навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г.)

В сила от 01.01.2001 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 2022г., изм. ДВ. бр.56 от 30 Юни 2023г., изм. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г.) Този закон определя основанията и реда на депозиране на печатни и други произведения създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея, както и реда за обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения и доставчиците на медийни услуги.


Цели и задачи на депозирането
Чл. 2. Целите и задачите на депозирането, предвидено по този закон, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г.) събиране и съхраняване на депозираните печатни и други произведения по чл. 3 с цел да се осигурят пълни колекции от тях;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) осигуряване на обществен достъп до депозираните печатни и други произведения;
3. изготвяне, обнародване и разпространение на библиографска информация;
4. предоставяне на законоустановената статистическа информация на компетентните органи.

Глава втора.
ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИТЕ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г.)


Обекти на задължителното депозиране

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) На задължително депозиране подлежат:
1. произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител по печатарски или подобен на него способ - печатни произведения, издадени от български физически или юридически лица;
2. произведения, тиражирани върху звуконосител, чиито продуценти са български физически или юридически лица;
3. произведения, тиражирани върху филмов носител, чийто продуцент, поне един от копродуцентите или производителите са български физически или юридически лица;
4. произведения, тиражирани върху електронен носител от български физически или юридически лица;
5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) произведения в дигитална форма, публикувани в електронни комуникационни мрежи, предназначени за четене или възприемане по други начини, разпространявани за обществено ползване от български физически или юридически лица;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) дисертационни и хабилитационни трудове, защитени в страната или в чужбина, ако авторът е български гражданин;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) ордени, медали, гербове, значки и плакети, произведени в страната по поръчка на държавни органи, български физически или юридически лица;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) банкноти и монети, предназначени за употреба в страната;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) пощенски марки, предназначени за употреба в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) На задължително депозиране подлежат и:
1. обектите по ал. 1, създадени или произведени в чужбина по поръчка на български физически или юридически лица;
2. печатни произведения на български език или отнасящи се до България, ако се внасят в количество, подсказващо намерение за търговско или друго широко разпространение в страната.


Обекти, неподлежащи на задължително депозиране

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Не подлежат на задължително депозиране обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 5, когато са издадени, осъществени, заснети и произведени за лично или за вътрешноведомствено ползване.


Субекти на задължително депозиране

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Печатните и други произведения се депозират от лицата, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) са издатели, продуценти или производители на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 5, 7 и 8;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) присъждат в страната научни степени или назначават на академични длъжности след защита на дисертационни и хабилитационни трудове или легализират документи за получени научни степени или научни звания в чужбина;
3. издават и пускат в употреба български пощенски марки;
4. внасят в страната екземпляри от обекти по чл. 3, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато издателите на печатни произведения по чл. 3, ал. 1, т. 1 са физически лица, задължителните екземпляри се депозират от производителите.


Количество на подлежащи на депозиране печатни и други произведения (Загл. изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.)

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Печатните и други произведения се депозират в следните количества:
1. дванадесет екземпляра от печатните произведения в тираж над 300 бр. и от всяко последващо тяхно издание, отпечатани на територията на Република България или поръчани за отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси;
2. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.)
3. три екземпляра от печатните произведения в тираж до 100 бр. и от всяко последващо тяхно издание, отпечатани на територията на Република България или поръчани за отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси;
4. три екземпляра от печатните произведения, отпечатани в чужбина и внесени за разпространение в Република България на български език или отнасящи се до България, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси;
5. три екземпляра от печатните произведения, отпечатани в Република България за чуждестранни физически или юридически лица и предназначени за разпространение в чужбина;
6. един екземпляр от печатните произведения, отпечатани с брайлов шрифт за слепи;
7. два екземпляра от релефните географски карти и глобуси;
8. един екземпляр от листовите издания;
9. един екземпляр допълнително от печатните произведения с мека корица, когато тиражът на изданието е оформен едновременно с твърда и мека корица, както и от изданията, отпечатани на луксозна хартия или оформени и като библиофилско издание;
10. един екземпляр от дисертационните и хабилитационните трудове;
11. три екземпляра от фотоизданията;
12. три екземпляра от звукозаписите;
13. един екземпляр от филмите;
14. три екземпляра от произведенията, тиражирани на филмов носител, без филмите;
15. три екземпляра от произведенията, тиражирани на електронен носител;
16. три екземпляра от ордените и медалите;
17. три екземпляра от гербовете, значките, плакетите, банкнотите и монетите;
18. четири екземпляра от пощенските марки;
19. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) едно копие от произведенията в дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи.
(2) Печатните произведения, издавани едновременно на няколко езика, се предават в съответния брой на всеки език поотделно.
(3) Когато печатно произведение се тиражира и на електронен носител, екземпляри от този носител се депозират в същото количество и по същия ред, както задължителните екземпляри от печатното произведение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато печатно произведение се разпространява и в дигитална форма в електронни комуникационни мрежи, копие от него се депозира по същия ред, както задължителните екземпляри от печатното произведение.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато печатно произведение се отпечата в допълнителен тираж, издателят е длъжен в двуседмичен срок да уведоми писмено Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".


Изисквания към депозираните печатни и други произведения (Загл. изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.)

Чл. 7. (1) Произведените в Република България печатни произведения, аудио-визуални и електронни документи, звукозаписи и филми, подлежащи на депозиране по този закон, трябва да съдържат следната информация:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) наименование, седалище и адрес на управление на издателя (в случаите, когато той е физическо лице, се посочва неговото име, постоянния му или настоящ адрес), съответно на продуцента;
2. място на издаване, съответно на осъществяване или създаване;
3. наименование и адрес на производителя;
4. година на издаване (за списанията - също и месец и пореден номер, за вестниците - дата и пореден номер, за периодичните сборници - пореден номер), съответно на осъществяване или създаване;
5. международен стандартен номер на изданието, ако има такъв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и други произведения трябва да бъдат комплектувани с всички предвидени приложения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и други произведения трябва да бъдат с перфектно качество, идентични на разпространявания тираж.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и други произведения се предават на получателя със сведения за тиража. Получаващият може да използва тази информация само за нуждите на националната статистика.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и други произведения се предават на получателя, съпроводени от документи, посочени в правилника за прилагането на този закон.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Отговорност за наличието и достоверността на информацията по ал. 1 носи издателят, съответно продуцентът.
(7) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Отговорност за наличието на информацията по ал. 1 и по чл. 7а, ал. 1 за периодичните печатни произведения носят и производителят и разпространителят.


Обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) (1) Издателят на произведени в Република България периодични печатни произведения публикува в първия брой за всяка календарна година информация, идентифицираща действителния му собственик. В случаите, когато издателят е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството.
(2) При промяна в информацията по ал. 1 актуалната информация се публикува в първия брой на печатното произведение след настъпването и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа информация дали действителният собственик заема публична длъжност, както и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането. Когато доставчикът на медийна услуга е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. Когато лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/или редакционната политика, е различно от действителния собственик на доставчика на медийна услуга, това обстоятелство се обявява в декларацията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) В декларацията по ал. 3 се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през предходната календарна година с държавни или местни органи или дружества с държавно или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Декларацията по ал. 3 се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Декларация, която не съдържа информацията по ал. 3 и 4, се смята за неподадена.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) В срока по ал. 3 декларацията се подава и в Агенцията по вписванията и подлежи на обявяване в съответния регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Доставчикът на медийна услуга, в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик, е длъжен да декларира промяната и да посочи дали действителният собственик заема публична длъжност.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Доставчикът на медийна услуга публикува актуална информация за действителния му собственик и на интернет страницата си.


Обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Разпространителят на периодични печатни произведения ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения, които използва в търговската си дейност. Когато разпространителят е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството.
(2) Разпространителят, в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик, е длъжен да декларира промяната.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Декларация, която не съдържа информацията по ал. 1, се смята за неподадена.
(4) Когато лице използва в търговската си дейност повече от една трета от всички декларирани обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения в страната, Министерството на културата уведомява Комисията за защита на конкуренцията.
(5) Разпространителят на периодични печатни произведения публикува актуална информация за действителния му собственик и на интернет страницата си.


Публичен регистър

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Министерството на културата създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 се публикува в регистъра по ал. 1 при спазване на изискванията за защита на личните данни. Публикуването се извършва в 10-дневен срок от подаването на декларацията от длъжностни лица в Министерството на културата по ред, определен с наредба на министъра на културата.

Срок за депозиране

Чл. 8. (1) Задължителните екземпляри от печатните произведения, с изключение на вестниците, се депозират в двуседмичен срок от отпечатването на първата партида от тиража им.
(2) Задължителните екземпляри от столичните вестници се депозират в деня на отпечатването им, а от извънстоличните - в тридневен срок от деня на отпечатването им.
(3) Задължителните екземпляри от звукозаписите се депозират в двуседмичен срок от завършването на записа на първата партида от тиража им.
(4) Задължителните екземпляри от филмите се депозират в двумесечен срок от завършването им по смисъла на чл. 63, ал. 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а от останалите обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 - в двуседмичен срок от произвеждането им.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Задължителните екземпляри от произведенията, тиражирани върху електронен носител и копията от произведенията в дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи, се депозират в двуседмичен срок от завършването им в готов за разпространение вид.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Задължителните екземпляри от дисертационните и хабилитационните трудове се депозират в двуседмичен срок от присъждането на научната степен или от заемане на академичната длъжност.
(7) Задължителните екземпляри от ордените, медалите, гербовете, значките, плакетите, банкнотите и монетите се депозират в двуседмичен срок от изработването на първите екземпляри.
(8) Задължителните екземпляри от пощенските марки се депозират в двуседмичен срок от издаването им.
(9) Задължителните екземпляри от обектите по чл. 3, ал. 2 се депозират в двуседмичен срок от внасянето им.


Получатели на депозираните печатни и други произведения (Загл. изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Печатните и други произведения се депозират във:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - печатните произведения, дисертационните, хабилитационните трудове и звукозаписите, както и обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2, т. 3 (с изключение на филмите), 4 - 6;
2. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.)
3. Националната филмотека - филмите;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Националния исторически музей - обектите по чл. 3, ал. 1, т. 7 и 8;
5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Министерството на транспорта и съобщенията - обектите по чл. 3, ал. 1, т. 9;
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Държавна агенция "Архиви" - обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 6, които са създадени при ползването на архивни документи от Националния архивен фонд.


Разпределение на депозираните печатни екземпляри

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий":
1. разпределя част от получените задължителни екземпляри между други библиотеки по ред, определен в правилника за прилагането на този закон;
2. съставя, обнародва и разпространява националната библиография.

Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ДЕПОЗИРАНЕТО


Авторски и сродни на тях права

Чл. 11. При депозирането авторските и сродните на тях права върху произведенията, чиито екземпляри се депозират, се запазват изцяло.


Права на получателите на депозирани печатни и други произведения (Загл. изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Получателите на депозираните печатни и други произведения имат право:
1. да ги използват съгласно разпоредбите на този закон и в съответствие с устройствените си актове;
2. да публикуват библиографска информация за тях и да я включват в национални и международни бази данни;
3. да извършват необходими консервационни работи, когато това се налага;
4. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) да презаписват върху друг носител копията от произведенията в дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи, когато това се налага за тяхното трайно съхраняване.


Задължения на получателите на депозирани печатни и други произведения (Загл. изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Получателите на депозираните печатни и други произведения са длъжни:
1. да ги съхраняват;
2. да поставят върху тях, ако е технически възможно, печат с надпис "Депозит", като това не се отнася до пощенските марки;
3. да публикуват безплатно съответната библиографска информация в изданията на националната библиография и в централната каталогизация;
4. да включват безплатно свързаната с депозираните обекти библиографска информация в национални и международни справочни издания и бази данни;
5. да използват информацията за тиража само за нуждите на националната статистика.


Ограничения

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Не се разрешава продажба, дарение или замяна на депозирани печатни и други произведения.


Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Ползването на депозирани печатни и други произведения се разрешава само на регистрирани читатели на територията на институцията получател.


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Ползването на произведенията по чл. 3, ал. 1, т. 5 се извършва от едно работно място, извън локалната мрежа на институцията или в мрежа с ограничен брой възможности за едновременно ползване.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Наказания

Чл. 17. (Предишен чл. 15 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Лицата, посочени в чл. 5, които не депозират печатни и други произведения според изискванията на чл. 3, чл. 6 и/или чл. 8, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Издателите на периодични печатни произведения, които нарушават изискванията на чл. 7, ал. 1, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 1000 до 1500 лв. Същото наказание се налага на лицата по чл. 7, ал. 7, които са произвели, съответно приели, за разпространение периодични печатни произведения, които не съдържат информацията по чл. 7, ал. 1 или по чл. 7а, ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Лицата, посочени в чл. 5, които нарушават изискванията на чл. 7, извън случаите по ал. 2, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) С наказателното постановление, с което се налагат глобата или имуществената санкция по ал. 1 или ал. 3, се определя нов срок на депозиране.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1, 2 или 3 или при неспазване на срока, определен с наказателното постановление по ал. 4, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер от 3000 до 5000 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Лице, което не изпълни задължение по чл. 7а, ал. 1 или 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 1000 до 2000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 5000 лв.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) На лице, което не изпълни задължение по чл. 7а, ал. 3 - 8 или по чл. 7б, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 10 000 до 15 000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20 000 до 30 000 лв.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 87 от 2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Длъжностно лице, което наруши разпоредбата на чл. 13, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 87 от 2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Длъжностно лице, което наруши разпоредбата на чл. 14 - 16, се наказва с глоба в размер от 300 до 3000 лв.


Установяване на нарушенията, съставяне на актове и издаване на наказателни постановления

Чл. 18. (Предишен чл. 16 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица в Министерството на културата, в Министерството на транспорта и съобщенията или в държавните културни институти по чл. 9, т. 1 - 4. Когато нарушението е по чл. 7а, ал. 3 - 8 или по чл. 7б, актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица в Министерството на културата. Когато нарушителят не може да бъде установен, министърът на културата изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и публикува информация за това на интернет страницата на министерството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на културата, министъра на транспорта и съобщенията или упълномощени от тях длъжностни лица. Наказателните постановления по чл. 7а, ал. 3 - 8 и по чл. 7б се издават от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Актовете за установяване на нарушенията на чл. 7, ал. 1 и на чл. 7а, ал. 1 - за периодичните печатни произведения, извършени от лицата по чл. 7, ал. 7, се съставят от длъжностни лица от съответните общински администрации, определени от кмета на общината, а наказателните постановления се издават от кмета на община или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Приходите от глобите и имуществените санкции по ал. 3 постъпват по бюджета на съответната община.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Задължителни екземпляри" са екземпляри, подлежащи на депозиране по този закон.
2. "Произведения" са обекти по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права.
3. "Печатни произведения" са произведения, отпечатани върху хартия или друг носител по печатарски или подобен на него способ, включително и с брайлов шрифт за слепи.
4. "Звукозапис" е резултатът от фиксирането върху траен материален носител на изпълнение на произведение или друга поредица от звуци по начин, позволяващ тяхното възприемане и възпроизвеждане.
5. "Филм" е аудио-визуално произведение, предназначено за показване в киносалони или видеопоказ. Филмът може да бъде игрален, документален, научнопопулярен, анимационен или учебен.
6. "Издател" е физическото или юридическото лице, което организира възпроизвеждането на произведение и осигурява финансирането му.
7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) "Производител" е физическото или юридическото лице, което произвежда тиражирани произведения за издател.
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) "Продуцент" е физическото или юридическото лице, което организира осъществяването на звукозаписа или създаването на филма и осигурява финансирането им.
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
10. (нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) "Действителен собственик" е понятие по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
11. (нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) "Периодични печатни произведения" са произведения - вестници и списания, излизащи в последователна поредица с интервал между отделните броеве не по-голям от 6 месеца.
12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) "Финансиране" е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми и банкови кредити.
13. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) "Медийна услуга" е понятие по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
14. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) "Доставчик на медийна услуга" е доставчикът по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, включително издателят на периодични печатни произведения.
15. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) "Публична длъжност" е длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията, както и друга длъжност, която се заема с акт на президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет или министър-председателя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм., бр. 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г.) в чл. 23, ал. 3 се създава т. 18:
"18. производствената стойност на депозираните задължителни екземпляри и разходите по изпращането им по Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения."

§ 3. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагането му.

§ 4. Този закон отменя Указ № 1367 за задължително предаване на печатни и други произведения (ДВ, бр. 78 от 1976 г.).

§ 5. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.

§ 6. Този закон влиза в сила от 1 януари 2001 г.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 15 декември 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2007 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на глава седма, която влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 3. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2010 Г.)

§ 7. Издателите на периодични печатни произведения са длъжни да подадат декларацията по чл. 7а, ал. 3 в едномесечен срок от влизането в сила на този закон и да публикуват информацията по чл. 7а, ал. 1 в първия следващ брой на печатното произведение, излязъл след датата на подаване на декларацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г.)

§ 9. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата създава публичния регистър по чл. 7в, ал. 1.
(2) До създаването на регистъра по ал. 1 декларациите по чл. 7а и се подават по електронен път в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата утвърждава образците на декларациите по чл. 7а и .
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 7в, ал. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на:
1. параграф 1, ал. 3 и 5, § 25, ал. 3 - 7, § 27 и 28, които влизат в сила от 1 август 2023 г.;
2. параграф 3, § 29, т. 1 и § 30, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.;
3. параграф 4, § 29, т. 2, буква "а" и буква "б", относно ал. 10, § 33 и 38, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник";
4. параграф 7, т. 1 и 2, § 8 и § 26, т. 3, които влизат в сила от 1 септември 2023 г.;
5. параграф 7, т. 3, § 14, т. 9, § 26, т. 4, § 27, т. 8 и § 40, които влизат в сила от 1 декември 2023 г.;
6. параграф 13, § 14, т. 7 и 8, т. 10 относно чл. 182д, т. 11, 12, 13 и т. 19, буква "а", § 15, 21, 22, 23, 34, 35, 36 и 37, които влизат в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник";
7. параграф 14, т. 1, 3, 4 и 5, т. 6, букви "а" - "в" и "д" - "н" и т. 16 и § 29, т. 2, буква "б" относно ал. 11, които влизат в сила от 1 октомври 2023 г.;
8. параграф 14, т. 2, т. 10 относно чл. 182а - 182г, т. 14, 15, 17, 18 и т. 19, буква "б", § 17, 18 и 20, които влизат в сила 9 месеца след обнародването му в Държавен вестник";
9. параграф 14, т. 6, буква "г", § 24, т. 3 - 9 и т. 10, букви "а" - "г", § 25, ал. 1 и 2 и § 26, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.;
10. параграф 19, който влиза в сила 8 месеца след обнародването му в "Държавен вестник";
11. параграф 32, който влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 79. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 март 2024 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума