навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2002 г.
Приета с ПМС № 311 от 28.12.2001 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) С наредбата се определят условията за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се възлагат в интерес на обществото при спазване на изискванията и условията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ, L 315, 03/12/2007), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Чл. 2. (1) С възлагането на задължения за извършване на обществени превозни услуги се цели постигането на:
1. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) определено равнище на транспортното обслужване и възможността за осигуряване на благоприятни транспортни условия и цени;
2. условия за безплатен или с намалени цени железопътен превоз.
(2) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се възлагат за постигане на целите по ал. 1 в интерес на учащите се, възрастните граждани, многодетните майки, инвалидите, ветераните от войните или други лица, определени с акт на Министерския съвет.


Чл. 3. (1) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги са по отношение на:
1. междуселищни пътнически превози;
2. крайградски и вътрешноградски пътнически превози;
3. регионални превози.
(2) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се разпростират и по отношение на губещи и нерентабилни второстепенни линии с местно значение, както и при настъпване на "Положение на война", "Военно положение", непреодолима сила и извънредни обстоятелства.


Чл. 4. Разпоредбите на наредбата не се прилагат за превозите, които се извършват от:
1. метрополитена;
2. градския трамваен транспорт;
3. вътрешния железопътен транспорт на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, с изключение на дейностите, свързани с техническата експлоатация и безопасността на движението.

Раздел II.
Възлагане на задълженията за извършване на обществени превозни услуги


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията или общинският съвет приема решение за провеждане на процедура за избор на превозвач за извършване на обществени превозни услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) Решението по ал. 1:
1. определя ясно задълженията за извършване на обществени услуги и съответния географски район, в който ще се извършват;
2. съдържа параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, ако има такава, и естеството и обема на изключителните права, ако се предоставят такива;
3. посочва срока на договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) С решението по ал. 1 Министерският съвет възлага на министъра на транспорта и съобщенията да проведе процедурата за избор на превозвач за извършване на обществени превозни услуги.
(4) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на превозвач за извършване на обществени превозни услуги.
(5) Процедурите по ал. 3 и 4 се провеждат по реда на Закона за обществените поръчки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) Не се допуска възлагането на задължение за извършване на обществени превозни услуги по реда на чл. 5, параграфи 2, 3, 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.
(7) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) В случаите, посочени в чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007, органът по чл. 5, ал. 1 или 4 може да предприеме спешна мярка при условията и в сроковете на регламента, като публикува съобщение в 3-дневен срок от приемането й в един национален ежедневник.
(8) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) Превозвачът, на когото е наложена спешната мярка по ал. 7, има право да обжалва решението за налагане предоставянето на определена обществена услуга в 14-дневен срок от уведомяването му за мярката, но не по-късно от публикуването й в съответствие с ал. 7, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) Всяко заинтересувано лице по смисъла на чл. 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 има право да обжалва налагането на мярката по отношение на нейната законосъобразност в 14-дневен срок от публикуването на съобщение за налагането й по ал. 7 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) (1) Министерският съвет приема решение за възлагане на задължение за извършване на обществени превозни услуги по отношение на:
1. една или повече социални категории пътници, на които е предоставил право на безплатно или с намалени цени пътуване;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) определен вид пътнически превози, извършвани на територията на цялата страна или на част от нея.
(2) Общинският съвет приема решение за възлагане на задължение за извършване на обществени превозни услуги по отношение на:
1. една или повече социални категории пътници, живеещи на територията на съответната община;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) определен вид пътнически превози, извършвани на територията на съответната община.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Министерският съвет, съответно общинският съвет, не може да приема решение, ако такова задължение вече е възложено от другия орган за съответната територия. Преди приемането на решение за откриване на процедура или за възлагане на задължения по реда на чл. 5, ал. 7 общинският съвет е длъжен да направи запитване дали задължението не е възложено вече от Министерския съвет. Общинският съвет след възлагането на процедурата е длъжен да съобщи в Министерството на транспорта и съобщенията за всяко възложено задължение.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се възлагат на лицензирани железопътни превозвачи, които притежават документите, необходими за извършване на железопътни превози на пътници съгласно Закона за железопътния транспорт.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) В условията за провеждане на процедурата се включват:
1. подробно описание на възлаганите превози;
2. механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставяните услуги, в съответствие с чл. 4, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕО) № 1370/2007;
3. механизмите за разпределяне на приходите от продажбата на билети в съответствие с чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007;
4. изисквания към качество на превозните услуги, ако се поставят такива;
5. дали и какъв процент от услугите могат да се извършват от подизпълнител, при спазване на чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) След приключване на процедурата за избор министърът на транспорта и съобщенията предлага на Министерския съвет, съответно кметът - на общинския съвет, да приеме решение за избор на превозвач. Предложението се мотивира и съдържа резултатите от проведената процедура.
(3) Министерският съвет, съответно общинският съвет, приема решение за определяне на превозвача, на който възлага изпълнението на задължението за извършване на обществени превозни услуги.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) С решението по ал. 3 Министерският съвет упълномощава министъра на транспорта и съобщенията, съответно общинският съвет - кмета на общината, да сключи договор с определения превозвач.

Раздел III.
Съдържание на задължението за извършване на обществени превозни услуги


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Задължението за извършване на обществени превозни услуги се изпълнява с цел осигуряване на транспортни услуги за обществото, които превозвачът, в случай че се съобразява с търговския си интерес, не би поел в същия размер или при същите условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Финансовата тежест, произтичаща от икономическата неизгода за превозвача по ал. 1, се компенсира от държавата или общините.
(3) Максималният размер на компенсациите, изплащани от държавата, се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година и се отразява в договора.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) Размерът на компенсациите се изчислява по параметрите, посочени в решението по чл. 5, ал. 1 или 4, и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007.


Чл. 9. Задълженията за извършване на обществени превозни услуги включват:
1. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) задължение за експлоатация, ако се възлага такова;
2. задължение за превоз;
3. тарифно задължение.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Решението на органите по чл. 6 за възлагане на задълженията за извършване на обществени превозни услуги задължително съдържа:
1. наименованието на превозвача;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) категориите пътници и територията, на която ще се осъществява;
3. вида на облекчението;
4. максималния размер на компенсацията за поетите финансови тежести от превозвача.

Раздел IV.
Процедура за възлагане на задълженията за извършване на обществени превозни услуги (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)

Раздел V.
Договор за извършване на обществени превозни услуги


Чл. 15. (1) Договорът за извършване на обществени превозни услуги се сключва за срока на валидност на лицензията.
(2) Договорът по ал. 1 се преразглежда и актуализира ежегодно.


Чл. 16. Договорът за извършване на обществени превозни услуги съдържа:
1. предмета на договора и видовете услуги;
2. нормативите за продължителност, редовност, капацитет и качество на предлаганата услуга и реда за тяхното отчитане;
3. периодичността, качеството и обема на превозите;
4. цената на договора, специалните ценови облекчения и свързаните с тях механизми за компенсация;
5. реда за преразглеждане на договора;
6. правата и задълженията на страните;
7. гаранциите;
8. основанията за изменение на договора и факторите, които дават основание за корекция в размера на компенсацията;
9. санкциите при неизпълнение на договора;
10. основанията за предсрочно прекратяване и други клаузи.


Чл. 17. Правото на компенсация възниква от датата на сключване на договора или от друг срок, определен в договора.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)

Раздел VI.
Компенсиране на задължението за извършване на обществени превозни услуги


Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Железопътният превозвач, изпълняващ задължението за извършване на обществени превозни услуги, се компенсира от органите по чл. 7а, ал. 3. Размерът на компенсацията на задължението за извършване на обществени превозни услуги се определя по реда на чл. 23, като необходимите за определяне размера на компенсацията тарифи, пазарни сегменти и друга информация се предоставят от превозвачите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) В договора подробно се описват параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, естеството и обемът на каквито и да са предоставени изключителни права, механизмите за разпределение на приходите и разходите, в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) (1) Размерът на компенсацията за тарифно задължение и задължение за превоз се определя ежегодно по реда, посочен в договора с превозвача, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007. При възлагане по реда на чл. 5, ал. 7 компенсациите се съобразяват с приложението към чл. 6, параграф 1 от регламента.
(2) Компенсацията за изпълнение на тарифно задължение включва и компенсацията за безплатни и по намалени цени пътувания в страната, изплащана на превозвача, и се предоставя в зависимост от действително извършените услуги - предмет на договора, след представяне на документи, доказващи извършената превозна услуга.
(3) Размерът на компенсацията по тарифно задължение за съответната година се определя по следната формула:
Комп. = публичната тарифа за превоз на пътници, включително железопътни карти, всички специални услуги, отстъпки и намаления, посочени в нея,
умножена по нормативно определения процент на намаление, определен с акт на Министерския съвет, за определена категория пътници с право на безплатно и при намалени цени пътуване,
умножена по действителния брой извършени пътувания на съответните категории пътници.
(4) Изплатената компенсация по ал. 3 се включва в приходите на превозвача при изчисляване на компенсацията по ал. 1.
(5) Възложителят може да предостави на превозвача подвижен състав за изпълнение на обществената превозна услуга или да предостави средства за закупуването му като компенсация за обществената услуга по ред, определен в договора. При предоставянето на средства за закупуване на подвижен състав се вземат мерки за избягване на свръхкомпенсация на задължението за извършване на обществена превозна услуга.
(6) В случай че превозвачът извършва не само компенсирани услуги в изпълнение на задължения за обществени превозни услуги, но развива и други дейности, превозвачът води аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност като за посочените обществени услуги, която да отговаря поне на следните условия:
1. текущите сметки по всяка от тези дейности трябва да са отделни и делът на съответните активи, както и фиксираните разходи трябва да са разпределени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти;
2. всички променливи разходи, подходяща вноска към фиксираните разходи и разумна печалба, свързани с каквато да е друга дейност на оператора на обществени услуги, не могат при никакви обстоятелства да бъдат начислявани към въпросната обществена услуга;
3. разходите за обществените услуги трябва да се уравновесяват с приходите от дейността и плащанията на публичните органи без никаква възможност за прехвърляне на приходи към друг сектор от дейността на оператора на обществени услуги.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) (1) Разходите, които са резултат от изпълнението на задълженията за извършване на обществена превозна услуга, се изчисляват на основата на ефективно управление на превозвача и осигуряване нужното качество на превозните услуги.
(2) Лихва, свързана със собствен капитал, може да бъде приспадната от лихвите, взети предвид при изчисляване на разходите.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) (1) Изплащането на приетите и утвърдени компенсации се извършва на части в съответствие с договора и с представените документи, доказващи извършването на обществената услуга.
(2) Коригиране размера на годишната компенсация се прави за всяка година след приключване на годишните финансови отчети на превозвача, като сумите по коригирането се изплащат незабавно след уточняване на годишния размер на корекцията по начин, определен в договора по чл. 15, ал. 1.
(3) Текущи корекции в размера на компенсацията се извършват въз основа на факторите по чл. 16, т. 8 и по реда, определен в договора по чл. 15, ал. 1.


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската комисия преди предприемане на всяка мярка, която ще доведе до преустановяване на задължение за експлоатация или превоз по отношение на определени линии или транспортни услуги, които могат да окажат влияние на трафика между държавите - членки на Европейския съюз.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската комисия за извършените компенсации, направени по отношение на финансовите тежести по чл. 8, ал. 2 за превозвача поради поддържане на задължения за обществени превозни услуги или поради прилагане към превоза на пътници на транспортни тарифи и условия, наложени в интерес на една или повече категории лица.
(3) Кметовете на общините, сключили договор с железопътен превозвач за изпълнение на задължение за извършване на обществена превозна услуга, предоставят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" информацията по ал. 1 и 2.

Раздел VII.
Публикуване (Нов - ДВ, бр. 31 от 2010 г.)


Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) (1) Всеки общински съвет, възложил задължение за обществен превоз на пътници, публикува веднъж годишно отчет, отговарящ на изискванията на чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.
(2) Органът по чл. 5, ал. 1 или 4 публикува поне една година преди провеждането на процедура по реда на Закона за обществените поръчки в "Официален вестник" на Европейския съюз най-малко следната информация:
1. наименованието и адреса на компетентния орган;
2. предвиждания вид на възлагане на поръчката;
3. услугите и районите, които евентуално ще бъдат обхванати от поръчката.
(3) Компетентните органи могат да решат да не публикуват информацията по ал. 2, когато обществена поръчка за услуги се отнася до предоставяне на услуги за пътнически превоз, възлизащи на по-малко от 50 000 километра годишно.
(4) Ако информацията по ал. 2 се промени след публикуването, органът по чл. 5, ал. 1 или 4 публикува съответната поправка във възможно най-кратък срок. Поправката не засяга началната дата на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(5) Обявления по ал. 1 - 4 не се публикуват при възлагане по чл. 5, ал. 7.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Крайградски и вътрешноградски превози" са превозите за удовлетворяване потребностите на градския транспорт или на обширните градски зони, както и на потребностите между тези зони.
2. "Регионални превози" са:
а) превозите по второстепенни железопътни линии;
б) превозите за обслужване на малки населени места и на части от главните железопътни линии извън крайградските зони;
в) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) "Задължение за извършване на обществена услуга" е изискване, определено от компетентния орган, за да осигури обществен превоз на пътници, които превозвачът, ако отчиташе само собствените си търговски интереси, не би поел или не би поел до същата степен или при същите условия без възнаграждение.
5. (нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) "Изключително право" е право, упълномощаващо превозвача да извършва определен обществен превоз на пътници по определено маршрутно разписание в рамките на определен район, като се изключва всеки друг такъв превозвач да извършва обществени превози на пътници по това разписание.
6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) "Компенсация за обществена услуга" е каквато и да е облага, в частност - финансова, предоставена пряко или непряко от компетентния орган от обществени средства по време на периода на изпълнение на задължението за извършване на обществена превозна услуга или във връзка с този период.
7. (нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) "Обществен пътнически превоз" означава услуги за превоз на пътници от общ икономически интерес, предоставяни на обществеността регулярно и на недискриминационна основа.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 54, ал. 5 от Закона за железопътния транспорт.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Министърът на транспорта сключва договор за възлагане на задължения за обществени превозни услуги с "БДЖ" - ЕАД, като правоприемник на Националната компания "Български държавни железници".


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2002 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 71. В Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 2 от 2002 г.), навсякъде думите "министърът/министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министърът/министъра на транспорта".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 OT 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2006 Г.)

§ 20. Разпоредбата на § 18 относно чл. 25 влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 16 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г.)

§ 16. Наредбата осигурява прилагането на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 16 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г.)

§ 17. Сключените договори, с които е възложено задължение за обществена услуга до 3 декември 2009 г., остават в сила, както следва:
1. договорите, сключени до 26 юли 2000 г. чрез справедлива конкурентна процедура - до изтичане на срока им;
2. договорите, сключени преди 26 юли 2000 г. по ред, различен от справедлива конкурентна процедура, и договорите, сключени между 26 юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. чрез справедлива конкурентна процедура - до изтичане на срока им, освен ако не е по-дълъг от 30 години;
3. договорите, сключени между 26 юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. по ред, различен от справедлива конкурентна процедура - до изтичане на срока им, освен ако не е сравним със сроковете, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.


§ 18. Навсякъде в наредбата думите "министърът на транспорта" и "министъра на транспорта" се заменят съответно с "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума