навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 84 от 20.XОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 223 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.

Постановление № 226 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за националното съфинансиране за периода 2015 - 2017 г. по проекти, финансирани по механизма за свързване на европа, сектор "транспорт"

Постановление № 224 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Постановление № 225 от 13 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта, приет с постановление № 131 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 58 от 2003 г.)

Указ № 201 от 12.10.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство средище, община кайнарджа, област силистра

Указ № 204 от 19.10.2017 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства

Решение № 612 от 16 октомври 2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от закона за подземните богатства - твърди горива - нефтошисти, от находище "боров дол", разположено в землището на с. боров дол, община твърдица, област сливен, на "мин инвест" - еоод, с. боров дол

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ортопедия и травматология"

Постановление № 227 от 16 октомври 2017 г. за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове на министерския съвет

Решение № 607 от 13 октомври 2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "несебър-юг", община несебър, област бургас

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от закона за интеграция на хората с увреждания (дв, бр. 65 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на регламент (ео) № 1005/2008 на съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (еио) № 2847/93, (ео) № 1936/2001 и (ео) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ео) № 1093/94 и (ео) № 1447/1999 (дв, бр. 21 от 2013 г.)

Наредба за изменение на наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (дв, бр. 100 от 2014 г.)

Постановление № 222 от 13 октомври 2017 г. за изменение на постановление № 14 на министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2017 г. (дв, бр. 8 от 2017 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства (дв, бр. 95 от 1997 г.)

Споразумение между правителството на република България и правителството на черна гора за сътрудничество в областта на туризма (утвърдено с решение № 1057 от 14 декември 2016 г. на министерския съвет. в сила от 8 октомври 2017 г.)
Променени актове

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Постановление № 14 от 19 януари 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г. (загл. изм. - дв, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.)

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Постановление № 153 от 28 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта

Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от закона за интеграция на хората с увреждания (загл. изм. - дв, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., загл. изм. - дв, бр. 54 от 2014 г.)

Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на регламент (ео) № 1005/2008 на съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (еио) № 2847/93, (ео) № 1936/2001 и (ео) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ео) № 1093/94 и (ео) № 1447/1999

Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата

Закон за специалните разузнавателни средства
Отменени актове

Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ео) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ортопедия и травматология"

Спогодба между правителството на република България и съюзното правителство на съюзна република югославия за сътрудничество в областта на туризма

Неофициален раздел

rss
Посети форума