навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., отм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменен с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда контрола върху дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите в Република България, осъществявани от физически, юридически лица и търговци по смисъла на Търговския закон.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2009 г.) Този закон не се прилага за Министерството на вътрешните работи, за Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието, за Държавна агенция "Национална сигурност" и за въоръжените сили на Република България, както и за съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея.


Чл. 2. Дейности с други общоопасни средства, които могат да предизвикат поражения, подобни на тези, причинявани от взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, се уреждат със закон.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Взривни вещества по смисъла на този закон са химични съединения или смес от съединения, които при определени условия са способни на бързо саморазпространяващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие, както и изделията, които ги съдържат.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Огнестрелни оръжия по смисъла на този закон са технически уреди, които чрез използване енергия на взривни вещества могат да изхвърлят твърди предмети, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта.


Чл. 5. (1) Според предназначението, субектите, които го използват, и техническата му характеристика огнестрелното оръжие е за служебни или за граждански цели.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) За служебни цели се използва огнестрелно оръжие с определени в правилника за прилагане на закона характеристики, предоставено на юридически лица и на търговци по смисъла на Търговския закон за охрана на собствеността, защита на живота и здравето на личността, както и за други разрешени дейности.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) За граждански цели се използва огнестрелно оръжие с определени в правилника за прилагане на закона характеристики, предоставено на физически и юридически лица и на търговци по смисъла на Търговския закон за самоотбрана (самоохрана), ловни, спортни и културни нужди:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) оръжията за самоотбрана са пистолети и револвери;

2. оръжията за ловни цели са гладкоцевни и нарезни пушки;

3. оръжията за спортни цели са пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки;

4. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) оръжията за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли, колекциониране и други културни прояви, са всички видове пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки и автоматично оръжие обезопасени от нежелателен достъп и сработване по предназначение съгласно правилника за прилагане на закона.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Забранява се придобиването, съхраняването, носенето и употребата на огнестрелно оръжие с автоматична стрелба.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Боеприпаси по смисъла на този закон са съвкупност от взривни вещества и други елементи, както и твърди предмети, които самостоятелно или изхвърлени от оръжие или друго техническо устройство имат разрушително, запалително, отровно, разяждащо, задушливо, упойващо, сълзотворно и друго увреждащо действие или светлинен и звуков ефект.

(2) Видът и броят на боеприпасите, разрешени за служебни или граждански цели за единица оръжие, се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 7. (1) Разрешенията за дейностите по този закон се издават от Министерството на вътрешните работи за определен срок при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) Получените по този закон разрешения могат да бъдат използвани единствено от лицата, на които са предоставени. Преотстъпването на разрешения или на права по тях на друго лице прави разрешенията невалидни.

(3) Разрешенията важат само за посочените в тях видове дейности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По искане на лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, се издава европейски паспорт на огнестрелното оръжие по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При издаване на европейски паспорт по ал. 4 за оръжие за самоотбрана се изисква разрешение за внасяне или транзитно преминаване на оръжието от съответната държава - членка на Европейския съюз.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В европейския паспорт на оръжието за самоотбрана се вписват данните от разрешението по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При издаване на европейски паспорт по ал. 4 за оръжия за ловни, спортни и културни цели разрешението по ал. 5 не се изисква.

(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерският съвет може да забрани или ограничи дейностите по този закон с определени видове взривни вещества, оръжия и боеприпаси, когато това се налага от обществения интерес или поети от страната международни задължения.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отказът за издаване на разрешенията за дейностите по този закон или отнемането им може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Към Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа единен автоматизиран регистър за дейностите по този закон.

(2) Единният автоматизиран регистър съдържа:

1. данни за издадените разрешения и отказите за издаване;

2. данните, включени в разрешенията, идентифициращи физическите и юридическите лица, които са ги получили;

3. описания на огнестрелните оръжия, боеприпасите и взривните вещества;

4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) данни за издадените европейски паспорти по чл. 7, ал. 4;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) данни за извършените административни нарушения, наложените за тях наказания и/или принудителни административни мерки по този закон.

(3) Информацията от единния автоматизиран регистър може да се използва само за осъществяване на контрол по този закон и за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления.

(4) Редът за достъп до данните, съхранявани в единния автоматизиран регистър, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


Чл. 8. (1) Контролът върху дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите се осъществява от министъра на вътрешните работи или упълномощени от него лица.

(2) Министерският съвет може да възлага и на други държавни органи упражняване на контрол върху дейностите по ал. 1.

(3) При извършване на контрола контролните органи:

1. изискват информация, необходима за провеждането на контрола;

2. извършват проверка на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите заедно с документите за тях;

3. сезират органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление;

4. изискват достъп до помещенията, в които се съхраняват взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси;

5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) дават задължителни предписания, свързани с безопасното съхраняване, носене и използване на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, в съответствие с нормативно установените мерки за сигурност;

6. (нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) проверяват редовността на водене на регистъра по чл. 10, ал. 3.

(4) Контролните органи са длъжни да не разгласяват служебната, производствената и търговската тайна на проверяваните лица.


Глава втора.
ДЕЙНОСТИ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.
Производство, търговия и пренасяне

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)


Чл. 10. (1) Производството на и търговията с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси се извършва само от търговци по смисъла на Търговския закон въз основа на разрешения, издадени при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) Търговците са длъжни:

1. да водят специализирана отчетност за всяко произведено и реализирано количество и да вземат нормативно установени мерки за сигурност;

2. да осигуряват дейностите по производството и съхранението на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите с въоръжена охрана;

3. да осъществяват изграждането, оборудването, приемането на складове за съхранение и магазини за търговия на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Търговците, чиято търговска дейност изцяло или частично се състои в производство, търговия, замяна, отдаване под наем, ремонт или преработване на огнестрелни оръжия, водят регистър, който съдържа информация за:

1. вида, марката, модела, калибъра и серийния номер на огнестрелното оръжие;

2. имената и адреса на доставчика;

3. имената и адреса на лицето, придобиващо огнестрелното оръжие.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) При прекратяване дейността на търговците по този закон в тримесечен срок регистърът по ал. 3 се предава на съответните структурни звена на Министерството на вътрешните работи, имащи контролни правомощия по този закон.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Пренасянето на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България, както и от и до териториите на държави - членки на Европейския съюз се извършва с разрешение от Министерството на вътрешните работи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Пренасянето на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за търговски цели се извършва с въоръжена охрана.


Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12, доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Разрешения за производство, търговия и пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси не се издават, а издадените се отнемат от лица, регистрирани като еднолични търговци:

1. които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или срещу тях е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;

2. за които е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, буква "б" или по чл. 221, ал. 6, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. които страдат от психическо заболяване;

4. които през последните три години принудително са настанявани в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или са лекувани за употреба на наркотични вещества;

5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) които през последните три години два или повече пъти са настанявани в заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

6. които през последните три години три или повече пъти са нарушавали обществения ред, за което са им налагани административни наказания.

(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4, 5 и 6 се установяват по служебен път от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция", от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на районното полицейско управление по постоянния адрес на лицата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г.)


Чл. 13. Разрешения за осъществяване на дейности по чл. 12 не се издават, а издадените се отнемат на търговски дружества, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, буква "б" или по чл. 221, ал. 6, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2003 г.) управител или член на управителния или надзорния орган е лице, което:

а) (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г.) е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу което е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;

б) страда от психическо заболяване;

в) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г.) през последните три години принудително е настанявано в лечебно заведение по чл. 59 и следващите от Закона за народното здраве;

г) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

д) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г.) през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред, за което са му налагани административни наказания.


Раздел II.
Придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Юридическите и физическите лица могат да придобиват, съхраняват, носят и употребяват взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за охрана, самоохрана, граждански, ловни, спортни и културни цели.

(2) На служителите на юридически лица, на физическите лица и на лицата, регистрирани като еднолични търговци, се разрешава да носят огнестрелно оръжие за целите по ал. 1.

(3) Огнестрелното оръжие, придобито от юридически лица и лица, регистрирани като еднолични търговци за охрана, може да се носи само при осъществяване на охранителна дейност. През останалото време оръжието се съхранява на установените за това места.

(4) Огнестрелното оръжие, придобито за самоотбрана, може да се използва при осъществяване на охранителна дейност след вписване в съответните отчетни документи на охранявания обект.

(5) Юридическите лица и едноличните търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие задължително застраховат служителите си със застраховка "Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г.)


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Физическите лица могат да носят само по един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана (самоохрана) от изброените в издаденото по надлежния ред разрешение за носене и употреба.


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели се издава на:

1. спортни организации по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта;

2. физически лица, които членуват в спортни клубове по спортна стрелба, ловна стрелба, биатлон и модерен петобой и отговарят на другите условия по този закон и правилника за прилагането му.

(2) Употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси за спортни и тренировъчни цели се извършва само на стрелбища. За изразходваните боеприпаси лицата, които са собственици или ползватели на стрелбищата, съставят протокол.

(3) Лица, ненавършили пълнолетие, се допускат до употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси под ръководството на правоспособни инструктори или треньори.


Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Ловното оръжие се пренася до мястото на лова в разглобен вид или в калъф, като боеприпасите се пренасят отделно от оръжието.


Чл. 14г. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Юридическите и физическите лица могат да придобиват, съхраняват, пренасят и употребяват взривни вещества по ред, определен в правилника за прилагане на закона.


Чл. 14д. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(2) Редът за колекциониране на огнестрелно оръжие и боеприпаси се урежда с правилника за прилагане на закона.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Лице, придобило огнестрелно оръжие и боеприпаси за него въз основа на издадено разрешение, в едноседмичен срок е длъжно да подаде необходимите документи за получаване на разрешение за носене и употреба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Физическо лице, което има разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, при подаването на заявление за промяна на постоянния адрес или адресна карта за нов настоящ адрес в едноседмичен срок е длъжно писмено да уведоми службата на Министерството на вътрешните работи, в която му е издадено разрешението.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Забранява се откритото носене на огнестрелно оръжие освен при осъществяване на охранителна дейност.


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Забранява се носенето на огнестрелно оръжие:

1. на политически, синдикални и културни мероприятия;

2. на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;

3. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2003 г.) в увеселителни и питейни заведения и барове за времето от 22,00 до 06,00 ч.;

4. при и след употреба на алкохол или наркотични вещества.

(2) Забраната по ал. 1, т. 1 - 3 не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти по ал. 1.

(3) Забранява се съхраняването, носенето и пренасянето на огнестрелни оръжия за охрана, за самоотбрана (самоохрана), за спортни и за културни цели с патрон в цевта.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Разрешения за придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси не се издават, а издадените се отнемат от физическите лица, включително от лица, регистрирани като еднолични търговци:

1. в случаите на чл. 12;

2. на лица, ненавършили пълнолетие.

3. (нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) на лица, които не са преминали курса за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

4. (нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) при недоказана или отпаднала необходимост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Условията и редът за провеждане на курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. Когато курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се провеждат от Министерството на вътрешните работи, се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Разрешения за придобиване на огнестрелно оръжие за охрана от юридически лица не се издават, а издадените се отнемат в случаите по чл. 13.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Изискванията на този закон не се прилагат, когато чуждестранни лица с особени заслуги към Република България придобият и/или изнасят огнестрелно оръжие, получено като награда. Условията и редът за придобиване, съхраняване, носене, употреба и износ на огнестрелното оръжие в тези случаи се определят в правилника за прилагане на закона.


Чл. 17. (1) Взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, за които е отказано подновяването на разрешения, се изземват от полицейските органи с документ и се съхраняват по установения ред.

(2) Собственикът на вещите по ал. 1 може да прехвърли собствеността върху взривните вещества в срок шест месеца, а върху оръжията и боеприпасите - в срок една година от изземването, на юридически лица и физически лица, имащи разрешения за придобиване.

(3) В случаите, когато собственикът не прехвърли собствеността в сроковете по ал. 2, вещите остават в полза на държавата.


Чл. 18. Който изгуби взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси или разрешението за дейности с тях, е длъжен незабавно да уведоми органите на Министерството на вътрешните работи.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Който намери взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, незабавно уведомява органите на Министерството на вътрешните работи, без да нарушава месторазположението им.

(2) При наследяване на вещите по ал. 1 наследникът в срок седем дни от откриване на наследството иска разрешение от органите на Министерството на вътрешните работи за съхраняването или носенето им.

(3) В срока по ал. 2 се иска разрешение и когато огнестрелното оръжие е придобито като награда.


Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Забранява се преотстъпването на други лица за ползване или съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и даването на разрешения за дейности с тях освен в случаите, посочени в правилника за прилагане на закона.


Раздел III.
Внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Полицейските разрешения за внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, с изключение на взривни вещества за граждански цели се издават от Министерството на вътрешните работи при наличие на разрешение, издадено при условия и по ред, определени в Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества за граждански цели, огнестрелни оръжия с ловно, спортно и културно предназначение и боеприпасите за тях, освен тези за ловно-нарезни оръжия, се извършват с разрешение от Министерството на вътрешните работи при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.


Чл. 21. (1) Граничният контрол при извършване на дейностите по чл. 20 се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите.

(2) При нарушение на установения граничен режим на вноса, износа или транзитния превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси те се задържат и се предават на Министерството на вътрешните работи.


Раздел IV.
Ремонтни дейности, бракуване и унищожаване

Чл. 22. Разрешения за ремонтни дейности на огнестрелни оръжия не се издават, а издадените се отнемат от еднолични търговци в случаите на чл. 12, а от търговските дружества - в случаите на чл. 13.


Чл. 23. Бракуването и унищожаването на негодните взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.


Глава трета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. (1) Министърът на вътрешните работи или упълномощени от него лица могат да спират извършването на определени дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси при системни нарушения на този закон или правилника за прилагането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедите по ал. 1 се издават, обжалват и изпълняват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Огнестрелното оръжие се изземва, а разрешението се отнема за срок от една до пет години, когато се употребява не по предназначение или по начин, създаващ опасност за живота и здравето на гражданите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено след употреба на алкохол или наркотични вещества, огнестрелното оръжие се изземва и разрешението се отнема за срок от пет до десет години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) В рамките на срока, за който е отнето разрешението, собственикът на иззетото огнестрелно оръжие и боеприпаси може да прехвърли собствеността върху тях на лица, притежаващи разрешение за придобиване.


Чл. 26. Който наруши разпоредбите на този закон или правилника за прилагането му относно реда за производството, търговията, съхранението и употребата на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.


Чл. 27. Който наруши разпоредбите на този закон или правилника за прилагането му относно реда за придобиване, носене и за извършване на ремонтни дейности на огнестрелни оръжия, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 500 до 1 000 лв.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Който наруши разпоредбата на чл. 15, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.


Чл. 28. Който извършва дейностите по чл. 10 и 11 без съответното разрешение, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. или имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.


Чл. 29. (1) Който носи огнестрелно оръжие на законно основание, но без да е придружено със съответното разрешение от Министерството на вътрешните работи, се наказва с глоба до 100 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 100 до 200 лв.

(3) При системни нарушения по ал. 1 глобата е от 200 до 500 лв. и отнемане на разрешението за срок от една година.


Чл. 30. Който изгуби взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси и не уведоми незабавно органите на Министерството на вътрешните работи, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.


Чл. 31. Който откаже да предостави за проверка взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси или документите за тях, се наказва с глоба от 100 до 200 лв. или с имуществена санкция от 200 до 500 лв.


Чл. 32. (1) Нарушенията се констатират с актове, съставени от органите на Министерството на вътрешните работи.

(2) Въз основа на съставените актове министърът на вътрешните работи или упълномощените от него лица издават наказателни постановления.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Европейски паспорт на огнестрелно оръжие" е официален удостоверителен документ, който се издава на лице, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, при преминаването му от територията на една държава - членка на Европейския съюз, в друга. Европейският паспорт съдържа номер, срок на валидност, лични данни на лицето, вид, марка, модел, категория, калибър и сериен номер на огнестрелното оръжие, както и информация за забрани или разрешителен режим в съответните държави членки за посоченото в паспорта оръжие.

2. (нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Взривни вещества за граждански цели" са взривните вещества, попадащи в Клас I от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари.

3. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Системно" е извършването на три или повече нарушения в продължение на две години.


§ 2. Към ловните оръжия с нарезна цев се приравняват и ловните гладкоцевни оръжия с допълнително монтирана нарезна цев.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Този закон отменя Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 128 от 1950 г.; попр., бр. 137 от 1950 г.; изм. и доп., бр. 51 от 1965 г., бр. 26 от 1968 г., бр. 62 от 1997 г. и бр. 11 от 1998 г.).


§ 4. Лицата, които имат издадени разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, в срок шест месеца от влизането в сила на закона подават заявления за привеждане на разрешенията в съответствие с този закон.


§ 5. За издаване на разрешения по този закон и за продължаване на сроковете им се събират такси в размер, определен от Министерския съвет.


§ 6. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2009 г.) В Министерството на вътрешните работи, в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието, в Държавна агенция "Национална сигурност и във въоръжените сили на Република България осъществяването на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и контролът над тях, се извършва при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.


§ 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., предишен текст на § 7, доп. - ДВ, бр. 88 от 2009 г.) Разрешава се на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", на държавните служители от Главна дирекция "Охрана" и от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието и на кадровите военнослужещи от въоръжените сили, прослужили не по-малко от десет години, да закупят огнестрелно оръжие.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2009 г.) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за държавния служител от служителите, преминали в Държавна агенция "Национална сигурност", в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието, се зачита за прослужено време по ал. 1.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Разпоредбите на този закон не се отнасят за огнестрелни оръжия, произведени или чиито модели са разработени преди 1 януари 1870 г., ако в тях не могат да бъдат заредени боеприпаси за забранени оръжия или за оръжия, за които се изисква разрешение, както и за огнестрелни оръжия, които чрез използване на технически средства са направени да не изстрелват боеприпаси и са проверени от оправомощените за това лица.


§ 9. В срок три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет приема правилник за прилагането му.


§ 10. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет и на министъра на вътрешните работи.

-------------------------

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 29 октомври 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2002 Г.)


§ 20. (1) Лицата, придобили по досегашния ред гладкоцевни пушки за самоотбрана, са длъжни в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да ги предадат на съхранение на органа, издал разрешението, и в тригодишен срок от предаването им да прехвърлят собствеността върху тях по реда, предвиден в този закон и в правилника за прилагането му.

(2) В случаите, когато в тригодишния срок по ал. 1 собствениците на гладкоцевни пушки не са прехвърлили собствеността върху тях, оръжието остава в полза на държавата, като на собствениците се изплаща сума в размер на пазарната му стойност. Условията и редът за изчисляване и изплащане на сумите се определят в правилника за прилагане на закона.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)


§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2006 Г.)


§ 24. Законът влиза в сила от 1 май 2006 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)


§ 70. В Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 85 от 2000 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 71 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


§ 12. Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 5 и § 6, които влизат в сила от 1 май 2006 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2007 Г.)


§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 18 юни 1991 година относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 28 април 1999 година относно незаконната търговия с огнестрелно оръжиеНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума