навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 29 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ЗДРАВНИ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., отм. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения - ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.
(2) Наредбата регламентира провеждането на задължително медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения за недопускане на развитието на детерминистични ефекти и намаляване вероятността от възникване на стохастични ефекти до ниво, което се определя като приемливо.

Чл. 2. Наредбата се прилага за всички дейности, свързани с използване на източници на йонизиращи лъчения, с изключение на дейностите, освободени от регулиращ контрол по смисъла на чл. 8 от Наредбата за основни норми за радиационна защита (ДВ, бр. 73 от 2004 г.).


Чл. 3. (1) Задължителното медицинско наблюдение на работещи в среда на йонизиращи лъчения включва:
1. оценка на медицинската пригодност на лицето да изпълнява конкретните професионални задължения;
2. преценка на здравословното състояние на лицето във връзка с получено разрешено повишено облъчване;
3. преценка на здравословното състояние на лицето след аварийно облъчване.
(2) Медицинското наблюдение по ал. 1, т. 1 се провежда:
1. предварително - преди постъпване на работа в среда на йонизиращи лъчения;
2. периодично - по време на работа в среда на йонизиращи лъчения.
(3) Медицинското наблюдение на работещи в среда на йонизиращи лъчения може да продължи и след приключване на трудовата дейност на лицата в среда на йонизиращи лъчения по преценка на лекар с призната специалност по радиобиология от заведенията по чл. 4, ал. 1.


Чл. 4. (1) Медицинското наблюдение на работещите се извършва от лечебни и здравни заведения.
(2) Медицинските специалистите от заведенията по ал. 1 задължително преминават курс за обучение по въпросите на радиационната защита.

Раздел II.
Предварително медицинско наблюдение


Чл. 5. Медицинското наблюдение по чл. 3, ал. 2, т. 1 се провежда на:
1. всички лица, които кандидатстват за работа в среда на йонизиращи лъчения, за установяване на здравословното им състояние;
2. лицата, които подновяват работа в среда на йонизиращи лъчения след прекъсване за повече от шест месеца.


Чл. 6. Медицинското наблюдение по чл. 3, ал. 2, т. 1 включва прегледи и изследвания, посочени в приложение № 1.


Чл. 7. (1) Медицинското наблюдение по чл. 3, ал. 2, т. 1 приключва с експертно заключение за медицинската пригодност на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения:
1. годен за работа в среда на йонизиращи лъчения;
2. годен при определени условия;
3. непригоден за работа в среда на йонизиращи лъчения.
(2) Експертното заключение по ал. 1 се издава от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).


Чл. 8. (1) Експертното заключението се издава след писмено заявление от работодателя до директора на НЦРРЗ или директорите на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), в които има отдели "Радиационен контрол".
(2) Заявлението съдържа:
1. лични данни за лицето;
2. наименование и адрес на предприятието;
3. длъжността, за която кандидатства лицето;
4. вид на източника на йонизиращо лъчение;
5. медицинско удостоверение от съответния диспансер за психични заболявания за отсъствие на психично заболяване.


Чл. 9. (1) За работещите в атомните електрически централи (АЕЦ) провеждането на медицинското наблюдение по чл. 3, ал. 2, т. 1 се извършва съгласно приложение № 2.
(2) На кандидатите за оператори в АЕЦ се извършват и психо-физиологични и психологични изследвания.


Чл. 10. Медицинските противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения са посочени в приложение № 3.


Чл. 11. Данните от предварителното медицинско наблюдение на работещия се вписват в здравно досие, посочено в приложение № 4.

Раздел III.
Периодично медицинско наблюдение


Чл. 12. (1) Периодичното медицинското наблюдение се провежда през определени интервали от време в зависимост от характера на работата, която лицето изпълнява, професионалния риск от дейността с източника на йонизиращо лъчение и здравословното му състояние.
(2) Периодичността на прегледите за различните категории работещи по ал. 1 е посочена в приложение № 5.


Чл. 13. Периодичното медицинското наблюдение се провежда за:
1. откриване на предболестни състояния, ранни симптоми и/или начални стадии на професионални болести, противопоказни за работа в среда на йонизиращи лъчения;
2. своевременно откриване на промени в здравословното състояние и начални стадии на заболявания от общ характер;
3. оценка на пригодността на работещия за изпълнение на конкретна професионална дейност;
4. оценка на предприетите мерки за защита здравето на работещите.


Чл. 14. (1) Работодателят осигурява осъществяването на периодичното медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения, като:
1. изпраща писмено заявление съгласно чл. 8 до директора на НЦРРЗ или съответната РИОКОЗ, към което прилага списък на лицата, подлежащи на периодично медицинско наблюдение;
2. предоставя данни от оценката на условията на труд за всяко работно място преди започване на прегледа за провеждане на съответни медицински изследвания.
(2) Работодателят осигурява своевременното явяване на лицата, които подлежат на периодично медицинско наблюдение, по съгласуван график.


Чл. 15. (1) При явяване на преглед лицето, работещо в среда на йонизиращи лъчения, представя радиационен паспорт съгласно приложение № 6.
(2) В радиационния паспорт отговорникът по радиационна защита, определен със заповед на директора на предприятието, нанася данните за индивидуалното лъчево натоварване на лицето.


Чл. 16. Обхватът на периодичното медицинско наблюдение, както и медицинските специалисти, които го извършват, са посочени в приложение № 7.


Чл. 17. (1) Работодателят може да поиска допълнителни специализирани медицински прегледи и/или изследвания, които не са включени в задължителния обхват.
(2) Прегледите по ал. 1 се извършват по договор между работодателя и директора на НЦРРЗ.


Чл. 18. (1) Когато е необходимо да се извършат допълнителни консултации и/или изследвания за уточняване на диагнозата на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения, лекарят-радиобиолог ги насочва към личния общопрактикуващ лекар.
(2) Диагностичното уточняване на лицата по ал. 1 се извършва в рамките на два месеца.
(3) За срока по ал. 1 лицето се извежда от среда на йонизиращи лъчения.


Чл. 19. Периодичното медицинско наблюдение приключва със заключение в съответствие с изискванията на чл. 7.


Чл. 20. Медицинските специалисти уведомяват лицата, които работят в среда на йонизиращи лъчения, за:
1. диагностицираните увреждания/болести, свързани с професията, и експозицията на производствени рискови фактори;
2. медицинските противопоказания за изпълнение на тяхната професия.


Чл. 21. (1) Данните от периодичното медицинско наблюдение се съобщават лично на лицето.
(2) Работодателят може да бъде информиран само за пригодността на лицето да работи в среда на йонизиращи лъчения.


Чл. 22. Медицински преглед на лицата в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се извършва от лекар-радиобиолог преди и след разрешеното повишено облъчване.


Чл. 23. Медицинското наблюдение на лицата, пострадали от радиационен инцидент или радиационна авария се извършва по реда на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.


Чл. 24. Резултатите от предварителното и периодично медицинско наблюдение се нанасят в регистъра по чл. 71, ал. 1 от Закона за здравето.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Детерминистични ефекти" са вредните за здравето ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения, за които има минимална доза, предизвикваща даден ефект, над която тежестта на проява на ефекта се увеличава с нарастване на дозата.
2. "Стохастични ефекти" са вредните за здравето ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения, за които се приема, че няма прагова доза и вероятността за проявата им е правопропорционална на дозата, а тежестта им не зависи от дозата. Стохастични ефекти са злокачествените новообразувания и наследяваните (генетични) болести.
3. "Повишено облъчване" е специално разрешено облъчване, при което са надхвърлени или могат да бъдат надхвърлени границите на дозите, определени за професионално облъчени лица.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето.


§ 3. В Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 65 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1994 г.) се правят следните изменения:
1. в чл. 3 ал. 4 се отменя;
2. в чл. 4 ал. 4 се отменя;
3. в чл. 6 ал. 2 се отменя;
4. в чл. 14 ал. 3 се отменя;
5. в чл. 18 ал. 4 се отменя;
6. в чл. 23 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 текстът "(1)" се заличава;
б) алинея 2 се отменя;
7. в чл. 26 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) алинея 3 става ал. 2;
8. в чл. 29 ал. 5 се отменя;
9. в чл. 32 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 пред думата "секцията" се добавя думата "и", а думите "и НЦРРЗ" се заличават.


Приложение № 1 към чл. 6


Видове прегледи и изследвания при предварително медицинско наблюдение
 
Персонал Задъл- Задъл- Изслед-
  жителни жителни вания по
  медицин- медицин- показания
  ски прег- ски изслед-  
  леди от вания  
  специа-    
  лист    
1 2 3 4
Работещи 1. Вътрешни 1. Хемогло- 1. Клинико-
с източници болести бин, брой химични
на йонизи- 2. Невролог еритроцити, изследва-
ращи лъче- 3. Хирург брой левкоци- ния
ния 4. Офтал- ти с диферен- 2. Рентгено-
  молог циално броене графия на
  5. Ото-рино- (ДКК), брой гръден кош
  ларинголог тромбоцити, 3. Вегето-
  6. Дерма- СУЕ логичен
  толог 2. Урина - статус
  7. Гинеколог белтък, захар, 4. Цитоге-
  8. Радио- билируб., нетични
  биолог уробил., изследва-
    кетотела, ния
    седимент 5. Целоте-
    3. ЕКГ лесна ак-
    4. Зрителна тивност за
    острота, проз- работещи с
    рачност на открити
    лещи, очни източници
    дъна 6. Други
      изследва-
      ния
       


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1


Видове прегледи и изследвания при предварително медицинско наблюдение
за работещи в ядрени съоръжения
 
Персонал Задъл- Задъл- Изслед-
  жителни жителни вания по
  медицин- изследвания показания
  ски прег-    
  леди от    
  специа-    
  лист    
1 2 3 4
За работе- 1. Вътрешни 1. Хемогло- 1. Клинико-
щи в ядре- болести бин, брой химични
ни съоръ- 2. Невролог еритроцити, изследва-
жения 3. Хирург брой левкоци- ния
  4. Офтал- ти с диферен- 2. Рентге-
  молог циално броене нография
  5. УНГ (ДКК), брой на гръден
  6. Дерма- тромбоцити, кош
  толог СУЕ 3. Вегето-
  7. Гинеколог 2. Урина - логичен
  8. Психиатър химично из- статус
  9. Радио- следване и 4. Стабил-
  биолог седимент ност на кле-
    3. ЕКГ тъчния
    4. Психо-фи- геном
    зиологични 5. Целоте-
    изследвания - лесна ак-
    за част от тивност за
    персонала работещи с
      открити
      източници
      6. Други
      изслед-
      вания
       


Приложение № 3 към чл. 10

Списък на медицинските противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения

1. Всички заболявания на кръвта и кръвотворните органи.
Левкемии, лимфоми и хеморагични диатези.*
2. Трайни изменения в състава на периферната кръв:
Брой на левкоцити: под 4,5 . 109 л. за започващи работа в среда на йонизиращи лъчения и под 4 . 109 л. за работещи в среда на йонизиращи лъчения; над 10 . 109 л.
Брой еритроцити: под 4 . 1012 л. за мъже и под 3,5 . 1012 л. за жени; над 6 . 1012 л.
Хемоглобин: мъже - под 130g/l за започващи и под 120 g/l за работещи в среда на йонизиращи лъчения. Жени - под 120 g/l за започващи и под 110 g/l за работещи в среда на йонизиращи лъчения. Над 180 g/l за мъже и над 160 g/l за жени.
Тромбоцити под 150 . 109 л. и над 400 . 109 л.
Диференциална кръвна картина (абсолютни стойности):

  Под Над
Щаб - 0,6 . 10(9) л.
Сегм 2,5 . 10(9) л. 6 . 10(9) л.
Ео - 0,7 . 10(9) л.
Мо 0,2 . 10(9) л. 0,10 . 10(9) л.
Ли 1,2 . 10(9) л. 3,8 . 10(9) л.
Ба - 0,2 . 10(9) л.
     
3. Всички злокачествени заболявания. За лица, третирани в миналото по повод злокачествени заболявания, преценката е индивидуална.*
4. Всички предракови заболявания и доброкачествени тумори, затрудняващи носенето на защитно облекло и тоалет на кожата.*
5. Тежки и продължителни заболявания на ендокринните жлези и болести на обмяната с трайно нарушение на функциите.
6. Декомпенсирани заболявания на сърдечно-съдовата система.**
7. Хронични заболявания на белите дробове.**
8. Заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и жлъчните пътища с чести рецидиви или трайно нарушение на функцията.*
9. Хронични заболявания на пикочо-полова система със значително нарушение на функциите.*
10. Системни хронични заболявания на съединителната тъкан, ставите, мускулите и сухожилията с трайно нарушение на двигателната активност.*
11. Изменения на гръбначния стълб, таза и крайниците със значително ограничение на функциите.
12. Лъчева болест и локални лъчеви поражения.*
13. Психични заболявания.*
14. Епилепсия.*
15. Наркомании и токсикомании.*
16. Декомпенсирани неврози.*
17. Заболявания на централната и периферната нервна система с траен неврологичен и функционален дефицит.*
18. Заболявания на вегетативната нервна система с изразени трайни разстройства.*
19. Изразени остатъчни явления от закрити и открити травми на черепа.*
20. Хронични често рецидивиращи, прогресиращи заболявания на зрителния анализатор (вкл. глаукома и катаракта).*
21. Намаление на остротата на зрението от всякакъв произход под 0,8 с корекция на по-добре виждащото око и по-малко от 0,5 с корекция на по-слабо виждащото - общо 1,3.*
22. Далтонизъм - негодни за работа с цветна светлинна сигнализация.
23. Хронични и често рецидивиращи, прогресиращи заболявания на ухото, слуховия нерв, гърлото, носа и устата, неврит на слуховия нерв, отосклероза, хроничен отит с намаление на слуха. Глухота.
24. Вестибулопатии.*
25. Хронични разпространени заболявания на кожата, които са нелечими или трудно лечими (дерматити, екземи, невродермити, псориазис и др.), непозволяващи носене на специално облекло.*
26. Всички форми на туберкулоза.*
27. СПИН.*
28. Други често рецидивиращи инфекциозни и паразитни заболявания.
29. Лица с признати професионални заболявания.
30. Физиологични състояния в съответствие с Наредбата за основните норми за радиационна защита (обн., ДВ., бр. 73 от 2004 г.):
Лица от 16 до 18 г. се допускат в среда на йонизиращи лъчения само за обучение;
бременност и период на лактация.
________________________

*Лицата с посочените заболявания са непригодни за първоначално започване на работа в среда на йонизиращи лъчения. При вече работещи всеки конкретен случай се преценява индивидуално.
Във всички останали случаи преценката се извършва индивидуално.
**Във всички случаи на работа, налагаща носенето на специално облекло, натоварващо допълнително дихателната или сърдечно-съдовата система, лицата със заболявания на тези системи са непригодни за работа.


Приложение № 4 към чл. 11


Здравно досие на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения
 
ФИШ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
на работник в среда на йонизиращи лъчения
 
1. Име, презиме и фамилия …………………………………………………………………..
2. ЕГН …………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................
3. Семейно положение: 3.1. неженен; 3.2. женен;
3.3. разведен; 3.4. вдовец
4. Постъпва в ......................................... на длъжност ................................................................................................................................................................
5. Домашен адрес: ………………………………………………………………………......…
6. Домашен телефон: …………………………….……………………………………………
7. Фамилна анамнеза
7.1. родители ………………………….……….………………………………………………
7.2. братя, сестри …………………….......………………………………………….…………
7.3. съпруг ………………………………………………………………………..……….……
7.4. деца ……………………………….……………………………......................……………
8. Минала анамнеза
(наследствени, вродени, инфекциозни, хирургически заболявания,
злополуки, отравяния)
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………….................……
9. Професионален маршрут
9.1. образование …………....……………… 9.3. професии в
  миналото ………………………………………………………………………………………………………………………
9.2. професия 9.4. професионални
  вредности в миналото
  ......……………………………………………
10. Вредни навици
10.1. пуши - да / не
10.2. алкохол - да / не
10.3. кафе - да / не
10.4. сол - да / не
10.5. наднормено тегло - да / не
11. Дата 12. Извършил прегледа:
13. УНГ: 14. ОЧИ: визус ДО ЛО
прозрачност на лещите ДО ЛО
слух ДУ очни дъна:
ЛУ цветоусещане:
15. Кожа и кожни придатъци:
16. Ендокринни жлези: 17. Лимфни възли:
18. Дихателна система: 19. ФИД
20. Рентгеново изследване на бял дроб
21. Сърдечно-съдова система:
22. Пулс 23. Артериално налягане
24. Генитален апарат
25. Мензис: 25.1. редовен; 25.2. нередовен;
25.3. липсва
26. Пикочо-отделителна система:
27. Нервна система:
28. Психически статус:
(представя се и удостоверение от психодиспансера)
29. Опорно-двигателен апарат:
30. Други констатации:
31. Други изследвания:
32. Медицинско 33: Заключение
  заключение:   за годност:
32.1. клинично 33.1. годен за …………………………………….
  здрав    
32.2. диагноза: 33.2. непригоден за ……………………………………..
34. Други професионални предложения: ………………………........................……………
………………………………………………………………..................................................…
Име на лекаря, дал заключението:
 
дата ............... 200 ... г. Подпис:
   
ФИШ ЗА ПЕРИОДИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
на работник в среда на йонизиращи лъчения
(информацията се въвежда с ограждане на цифрите или с попълване)
 
Име
ЕГН .................................................................................................
1. Професионален маршрут:  
2. Общ трудов стаж 3. Трудов стаж в
(год.) ..............................................................................................................................
(год.) .................................................................................................
4. Работно място в …………………………………..........................………………………..
5. Специалност (длъжност) ………………………………………………...........…………..
6. Еквивалентна доза на облъчване за предходната година (мСв) …....................………..
от външно от вътрешно
облъчване: ...........................................................................................................
облъчване .........................................................................................................
7. Кумулативна доза (за целия трудов стаж в мСв):
……......……………………………..…………………………………………………………..
8. Минала анамнеза:
9. Оплаквания в момента:
10. Резултати от медицинския преглед:
10.1. терапевт:
10.2. невролог:
10.3. УНГ
10.4. офталмолог:
10.5. гинеколог:
10.6. стоматолог:
10.7. други специалисти:
11. ЕКГ
12. Други изследвания:
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (дава се от терапевт/радиобиолог въз основа на резултатите от клиничните прегледи и лабораторните изследвания)
ГОДЕН / НЕПРИГОДЕН за …………………………………………............………………..

Временно/трайно противопоказен за работа в среда на йонизиращи лъчения съгл. т. .......... от Списъка на медицинските противопоказания.

Това заключение важи до .................................................................................................................................................................................................................

14. Препоръки:
(доп. изследвания, лечение, представяне на комисия и др.)
Дата ........... 200 ... г. Име и подпис на лекаря:
   
ФИШ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
НА КРЪВ
 
 
Име Възраст
Месторабота в  
 
Хематологични изследвания
 
Хемоглобин: /мъже: 13,0 - 18,0 г%/ Морфология на Ер:
 

/жени: 12,0 - 16,0 г%/

 
Еритроцити: мъже: 4.10(12) - 6.10(120 /л  
 

жени: 3,5.10(12) - 6.10(12)/л

 
Ретикулоцити:    
Глобуларна стойност/Ер/ мъже: 87 ± 2 фл
  жени: 87 ± 5 фл
Левкоцити: /4,5.10(9) - 10.10(9) /л/
Тромбоцити /200.10(12) - 400.10(12)/л/
СУЕ:  
Хемостазни тестове:  
 
Диференциално броене на левкоцити
 
щаб /до 0,6.10(9)/л/  
сегментоядрени /2,5.10(9) - 6,0.10(9)/л/
еозинофили /до 0,7.10(9) /л/
моноцити /до 0,10.10(9)/л/
лимфоцити /1,0.10(9) - 3,8.10(9)/л/
базофили /до 0,2.10(9)/л/
   
Дата ................. 200 ... г.
Изследвал: .............................................................................
   
Клинико-химични изследвания
 
Кръвна захар .....................................................................................................................................................................................................................
Урея в кръвта ....................................................................................................................................................................................................................
Креатинин .........................................................................................................................................................................................................................
Пикочна киселина .....................................................................................................................................................................................................................
Триглицериди ......................................................................................................................................................................................................................
Общ холестерол ...................................................................................................................................................................................................................
АСАТ ...........................................................................................................................................................................................................................
АЛАТ ...........................................................................................................................................................................................................................
Протеинограма ....................................................................................................................................................................................................................
Амилаза .............................................................................................................................................................................................................................
Левкоцитна алкална фосфатаза .........................................................................................................................................................................................................
Миелопероксидаза ....................................................................................................................................................................................................................
 
Имунологични изследвания
Клетъчен имунитет:
Имуноглобулини: ИгГ: / г/л  
  ИгА: / г/л  
  ИгМ: / г/л  
Заключение:        
 
Стабилност на клетъчния геном
Хромозомен анализ:
Микронуклеарен тест:
Други:
Други изследвания
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата ................. 200 ... г.
Изследвал: .........................................................................................
   
ФИШ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
НА УРИНА
 
 
Име

Възраст

Месторабота  
Еднократна порция Диурезна урина
  (по показания)
белтък .........................................................................................................
урея ..............................................................................................................
захар ...........................................................................................................
креатинин ......................................................................................................
билирубин ..........................................................................................................
креатин ........................................................................................................
уробилиноген .....................................................................................................
таурин ..........................................................................................................
кетотела .........................................................................................................
дезоксирибоза ......................................................................................................
кръв .............................................................................................................
общ аминоазот .....................................................................................................
седимент .......................................................................................................
други изследвания ...............................................................................................
   
Дата ................. 200 ... г.
Изследвал: .........................................................................................................
   
КОНФИДЕНЦИАЛЕН ФИШ
 
Име, презиме, фамилия ……………………………………………………………....……….
Роден на ................................. 19 ....... г. в ....................................................................................................................................................................
Образование: основно/ средно/ средно спец./ полувисше/ висше
Имали ли сте някога професионален контакт с йонизиращи лъчения
не / да къде: ......................................................................................................................................................................................................................
Подлагани ли сте на медицинско облъчване (рентгеново, радиоизотопно)
не / да: кога ............... колко пъти ................................................................................................................................................................................
Били ли сте лекуван с облъчване
не / да: кога .....................................................................................................................................................................................................................
Имали ли сте професионален контакт с химически вредности
не / да: кога .....................................................................................................................................................................................................................
Пушач ли сте не / да: до 10 ц./дневно; до 20 ц./дневно; над 20 ц./дневно.
Пушили ли сте в миналото не / да:
от каква възраст ..........................................................................................................................................................................................................................
Употребявате ли алкохол не / да:
рядко; ежедневно
 
Имали ли сте някои от следните болести
 
вродени заболявания
ревматизъм жълтеница  
скарлатина сърд.-съдово заб. болести на
    жлъчния мехур
коклюш артер. хипертония цистит, нефрит
синузит туберкулоза болести на
    половата с-ма
ларингит, отит бронхит кожни болести
очно заболяване язвена болест професионално
    заболяване
диабет колит тумори
алергия чернодр. забол. психично
    заболяване
Имали ли сте прилошавания, виене на свят, загуба на съзнание, гърчове
не / да: кога колко пъти
Имали ли сте счупвания на кости или черепни травми не/да: кога ............................................................................................................................................................
Опериран ли сте някога не / да: кога ...............................
защо .....................................................................................................................................................................................................................................
Били ли сте в болница през последните 20 г. не/да:
кога ......................................................................................................................................................................................................................................
Служили ли сте в армията не / да:
в род войска: .............................................................................................................................................................................................................................
Имате ли някакви други болести не / да:
какви ....................................................................................................................................................................................................................................
За жените: I менструация на редовна/
  ................. години нередовна
 
раждания не/ да: брой ..........................................................................
спонтанни
  аборти ........... не / да  
  ....... аборти по желание не / да мъртвораждания
  не / да  
     
   
Дата ................ 200 ..... г. Подпис на работника:
   


Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2


Периодичност при извършване на прегледите
за различните категории работещи
 
 

Персонал

Срокове на периодичните
    медицински прегледи
1. Лицата, работещи  
  в ядрени съоръжения:  
  * участващи в ремонт- един път на 6 месеца
  ни операции и пре-  
  зареждане с гориво;  
  * работещи в контро- един път на 6 месеца
  лираната зона.  
2. Всички останали един път на 12 месеца
  работещи в среда на  
  йонизиращи лъчения.  
     


Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1


Радиационен паспорт на работещ в среда
на йонизиращи лъчения
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
РАДИАЦИОНЕН ПАСПОРТ
на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения
 
Име ______________________________________________________________________________________________________________
     
Презиме __________________________________________________________________________________________________________
     
Фамилия _________________________________________________________________________________________________________
  снимка  
Роден (а) _________________________________________________________________________________________________________
     
Място на раждане _________________________________________________________________________________________________
     
       
ЕГН 0000000000
_________________________________________________
  Подпис на лицето
   
Наименование и адрес на институцията, която издава радиационния паспорт:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тел. ______________________________________________________________________________
Факс: _____________________________________________________________________________
Валиден до ________________________________________________________________________
Печат
 
Адресна регистрация
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Служ. тел.: _________________________ Дом. тел.: _______________________________________________________________________________________________________________
Промени в адресната регистрация
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Служ. тел.: _________________________ Дом. тел.: _______________________________________________________________________________________________________________
 
Месторабота
 
Предприятие: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес на предприятието: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Длъжност: __________________________ Тел.: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Постъпил: __________________________ Напуснал: _______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________
(Подпис и печат на (Подпис и печат на
работодателя) работодателя)
 
Командировки в среда на йонизиращи лъчения
 
Къде ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
От __________________ До ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Разрешена доза за времето
на командировката (мСв): ______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Получена доза за срока име и подпис на
на командировката командироващия
 
Медицинско заключение за годност
 
Дата Медицинско Име и подпис
  заключение на лекаря
1.    
     
 
Важи до: ...........................................................................................................................................
 
     
Данни за трудовия стаж в среда на йонизиращи лъчения
и получени дози преди издаване на настоящия радиационен паспорт
 
Предприятие Трудов стаж в среда
  на йонизиращи лъчения
1.  
Общо:  
   
Сумарна ефективна доза (мСв): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Годишни ефективни дози (мСв) за последните пет години: ___________________________________________________________________________________________________________________
Име и подпис на отговорника по радиационна защита:
......................……………………………………………………………………………………
 
Индивидуални дози на облъчване
 
Година Доза Доза Доза ЕфД Име и Бележки
Три- от вън- от вът- от (мСв) подпис  
мес. шно решно друго   на отго-  
  гама- гама- лъче-   ворника  
  лъче- лъче- ние   по РЗ  
  ние ние (мСв)      
  (мСв) (мСв)        
I
II
III
IV
Год.
сума
 
Метод за определяне на дозата от външно гама-лъчение:
Метод за определяне на дозата от вътрешно гама-лъчение:
Метод за определяне на дозата от друго лъчение:
 
Курсове за обучение по радиационна защита
 
Дата: ___________________ Ниво: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Цел: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обучаваща организация: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпис на отговорника по рад. защита:
 
Печат
 
Случаи на превишаване на разрешеното облъчване
 
Период Отчетена Причина Мерки Име и
на доза   за ком- подпис
регист- (мСв)   пенси- на отго-
рация     ране на ворника
      облъчва- по РЗ
      нето в  
      бъдеще  
         
         


Приложение № 7 към чл. 16


Видове прегледи и изследвания при периодично медицинско наблюдение
 
Персонал Задължи- Задължи- Прегледи
  телни телни и изслед-
  прегледи изследвания вания по
      показания
1 2 3 4
Работещи 1. Радио- 1. Кръвна 1. Невролог
с източници биолог картина, 2. Хирург
на йонизи-   включително 3. Офталмолог
ращи лъче-   диференциал- 4. Ото-рино-
ния   но броене на ларинголог
    левкоцити, 5. Дерматолог
    СУЕ 6. Гинеколог
    2. Урина - 7. Клинико-
    химическо химични
    изследване, изследвания
    седимент. 8. Рентгено-
      графия на
      гръдна клетка
      9. Вегетоло-
      гичен статус
      10. Цитогене-
      тични изслед-
      вания
      11. Целотелес-
      на активност за
      работещи с
      открити
      източници
      12. Други
      изследвания
За работещи 1. Вътреш- 1. Кръвна 1. Клинико-
в атомни ни болести картина, вклю- химични
електро- 2. Невролог чително дифе- изследвания
централи 3. Хирург ренциално 2. Рентгеногра-
  4. Офтал- броене на лев- фия на гръдна
  молог коцити, СУЕ клетка
  5. УНГ 2. Урина - 3. Вегетологи-
  6. Дерма- химическо чен статус
  толог изследване, 4. Стабилност
  7. Гинеко- седимент. на клетъчния
  лог   геном
  8. Психиа-   5. Целотелесна
  тър   активност
  9. Радио-   6. Други
  биолог   изследвания
       


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума