Logo Вторник, 16 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

В сила от 20.01.2009 г.
Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Наредбата определя реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуалните средства за защита на населението от:
1. кметовете на общините;
2. органите на изпълнителната власт;
3. собствениците, управителите или изпълнителните членове на търговски дружества и едноличните търговци.

Чл. 2. Индивидуални средства за защита са:
1. средства за защита на дихателните органи - филтриращи и изолиращи противогази, детски противогази, детски защитни камери, респиратори и противопрахови маски;
2. средства за защита на кожата - защитни ръкавици, защитни чорапи, защитни престилки, защитни облекла;
3. специализирани филтри за опасни химически и радиоактивни вещества;
4. средства за йодна профилактика;
5. други индивидуални средства за защита, предназначени за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от опасни химически или радиоактивни вещества, или биологични агенти.

Глава втора.
СЪЗДАВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 3. Запасите от индивидуални средства за защита на населението се създават в съответствие с основните мероприятия за провеждане на превантивната дейност за защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при:
1. бедствия от природен и техногенен характер;
2. трансграничен пренос на замърсители;
3. терористични действия;
4. военно време.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) За обезпечаване с индивидуални средства за защита:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Министерството на вътрешните работи (МВР) създава оперативен резерв за основните съставни части на единната спасителна система; индивидуалните средства за йодна профилактика на населението се планират, закупуват, подновяват и предоставят в собственост на общините от МВР;
2. кметовете на общините:
а) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) могат да придобият право на собственост по реда на Закона за държавната собственост върху индивидуалните средства за защита на населението, предназначени за съответната община, управлявани от МВР;
б) осигуряват необходимите индивидуални средства за защита за децата и учащите се в детските градини и училищата, в домовете за деца, лишени от родителски грижи, за служителите и работниците от общинската администрация, за доброволните отряди за действие при бедствие на територията на общината и за другите структури, финансирани от общинския бюджет, както и за неработещата част от населението и за служителите на чуждите дипломатически представителства на територията на общината;
в) имат задължение за съхраняването, обновяването, поддържането, предоставянето и отчитането на индивидуалните средства за защита в съответствие с процедурите и изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за счетоводството, тази наредба и съответните наредби на общината;
3. органите на изпълнителната власт осигуряват необходимите индивидуални средства за защита на работниците и служителите от съответната администрация;
4. управителните органи на търговските дружества и едноличните търговци осигуряват необходимите индивидуални средства за защита на работниците и служителите си.
(2) Органите по ал. 1 със заповед определят лицата, които ще ръководят, контролират и отговарят за обезпечаването с индивидуални средства за защита.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Видът на индивидуалните средства за защита се определя в съответствие с потенциалния риск за населението, живеещо на съответната територия, и се уточнява с териториалното звено на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (ГДПБЗН - МВР).
(2) Видът на индивидуалните средства за защита на служителите се определя от съответните министри и ръководители на ведомства и в зависимост от потенциалния риск, при който служителите изпълняват длъжностните си задължения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Новозакупените индивидуални средства за защита трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г. и бр. 40 от 2006 г.).


Чл. 7. (1) При управлението на необходимото количество от индивидуални средства за защита на населението задължените органи и лица осигуряват пет на сто запас за покриване на несъответствия при прогонване и за подмяна на неизправни индивидуални средства за защита.
(2) При обучението на населението за защита при бедствия се включват и теми, свързани със съхраняването и използването на индивидуалните средства за защита. За целта при органите и лицата по чл. 1 се създава резерв от индивидуални средства за защита с учебно предназначение.

Глава трета.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 8. Създадените запаси от индивидуални средства за защита от органите и лицата по чл. 1 се съхраняват в собствени складове, осигуряващи организационно и дистанционно навременното им предоставяне на лицата, за които са предназначени. Допуска се съхраняване на запаси от индивидуални средства за защита в складове и на други лица или при индивидуалните субекти, за които тези средства за защита са предназначени, при гарантирани договорни права и задължения.


Чл. 9. На населението от териториите, влизащи в границите на зони за възможно радиационно, химично и/или биологично замърсяване, по решение на органите и лицата по чл. 1 може да се предоставят индивидуални средства за защита на отговорно съхранение по местоживеене при осигуряване на условия за тяхното съхраняване, гарантирани чрез сключването на договор за заем за послужване.


Чл. 10. Запасите от индивидуални средства за защита се съхраняват при условия, съответстващи на техническите изисквания, определени от производителя, и в съответствие с разпоредбите на наредбата.


Чл. 11. Съхраняването на индивидуалните средства за защита се осигурява чрез:
1. ремонт и поддържане на складовете за съхранение на индивидуалните средства за защита;
2. подготовка на индивидуалните средства за защита за дълготрайно съхранение (консервация);
3. правилно разпределение на индивидуалните средства за защита в складовите помещения.


Чл. 12. (1) Индивидуалните средства за защита имат срок за съхраняване и гаранционен срок:
1. срокът за съхраняване е периодът, в който изделията, съхранявани в условията, определени в техническата документация, ще отговарят на установените технически изисквания за годност;
2. гаранционният срок на изделието е този период, в течение на който доставчикът гарантира изправността му, при спазване на правилата за неговото съхраняване и подмяната на изделието за негова сметка при възникнали неизправности.
(2) След изтичането на установените срокове за съхраняване се извършва лабораторно изпитване на изделията в акредитирана лаборатория, въз основа на което се определя редът за по-нататъшното им съхраняване и възможностите за използването им.


Чл. 13. (1) Поддържането на индивидуалните средства за защита се осигурява чрез:
1. контрол на състоянието им;
2. талкиране на гумените/каучуковите части;
3. лабораторни изпитвания.
(2) Талкирането на отговарящите на техническите показатели за годност индивидуални средства за защита има за цел запазване свойствата на гумата/каучука, от която до голяма степен зависи защитната им способност, като:
1. се извършва веднъж в годината при подходящи метеорологични условия - от май до септември;
2. се съчетава с периодичния преглед на индивидуалните средства за защита и се осъществява чрез посипване с талк и масажиране на гумените части;
3. разходът на талк и ежедневните работни норми при извършване на обработката на индивидуалните средства за защита са:


Вид индивидуални Мярка Еже- Коли-
по средства за защита   дневни чество
ред     норми талк
      за един (в г)
      работ- за брой/
      ник чифт
1. филтриращ противогаз брой 100 5
2. изолиращ противогаз брой 80 5
3. детски противогаз брой 100 3
4. респиратор брой 200 3
5. защитни облекла      
  комплект брой 30 20
6. защитни чорапи брой 180 10
7. защитни ръкавици брой 250 5
8. защитни престилки брой 100 5
9. детска камера брой 30 15

4. операцията по талкирането се записва и подписва от материалноотговорното лице за склада на етикети, които се поставят вътре и на външната страна на сандъка (кашона) с индивидуалното средство за защита.


Чл. 14. Оптималните условия за съхраняване на индивидуалните средства за защита са:
1. температура на околната среда от +5 до +15°С;
2. разлика в температурите не повече от 5°С в денонощие;
3. относителна влажност на въздуха в границите 40 - 55 %;
4. липса на валежи и кондензиране на влага;
5. липса на пряко слънчево въздействие;
6. липса на прах и пясък във въздуха;
7. липса на корозионоактивни агенти във въздуха;
8. липса на въздействие на биологични фактори върху изделията (плесен, насекоми, гризачи).


Чл. 15. (1) В местата за съхраняване на индивидуалните средства за защита се контролират температурата и влажността на въздуха.
(2) За осъществяването на контрола по ал. 1 един от складовете от всяка група еднотипни складове се оборудва със стационарни или преносими уреди за измерване на температурата и относителната влажност на въздуха, като:
1. в момента на замерванията уредите трябва да се намират на височина 1,5 м от пода и не по-близо от 2 м от вратите, вентилационните отвори и отоплителните прибори;
2. температурата и относителната влажност на въздуха се замерват ежедневно в 9,00 и в 15,00 ч.;
3. получените данни се отразяват в дневник.


Чл. 16. Складовете, в които се съхраняват индивидуални средства за защита, трябва:
1. да отговарят на изискванията за противопожарна безопасност;
2. да бъдат сухи и защитени от проникването на подпочвени води, валежи и прах;
3. да са с изправни покриви, стени, подове, прозорци и врати;
4. да имат плътно затварящи се врати, които се отварят само навън, с размери, позволяващи нормалното изнасяне на имуществото и естествено проветряване;
5. да имат естествено и изкуствено осветление и да са защитени от проникването на преки слънчеви лъчи чрез боядисване на стъклата със светла боя;
6. да имат електрическо осветление, като е забранено използването на осветителни прибори с открит пламък и употребата на течни запалими вещества;
7. да бъдат оборудвани и обезпечени с необходимия инвентар и инструменти:
а) настилки, подложки и поставки за нареждане на имуществото;
б) стълби и поставки за използване на горните рафтове на стелажите и редовете на фигурите;
в) маси за извършване на работите по проверката и прегледа на имуществото;
г) инструменти за разопаковане и опаковане на имуществото;
д) инструменти и приспособления за работа по консервация и техническо обслужване;
е) инвентар за почистване на помещението и работните места;
ж) противопожарен инвентар по установените нормативи;
8. да имат:
а) инструкция за задълженията на отговорника за склада;
б) инструкция по техника за безопасност при работа;
в) книга за отбелязване на посещенията в склада и за бележки по съхраняваното имущество;
г) схема на разположението на фигурите с имуществото.


Чл. 17. (1) Стелажите в склада се разполагат така, че да се използват най-рационално площта им, естественото осветление, удобството за транспортиране на имуществото и поддържането му.
(2) Стелажите се поставят на разстояние 0,6 - 0,7 м от стените и не по-малко от 0,8 - 1,2 м един от друг така, че прозорците да съвпаднат с проходите. Централният проход между стелажите трябва да е не по-малко от 1,6 м.
(3) Допуска се нареждане на имущество без изграждане на централен проход, като разстоянието до една от стените се увеличава до 2 - 2,3 м.
(4) Височината и дължината на стелажите се определят от размерите на склада.
(5) Най-ниският рафт на стелажа трябва да е на височина 0,25 - 0,40 м от пода.
(6) Сандъците (кашоните) с имущество се нареждат на поставки (скари) с височина 0,15 - 0,20 м, като не се допуска нареждане директно на пода.
(7) В отопляваните складове индивидуалните средства за защита се разполагат на стелажите и във фигурите не по-близо от 1 м от отоплителните прибори.


Чл. 18. Вратите на склада трябва да осигуряват максимална защита срещу нерегламентирано проникване и се пломбират или запечатват. Заключването им отвътре не се разрешава.


Чл. 19. Температурният режим и влажността в складовете се поддържат чрез своевременно и правилно проветряване и отопляване.


Чл. 20. (1) Индивидуалните средства за защита, поставени в опаковки, се подреждат в склада във фигури върху поставки.
(2) Поставките трябва да осигуряват устойчивост на фигурите и използването на средства за механизация.
(3) В една фигура се подрежда имуществото за определено населено място (обект).
(4) Сандъците (кашоните) с имуществото се нареждат във фигурата един над друг с капаците нагоре и с маркировката (етикетите) от едната страна.


Чл. 21. (1) На определените места в складовете за съхраняване на индивидуални средства за защита се забранява съхраняването на други видове имущество.
(2) В складовете се съхраняват само изправни и комплектувани, годни за използване индивидуални средства за защита.


Чл. 22. (1) Индивидуалните средства за защита, постъпващи в складовете, се съхраняват в стандартен амбалаж.
(2) Сандъците следва да бъдат сухи, плътни и здрави, а кашоните да не са разкъсани или разлепени по ръбовете. Капаците трябва да бъдат залепени с лента.


Чл. 23. Прегледът на индивидуалните средства за защита включва:
1. периодични прегледи за състоянието на складовете;
2. прегледи на фигурите и стелажите с имуществото;
3. прегледи на индивидуалните средства за защита и на амбалажа;
4. лабораторни изпитвания на индивидуални средства за защита.


Чл. 24. При проверката на фигурите и стелажите с имуществото се следи за:
1. правилното подреждане и устойчивостта на фигурите;
2. наличието и правилното попълване на фигурните (стелажните) етикети;
3. съответствието на имуществото във фигурите и стелажите на разчетите за предоставяне;
4. наличието на прах и/или влага;
5. овлажняването на долните редове сандъци или кашони.


Чл. 25. (1) Прегледите на индивидуалните средства за защита се провеждат, за да се контролира и установи тяхното качествено състояние и наличност и да се разпредели имуществото на годно или негодно.
(2) Прегледи на индивидуалните средства за защита се провеждат:
1. при постъпването им за съхраняване;
2. в процеса на съхраняването при планови прегледи, инвентаризации и при проверка на състоянието и количеството им.
(3) При прегледа могат да се вземат образци от индивидуални средства за защита за извършване на лабораторни изпитвания.


Чл. 26. (1) Прегледите на индивидуалните средства за защита се разделят на планови и по избор.
(2) Плановите прегледи се разделят на контролни и стопроцентови.
(3) Контролни прегледи на индивидуалните средства за защита се извършват при постъпването им в склада и в процеса на съхраняването им, като:
1. при прегледа, ако бъдат открити повече от 5 на сто неизправни изделия, се взема същото количество непрегледани изделия от проверяваната партида и се подлага на лабораторно изпитване;
2. при повтаряне на резултатите от първия преглед партидата се подлага на стопроцентов преглед;
3. в процеса на съхраняването контролните прегледи на партидите се извършват веднъж в годината по график.
(4) При стопроцентовия преглед последователно се отварят всички сандъци (кашони) на партидата и се преглежда всяко изделие поотделно.
(5) Стопроцентов преглед на партидата се извършва само въз основа на резултатите от контролния преглед или от лабораторните изпитвания.
(6) При стопроцентовия преглед на имуществото изделията, които се отнасят към категориите годно или негодно, се изваждат, разделят и се поставят в отделна опаковка.
(7) Прегледите по избор се извършват при проверка на склада, при инвентаризация или при смяна на длъжностното лице, отговарящо за съхраняването на индивидуалните средства за защита.


Чл. 27. Индивидуалните средства за защита, постъпили на склад без съответните документи, характеризиращи състоянието им, или смесено имущество (в една опаковка се намират различни видове и партиди) се подлагат на стопроцентов преглед, разпределяне по видове и партиди и извършване на количествена проверка.


Чл. 28. При комплектуването на противогази с филтри от отделно съхранявани партиди на лицевите части и торбите се записва номерът на партидата на филтрите.


Чл. 29. (1) Прегледът на имуществото се извършва на добре осветено място.
(2) През зимния период прегледът се извършва в топло помещение, в което имуществото се премества едно денонощие преди началото на работата, с цел затоплянето му.
(3) Ако при прегледа имуществото се окаже овлажнено, преди опаковането му то се подсушава. На подсушаване се подлага и амбалажът.


Чл. 30. (1) Ако при лабораторните изпитвания на индивидуалните средства за защита се установи, че взетите за проверка образци по своите качествени показатели не съответстват на техническите, защитните и експлоатационните характеристики, се извършват повторни лабораторни изпитвания при удвоено количество образци от партидата. Изпитването на удвоеното количество образци се извършва само по този показател, който при първичните изпитвания не е отговарял на изискванията.
(2) При повторение на резултатите от първичните изпитания се извършва стопроцентов преглед.


Чл. 31. (1) Филтриращите противогази се съхраняват в сухи и неотоплявани складове в изправни сандъци (кашони).
(2) Забранява се съхраняването на противогазите:
1. близо до вентилационни и отоплителни устройства;
2. в скривалища, мазета и други помещения, които се отопляват;
3. на открито и под навеси;
4. в сандъци (кашони) съвместно с друго имущество;
5. в помещения заедно с органични разтворители, киселини, основи или средства за деконтаминация.
(3) При опаковането на противогазите е необходимо да се спазват следните изисквания:
1. стените и капакът на сандъка (кашона) се покриват с плътна опаковъчна хартия;
2. на дъното на сандъка (кашона) се подреждат в един ред филтри с поставен калъф, гумена тапа и капачка, насочена нагоре;
3. върху филтрите се поставят един ред торби, а върху тях втори ред филтри и торби;
4. върху втория ред торби се подреждат опакованите в полиетиленови пликове лицеви части, така че гривните на очилата и клапанните кутии да не се опират една в друга;
5. в сандъка (кашона) се поставя ръстомер;
6. забранява се съхраняването на противогазите във влажни сандъци (кашони).
(4) Сандъците (кашоните) с противогазите се поставят във фигури с капаците нагоре и с ключалките навън. Във фигурата се подреждат не повече от 5 сандъка или 3 кашона. Фигурите се подреждат на дървени или железни скари в редове на разстояние 0,6 м от външните стени, 0,2 м от пода и 1,2 м една от друга. Височината на фигурата трябва да е с 0,5 м по-ниска от тавана. На средата на всяка фигура на височина 1,5 м от пода се закачва стелажен етикет.
(5) Намокрените или овлажнените сандъци (кашони) с противогази се отварят, като влажните филтри и всички метални и гумени детайли се подсушават.


Чл. 32. Противогазите в процеса на съхраняване се преглеждат в следната поредност:
1. от сандъка (кашона) последователно се изваждат контролният лист, лицевите части и торбите, филтрите и средствата против изпотяване на стъклата и се поставят върху хартия или брезент;
2. проверява се комплектността на противогазите и се сверява написаното в контролния лист с фактическата наличност на противогазите и с данните от маркировката на опаковката;
3. с външен преглед на всеки филтър се определят:
а) качеството на боядисването;
б) наличието на ръжда;
в) побитости и дупки;
г) наличието на капачка и гумена запушалка;
4. отвинтва се капачката и се проверява състоянието на резбата и липсата на побитости върху херметизиращия й ръб;
5. извършва се външен преглед на лицевите части при температура, не по-ниска от + 6°С , при който се установява:
а) наличието на ръжда по металните детайли, дупки, скъсвания и пукнатини по гумата;
б) състоянието на клапаните за вдишване и издишване;
в) състоянието на обтекателите и затягащите пръстени;
г) здравината на закрепването на лицевата част с клапанната кутия и на очилата с маншетите;
6. на противогазните торби се проверява целостта и здравината на плата и липсата на плесен по него, наличието и изправността на токите, ремъците и копчетата;
7. проверява се наличието и качеството на пластинките против изпотяване.


Чл. 33. (1) Годните противогази се поставят в сандъците (кашоните) по начина на заводското опаковане. На контролния лист се отбелязват данни за отварянето на опаковката - дата на отваряне, извършени работи по имуществото (преглед, преброяване, ремонт и др.), длъжност, фамилия и подпис на лицето, проверило противогазите.
(2) След прегледа и опаковането на имуществото сандъците (кашоните) се запечатват.


Чл. 34. (1) Респираторите се съхраняват в полиетиленови торби, поставени в кашони, като се талкират веднъж на две години, без да се запрашват филтърните кутии.
(2) Респираторите се подреждат в кашоните по реда на чл. 31.


Чл. 35. При прегледа на респираторите се проверява наличието на клапаните за вдишване, здравината на закрепване на лентите към полумаската и целостта на филтрите.


Чл. 36. Обслужването на детските защитни камери се извършва веднъж годишно в следния ред:
1. торбата се почиства от вътрешната и външната страна; за почистването на торбата не се използват органични разтворители;
2. след почистването торбата се оставя да изсъхне, сгъва се надлъжно, поставя се в големия полиетиленов плик, който се залепва за изолиране и се поставя в картонената кутия;
3. при сгъването на торбата гумираният плат не се прегъва на едно и също място, за да не се протрие;
4. почиства се носещата рама, сгъва се и заедно с металната тръба се увива във велпапе и се поставя в кутията;
5. в кутията се поставят и малкият полиетиленов плик с разпънките, ремъкът и сапунчето, опаковъчният лист и техническото описание с инструкцията за експлоатация на камерата.


Чл. 37. (1) Детските защитни камери се съхраняват в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, в отсъствие на киселинни и алкални пари при температура от - 10° до +25 °С и при влажност на въздуха 50 - 65 %.
(2) Детските защитни камери се съхраняват в хоризонтално положение на фигури или стелажи на височина до 6 опаковки. Избягват се силни и резки удари по кутиите, обръщането им на ръб и намокрянето им.


Чл. 38. (1) Средствата за защита на кожата се съхраняват в сухи неотоплявани складове в стандартни опаковки.
(2) Опаковките се подреждат на фигури на широчина от 2 до 4 и на височина до 5 опаковки. Вътрешните стени и дъното на опаковката, както и последният ред изделия се покриват с един или два слоя плътна опаковъчна хартия.


Чл. 39. (1) В процеса на съхраняване на средствата за защита на кожата следва да се има предвид, че:
1. каучуковите изделия стареят, при което се влошават физико-механичните и експлоатационните им свойства;
2. гумата лесно се окислява и се втвърдява;
3. слънчевата светлина предизвиква образуване на пукнатини;
4. при неблагоприятни условия изделията от гумирана тъкан се замърсяват с плесени и микроорганизми, което е свързано с появата на тъмни петна по тях. Поразената от микроорганизми тъкан губи здравината си и постепенно се разрушава.
(2) При съхраняването на гумените изделия е необходима проверка за наличието на плесени, маслени петна и пукнатини.
(3) Преди опаковането за съхраняване гумените изделия се талкират.


Чл. 40. Не се допуска съхраняването на средства за защита на кожата:
1. в разгънат вид и в опаковки с омаслен опаковъчен материал;
2. в помещения, в които е възможно проникването на преки слънчеви лъчи;
3. в замърсено състояние.


Чл. 41. (1) При прегледа на средствата за защита на кожата се проверява наличието на:
1. дупки в тъканта;
2. прокъсване, изтриване или свличане на гумения слой;
3. външни напластявания;
4. наличието на ръжда по металните детайли;
5. състоянието на лентата, слепваща шевовете на изделията;
6. изправността на пристягащите приспособления.
(2) При прегледа на леките защитни облекла и защитните гумени ръкавици се следи за слепването на тъканта и изтъняването на защитния слой по ъглите, гънките между и в краищата на пръстите.


Чл. 42. (1) Хопкалитовите патрони се съхраняват в неотоплявани складови помещения.
(2) При съхраняването на патроните се следи за сигурното им херметизиране.


Чл. 43. (1) При приемане на хопкалитови патрони се проверява състоянието на опаковките и качеството на патроните (чрез избирателен контрол).
(2) Избирателният контрол се извършва най-малко веднъж на две години чрез външен преглед на 5 на сто от хопкалитовите патрони на съответната партида (не по-малко от две опаковки), като се проверява броят и качеството им - чрез претеглянето на 20 патрона.
(3) При контролирането на качеството на хопкалитовите патрони се проверява:
1. има ли маркировка с данни за теглото на патрона;
2. налице ли са уплътнителните гумени пръстени на вътрешната и външната гърловина;
3. плътно ли са завинтени капачките и запушалките;
4. наличието на побитости, изтриване на боята и ръжда по патрона;
5. състоянието на заваръчните и завалцуваните шевове;
6. има ли изсипване на шихтата в патрона;
7. отговаря ли фактическото тегло на теглото, посочено върху патрона.
(4) Хопкалитовият патрон се счита за негоден, когато теглото му превишава означеното с 20 грама.


Чл. 44. (1) Средствата за йодна профилактика се съхраняват в оригиналната им опаковка в кашони с по 480 бр. опаковки.
(2) Средствата за йодна профилактика се съхраняват на сухо и неосветено място при температура под 25 °С на недостъпни за деца места.
(3) Срокът на годност на средствата за йодна профилактика е отбелязан на опаковката.
(4) Инструкцията за употреба на средствата за йодна профилактика е приложена в опаковката.
(5) Забранено е приемането на средствата за йодна профилактика след изтичането на срока им на годност.

Глава четвърта.
ОБНОВЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 45. (1) Запасите от индивидуални средства за защита подлежат на обновяване:
1. при изтичане на срока за съхранение, определен от производителя, и/или след проведени лабораторни изпитвания в акредитирани лаборатории за установяване на състоянието им;
2. преди изтичане на срока за съхраняване, определен от производителя, след установени отклонения от техническите изисквания по БДС EN при проведени лабораторни изпитвания в акредитирани лаборатории.
(2) Бракуваните индивидуални средства за защита се унищожават след съгласуване с Министерството на околната среда и водите.


Чл. 46. (1) Протоколът от проведените лабораторни изпитвания е основание за удължаване на срока за съхраняване или за бракуване на индивидуалните средства за защита.
(2) В протокола за проведените лабораторни изпитвания на индивидуалните средства за защита задължително се записват:
1. данните за изпитаните индивидуални средства за защита - вид, количество, партида;
2. датата на проведените изпитвания;
3. резултатите от изпитванията по всички показатели;
4. направените изводи;
5. заключение на лабораторията с евентуална препоръка за удължаване на срока за съхраняване.


Чл. 47. След изтичането на срока на годност, определен от производителя, индивидуалните средства за защита, раздадени на отговорно съхранение по местоживеене, задължително се подменят.

Глава пета.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИТЕ


Чл. 48. (1) Поддържането на индивидуалните средства за защита е задължение на собствениците им.
(2) За поддържането на запасите от индивидуални средства за защита в режим на готовност за използване собствениците им извършват:
1. периодичен контрол;
2. преглед и талкиране;
3. доставката им за осъществяването на лабораторни изпитвания.

Глава шеста.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 49. Органите и лицата по чл. 1 изготвят логистични схеми за предоставянето на индивидуалните средства за защита на населението при необходимост.


Чл. 50. Логистичните схеми за предоставяне на индивидуалните средства за защита на населението се актуализират ежегодно.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Извеждането на индивидуалните средства за защита от складовете и предоставянето им на населението, при необходимост, се извършва от органите и лицата по чл. 1 в съответствие с логистичните схеми по чл. 49, като в тези случаи се уведомява съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР.


Чл. 52. Индивидуалните средства за защита, раздадени на отговорно съхранение по местоживеене, се използват самостоятелно при получаване на сигнал за опасност или при възникване на бедствие.

Глава седма.
ОТЧИТАНЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 53. Завеждането, движението и отчитането на запасите от индивидуалните средства за защита се извършват съгласно изискванията на Закона за счетоводството.


Чл. 54. При закупуване на индивидуални средства за защита от продавача задължително се изисква:
1. декларация за съответствие от производителя;
2. удостоверение за одобрен тип на изделието;
3. инструкция за обслужване при текущо ползване и при съхранение.


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) При всяка промяна в количествата от запасите на индивидуалните средства за защита на населението органите и лицата по чл. 1 уведомяват съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР.

Глава осма.
ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЗДАВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ОБНОВЯВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЗАПАСИТЕ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 56. Органите и лицата по чл. 1 са длъжни ежегодно да планират и заделят финансови средства за създаване, съхраняване, обновяване и поддържане на запасите от индивидуални средства за защита.


Чл. 57. Необходимите финансови средства за създаване, съхраняване, обновяване и поддържане на запасите от индивидуални средства за защита се осигуряват от държавния бюджет, бюджетите на общините, търговските дружества и едноличните търговци и дарители.


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Контролът по изпълнението на разпоредбите на наредбата се осъществява от органите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР и от териториалните й звена, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за защита при бедствия.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2013 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти