навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 12 ОТ 24 АПРИЛ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕМЕПРОИЗВОДСТВО, ОТГЛЕЖДАНЕ, ВНОС И ИЗНОС НА РАСТЕНИЯ И СЕМЕНА ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС) СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ И ЗА ВНОС И ИЗНОС НА СЕМЕНА ОТ ОПИЕВ МАК

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., отм. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържанието под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол - ДВ, бр. 25 от 20 март 2018 г., в сила от 24.03.2018 г.

Глава
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за семепроизводството, отглеждането, вноса и износа на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2 тегловни процента, вноса и износа на семена от опиев мак и осъществяването на контрол върху тези дейности.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС) СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ

Чл. 2. Семепроизводството и отглеждането на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2 тегловни процента се извършва от физически и юридически лица, притежаващи разрешително, издадено от министъра на земеделието и горите.


Чл. 3. Лицата по чл. 2 подават ежегодно до 10 януари в Министерството на земеделието и горите молба съгласно приложение № 1, придружена със следните документи:
1. документ за регистрация като семепроизводител и/или документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция, издаден от областните дирекции "Земеделие и гори";
2. документ за произхода и посевните качества на семената за посев, издаден от Изпълнителната агенция за сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС);
3. анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол, издадено от лаборатория, определена със заповед на министъра на земеделието и горите;
4. препис от съдебното решение и удостоверение за актуално състояние на регистрацията за семепроизводителите и производителите на земеделска продукция, които са регистрирани като търговци;
5. свидетелство за съдимост на физическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция и на физическите лица, включени в управителните органи на юридическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция;
6. документ от Специализираната следствена служба, че срещу лицето няма образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер.


Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и горите назначава комисия в състав от пет членове, единият от които да е юрист.
(2) Комисията по ал. 1:
1. приема и разглежда постъпилите по чл. 3 молби;
2. изготвя предложения за издаване на разрешителни или за отказ за издаване на разрешителни;
3. води регистър на издадените разрешителни, на количествата засети семена, размера на засетите площи и добитата крайна продукция, предмет на тази наредба.


Чл. 5. (1) Молбите по чл. 3 се приемат и разглеждат от комисията по чл. 4.
(2) При установяване на пропуски или нередности комисията уведомява молителя по реда на Гражданския процесуален кодекс и му дава седемдневен срок за отстраняването им.
(3) Ако в определения срок молителят не отстрани пропуските или нередностите, молбата се оставя без разглеждане.


Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и горите въз основа на направените предложения издава или отказва издаването на разрешителни в едномесечен срок от датата на подаване на молбата или от датата на отстраняването на допуснатите пропуски или нередовности.
(2) Молителите се уведомяват за издаденото разрешително или за отказа на комисията по чл. 4 по реда на Закона за административното производство.


Чл. 7. (1) Министърът на земеделието и горите отказва издаването на разрешителни в случаите на:
1. подаване на документи след изтичане на определения за това срок;
2. извършени административни нарушения през предходната година във връзка с издадено разрешително по тази наредба;
3. образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за такова престъпление, освен ако не е настъпила реабилитация.
(2) Отказът на министъра на земеделието и горите за издаване на разрешително е индивидуален административен акт.


Чл. 8. До 15 май производителите на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол представят в МЗГ справка за действително извършената сеитба по сортове съгласно приложение № 2.


Чл. 9. (1) За вписване на сортове коноп в официалната сортова листа на страната и за осъществяване на семепроизводство е необходимо издаването на анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол през вегетацията във фаза "масов цъфтеж".
(2) В методиката за държавно сортоизпитване се включва показател "съдържание на тетрахидроканабинол".


Чл. 10. (1) Производителите уведомяват лабораторията по чл. 3, т. 3 за началото на фаза "масов цъфтеж" на посева и взаимно уточняват датата за взимане на пробите за съдържание на тетрахидроканабинол.
(2) Разходите по транспорта, вземането на пробите и тяхното анализиране се заплащат от заявителя на посева.


Чл. 11. Лабораторията по чл. 3, т. 3 взема проби за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол във фаза "масов цъфтеж" от всеки посев.


Чл. 12. (1) Лабораторията по чл. 3, т. 3 издава в 5-дневен срок от датата на вземане на пробата анализно свидетелство за всеки посев в три оригинални екземпляра - по един за МЗГ, за лабораторията и заявителя.
(2) За всеки семепроизводствен посев се издава анализно свидетелство в четири оригинални екземпляра - по един за МЗГ, ИАСАС, лабораторията и заявителя.
(3) Лабораторията съхранява за три стопански години контролна проба от представителната изходна от всеки посев за извършване на експертиза.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 пробите се унищожават по реда на чл. 95 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Чл. 13. Когато са спазени изискванията на тази наредба, но вследствие на доказана промяна на почвено-климатичните условия съдържанието на тетрахидроканабинол е завишено в границите от 0,2 до 0,3 тегловни процента, се процедира по следния ред:
1. ръководителят на лабораторията по чл. 3, т. 3 веднага уведомява комисията по чл. 4 за проби от растения, взети от посеви от рода на конопа (канабис) със завишено съдържание на тетрахидроканабинол от 0,2 до 0,3 тегловни процента;
2. комисията по чл. 4 извършва повторна проверка и предлага на министъра на земеделието и горите решение за унищожаване или реколтиране на съответния посев за производствени цели;
3. министърът на земеделието и горите разрешава реколтирането на съответния посев или уведомява органите по чл. 95 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, за да се унищожи посевът по съответния ред.

Глава трета.
ВНОС И ИЗНОС НА СЕМЕНА ОТ ОПИЕВ МАК И НА СЕМЕНА И РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС) СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ


Чл. 14. (1) Забраняват се вносът и износът на семена от опиев мак.
(2) Вносът и износът на семена от опиев мак се разрешава от министъра на земеделието и горите единствено за нуждите, посочени в чл. 31 ЗКНВП.


Чл. 15. Вносът и износът на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2 тегловни процента се извършва от физически и юридически лица, получили разрешително от министъра на земеделието и горите.


Чл. 16. (1) Лицата по чл. 15 подават в отдел "Растениевъдство" в МЗГ молба съгласно приложение № 3.
(2) Молбата за издаване на разрешително за внос се придружава от следните документи:
1. съдебно решение за регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние;
3. международен документ за посевни качества, издаден от страната износител;
4. фитосанитарен сертификат, издаден от страната износител;
5. анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол, определено във фаза "масов цъфтеж" през вегетацията, издадено от страната износител.
(3) Молбата за издаване на разрешително за износ се придружава от следните документи:
1. съдебно решение за регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние;
3. документ за посевни качества, издаден от съответното териториално звено на ИАСАС, заверен от Главна дирекция "Апробация и семеконтрол" - София;
4. анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол, определено във фаза на масов цъфтеж, издадено от лабораторията по чл. 3, т. 3;
5. фитосанитарен сертификат, издаден Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия (НСРЗКА).


Чл. 17. (1) Министърът на земеделието и горите издава разрешително или отказва издаването му за всеки внос или износ.
(2) Министърът на земеделието и горите издава разрешително или отказва издаването му по предложение на комисията по чл. 4 от тази наредба в срок седем дни от постъпване на молбата.
(3) Отказът на министъра подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 18. Контролът по спазване на условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, както внос и износ на семена от опиев мак се извършва от ИАСАС, НСРЗКА и от областните дирекции "Земеделие и гори".


Чл. 19. Инспекторите от ИАСАС, НСРЗКА и областните дирекции "Земеделие и гори" в областта на тяхната компетентност имат право на:
1. свободен достъп до цялостната документация по семепроизводството, отглеждането, вноса и износа на семена и растения от рода на конопа (канабис) и семена от опиев мак;
2. свободен достъп за контрол на засетите площи, предназначени за семепроизводство и производство на стокова продукция;
3. контрол при взимане на проби за анализ за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол, както и по методиката на тяхното анализиране;
4. контрол на произведените семена за посев и на произведената стокова продукция.


Чл. 20. Инспекторите от ИАСАС, НСРЗКА и областните дирекции "Земеделие и гори" при изпълнение на служебните си задължения са длъжни да се легитимират пред контролираните лица, да отразяват обективно резултатите от направените проверки и да пазят служебна тайна.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 29 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.


Приложение № 1 към чл. 3


  До
  Министъра на
  земеделието и горите
  гр. София
   
МОЛБА
за издаване на разрешително за семепроизводство и
отглеждане на растения от рода на конопа (канабис)
със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахид-
роканабинол
от
I. Физическо лице-нетърговец
Име.......................................................,
(трите имена)
лична карта/личен паспорт серия ..........., № ...........,
издаден(а) на .................. от ......................,
ЕГН .....................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: гр.(с.) .........., община ........., област .....................................................................................................................................................................................
телефон ...................................................................................................................................................................................................................................
 
II. Юридическо лице
Фирма ...................................................................................................................................................................................................................................
ф. дело № .............., Окръжен съд ...................................................................................................................................................................................................
Адрес: гр.(с.) .........., община ........., област .....................................................................................................................................................................................
 

Г-н Министър

Моля да ми бъде издадено разрешително за семе-

производство и /или отглеждане на растения от рода на
конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни про-
цента тетрахидроканабинол (ненужното се зачертава).
 
Дата: Подпис:


Приложение № 2 към чл. 8


СПРАВКА
за извършената сеитба на семена от рода на конопа
(канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента
тетрахидроканабинол
от
 
I. Физическо лице-нетърговец
Име.......................................................,
(трите имена)
лична карта/личен паспорт серия ..........., № ...........,
издаден(а) на ............ от ............, ЕГН .........................................................................................................................................................................................
Адрес: гр.(с.) .........., община ........., област .....................................................................................................................................................................................
телефон ...................................................................................................................................................................................................................................
Разрешително № ............................................................................................................................................................................................................................
II. Юридическо лице
Фирма ...................................................................................................................................................................................................................................
ф. дело № .............., Окръжен съд ...................................................................................................................................................................................................
Адрес: гр.(с.) .........., община ........., област .....................................................................................................................................................................................
Разрешително № ............................................................................................................................................................................................................................
 
Засети площи
 
Гр./с.
Област ..............................., община .......................................................................................................................................................................................
Местност ....................................................................................................................................................................................................................................
№ на масива ...................., № на парцела ........................................................................................................................................................................................
според ЕКАТТЕ
засята площ ...........................дка,
сорт на семето .....................................................,
количество семе............................................................................................................................................................................................................................
 
Гр./с.
Област ..............................., община .......................................................................................................................................................................................
Местност ....................................................................................................................................................................................................................................
№ на масива ...................., № на парцела ........................................................................................................................................................................................
според ЕКАТТЕ
засята площ ...........................дка,
сорт на семето .....................................................,
количество семе............................................................................................................................................................................................................................
 
Гр./с.
Област ..............................., община .......................................................................................................................................................................................
Местност ....................................................................................................................................................................................................................................
№ на масива ...................., № на парцела ........................................................................................................................................................................................
според ЕКАТТЕ
засята площ ...........................дка,
сорт на семето .....................................................,
количество семе............................................................................................................................................................................................................................
 
Общо количество семена, използвано за сеитба
по сортове
 
сорт количество,
№ на сем. документ в т. ч. от предходни години
  останало количество, адрес
  на съхранение
   
сорт количество,
№ на сем. документ в т. ч. от предходни години
  останало количество, адрес
  на съхранение
   
сорт количество,
№ на сем. документ в т. ч. от предходни години
  останало количество, адрес
  на съхранение
   
Дата:

Подпис:

гр.(с.)  


Приложение № 3 към чл. 16


  До
  Министъра на
  земеделието и горите
  гр. София
   
МОЛБА
за издаване на разрешително за внос/износ на семена и
растения от рода на конопа (канабис) със съдържание
под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол
 
от
I. Физическо лице-нетърговец
Име.......................................................,
(трите имена)
лична карта/личен паспорт серия ..........., № ...........,
издаден(а) на ............ от ............, ЕГН .........................................................................................................................................................................................
Адрес: гр.(с.) .........., община ........., област .....................................................................................................................................................................................
телефон ...................................................................................................................................................................................................................................
II. Юридическо лице
Фирма ...................................................................................................................................................................................................................................
ф. дело № .............., Окръжен съд ...................................................................................................................................................................................................
Адрес: гр.(с.) .........., община ........., област .....................................................................................................................................................................................
Телефон .......................................................................................................................................................................................................................................
 

Г-н Министър,

Моля да ми бъде издадено разрешително за внос/

износ на семена и растения от рода на конопа (канабис)
със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидро-
канабинол (ненужното се зачертава).
 
Дата на вноса/износа ..........................................................................................................................................................................................................................
Предназначение на вноса/износа .....................................................................................................................................................................................................
Място на съхранение: гр. (с.) .........................................................................................................................................................................................................
Община ................., област .......................................................................................................................................................................................................
Телефон .....................................................................................................................................................................................................................................
Произход на семената ................................................................................................................................................................................................................
Количество семена по сортове ..........................................................................................................................................................................................................
   
Дата: Подпис:
гр.(с.)  


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума