навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г., изм. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 102-01-35/13.12.2001 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Приложно поле и обхват на закона


Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората;
2. съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на страната;
3. опазването и ползването на компонентите на околната среда;
4. контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;
5. осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване;
6. предотвратяването и ограничаването на замърсяването;
7. създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда;
8. стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда;
9. събирането и достъпа до информацията за околната среда;
10. икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда;
11. правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването на околната среда.

Чл. 2. Целите на закона се постигат чрез:
1. регламентиране на режимите за опазване и ползване на компонентите на околната среда;
2. контрол върху състоянието и ползването на компонентите на околната среда и източниците на нейното замърсяване и увреждане;
3. установяване на допустими норми за емисии и за качество на околната среда;
4. управление на компонентите и факторите на околната среда;
5. извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
6. издаване на разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването;
7. обявяване и управление на територии със специален режим на защита;
8. развитие на системата за мониторинг на компонентите на околната среда;
9. въвеждане на икономически регулатори и финансови механизми за управление на околната среда;
10. регламентиране на правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица.


Чл. 3. Опазването на околната среда се основава на следните принципи:
1. устойчиво развитие;
2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;
4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
6. замърсителят плаща за причинените вреди;
7. съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;
8. възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони;
9. предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях;
10. интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;
11. достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.


Чл. 4. Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.


Чл. 5. Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.


Чл. 6. Управлението, опазването и контролът на компонентите на околната среда и факторите, въздействащи върху тях, се извършват по ред, определен от този закон и от специалните закони за компонентите и факторите на околната среда.


Чл. 7. При трансгранично замърсяване се прилагат изискванията, съдържащи се в споразумения и договори, по които Република България е страна.

Раздел II.
Държавна политика и органи за управление на околната среда


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Държавната политика по опазване на околната среда се осъществява от министъра на околната среда и водите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощия на заместник-министрите, като определя техните функции, и да оправомощава длъжностни лица във връзка с волеизявления и действия, които са част от съответното производство по издаване на административни актове и документи.


Чл. 9. Държавната политика по опазване на околната среда се интегрира в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други, и се осъществява от компетентните органи на изпълнителната власт.


Чл. 10. (1) Компетентни органи по смисъла на закона са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда;
3. директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);
4. директорите на басейновите дирекции;
5. директорите на дирекциите на националните паркове;
6. кметовете на общините, а в градовете с районно деление - и кметовете на районите;
7. областните управители.
(2) Компетентни да предприемат предвидените в закона действия и дейности са:
1. на територията на една община - директорът на РИОСВ или кметът на общината, а в градовете с районно деление - кметът на района;
2. на територията на една област - областният управител или директорът на РИОСВ;
3. на територията на няколко общини в обхвата на една РИОСВ - директорът на съответната инспекция;
4. на територията на няколко общини в обхвата на различни РИОСВ - министърът на околната среда и водите.


Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Министърът на околната среда и водите:
1. разработва с органите по чл. 9 политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България;
2. ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда Националната система за мониторинг на околната среда;
3. контролира състоянието на околната среда на територията на страната;
4. координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на околната среда;
5. издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;
6. съвместно със заинтересуваните органи на изпълнителната власт:
а) издава норми за максимално допустими емисии по видове замърсители и норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества по компоненти на средата по райони;
б) утвърждава методики за ОВОС;
в) издава норми за рационално използване на възобновими и невъзобновими природни ресурси;
г) осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда;
д) утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда;
7. осъществява други дейности, свързани с опазването и управлението на околната среда в съответствие със специалните закони;
8. подготвя ежегодния доклад за състоянието на околната среда;
8а. (нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) осъществява дейностите по организация и координация съгласно Регламент (ЕС) 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (ОВ, L 172/53 от 17 май 2021 г.);
9. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) подготвя и представя в Европейската комисия доклади за прилагането на нормативните актове от правото на Европейския съюз в областта на околната среда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Редът и изискванията за докладването до Европейската комисия относно прилагането на нормативните актове по ал. 1, т. 9 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.


Чл. 12. (1) Към министъра на околната среда и водите се създават:
1. Висш експертен екологичен съвет;
2. консултативни съвети по политиката за управление на компонентите на околната среда.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Към РИОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда се създават експертни екологични съвети.
(3) Функциите, задачите и съставът на съветите по ал. 1 и 2 се определят с правилник на министъра на околната среда и водите.


Чл. 13. (1) Изпълнителната агенция по околна среда към министъра на околната среда и водите осъществява ръководството на Националната система за мониторинг на околната среда.
(2) Изпълнителната агенция по околна среда е юридическо лице.
(3) Изпълнителната агенция по околна среда се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(4) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителната агенция по околна среда се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.


Чл. 14. (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.
(2) Органите по ал. 1 са юридически лица към министъра на околната среда и водите на бюджетна издръжка и се представляват от съответните директори или упълномощени от тях длъжностни лица.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Директорите на РИОСВ, директорите на националните паркове и директорите на басейновите дирекции съставят предупредителни и констативни протоколи, издават предписания, заповеди за прилагане на принудителни административни мерки и наказателни постановления.
(5) Броят, териториалният обхват на дейност, функциите и структурата на РИОСВ, правомощията на техните директори, както и дейността на дирекциите на националните паркове и на басейновите дирекции се определят с правилници, издадени от министъра на околната среда и водите.


Чл. 15. (1) Кметовете на общини:
1. информират населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на закона;
2. разработват и контролират заедно с другите органи планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината;
3. организират управлението на отпадъци на територията на общината;
4. контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии;
5. организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях;
6. определят и оповестяват публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и контролират изпълнението на техните задължения;
7. организират дейността на създадени с решение на общинския съвет екоинспекции, включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения;
8. определят длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на административните нарушения по този закон;
9. осъществяват правомощията си по специалните закони в областта на околната среда;
10. определят лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околната среда.
(2) Кметовете на общини могат да възлагат изпълнението на функциите по ал. 1 на кметовете на кметства и кметовете на райони.


Чл. 16. Областните управители:
1. осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на областта;
2. координират работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта по отношение провеждането на държавната политика по опазване на околната среда;
3. координират дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда между общините на територията на областта;
4. издават наказателни постановления за актове, съставени по реда на чл. 15, ал. 1, т. 8.

Глава втора.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА


Чл. 17. Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.


Чл. 18. Информацията за околната среда е:
1. налична първична информация;
2. налична предварително обработена информация;
3. нарочно обработена информация.


Чл. 19. Информация за околната среда е всяка информация в писмена, визуална, аудио-, електронна или в друга материална форма относно:
1. състоянието на компонентите по чл. 4 и взаимодействието между тях;
2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) факторите по чл. 5, както и дейностите и/или мерките, включително административните мерки, международни договори, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда;
3. състоянието на човешкото здраве и безопасността на хората, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2;
4. обекти на културно-историческото наследство, сгради и съоръжения, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2;
5. анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в т. 2;
6. емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.


Чл. 20. (1) Достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан в случаите, когато се иска:
1. класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна;
2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон;
3. информация, която представлява интелектуална собственост;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването и, и при спазване на изискванията за защита на личните данни;
5. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) информация, разкриването на която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията;
6. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) информация, разкриването на която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда.
(2) Информацията за околната среда се предоставя в срок до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя за решението на компетентния орган за предоставяне на достъп до исканата информация.
(3) Лицата, които дават информация за околната среда на компетентните органи, са длъжни да обозначат информацията, за която съществува някое от ограниченията за предоставяне по ал. 1.
(4) При вземане на решение за отказ за предоставяне на информация по ал. 1 компетентният орган отчита обществения интерес от разкриването на тази информация.
(5) В случаите на ограничен достъп наличната информация за околната среда се предоставя в частта и, която е възможно да се отдели от информацията по ал. 1.
(6) Ограничаването на правото на достъп до информация не се отнася до емисиите на вредни вещества в околната среда като стойност по показателите, определени от нормативните актове.


Чл. 21. (1) Компетентни органи по тази глава са централните и териториалните органи на изпълнителната власт, които събират и разполагат с информация за околната среда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Компетентни органи по смисъла на ал. 1 са и другите органи и организации, които са част от консолидираната фискална програма и събират и разполагат с информация за околната среда, с изключение на органите на законодателната и съдебната власт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Задължено да предоставя информация за околната среда по реда на тази глава е и всяко физическо или юридическо лице, което предоставя обществени услуги, свързани с околната среда, и което осъществява тази дейност под контрола на органите и организациите по ал. 1 и 2.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерския съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Докладът по ал. 1 се внася в Министерския съвет в тримесечен срок след предоставяне на данните и информацията от Националния статистически институт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Регионалните инспекции по околната среда и водите ежегодно в срок до 30 април изготвят регионален доклад за състоянието на околната среда на съответната им територия за предходната година, който публикуват на интернет страницата си. Съдържанието и обхватът на регионалния доклад се определят с указания на министъра на околната среда и водите.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) (1) Операторите, извършващи дейности по приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 166/2006", докладват данни за изпускането и преноса на замърсители в регистъра по чл. 22б, т. 2, публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.
(2) Данните по ал. 1 се докладват в електронен формат съгласно приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 166/2006 в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася информацията.
(3) Регионалните инспекции по околната среда и водите проверяват достоверността на докладваните от операторите данни и ги потвърждават в регистъра по чл. 22б, т. 2 до 31 май на съответната година, следваща годината, за която се отнася информацията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице дава указания за извършване на проверката по ал. 3.


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) обобщава данните по чл. 22а, ал. 3;
2. поддържа публичен регистър на изпускането и преноса на замърсители на национално ниво и осигурява достъп до него чрез интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.


Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите е компетентен орган за докладването на информацията по Регламент (ЕО) № 166/2006.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) При аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен или индивидуален административен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а при промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено регулиране.
(2) Компетентните органи по ал. 1 са длъжни незабавно да уведомят Министерството на здравеопазването и засегнатото население за настъпилото наднормено замърсяване, като предложат мерки за защита на човешкото здраве и на имуществото.


Чл. 24. Всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт ежегодно публикува данните за информационните масиви и ресурси от обработена информация за околната среда по чл. 18, т. 2.


Чл. 25. (1) Министърът на околната среда и водите определя със заповед описанието на информационните масиви и ресурси по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп до обществена информация, когато те съдържат информация по чл. 19.
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Описанието на информационните масиви по ал. 1 и чл. 24 се публикува в Интернет-страницата на Министерството на околната среда и водите.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) Компетентните органи и лицата по чл. 21 създават Интернет страница и поддържат чрез нея информационна база данни за околната среда, която е безплатна и обществено достъпна.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
1. текстове на международни договори, конвенции или споразумения и законодателство, свързано с околната среда;
2. стратегии, планове и програми, свързани с околната среда;
3. доклади за напредъка или прилагането на актовете и документите по т. 1 и 2, ако такива са изготвени или поддържани в електронен вид;
4. националния и регионалните доклади за състоянието на околната среда, както и други доклади за състоянието на околната среда, предвидени в закона или в подзаконов нормативен акт;
5. данни или обобщени данни, постъпващи от мониторинга на дейностите, които оказват или могат да окажат влияние върху околната среда;
6. публични регистри по реда на този закон или на други специални закони в областта на околната среда.
(3) Информацията по ал. 2 периодично се актуализира.


Чл. 26. (1) За предоставяне на информация за околната среда се прилага процедурата, предвидена в глава трета "Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация" от Закона за достъп до обществена информация.
(2) В решението за предоставяне на информация по чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация се посочва дали се предоставя нарочно обработена информация или друг вид информация.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Отказите за предоставяне на информация, необходима на лицата за подготовка на защитата им в някое от производствата, предвидени в този закон или в друг закон, се обжалват по реда, предвиден в глава трета, раздел IV от Закона за достъп до обществена информация.


Чл. 28. Информацията по чл. 18, т. 1 и 2 се заплаща при условията и по реда на чл. 20 - 22 от Закона за достъп до обществена информация.


Чл. 29. За предоставяне на нарочно обработена информация заплащането се договаря за всеки конкретен случай.


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишен текст на чл. 30, доп. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Компетентните органи предоставят безплатно налична първична и предварително обработената информация за околната среда помежду си, както и на общините, когато тази информация им е необходима за вземане на решения от тяхната компетентност, и за изготвяне на докладите по чл. 22 и по чл. 11, ал. 1, т. 9.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Физическите и юридическите лица предоставят на компетентните органи на изпълнителната власт информацията, необходима за подготовка и представяне на доклади в Европейската комисия, по ред, определен в наредбата по чл. 11, ал. 2, освен ако в друг нормативен акт не е определен различен ред.


Чл. 31. Националните обществени радио- и телевизионни оператори в своите предавания:
1. разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда;
2. осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда;
3. популяризират знанията и научно-техническите постижения в областта на опазването на околната среда чрез излъчване на български и чуждестранни образователни програми.

Глава трета.
ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Раздел I.
Общи условия


Чл. 32. Ползването на компонентите на околната среда за задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел е безвъзмездно освен в случаите, определени в този закон и в специалните закони в областта на околната среда.


Чл. 33. Определеното със закон използване на природни ресурси с цел стопанска дейност е възмездно.


Чл. 34. Лицата, осъществяващи дейности по чл. 32 и 33, са длъжни да опазват и възстановяват околната среда.

Раздел II.
Опазване и използване на водите и водните обекти


Чл. 35. (1) Опазването и използването на водите и водните обекти се основават на дългосрочна държавна политика.
(2) Дългосрочната политика по опазването на водите и водните обекти е основана на рационалното управление на водите на национално и басейново равнище с основна цел постигане на добро състояние на всички води - подземни и повърхностни, за осигуряване на необходимата по количество и качество вода за:
1. питейно-битовите нужди на сегашните и бъдещите поколения;
2. благоприятното състояние и развитие на екосистемите и влажните зони;
3. стопанските и социалните дейности.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Използването на водите и водните обекти включва водовземане и ползване на водните обекти.
(2) Използването на водите и водните обекти се осъществява:
1. без разрешително;
2. с разрешително;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) чрез възлагане на концесия.
(3) Когато правото на използване на водите и водните обекти се предоставя чрез различни режими на един и същ титуляр, се прилага по-тежкият режим.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Водовземането и ползването на водните обекти задължително е свързано с осигуряването на минимално допустимия отток в реките.


Чл. 37. Опазването на водите и водните обекти осигурява:
1. баланса между експлоатацията на водите и естественото им възстановяване;
2. съхраняването и подобряването на качеството на повърхностните и на подземните води.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Опазването и използването на водите и водните обекти се извършват при условията и по реда на този закон и на специални закони.

Раздел III.
Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.)


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата гарантират ефективна защита на човешкото здраве и на функциите на почвата, като се отчита, че почвата е ограничен, незаменим и практически невъзстановим природен ресурс.
(2) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) предотвратяване на нейното увреждане;
2. трайно запазване на многофункционалната и способност;
3. осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;
4. съхраняване на качествата и като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните;
5. осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики за земеползване;
6. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) отстраняване и/или намаляване на вредните изменения на качеството и, предизвикани от процеси, увреждащи почвите, според изискванията на типовете земеползване.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Юридическите и физическите лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените и в съседните поземлени имоти.


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Нормите относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата се определят с наредба на министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните.


Чл. 41. Собствениците и ползвателите на поземлени имоти са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието и, предхождащо увреждането.
(2) Собствениците и ползвателите на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са длъжни да ги поддържат в техническа изправност и да не допускат замърсяване или друго вредно изменение на почвата около тях.


Чл. 43. (1) Хумусният пласт на почвата се поставя под специална защита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Преди започване на строителство или търсене, проучване и добив на подземни богатства хумусният пласт на почвата се изземва, депонира и оползотворява по предназначение при условията и по реда на наредба на министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Дейностите по ал. 2 се извършват, като не се допуска замърсяване или увреждане на почвата в съседните поземлени имоти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) След приключване на дейностите по ал. 2 възложителят или инициаторът на проекта е длъжен да извърши рекултивация на увредения терен.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Собствениците и операторите на депа за отпадъци, включително хвостохранилища, сгуроотвали и други, както и на съоръжения за съхраняване на отпадъци и/или опасни химични вещества, смеси и продукти ги организират и експлоатират по начин, който изключва замърсяване и увреждане на почвата и другите компоненти на околната среда.


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия, се извършват съгласно наредба, приета от Министерския съвет.


Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на функциите на почвата се извършват при условията и по реда на този закон и на специален закон.

Раздел IV.
Опазване и ползване на земните недра


Чл. 45. Опазването на земните недра е основно задължение на всички, които осъществяват дейности по тяхното проучване и ползване.


Чл. 46. Опазването на земните недра се осигурява чрез:
1. опазването и рационалното ползване на подземните богатства и подземните води;
2. екологосъобразното управление и използване на отпадъците;
3. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.)
4. възстановяването и/или рекултивацията на нарушените терени при проучването и ползването им;
5. ефективна защита от природни бедствия, катастрофи и други разрушителни процеси в резултат на човешката дейност.


Чл. 47. Земните недра се ползват за:
1. търсене, проучване и добив на подземни богатства;
2. проучване и добив на подземни води и геотермална енергия;
3. промишлено и гражданско строителство; строителство на обекти, свързани с отбраната на страната; съхраняване на отпадъци; стопански, туристически, научноизследователски дейности и др.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Опазването и ползването на земните недра при търсенето, проучването и добива на подземни богатства, се извършват по ред, определен от този закон и от Закона за подземните богатства.


Чл. 49. Опазването на земните недра при проучването и ползването на подземните води се извършва по ред, определен от Закона за водите.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Опазването на земните недра при ползването им за други цели се извършва при условията и по реда на този закон и на специални закони.

Раздел V.
Опазване и ползване на биологичното разнообразие


Чл. 51. (1) На опазване и защита подлежат видовете, местообитанията на видовете и природните местообитания с присъщото им биологично разнообразие.
(2) Опазването на разнообразието от природни местообитания и видове от дивата флора и фауна се осъществява при условията и по реда на специален закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Опазването и ползването на естествения ландшафт се осъществяват по начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения и/или увреждане на неговите елементи.


Чл. 52. Дивите растителни и животински видове се ползват по начин и със средства, които гарантират благоприятното развитие на техните популации в естествената им среда.


Чл. 53. (1) За опазването и ползването на горите, дивеча, рибите, билките, гъбите и другите възобновими ресурси от дивата природа се изработват дългосрочни и годишни планове и програми.
(2) Плановете и програмите по ал. 1 се изработват при условията и по реда на съответните специални закони.


Чл. 54. За ползването на горите, дивеча, рибите, билките, гъбите и другите възобновими биологични ресурси от земите и водите - собственост на държавата и на общините, се заплащат такси съгласно съответните специални закони.

Раздел VI.
Опазване на атмосферния въздух


Чл. 55. Опазването чистотата на атмосферния въздух осигурява:
1. защита на човешкото здраве, на живата природа, на природните и културните ценности от вредните въздействия и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение на качеството на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промените в климата в резултат на различните човешки дейности;
2. запазване качеството на атмосферния въздух в районите, в които то не е нарушено, и подобряването му в останалите райони.


Чл. 56. Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчивото развитие и се извършва при условията и по реда на глава седма и на Закона за чистотата на атмосферния въздух.


Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) (1) Лицата, притежаващи моторни превозни средства, които чрез своето устройство, действие или използвано гориво причиняват замърсяване на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промяна в климата, заплащат еднократно при първа регистрация екотакса в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
(2) Екотаксата по ал. 1 постъпва в предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Раздел VII.
Управление на отпадъците


Чл. 57. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и се осигурява чрез:
1. предотвратяването или намаляването на образуването на отпадъци и на степента на тяхната опасност чрез:
а) разработването и прилагането на технологии, осигуряващи рационално използване на природните ресурси;
б) техническото разработване и пускането на пазара на продукти, които са проектирани така, че тяхното производство, употреба и обезвреждане да нямат или да имат възможно най-малък дял за увеличаване на количествата или опасността на отпадъците и рисковете от замърсяване с тях;
в) разработването на подходящи техники за окончателно обезвреждане на опасните вещества, съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване, рециклиране или преработване;
2. оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторна употреба или регенериране или чрез друг процес на извличане на вторични суровини или на използване на отпадъците като източник на енергия;
3. безопасно съхраняване на отпадъците, непригодни за оползотворяване на настоящия етап на развитие.


Чл. 58. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на отпадъци, са длъжни да осигурят преработването, рециклирането и обезвреждането им по начин, който не застрашава човешкото здраве, и да използват методи и модерни технологии, които:
1. не водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда;
2. не предизвикват допълнително натоварване на околната среда, свързано с шум, вибрации и миризми.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2003 г.) Управлението на отпадъците се извършва при условията и по реда на този закон и на Закона за управление на отпадъците.

Раздел VIII.
Опазване на околната среда от замърсяване с азбест и живак (Нов - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.)


Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) Министърът на околната среда и водите, съгласувано с министъра на здравеопазването, определя с наредба:
1. изискванията и мерките за предотвратяване и намаляване замърсяването на въздуха и водата с азбест;
2. методите и процедурите за определяне на азбест в прахови емисии;
3. методите и процедурите за определяне на концентрацията на неразтворени вещества в отпадни води, съдържащи азбест;
4. случаите, в които се допускат изключения от изискванията и мерките по т. 1.
(2) Министърът на околната среда и водите може да разреши използването на методи и процедури извън определените в наредбата по ал. 1, ако осигуряват получаването на еквивалентни данни и резултати.


Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г., в сила от 26.06.2018 г.)

Чл. 59в. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г., в сила от 26.06.2018 г.)

Чл. 59г. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г., в сила от 26.06.2018 г.)

Глава четвърта.
ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Чл. 60. (1) Създава се предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък "предприятието".
(2) Предприятието е юридическо лице със седалище в София.
(3) Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба.


Чл. 61. (1) Основен предмет на дейност на предприятието е реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда.
(2) Предприятието осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност.
(3) За осъществяване на дейността на предприятието Министерският съвет с решение може да предоставя за ползване и управление имущество - публична и частна държавна собственост.
(4) Предприятието няма право да сключва договори за кредит с търговски банки и други финансови институции, освен ако за това има изрично решение на Министерския съвет.
(5) Дейността на предприятието за изпълнение на задачите, свързани с основния предмет на дейност, се финансира от:
1. таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда;
2. целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи;
3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
4. постъпления от лихви по депозити;
5. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) глоби или имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защита от шума в околната среда и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, наложени от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него лица;
6. приходи от портфейлни инвестиции с краткосрочни държавни ценни книжа и облигации;
7. приходи от услуги и дейности, свързани с опазване на околната среда;
8. други постъпления, определени с нормативен акт.
(6) Устройството и дейността на предприятието се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.


Чл. 62. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Ежегодно до 28 февруари предприятието внася в Министерството на околната среда и водите план за дейността си през текущата календарна година и годишен отчет за дейността през предходната календарна година.
(2) Планът по ал. 1 включва дейности по чл. 61 и съдържа най-малко следните елементи:
1. цели и очаквани резултати;
2. дейности, които ще бъдат извършвани за постигане на резултатите, включително инвестиционен план на предприятието;
3. план за управление на средствата по чл. 61, ал. 5, разработен на основата на очаквани разходи и приходи от дейността на предприятието.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Министърът на околната среда и водите одобрява плана за дейността на предприятието и годишния отчет по ал. 1, които са публични.
(5) Средствата за административни разходи на предприятието се одобряват от министъра на околната среда и водите едновременно с плана по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Предприятието води счетоводна отчетност на касова и начислена основа по реда, предвиден за бюджетните предприятия.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието се консолидират по реда на чл. 63, ал. 4 от Закона за счетоводството.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Паричните средства на предприятието, включително и сумите за данък върху добавената стойност, се събират, съхраняват, разходват и отчитат по отделна банкова набирателна сметка в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.
(9) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Редът за взаимодействие и обмен на информация между предприятието и органите - администратори на приходи, постъпващи в предприятието, по отношение на тяхното събиране, възстановяване и контрол се урежда с инструкция на министъра на околната среда и водите.


Чл. 63. (1) Предприятието се управлява от управителен съвет.
(2) Предприятието се представлява от изпълнителен директор.
(3) Управителният съвет се състои от 7 членове, включително председател.
(4) Членове на управителния съвет са:
1. председател - министърът на околната среда и водите;
2. представител на Министерството на околната среда и водите;
3. директорът на Изпълнителната агенция по околна среда;
4. представител на Министерството на финансите;
5. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
6. представител на бизнеса, предложен от юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които в устава или в учредителния си акт включват дейности, свързани с опазване на околната среда;
7. изпълнителният директор по ал. 2.
(5) Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор се назначават от министъра на околната среда и водите.


Чл. 64. (1) (Попр. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Решенията на управителния съвет за предоставяне на финансови средства по проекти са публични и се публикуват на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите в 14-дневен срок от приемането им.


Чл. 65. (1) Осемдесет на сто от санкциите за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми по чл. 69 постъпват по бюджета на общината, на чиято територия се намира санкционираният субект.
(2) Приходите от глоби и санкции по закона, налагани от кметовете на общини, постъпват по бюджета на съответната община.
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.) Осемдесет на сто от имуществените санкции за административни нарушения по чл. 164, ал. 1 за неизпълнение на условия в комплексно разрешително, свързани със замърсяване на атмосферния въздух, постъпват по бюджета на общината, на чиято територия се намира инсталацията.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.) Приходите по ал. 1, 2 и 3, както и приходите от глоби за нарушаване на наредбите, приемани от общинските съвети във връзка с опазването на околната среда, се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.) Дължимите суми по наложените имуществени санкции по ал. 3 се превеждат по сметката на съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.) В края на всеки календарен месец РИОСВ разпределя постъпленията от санкциите по ал. 3 от предходния месец и превежда постъпленията по сметка на общинските бюджети.
(7) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.) Постъпленията по ал. 6 се изразходват единствено за финансиране на мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е юридическо лице със седалище София за управление на средствата, постъпващи от суапови сделки "Дълг срещу околна среда" и "Дълг срещу природа", от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и от правителства и международни финансови институции и други дарители, предназначени за опазване на околната среда в Република България.
(2) Органи на Националния доверителен екофонд са:
1. управителният съвет;
2. консултативният съвет;
3. изпълнителното бюро.
(3) Управителният съвет се състои от седем членове, включително председател и двама заместник-председатели и четирима членове.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Консултативният съвет се състои от представителите на правителствата и на финансовите и другите институции, които са предоставили средства или оказват съдействие на Националния доверителен екофонд, както и от представители на страните - купувачи на ПЕЕ.
(5) Управителният съвет и консултативният съвет приемат правила за работата си.
(6) Изпълнителното бюро организира дейността на Националния доверителен екофонд.


Чл. 67. Министерският съвет определя с наредба начина на управление, устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, реда и начина за набирането, разходването и контрола на средствата по него след съгласувателна процедура с дарителите.


Чл. 68. (1) Източници на постъпления в Националния доверителен екофонд са:
1. целево предоставяни средства от държавния бюджет, в това число във връзка с договори по сделки "Дълг срещу околна среда" и "Дълг срещу природа";
2. дарения от международни финансови институции, правителства, международни фондове и външни юридически лица, предоставяни за екологични програми и проекти;
3. дарения от международни фондации и чуждестранни граждани за подпомагане на държавната политика в областта на околната среда;
3а. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) постъпления от продажби на ПЕЕ;
4. погашения и лихви по предоставени чрез фонда заеми;
5. лихви от средствата на Националния доверителен екофонд в обслужващата банка;
6. приходи от портфейлни инвестиции с краткосрочни държавни ценни книжа и облигации;
7. други външни постъпления, съответстващи на характера на дейността на Националния доверителен екофонд.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Средствата от НДЕФ се разходват за екологични проекти и дейности в съответствие с условията на дарителите и с приоритетите на националните екологични стратегии и програми, както и с целите и приоритетите на Националната схема за зелени инвестиции. Решенията за предоставяне на финансови средства по проекти са публични и се публикуват на интернет страницата на Националния доверителен екофонд.


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) При увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения на едноличните търговци и на юридическите лица се налагат санкции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Санкциите по ал. 1 се налагат с наказателно постановление от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него лица.
(3) С наказателното постановление по ал. 2 се определят видът и размерът на санкцията.
(4) Наказателното постановление по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Санкциите по ал. 1 са еднократни или текущи. Текущите санкции са с фиксиран размер или нарастващи.
(6) Размерът на санкцията по ал. 1 се определя по реда на наредбата по ал. 8.
(7) Санкцията по ал. 1 се налага от датата на извършване на проверката от контролните органи на Министерството на околната среда и водите.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Видът, размерът и редът за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения се уреждат с наредба на Министерския съвет.


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 69, ал. 1 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице налага санкция въз основа на:
1. протокол за проверка от контролиращите длъжностни лица на Министерството на околната среда и водите;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) протоколи от лабораторни изпитвания/анализи за установяване на замърсяването или увреждането на околната среда и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения, издадени от акредитирани лаборатории, включително акредитирани лаборатории за собствени периодични или непрекъснати измервания на лицата по чл. 69, ал. 1;
3. констативен протокол, съставен въз основа на протоколите по т. 1 и/или т. 2 от контролиращите длъжностни лица на Министерството на околната среда и водите;
4. предложение от контролиращите длъжностни лица на Министерството на околната среда и водите за налагане на санкция, включващо вида, продължителността и причините за замърсяването или увреждането на околната среда, както и вида и размера на санкцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Когато увреждането или замърсяването на околната среда над допустимите норми и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения се установява въз основа на извършени собствени периодични или непрекъснати измервания, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице налага санкция, без да се извършва проверката по ал. 1, т. 1.
(3) Министърът на околната среда и водите със заповед утвърждава образци на протокола за проверка, констативния протокол, предложението за налагане на санкция и наказателното постановление.


Чл. 69б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Санкционирано лице, което преустанови или намали увреждането или замърсяването на околната среда и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения, може да подаде мотивирана молба за отмяна или намаляване на санкцията по чл. 69, ал. 1 до органа, издал наказателното постановление.
(2) В случаите по ал. 1 контролните органи на Министерството на околната среда и водите извършват проверка в срок до 5 работни дни от получаване на молбата по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Когато прекратяването или намаляването на замърсяването или увреждането на околната среда се установява чрез изпитвания/анализи, същите се извършват от акредитирани лаборатории, включително акредитирани лаборатории за собствени периодични или непрекъснати измервания.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Когато прекратяването или намаляването на увреждането или замърсяването на околната среда над допустимите норми и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения се установява въз основа на извършени собствени периодични или непрекъснати измервания, органът, издал наказателното постановление, отменя или намалява наложената санкция, без да се извършва проверката по чл. 69а, ал. 1, т. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Органът, издал наказателното постановление, със заповед отменя санкцията, когато въз основа на протокола за проверка, протоколите от лабораторните изпитвания/анализи, констативния протокол и предложението от контролиращите длъжностни лица на Министерството на околната среда и водите за отмяна на санкцията се установи, че увреждането или замърсяването на околната среда и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения е прекратено.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Органът, издал наказателното постановление, със заповед намалява санкцията, когато въз основа на протокола за проверка, протоколите от лабораторните изпитвания/анализи, констативния протокол и предложението от контролиращите длъжностни лица на Министерството на околната среда и водите за намаляване на санкцията се установи, че увреждането или замърсяването на околната среда и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения е намалено.
(7) Санкцията по чл. 69, ал. 1 се отменя или намалява от датата на получаване от компетентния орган на молбата на санкционираното лице.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Когато въз основа на протокола за проверка, протоколите от лабораторните изпитвания/анализи, констативния протокол и предложението от контролиращите длъжностни лица на Министерството на околната среда и водите за налагане на санкция се установи увеличаване на увреждането или замърсяването на околната среда или неспазване на емисионни норми и ограничения, органът, издал наказателното постановление, със заповед отменя първоначално наложената санкция.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по ал. 8 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице налага с наказателно постановление нова санкция по реда на чл. 69а.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Видът, размерът и редът за отмяна или намаляване на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения се уреждат с наредбата по чл. 69, ал. 8.


Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) При временно или постоянно спиране на дейността, предизвикала увреждането или замърсяването на околната среда над допустимите норми и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения, лицето по чл. 69, ал. 1 може да подаде мотивирана молба за спиране на наложената санкция до органа, издал наказателното постановление или заповедта по чл. 69б, ал. 6.
(2) В случаите по ал. 1 контролните органи на Министерството на околната среда и водите извършват проверка в срок до 5 работни дни от получаване на молбата по ал. 1 и съставят констативен протокол, установяващ спирането на дейността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице със заповед спира санкцията, когато въз основа на констативния протокол по ал. 2 се установи, че дейността, предизвикала увреждането или замърсяването на околната среда над допустимите норми и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения е спряна.
(4) Наложената санкция се спира от датата на получаване от компетентния орган на молбата на санкционираното лице.
(5) Санкционираното лице е длъжно в срок не по-късно от три дни преди датата на възобновяване на дейността по ал. 1 писмено да уведоми органа, издал заповедта по ал. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице със заповед възобновява санкцията по чл. 69, ал. 1 или по чл. 69б, ал. 6 от датата на възобновяване на дейността съгласно уведомлението по ал. 5.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Ако санкционираното лице не уведоми органа, издал заповедта по ал. 3, за възобновяването на дейността и след проверка от контролните органи на Министерството на околната среда и водите се установи, че дейността е възобновена, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на протокол за проверка и съставен констативен протокол налага с наказателно постановление санкция за периода от спирането на санкцията по ал. 3 до датата на проверката от контролните органи на Министерството на околната среда и водите.
(8) Санкцията по ал. 7 се налага в троен размер на спряната по ал. 3 първоначална санкция.
(9) В случаите по ал. 7 органът, издал заповедта по ал. 3, възобновява санкцията от датата на проверката на контролните органи на Министерството на околната среда и водите.
(10) При възобновяване на дейността санкционираното лице може да подаде мотивирана молба за отмяна или намаляване на подлежащата на възобновяване санкция до органа, издал заповедта по ал. 3.
(11) Намаляването или отмяната на подлежащата на възобновяване санкция се извършва по реда на чл. 69б.
(12) Министърът на околната среда и водите със заповед утвърждава образец на констативния протокол по ал. 2.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Редът за спиране и възобновяване на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения се уреждат с наредбата по чл. 69, ал. 8.


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.)


Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71 - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) За издаването на решения по ОВОС, решения за одобряване на доклади за безопасност, разрешителни, становища в т.ч. становища за доклади за политика за предотвратяване на големи аварии, становища за потвърждаване на извършена класификация на предприятия с нисък или висок рисков потенциал, лицензии и регистриране Министерството на околната среда и водите събира такси. В заявлението или искането за издаване на административните актове се посочват дата и начин на заплащането на таксата (платежна карта чрез терминални устройства, по банков път или друго).
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Не се издават разрешителни или разрешения на лица, които имат парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда.


Чл. 72. Редът за определянето и събирането на таксите по чл. 71 се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет.


Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Невнесените в срок глоби и санкции по този закон, по Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се събират заедно с лихвите за санкциите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице издава акт за установяване на публично държавно вземане по ал. 1.


Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) По предложение на министъра на околната среда и водите, съгласувано с министъра на финансите, ежегодно със закона за държавния бюджет се определят средства от държавния бюджет за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в националните екологични стратегии и програми.


Чл. 74. По предложение на кмета на общината ежегодно с приемането на общинския бюджет се определят средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинските програми за опазване на околната среда.

Глава пета.
СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА


Чл. 75. (1) Националната стратегия за околна среда и общинските програми за околна среда са средство за постигане целите на закона и се разработват в съответствие с принципите за опазване на околната среда по чл. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на околната среда и водите, съгласувано с министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на земеделието и храните и другите заинтересувани министри и ръководители на държавни агенции, разработва Националната стратегия за околна среда и я внася за одобряване от Министерския съвет.
(3) В процеса на разработване и обществено обсъждане на Националната стратегия за околна среда участват и представители на научните среди и неправителствени екологични и браншови организации.
(4) Министерският съвет внася в Народното събрание за приемане Националната стратегия за околна среда, след което я публикува.


Чл. 76. (1) Националната стратегия за околна среда се разработва за период 10 години и съдържа:
1. анализ на състоянието на околната среда по компоненти, на факторите, които им въздействат, на тенденциите, причините и източниците на замърсяване и увреждане на околната среда по сектори на националното стопанство, както и на институционалната рамка, административните и икономическите средства за осъществяване на политиката;
2. оценка на възможностите и ограниченията в международен и вътрешен план;
3. цели и приоритети;
4. средства за постигане на целите;
5. варианти за реализиране на стратегията с оценка на възможните позитивни и негативни въздействия и последствия в международен и вътрешен план;
6. петгодишен план за действие с конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране;
7. схема за организация, наблюдение и отчитане изпълнението на плана за действие, за оценка на резултатите, за предприемане на коригиращи действия при необходимост;
8. други.
(2) Основни критерии при определяне на приоритетите в Националната стратегия за околна среда са:
1. спазване принципите на устойчиво развитие;
2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда;
3. предотвратяване и намаляване на риска за биологичното разнообразие;
4. намаляване на вредните последствия върху компонентите на околната среда в резултат на природни процеси и явления;
5. оптимално използване на природни ресурси и енергия.
(3) Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерския съвет отчет за изпълнението на плана за действие по ал. 1, т. 6.
(4) Измененията, допълненията и актуализирането на Националната стратегия за околна среда и петгодишните планове се приемат от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.


Чл. 77. Национални планове и програми по компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат, се разработват на основата на принципите, целите и приоритетите на Националната стратегия за околна среда и в съответствие с изискванията на специалните закони за околната среда.


Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, за развитие на икономиката или на отделни нейни отрасли на национално и на регионално равнище осигуряват интегрирано опазване на околната среда в съответствие с принципите и целите на закона и Националната стратегия за околна среда.


Чл. 79. (1) Кметовете на общините разработват програми за опазване на околната среда за съответната община в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите.
(2) Програмите по ал. 1 обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 години.
(3) Териториалните административни звена към съответните министерства и държавни агенции, които събират и разполагат с информация за околната среда, подпомагат разработването на програмите чрез участие на свои експерти и предоставяне на информация. При разработването, допълването и актуализирането на програмите се привличат и представители на неправителствени организации, на фирми и на браншови организации.
(4) Програмите се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им.
(5) Кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране.
(6) Отчетите по ал. 5 се представят за информация в РИОСВ.


Чл. 80. Проекти на общините могат да се финансират от държавния бюджет или от национални фондове само ако те са обосновани като приоритетни в общинските програми за околна среда.

Глава шеста.
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 81. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание;
2. оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2.
(2) С екологичната оценка и ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие в съответствие с чл. 3 и 9.
(3) Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват.
(4) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Планове и програми, разработени единствено за целите на националната отбрана или на гражданската защита, както и финансови планове и бюджети със самостоятелно значение, не са предмет на екологична оценка.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) За плановете, програмите и инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, попадащи в обхвата на оценките по ал. 1, се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2, на части от инвестиционни предложения, когато те са единствено за целите на националната отбрана, или на инвестиционни предложения, които са вследствие на природни явления по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия, се преценява за всеки конкретен случай. Преценката да не се извършва ОВОС се мотивира с решение на Министерския съвет по обосновано предложение на министъра на околната среда и водите и съответния компетентен орган по реда на специален закон, като се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на националната отбрана или за реагирането при природни явления.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) С изключение на случаите по чл. 98 процедурата по ОВОС на инвестиционни предложения може в изключителни случаи да не се провежда - по предложение на компетентния орган, когато предложенията се одобряват по процедура, включваща подобна оценка и при осигурен обществен достъп до информацията. При предложението за освобождаване се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на инвестиционното предложение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) В случаите по ал. 7:
1. компетентният орган мотивира дали друга подобна оценка е подходяща;
2. компетентният орган предоставя на засегнатата общественост информацията, получена чрез оценката по т. 1, както и информация относно решението за предоставяне на освобождаване и за причините и мотивите за освобождаването;
3. преди даване на съгласие министърът на околната среда и водите информира Европейската комисия за причините, обосноваващи освобождаването, и предоставя информацията по т. 2.

Чл. 82. (1) Оценката по чл. 81, ал. 1, т. 1 се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на планове и програми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Оценката по чл. 81, ал. 1, т. 2 се съвместява с процедурите по изготвяне и одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Екологичната оценка на планове и програми завършва със становище или решение на компетентния орган по чл. 84, ал. 1. Влязлото в сила становище или решение е задължително условие за последващото одобряване на плана или програмата. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях условия, мерки и ограничения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Оценката на инвестиционни предложения завършва с решение на компетентния орган по чл. 93, ал. 2 или 3 или чл. 94, което може да съдържа условия, мерки и ограничения, задължителни за възложителя. Влязлото в сила решение е задължително условие за одобряването/разрешаването на инвестиционното предложение по реда на специален закон. Органът по одобряването/разрешаването се съобразява с характера на решението, отчита поставените в него условия, мерки и ограничения, като решението е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходим за осъществяването на инвестиционното предложение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Започналите процедури по ОВОС или екологична оценка могат да бъдат прекратени на всеки етап, когато се установи недопустимост на съответното инвестиционно предложение, план или програма и при случаите в наредбите по чл. 90, ал. 1 и чл. 101, ал. 1.


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (1) Оценките по чл. 81, ал. 1 се възлагат от възложителя на плана или програмата или от възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 на колектив от експерти с ръководител.
(2) Ръководителят и членове на колектива по ал. 1 могат да са български и чуждестранни физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) В хода на консултациите по процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) компетентният орган по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице може по своя преценка или при поискване да препоръча на възложителя екипът по ал. 1 да включва експерти с определена компетентност, съобразена със спецификата на инвестиционното предложение или с местоположението му.
(4) Членовете на колектива и ръководителят по ал. 1 трябва да декларират писмено, че:
1. не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата;
2. познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи; изискванията към декларациите се определят с наредбите по чл. 90, ал. 1 и чл. 101, ал. 1.
(5) Членовете на колектива и ръководителят, изготвили оценките по чл. 81, ал. 1, дават заключение, ръководейки се от принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда.

Раздел II.
Екологична оценка на планове и програми


Чл. 84. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната РИОСВ е компетентният орган за издаване на становище или решение по екологична оценка на планове и програми съгласно чл. 82, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Становището или решението по ал. 1 се издава след провеждане на изискващата се процедура и се основава на цялата документация, изготвена или изискана в хода на проведената процедура, включително при отчитане на резултатите от обществените консултации.


Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Планове и програми по ал. 1 на местно равнище за малки територии и незначителни изменения на планове и програми по ал. 1 се оценяват само когато при прилагането им се предполагат значителни въздействия върху околната среда.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната РИОСВ преценява с решение необходимостта от екологичната оценка за предложен план и програма или за тяхно изменение съгласно процедурата, определена с наредбата по чл. 90, съобразно следните критерии за определяне значимостта на въздействието им:
1. характеристиките на плановете и програмите по отношение на:
а) степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите;
б) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) значението на плана или програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие;
в) (нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) екологични проблеми от значение за плана или програмата;
г) (нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) значението на плана или програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда.
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) характеристиките на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита;
3. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия;
4. (нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) въздействието на плана или програмата върху климата и уязвимостта на плана или програмата спрямо изменението на климата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Мотивирано решение по ал. 4 се издава в срок до 30 дни от внасянето на искане от възложителя на плана или програмата в зависимост от спецификата и сложността им и се обявява публично.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Плановете и програмите, за които извършването на екологична оценка е задължително и за които се преценява необходимостта от екологична оценка, се определят с наредбата по чл. 90.


Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Изготвянето на екологичната оценка се възлага от възложителя на плана или програмата при условията и по реда на чл. 83.
(2) Докладът за екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана и програмата и използваните методи за оценка.
(3) Докладът за екологична оценка задължително съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) описанието на съдържанието на основните цели на плана или програмата и връзката с други съотносими планове и програми;
2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на плана или програмата;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати;
4. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към плана или програмата, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие;
5. целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и програмата, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана или програмата;
6. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици;
7. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда;
8. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау;
9. описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на плана или програмата;
10. нетехническо резюме на екологичната оценка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) При спазване на ал. 1, 2 и 3 екологична оценка не се възлага като самостоятелен доклад, когато по реда на специален закон се изисква подобна оценка да бъде част от плана или програмата, както и когато планът или програмата се изготвя и/или одобрява от органите по чл. 84, ал. 1.


Чл. 87. (1) Възложителят на плана или програмата:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) осигурява необходимата подкрепа на експертите по чл. 83, ал. 1 за провеждане на консултации със заинтересуваните и засегнатите органи, особено с отговорните за подготовката и прилагането на плана или програмата, които са предмет на екологичната оценка;
2. организира консултации с обществеността и със заинтересувани лица, засегнати от прилагането на плана или програмата;
3. изпраща копие от плана или програмата и от доклада по чл. 86, ал. 2 на всяка държава, която има вероятност да бъде засегната от прилагането на плана или програмата, които са предмет на екологична оценка;
4. организира консултации с държавата, за която има вероятност да бъде засегната.
(2) Резултатите от консултациите се отразяват в доклада за екологична оценка и се вземат предвид в становището на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната РИОСВ.


Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Становището по екологична оценка или решението, с което е преценено да не се извършва екологична оценка, задължително включва обосновка за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда и мерките по чл. 89. В становището по екологична оценка или в решението могат да се съдържат условия, мерки и ограничения, задължителни за изпълнение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) До становището по екологична оценка или решението, с което е преценено да се извършва или да не се извършва екологична оценка, се осигурява достъп на обществеността, засегнатите и заинтересуваните страни и всяка държава, за която има вероятност да бъде засегната от прилагането на плана или програмата по ред, определен с наредбата по чл. 90, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Заинтересуваните лица може да обжалват становището по екологична оценка или решението, с което е преценено да се извършва или да не се извършва екологична оценка, по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби, подадени до 1 юли 2024 г., срещу становища и решения по ал. 1, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Жалбите по ал. 4 се разглеждат от Върховния административен съд, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Становището или решението по ал. 1 губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план или програма, което се установява с проверка от компетентния орган по околна среда.
(7) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана или програмата възложителят, съответно новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Чл. 89. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата се съгласуват между министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице или директора на съответната РИОСВ и органа, отговорен за прилагането на плана или програмата.


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Условията и редът за извършване на екологична оценка се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) В наредбата по ал. 1 се определят и съответните изисквания към:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) преценяването на необходимостта, и обхвата на екологичната оценка на възможните въздействия от прилагането на плана или програмата, както и към начина за публично обявяване на решението по чл. 85, ал. 4;
2. задълженията на органите, възлагащи или прилагащи плана или програмата, които са предмет на екологична оценка;
3. обхвата, съдържанието и формата на доклада за екологичната оценка;
4. сроковете, условията и реда за извършване на консултации с обществеността и трети лица, за които има вероятност да бъдат засегнати от плана или от програмата;
5. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) формата и съдържанието на решението за преценяване и на становището на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната РИОСВ;
6. условията за включване в становището на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната РИОСВ на резултатите от консултациите по т. 4;
7. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) наблюдението и контрола на изпълнението на условията, мерките и ограниченията, определени в решението за преценяване или в становището на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната РИОСВ, в процеса на прилагане на плана или програмата;
8. наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда при прилагане на плана или програмата с цел предприемането на мерки за предотвратяване или намаляване на екологичните щети в резултат на това прилагане;
9. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) съдържанието и поддържането на регистъра с данни за процедури по екологична оценка като част от регистъра по чл. 102.


Чл. 91. (1) Екологичната оценка на плана или програмата се извършва независимо от ОВОС по раздел III от тази глава.
(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Събраната информация, направените анализи при подготовката на екологичната оценка на планове и програми и становището на министъра или на директора на РИОСВ се ползват при изработване на докладите и постановяване на решенията на ОВОС за инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2.

Раздел III.
Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения


Чл. 92. Оценка на въздействието върху околната среда задължително се извършва на:
1. инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложение № 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда съгласно приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо (Финландия) на 25 февруари 1991 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр., бр. 89 от 1999 г.).


Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:
1. инвестиционни предложения съгласно приложение № 2;
2. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
3. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години, с изключение на инсталациите за обезвреждане на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците;
5. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) инвестиционни предложения съгласно т. 10.1 от приложение № 1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Министърът на околната среда и водите преценява необходимостта от извършване на ОВОС за всеки конкретен случай съобразно критериите по ал. 4 и се произнася с мотивирано решение за:
1. случаите по ал. 1, т. 4;
2. всички случаи на предположения за значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави;
3. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са разположени на или засягат пряко територия на резервати, национални паркове и поддържани резервати - защитени територии по реда на Закона за защитените територии;
4. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет;
5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, засягащи територия, контролирана от две или повече РИОСВ;
6. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, изцяло попадащи в акваторията на Черно море или река Дунав.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Необходимостта от извършване на ОВОС по ал. 1, т. 1 - 3 и 5 се преценява от директора на съответната РИОСВ за всеки конкретен случай и съобразно критериите по ал. 4, който се произнася с мотивирано решение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Необходимостта от извършване на ОВОС по ал. 1 се преценява въз основа на:
1. следните характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
в) използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
г) генериране на отпадъци;
д) замърсяване и вредно въздействие;
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания;
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
2. местоположението на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
а) съществуващо и одобрено земеползване;
б) относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове;
в) абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;
3. типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид:
а) степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати);
б) естеството на въздействието;
в) трансграничния характер на въздействието;
г) интензивността и комплексността на въздействието;
д) вероятността за въздействие;
е) очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;
ж) комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
з) възможността за ефективно намаляване на въздействията;
4. обществения интерес към инвестиционното предложение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) С оглед преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за случаите по ал. 1, при съобразяване с критериите по ал. 4 възложителят на инвестиционното предложение:
1. предоставя информация за характеристиките на инвестиционното предложение и за вероятните значителни последици от него за околната среда и човешкото здраве;
2. предоставя описание на инвестиционното предложение, което съдържа по-конкретно:
а) описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата цялост и където е приложимо - дейностите по събаряне и разрушаване;
б) описание на местонахождението на инвестиционното предложение, по-специално с оглед на екологичната чувствителност на географските области, които е вероятно да бъдат засегнати;
в) описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат значително засегнати от инвестиционното предложение;
г) доколкото е налична информация: описание на всички вероятни значителни последици на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от: очакваните остатъчни вещества и емисии, както и от генерираните отпадъци; използването на природните ресурси, почвите, земните недра, водите и на биологичното разнообразие;
3. когато е приложимо, съобразява наличните резултати от други съответни оценки на въздействието върху околната среда, извършени по реда на специален закон;
4. предоставя описание на характеристиките на инвестиционното предложение и/или на предвидените мерки за избягване или предотвратяване на предполагаемите значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Органите по ал. 2 и 3 се произнасят по необходимостта от извършване на ОВОС в срок един месец от внасяне на искането от възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2, като публично обявяват мотивите за своята преценка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.
(8) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.
(9) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) За инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка:
1. по искане на възложителя;
2. при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие;
3. в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите.
(10) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Решенията по ал. 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби, подадени до 1 юли 2024 г., срещу решения на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност.
(11) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Жалбите по ал. 10, изречение второ се разглеждат от Върховния административен съд, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) (1) Министърът на околната среда и водите е компетентен орган за вземане на решение по ОВОС за инвестиционни предложения, разширения или изменения:
1. засягащи резервати, национални паркове и поддържани резервати - защитени територии по реда на Закона за защитените територии;
2. засягащи територия, контролирана от две или повече РИОСВ;
3. в случаите на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 93, ал. 2;
4. случаите по чл. 98, ал. 1;
5. които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет;
6. за сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в т.ч. шистов газ;
7. (нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) в случаите, когато директорът на РИОСВ е възложител;
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) изцяло попадащи в акваторията на Черно море или река Дунав;
9. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) които попадат в приложение № 1 и са предмет на обща процедура по ОВОС и най-малко на една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Директорът на съответната РИОСВ е компетентен орган за вземане на решение по ОВОС за инвестиционни предложения, разширения или изменения извън случаите по ал. 1, както и когато министърът на околната среда и водите е възложител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) За лицата, участващи в процедурите по ОВОС, се прилага Законът за противодействие на корупцията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Обща процедура по ОВОС и най-малко една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 се провеждат по искане на възложителя.

Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Възложителят на инвестиционно предложение информира писмено компетентния орган и обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство. Кметът на съответната община, район и кметство обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, и на общественодостъпно място.
(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Възложителят осигурява изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционните предложения по приложение № 1 и за тези, за които с решение е преценено да се извърши ОВОС.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Възложителят провежда консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица с други специализирани ведомства и засегнатата общественост по отношение на:
1. специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или други планирани строителство, дейности и технологии;
2. характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти;
3. значимостта на предполагаемите въздействия;
4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) заданието за обхват и съдържание на ОВОС в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9;
5. границите на проучването във връзка с ОВОС;
6. алтернативите за инвестиционни предложения;
7. засегнатата общественост - интереси и мнения;
8. източниците на информация;
9. методиките за прогнози и оценка на въздействието върху околната среда;
10. мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин съобразно особеностите на всеки отделен случай преките и непреките значителни въздействия на инвестиционното предложение върху:
1. населението и човешкото здраве;
2. биологичното разнообразие, като се отделя особено внимание на видовете и местообитанията - предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа;
3. земните недра, почвата, водата, въздуха и климата;
4. материалните активи, културното наследство и ландшафта;
5. взаимодействието между елементите по т. 1 - 4.
(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Въздействията върху елементите по ал. 4 включват и очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за предложението.

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 изготвя и представя на компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС, който съдържа най-малко:
1. подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо информация относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, производителността, обхвата, оформлението на инвестиционното предложение в неговата цялост; подробната характеристика на инвестиционното предложение съдържа:
а) описание на местоположението на инвестиционното предложение;
б) описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата цялост и ако е приложимо - на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както и изискванията относно използването на водите и земните недра - на етапа на строителство и на етапа на експлоатация;
в) описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси (включително водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие);
г) оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация;
2. описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията, местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците от въздействията на инвестиционното предложение върху околната среда;
3. описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, доколкото природните промени от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на наличността на информация за околната среда и научни познания;
4. описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение: населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие (например фауна и флора), почвата (например органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (например хидроморфологични промени, количество и качество), въздухът, климатът (например емисиите на парникови газове, въздействията във връзка с адаптирането), материалните активи, културното наследство, включително архитектурни и археологически аспекти, и ландшафтът; описанието на вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от инвестиционното предложение и в него се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение;
5. описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи и от:
а) строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо;
б) използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие на тези ресурси;
в) емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците;
г) рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително вследствие на произшествия или катастрофи;
д) комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси;
е) въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо изменението на климата;
ж) използваните технологии и вещества;
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) описание на взетите предвид налични резултати от други съответни оценки по реда на националното законодателство, свързани с инвестиционното предложение и изготвени преди доклада за ОВОС;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията (например технически недостатъци или липса на ноу-хау), които възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация, и за основните елементи на несигурност;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност - премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, и описание на предложените мерки за наблюдение (например изготвянето на анализ след реализацията на инвестиционното предложение), като се дават обяснения до каква степен ще бъдат избегнати, предотвратени, намалени или премахнати значителните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве; описанието трябва да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация и да съдържа план за изпълнение на мерките;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него; съответната информация трябва да е получена чрез оценка на риска; описанието включва приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни последици на тези събития за околната среда и човешкото здраве, както и подробности за подготвеността и за предлаганото реагиране при такива извънредни ситуации;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави - в трансграничен контекст, получени в резултат от проведените консултации;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) нетехническо резюме;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни), срещнати при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) друга информация - по преценка на компетентния орган или на оправомощеното от него длъжностно лице;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките, включени в доклада.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Разходите по ОВОС са за сметка на възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 осигурява необходимата информация за извършване на ОВОС, както и всякаква допълнителна информация, свързана с инвестиционното предложение.
(4) Други органи, разполагащи с информация, която има отношение към извършваната ОВОС, са длъжни да предоставят тази информация в съответствие с глава втора.
(5) При наличие на държавна, служебна или друга защитена със закон тайна информацията се предоставя при спазване на изискванията за поверителност по чл. 20.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оценява качеството на доклада по ОВОС съобразно проведените консултации по чл. 95, ал. 3 и съответствието с изискванията на нормативната уредба по околна среда в 30-дневен срок от внасянето на доклада.
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2, към доклада по ал. 1 се прилагат и документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2, докладът по ал. 1 включва и описание на:
1. доказателства за прилагане на най-добрите налични техники, включително:
а) обстоятелства по чл. 123а, ал. 3;
б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) обстоятелства по чл. 123а, ал. 6;
в) описание за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5;
2. предложените технологии и други техники за предотвратяване или когато това е невъзможно - за намаляване на емисиите от инсталацията;
3. планираните допълнителни мерки за постигане на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения съгласно чл. 121;
4. планираните мерки за мониторинг на емисиите на вредни вещества в околната среда;
5. употребяваните, произвежданите или изпусканите опасни химични вещества, замърсители на почвите и подземните води; резултати от оценка на риска от замърсяване на почви и/или подземни води, когато се предлага различна честота на мониторинга от определената в чл. 123, ал. 1, т. 7;
6. доклад за базовото състояние, когато са налични веществата по т. 5, съдържащ информация:
а) отчитаща възможността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката на инсталацията;
б) достатъчна за количествено сравнение между текущото замърсяване на почвата и подземните води и замърсяването им при окончателното прекратяване на дейностите;
в) за настоящото предназначение и предишното предназначение на площадката;
г) за извършени, включително нови, измервания на почвата и подземните води, отразяващи състоянието към момента на изготвяне на доклада, отчитащи възможността от замърсяване на почвата и подземните води с опасните вещества, които ще се използват, произвеждат или изпускат от съответната инсталация;
д) всяка друга информация, отговаряща на изискванията на букви "а" - "г".


Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) След положителна оценка по чл. 96, ал. 6 възложителят организира съвместно с определените от компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице засегнати общини, кметства и райони обществено обсъждане на доклада за ОВОС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) За организиране на общественото обсъждане възложителят внася писмено искане до определените от компетентния орган органи по ал. 1, с предложение за място, дата и час на срещата/срещите за обществено обсъждане, мястото за обществен достъп до документацията и за изразяване на становища, като датата на първата среща е до 60 дни от датата на внасяне на искането. Към писменото искане се прилага по един екземпляр на доклада за ОВОС с всички приложения към него на всеки един от определените органи по ал. 1. Определените органи по ал. 1 потвърждават писмено предложението в срок до 7 дни от внасяне на искането или правят друго предложение за същия 60-дневен срок, като при непроизнасяне на органите по ал. 1 в 7-дневния срок се смята, че предложението на възложителя е прието.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) В обсъждането по ал. 1 могат да участват всички заинтересувани физически и юридически лица, в т.ч. представители на компетентния орган за вземане на решение по ОВОС, териториалната администрация на изпълнителната власт, обществени организации и граждани.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 уведомява лицата по ал. 3 за мястото и датата на обсъждането чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди срещата за общественото обсъждане.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 осигурява обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко 30 календарни дни преди началото на обсъждането по ал. 1. Компетентните органи по чл. 94, ал. 1 и 2 или оправомощени от тях длъжностни лица осигуряват обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко 30 календарни дни преди началото на обсъждането по ал. 1 чрез интернет страницата си на определено за целта място.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Представителите на обществеността представят писмено своите становища преди, по време на срещата за обществено обсъждане или най-късно три дни след обсъждането, като ги изпращат на възложителя с копие до компетентния орган за вземане на решение по ОВОС.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Компетентният орган информира чрез интернет страницата си обществеността за същността на възможните решения и оповестява проекта на решение по ОВОС в срок до три работни дни преди заседанието на съответния орган по чл. 12, ал. 1, т. 1 или ал. 2.

Чл. 98. (1) За инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии на територията на Република България, за които се предполага значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави, министърът на околната среда и водите:
1. уведомява засегнатите държави на възможно най-ранния етап на инвестиционното предложение, но не по-късно от датата на уведомяване на собственото население;
2. при съгласие за участие в процедурата по ОВОС предоставя на засегнатата държава описание на инвестиционното предложение и възможната информация за евентуално трансгранично въздействие върху околната среда, както и информация за характера на решението, което се предполага, че ще бъде взето.
(2) В случаите на уведомяване за предполагаемо значително въздействие върху околната среда на територията на Република България - резултат от предлагана дейност на територията на друга държава, министърът на околната среда и водите осигурява:
1. обществен достъп до предоставената информация за ОВОС;
2. своевременното изпращане на всички становища по информацията по т. 1 преди вземането на решения от компетентния орган на другата държава.


Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) За вземане на решение възложителят представя на компетентния орган в срок до 7 дни след обсъждането по чл. 97 резултатите от него, включително становищата и протокола от неговото провеждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Компетентният орган взема решение по ОВОС в срок до 45 дни след провеждане на общественото обсъждане, като отчита резултатите от него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Решението по ОВОС съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. името на възложителя, местожителството/седалището;
3. правните и фактическите основания за постановяване на решението;
4. характеристиките на инвестиционното предложение и условията на околната среда;
5. мотиви, съдържащи обоснованото заключение на компетентния орган относно значителното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда и човешкото здраве, като се вземат предвид резултатите от оценяването по чл. 96, 97 и където е приложимо - по чл. 98, и собственото му допълнително оценяване;
6. разпоредителна част;
7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) условия за изпълнение, в т.ч. мерки за предотвратяване, намаляване и при възможност - премахване на неблагоприятните въздействия върху околната среда и човешкото здраве, срокове за изпълнение, където е необходимо, както и план за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 8;
8. отговорността при неизпълнение на условията, определени в решението;
9. органа и срока, в който може да се обжалва;
10. дата на издаване и подпис.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2, с решението по ал. 3 компетентният орган се произнася и по реда на чл. 116, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2, решението по ал. 3 включва и съдържанието по чл. 123.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) В срок 7 дни от постановяване на решението по ОВОС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) предоставя решението по ОВОС на възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) оповестява решението по ОВОС чрез централните средства за масово осведомяване, интернет страницата си и/или по друг подходящ начин.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Компетентният орган по ал. 1 или оправомощено от него длъжностно лице осигурява достъп до съдържанието на решението по ОВОС след постановяването му, включително до приложенията към него, чрез интернет страницата си и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по ОВОС по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването по ал. 6.
(9) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби, подадени до 1 юли 2024 г., срещу решения на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност, както и срещу решения на министъра на околната среда и водите по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. 9.
(10) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Жалбите по ал. 9 се разглеждат от Върховния административен съд, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението по ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околната среда.
(13) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г., изм. от ДВ, бр. 77 от 2018 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 5 от 2019 г. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Държавна такса в касационно производство по обжалване на решението по ОВОС се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес.


Чл. 99а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) В случаите по чл. 118, ал. 2 прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ) се определя чрез оценка на:
1. консумацията (количество и вид) на вода, енергия и основни суровини за производството на единица продукция;
2. употребата на опасни вещества за производството на единица продукция;
3. количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух (включително параметрите на изпускащите устройства), в отпадъчните води и водните обекти (включително точките на заустване);
4. количеството и вида на производствените и/или опасните отпадъци, образувани при производствената дейност.
(2) Оценката по ал. 1 се представя от възложителя на инвестиционното предложение като част от изискваната документация, както следва:
1. при процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - към определената с наредбата по чл. 101 информация;
2. при процедура по ОВОС - към доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Въз основа на оценката по ал. 1 и получените в хода на процедурата по ОВОС становища, мнения и предложения, в решението по чл. 93, ал. 2 и 3, съответно в решението по чл. 99, ал. 3, се вписват мотиви за потвърждаване или непотвърждаване използването на НДНТ и се поставят условия към инсталациите, съоръженията и технологиите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) При непотвърждаване прилагането на НДНТ в решението по чл. 93, ал. 2 и 3, съответно в решението по чл. 99, ал. 3, се вписва условие за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително при спазване на чл. 118, ал. 1.


Чл. 99б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Одобряване на инвестиционно предложение по реда на тази глава за изграждане на ново и планирани изменения или разширения в съществуващо или друго предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, при които са възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии, се извършва въз основа на допълнителна информация и оценка на:
1. вида и количеството на опасните вещества от приложение № 3, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението, и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба;
2. рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от големи аварии за човешкото здраве и околната среда;
3. безопасните разстояния на предприятието/съоръжението до жилищни райони, обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото, големи транспортни пътища и територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт;
4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при планирани изменения или разширения в съществуващо или друго предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9.
(2) Информацията и оценката по ал. 1 се представят от възложителя на инвестиционното предложение като част от изискваната документация, както следва:
1. при процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - като приложение към определената с наредбата по чл. 101, ал. 1 информация;
2. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) при процедура по ОВОС - като приложение към доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, с изключение на случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.
(3) Когато операторът и възложителят са различни лица, информацията по ал. 1 се изготвя и представя от възложителя на инвестиционното предложение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Информацията и оценката по ал. 1 се съгласуват служебно с органите определени с наредбата по чл. 101, ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Въз основа на информацията и оценката по ал. 1 и получените в хода на съответната процедура по ОВОС становища, мнения и предложения в решението по чл. 93, ал. 2 или 3, съответно в решението по чл. 99, ал. 3, се вписват мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния и се поставят условия към съоръженията и технологиите, както и към доклада за безопасност.
(6) Компетентният орган по чл. 93, ал. 2 или 3 издава решение да се извърши ОВОС, когато въз основа на информацията и оценката по ал. 1 прецени, че поради местоположението на предприятието/съоръжението има вероятност от значително отрицателно въздействие върху околната среда и/или човешкото здраве. В решението компетентният орган включва и изискване възложителят да проучи и разгледа в доклада за ОВОС алтернативни решения, в т.ч. различно местоположение на предприятието/ съоръжението, различен мащаб или модел на осъществяване на дейността, алтернативни технологии и/или алтернативно решение за вида и количествата на използваните опасни вещества.
(7) Решение за неодобряване на инвестиционно предложение се издава, когато въз основа на информацията и оценката по ал. 1 в процедурата по ОВОС се установи, че поради местоположението на предприятието/ съоръжението инвестиционното предложение ще окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и/или човешкото здраве.
(8) С наредбите по чл. 101, ал. 1 и чл. 103, ал. 9 се определят условията и редът за съвместно прилагане на процедурите по тази глава и глава седма, раздел I, както и изискванията за формата и съдържанието на необходимата информация и документация по ал. 2.

Чл. 100. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Компетентните органи по чл. 94 или упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват контрол по плана за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 8 и по изпълнението на условията от решението по ОВОС и в решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.


Чл. 101. (1) Условията и редът за извършване на ОВОС се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) С наредбата за ОВОС по ал. 1 се определят изискванията за:
1. преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционните предложения по приложение № 2;
2. условията и реда за извършване на консултации с органите, обществеността и лицата, които има вероятност да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение;
3. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС, в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9;
4. критериите за оценяване на качеството на доклада за ОВОС;
5. реда и начина за организиране на общественото обсъждане на доклада за ОВОС;
6. мотивите за вземане на решение по ОВОС, включително начина, по който общественото мнение е взето предвид;
7. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) реда и начина за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на решенията, включително условията и мерките в тях;
8. (нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) съдържанието и поддържането на регистъра с данни за процедури по ОВОС.


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Министерството на околната среда и водите поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка. Министерството на околната среда и водите и РИОСВ вписват информацията в регистрите. Достъпът до регистъра е чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ.

Глава седма.
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ

Раздел I.
Контрол на опасностите от големи аварии (Отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Раздел I.
Предотвратяване на големи аварии


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда всеки оператор на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3, е длъжен да извърши класификация на предприятието/съоръжението в съответствие с критериите по приложение № 3 и да документира извършената класификация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В случаите, когато предприятието/съоръжението по ал. 1 се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал, операторът е длъжен да подаде до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда уведомление за извършената класификация.
(3) Уведомлението за извършената класификация съдържа следната информация:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) името и/или търговското наименование, идентификационния номер на оператора и пълния адрес на предприятието/съоръжението;
2. седалището на оператора и пълния му адрес;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) името и длъжността на лицето, отговорно за предприятието/съоръжението, ако е различно от това по т. 1;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) опасните вещества и категориите на опасност на съответните вещества или на веществата, за които има вероятност да са налични в предприятието/съоръжението;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) количеството и физичната форма на опасните вещества и на съответните вещества в предприятието/съоръжението;
6. дейността или планираната дейност на съоръженията, включително съоръженията за складиране;
7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) описание на околната среда, заобикаляща предприятието/съоръжението, и факторите, които могат да причинят голяма авария или да влошат последствията от нея, включително, когато е достъпна, информация за съседни предприятия, както и за обекти, райони и строежи, които не попадат в обхвата на този раздел, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и ефекта на доминото;
8. допълнителна информация относно предприятието/съоръжението за целите на докладването по чл. 111, ал. 1, т. 4, определена с наредбата по ал. 9.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на ново предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал подава уведомлението за извършената класификация, както и за всяка негова актуализация:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) преди подаване на заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията или преди изменения в предприятието/съоръжението, които водят до промяна в списъка на опасните вещества;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) за предприятия/съоръжения, които попадат в обхвата на приложение № 1 или 2 - до съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III едновременно с информирането по чл. 95, ал. 1, когато информацията по ал. 3 е налична на този етап. Уведомлението се разглежда от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал е длъжен да подаде до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда уведомление за извършената класификация, както и за всяка негова актуализация:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) преди всяко изменение, което води до промяна в списъка на опасните вещества от част 1 и/или 2 на приложение № 3, налични в предприятието/съоръжението;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) преди всяко значително увеличаване или намаляване на количеството или значително изменение в естеството или физичната форма на дадено опасно вещество, което е налично в предприятието/съоръжението, както е посочено в уведомлението за извършената класификация или преди всяко значително изменение в процесите на употребата му;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) преди всяко изменение на предприятие/съоръжение, което би могло да има значителни последствия върху опасностите от големи аварии;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) преди окончателното закриване или извеждане от експлоатация на предприятието/съоръжението;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) преди промяна в информацията, представена от оператора с уведомлението за извършената класификация относно името и/или търговското наименование на оператора и пълния адрес на предприятието/съоръжението, седалището на оператора и пълния му адрес, или името и длъжността на лицето, което е отговорно за предприятието/съоръжението, ако е различно от това на оператора.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 10-дневен срок от подаване на уведомлението за извършената класификация потвърждава извършената класификация или уведомява оператора за установените непълноти в съдържанието на информацията по ал. 3 и/или несъответствия в извършената класификация съгласно критериите по приложение № 3, като дава писмени указания и определя срок за тяхното отстраняване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по ал. 4, т. 2 операторът/възложителят се уведомява за потвърждаването на класификацията по реда на наредбата по чл. 101, ал. 1 въз основа на писмено потвърждение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
(8) Този раздел не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) предприятия/съоръжения, в т.ч. складови съоръжения, в които:
а) функциите на оператор се изпълняват от Министерството на отбраната или друго юридическо лице от въоръжените сили на Република България съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
б) се извършват дейности с опасни вещества, предоставят се услуги и/или се произвежда военна продукция за целите на отбраната и сигурността на страната, за които са издадени разрешителни съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и/или представляват специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на § 5, т. 63 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията;
2. опасности, създавани от йонизираща радиация, предизвикана от вещества;
3. превоз на опасни вещества и пряко свързано с него междинно временно складиране по време на превоз по пътища, железопътни линии, вътрешни водни пътища, море или въздух извън територията на предприятията по ал. 2, включително товарене, разтоварване и/или превоз до или от друго превозно средство на докове, кейове или разпределителни станции;
4. превоз на опасни вещества по тръбопроводи, включително съответните помпени/компресорни станции извън предприятията по ал. 2;
5. експлоатация, по-специално проучване, добив или преработка на минерали в мините и кариерите, включително чрез сондажни кладенци, с изключение на:
а) съхранение на газ в подземни депа на сушата в геоложки формации, водоносни хоризонти, солни каверни и изоставени мини;
б) химическа и термична преработка и свързано с тези операции съхранение, които включват опасни вещества;
в) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества;
6. проучване и експлоатация в морски райони на минерали, включително въглеводороди;
7. съхранение на газ в подземни депа в морето, което включва депа изключително за съхранение и депа, където се извършва и проучване и експлоатация на минерали, включително въглеводороди;
8. депа за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на:
а) химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, които включват опасни вещества;
б) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества.
в) (отм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г., в сила от 26.06.2018 г.)
(9) Министерският съвет приема наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Чл. 104. (Отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве, имуществото и околната среда се отчитат при:
1. устройственото планиране на територията, и
2. планирането на защитата на населението и околната среда.
(2) При устройственото планиране на територията се осъществява контрол на:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) разположението на нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) изменения в предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или изменения на процес, или на естество или физична форма, или количество на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до превръщането на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или обратно;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) планирането на нови строежи, включително изграждането на транспортни пътища, жилищни райони, обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения.
(3) Контролът по ал. 2 се осъществява при:
1. одобряване на инвестиционни предложения по реда на глава шеста от този закон и/или разрешаване на строителството по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията за случаите по ал. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) одобряване на доклади за безопасност по реда на чл. 109 - 115 за изграждане и/или експлоатация на нови, за експлоатация на други или изменения по ал. 2, т. 2 на съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал или части от тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) съгласуване на устройствени планове и техни изменения при планиране на строежи в случаите по ал. 2, в т.ч. устройствени планове на общините и подробни устройствени планове за поземлени имоти, на чиято територия се разполагат предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал по чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията;
4. (нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) потвърждаване на пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии по реда на чл. 106 за изграждане и/или експлоатация на нови, за експлоатация на други или изменения по ал. 2, т. 2 на съществуващи предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал или части от тях.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Чрез контрола по ал. 2 се осигурява изпълнение на политиката по отношение на използването на земята или друга свързана с това политика и процедурите за прилагането и, като се отчита необходимостта в дългосрочен план относно:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) поддържане на безопасни разстояния на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал до жилищни райони, обекти и площи с обществено предназначение, зони за отдих и където е възможно, големи транспортни пътища;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) поддържане на безопасни разстояния на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или други подходящи мерки до райони с особена природозащитна чувствителност или интерес и обекти на културно-историческото наследство в околностите на предприятия, когато е целесъобразно, с цел тяхното опазване;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) предприемане на допълнителни технически мерки за ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда в случай на съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) За целите на ал. 3 и 4 операторът на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на съответния компетентен орган по глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията пълна информация относно рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни вещества по приложение № 3 в това предприятие/съоръжение, техническо становище по тези рискове, за всеки отделен случай или общо, при вземането на решения, и за мерките за предотвратяване на големи аварии с тези вещества и за ограничаване на последствията от тях. Операторът на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал предоставя тази информация при поискване от съответния компетентен орган по глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията.
(6) В случаите, когато обектите по ал. 2 попадат в обхвата на глава шеста, информацията по ал. 5 се предоставя на най-ранен етап за целите на консултациите със засегнатата общественост.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) При издаване на решения за одобряване на доклади за безопасност по реда на този раздел или на решения за одобряване на устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията, в които се предвижда изграждане и експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или изменения в тях по ал. 2, т. 2 или на строежи по ал. 2, т. 3, съответният компетентен орган взема предвид техническото становище по ал. 5 и становищата, коментарите и предложенията относно идентифицираните рискове от големи аварии в предприятията/съоръженията, получени съответно при обществения достъп по чл. 115, ал. 1 и 2 или при консултациите по чл. 87, ал. 2.

Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., нов - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал и на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал е длъжен да:
1. предприема по всяко време необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда;
2. има готовност по всяко време да удостовери, в т.ч. за целите на контрола от комисиите по чл. 157а, ал. 2, че е предприел всички необходими мерки по т. 1;
3. осигурява необходимото съдействие на комисиите по чл. 157а, ал. 2 за извършване на проверки на предприятието/съоръжението, включително за вземане на проби и събиране на необходимата информация за установяване изпълнението на задълженията по този раздел и наредбата по чл. 103, ал. 9;
4. разработи политика за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и да осигури нейното правилно прилагане посредством подходящи средства, структури и система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
5. изготви доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), в който да изложи съответната ППГА и СУМБ.
(2) Политиката за предотвратяване на големи аварии трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) е пропорционална на опасностите от големи аварии и да отчита сложността на организацията на дейностите в предприятието/съоръжението;
2. включва целите на оператора като цяло и принципите на действие, ролята и отговорността на управлението, както и ангажимент за постоянно подобряване на контрола над опасностите от голяма авария от страна на оператора;
3. осигурява високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал задължението за прилагане на ППГА може да бъде изпълнено чрез други подходящи средства, структури и системи за управление, различни от посочените в ал. 1, т. 4, ако те отчитат опасностите от големи аварии и отговарят на изискванията за обхват и съдържание на ППГА, определени с наредбата по чл. 103, ал. 9.

Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал изготвя и подава ДППГА и всяка негова актуализация до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Докладът за политика за предотвратяване на големи аварии на ново предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се подава от оператора до директора на РИОСВ в срок до три месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието/съоръжението или преди изменения в него, които водят до промяна в списъка на опасните вещества.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице оповестява на интернет страницата на РИОСВ внесения от оператора ДППГА и всяка негова актуализация и осигурява достъп на засегнатата общественост до него за срок от 14 дни, след което изготвя и оповестява на интернет страницата на РИОСВ проект на решение по ал. 4. Когато могат да бъдат засегнати повърхностни и/или подземни води или водни обекти, в същия срок директорът на РИОСВ уведомява по служебен път директора на съответната басейнова дирекция.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице в 20-дневен срок от получаване на ДППГА и всяка негова актуализация с мотивирано решение потвърждава или отказва да потвърди пълнотата и съответствието на доклада с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9 или уведомява писмено оператора за допуснатите грешки и непълноти във формата и съдържанието на ДППГА и определя срок до един месец за отстраняването им. При необходимост директорът на РИОСВ може да изиска становище от органите по чл. 157а, ал. 2 относно пълнотата и съответствието на ДППГА.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Решението по ал. 4 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на оператора, име и пълен адрес на предприятието/съоръжението;
3. характеристика на предприятието/съоръжението;
4. правни и фактически основания;
5. описание на резултатите от проведените консултации със засегнатата общественост и начина, по който те са взети предвид;
6. мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;
7. разпоредителна част;
8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
9. дата на издаване и подпис.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Предприятието/съоръжението с нисък рисков потенциал се въвежда в експлоатация след влязло в сила решение за потвърждаване на ДППГА.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В тридневен срок от издаването на решението по ал. 4 директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице го оповестява на интернет страницата на РИОСВ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването му.
(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В 7-дневен срок от изпращане на решението по ал. 4 до оператора директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице изпраща копие от доклада на органите по чл. 157а, ал. 2 за целите на контрола.
(10) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът по ал. 1 периодично преразглежда ППГА и СУМБ и при необходимост актуализира ДППГА, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) най-малко веднъж на всеки 5 години;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) при значително увеличаване или намаляване на количествата на опасните вещества в предприятието/съоръжението;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) при изменение в предприятието/съоръжението или изменение на процес, или на естеството или физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до класифициране на предприятието/съоръжението в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) след възникване на голяма авария в предприятието/съоръжението;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) по своя инициатива или при поискване от директора на РИОСВ, при наличие на нови данни или научна информация за безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението и/или в резултат на контрола.
(11) (Предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Когато в случаите по ал. 10 се установи, че не се налага актуализация на ДППГА, операторът е длъжен да документира данните и заключенията от извършеното преразглеждане и да предоставя документацията на комисията по чл. 157а, ал. 2 за целите на контрола. В 7-дневен срок от преразглеждането на ДППГА операторът изпраща заключенията и документацията на директора на РИОСВ.

Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., нов - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал е длъжен да разработи и прилага:
1. доклад за безопасност;
2. доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) вътрешен авариен план на предприятието/съоръжението.
(2) Формата и съдържанието на документите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 103, ал. 9.
(3) С доклада за безопасност операторът е длъжен да удостовери, че:
1. политиката за предотвратяване на големи аварии и съответната система за управление на мерките за безопасност, необходима за нейното прилагане, са въведени в действие;
2. опасностите от големи аварии и възможните сценарии за големи аварии са идентифицирани и се предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на такива аварии и за ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и за околната среда;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) осигурява високо ниво на безопасност и сигурност в модела, конструкцията, действието и поддръжката на всяко съоръжение, включително складово съоръжение, оборудване и инфраструктура, свързана с действието му, които имат връзка с опасностите от големи аварии вътре в предприятието/съоръжението;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) е изготвен вътрешен авариен план на предприятието/съоръжението;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) на кмета на съответната община, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, се предоставя необходимата информация за изготвяне на външен авариен план на предприятието/съоръжението;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) се предоставя достатъчно информация за вземане на решения от компетентните органи по глава шеста и по Закона за устройство на територията относно разполагането на нови дейности или строежи около предприятието/съоръжението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) При изготвяне на вътрешния авариен план операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал е длъжен да проведе консултации с неговия персонал, включително с персонала, който работи по дългосрочни договори за подизпълнителски дейности.
(5) Оператор, който е изготвил план за извънредни ситуации по силата на задължение, наложено от друг нормативен акт, е длъжен да предприеме необходимите действия, за да гарантира, че този план се изпълнява незабавно при възникване на:
1. голяма авария, или
2. неконтролируемо събитие, за което може да се очаква, че ще предизвика голяма авария.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на кмета на съответната община, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, необходимата информация, определена с наредбата по чл. 103, ал. 9, за изготвяне на външен авариен план.

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Кметът на община, на чиято територия се намира предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал, е длъжен да изготви и да осигури изпълнението на външен авариен план на това предприятие/съоръжение, с описание на мерките, които трябва да бъдат предприети извън територията на предприятието/съоръжението. Външният авариен план се изготвя като част от общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Външният авариен план по ал. 1 се изготвя, актуализира и приема в съответствие с чл. 9, ал. 10 и 11 от Закона за защита при бедствия и въз основа на информацията, предоставена от оператора по чл. 107, ал. 6 или чл. 116е, ал. 4 или чл. 116з, ал. 3, т. 2, в срок до 6 месеца от датата на предоставянето и.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Проектът на външен авариен план по ал. 1 и всяко негово съществено изменение в тридневен срок от изготвянето им се съгласуват от кмета на съответната община със:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) засегнатата общественост като осигурява за период от 14 дни обществен достъп до проекта или изменението му чрез интернет страницата на общината, когато има такава, или по друг подходящ начин;
2. оператора на предприятието/съоръжението;
3. съответната РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението;
4. съставните части на единната спасителна система, имащи отношение по изпълнение на мерките във външния авариен план и защита при бедствия;
5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) директора на басейнова дирекция, когато проектът засяга повърхностни и/или подземни води, или водни обекти.
(4) Формата и съдържанието на външния авариен план се определят с наредбата по чл. 103, ал. 9.
(5) Всеки кмет на община, изготвил външен авариен план, е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) на подходящи интервали, не по-дълги от три години, да преразглежда, проверява и когато е необходимо, да актуализира външния авариен план, при:
а) издаване на решения по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4;
б) получаване на информация по чл. 116е, ал. 4;
в) възникване на голяма авария на територията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал;
г) промени, които са настъпили в предприятието/съоръжението или в съответните спасителни служби по Закона за защита при бедствия, в новите технически познания, както и в познанията относно реагирането при големи аварии;
2. периодично да организира и провежда тренировки и учения по плана по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) При изготвянето на външния авариен план, в т.ч. на негови актуализации, кметът взема предвид получените становища, коментари и предложения по ал. 3.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) До 31 януари ежегодно кметовете на общини, на чиято територия се намират предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал, представят на директорите на съответните РИОСВ информация относно проведени тренировки и учения на външните аварийни планове в съответствие с наредбата по чл. 103, ал. 9.


Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изграждането и експлоатацията на ново и експлоатацията на съществуващо или друго предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него се извършват след издаване на решение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за одобряване на доклада за безопасност при условията и по реда на този раздел.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за планирани изменения/разширения в съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Решението по ал. 1 е задължително за издаване на разрешение за строеж на предприятието/съоръжението по реда на Закона за устройство на територията.
(4) Изключение по ал. 3 се допуска за предприятия/съоръжения, както и планирани изменения/разширения в тях, за които е приключила съответната процедура по ОВОС по реда на глава шеста, раздел III с постановяване на решение, с което е одобрено местоположението и потвърдени безопасните разстояния в съответствие с чл. 99б, ал. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, които са по реда на глава шеста, раздел III.


Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентен орган за издаване на решения и прекратяване действието на решения по чл. 116 и чл. 116ж, ал. 4 при условията и по реда на този раздел и поддържа архив на издадените актове, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Органът по ал. 1 с мотивирано решение прекратява действието на решенията по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 след представяне на актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от оператора на предприятие/съоръжение, класифицирано с висок рисков потенциал относно:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) значително намаляване на количеството или промяна в списъка на опасните вещества, въз основа на което предприятието/съоръжението вече не се класифицира с висок рисков потенциал;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) окончателно извеждане от експлоатация на предприятието/съоръжението.

Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице:
1. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) уведомява потенциално засегнатите държави и предоставя информация в съответствие с изискванията на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, подписана на 17 март 1992 г. в Хелзинки (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г.), когато в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал съществува опасност от възникване на голяма авария с трансгранично въздействие;
3. при възникване на голяма авария, която отговаря на критериите за докладване по приложение № 5, докладва информацията по чл. 116г, ал. 2 и 3, представена от оператора на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, на чиято територия е възникнала аварията, към електронната база данни на Европейската комисия (e-MARS);
4. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) въз основа на получените уведомления за класификация по чл. 103, ал. 2 или 5 докладва информация за предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал към електронната база данни на Европейската комисия (e-SPIRS);
5. информира Европейската комисия за името и адреса на всеки орган, който притежава съответната информация за големи аварии и може да консултира компетентните органи на другите държави членки, които предприемат действия в случай на такава авария;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) поддържа публичен електронен регистър на предприятията и съоръженията с нисък и висок рисков потенциал;
7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) информира оператора на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3 за приложимостта на изключението по чл. 103, ал. 8, т. 1 и/или т. 5 - 8.
(2) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 6 се определят с наредбата по чл. 103, ал. 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Достъпът до регистъра по ал. 1, т. 6 се осъществява чрез интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал подава до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда заявление за одобряване на доклад за безопасност, като по отношение на новите предприятия/съоръжения докладът се представя не по-късно от 6 месеца преди подаването на заявление за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
(2) Формата и съдържанието на заявлението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 103, ал. 9.
(3) Към заявлението по ал. 1 операторът прилага:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) доклад за безопасност, който съдържа и ДППГА;
2. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) вътрешен авариен план на предприятието/съоръжението.
4. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Със заявлението по ал. 1 операторът може да поиска от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда част от информацията по ал. 3, т. 1 или списъкът с опасните вещества от приложение № 3 да бъдат обявени за поверителни, когато представляват производствена или търговска тайна, и представя съответните мотиви за това.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Когато част от информацията по ал. 3, т. 1 или списъкът с опасните вещества от приложение № 3 представлява държавна или служебна тайна или съдържа лични данни, операторът представя съответните мотиви за прилагане на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация, съответно на изискванията за защита на личните данни.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда може да определи част от информацията по ал. 3, т. 1 или списъкът с опасните вещества от приложение № 3 да бъдат считани за поверителни на основанията по ал. 4 и 5.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 14-дневен срок от получаване на заявлението писмено уведомява оператора дали искането му е частично или напълно уважено за случаите по ал. 4 и 5 или за преценката по ал. 6. За целите на обществения достъп определя срок до 5 дни за внасяне на преработен вариант на документите на хартиен и електронен носител, в който не се съдържа информацията, която е приета за поверителна. В случаите по чл. 114, ал. 1 едновременно с коригираните и допълнените документи се внася и преработен вариант на документите за целите на обществения достъп.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В случаите по чл. 109, ал. 4 заявлението по ал. 1 се разглежда от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда при наличие на влязло в сила решение за одобряване на инвестиционното предложение по чл. 99б, ал. 5.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В случаите по чл. 109, ал. 1 заявлението по ал. 1 се разглежда от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда при наличие на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III.

Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)


Чл. 112б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В случаите по чл. 109, ал. 4 операторът подава заявлението по чл. 112, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието/съоръжението или на части от тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) При разглеждане на документите по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда осигурява използването на всяка получена информация и направено заключение от проведени процедури по реда на глава шеста и процедури по издаване или актуализиране на разрешително по чл. 117, когато това е приложимо за предприятието/съоръжението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът по ал. 1 е длъжен да изпълнява всички мерки в одобрения доклад за безопасност, свързани с изграждането и безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението, а в случаите по чл. 109, ал. 4 - и относимите мерки и условия в решението по чл. 99б, ал. 5.
(4) Информацията в доклада за безопасност по ал. 3 трябва да съответства на информацията, подадена до компетентния орган по глава шеста, раздел III, както и на условията и мерките в постановените решения, с които са приключили съответните процедури по ОВОС.


Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 14-дневен срок от получаване на документите по чл. 112, ал. 3 уведомява оператора за допуснати в тях грешки и непълноти и определя срок до 30 дни за отстраняването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В 7-дневен срок след изтичане на срока по ал. 1 или от получаване на коригираните и допълнени документи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда изпраща документите за становище до министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", кмета на общината и директора на РИОСВ, на чиято територия е разположено предприятието/съоръжението.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда и органите по ал. 2 или оправомощени от тях длъжностни лица могат да извършват проверки на място с цел оценка на съответствието на документите по чл. 112, ал. 3 с предвидените от оператора мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Органите по ал. 2 или оправомощени от тях длъжностни лица изпращат до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда становищата си в срок до един месец от получаване на документите по чл. 112, ал. 3.
(5) Липсата на становище на някои от органите по ал. 2 в законоустановения срок се смята за мълчаливо съгласие.

Чл. 115. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В срока по чл. 114, ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда публикува обява за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 на интернет страницата на агенцията и осигурява достъп на засегнатата общественост до тях в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда предоставя документите и копие от обявата на кмета на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, а в случаи на предприятия/съоръжения с потенциал за голяма авария с трансгранично въздействие уведомява министъра на околната среда и водите за целите на чл. 111, ал. 1, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В 5-дневен срок от получаване на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 кметът на съответната община информира засегнатата общественост чрез обява в местните средства за масово осведомяване и осигурява достъп до тях в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. Обявата съответства по обхват и съдържание на обявата по ал. 1. Министърът на околната среда и водите уведомява потенциално засегнатите държави и предоставя информация в съответствие с изискванията на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии.
(3) В едномесечния срок на обществения достъп по ал. 1 и 2 представителите на засегнатата общественост могат да представят писмени становища, коментари и предложения по документацията.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В случаите, в които има уважено искане по чл. 112, ал. 4 или ал. 6, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда и кметът на съответната община предоставят на обществеността преработена от оператора документация съгласно чл. 112, ал. 7.
(5) В тридневен срок след изтичане на срока по ал. 2 кметът на съответната община изпраща по служебен път на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда резултатите от проведения обществен достъп, в т.ч. информация за начина на осигуряването му.
(6) Редът и начинът за провеждане на обществен достъп и съдържанието на обявата по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 103, ал. 9.
(7) При изготвяне на решение по чл. 116 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда взема предвид становищата по документацията, получени при обществения достъп.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Когато въз основа на прегледа на документацията от Изпълнителната агенция по околна среда и/или въз основа на становище по ал. 3 или чл. 114, ал. 4 се установят несъответствия или непълноти в документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда дава указания на оператора и определя срок, не по-дълъг от 30 дни за отстраняването им.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 25-дневен срок след изтичане на срока по чл. 114, ал. 4 или от получаване на коригираните и допълнените документи по ал. 8 оповестява на засегнатата общественост проекта на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 за период от 14 дни на интернет страницата си.

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 30-дневен срок след изтичане на срока по чл. 114, ал. 4 или от получаване на коригираните и допълнени документи по чл. 115, ал. 8 издава:
1. решение за одобряване на доклада за безопасност, когато в резултат на проведената процедура по чл. 109 - 115 установи, че операторът е предвидил достатъчни мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, които са документирани в доклада за безопасност и когато е приложимо, е изпълнил относимите мерки и/или условия в решението, с което е приключила процедурата по глава шеста, раздел ІІІ, или
2. решение за неодобряване на доклада за безопасност, когато:
а) операторът не е предвидил мерки в доклада за безопасност или предвидените мерки не са достатъчни за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последствията от тях, или не са изпълнени относимите мерки и/или условия в решенията, с които е приключила процедурата по глава шеста, раздел ІІІ, или
б) операторът не е изпълнил дадените указания и/или не е спазил определения срок съгласно чл. 115, ал. 8; или
в) орган по чл. 114, ал. 2 или представител на засегнатата общественост е внесъл мотивирано възражение по законосъобразност срещу реализацията на проекта.
(2) Въз основа на информацията в доклада за безопасност изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда може с мотивирано решение да освободи кмета на съответната община от задължението да изготвя външен авариен план за предприятието/съоръжението, в случаите, когато това не е необходимо.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на информацията в актуализиран доклад за безопасност на предприятието/съоръжението по чл. 116ж може в писмена форма да оттегли решението за освобождаване по ал. 2, като посочи датата, на която изтича срокът на освобождаването, и датата, до която кметът на съответната община трябва да изготви и представи външен авариен план на предприятието/съоръжението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда изпраща решението по ал. 2 до министъра на околната среда и водите, когато въз основа на документите по чл. 112, ал. 3 установи, че дадено предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал, което се намира в близост до територията на държава членка по Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, не поражда опасност от голяма авария отвъд нейните граници и не е необходимо кметът да изготвя външен авариен план. Министърът на околната среда и водите уведомява другата държава членка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Решението по ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на оператора, име и пълен адрес на предприятието/съоръжението;
3. характеристика на предприятието/съоръжението;
4. правни и фактически основания;
5. описание на резултатите от проведените консултации със засегната общественост и начина, по който те са взети предвид;
6. мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;
7. разпоредителна част;
8. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва;
9. дата на издаване и подпис.

Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.)

Чл. 116б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В 7-дневен срок от издаване на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда писмено уведомява оператора на предприятието/съоръжението и органите по чл. 111, ал. 1 и чл. 114, ал. 2 за издаването му. За издадено решение по чл. 116, ал. 2 или 3 се уведомява кметът на съответната община.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда оповестява всяко решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 в 14-дневен срок от издаването му чрез централните средства за масово осведомяване, интернет страницата на агенцията и/или по друг подходящ начин.

Чл. 116в. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Решенията по чл. 116, ал. 1 и по чл. 116ж, ал. 4 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването им по чл. 116б.

Чл. 116г. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) При възникване на голяма авария операторът на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал незабавно като използва най-подходящите средства уведомява съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и кмета на непосредствено застрашената община по реда на Закона за защита при бедствия, както и директорите на РИОСВ и басейнова дирекция, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, и пристъпва към изпълнение на вътрешния авариен план на предприятието.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) При възникване на голяма авария операторът веднага след констатиране на събитието или не по-късно от 30 дни от неговото възникване като използва най-подходящите средства представя на министъра на околната среда и водите информация относно:
1. обстоятелствата по възникването на аварията;
2. опасните вещества, предизвикали възникването на аварията или утежняващи последствията от нея;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) наличните данни за оценяване на въздействието на аварията върху човешкото здраве, имуществото и околната среда;
4. предприетите действия непосредствено след възникване на аварията;
5. предвидените мерки за предотвратяване на повторно възникване на авария;
6. предвидените мерки за ограничаване на средносрочните и дългосрочните последствия от аварията;
7. подробен анализ на мащабите на аварията съгласно критериите по приложение № 5.
(3) Операторът е длъжен да актуализира информацията по ал. 2 и да я предостави на органа по ал. 2 при получаване на нови данни, свързани с причините за възникването на аварията и последствията от нея, ако по-нататъшното разследване разкрие допълнителни факти, които променят получената информация или направените изводи.

Чл. 116д. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал и кметовете на засегнатите общини предоставят редовно на засегнатата общественост ясна и разбираема информация относно аварийното планиране за тези предприятия/съоръжения и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария.
(2) Докладът за безопасност и списъкът с опасните вещества се предоставят на обществеността при поискване.
(3) Обхватът, съдържанието и начинът на предоставяне на информацията по ал. 1 и 2 се определят с наредбата по чл. 103, ал. 9.
(4) Решенията за предоставяне на информация по ал. 2 може да се обжалват по реда на глава трета, раздел ІV от Закона за достъп до обществена информация.
(5) Предоставената по ал. 1 и 2 информация трябва да е в съответствие с нормативните изисквания за достъп до информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, и/или за защита на личните данни.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Допълнителна информация за предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, съгласно този раздел, която не се съдържа в публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6, се публикува на интернет страниците съответно на Изпълнителната агенция по околна среда, на РИОСВ и на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, и на оператора на предприятието/съоръжението, ако има такава, или се обявява по друг подходящ начин.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал при опасност от възникване на голяма авария с трансгранично въздействие предоставя информацията по ал. 1 на министъра на околната среда и водите за целите на чл. 111, ал. 1, т. 2.

Чл. 116е. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал периодично преразглежда и при необходимост актуализира доклада за безопасност, в т.ч. ДППГА и СУМБ:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) най-малко веднъж на всеки 5 години;
2. след възникване на голяма авария на територията на предприятието/съоръжението;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) по своя инициатива или при поискване от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда или от директора на съответната РИОСВ или оправомощени от тях длъжностни лица при наличие на нови данни, обстоятелства или научна информация, свързани с безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението, включително заключения, произтичащи от анализа на аварии или квазиаварии, както и от развитието на познанията относно оценката на опасностите;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) при изменения в предприятието/съоръжението или изменение на процес, или на естеството или физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или при несъответствия с вече одобрен доклад за безопасност на предприятието.
(2) Операторът по ал. 1 проверява, преразглежда и при необходимост актуализира вътрешния авариен план:
1. на подходящи интервали не по-дълги от три години;
2. след възникване на голяма авария на територията на предприятието/съоръжението;
3. при настъпили промени в предприятието или съставните части на единната спасителна система по Закона за защита при бедствия, наличие на нови технически познания, както и познания относно реагирането при големи аварии.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Когато въз основа на преразглеждане на документите по ал. 1 и/или 2 операторът установи, че не се налага актуализация, той документира данните и заключенията от извършеното преразглеждане и предоставя документацията на комисията по чл. 157а, ал. 2 при проверка. В 7-дневен срок от преразглеждането на документите по ал. 1 и/или 2 операторът изпраща заключенията/документацията на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) При актуализиране на вътрешния авариен план в случаите по ал. 2 операторът предоставя информация за актуализиране на външния авариен план на кмета на засегнатата община.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В случаите по ал. 2 операторът изпраща в 7-дневен срок актуализирания вътрешен авариен план на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда и го предоставя на комисията по чл. 157а, ал. 2 за целите на контрола.

Чл. 116ж. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) В 7-дневен срок след актуализиране на доклада за безопасност операторът по чл. 116е, ал. 1 подава до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда заявление за одобряване на актуализирания доклад, в което посочва причините и обстоятелствата за извършената актуализация и описва направените в него промени.
(2) Към заявлението по ал. 1 операторът прилага:
1. актуализирания доклад за безопасност;
2. актуализирани документи по чл. 107, ал. 1, т. 2 и 3, когато промените налагат това.
3. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) В случаите по чл. 116е, ал. 1, т. 4 операторът подава до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда актуализирания доклад за безопасност в най-ранния момент, но не по-късно от 4 месеца преди планираната дата за осъществяване на измененията.
1. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
(4) При получаване на актуализиран доклад за безопасност по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда провежда процедурата по реда на чл. 112 - 116 и издава ново решение за одобряване или неодобряване на актуализирания доклад за безопасност.


Чл. 116з. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Когато въз основа на информацията, представена от оператора в уведомлението за класификация, в ДППГА, в доклада за безопасност или в резултат на проверките по чл. 157а, ал. 2 изпълнителният директор на ИАОС или директорът на съответната РИОСВ идентифицира предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или група от такива предприятия, за които съществува опасност от възникване на ефект на доминото поради тяхната близост, географско положение или списъка с опасните вещества, което увеличава опасността или последствията от големи аварии, и уведомява за това операторите на тези предприятия/съоръжения.
(2) В случаите по ал. 1 операторите са длъжни да:
1. обменят информация за характера и степента на опасност от възникване на голяма авария в предприятията/съоръженията;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) актуализират информацията по т. 1, като вземат предвид естеството и мащаба на опасността от голяма авария в своите политики за предотвратяване на големи аварии, системи за управление на мерките за безопасност, доклади за безопасност и вътрешните аварийни планове на предприятията/съоръженията, когато е целесъобразно.
(3) В случаите по ал. 1 операторите си сътрудничат при:
1. предоставяне на информация по чл. 116д, ал. 1 на обществеността и на съседни обекти, които не попадат в обхвата на този раздел;
2. предоставяне на информация, необходима за изготвянето на външен авариен план от кмета на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда предоставя на съответния оператор допълнителна информация, когато разполага с такава, относно непосредствената околна среда на предприятието/съоръжението, и фактори, които могат да причинят голяма авария или да влошат последствията от нея, включително когато е достъпна, информация за съседни предприятия, както и за обекти, които не попадат в обхвата на този раздел, райони и строежи, които биха могли да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и от ефекта на доминото.

Чл. 116и. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Раздел II.
Комплексни разрешителни


Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 се разрешават след издаването на комплексно разрешително съгласно разпоредбите на този раздел.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Изискването по ал. 1 се прилага и при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*))
(4) При промяна на оператора новият оператор - юридическо или физическо лице, поема правата и задълженията съгласно разрешителното.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*))
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*))
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Инсталациите или частите от инсталации, използвани за изследователска работа, разработки и изпитания на нови продукти и процеси, не са предмет на разпоредбите на тази глава.
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.


Чл. 118. (1) (Предишен текст на чл. 118 - ДВ, бр. 105 от 2008 г.) Комплексното разрешително по чл. 117 е задължително за издаване на разрешение за строеж.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г.) Изключение по ал. 1 се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) В случаите по ал. 2:
1. комплексното разрешително е задължително за въвеждането на инсталациите и съоръженията в експлоатация;
2. до издаването на комплексно разрешително се прилагат изискванията за издаване и получаване на разрешителни, лицензии, експертизи и оценки съгласно действащото законодателство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В случаите по ал. 1 и за действащи инсталации подаването на заявление за издаване на комплексно разрешително или наличието на комплексно разрешително отменя изискванията за издаване и получаване на следните разрешителни и регистрации:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) по чл. 67 и 78 във връзка с чл. 35 от Закона за управление на отпадъците с изключение на регистрацията за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.


Чл. 119. (1) Условията и редът за издаване на комплексни разрешителни по чл. 117 се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и съответни изисквания към:
1. съдържанието и формата на заявленията за издаване на комплексни разрешителни;
2. реда и начина за определяне на най-добрите налични техники;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) реда и начина за преразглеждане, актуализиране и отмяна на издадени комплексни разрешителни и за промяна на оператора;
4. реда и начина на отчитане на емисиите на вредни вещества;
5. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) съдържанието на мониторинга по чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7, включително към процедурите за мониторинг и задължението за предоставяне на съответната информация за органите, отговорни за налагане на съответствието по чл. 120, ал. 5;
6. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) съдържанието и формата на информацията по чл. 123в, т. 1.


Чл. 120. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране, отменяне на разрешителните по реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, както и за потвърждаване/отказ за промяна на оператора на издадено разрешително.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) При издаване на комплексно разрешително за нова инсталация или при промяна в действаща инсталация, към които се прилагат изискванията на глава шеста, раздел ІІІ, компетентният орган по ал. 1 осигурява използването на всяка получена информация и направено заключение от ОВОС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице следи развитието на НДНТ, както и публикуването на нови или актуализирани заключения за НДНТ и предоставя тази информация на заинтересованата общественост и на компетентния орган по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице предлага мерки за насърчаване разработването и прилагането на най-нови техники, по-специално на тези, описани в референтните документи за НДНТ, когато това е необходимо за целите по околна среда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) Контролът по изпълнението на условията в издаденото разрешително по чл. 117 се извършва от съответната РИОСВ.


Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) При експлоатацията на инсталациите и съоръженията операторът контролира:
1. прилагането на всички подходящи мерки за предотвратяване на замърсяване чрез прилагане на НДНТ;
2. прилагането на системно управление по околна среда;
3. недопускането на замърсяване на околната среда съгласно нормите за допустими емисии и нормите/стандартите за качество на околната среда;
4. предотвратяването на образуването на отпадъци; третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда;
5. ефективното използване на енергията;
6. прилагането на необходимите мерки за предотвратяване на промишлени аварии и ограничаване на последствията от тях;
7. предприемането на необходимите мерки за избягване на възможни рискове от замърсяване;
8. при окончателно прекратяване на дейностите по приложение № 4 операторът:
а) прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произведени или изпускани от инсталацията;
б) в случай че инсталацията е причинила значително замърсяване на почвата и подземните води с опасните вещества по буква "а" в сравнение със състоянието, установено в доклада за базовото състояние, предприема необходимите мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние;
в) при изпълнение на мерките по буква "б" взема предвид техническата им осъществимост;
г) (доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) в случай на значителен риск за човешкото здраве и околната среда, предизвикан от дейности по приложение № 4, съгласно доклада за базовото състояние по чл. 122, ал. 2, т. 12 предприема действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че площадката, предвид характеристиката и съгласно чл. 122, ал. 2, т. 4 и сегашното или одобреното и бъдещо предназначение, да не представлява повече такъв риск;
д) изпълнява действията по буква "г" и в случаите, когато от него не се изисква изготвянето на доклад за базово състояние.


Чл. 122. (1) За издаване на комплексно разрешително операторът на инсталацията и съоръжението подава заявление до съответния компетентен орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) Заявлението по ал. 1 включва описание на:
1. инсталацията, дейностите които се осъществяват или ще бъдат осъществявани в нея, различните режими на нейната експлоатация, в т.ч. описание на основните алтернативи на предложените технологии, техники и мерки, ако има такива;
2. използваните суровини, материали и вещества (включително спомагателни);
3. използваната вода и използваната и/или генерираната енергия;
4. характеристиката на площадката, на която е разположена инсталацията;
5. източниците на емисии; вида и количеството на очакваните емисии от инсталацията по отделните компоненти по чл. 4 и фактори по чл. 5, както и определяне на възможните техни значителни въздействия върху околната среда;
6. доказателства за прилагане на НДНТ, включително:
а) обстоятелства по чл. 123а, ал. 3;
б) обстоятелства по чл. 123а, ал. 5;
в) за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5;
7. предложените технологии и други техники за предотвратяване или в случаите, когато това е невъзможно - за намаляване на емисиите от инсталацията;
8. мерките за предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на генерираните от инсталацията отпадъци;
9. планираните допълнителни мерки за постигане на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения на оператора съгласно чл. 121;
10. мониторинга на емисиите на вредни вещества в околната среда;
11. употребяваните, произвежданите или изпусканите опасни химични вещества, замърсители на почвите и подземните води; резултати от системна оценка на риска от замърсяване на почви и/или подземни води, в случай че се предлага различна честота на мониторинга от определената в чл. 123, ал. 1, т. 7;
12. доклад за базово състояние, в случай че са налични веществата по т. 11, съдържащ информация:
а) отчитаща възможността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката на инсталацията;
б) достатъчна за количествено сравнение между текущото замърсяване на почвата и подземните води и замърсяването им при окончателното прекратяване на дейностите;
в) за настоящото предназначение и предишното предназначение на площадката;
г) за извършени, включително нови, измервания на почвата и подземните води, отразяващи състоянието към момента на изготвяне на доклада, отчитащи възможността от замърсяване на почвата и подземните води с опасните вещества, които ще се използват, произвеждат или изпускат от съответната инсталация;
д) всяка друга информация, отговаряща на изискванията на букви "а" - "г".
(3) Заявлението за издаване на комплексно разрешително съдържа и нетехническо резюме на описанието по ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) В случаите на съществена промяна:
1. заявлението за издаване на комплексно разрешително съдържа информация за частите на инсталацията, обхванати от промяната; информацията се предоставя в обхвата на ал. 2;
2. решението на компетентния орган по чл. 120, ал. 1 отразява предложената промяна в работата на инсталацията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) При изготвяне на заявлението операторът може да използва информация, предоставена на компетентния орган в изпълнение на разпоредбите на глава шеста и на раздел І от тази глава.
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) Докладът за базово състояние по ал. 2, т. 12 се изготвя само при издаване или при актуализиране на комплексно разрешително за площадка, за която такъв доклад не е изготвян.


Чл. 122а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) В 45-дневен срок от подаването на заявлението компетентният орган по чл. 120, ал. 1 проверява съответствието на съдържанието и формата му с изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 и при необходимост извършва проверка на място.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) При установяване на непълноти и несъответствия в срока по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 уведомява писмено оператора по чл. 122, ал. 1, като дава указания за необходимите поправки и допълнителна информация и посочва основанията за това.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) В случаите по ал. 2 операторът по чл. 122, ал. 1 внася допълненото заявление в едномесечен срок от уведомяването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) В случай че указанията по ал. 2 или срокът по ал. 3 не бъдат спазени, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 с решение прекратява разглеждането на искането за издаване на комплексно разрешително.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) В 14-дневен срок от приключване на проверките по ал. 1 или повторното подаване на заявлението по ал. 3 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 започва процедура по издаване на комплексно разрешително, за което писмено уведомява оператора, и съвместно с общините оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересованите лица до заявлението, в т. ч. и в държавите, засегнати от дейността на инсталацията в условията на трансгранично въздействие.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В 25-дневен срок от изтичането на срока по ал. 5 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 подготвя проект на комплексно разрешително и:
1. в тридневен срок осигурява достъп на интернет страницата си до проекта на комплексно разрешително при равнопоставеност на заинтересованите лица за период от 14 дни;
2. в тридневен срок изпраща проекта на комплексно разрешително на кмета на съответната община за публично оповестяване за период от 14 дни;
3. в 20-дневен срок от изтичането на срока по т. 1 и 2 съгласува проекта на комплексно разрешително със съответната РИОСВ и басейнова дирекция и уведомява писмено оператора по чл. 122, ал. 1 за проекта на комплексно разрешително.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) В 30-дневен срок от уведомяването по ал. 6, т. 3 компетентният орган по чл. 120, ал. 1:
1. провежда при необходимост консултации с оператора;
2. за период от 7 дни осигурява достъп на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда за резултата от проведените консултации по т. 1, както и от съгласуването с директорите на РИОСВ и басейнова дирекция.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) В 10-дневен срок от изтичането на срока по ал. 7 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 издава комплексното разрешително или мотивирано отказва издаването му.


Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) (1) Комплексното разрешително по чл. 117 съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) нормите за допустими емисии на веществата по приложение № 8 и на други замърсяващи вещества, които е възможно да бъдат изпуснати от съответната инсталация в значителни количества:
а) при определяне на нормите за допустими емисии се вземат предвид свойствата и способността на веществата да пренасят замърсяване от един компонент на околната среда в друг;
б) нормите за допустими емисии могат да бъдат допълнени или заменени от равностойни показатели или технически мерки, осигуряващи равностойна степен на опазване на околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) приложимите условия за опазване на почвата, повърхностните и подземните води;
3. приложимите условия за наблюдение и управление на образуваните от инсталацията отпадъци;
4. съответните условия за мониторинг на емисиите:
а) определящи метода на изпитване, минималната честотата и процедурата за оценка;
б) когато се прилагат изискванията на чл. 123а, ал. 1, т. 2, доказващи, че резултатите от емисионния мониторинг са налични за същите периоди и при същите референтни условия като тези за емисионните нива, посочени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия;
в) основаващи се на заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, освен ако не противоречат на националната нормативна уредба по околна среда;
5. условията за предоставяне на контролния орган най-малко веднъж годишно:
а) на информация за резултатите от мониторинга на емисиите по т. 4 и други данни, необходими на контролния орган за проверка на изпълнението на условията на разрешителното;
б) когато се прилага чл. 123а, ал. 1, т. 2 - на информация за резултатите от мониторинга на емисиите, достатъчна за сравнение с емисионните нива, определени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия;
6. условията, осигуряващи изпълнението на мерките по т. 2 и наблюдение на резултатите от прилагането им;
7. съответните условия за периодичен мониторинг на почвата и подземните води, съобразен със съответните опасни вещества, които е възможно да бъдат открити на площадката, както и с вероятността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката, на която е разположена инсталацията; минималната честота на мониторинг за подземни води е веднъж на 5 години, а за почви - на 10 години; друга честота може да бъде обоснована от оператора въз основа на системна оценка на риска от замърсяване;
8. условията за предприемане на действия - при отклонение от нормалните експлоатационни условия, включително пускане и спиране на инсталацията, неразрешено изтичане на течности или газове, повреди или аварии, внезапни спирания и окончателно прекратяване на експлоатацията;
9. условията за свеждане до минимум замърсяването на далечно разстояние или трансграничното замърсяване;
10. условията за оценка на съответствието с нормите за допустими емисии по т. 1 или с други условия за контрол на емисиите;
11. условията за изпълнение на чл. 121, т. 8;
12. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) условията за изпълнение на чл. 123а, ал. 6 - при необходимост;
13. условията за изпълнение на чл. 125, ал. 2 и 3.
(2) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 определя условията на разрешителното, като взема предвид заключенията за НДНТ.
(3) При необходимост компетентният орган поставя по-строги стойности на показателите, описващи прилаганата техника, от тези, определени в заключенията за НДНТ.
(4) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 поставя условия в разрешителното, като взема предвид НДНТ, определени съгласно критериите, по наредбата по чл. 119 след предварителни консултации с оператора в случаите, когато:
1. дадена дейност или производствен процес, осъществявани в инсталацията, не са включени в нито едно от заключенията за НДНТ, или
2. приложимите заключения не се отнасят до всички възможни въздействия от тази дейност или процес върху околната среда.
(5) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 може да постави условията в комплексното разрешително и въз основа на НДНТ, която не е описана в нито едно приложимо заключение за НДНТ, в случай че:
1. техниката е определена в съответствие с критериите за НДНТ по наредбата по чл. 119;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) изискванията на ал. 7, 8 и 9 и чл. 123а, ал. 1, 3, 4 и 6 са спазени;
3. с условията на комплексното разрешително е осигурена степен на опазване на околната среда, равностойна на постигнатата посредством НДНТ, описани в заключения за НДНТ - в случаите, когато заключенията за НДНТ не съдържат емисионни нива.
(6) При поставяне на условия в комплексното разрешително за дейност, попадаща в обхвата на т. 6.6 от приложение № 4, компетентният орган прилага и разпоредбите на нормативната уредба за хуманно отношение към животните.
(7) Нормите за допустими емисии се прилагат към емисиите на вредни и опасни вещества в точката на тяхното изпускане от инсталацията и при определянето им всяко разреждане преди тази точка трябва да бъде изключено.
(8) При определяне на емисионни норми при изпускане на отпадъчни води в канализация се взема предвид наличието на пречиствателна станция за отпадъчни води, в случай че действието и осигурява равностойна степен на опазване на околната среда като цяло и не води до по-високи нива на замърсителите в околната среда.
(9) Нормите и мерките по ал. 1, т. 1 за инсталациите и съоръженията по приложение № 4 се основават на прилагането на НДНТ, без да се предписва използването на определена техника или технология.
(10) Нормите по ал. 1, т. 1 не могат да бъдат по-високи от нормативно определените норми за допустими емисии.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 поставя в разрешителното при необходимост допълнителни по-строги мерки за съответствие с нормите/стандартите за качество на околната среда от тези, постижими чрез прилагането на НДНТ. При това не се засяга действието на мерки, определени за постигане на съответствие с други норми/стандарти за качество на околната среда.
(12) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) В комплексното разрешително не се включват норми за допустими емисии на парникови газове, включени в приложение № 1 към чл. 30, ал. 3 от Закона за ограничаване изменението на климата, от категории дейности по същото приложение, освен ако не е необходимо да се гарантира, че няма да се наруши качеството на атмосферния въздух.
(13) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Алинея 12 не се прилага, когато инсталациите временно са изключени от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.


Чл. 123а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) (1) Емисионните норми по чл. 123, ал. 1, т. 1 при нормални експлоатационни условия:
1. не надхвърлят емисионните нива, определени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия; тези емисионни норми се отнасят за същите или за по-кратки периоди от време и за същите референтни условия като емисионните нива, определени в решенията, или
2. се различават от нивата по т. 1, но осигуряват съответствието на емисиите с емисионните нива, определени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия.
(2) Съответствието по ал. 1, т. 2 се гарантира чрез извършване на мониторинг на емисиите и оценка на резултатите от контролния орган най-малко веднъж годишно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 може да определи не толкова строги емисионни норми спрямо нормите по ал. 1, когато оценка покаже, че постигането на емисионните нива, свързани с НДНТ, посочени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, би довело до разходи, които са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда поради:
1. географското положение на инсталацията, или
2. характеристиките на околната среда в района на площадката, или
3. техническите характеристики на инсталацията.
(4) В случаите по ал. 3 емисионните норми не трябва да водят до значително замърсяване на околната среда и трябва да осигуряват постигане на висока степен на опазване на околната среда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 извършва повторна оценка на прилагането на ал. 3 при всяко преразглеждане на условията на разрешителното в случаите по чл. 124, ал. 2 и 5 или по чл. 126, ал. 1.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 може да разреши да не се прилагат разпоредбите на ал. 1 и 2, чл. 121, т. 1 и чл. 123, ал. 9 при изпитване и прилагане на най-нови техники за общ срок до 9 месеца. След изтичане на определения в разрешителното срок прилагането на техниката се прекратява или емисиите от дейността се привеждат в съответствие с емисионните нива съгласно определената НДНТ.


Чл. 123б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) (1) Едновременно с подготовката на проекта на комплексно разрешително компетентният орган по чл. 120, ал. 1 изготвя техническа оценка, в която обосновава приложимите условия в комплексното разрешително. Техническата оценка съдържа:
1. мотивите, на които се основава решението;
2. резултатите от консултациите, проведени преди вземане на решението, и обяснение за начина, по който са взети предвид;
3. заглавието на референтните документи и заключенията за НДНТ и приложими към съответната инсталация или дейност;
4. мотивите за определяне условията на разрешителното, включително нормите за допустими емисии, спрямо НДНТ и емисионните нива, свързани с тях;
5. при прилагане на чл. 123а, ал. 3 - конкретните причини за прилагането въз основа на критериите и условията на същата разпоредба.
(2) В случаите по чл. 123, ал. 4 и 5 в техническата оценка компетентният орган по чл. 120, ал. 1 описва предоставените доказателства за приложимостта им.
(3) В случаите по чл. 123а, ал. 3 в техническата оценка компетентният орган по чл. 120, ал. 1 описва предоставените доказателства за приложимостта и.


Чл. 123в. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Операторът на инсталацията е длъжен да:
1. информира компетентния орган за всяка планирана промяна в естеството на производствената дейност, функционирането или разширението на инсталацията, която може да доведе до последици за околната среда;
2. изпълнява условията в комплексното разрешително;
3. изготвя и изпълнява съгласуван план за собствен мониторинг в съответствие с условията в комплексното разрешително;
4. информира редовно контролиращия орган за резултатите от мониторинга и незабавно да го осведомява за всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда;
5. осигурява условия на представителите на контролиращия орган при всички необходими проверки на инсталацията за вземането на проби и събирането на необходимата информация за изпълнението на задълженията им по закона;
6. изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.

Чл. 123г. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) В 20-дневен срок от информирането по чл. 123в, т. 1 компетентният орган уведомява оператора за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 или за липсата на необходимост от провеждане на процедура.

Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) (1) Комплексните разрешителни по чл. 117 са безсрочни, освен в случаите, когато нормативната уредба по околна среда предвижда конкретни крайни срокове за прекратяване дейността на инсталациите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 преразглежда и актуализира разрешителното, когато:
1. при причиняване на замърсяване от инсталацията, което е толкова значително, че се налага преразглеждане на съществуващите в разрешителното емисионни ограничения или включване на нови емисионни ограничения;
2. не е налично заключение за НДНТ, но развитието на прилаганата НДНТ позволява значително намаляване на емисиите;
3. е настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията, налагащи използването на други техники;
4. са настъпили промени в нормативната уредба по околна среда по отношение на въвеждане на нови или преразглеждане на норми за качество на компоненти или фактори на околната среда;
5. е публикувано заключение за НДНТ, прието с решение на Европейската комисия, свързано с основната дейност на дадена инсталация;
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) данните от мониторинг и/или оценки показват, че целите за опазване на околната среда по чл. 156а от Закона за водите, установени за водно тяло в ПУРБ, не се постигат или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло, по искане на директора на басейнова дирекция.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.)
(4) В случаите, когато операторът прекрати дейност по приложение № 4 или част от нея, в резултат на което на площадката, за която е издадено комплексното разрешително, не са налични инсталации в обхвата на приложението, за които е необходимо издаването на комплексно разрешително, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 отменя решението за издаване на комплексно разрешително.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) По искане на компетентния орган периодично се преразглеждат всички условия на разрешителното и когато е необходимо, тези условия се актуализират. Операторът предоставя цялата информация, необходима за преразглеждане на условията на разрешителното. Преразглеждането и когато е необходимо, последващото актуализиране:
1. се извършват до 4 години от публикуването на решението на Европейската комисия;
2. осигуряват съответствие с изискванията на тази глава;
3. вземат предвид всички нови или актуализирани заключения, приети с решение на Европейската комисия след издаването на разрешителното или неговото последно актуализиране и които са приложими към инсталацията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) Актуализираните условия на разрешителното във връзка с ал. 2, т. 5 се изпълняват от оператора в срок до 4 години от публикуването на решението на Европейската комисия.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) При преразглеждането компетентният орган използва всяка налична информация, включително в резултат от собствен мониторинг или проведен контрол, както и всички други данни, които позволяват да се направи сравнение между експлоатацията на инсталацията и НДНТ, описани в съответните заключения за НДНТ, както и свързаните с тях технически емисионни нива.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) При актуализиране, когато се прилага чл. 123а, ал. 3, или във връзка с ал. 2, т. 1 на комплексно разрешително компетентният орган осигурява достъп на заинтересуваните лица до проекта за актуализиране, по реда на чл. 122а, ал. 5.


Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) (1) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.)
(2) При нарушаване условията на разрешителното операторът:
1. информира незабавно контролния орган;
2. предприема незабавно необходимите мерки, с които осигурява възстановяване на съответствието във възможно най-кратък срок;
3. изпълнява всички допълнителни мерки за възстановяване на съответствието, изискани от контролния орган;
4. спира експлоатацията на инсталацията до възстановяване на съответствието в случаите, когато нарушението създава непосредствена опасност за човешкото здраве или заплаха за непосредствено значително отрицателно въздействие върху околната среда.
(3) При възникване на инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда операторът предприема действията по ал. 2 за ограничаване на последиците и предотвратяване на възможни последващи инциденти или аварии.


Чл. 125а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.)


Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) (1) За актуализиране на комплексното разрешително извън случаите по чл. 124, ал. 2 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 в срока по чл. 123г изисква операторът да представи необходимата информация и определя нейния обхват, включително:
1. описание на промяната;
2. резултати от собствения мониторинг на емисиите;
3. доклад за базовото състояние съгласно чл. 122, ал. 2, т. 12;
4. доказателства за прилагане на НДНТ, в т.ч. сравнение между избраната техника и приложимите заключения за НДНТ, включително емисионните нива, определени с тях;
5. доказателства за наличието на обстоятелства по чл. 123а, ал. 3, когато операторът не планира прилагане на чл. 123а, ал. 1.
(2) В срок един месец от предоставянето на информацията по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 актуализира комплексното разрешително.
(3) В срока по чл. 123г компетентният орган по чл. 120, ал. 1 информира оператора за липсата на необходимост от провеждане на процедура за случаите извън посочените по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1.
(4) Компетентният орган по чл. 129, ал. 1 отразява обстоятелствата по ал. 3 в регистъра по чл. 129, ал. 2, т. 6.


Чл. 127. (1) (Отм., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Решението за издаване, отказ, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително и решението за прекратяване на процедурата се оповестява от компетентния орган по чл. 120, ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване в 14-дневен срок от датата на издаването му, като същевременно се изпраща на държавите, засегнати от дейността на инсталацията, в случай на трансграничен пренос. В този срок писмено се уведомява и заявителят.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г.) Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването му по ал. 1.


Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 07.01.2014 г.)


Чл. 129. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишен текст на чл. 129, доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Министерството на околната среда и водите поддържа публичен регистър с данни от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането и актуализирането на комплексните разрешителни и за потвърждаване/отказ за промяна на оператор. Изпълнителната агенция по околна среда вписва информацията в регистъра. Достъпът до регистъра е чрез интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. копие на решението;
2. копие на разрешителното;
3. актуална техническа оценка;
4. данни относно влизането в сила на решението;
5. информация за мерките, предприети от оператора по чл. 121, т. 8;
6. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) информацията по чл. 126, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*), отм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) Изпълнителната агенция по околна среда поддържа публичен регистър на интернет страницата си за резултатите от мониторинга на емисиите, предвиден в комплексните разрешителни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*)) Контролните органи по чл. 120, ал. 5 предоставят на Изпълнителната агенция по околна среда информацията по ал. 4 на електронен носител.


Чл. 130. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*))


Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г. (*))

Раздел III.
Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.)


Чл. 131а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131в. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131г. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131д. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131е. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131ж. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131з. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131и. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131к. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131л. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Министерският съвет издава наредби за:
1. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) реда и начина за организирането на националните инвентаризации за вредни вещества в атмосферния въздух съгласно изискванията на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, съставена в Женева на 13 ноември 1979 г. (ратифицирана с указ - ДВ, бр. 16 от 1981 г.) (ДВ, бр. 45 от 2003 г.).


Чл. 131м. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 09.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131н. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131о. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131п. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131р. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131с. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131т. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131у. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 131ф. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 132. (1) Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда при:
1. осъществяването на своята дейност;
2. разработването, производството, предлагането и ползването на продукти от тяхната дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Доброволните ангажименти по ал. 1 се прилагат чрез:
1. схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ, L 342/1 от 22 декември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1221/2009";
2. схемата на ЕС за екомаркировка съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 27/1 от 30 януари 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (EО) № 66/2010".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.)


Чл. 133. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) (1) Всяка организация може да кандидатства за регистрация съгласно глава ІІ на Регламент (ЕО) № 1221/2009.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 07.06.2022 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган за регистрация на организации, разположени в Европейския съюз, съгласно чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 и поддържа публичен регистър на регистрираните по EMAS организации в България.
(2) Директорите на РИОСВ предоставят на организациите по ал. 1 информация в съответствие с чл. 32, параграф 4 от Регламент (ЕO) № 1221/2009 относно приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, и начините за доказване на съответствие с тези изисквания.


Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е националният орган по акредитация съгласно чл. 28 от Регламент (ЕО) № 1221/2009.


Чл. 136. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Редът за регистриране, подновяването на регистрацията и контролът за съответствие с изискванията съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.