навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОТСРОЧВАНЕ ОТ ПОВИКВАНЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕЗЕРВИСТИ И ТЕХНИКА

Приета с ПМС № 150 от 13.06.2001 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.27 от 25 Март 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., отм. ДВ. бр.47 от 28 Май 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 114 от 16 май 2013 г. за приемане на Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация - ДВ, бр. 47 от 28 май 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) За осигуряване на устойчива и непрекъсната дейност на националното стопанство и държавното управление при привеждането на страната от мирно на военно положение и във време на война част от ръководните кадри, специалистите и техниката от държавни и частни организации се отсрочва от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.
(2) Отсрочването на резервистите се удостоверява с удостоверение, издадено от съответното военно окръжие (приложение № 1).
(3) Отсрочването на техниката се удостоверява с талон, издаден от съответното военно окръжие (приложение № 2).


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) (1) При привеждане на страната от мирно на военно положение и във време на война Министерството на вътрешните работи провежда мобилизация за изпълнение на задачите с военновременен числен състав и техника.
(2) Служителите и техниката в Министерството на вътрешните работи не подлежат на повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Чл. 2. (1) За отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация Националната комисия по отсрочване утвърждава контролни числа.
(2) На отсрочване подлежат:
1. офицери, сержанти и войници от мобилизационния резерв, които са на постоянна работа в министерства, ведомства и организации със стопанска и нестопанска дейност, в областни и общински администрации и в търговски дружества и са предвидени в техните военновременни длъжностни разписания;
2. автомобилна, инженерна и специална техника, числяща се на държавни и частни организации, изпълняващи военновременни задачи, и включена в техните военновременни планове; тя се отсрочва заедно с водача (екипажа), на когото е зачислена в мирно време.


Чл. 3. (1) Отсрочването може да бъде:
1. безусловно, на което подлежат:
а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) народните представители, президентът, министър-председателят и членовете на Министерския съвет, всички избирани от Народното събрание длъжностни лица в централната администрация, областните управители и кметовете на общини и кметства за срока на своя мандат, както и служителите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, гражданските лица на ръководни и експертни длъжности в Министерството на отбраната и Въоръжените сили и в звената по отбранително-мобилизационна подготовка;
б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) резервистите, заемащи длъжности в министерствата, ведомствата и организациите със стопанска и нестопанска дейност, съгласно утвърдени списъци;
в) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) техниката, числяща се на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет,Министерството на външните работи и техниката за осигуряване на техническите и оперативните групи, групите за аварийни нужди, за превоз на радиоактивни източници, техниката, на която са монтирани специални приспособления за нуждите на ведомствата, и техниката, чието използване е непосредствено свързано с технологичния процес, съгласно утвърден списък;
2. условно, на което подлежат всички останали резервисти и техника.
(2) Списъците по ал. 1, т. 1, букви "б" и "в" се утвърждават от Националната комисия по отсрочване.


Чл. 4. (1) Условно отсрочените резервисти не се освобождават от преподготовка (освежаване на подготовката). По отношение на военния отчет те имат същите задължения, предвидени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и останалите резервисти.
(2) Военните окръжия отсрочват резервистите и техниката от националното стопанство, след като са осигурили комплектуването на Въоръжените сили с необходимите ресурси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) До 10 януари на текущата година началникът на военното окръжие утвърждава списък на дефицитните военноотчетни специалности по райони (общини), по които ще бъде ограничено условното отсрочване, който изпраща на секретарите на съветите по сигурността в съответните общини.


Чл. 5. Отсрочването на резервистите и техниката може да се отмени в следните случаи:
1. по решение на Националната комисия по отсрочване и на ръководителя на министерството, ведомството, организацията със стопанска или нестопанска дейност, областната и общинската администрация и търговското дружество;
2. по решение на военното окръжие при необходимост от дефицитна военноотчетна специалност от условно отсрочените за докомплектуване на войсковите части;
3. при снемане или актуализация на военновременния план на министерството, ведомството, организацията със стопанска или нестопанска дейност, областната и общинската администрация и търговското дружество;
4. при освобождаване от длъжност, на която е бил отсрочен резервистът, или при снемане на техниката от счетоводните книги на министерството, ведомството, организацията със стопанска и нестопанска дейност, областната и общинската администрация и търговското дружество;
5. при промяна на военноотчетните данни, при което резервистът губи правото на отсрочка (негоден за военна служба, изключване от военен отчет);
6. при унищожаване на техниката или при изменение на конструкцията й, които я правят неизползваема за нуждите на Въоръжените сили.


Чл. 6. (1) Утвърдените контролни числа могат да бъдат изменени при актуализиране на военновременните планове на министерства, ведомства, организации със стопанска и нестопанска дейност, областни и общински администрации и търговски дружества и съответстващите им структурни промени.
(2) Предложенията за изменение на утвърдените контролни числа при актуализация се внасят в Националната комисия по отсрочване с предложенията за следващата година по реда на чл. 13.


Чл. 7. Във военно време:
1. промяна в състава и количеството на отсрочените резервисти и техника може да се извърши само по решение на върховния главнокомандващ;
2. министърът на здравеопазването може да размества в рамките на страната в зависимост от възникналите нужди всички отсрочени медицински работници, като води строг отчет за това.

Раздел II.
Органи по отсрочването


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 30.06.2012 г.) Националната комисия по отсрочване е в състав: председател - определен от министъра на отбраната заместник-министър на отбраната; заместник-председател - заместник-началникът на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите, и членове на комисията: секретарят на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, заместник-министърът на труда и социалната политика, отговарящ за мобилизационната готовност на министерството, началникът на управление "Личен състав" на Генералния щаб на Българската армия и директорът на дирекция "Отбранителна политика и планиране" на Министерството на отбраната.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Към Националната комисия по отсрочване се създава работна група с представители на Генералния щаб на Българската армия и заинтересуваните органи от държавната администрация: Министерството на отбраната - дирекция "Отбранителна политика и планиране", Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на транспорта, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на външните работи.


Чл. 9. Задачите по отсрочването се изпълняват:
1. в министерствата, ведомствата, търговските дружества и техните структури - от звената по отбранително-мобилизационна подготовка или от служители, определени с писмена заповед на съответния ръководител;
2. в областите - от отделите по отбранително-мобилизационна подготовка в областната администрация и от военните окръжия на областите;
3. в общините - от специалистите по отбранително-мобилизационна подготовка или от служители, определени с писмена заповед на кмета.

Раздел III.
Ред за отсрочване


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Указания за отсрочване дават:
1. председателят на националната комисия по отсрочване - до министерствата, ведомствата и областните администрации;
2. областният управител (кметът на Столичната община) - до общините (районите);
3. кметът на общината (района) - до всички структури, намиращи се на нейна територия, имащи военновременен план, независимо от тяхната подчиненост.


Чл. 11. Ръководителите на министерства и ведомства, на областните и общинските администрации, на търговските дружества и подчинените им структури разработват предложения за контролни числа за отсрочване на резервисти и списъци с типа и вида на техниката за безусловно отсрочване на базата на военновременните им планове.


Чл. 12. (1) Изготвените за следващата календарна година предложения от контролни числа за отсрочване на резервисти и техника се представят с отчет-заявка от заявителя в общините, на чиято територия се намират, до 20 февруари на текущата година (приложения № 3 и 4).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Списъците с длъжностите за безусловно отсрочване на резервистите и типовете и видът на техниката за безусловно отсрочване се разработват и представят в дирекция "Отбранителна политика и планиране" на Министерството на отбраната до 20 февруари на текущата година (приложения № 5 и 6), както следва:
1. от ръководителите на министерствата и ведомствата;
2. от областните управители - за областните и общинските администрации и подчинените им структури и за организациите със стопанска и нестопанска дейност.


Чл. 13. Предложенията за следващата календарна година, представени в общините, се обобщават и представят на хартиен и магнитен носител, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) от областите - в дирекция "Отбранителна политика и планиране" на Министерството на отбраната и копие до военното окръжие на областта - до 20 март на текущата година (приложения № 7 и 8);
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) от дирекция "Отбранителна политика и планиране" на Министерството на отбраната - в Националната комисия по отсрочване след анализ и съгласуване с управление "Личен състав" на Генералния щаб на Българската армия - до 20 май на текущата година.


Чл. 14. (1) За утвърдените контролни числа се съставя протокол, подписан от председателя, заместник-председателя и членовете на Националната комисия по отсрочване.
(2) Списъкът с длъжностите за безусловно отсрочване и списъкът с типа и вида техника за безусловно отсрочване се подписват от председателя, заместник-председателя и членовете на комисията.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Екземпляр от протокола по чл. 14, ал. 1 и списъците по чл. 14, ал. 2 се изпращат в дирекция "Отбранителна политика и планиране" на Министерството на отбраната и в управление "Личен състав" на Генералния щаб на Българската армия.


Чл. 16. (1) Утвърдените списъци и контролни числа се разпределят, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) от дирекция "Отбранителна политика и планиране" на Министерството на отбраната - по области, в т.ч. по министерства, ведомства и търговски дружества, като се уведомяват управление "Личен състав" на Генералния щаб на Българската армия и областните администрации;
2. от областната администрация - по общини (заявители), в т.ч. по министерства, ведомства и търговски дружества, като се уведомява военното окръжие;
3. от общините - по заявители.
(2) При разпределяне на контролните числа с предимство се осигуряват производителите на военна продукция.


Чл. 17. Утвърдените и разпределени контролни числа се усвояват от военното окръжие на областта и от структурата - краен потребител, изпълняваща военновременен план на същата територия, като за целта се подписва съвместен протокол (приложение № 9). Датата за сверяване на отсрочването се определя от военното окръжие на областта (за столицата - от районното военно окръжие).


Чл. 18. Изпълняващите военновременни задачи, които имат резервисти, водещи се на военен отчет в няколко военни окръжия, изготвят списъци с условията и броя на резервистите за отсрочване поотделно за всяко военно окръжие и ги представят в съответното военно окръжие.

Раздел IV.
Водене на отчетността


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Документите по отсрочването на резервистите и техниката в министерствата, ведомствата и организациите със стопанска и нестопанска дейност, в областните и общинските администрации и в търговските дружества се подготвят и се съхраняват от длъжностни лица, определени с писмена заповед на съответния ръководител, ако липсват щатни лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Документите по отсрочване се обобщават и предоставят в съответствие с нивото на класификация на съдържащата се в тях информация съгласно т. I.12 от приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 20. Удостоверенията и талоните (приложения № 1 и 2) за отсрочване се връчват на резервистите (водачите) срещу подпис при обявяване на режим извънредно положение, положение на война или военно положение, като им се разясняват задълженията.


Чл. 21. В случаите по чл. 5 лицата, които водят отчета по отсрочката, са длъжни в 30-дневен срок да върнат удостоверенията и талоните за отсрочване в съответното военно окръжие.


Чл. 22. В азбучните карти на резервистите в графата за нанасяне на мобилизационното назначение се вписва "отсрочен". Военното окръжие ежемесечно уведомява писмено съответната общинска администрация за текущите промени в отсрочката.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.10.2003 г.) Бланките за удостоверенията и талоните за отсрочване се отпечатват от Министерството на отбраната - управление "Личен състав" на Генералния щаб на Българската армия, по заявка на областните администрации (Столичната община), до съответното Военно окръжие и се получават в него.


Чл. 24. Поправки в удостоверенията и талоните за отсрочване не се разрешават без знанието на военното окръжие на областта. Сгрешените удостоверения и талони се връщат във военното окръжие.


Чл. 25. По текущия отчет на отсрочените резервисти и техника се предоставя ежегодно информация за състоянието към 30 декември на предходната година, както следва:
1. до 30 януари на текущата година - от заявителя до общината, на чиято територия се намира (приложения № 3, 4, 5 и 6);
2. до 25 февруари на текущата година - от общините до областната администрация и до военното окръжие на областта (приложения № 10 и 11);
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) до 20 март на текущата година - от областната администрация до дирекция "Отбранителна политика и планиране" на Министерството на отбраната и от военното окръжие на областта до управление "Личен състав" на Генералния щаб на Българската армия (приложения № 10 и 11).

Раздел V.
Контрол на отсрочката


Чл. 26. Контролът по спазване разпоредбите на наредбата и указанията на Националната комисия по отсрочването се извършва, както следва:
1. от председателя, заместник-председателя и членовете на Комисията по отсрочването - в министерствата, ведомствата и организациите със стопанска и нестопанска дейност, в областните и общинските администрации и в търговските дружества на територията на страната;
2. от звената по отбранително-мобилизационна подготовка в министерствата, ведомствата и в търговските дружества - в подчинените им структури;
3. от звената по отбранително-мобилизационна подготовка в областите и военните окръжия на областите - в структурите, изпълняващи военновременни задачи на територията на областта.


Чл. 27. Военните окръжия ежегодно сверяват удостоверенията за отсрочване в министерствата, ведомствата и организациите със стопанска и нестопанска дейност, в областните и общинските администрации и в търговските дружества с отчетните карти във военното окръжие.


Чл. 28. Военното окръжие на областта (за столицата - Столичното военно окръжие и районните военни окръжия) е длъжно да поддържа оперативна информация за броя на действително отсрочените резервисти и техника по министерства, ведомства, организации със стопанска и нестопанска дейност, областни и общински администрации и търговски дружества, в т.ч. за резервистите - по категории персонал, поотделно за офицери, сержанти и войници, а за техниката - по вид, проходимост и товароносимост.


Чл. 29. (1) За нарушения на наредбата се прилагат чл. 303, 308 и 309 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание по друг закон.
(2) Нарушенията се установяват с актове на съответните длъжностни лица от звената по отбранително-мобилизационна подготовка в централната и териториалната администрация.
(3) Наказателните постановления се издават от министъра на отбраната и от съответния областен управител или кмет на община.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Безусловно отсрочване" е отсрочване, при което военното окръжие не поставя условия относно дефицитността на съответната военноотчетна специалност, типа и вида на техниката.
2. "Условно отсрочване" е отсрочване, при което министерствата, ведомствата и организациите със стопанска и нестопанска дейност, областните и общинските администрации, търговските дружества и подчинените им структури следва да се съобразят с утвърдения от началника на военното окръжие списък на дефицитните военноотчетни специалности. В тези случаи отсрочването се извършва при възможност.

Заключителни разпоредби


§ 2. Министърът на отбраната дава указания и упражнява контрол по прилагането на наредбата.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 167 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 18 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТСРОЧВАНЕ ОТ ПОВИКВАНЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕЗЕРВИСТИ И ТЕХНИКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

§ 12. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Планиране на отбраната" на Министерството на отбраната" и "Министерството на отбраната - дирекция "Планиране на отбраната" се заменят съответно с "дирекция "Отбранителна политика и планиране" на Министерството на отбраната" и "Министерството на отбраната - дирекция "Отбранителна политика и планиране".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 18 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТСРОЧВАНЕ ОТ ПОВИКВАНЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕЗЕРВИСТИ И ТЕХНИКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 25 ЮНИ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2012 Г.)

§ 2. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет е правоприемник на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет, създаден с Постановление № 193 на Министерския съвет от 1993 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 15. Постановлението влиза в сила от 30 юни 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)


ВОС ............ ЕГН .............
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
Издадено от ......... Военно окръжие ..................,
в уверение на това, че резервистът ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
е на работа ...............................................................................................................................................................................................................
(учреждение, предприятие)
и въз основа на писмо № ...../.... на Комисията по
отсрочване е ОТСРОЧЕН от повикване във Въоръжените
сили при мобилизацията.
............/............г.
Регистрационен номер .............../............... г.
(гербов печат)
 
НАЧАЛНИК НА ....................................................................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
...............................................................................................
...... (..........) (............)
(звание) (подпис) (фамилия) (подпис)(фамилия)
   
ВОС ..........................................................................................................................
ЕГН ...........................................................................................
   
РАЗПИСКА

Подписаният ............., работещ на длъжност

.................., получих удостоверението за отсрочва-
не и се запознах със задълженията си като отсрочен.
........200 ......... г.

Подпис на резервиста:

.. ..............................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3


Тип техника .....................................................................................................................................................................................................................
Рег. № ...........................................................................................................................................................................................................................
 
ТАЛОН
 

Издаден от ..... Военно окръжие ....., в увере-

ние на това, че .............................................................................................................................................................................................................
(марка, товароносимост)
е на работа ...............................................................................................................................................................................................................
(учреждение, предприятие)
и въз основа на писмо №........../...... на Комисията по
отсрочване е ОТСРОЧЕН от повикване във Въоръжените
сили при мобилизацията.
............/............г.
(гербов печат)
 
НАЧАЛНИК НА ....................................................................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
...............................................................................................
...... (..........) (............)
(звание) (подпис) (фамилия) (подпис)(фамилия)
   
   
 
ЕГН .............................................................................................................................................................................................................................
РАЗПИСКА
 

Подписаният ........, работещ на длъжност

.............., получих талон за отсрочване и се за-
познах със задълженията си.
.......... 200 ............г.
Подпис на получателя: ..........................................................................................................................................................................................................


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 и чл. 25, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


ОТЧЕТ-ЗАЯВКА
на контролно число за отсрочване на резервисти, работещи
 
в ......................................................................................................................................................................................
към .........................................................................................................................................................................................

(търговско дружество, структурна единица)

(ведомство, общинска и областна администрация)
водещи се на военен отчет във Военното окръжие (Столичното военно окръжие) - област ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
№ по Категория, Численост на Контролно число Заявка за контролно
ред персонал и персонала за отсрочка число за .............. г.
  длъжности по ВВП план усвоено % общо в т.ч. безусловно
    за ..... г. за ... г. общо в т.ч.      
          безусловно      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ръководни кадри*  
     
2. Експертни*  
     
3. Технически*  
     
  Всичко:  
 
Ръководител на ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис, фамилия)

Забележки:
1. Поясняват се причините за неусвояване на утвърденото контролно число.
2. Изпълняващите военновременни задачи, които имат резервисти, водещи се на отчет в няколко военни окръжия, изготвят предложения за отсрочване поотделно за всяко военно окръжие и го представят в съответната община, на чиято територия се намират.
3. Търговските дружества включват в т. 2 "Експертни" аналитичните и приложните специалисти, а в т. 3 "Технически" - всички останали, съгласно Националната класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 на министъра на труда и социалните грижи от 26 март 1996 г.
4. За столицата категориите персонал се изискват поотделно за всяко военно окръжие.
*Длъжности от Класификатора на длъжностите в администрацията (или приравнените) за съответната административна структура.


Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 и чл. 25, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)


ОТЧЕТ-ЗАЯВКА
на контролно число за отсрочване на техника, числяща се
 
в ......................................................................................................................................................................................
към .........................................................................................................................................................................................

(търговско дружество, структурна единица)

(министерство, ведомство, областна и общинска
 

администрация)

водещи се на военен отчет във Военното окръжие (Столичното военно окръжие) - област ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
№ по Тип на Налични - Контролно число Заявка за контролно
ред техниката всичко за отсрочка число за .............. г.
      план усвоено % общо безусловно
      за ... г. общо в т.ч.      
          безусловно      
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Автомобилна техника  
  - с нормална проходимост  
  - с повишена проходимост  
2. Инженерна техника  
  - верижна  
  - колесна  
3. Специализирана  
  - верижна  
  - колесна  
  Всичко:  
Ръководител на ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис, фамилия)

Забележки:
1. Поясняват се причините за неусвояване на утвърденото контролно число.
2. В т. 3 "Специализирана техника" се включват: ремаркета, трактори, подвижни подемно-транспортни машини, специализиран железопътен състав, въздухоплавателни и плавателни (морски и речни) средства.


Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2 и чл. 25, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


СПИСЪК
с длъжностите за безусловно отсрочване на резервисти, работещи
 
в ..................................................................................................................................................
към .........................................................................................................................................................................................

(търговско дружество, фирма)

(министерство, ведомство, област, организация)
водещи се на военен отчет във Военното окръжие - гр. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Категория персонал Контролно число за отсрочка Заявка Забележка
  и длъжност ОР СВР ОР СВР  
1 2 3 4 5 6 7
1. Ръководни кадри  
  *  
2. Експертни  
  *  
3. Технически  
  *  
  Всичко:  
 
Ръководител на .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис, фамилия)
 

Забележка. За столицата категориите за длъжност се изписват поотделно за всяко военно окръжие.
* Длъжности от Класификатора на длъжностите в администрацията (или приравнените) за съответната административна структура.


Приложение № 6 към чл. 12, ал. 2 и чл. 25, т. 1


СПИСЪК
на техниката за безусловно отсрочване по типове, числяща се
 
на ......................................................................................................................................................................................
към .........................................................................................................................................................................................

(търговско дружество, структурна единица)

(министерство, ведомство, областна и общинска
 

администрация)

водещи се на военен отчет във ВО - област ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
№ по Тип на техниката Налични Контролно число Заявка за контролно
ред   всичко за отсрочка ... г. число за ..... г.
        общо от тях безусловно
1 2 3 4 5 6
1. Автомобилна техника  
  - леки автомобили  
  в т.ч. с повишена проходимост  
  - товарни автомобили  
  в т.ч. с повишена проходимост  
  - автобуси  
  в т.ч. с повишена проходимост  
2. Инженерна техника  
  - верижна  
  - колесна  
3. Специализирана  
  - верижна  
  - колесна  
  Всичко:  


Приложение № 7 към чл. 13, т. 1


ЗАЯВКА
на контролно число за отсрочване на офицери, сержанти и войници от резерва
от ................................... - област .................., за ......... г.

(община, област, военно окръжие)

 
Наименование Численост Контролно Ръководни кадри Експертни Технически
по   на персо- число ОР СВР ОР СВР ОР СВР
ред   нала общо в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч.
    ВВр план   безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус-
        ловно   ловно   ловно   ловно   ловно   ловно   ловно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  Всичко, в т.ч.:                              
1. Териториални  
  структури  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. .......................................................
 
 
- гр. .......................................................
 
2. Министерство А  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. .......................................................
 
 
- гр. .......................................................
 
3. Министерство Б  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. .......................................................
 
 
- гр. .......................................................
 
  Всичко:  
 
Ръководител на ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис, фамилия)
 

Забележка. По тази форма се представят обобщените предложения на общините, областите и военните окръжия.


Приложение № 8 към чл. 13, т. 1


ЗАЯВКА
на контролно число за отсрочване на автомобилна, инженерна и специализирана техника от резерва
от ................................... - област .................., за ......... г.

(община, област, военно окръжие)

 
Наименование Контролно Автомобилна техника Инженерна техника Специализирана техника
по   число повишена нормална        
ред   (бр.) прохо- прохо- колесна верижна колесна верижна
      димост димост        
    общо в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч.
      безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус-
      ловно   ловно   ловно   ловно   ловно   ловно   ловно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Всичко за, в т.ч.:                            
1. Териториални  
  структури  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. ............................................................................
 
 
- гр. ............................................................................
 
2. Министерство А  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. ............................................................................
 
 
- гр. ............................................................................
 
  Всичко:  

Забележка. По тази форма се представят обобщените предложения на общините, областите и военните окръжия.


Приложение № 9 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)


ПРОТОКОЛ
за усвояване на утвърденото контролно число по отсрочването между Военното окръжие -
гр. ........................................., и .......................................................................................................................................................................................................................
(търговско дружество, организация)
към ................................................................................................................................................................................................................................................................
(министерство, ведомство)
   

Днес, ......., на основание Протокол № ....../.... г. на Националната комисия по отсрочване се подписа

настоящият протокол между началника на Военното окръжие на област (Столичната община) ....................и
началника на звеното по ОМбП към ............................................., който съдържа:
(търговско дружество, организация)

А. Списък с условията за отсрочване по категории персонал

 
Категория Утвърдено контролно число Усвоено контролно число
по персонал и         в т.ч. ОР С В Р
ред длъжности всичко условно без- всичко без- условно без- условно без-
        условно   условно   условно   условно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ръководни кадри  
     
2. Експертни  
     
3. Технически  
     
  Всичко:  

Забележки:
1. Списъците се изготвят в толкова екземпляра, в колкото военни окръжия се числят резервистите, подлежащи на отсрочване.
2. Протоколът се съставя в два еднакви екземпляра.
3. Към всяка категория персонал се изписват конкретните длъжности за даденото военно окръжие.

Б. АТТ и ИТ

Наименование Утвърдено контролно число   Усвоено контролно число
по     Всичко  
ред   всичко условно безусловно   условно безусловно
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Автомобилна техника, в т.ч.  
- с повишена проходимост  
- с нормална проходимост  
   
2. Инженерна техника, в т.ч.  
- колесна  
- верижна  
   
3. Специализирана техника, в т.ч.  
- колесна  
- верижна  
Всичко:  
Началник на Военното окръжие:  

Началник на звено по ОМП:

........................................................................................................................................................................................................................

 
................................................................................................................................................................................................................
Рег. № ............/.......... г.    


Приложение № 10 към чл. 25, т. 2 и 3


ОТЧЕТ
на контролно число за отсрочване на офицери, сержанти и войници от резерва
от ........................ - област .................................., за .................... г.

(община, област, военно окръжие)

 
Наименование ВВр Контролно число Ръководни кадри Експертни кадри Технически кадри
по   план план усвоено % ОР СВР ОР СВР ОР СВР
ред   за за всич- в т.ч.   всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч.
    ... г. ... г. ко безус-   ко безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус-
          ловно     ловно   ловно   ловно   ловно   ловно   ловно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Всичко, в т.ч.:  
1. Териториални  
  структури  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. ...............................................................
 
 
- гр. ...............................................................
 
2. Министерство А  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. ...............................................................
 
 
- гр. ...............................................................
 
3. Министерство Б  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. ...............................................................
 
 
- гр. ...............................................................
 
  Всичко:  
Ръководител на ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис, фамилия)
 

Забележка. По тази форма се представят обобщените отчети на общините, областите и военните окръжия.


Приложение № 11 към чл. 25, т. 2 и 3


ОТЧЕТ
на контролно число за отсрочване на автомобилна, инженерна и специализирана техника от резерва
от ...................... - област ....................., за .................... г.

(община, област, военно окръжие)

 
Наименование Контролно Автомобилна техника Инженерна техника Специализирана техника
по   число повишена нормална        
ред   (бр.) прохо- прохо- колесна верижна колесна верижна
      димост димост        
    общо в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч. всич- в т.ч.
      безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус- ко безус-
      ловно   ловно   ловно   ловно   ловно   ловно   ловно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Всичко, в т.ч.:  
1. Териториални  
  структури  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. ......................................................
 
 
- гр. ......................................................
 
2. Министерство А  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. ......................................................
 
 
- гр. ......................................................
 
3. Министерство Б  
  Военен отдел  
  (звено по ОМП)  
 
- гр. ......................................................
 
  Всичко:  
 
Ръководител на ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис, фамилия)

Забележка. По тази форма се представят обобщените отчети на общините, областите и военните окръжия.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума