навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 52 от 18.VIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 216 от 13 юни 2024 г. за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на министерския съвет от 1986 г. (дв, бр. 6 от 1987 г.)

Постановление № 219 от 17 юни 2024 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на служба "военно разузнаване", приет с постановление № 316 на министерския съвет от 2020 г. (дв, бр. 101 от 2020 г.)

Постановление № 214 от 13 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г.

Наредба № 5 от 31 май 2024 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностни разписания, щатове и длъжностни характеристики за длъжностите за военнослужещи в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Постановление № 210 от 13 юни 2024 г. за допълнение на наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, приета с постановление № 129 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 49 от 2012 г.)

Постановление № 211 от 13 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2024 г.

Постановление № 212 от 13 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на централната избирателна комисия за 2024 г.

Постановление № 213 от 13 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2024 г.

Постановление № 217 от 17 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 март до 30 април 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места

Указ № 156 от 10.06.2024 г. за освобождаване на калин василев анастасов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република армения

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 50 от 30.03.2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (дв, бр. 27 от 2022 г.)

Решение № 3482-нс от 14 юни 2024 г. относно обявяване на избраните народни представители в петдесетото народно събрание

Указ № 157 от 10.06.2024 г. за освобождаване на ангел александров ангелов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република северна македония

Указ № 158 от 10.06.2024 г. за назначаване на желязко захариев радуков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република северна македония със седалище в гр. скопие

Указ № 159 от 14.06.2024 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство ковачевци, община самоков, софийска област, на 20 октомври 2024 г.

Указ № 160 от 17.06.2024 г. за свикване на първо заседание новоизбраното петдесето народно събрание на 19 юни 2024 г. от 9:00 ч.

Постановление № 215 от 13 юни 2024 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Постановление № 218 от 17 юни 2024 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики, бюджетни програми и трансфери по бюджета на министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.
Променени актове

Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

Класификатор на длъжностите в администрацията

Класификатор на длъжностите в служба "военно разузнаване" (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.)

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (загл. изм. - дв, бр. 63 от 2016 г., доп. - дв, бр. 55 от 2022 г.)

Правилник за устройството и дейността на служба "военно разузнаване"

Наредба № 50 от 30 март 2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им

Наредба за работното време, почивките и отпуските
Отменени актове

Наредба № н-10 от 31 март 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума