навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ

Обн. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.98 от 5 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., отм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните финанси - ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) С този закон се уреждат съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет и режимът на извънбюджетните средства на общините.

Чл. 2. Общинските бюджети и извънбюджетните средства се управляват от органите на местното самоуправление и местната администрация в съответствие с разпоредбите на закона.

Глава втора.
ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ


Чл. 3. (1) Общината има самостоятелен бюджет.
(2) Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година.
(3) Бюджетната година съвпада с календарната година.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) (1) С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности.
(2) Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) (1) Приходите в общинския бюджет са:
1. собствени приходи от:
а) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) местни данъци при условия, по ред и в граници, установени със закон;
б) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) местни такси по ред, установен със закон;
в) услуги и права, предоставяни от общината;
г) общинска собственост;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) други постъпления;
2. държавни трансфери за:
а) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.)
б) субсидии;
в) субвенции;
г) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
3. трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Държавата компенсира изцяло намалението в приходите по ал. 1, т. 1, получено вследствие на провеждането на държавна политика.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) При формирането на приходната част на общинския бюджет общинският съвет определя постъпленията от:
1. местни данъци;
2. местни такси;
3. предоставяните от общината услуги и права;
4. управлението и разпореждането с общинско имущество;
5. глоби и имуществени санкции;
6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) (1) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности.
(2) Делегираните от държавата дейности и стандартите за стойностната, количествената и качествената им оценка се определят съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите и се приемат от Министерския съвет.
(3) Стандартите по ал. 2 служат за определяне на общия размер на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности и за разпределението им по общини. Размерът на средствата по общини се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.
(4) С решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително и със средства от собствените приходи на общините и от изравнителната субсидия.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) В разходната част на общинския бюджет общинският съвет определя бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните дейности, разпределя по видове дейности и параграфи средствата на делегираните от държавата дейности в съответствие със стандартите по чл. 8, както и разходите за лихви, такси и комисиони по обслужването на общинския дълг. Плащането на главниците по общинския дълг се предвижда в частта за финансирането на дефицита.
(2) Бюджетните кредити за текущи разходи осигуряват средства за нормалното осъществяване на дейностите, свързани с предоставяните от общината публични услуги.
(3) Бюджетните кредити за капиталови разходи осигуряват средства за придобиване, реконструкция и основен ремонт на дълготрайни активи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) Алинеи 1 - 3 се прилагат, освен ако със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година е определено друго.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.)

Глава трета.
СЪСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ


Чл. 11. (1) Проектобюджетът на общината се съставя на основата на:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) бюджетната прогноза в съответствие с общоикономическите изисквания, очертаваща параметрите на общинските приходи за следващите три години;
3. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и публични обсъждания;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) предложенията на кмета на общината, на кметовете на районите и на кметствата, на кметските наместници, на ръководителите на бюджетните звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;
5. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) задълженията по финансиране на общинския дълг;
6. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети;
7. (нова - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) стандартите за делегираните от държавата дейности;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) предложенията на съответните министерства за структурни промени в делегираните от държавата дейности при запазване самостоятелността на общинския бюджет;
9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) информацията от Министерството на финансите за очакваните постъпления от държавните трансфери от централния бюджет;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) задълженията по национални и регионални програми и проекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Съставянето на проекта на общинския бюджет се организира от кмета на общината със съдействието на кметовете на кметствата и на районите. Приходната администрация оказва съдействие на общината при определяне на годишния размер и месечните постъпления от приходите по чл. 7.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Кметът на общината представя в Министерството на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, както и предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година в срок, определен от министъра на финансите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Заедно с прогнозата по ал. 3 кметът на общината представя в Министерството на финансите и намеренията на общината за поемане на общински дълг.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) Кметът на общината съставя проекта на бюджет на основата на определените със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година окрупнени показатели за постъпленията от субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности и при спазване на единната бюджетна класификация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) При неспазване на срока по ал. 7 за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) (1) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл. 11, ал. 7, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.
(2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичането на срока по чл. 11, ал. 7, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.
(3) При неспазване на срока по ал. 1, съответно - по ал. 2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Общинският бюджет се разпределя по месеци и се утвърждава от кмета на общината.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, както следва:
1. за делегираните от държавата дейности - в размер до 10 на сто от одобрените средства със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
2. за местните дейности - в размер, определен от общинския съвет.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Общинският бюджет се представя в областните поделения на Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му от общинския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените държавни трансфери със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности - при условията на ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.)


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) В случаите на образуване на нови общини или при административно-териториални промени в техните граници, промените по бюджетите им и взаимоотношенията с централния бюджет се извършват по ред, определен от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Общинският съвет на съществуващата община приема изменението на годишния общински бюджет най-късно 60 дни след отделянето на новата община.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Общинският съвет на новообразуваната община приема общински бюджет до края на текущата бюджетна година не по-късно от 60 дни след произвеждането на предсрочните избори.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) При сливане на две или повече общини се изработва сборен бюджет на новообразуваната община, който се приема от новоизбрания общински съвет не по-късно от 60 дни след произвеждането на изборите.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) (1) Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване на изискванията по чл. 11, ал. 9. Сроковете за внасяне и приемане на промените в общинския бюджет се определят в наредбата по чл. 9а.
(2) Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Глава четвърта.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ


Чл. 19. (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1 януари и приключва на 31 декември.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, райони и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.


Чл. 20. Събирането на собствените приходи в общинския бюджет се извършва от общинската администрация освен в случаите, в които със закон е предвидено друго.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Банковото обслужване на бюджета и бюджетните сметки на общината, както и отчитането на операциите и средствата по тях се извършват по реда, определен със Закона за устройството на държавния бюджет и закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Операциите по касовото изпълнение на общинския бюджет, включително съхраняването на парични средства и ценности, се извършват безплатно.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Разходите от общинския бюджет се извършват до размера на постъпленията по чл. 6.


Чл. 23. (Обявен за противоконституционен, относно думата "държавни" с РКС № 2 - ДВ, бр. 9 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:
1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
2. банки и други финансови институции;
3. други източници.


Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25, изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Кметовете информират периодично местната общност за изпълнението на бюджета по ред, определен от общинския съвет.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи и реалните потребности на местната общност в течение на бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи в рамките на своята компетентност, както и да предлага вземането на съответни решения от компетентните държавни органи в областта на възложените от държавата дейности и отговорности.
(2) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 1 са за сметка на общинския бюджет.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго да оправомощи кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да:
1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
2. прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
3. се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл. 14.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.


Чл. 28. (1) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Глава пета.
ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ


Чл. 29. Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от общинския съвет в съответствие с единната бюджетна класификация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Общините представят периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета си в съответствие с единната бюджетна класификация, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от съответните органи.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.

Глава шеста.
УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Управлението на бюджетните и извънбюджетните средства се урежда в наредба по чл. 9а.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Кметът е отговорен за изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол в общината при спазване на принципите по чл. 4, ал. 2.


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.)

Глава седма.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г.)


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) (1) Взаимоотношенията на общинския бюджет с републиканския бюджет се осъществяват чрез трансфери от централния бюджет, които включват:
1. (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
3. обща изравнителна субсидия за местни дейности;
4. целева субсидия за капиталови разходи, включително и в делегираните от държавата дейности;
5. целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти, и за съфинансиране по програми и проекти на Европейския съюз;
6. финансови компенсации от държавата;
7. субвенции;
8. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) временни безлихвени заеми от централния бюджет при временен недостиг на средства по общинския бюджет;
9. (нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на бюджетните кредити за финансиране на тези дейности, определени по реда на чл. 8, ал. 3.
(4) Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Критериите за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определят съвместно от министъра на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
(5) (В сила от 1 януари 2005 г.) Размерът на общата изравнителна субсидия не може да бъде по-малък от 10 на сто от отчета на собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 на всички общини за предходната година.
(6) Размерът на целевите субсидии за капиталови разходи и критериите за тяхното разпределение се определят съвместно от министъра на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
(7) Видът и размерът на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети се определят със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) (1) Трансферите на общините за делегираните от държавата дейности се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер 1/3 от тримесечното разпределение на съответните разходи. Тримесечното разпределение на годишния трансфер се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.)
(4) Когато по време на изпълнението на общинския бюджет се появи временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, министърът на финансите превежда авансова сума от одобрената субсидия със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(5) Целевите субсидии не могат да се трансформират в общи.
(6) Субсидиите от централния бюджет за делегираните от държавата дейности не могат да се ползват като източник на средства за възстановяване на надвнесени данъци в общината за минали периоди.
(7) Сметната палата упражнява контрол по изпълнението на финансовите взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините по предходните алинеи.


Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Общината получава пълна финансова компенсация от държавата при:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) възлагане на допълнителни финансови задължения на общината с нормативни актове след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и определените с него бюджетни взаимоотношения;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) актуализиране на трудовите възнаграждения на заетите в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общините, с акт на Министерския съвет;
3. други случаи, установени със закон.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) В случаите на неосигуряване на средства по ал. 1, т. 1 и т. 3 нормативните актове влизат в сила и се осигуряват със средства през следващата бюджетна година.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) (1) По време на бюджетната процедура за изготвянето на проекта на закона за държавния бюджет за съответната година Националното сдружение на общините в Република България прави мотивирано предложение за общия размер на взаимоотношенията на общинските бюджети с централния бюджет и ги представя в Министерството на финансите.
(2) Националното сдружение на общините в Република България изразява становище и прави предложения по проекта на закона, разработен от Министерството на финансите, в частта му за общините.
(3) Министърът на финансите провежда консултации с Националното сдружение на общините в Република България по направените от тях предложения по ал. 1 и 2.
(4) Консултациите по ал. 3 се провеждат на основата на правила, основаващи се на принципите на взаимно уважение и доверие, равнопоставеност, прозрачност и публичност, поемане на отговорности, адекватни на правомощията и реалните възможности на централните и местните власти.
(5) Разногласията от консултациите по ал. 3 се отразяват в двустранно подписан протокол, който е приложение към проекта на закон за държавния бюджет на Република България, и се разглеждат в Министерския съвет.


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.)

Глава осма.
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 34 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2005 Г.)


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) Общинският съвет може да приема решения за поемане на общински дълг при условия и по ред, определени със закон.


Чл. 41. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.)

Глава девета.
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНАТА


Чл. 42. (1) Извънбюджетните средства се набират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове, когато са:
1. предмет на изрична разпоредба на закон;
2. предмет на определено волеизявление - дарения, завещания, местен референдум и други средства, предоставени от физически и юридически лица и организации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) За извънбюджетните средства се съставят приходно-разходни сметки, които се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.
(3) В случаите, когато общинският бюджет не е приет, извънбюджетните сметки се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.
(4) Отчетът за разходваните извънбюджетни средства се приема от общинския съвет заедно с отчета за изпълнение на общинския бюджет.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Банковото обслужване на извънбюджетните сметки на общината, както и отчитането на операциите и средствата по тях, се извършват по реда, определен със Закона за устройството на държавния бюджет и закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Чл. 43. (1) Приетите план-сметки на извънбюджетни средства и техните отчети се представят на областните поделения на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(2) Общините представят периодични и годишни отчети за извънбюджетните сметки, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) "Местни дейности" са дейностите, които общините извършват и финансират въз основа на закон и/или решение на общинския съвет и определят самостоятелно техния вид, количество и качество.
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) "Делегирани от държавата дейности" са дейностите по предоставяне на държавни публични услуги, до които населението следва да има осигурен равностоен достъп в съответствие с действащото законодателство.
3. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) "Местна общност" са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
4. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.)
5. "Бюджетен кредит" са средствата, гласувани в рамките на общинския бюджет, определящи размера на определен разход.
6. "Извънбюджетна сметка" е финансово-правна форма, чрез която се регламентират извънбюджетните приходи и разходи, с които общините могат да се разпореждат за съответната бюджетна година.
7. "Бюджетна дисциплина" е дължимо по силата на закона поведение на кмета и на специализираните финансови служби на общината и на разпоредителите с бюджетни кредити по отношение на спазване размерите на бюджетните кредити през отделните отчетни периоди и спазване на относителния дял на одобрените от общинския съвет разходи по бюджетни раздели при съобразяване на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година приоритети.
8. (нова - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) "Общински план за развитие" е планът, приет от общинския съвет по реда на Закона за регионалното развитие.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Разпоредбите на този закон могат да бъдат изменяни, допълвани или отменяни единствено със специален закон за изменение и допълнение на този закон или на Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 3. Ползваните до влизането в сила на закона заемообразно извънбюджетни средства се възстановяват в срокове, определени от общинския съвет.


§ 4. Този закон отменя:
1. Член 51, ал. 2, чл. 52, ал. 2 и 3, чл. 53, 55, 56, 57 и 58 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г. и бр. 122 от 1997 г.).
2. Член 6, ал. 1, т. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 62 и 94 от 1992 г.; попр., бр. 9 от 1993 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 16 от 1996 г. и бр. 123 от 1997 г.).
3. Параграф 5 от допълнителните разпоредби на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г., бр. 51 от 1996 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 6 юни 1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1998 г.).
4. Член 5, ал. 3, чл. 9, ал. 2 и чл. 17, ал. 2 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1969 г.; изм., бр. 37 от 1978 г., бр. 35 от 1996 г. и бр. 87 от 1997 г.).


§ 5. В чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация числото "50 000" се заменя с "500 000".


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, на кметовете и на общинските съвети.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 11 март 1998 г. и е подпечатан с държавния печат.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г.)

§ 42. Ползваните до влизането в сила на този закон заемообразно извънбюджетни средства се възстановяват в срокове, определени от общинския съвет.


§ 43. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети приемат наредбата по чл. 9а.


§ 44. Разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от § 31 влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2005 Г.)

§ 4. Законът влиза в сила от 1 юни 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума