навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.07 - 31.07.2021 г.

17.08.2021

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.07 - 31.07.2021 г.

 

 

I.     ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

— 

 

II.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

·  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 1 ЮЛИ 2021г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер на 35 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 2 000 000 лв. – за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, с цел осигуряване на устойчивост на дейност 1 „Предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19“ по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;

2. за увеличаване в размер на 33 000 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и бр. 110 от 2020 г. и бр. 2 и бр. 24 от 2021 г.)

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Средствата за запазване на заетостта на работници или служители по ал. 1, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, са в размер на:

1. 50 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;

2. 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения:

а) в основния текст думите „октомври 2020 г.“ се заменят с „април 2021 г.“;

б) в т. 1 думата „октомври“ се заменя с „април“;

в) в т. 2 думата „октомври“ се заменя с „април“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в т. 1 думите „1 октомври 2020 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „1 април до 31 май 2021 г.“ се заменят с „1 юни до 31 юли 2021 г.“.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „октомври 2020 г.“ се заменят с „април 2021 г.“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. са декларирали намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:

1. за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;

2. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 2 могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:

1. за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;

2. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и т. 2 – 7 и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност по ал. 2 или 3.“

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „до крайния срок, определен в заповедта по чл. 4, ал. 1“ се заменят с „в срок до края на месеца, следващ месеца, за който кандидатстват“.

2. В ал. 2:

а) в т. 2 думите „ал. 5, т. 4“ се заменят с „ал. 6, т. 4“;

б) в т. 3 думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с „ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3“ и думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“;

в) в т. 4 след думите „чл. 1, ал. 1, т. 3“ се поставя запетая и се добавя „брой работни дни, за които да се изплатят средства“.

§ 5. В чл. 6, ал. 2, изречение второ думите „ал. 5, т. 1 и 2“ се заменят с „ал. 6, т. 1 и 2“.

§ 6. Член 8 се отменя.

§ 7. В чл. 9 думите „по чл. 8“ се заменят със „за работниците и служителите, за които да се изплатят средства за съответния месец“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

§ 9. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 април до 31 май 2021 г., подадени преди 15 юни 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.

§ 10. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 1 ЮЛИ 2021Г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. по бюджета на Министерството на здравеопазването

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

„Чл. 1. Увеличава утвърдения по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.“ със сума в размер 313 000 лв.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·         ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 12 ЮЛИ 2021 Г.

Относно: За изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение № 1632 на Върховния административен съд от 2020 г. – бр. 63 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2020 г.)

….“§ 2. В чл. 13 се правят следните допълнения:

В ал. 1 се създава изречение второ: „В посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност поради карантина.“..(текстът не е пълен)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 22 ЮЛИ 2021г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

Относно: промяна на цените в приложение № 2 към чл. 29б (за SARS-CoV-2)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 22 ЮЛИ 2021г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер на 37 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 7 000 000 лв. – за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, с цел осигуряване на устойчивост на дейност 1 „Предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19“ по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;

2. за увеличаване в размер на 30 000 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

III.             АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID – 19

 

·  Заповед № 1514/02.08.2021г. на заместник-кмета на община Пазарджик

Относно: удължаване на временните противоепидемични мерки до 31.08.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение – община Поморие

Относно: Мобилен пункт за вкасинация

Електронно достъпно на:

този адрес/

 

·  Съобщение – Община Пловдив

Относно: Безплатни прегледи за преболедувалите КОВИД предлага МБАЛ „Свети Пантелеймон“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение – Столична община от 01.07.2021г.

Относно: Столична община ще организира ваксинационен екип на място във фирми и предприятия, в които има поне 50 служители, желаещи да се ваксинират.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение на Столична община от 07.07.2021г.

Относно: Информация към 05.07.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение на Столична община от 09.07.2021г.

Относно: Още два мола се включват в инициативата за масова ваксинация срещу COVID-19 в столицата. С тях местата в София, на които столичани могат да се имунизират този уикенд, стават общо 7.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение на Столична община от 14.07.2021г.

Относно: Информация към 12.07.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение на Столична община от 28.07.2021г.

Относно: Информация към 26.07.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение на Столична община от 30.07.2021г.

Относно: „Зелените коридори“, в които желаещите имат възможност да си поставят ваксина срещу COVID-19, продължават да работят събота и неделя, 31 юли и 1 август.

Електронно достъпно на:

този адрес  

 

 

IV.              АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

·  Заповед РД-01-553/05.07.2021 г. (отменена със Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г.)

Относно: за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.

Списък на държавите по цветови зони, на държави с преминаване на реципрочна  основа и на държави със специфични противоепидемични мерки.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-555/ 06.07.2021г. (отменена със Заповед № РД-01-646/28.07.2021г.)

Относно: Изменя Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г., както следва:

„IIа. Работодателите, органите по назначаване и физическите  юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или  други  обекти,  които  предоставят  услуги  на  гражданите,  може  да  допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19.“

2. в т. IIб подт. 2 се заличава.

Заповедта влиза в сила от 07.07.2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-597/ 16.07.2021г. (отменена със Заповед № РД-01-627/28.07.2021г.)

Относно: Въвежда следните временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 19.07.2021г. до 31.07.2021г., съобразно оценка на разпространението на  COVID–19 в съответната  държава  по  критерии  и  поставяне  на  държавите  в  цветови  зони. Въвежда критерии за оценка на разпространението на COVID–19 в съответната държава (заболеваемост, разпространение, цветни зони и т.н). Определя лицата, които се допускат на територията на страната без да е необходимо да представят документи за COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-606/19.07.2021 г.

Относно: В  Министерството  на  здравеопазването  се  създава  и  поддържа  Информационна система за популационен имунитет (ИСПИ), която има за цел надзор на събитията свързани с придобиване на имунитет към SARS-CoV-2.  В  информационната  система  по  т.  1  се  събират  и  обработват  данни  за български  граждани,  които включват изследвания за COVID-19 (SARS-CoV-2),  посочени в раздел „Номенклатури“  на Приложението, както и данни от националния регистър за ваксинация.

Всички  лаборатории  и  лечебни  заведения,  в  структурата  на  които  има  лаборатории,  които  извършват  изследванията  по  т.  2,  предоставят  информация  за извършените изследвания в ИСПИ на адрес: immustat.eu. Достъпът  до  ИСПИ от  страна  на  лечебните  заведения  се  осъществява  посредством професионален КЕП (Квалифициран електронен подпис)…..“ (текст е непълен)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-623/ 23.07.2021г. (отменена със Заповед № РД-01-627/28.07.2021г.)

Относно: изменя списъка  на  държавите  по  цветови  зони,  държавите,  за  които  е  налице информация  за  установена  значителна  негативна  промяна  в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа. Изменя списъка с наименование на тестове и производители.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-627/27.07.2021г. (отменена със Заповед № РД-01-645/28.07.2021г.)

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 29.07.2021г. до 31.07.2021г., съобразно  оценка на разпространението на  COVID–19 в съответната  държава  по  критерии  и  поставяне  на  държавите  в  цветови  зони. Въвежда временни противоепидемични мерки за пристигащи лица, съобразно цветовите зони.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г.

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 29.07.2021г. до 31.08.2021г., съобразно  оценка на разпространението на  COVID–19 в съответната  държава  по  критерии  и  поставяне  на  държавите  в  цветови  зони. Въвежда временни противоепидемични мерки за пристигащи лица, съобразно цветовите зони. Определя лицата, които се допускат на територията на страната без да е необходимо да представят документи за COVID-19. Въвежда легални дефиниции и приложения към Заповедта.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-646/29.07.2021г.

   Относно: Въвежда временни  противоепидемични  мерки  на  територията  на

Република България, считано от 1.08.2021г. до 31.08.2021г. (указания за работодатели, физически и юридически лица, собственици на места за обществено предназначение, министри, конгресно-конферентни мероприятия и др.)

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-647/29.07.2021г.

   Относно: Въвежда допълнителни временни противоепидемични мерки на територията  на Република България считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на:

а) свижданията при пациенти в терминален стадий;

б) свижданията при  пациенти с болничен престой над 5 дни  -  по преценка на

лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване  с COVID-19.

Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, провеждането  на  конгресно-конферентни  мероприятия,  семинари,  конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма, провеждането на културни и развлекателни мероприятия, провеждането на спортни състезания с публика, посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове,  плувни басейни  и комплекси,  балнеолечебни центрове, посещенията в заведенията за хранене и развлечения, се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета или местата им и при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват  търговски, административни  или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

V.  АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

1.    НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

·  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40, 61 и 78 от 2019 г.)

Относно: длъжностно лице по защита на личните данни и служител по мрежова и информационна сигурност;

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса е приет с Решение № РД-НС-04-80 от 12.07.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 24 от 2021 г.)

Относно: Настоящите Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, влизат в сила от 1.08.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение № РД-НС-04-81/22.07.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК (отменено)

              Относно: Одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на  Закона за  бюджета  на  Националната здравноосигурителна каса за 2021 година след становище на министъра на здравеопазването.

Електронно достъпно на: —

 

·  Решение № РД-НС-04-83/26.07.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Отменя свое решение № РД-НС-04-81/22.07.2021г. Одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на  Закона за  бюджета  на  Националната здравноосигурителна каса за 2021 година след становище на министъра на здравеопазването

Електронно достъпно на:

 

·  Решение № РД-НС-04-84/26.07.2021г.на Надзорния съвет на НЗОК

   Относно: Утвърждава, в приложение към настоящото решение по  РЗОК,  стойности  за  изпълнители  на  първична извънболнична  медицинска  помощ,  специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност и дентална помощ за заплащане през месец юли 2021 г., за работа при неблагоприятни условия през месец юни 2021  г., по реда на т. 6, т. 8 и т. 9 от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на  медико-диагностични  дейности  за  работа  при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.

Електронно достъпно на:

 

·  Решение № РД-НС-04-85/26.07.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:  Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за работа при неблагоприятни условия през месец юни 2021 г., за заплащане през месец юли 2021г., съгласно реда на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични  дейности  за  работа  при  неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка".

Електронно достъпно на:

 

 

·  Решение № РД-НС-04-86/26.07.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК

              Относно: Утвърждава, в приложение към настоящото решение по изпълнители  на  болнична медицинска помощ (БМП), увеличение на средствата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка през м.  април  2021  г.,  съгласно  т.  7.15  от  „Методика  за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на  медико-диагностични  дейности  за  работа  при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.

Електронно достъпно на:

 

·  Решение № РД-НС-04-87/26.07.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК

              Относно: Утвърждава, в приложение към настоящото решение по изпълнители  на  болнична медицинска помощ (БМП), увеличение на средствата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка през м.  май  2021  г.,  съгласно  т.  7.15  от  „Методика  за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на  медико-диагностични  дейности  за  работа  при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.

Електронно достъпно на:

 

2.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

Не се открива информация за разглеждания период!

 

3.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

Не се открива информация за разглеждания период!

 

4.    СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:

 

·      ПОЗИЦИЯ УС НА БЛС

Относно: БЛС се противопоставя на опитите за административен тормоз от страна на НЗОК над лечебни заведения, ангажирани активно с лечението на пациенти с Covid-19 през изминалата тежка и трудна година и половина.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 

Не се открива информация за разглеждания период!

 

VI.              АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

·  Заповед №  РД-01-924/ 14.07.2021г. на директора на РЗИ - Варна

Относно: Закриване на разкрити легла за дейности по диагностика и лечение на положителни пациенти с основна инфекция SARS-CoV-2.

Електронно достъпно на:

https://www.rzi-varna.com/

·  Заповед №  РД-01-130/ 30.07.2021г. на директора на РЗИ - Ловеч

Относно: Нарежда в зависимост от регистрираната 14-дневна заболеваемост на 100 000 души от населението, определя задължителен брой легла в лечебните заведенияза БМП за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от COVID-19, вкл. и нуждаещи се от интензивно наблюдение и лечение.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Информация на РЗИ – София град

Относно: Пряко съобщение до медицинските специалисти за противопоказания за приложение на Covid-19 Vaccine Janssen.

Електронно достъпно на:

открива информация за разглеждания период

 

·  Информация на РЗИ – София град

Относно: Столична РЗИ обявява телефон 070050014 за въпроси свързани с COVID-19

Електронно достъпно на:

открива информация за разглеждания период

 

NB!: Всички изрично непосочени Регионални здравни инспекции обявяват на официалната си уеб страница активни линкове към актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за съответния период.Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума