Лицата, на които е издадено разрешение по Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, извършват търговия на открито в часовете от 08.00 ч. до 21.00 ч. и задължително отстраняват съоръженията от терените - общинска собственост в останалото време.

Чл. 23. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) Търговия на открито се извършва въз основа на разрешение за ползване на място, издадено по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.


Чл. 24. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., отм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.)


Чл. 25. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., отм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.)


Чл. 26. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) При извършване на търговия по чл. 19, търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:
1. (изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) разрешение за ползване на място;
2. копие от документа за произход на стоките;
3. (отм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
4. документи, изискуеми от други нормативни актове;
5. (нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) копие от документ за платена такса за ползване на място.


Чл. 26а. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Разпоредбите на Глава Втора, Раздел ІІ се прилагат съответно и при извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост.


Чл. 27. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) При провеждане на обществени, спортни и други мероприятия с общоградски характер, кметът на Столична община издава разрешение за ползване на място за извършване на търговска и/или друга дейност на открито по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Раздел II.
Ред и условия за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни обекти


Чл. 28. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) Пред стационарни търговски обекти, върху терени общинска собственост могат да бъдат разполагани подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска дейност.
(2) Подвижни съоръжения по смисъла на ал. 1 са:
1. маси и столове за консумация на открито;
2. хладилни витрини;
3. щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба в търговския обект стоки.
(3) От съоръженията по ал. 2 не може да се извършва самостоятелна търговска дейност.
(4) Не могат да бъдат предмет на излагане по ал. 2, т. 3 стоките, изброени в чл. 20, ал. 1 от тази наредба.
(5) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Захранването с електрическа енергия на съоръженията по ал. 2 може да се извършва само от обекта, пред който са поставени и следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания относно захранването с оглед запазване живота и здравето на гражданите.


Чл. 28а. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Разполагането на подвижни съоръжения по чл. 28, ал. 2 се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на района, на територията на който ще се извършва дейността.


Чл. 28б. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти се изготвя индивидуална схема указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни и имотни граници и други специфични изисквания.
(2) (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Когато за разполагане на съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 се предвижда поставянето на подиуми и на ограждащи декоративни елементи - кашпи, съдове за озеленяване, декоративно осветление, предпазни елементи и други, същите се отразяват в схемата по ал. 1, като задължително се указва тяхното точно разположение. Схемата по ал. 1 се поставя на видно място в търговския обект.
(3) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) По изключение, площта за разполагане на съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1, може да бъде покрита с конзолно закрепени за фасадата на търговския обект тенти или чадъри на собствена конструкция и/или оградена с ветробрани от винил или стъкло с или без кашпи с озеленяване, въз основа на одобрена схема. Схемата се съгласува предварително от кмета на съответния район.
(4) (Предишна ал. 2 - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., предишна ал. 3, доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Схемата по ал. 1 се съгласува с Дирекция "Транспорт" на Столична община за съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 2 и т. 3, а за съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 - и с Отдел "Пътна полиция" при СДВР. Схемите се публикуват на интернет страницата на Направление "Архитектура и градоустройство" при СО и се изпращат за сведение на кмета на съответния район, на чиято територия се извършва дейността. Същата се одобрява от главния архитект на Столична община.
(5) (Нова - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., предишна ал. 4 - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Търговецът е длъжен да ползва мястото, съобразно одобрената схема.
(6) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За съоръженията по ал. 2 и 3 и тези по чл. 28, ал. 2, т. 3 се одобрява индивидуален проект от главния архитект на Столична община.
(7) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Индивидуалните проекти по ал. 6 се изготвят при спазване изискванията в Приложение с технически стандарти и правила, одобрено от Столичния общински съвет към Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, с която се уреждат техническите изисквания към съоръженията по чл. 28, ал. 1.

Чл. 28в. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) Разрешение се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия се извършва дейността.
(2) (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В заявлението по ал. 1 се посочва номера на завереното заявление за работно време на търговския обект, пред който ще се разполагат подвижни съоръжения и се прилага индивидуална схема по чл. 28б и индивидуалния проект, одобрен от главния архитект на Столична община, когато такъв се изисква по наредбата.


Чл. 28г. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект се издава за срок до 6 (шест) месеца.
(2) В разрешението задължително се посочват следните данни:
1. търговецът;
2. (изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл. 4;
3. точен адрес;
4. вид на съоръжението, в съответствие с чл. 28, ал. 2 и заемана площ;
5. срок на разрешението;
6. стокова специализация;
7. работно време;

Раздел III.
Общи изисквания


Чл. 28д. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Разрешенията по чл. 23 и чл. 28а по опис се представят до 23-то число на предходния месец в Столична община - Дирекция "Икономика и търговска дейност".
(2) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., доп. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) Дирекция "Икономика и търговска дейност" извършва проверка на разрешенията по чл. 28а и съответствието им с изискванията на настоящата наредба и ги заверява. Заверените разрешения се връщат в районите до 1-во число на текущия месец.
(3) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Описи на заверените разрешения се съхраняват в Столична община - Дирекция "Икономика и търговска дейност".
(4) Разрешения без заверка от Столична община се считат за невалидни и подлежат на изземване от контролните органи при проверка.


Чл. 28е. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) Издадените разрешения по чл. 28а и разрешенията по чл. 36г, ал. 1 от НПОРИМДЕРДТСО и данните в тях се вписват в регистри от упълномощено със заповед на кмета на района длъжностно лице.


Чл. 29. (1) (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., предишен текст на чл. 29 - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.) За разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти се заплаща такса по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
(2) (Нова - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Когато търговецът е заплатил такса по реда на т. 1б, изречение второ от Приложение № 1 от приложения към Глава Втора от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, но не е поставил предвидените в схемата по чл. 28б, ал. 2 ограждащи декоративни елементи, същият дължи доплащане за предвидената за тях площ, за целия посочен в разрешението период.


Чл. 30. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Органът, издал разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито или за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти може да го прекрати:
1. (отм. - Решение № 5283 от 22.08.2017 г. по адм. д. № 6909/2016 г. на Административен съд - София-град, оставено в сила с Решение № 6038 от 22.04.2019 г. по адм. д. № 14058/2017 г. на ВАС)
2. когато мястото не се използва, в съответствие с издаденото разрешение;
3. когато мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;
4. когато обществени нужди налагат това;
5. по искане на лицето, на което е издадено.
(2) Искането по ал. 1, т. 5 се подава до кмета на съответния район не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване.
(3) Прекратяването се вписва в съответния регистър по чл. 28е и за това обстоятелство се информира Дирекция "Икономика и търговска дейност".

Глава четвърта.
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ (ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 501 ПО ПРОТОКОЛ № 45 ОТ 29.07.2009 Г.)


Чл. 31. (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) При упражняване на търговска дейност на открито в имоти частна собственост търговците (физически и юридически лица) заявяват работно време в районната администрация по местонахождение на имота.
(2) Заявлението по ал. 1 (по образец) в два екземпляра се подава до кмета на района при започване на дейността.
(3) В заявлението се посочват следните данни:
- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
- лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца;
- точен адрес, вид и площ на съоръжението;
- вида на стоките, с които ще се търгува;
- работно време.
(4) След подаване на заявлението, длъжностно лице, упълномощено от кмета на района извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.
(5) Търговецът може да приложи към заявлението копия от следните документи:
- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
- други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.
(6) Когато заявителят е земеделски производител, към заявлението се прилагат копия от:
- анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;
- регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;
- други документи, на които лицето се позовава.


Чл. 32. (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) Заявлението за работно време се заверява и се вписва в информационен масив "Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост" от упълномощено от кмета на района длъжностно лице в едномесечен срок за случаите по чл. 31, ал. 4, а в случаите по чл. 31, ал. 5 и ал. 6 - в 7 (седем) дневен срок от подаването му. Екземпляр от завереното заявление се предоставя на заявителя.
(2) Търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:
1. заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост;
2. копие от документа за произход на стоките;
3. (отм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
4. документи изискуеми от други нормативни актове.
(3) При промяна на обстоятелствата по чл. 31, ал. 3, търговецът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването им да информира кмета на района по реда на чл. 31, ал. 2. Вписването се извършва съобразно чл. 32, ал. 1.


Чл. 33. (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) (1) Работното време за извършване на търговия на открито в имоти частна собственост се определя в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.
(2) Разпоредбите на чл. 4в и на Глава Втора, Раздел II се прилагат съответно и при извършване на търговия на открито в имоти частна собственост.
(3) Не могат да бъдат предмет на търговска дейност на открито в имоти частна собственост:
1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
2. лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;
3. петролни продукти и дериватите им;
4. вино и спиртни напитки;
5. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

Глава пета.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ФИРМЕНИ ТОТЕМИ (НОВА - РЕШЕНИЕ № 495 ПО ПРОТОКОЛ № 86 ОТ 23.07.2015 Г., ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 509 ПО ПРОТОКОЛ № 58 ОТ 26.07.2018 Г.)

Глава пета.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ФИРМЕНИ ТОТЕМИ (НОВА - РЕШЕНИЕ № 495 ПО ПРОТОКОЛ № 86 ОТ 23.07.2015 Г.)

Глава пета.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ФИРМЕНИ ТОТЕМИ

Раздел I.
Ред и условия за ползване на място за поставяне на фирмени информационно-указателни табели (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)


Чл. 33а. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Фирмени информационно-указателни табели се поставят по общински типов проект върху стълбове за улично осветление - общинска собственост, въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на района, на чиято територия се поставят табелите.

Чл. 33б. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Разрешението по чл. 33а се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия се намира обекта, чието местоположение се указва с фирмените информационно-указателни табели.
(2) В заявлението се посочват следните данни:
- фирма/трите имена на физическото лице;
- ЕИК/БУЛСТАТ;
- (доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) брой (не повече от четири) и характеристики на фирмените информационно-указателни табели;
- вид и адрес на обекта/дейността, който/която се указва;
- срок.
(3) Към заявлението се прилагат:
- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ - за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;
- списък на местата за поставяне на фирмени информационно-указателни табели за обекта/дейността с посочване на вида на табелите;
- отбелязано местоположение на всяка фирмена информационно-указателна табела върху извадка от карта на гр. София, съгласно списъка;
- визуализация на всяка фирмена информационно-указателна табела, съгласно списъка;
- текстово и графично съдържание на всяка фирмена информационно-указателна табела - 2 бр.;
- декларация (по образец) за изработване и поставяне на фирмените информационно - указателни табели в съответствие с общинския типов проект.
(4) Когато със заявлението по ал. 1 са посочени места за поставяне на фирмени информационно - указателни табели, находящи се на територията на друг район, заверено копие от документите по ал. 2 и ал. 3 се изпраща служебно на кмета на съответния район за издаване на разрешение по чл. 33а, за което се уведомява заявителя.
(5) В случаите по ал. 4, информация за издадените разрешения за ползване на място се изпраща на кмета на района, на територията на който се намира обекта, чието местоположение се указва с фирмените информационно-указателни табели за осъществяване на контрол по чл. 53, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Чл. 33в. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Разрешение за ползване на място по чл. 33а се издава за срок до 1 (една) година.
(2) В разрешението задължително се посочват следните данни:
- фирма/трите имена на физическото лице;
- ЕИК/БУЛСТАТ;
- брой, местоположение и характеристики на фирмените информационно-указателни табели;
- вид и адрес на обекта/дейността, който/която се указва;
- срок;
- размер на дължимата месечна такса.

Чл. 33г. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Не се издава разрешение за ползване на място, когато подадените документи не отговарят на изискванията по този раздел и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Чл. 33д. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) В обекта, чието местоположение се указва с фирмени информационно-указателни табели задължително се съхранява екземпляр от издаденото/-те разрешение/-я за ползване на място и копия от документите за платена такса за ползване на място.

Чл. 33е. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Органът, издал разрешението за ползване на място по чл. 33а, може да го прекрати (изцяло или частично) или измени:
1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
2. когато мястото не се използва, в съответствие с издаденото разрешение;
3. когато обществени нужди налагат това;
4. по искане на лицето, на което е издадено.
(2) Искането по ал. 1, т. 4 се подава до кмета на района, издал разрешението не по-късно от 14 дни преди датата на прекратяване.
(3) Информация за прекратените, респ. изменени разрешения за ползване на място, издадени в условията на чл. 33б, ал. 4, се изпраща на кмета на района, на територията на който се намира обекта, чието местоположение се указва с фирмените информационно-указателни табели за осъществяване на контрол по чл. 53, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Раздел II.
Ред и условия за ползване на място за поставяне на временни информационни елементи (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Раздел II.
Ред и условия за ползване на място за поставяне на временни информационни елементи (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)


Чл. 33ж. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 33з. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 33и. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 33к. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 33л. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 33м. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Раздел III.
Ред и условия за ползване на място за поставяне на фирмени тотеми (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)


Чл. 33н. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За фирмени тотеми, поставяни по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община върху части от терени общинска собственост се издава разрешение за ползване на място (по образец) от кмета на района, на чиято територия се поставя фирмения тотем.

Чл. 33о. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Разрешението за ползване на място по чл. 33н се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия се поставя фирмения тотем.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на поставяне на фирмения тотем.
(3) В заявлението се посочват следните данни:
- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
- вид и адрес на обекта, който се обозначава;
- дата на поставяне;
- срок.
(4) Към заявлението се прилагат:
- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ - за юридически лица без регистрация в търговския регистър;
- одобрена проектна документация;
- разрешение за поставяне.

Чл. 33п. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Разрешение за ползване на място по чл. 33н се издава за срок до 3 (три) години.
(2) В разрешението задължително се посочват следните данни:
- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
- местоположение, характеристики и заета общинска площ от фирмения тотем, определена съобразно т. 9 от Приложение № 1 на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община;
- вид и адрес на обекта, който се обозначава;
- срок;
- размер на дължимата месечна такса.
(3) Срокът на разрешението за ползване на място по чл. 33н може да бъде продължаван за срока по ал. 1 въз основа на заявление, подадено до кмета на района не по-късно от 1 (един) месец преди изтичане на срока на предходното разрешение.
(4) Общият срок на ползване по ал. 3 не може да надхвърля срока на разрешението за поставяне на фирмения тотем.


Чл. 33р. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) В обекта, чието местоположение се обозначава с фирмения тотем задължително се съхранява екземпляр от издаденото разрешение за ползване на място и копие от документ за платена такса за ползване на място.

Чл. 33с. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Органът, издал разрешението за ползване на място по чл. 33н, може да го прекрати:
1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
2. когато мястото не се използва, в съответствие с издаденото разрешение;
3. когато обществени нужди налагат това;
4. по искане на лицето, на което е издадено.
(2) Искането по ал. 1, т. 4 се подава до кмета на съответния район не по-късно от 14 дни преди датата на прекратяване.
(3) С прекратяване на разрешението по чл. 33н се прекратява действието и на разрешението за поставяне на фирмения тотем и се предприемат действия по премахване на фирмения тотем.

Раздел IV.
Общи изисквания (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)


Чл. 33т. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Елементите по чл. 33а, чл. 33ж и чл. 33н се поставят в съответствие с издадените разрешения по тази глава.

Чл. 33у. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За ползване на място за поставяне на фирмени информационно-указателни табели и фирмени тотеми се заплаща такса по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 33ф. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) (1) Издадените разрешения за ползване на място по чл. 33а и чл. 33н и данните в тях се вписват в информационни масиви от упълномощени от кмета на района длъжностни лица.
(2) В информационния масив на издадените разрешения за ползване на място по чл. 33а се вписва и информацията по чл. 33б, ал. 5 и чл. 33е, ал. 3.
(3) Дирекция "Икономика и търговска дейност" - СО създава и поддържа информационен масив на издадените разрешения за ползване на място по чл. 33ж.

Глава шеста.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ПЕТА - РЕШЕНИЕ № 496 ПО ПРОТОКОЛ № 86 ОТ 23.07.2015 Г.)

Глава пета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 34. (1) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от кмета на СО и кметовете на райони - в рамките на територията на съответния район.
(2) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Проверки се извършват от служители на общинската администрация, упълномощени със заповед от лицата по ал. 1.
(3) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Проверки по спазване разпоредбите на Глава Трета, Глава Четвърта и Глава Пета се извършват и от служители на Столичен инспекторат.
(4) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Проверки по спазване на работното време на стационарните търговски обекти, вписано в съответните информационни масиви и работното време по чл. 4в и чл. 22а се извършват от лицата по ал. 2 и ал. 3 и от служители на Общинска полиция и СДВР.


Чл. 35. (1) (Нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Лицата по чл. 34, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 при осъществяване на контролните си правомощия имат право:
1. на свободен достъп в търговските обекти;
2. да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол;
3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;
4. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) (Нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Лицата по чл. 34, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 са длъжни да:
1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
2. опазват служебната и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й;
3. уведомяват съответния специализиран орган за контрол в случаите, когато смятат, че е налице нарушение на друг нормативен акт;
(3) (Нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 2451 от 12.04.2018 г. на адм. съд София-град по адм.д. № 13292/2017 г.) Наказателните постановления за нарушения на разпоредбите на тази Наредба се издават от лицата по чл. 22, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(4) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 36. (Изм. и доп. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) (1) (Доп. - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За нарушения на разпоредбите на чл. 4, чл. 22а, чл. 23, чл. 28, чл. 28а, чл. 28б и чл. 31, чл. 33а, чл. 33ж и чл. 33н на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 300 до 2000 лв.
(2) (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За нарушения на разпоредбите на чл. 5, ал. 5, чл. 14, чл. 26, чл. 32, ал. 2 и ал. 3, чл. 33д, чл. 33л и чл. 33р на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.
(3) (Изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) При неспазване на работното време, вписано в съответните информационни масиви, респ. регистри и свързано с нарушаване на спокойствието на гражданите, на виновните лица се налага глоба от 300 до 2500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(4) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За нарушения на разпоредбите на чл. 10 и чл. 11 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв.
(5) За нарушения на разпоредбите на чл. 11а и чл. 12 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.
(6) (Доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За нарушения на разпоредбите на чл. 9 и чл. 13 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.
(7) За нарушения на разпоредбите на чл. 15 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв.
(8) За нарушения на разпоредбите на чл. 16 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(9) (Доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За нарушения на разпоредбите на чл. 17, чл. 18, чл. 20 и чл. 33 и чл. 33т на виновните лица се налага глоба от 300 до 2500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(10) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За ползване на поставени без разрешение за ползване на място фирмено информационно-указателна табела и/или фирмен тотем се налага глоба от 100 до 3000 лв. на физически лица, съответно имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. на еднолични търговци и юридически лица.
(11) (Предишна ал. 10 - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За нарушения на тази наредба, извън посочените в тази глава, виновните лица се наказват с глоба, а едноличните търговци и юридически лица - с имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв.
(12) (Предишна ал. 11 - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) При повторно нарушение по тази глава, виновните лица се наказват с глоба, а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в двоен размер.


Чл. 36а. (Нов - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 3645 от 01.06.2018 г. по адм. д. № 5967/2017 г. на Адм. съд - София-град, оставено в сила с Решение № 6031 от 26.05.2020 г. по адм. д. № 10368/2018 г. на ВАС)


Чл. 37. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 38. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Кметът на Столична община изготвя годишни отчети до Столичния общински съвет за извършените проверки, установените нарушения и наложените наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) "Урбанизирани територии" са населените места и селищните образувания.


§ 2. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) "Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията" е удостоверение, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца от датата на подаването му по реда на тази наредба.


§ 3. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) 1. (предишен текст на § 3 - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Услуга" по смисъла на тази наредба е всяка материална дейност, самостоятелно планирана и извършена, предоставена възмездно и предназначена за друго лице - потребител.
Не са услуги по смисъла на тази наредба:
- независимите дейности в научната, литературната, художествената, образователната или педагогическата област;
- независими дейности на лекари, адвокати, нотариуси, съдия-изпълнители, инженери, архитекти, зъболекари и счетоводители;
- самостоятелно планирани и извършени дейности от търговци, за които в специален закон е предвиден лицензионен или регистрационен режим с изключение на тези, за които компетентен орган по издаването на лиценза или за извършване на регистрацията е кметът на Столичната община.
2. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Ветробран" е сглобяем и прозирен елемент от винил или стъкло, който може да бъде поставен с цел защита от вятър и дъжд на маси за консумация на открито.
3. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Търговец" по смисъла на тази наредба е лице по смисъла на § 13, т. 2 от Закона за защита на потребителите.

§ 4. (Нов - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) "Започване на дейността" е 7 (седем) дневния период от датата на заверяване на свидетелството за регистрация на фискално устройство на обекта в Териториалната дирекция на Национална агенция по приходите (НАП).


§ 5. (Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) "Обществена нужда" е необходимост от провеждане на мероприятия от обществена значимост за населението на Столична община, свързана със строителни, ремонтни, стопански, административни и др. дейности, обществена сигурност, обществена безопасност, обществено здраве, опазване на околната среда, опазване на националното, историческото и културното наследство и др.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. До приемане на нормативен акт от Столичен общински съвет по чл. 21 от наредбата кмета на Столична община издава заповед за местата, на които не може да се извършва амбулантна търговия.


§ 2. В срокове регламентирани от Наредбата за преместваемите обекти кметовете на райони актуализират схемите по чл. 23 от наредбата.


§ 3. В 6 (шест) месечен срок от влизане в сила на тази наредба кметовете на райони следва да предприемат необходимите мерки за привеждане на съществуващите съоръжения за амбулантната търговия в съответствие с одобрените от СО - ДАГ типови проекти.§ 4. (Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) Контролът по спазването на чл. 12 от тази наредба се осъществява от лица, упълномощени по реда на Закона за туризма.


§ 4а. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) При подаване на документи по чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 24, ал. 2 и чл. 31, ал. 4, т. 1 от тази наредба, търговците, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани по реда на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за Търговския регистър, вместо актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, прилагат удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.


§ 4б. (Нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) За търговските обекти по Глава Втора, Раздел І от наредбата, вписани в информационен масив "Търговски обекти" по досегашния ред, с работно време извън рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч., лицата по чл. 4, ал. 1 в 6-месечен срок от влизане в сила на измененията на наредбата следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 4а.


§ 5. Указания по тълкуване и прилагане на наредбата се дават от кмета на Столична община.


§ 6. Тази наредба отменя Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община, приета с решение № 2 по протокол № 27 от 27.07.2001 г.


§ 7. Лицата регистрирани по реда на чл. 3 от отменената Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община запазват правата си до промяна на вписаните в регистъра обстоятелства.


§ 8. Кметовете на райони осигуряват съхранение на създадените регистри по чл. 10, ал. 2 от отменената наредба.


§ 9. В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба, лицата извършващи търговия с алкохол и спиртни напитка уведомяват писмено за това районната администрация по местонахождение на обекта.


§ 10. Настоящата наредба и приложенията към нея се довеждат до знанието на населението чрез публикуване в сайта на Столична община и Столичен общински съвет.


§ 11. (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 72 и чл. 80 от Закона за местните данъци и такси.


§ 12. Наредбата е приета от Столичен общински съвет с решение № 4 по протокол № 36 от 13.01.2005 г.


§ 13. (Нов - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) До влизане в сила на нормативен акт на Столичен общински съвет по чл. 21 от Наредбата, кметът на Столична община, издава заповед за местата общинска собственост, върху които не може да се извършва търговия на открито.


§ 14. (Нов - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) При подаване на документи по чл. 5, ал. 3, т. 1, чл. 24, ал. 4 и чл. 31, ал. 5 от тази наредба, търговците, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани по реда на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за Търговския регистър, вместо актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, прилагат удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.


§ 15. (Нов - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Издадените Удостоверения за регистрация по реда на чл. 3 от отменената Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община и Уведомленията по чл. 4 и чл. 31 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г. на СОС, които отговарят на изискванията на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО запазват правата си до промяна на вписаните в регистъра, респ. информационния масив обстоятелства.


§ 16. (Нов - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., отм. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.)


§ 16а. (Нов - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) Заеманата площ по смисъла на чл. 28б от настоящата наредба представлява площта на най-големия правоъгълен контур, ограждащ съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1. Ъглите на контура задължително се обозначават на място от търговеца с жълта боя.


§ 17. (Нов - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., отм. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 717 по Рротокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 06.11.2014 г.)

§ 11. Чл. 34. ал. 1, чл. 52, ал. 4, чл. 55, ал. 8, чл. 57, ал. 2, чл. 76, ал. 3, чл. 84, § 7 и § 8 влиза в сила на 01 март 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

§ 23. Издадените разрешения за извършване на информационна дейност върху имоти общинска собственост чрез поставени фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ) по реда на отменената с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06. 11. 2014 г. на СОС Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община запазват действието си до изтичане на указания в тях срок.


§ 24. Започнатите и неприключили производства по издаване на разрешения за извършване на информационна дейност върху имоти - общинска собственост чрез поставени фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ) се довършват по реда, установен в настоящата наредба.

§ 25. В 6 (шест) месечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, кметовете на райони следва да предприемат необходимите действия за установяване на поставени фирмени тотеми върху части от терени общинска собственост и привеждането им в съответствие с разпоредбите на Раздел III на Глава Пета.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

§ 13. До 31.12.2020 г. са валидни както отменените, така и новите образци по чл. 33б, ал. 1 и по чл. 33о.


РЕШЕНИЕ № 476 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 07.07.2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


ОБРАЗЦИ КЪМ НАРЕДБАТА

(Изм. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

(Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. и доп. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

Образец

Вх. № ....../....... г.

ДО

КМЕТА НА РАЙОН

"........................"

ЗАЯВЛЕНИЕ

за работно време на стационарен търговски обект

............................................................................................................................................................................

(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ)

............................................................................................................................................................................

(вид на търговския обект)

............................................................................................................................................................................

(адрес на търговския обект)

............................................................................................................................................................................

(работно време)

............................................................................................................................................................................

(часове за зареждане)

............................................................................................................................................................................

(трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект)

............................................................................................................................................................................

(номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните - за обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от наредбата)

............................................................................................................................................................................

(номер на удостоверението за вписване в регистъра по Закона за занаятите и номер на майсторското свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти)

Обектът се намира /не се намира/ в жилищна сграда.

Обектът отстои /не отстои/ на повече от 30 метра от жилищна сграда.

Вярното се подчертава

Приложени копия от документи, съгласно чл. 5, ал. 3 от наредбата:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Подпис:

/име, фамилия на управителя, печат/

Попълва се от районната администрация:

Осигурени служебно документи:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Съгласувано работно време: ............................................................................................................................................................................

Заявлението е вписано под № ..................../....................... в информационен масив "Търговски обекти" на район "..................."

Кмет на район "...........................":

/подпис, печат/
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Отм., нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.)ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г., в сила от 15.01.2023 г.)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Отм., нов - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

 

Образец

Вх. № ..................... / ........................... г.

ДО

КМЕТА НА РАЙОН

"........................."

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

от ...................................................................................................................................................

(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ)

Уважаеми Господин (жо) ............................,

Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения върху терен общинска собственост пред стопанисвания от мен стационарен търговски обект за срок от .................... до ............... 20 ..... г. (до 6 месеца)

1. Точен адрес на обекта ..............................................................................................................

2. Вид на стационарния обект, номер на заявлението по чл. 4 .....................................................................................................................................................

3. Вид на съоръжението ..............................................................................................................

4. Заемана площ - общо ........................................ кв.м.

5. Площ за поставяне на ограждащи декоративни елементи - .................... кв.м.

(при разполагане маси и столове за консумация на открито)

6. Стокова специализация ...........................................................................................................

7. Работно време на съоръженията .............................................................................................

(в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.)

Прилагам следните документи:

Индивидуална схема по чл. 286 от НРУИТДТСО

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ЗАБЕЛЕЖКА: Точка 5 се попълва, при искане за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на маси и столове за консумация на открито пред стационарни обекти. Посочената в т. 5 площ е част от площта по т. 4.

Подпис:

/име, фамилия на управителя, печат/РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Отм., нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Образец по чл. 28а

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН ".............."

 

РАЗРЕШЕНИЕ

за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

№ ................/....................

 

Със срок от .............. до ............ 20 .......... г.

 

...................................................................................................................................................................

(точен адрес)

...................................................................................................................................................................

(вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл. 4)

...................................................................................................................................................................

(вид на съоръжението и заемана площ - общо в кв.м.)

...................................................................................................................................................................

(площ за поставяне на ограждащи декоративни елементи - в кв.м. при разполагане маси и столове за консумация на открито)

...................................................................................................................................................................

(стокова специализация)

...................................................................................................................................................................

(фирма)

...................................................................................................................................................................

(работно време)

 

Таксата за ползване на място в размер на: ............. лв. (............................... лв.) на месец, се заплаща в касата на Район "................................" или по сметка: (в платежното нареждане се записва като основание: изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец - авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Настоящото разрешение се прекратява:

1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;

2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;

3. когато мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;

4. когато обществени нужди налагат това.

Настоящото разрешение може да бъде прекратено предсрочно по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по - късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ДИРЕКТОР:

КМЕТ НА РАЙОН "..................."

/подпис, печат/

/подпис, печат/
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО В ИМОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ


Образец

Вх. № ..................... / ........................... г.

 

ДО

КМЕТА НА РАЙОН

"........................."

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост

 

..........................................................................................................................................................

(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/ на търговеца или трите имена на физическото лице - производител)

..........................................................................................................................................................

(трите имена и телефон на лицето, което извършва търговска дейност от името на търговеца/ производителя)

..........................................................................................................................................................

(точен адрес, вид и площ на съоръжението) (вид на стоките с които се търгува) (работно време)

 

Приложени копия от документи, съгласно чл. 31, ал. 5 или ал. 6 от наредбата:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

 

Подпис:

/име, фамилия на управителя, печат/

 

Попълва се от районната администрация:

Осигурени служебно документи:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Съгласувано работно време: ..........................................................................................................................................................

Заявлението е вписано под № ........../..................... в информационен масив "Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост" на район "................................".

 

Кмет на район ".............................":

/подпис, печат/

 


РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ (ФИУТ)

(Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Образец по чл. 33а

 

РАЗРЕШЕНИЕ

за ползване на място чрез поставяне на фирмени

информационно-указателни табели (ФИУТ)

Изх. № ........../................

 

 

Във връзка със заявление вх. № .......... от ............................ г. , на основание чл. 52, ал. 3 от

Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално- декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО); чл. 33а от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община; чл. 30, т. 6 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и т. 6 на Приложение № 1 към същата, разрешавам на ............................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ ......................................, със седалище и адрес на управление: ..........................., тел: ..................................., представлявано от ................................................................................., да постави за срок от ........................... (.......................), считано от ............... - ............. брой/я

фирмена/и информационно-указателна/и табела/и (ФИУТ) по общински типов проект (с размер ................ / ............... м., с обща информационна площ ..................... кв.м. , указваща/и местоположението на ..............................................., находящ се: ...............................................).

                                              /вид на обекта/                                           /адрес на обекта/

ФИУТ се поставя/т върху предоставено/и от Столична община място/места, представляващо/и част/и от имоти общинска собственост - стълбове за улично осветление, подробно описан/и в приложение - неразделна част от настоящото разрешение.

Таксата за ползване на място в размер на: ............. лв. (............................... лв.) на месец, се заплаща в касата на Район "................................" или по сметка:

............................................................................................................................................................

(в платежното нареждане се записва като основание: ФИУТ; изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец - авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

"....................." .................... се задължава при поставянето на ФИУТ да спазва изискванията, установени в НПОРИМДЕРДТСО.

Настоящото разрешение може да бъде прекратено (изцяло или частично):

1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;

2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;

3. когато обществени нужди налагат това;

4. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по - късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на прекратяване.

При желание за издаване на ново разрешение за същото/ите място/места, (описано/и подробно в приложение - неразделна част от настоящето разрешение), ".........................." ..................... следва да подаде заявление най-малко един месец преди изтичане на срока на настоящото разрешение.

 

                                                           КМЕТ НА РАЙОН "......................" ................................

                                                                                                                       /подпис, печат/

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ (ФИУТ)

(Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

Образец по чл. 33б, ал. 1

 

                                                                                                        ДО

                                                                                                        КМЕТА НА РАЙОН ".........."

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ)

 

от .......................................................... в качеството си на ............................................................

                       (трите имена)                                       (управител, изп. директор, пълномощник)

на .......................................................................... с БУЛСТАТ/ЕИК .............................................,

               (име на юридическото лице/ЕТ)

адрес на управление: гр. (с.) ......................... п.к. ........., ж.к./бул./ул. ...........................................

№ .................... бл. № ............. вх. ............ ет. ........., ап. ..........., телефон: ....................................

 

Уважаема/и г-жо/ г-н Кмет

Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място чрез поставяне на ................... бр.

ФИУТ по общински типов проект, поставена/и върху стълб/ове за улично осветление - общинска собственост, свързана/и със стопанисвания от мен обект: .........................................

(описва се. вида на обекта)

с адрес: ...............................................................................................................................................

(описва се адреса на обекта)

за времето от ..................... г. до ...................... г. (максимален срок 1/една/година)

                             (дата)                     (дата)

Размери на ФИУТ

едностранни ФИУТ

двустранни ФИУТ

.......... мм. /.......... мм.

 .................... бр.

 .................... бр.

 

Елементите ще бъдат поставени съгласно нормативните изисквания на Столична община.

 

Прилагам:

1. Номериран списък на местата за поставяне на ФИУТ и указване дали ФИУТ е едностранна или двустранна.

2. Местоположение/я (копие/я от карта на гр. София с отбелязано местоположение, номерирано съгласно списъка).

3. Визуализация (снимка отделно за всяко място, номерирана съгласно списъка).

4. Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ - 2 бр.

5. Декларация по чл. 33б, ал. 3.

6. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър).

7. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник).

Лице за връзка: .............................................., тел.: ........................, мобилен: ...........................

е-mail за получаване на кореспонденция: ...................................................................................

адрес за кореспонденция: ............................................................................................................

 

 

                                                                                           ПОДПИС:

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

(Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Образец по чл. 33б, ал. 3

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/та, ........................................................................................................................

в качеството си на .......................................................... на .............................................................

                                        (управител, изп. директор)              (име на юридическото лице/ЕТ)

с БУЛСТАТ/ЕИК ................................, адрес на управление: гр. (с.) ......................... п.к. ..........,

ж.к./бул./ул. ................................................ .№ ........., бл. № .......... вх. ........., ет. ........., aп. .........

телефон: ...............................

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

1. Запознат съм с пълното съдържанието на общинския типов проект на фирмена информационно-указателна табела по чл. 52 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г. на Столичен общински съвет/.

 

2. Задължавам се да изработя и поставя всички фирмени информационно-указателни табели в съответствие с общинския типов проект и издаденото Разрешение за ползване на място.

 

Известно ми е, че нося отговорност за деклариране на неверни данни.

 

                                                                               ДЕКЛАРАТОР:

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ


(Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Образец по чл. 33ж

 

РАЗРЕШЕНИЕ

за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи

изх. №. ..................../..................................... г.

 

Във връзка със заявление вх. №. ........./.............. г. от "........................", на основание чл. 57 от

Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), чл. 33ж от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община, чл. 30, т. 7 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и т. 7 на Приложение № 1 към същата, разрешавам на .............................. ЕИК/БУЛСТАТ ................, със седалище и адрес на управление: ........................................., тел: .........., представлявано от

.............................. да постави за срок от .............. (..........) дни (от .................... до ....................) .................... (..............................) броя временни информационни елементи по типов проект (с размер ........../.......... м) във връзка с ..................... Временните информационни елементи се поставят на предоставени от Столична община места, представляващи части от имоти общинска собственост - стълбове за улично осветление, посочени в приложение - неразделна част от настоящото разрешение.

1. Таксата за ползване на място в размер на ....................лв. (..........) се заплаща след издаване на разрешението по банков път по сметка:

............................................................................................................................................................

(в платежното нареждане се записва като основание: ВИЕ и изх. № на разрешението).

2. Временните информационни елементи се премахват до три дни след изтичане на посочения в разрешението срок.

3. Забранява се поставянето на временни информационни елементи върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт, стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци, светофари и др. ), стълбове, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент, както и върху дървета или друга растителност.

 

                                                                     КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                                                                                                /подпис, печат/

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ (ВИЕ) ВЪРХУ СТЪЛБОВЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ


(Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Образец по чл. 33з

                                                                                                ДО

                                                                                                КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                                                                                                ЧРЕ3 ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА

                                                                                                И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи (ВИЕ) върху стълбове за улично осветление

 

от ....................................................................., в качеството на ......................................................

                         (трите имена)                                      (управител, изп. директор, пълномощник)

на ........................................................................................ с БУЛСТАТ/ЕИК .................................

                      (име на юридическото лице/ ЕТ)

адрес на управление: гр. (с.) ............................... п.к. ........., ж.к./бул./ул. .....................................

№ .........., бл. № .......... вх. ......... ет. ........., ап. ..........., телефон: ...................................................

Уважаема/и г-жо/ г-н Кмет,

Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място чрез поставяне на ............... бр.

(максимален брой 100) временни информационни елементи (ВИЕ) по типов проект с размер

................. мм/................ мм върху стълбове за улично осветление съгласно приложен списък, във връзка със следното събитие:

.............................................................................................................................................................

за срок от ..................................... дни, считано от ......................................... г.

  (максимален срок за едно събитие - 14 дни)                    (дата)

Елементите ще бъдат поставени, съгласно нормативните изисквания на Столична община.

Прилагам:

1. Номериран списък на местата за поставяне и бр. на ВИЕ. (1. Бул./ул. "............." - .......... бр.)

2. Цветно оформление на ВИЕ - 2 бр. (изработено съгласно типовия проект).

3. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър).

4. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник).

Лице за връзка: ................................................................ тел.: .................... мобилен: ....................

адрес за кореспонденция: .................................................................................................................

e-mail за получаване на кореспонденция: ........................................................................................

 

"Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична община. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от 33ЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон може да доведе до прекратяване на производството. "
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕНИ ТОТЕМИ

(Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)


Образец по чл. 33н

 

РАЗРЕШЕНИЕ

за ползване на място за поставяне на фирмени тотеми

изх. № .................../............................. г.

 

Във връзка със заявление № ......................., на основание чл. 55, ал. 8 от Наредбата за

преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО); чл. 33н от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община; чл. 30, т. 9 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и

т. 9 на Приложение № 1 към същата и Разрешение за поставяне № ................., издадено

от ........................................

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

На ......................................................, ЕИК/БУЛСТАТ ......................., със седалище и адрес на управление: .................................., тел: ..............., представлявано от ........................................, да ползва общински терен от .......... кв.м., с адрес ................................................ за поставяне на фирмен тотем, обозначаващ местонахождението на ............................................., находящ

                                                                                                      /вид на обекта/

се: ..............................................................................

                                  /точен адрес на обекта/

Срокът на настоящото разрешение е .......... (..........................), считано от ................................

Таксата за ползване на място в размер на: .............. лв. (............... .................... лв. ) на месец, се заплаща в касата на Район "..........................." или по сметка: (в платежното нареждане се записва като основание: ФИРМЕН ТОТЕМ; изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец - авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Настоящото разрешение се прекратява:

1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;

2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;

3. когато обществени нужди налагат това.

Настоящото разрешение може да бъде прекратено предсрочно по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на прекратяване.

При желание за издаване на ново разрешение следва да се подаде заявление най-малко един месец преди изтичане на срока на настоящото разрешение.

 

                                                                              КМЕТ НА РАЙОН

                                                                                                                      /подпис, печат/

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕН ТОТЕМ


(Нов - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

Образец по чл. 33о

 

                                                                                              ДО

                                                                                              КМЕТА НА РАЙОН "......................."

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на фирмен тотем

 

от ....................................................................................., в качеството на .....................................

                                (трите имена)                              (управител, изп. директор, пълномощник)

на ..............................................................................., с БУЛСТАТ/ЕИК .........................................

                  (име на юридическото лице/ЕГН)

адрес на управление: гр. (с.) ...................................., п.к. .........., ж.к./бул./ул. .............................., бл. № .........., вх. ..........., ет. ........., ап............., телефон: ...............................................................

 

Уважаема/и г-жо/г-н Кмет,

 

Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за поставяне на ФИРМЕН ТОТЕМ върху общински терен от ............ кв.м, находящ се ........................................................., за срок от ............................................, считано от ...........................................................................

            /максимален срок 3 (три) години/               /дата на поставяне на фирмения тотем/

Фирменият тотем обозначава местонахождението на ...............................................................,

                                                                                                            /вид на обекта/

с адрес: ..............................................................................................................................................

 

За фирмения тотем има одобрен проект и разрешение за поставяне № ..................................,

издадено от .....................................

 

Прилагам:

1. Одобрена проектна документация.

2. Разрешение за поставяне.

3. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за юридически лица без регистрация в търговския регистър).

4. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник).

 

Лице за връзка: ..........................................................., тел.: ......................., мобилен: ..................

e-mail за получаване на кореспонденция: ......................................................................................

адрес за кореспонденция: .....................................................................................................:..........

 

 

                                                                                ПОДПИС

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти