навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 42 ОТ 6 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.67 от 31 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г., доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) С тази наредба се определят условията и редът за издаване, преразглеждане, изменение, спиране на действието или отнемане на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Наличието на лицензия за извършване на железопътни превози не дава право на използване на железопътната инфраструктура. Ползването и се осъществява по реда, предвиден в Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и нормативните актове по неговото прилагане.
(4) Превозвачите водят отделни счетоводни сметки за дейностите по превоз на пътници и превоз на товари.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) (1) Железопътен превозвач, притежаващ лиценз за извършване на железопътни превози, издаден в държава членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, може да осъществява железопътни превози на територията на Република България.
(2) Превозвачи, лицензирани от чужди железопътни администрации извън случаите по ал. 1, могат да извършват железопътни превози по железопътната инфраструктура, ако това е уговорено в международните договори, по които Република България е страна.
(3) Чужди превозвачи извън случаите по ал. 1 и 2 могат да извършват железопътни превози по железопътната инфраструктура, ако това е уговорено в международните договори, по които Република България е страна.
(4) В случаите по ал. 1 - 3 превозвачите имат право на достъп до железопътната инфраструктура при условията на действащото в Република България законодателство.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Лицензиите за извършване на железопътни превози, издадени по реда на чл. 4, ал. 4, т. 1, са валидни на територията на Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство. Лицензиите, издадени по реда на чл. 4, ал. 4, т. 2, са валидни на територията на страната за превози по регионалните линии, включени в обхвата на лицензията.
(6) Железопътните превозвачи спазват националното законодателство на Република България при извършване на железопътни превози на и през територията и.
(7) (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.)

Глава втора.
ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Раздел I.
Лицензиране на железопътни превозвачи


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Лицензия за извършване на железопътни превози се издава при спазване на разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 г. относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., предишна ал. 1 - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари се издава на търговец, който е установен в Република България, има вписан предмет на дейност жп превоз на пътници и/или товари, или осигуряване само на локомотивна тяга, подал заявление по чл. 5, ал. 1, и отговаря на изискванията за добра репутация, финансова стабилност и професионална компетентност, както и на останалите изисквания на чл. 38 от ЗЖТ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Всяко лице може да получи от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (ИА "ЖА") информация за процедурата по лицензиране, както и за вида и съдържанието на изискваните документи по чл. 5.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Лицензията се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице.
(2) Лицензията е поименна и не подлежи на преотстъпване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Лицензията е безсрочна, като на всеки 5 години лицензиращият орган или упълномощено от него лице преразглежда условията за издаването и. Лицензията се преразглежда и в случаите по чл. 9, ал. 2.
(4) Лицензията може да се издаде за:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.) превоз на пътници и/или превоз на товари на цялата територия на страната:
а) (*) съгласно приложение № 1 - до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
б) (**) съгласно приложение № 1а - от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
2. превоз на пътници и/или на товари в отделни части от територията на страната - регионални линии (приложение № 2).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.)
(7) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Лицензия по реда на тази наредба се издава и на лице, което осигурява само локомотивна тяга.
(8) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Превозвачът или лицето по ал. 7 е длъжен да започне дейността си в 6-месечен срок от получаване на лицензията.
(9) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) При подаване на заявление за получаване на лицензия кандидатът може да поиска определяне на по-дълъг срок от определения в ал. 8, като мотивира в искането си спецификите на предоставяните от него услуги.
(10) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Когато се издава лицензия по ал. 4, т. 1, буква "б", изменя се лицензия по начин, засягащ лицензионния документ, спира се действието, отнема се или се издава временна лицензия, лицензионният документ се издава съгласно приложение № 1а.
(11) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Когато се издава лицензия по ал. 4, т. 2, изменя се лицензия по начин, засягащ лицензионния документ, спира се действието, отнема се или се издава временна лицензия, се издава нов лицензионен документ съгласно приложение № 2.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Лицата, които желаят да получат лицензия, подават заявление на електронен или на хартиен носител до Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (ИА "ЖА"). Заявлението и приложените към него документи могат да се подадат и по електронен път чрез уеб базираната Административна информационна система на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
(2) Заявлението съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) наименование на заявителя, седалище и адрес на управление на търговеца, единен идентификационен код;
2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) документи, доказващи добра репутация на кандидата:
а) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) свидетелства за съдимост на лицата, които управляват еднолично или са членове на орган за управление или представляват търговеца, както и на лицата, на които е възложено да ръководят превозната дейност; за лицата, които са български граждани, свидетелство за съдимост се набавя по служебен път от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация";
б) (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) декларации на лицата по буква "а", свързани с доказване на обстоятелствата по чл. 7, ал. 3, т. 4, букви "б", "в", "д" и "ж"; лицата носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс относно декларираните обстоятелства;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документи относно финансовата стабилност на кандидата:
а) (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) годишен финансов отчет за предходната година, а в случай на новосъздаден търговец - отчет за приходите и разходите;
б) справка за налични финансови средства, включително баланси по банкови сметки, наличие на резерви при изчерпване на разплащателните и текущите сметки;
в) справка за кредити и заеми, като се посочва и информация за общата сума по всеки отделен кредит, каква част още се дължи и за какъв период следва да се изплати;
г) справка за активи във вид на ценни книжа;
д) справка за собствен и оборотен капитал (посочва се каква част от него представлява кредити и заеми);
е) справка за присъщите разходи на кандидата (плащания, свързани с поддръжката на недвижимата и движимата собственост, както и разходи, свързани с персонала) за изминалите 12 месеца;
ж) (отм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.)
з) справка за притежаваните недвижими вещи;
и) справка за средства и имущества, използвани като гаранция;
й) документи за тежести върху имуществото на лицето (залози, ипотеки);
5. описание (схема) на управленската и производствената структура на кандидата;
6. бизнесплан за дейността на кандидата за срок 5 години;
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документи относно професионалната компетентност на кандидата:
а) вътрешни правила за управление на превозната дейност или декларация, че такива ще бъдат разработени;
б) документи, доказващи, че лицата, на които е възложено да ръководят превозната дейност, имат познания и/или опит, необходими за упражняването на дейността в обхвата на лицензията (автобиография, дипломи за завършено образование, документи за професионална квалификация, трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стаж в областта на железопътния транспорт, документ за правоспособност и други);
8. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) описание на материалната база, необходима за осъществяване на дейността, която включва вагони, локомотиви, ремонтни съоръжения за тях, съоръжения за подготовката им за влакова работа и други средства, свързани с експлоатацията им, в т.ч. и с документи, удостоверяващи право на собственост или ползване - нотариални актове, договори за покупка, договори за наем, лизинг, освен в случаите по ал. 3, както и данни за лицето, отговорно за поддръжката на превозните средства, сертифицирано по чл. 46 ЗЖТ;
9. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) декларации от лицето, което представлява кандидата, за готовност за застраховане гражданската отговорност на кандидата спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и трети лица;
10. (новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документи, удостоверяващи осигуряването на локомотиви, дизелови мотрисни влакове (ДМВ) или електрически мотрисни влакове (ЕМВ) - договор за покупка, договор за наем и др., включително предварителни договори;
11. (новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документи, удостоверяващи осигуряването на персонал за управление на движението на возилата по т. 10:
а) длъжностно разписание;
б) длъжностна характеристика и изисквания за длъжността;
в) сключени договори за наемане на персонал;
г) свидетелство за квалификация и правоспособност на лицата;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документ за платена такса.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) В случай че лицето, което кандидатства за лицензията, е в процес на изграждане на материалната база, документите по ал. 2, т. 8, отнасящи се до права върху вагони и локомотиви и документите по т. 10, се заместват с декларация, в която се посочват начинът и финансирането на придобиването или ползването им, както и техните основни параметри.
(4) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Финансовата стабилност се установява след преценка от лицензиращия орган относно възможността на кандидата да изпълни предвидените от него разходи за дейността си за период 12 месеца, въз основа на представените документи по ал. 2, т. 4. При извършване на преценката лицензиращият орган има право да изисква представяне на съответни банкови, счетоводни и др. документи, удостоверяващи данните в документите по ал. 2, т. 4.
(5) (Новa - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 7, ал. 3, т. 4, букви "а" и "г" в Министерството на правосъдието за лицата, които са български граждани.
(6) (Новa - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) За имоти на територията на Република България документите по ал. 2, т. 4, буква "й" не се представят, като проверката за липсата на тежести се извършва служебно.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Всички документи се подават на български език в оригинал или могат да бъдат представени в копие, заверено с надпис "Вярно с оригинала" и с поставен подпис на лицето, което представлява кандидата. При кандидатстване за лицензия по електронен път заявлението и приложените към него документи следва да са подписани с електронен подпис.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) В заявлението кандидатът посочва дали желае да извършва всички или отделни видове железопътни услуги, на цялата или на отделни части от територията на страната.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Когато заявлението и приложената към него документация се подават по електронен път, те следва да отговарят и на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 7. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" разглежда заявлението и приложенията към него и в срока по чл. 37, ал. 9 от ЗЖТ информира заявителя, че документацията е пълна или изисква допълнителна информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) В случай че в заявлението или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани пропуски или непълноти, кандидатът се информира с писмо за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна информация в срок, определен в чл. 37, ал. 10 от ЗЖТ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Лицензия не се издава, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) кандидатът не отговаря на изискванията на закона и на тази наредба, включително когато в предмета му на дейност не е вписан железопътен превоз на пътници и/или товари или осигуряване само на локомотивна тяга;
2. в срока по ал. 2 не бъдат отстранени пропуските или недостатъците;
3. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.)
4. (новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) кандидатът, член на органите му на управление или служител, назначен да ръководи превозната дейност, са:
а) осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
б) лишавани от право да извършват превозна дейност на пътници и товари;
в) били изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
г) осъждани за банкрут;
д) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) наказвани многократно за нарушения на трудовото, социалното, митническото право или законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
е) наказвани с имуществена санкция по чл. 128, ал. 1 ЗЖТ;
ж) (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) осъждани за престъпления във връзка със задължения, произтичащи от колективни трудови договори;
5. (новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) кандидатът дължи значителни суми по просрочени плащания на данъци или на вноски за социални осигуровки в резултат на дейността на предприятието или системно просрочва тези плащания; за лицата, които са български граждани, информацията се набавя по служебен път от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
(4) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" изготвя доклад до лицензиращия орган с предложение за решение по заявлението. Лицензиращият орган се произнася с мотивирано решение по заявлението в срока по чл. 37, ал. 11 от ЗЖТ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Решението по ал. 4 се съобщава незабавно на кандидатстващото за лицензия предприятие. При отказ се посочват основанията за него.
(6) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" уведомява Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за издадените, отнетите или изменените лицензии, както и за всеки отказ за издаване на лицензия.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Отказът да се издаде лицензия, както и отнемането на лицензията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) За всяка промяна на обстоятелствата, свързани с издаването на лицензията, кандидатът или превозвачът са длъжни да уведомят лицензиращия орган в срок 14 дни от настъпване на обстоятелството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) случаите на преобразуване на железопътния превозвач или промяна в собствеността/собственика му лицензиращият орган преразглежда лицензията за установяване спазването на изискванията по чл. 38 от ЗЖТ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) В случаите по ал. 2 до произнасянето на лицензиращия орган лицензията на превозвача запазва своето действие, при условие че не са застрашени сигурността и безопасността на превозите.
(4) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Когато се установи, че превозвачът не отговаря на изискванията за финансова стабилност, но докаже, че е предприел мерки за възстановяване на финансовата си стабилност, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице спира действието или отнема лицензията за определен срок и може да издаде временна лицензия със срок на валидност до 6 месеца, съгласно чл. 4, ал. 4, т. 3, при условие че не са застрашени сигурността и безопасността на железопътния превоз.
(5) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Когато превозвачът планира значително да промени или да разшири дейността си в рамките на предоставената му лицензия, той уведомява за това ИА "ЖА" с оглед преразглеждане на лицензията.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) След получаване на лицензия превозвачът представя документ за сключена застраховка за гражданската си отговорност спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и трети лица в съответствие с действащото законодателство или че е предприел еквивалентни мерки за финансово обезпечаване на размера на задължението си за застраховка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) В срок до 7 работни дни от представяне на документа по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "ЖА" издава документ за финансово обезпечаване на гражданската отговорност по образец - приложение 1б.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Документът по ал. 2 е неразделна част от лицензията.
(4) Документът се актуализира при всяка промяна във финансовото обезпечаване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) За осъществяване на железопътни превози на територията на Република България чуждестранните превозвачи също прилагат еквивалентен документ за финансово обезпечаване на гражданската си отговорност. В случаите когато наличният размер на гражданската отговорност на превозвача е недостатъчен, изпълнителният директор на ИА "ЖА" изисква от превозвача да представи документ за допълнително финансово обезпечаване.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Притежателят на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и товари е длъжен да предоставя достъп на упълномощени длъжностни лица от ИА "ЖА" за извършване на редовни или извънредни проверки за спазване на закона и изискванията на наредбата.
(2) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Когато при извършване на проверките по ал. 1 се установи, че превозвачът не изпълнява изискванията на ЗЖТ и на тази наредба или не отговаря на условията, при които е издадена лицензията му, длъжностните лица от ИА "ЖА" правят предписание и определят срок за отстраняване на несъответствията.
(3) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) При неизпълнение на направените предписания в срока по ал. 2 или когато се констатира, че притежателят на лицензията вече не е в състояние да изпълнява изискванията, при които е издадена лицензията, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" прави мотивирано предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за спиране действието или за отнемане на лицензията.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Правата, произтичащи от издадената лицензия, се прекратяват:
1. в случаите по чл. 42, ал. 1 ЗЖТ;
2. при условията на чл. 118, ал. 2 и 3 ЗЖТ;
3. по решение на лицензиращия орган, когато:
а) се променят обстоятелствата, въз основа на които е издадена лицензията, или когато лицензиращият орган констатира, че железопътният превозвач не изпълнява изискванията на наредбата;
б) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) в 6-месечен срок от издаването на лицензията или в срок, определен по чл. 41, ал. 2 от ЗЖТ, превозвачът не започне дейността си или в течение на 6 месеца е преустановил дейността си;
в) в случаите по чл. 13, ал. 5.


Чл. 12. Дубликат на лицензията се издава след подаване на заявление от превозвача. В преиздадения документ изрично се посочва "дубликат".


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) За преразглеждане на лицензията в случаите по чл. 4, ал. 3 железопътният превозвач подава заявление по реда на чл. 5 в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация.
(2) Преразглеждането на лицензията се състои в проверка на изпълнението на изискванията на закона и на условията за издаването на лицензията.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) В случай че при преразглеждането на лицензията бъде установено, че превозвачът отговаря на изискванията, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице прави отбелязване върху лицензията за извършеното преразглеждане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) В случай че при преразглеждането на лицензията бъде установено, че превозвачът не отговаря на изискванията, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице дават писмени предписания и срок за отстраняване на нередностите или отнемат лицензията.
(6) (Новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) До приключване на преразглеждането лицензията запазва своето действие.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

Раздел II.
Лицензия за извършване на проверка за техническата изправност на возилата и проверка на съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

Глава трета.
ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2005 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) "Железопътен превозвач (Железопътно предприятие)" е търговец, чиято основна стопанска дейност е предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение при задължително осигуряване на локомотиви за теглене на превозните средства и който притежава лицензия за извършване на железопътни превози. Това включва и предприятия, които осигуряват само локомотивна тяга.
2. "Транспортна единица" е подредени локомотиви и вагони съгласно плана за композиране.
3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) "Лицензия" е разрешителен документ, издаден от лицензиращ орган на предприятие, чрез който се признава капацитетът му да предоставя железопътни транспортни услуги като железопътно предприятие. Този капацитет може да е ограничен за предоставянето само на специфични видове услуги.
4. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) "Добра репутация" има кандидатът, чиито членове на органите на управление и други служители, назначени да ръководят превозната дейност, не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, не са лишавани от право да извършват превозна дейност на пътници и товари и не са били изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, не са осъждани за банкрут, не са наказвани многократно за нарушения на трудовото, социалното или митническото законодателство, не са били осъждани за престъпления във връзка със задължения, произтичащи от колективни трудови договори и не им е налагана имуществена санкция по чл. 128, ал. 1 ЗЖТ.
5. "Финансово стабилен" е кандидатът, който докаже, че ще бъде способен да поеме своите действителни или потенциални задължения за период от 12 месеца.
6. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) "Професионално компетентен" е кандидатът, който има или декларира, че ще има разработени вътрешни правила за функциониране на превозната дейност, а лицата, на които е възложено да ръководят транспортната дейност, имат познания и/или опит, необходими за упражняването на дейността в обхвата на лицензията, придобити чрез обучение или усвоени в транспортната практика.
7. "Бизнесплан" е подробно описание на предвидените търговски дейности за определения период по отношение на разработването на пазарите, инвестициите, вкл. финансово-икономическите аспекти и други.
8. (новa - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) "Наказван многократно за нарушения на трудовото, социалното, митническото право или законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд" е кандидат, наказван общо за повече от две нарушения, за които има влезли в сила наказателни постановления.
9. (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г.) "Лицензиращ орган" е орган, отговорен за издаването на лицензии в държава - членка на Европейския съюз, или Европейското икономическо пространство.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) В случаите, когато се установи, че железопътен превозвач, лицензиран от държава членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, не отговаря на изискванията на правото на Европейски съюз в тази област, органът по чл. 4, ал. 1 уведомява лицензиращия орган в съответната държава членка.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Правоприемникът на НК "БДЖ" извършва превозите на пътници и товари без сертификати за безопасност за подвижния състав и персонала в срок до една година след влизането в сила на Закона за железопътния транспорт.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 правоприемникът на НК "БДЖ" е длъжен да извършва превозите с редовно издаден по реда на тази наредба сертификат за безопасност за подвижния състав и персонала.


§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 40 от Закона за железопътния транспорт.
(2) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" дава указания за прилагането и.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ОТ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ И НА ЛИЦАТА, ИЗДАВАЩИ СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2005 Г.)

§ 4. Разпоредбата на чл. 4, ал. 4, т. 1, буква "а" се прилага до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 5. Разпоредбите на § 1 относно чл. 4, ал. 4, т. 1, буква "б" и ал. 6 и разпоредбите на § 3 относно чл. 30а влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ОТ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ И НА ЛИЦАТА, ИЗДАВАЩИ СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2006 Г.)

§ 19. Навсякъде думите "министърът/министъра на транспорта и съобщенията" и "Министерство на транспорта и съобщенията" да се заменят съответно с "министърът/министъра на транспорта" и "Министерство на транспорта".


§ 20. Разпоредбите по § 2 относно чл. 2, ал. 7; § 6 относно чл. 7, ал. 5; § 8 относно чл. 9а и § 16 относно § 1а от допълнителните разпоредби влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 21. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2001/13/ЕО от 26 февруари 2001 г., с която се изменя и допълва Директива 95/18/ЕС от 19 юни 1995 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ОТ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ И НА ЛИЦАТА, ИЗДАВАЩИ СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ОТ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2016 Г.)

§ 8. Тази наредба въвежда разпоредби на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 4, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила до 01.01.2007 г.)


Приложение № 1а към чл. 4, ал. 4, т. 1, буква "а", буква "б"

(Ново - ДВ, бр. 97 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., предишно Приложение № 1а към чл. 4, ал. 4, т. 1, буква "б" - ДВ, бр. 70 от 2019 г.)


LICENCE INFORMATION FOR THE PERFORMANCE OF RAIL TRANSPORT SERVICES

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЦЕНЗИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Within the Union and the European Economic Area according to Directive 2012/34/EU and the relevant national legislation.

В рамките на ЕС и на Европейското икономическо пространство, в съответствие с Директива 2012/34/ЕС и съответното национално законодателство.

1. Licence-issuing State/Държава, издаваща лицензията

Issuing State:

0 New licence        0 Amended licence

Издаваща държава:

Нова лицензия     Изменена лицензия

National licence:

Decision identification

Национален номер на лицензията:

Данни за решението

Applicable legislation

 

Приложимо законодателство

 

Licensing authority:

 

Лицензиращ орган:

 

Postal address:

 

Пощенски адрес:

 

Post Code and city:

Е-mail:

Пощенски код и град:

Електронна поща:

 

2. Licence holder/Притежател на лицензията

Railway undertaking:

Phone No:

Железопътно предприятие:

Телефон:

Postal address:

 

Пощенски адрес:

 

Post code and city:

Е-mail:

Пощенски код и град:

Електронна поща:

Registration No

VAT No

Регистрационен №

ДДС №

 

3. Validity/Срок на валидност

Valid from:

Temporary licence: 0 YES/ДА 0 NO/НЕ

Валидно от:

Временна лицензия:

Type of services/

 

Вид на услугите:

If yes: valid until

0 freight/превоз на товари 0 passenger/превоз на пътници

0 traction only/само локомотивна тяга

Ако лицензията е временна, тя е валидна до

Suspended on

Revoked on

Действието на лицензията е спряно на

Лицензията е отнета на

 

4. Amendments/Изменения

Amended on/Лицензията е изменена на:

Description of amendment:

Описание на изменението:

5. Conditions and obligations/Условия и задължения

The licence shall be withdrawn and the rights pursuant thereto shall be cancelled in case of breach of the provisions under art. 42 and art. 118 of the Railway Transport Act.

Лицензията ще бъде отнемана и правата, произтичащи от нея, ще бъдат отказвани, в случай на неспазване на разпоредбите, произтичащи от чл. 42 и чл. 118 на Закона за железопътния транспорт.

 

 

Date/Дата                          Signature/Подпис

 

Name/Име

EC licence-notification No

ЕО нотификационен номер на лицензията:

   

Приложение № 1б към чл. 9а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 97 от 2005 г., предишно Приложение № 1б към чл. 4, ал. 6, изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., предишно Приложение № 1б към чл. 9а, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.)


ICENCE / Лиценз
Insurance Annex №/Приложение № .....
Financial cover for liability/Финансово
обезпечаване на гражданска отговорност.
 

1. Licence issuing State / Държава, издаваща Лиценза

 
Issuing state Licensing authority
Лицензираща държава Лицензиращ орган
National licence No Decision identification
Национален лиценз № Данни за решението
Applicable legislation  
Приложимо  
законодателство  
   

2. Licence holder / Притежател на Лиценза

 
Railway undertaking
Железопътно предприятие
Registration No VAT No
Регистрационен № ДДС №
   

3. Licensing authority approving financial cover (if other than licensing authority in 1) / Лицензиращ орган, одобряващ финансовото обезпечаване (ако е различен от органа по т. 1)

 
Licensing authority Phone No
Лицензиращ орган Телефон
Postal address Facsimile No
Пощенски адрес Факс
Post code and city E-mail
Пощенски код и град  
State Applicable legislation
Държава Приложимо законо-
  дателство
 

4. Financial cover for liability / Финансово обезпечаване на гражданската отговорност

 
Financial cover, amount Equivalent arrangements
  (short description)
Финансова застраховка, Еквивалентни мерки
стойност (кратко описание)
Geographical coverage  
Географско покритие  
на застраховката  
Valid from Valid until
Валидна от Валидна до
   

5. Conditions and obligations / Условия и задължения

 
National conditions according to Articles 10(2) and/or 12 of Directive 95/18/EC should be mentioned here, or reference should be given to where documentation is available
Условията съгласно чл. 10(2) и/или 12 на Директива 95/18/ЕС следва да се цитират тук или следва да се направи препратка към източника за наличност на документацията
 
  Date/Дата Signature/Подпис
  Name  
  Име  
EC licence-notification No
ЕС Лиценз - справочен №
 
Concerning licence to perform rail transport services within the European Union and the European Economic Area according to directive 95/18/EC, as amended by directive 2001/13/EC and the relevant national legislation.
Отнасящ се до лиценза за извършване на железопътни транспортни услуги в рамките на ЕС и Европейската икономическа зона, съгласно Директива 95/18/ЕС, изменена с Директива 2001/13/ЕС и съответното законодателство.
 


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.)
Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3

(Предишно Приложение към чл. 4, ал. 5 и чл. 9, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г.)Приложение № 4 към чл. 17, ал. 4, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Приложение № 5 към чл. 17, ал. 4, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Приложение № 6 към чл. 30, ал. 4, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Приложение № 7 към чл. 30, ал. 4, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума