навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

Приета с ПМС № 41 от 26.02.2004 г.

Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., попр. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., отм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 271 от 30 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки - ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към продуктите, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, редът и начините за тяхното разделно събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, включително целите за рециклирането или оползотворяването им.
(2) С наредбата се цели:
1. намаляване вредното въздействие на отпадъците от опаковки върху околната среда;
2. спазване на изискванията към пусканите на пазара опаковки;
3. намаляване на отпадъците от опаковки, предназначени за крайно обезвреждане, чрез предприемане на мерки в следната последователност:
а) намаляване образуването на отпадъци от опаковки;
б) многократна употреба на опаковки;
в) рециклиране на отпадъци от опаковки;
г) други форми на оползотворяване на отпадъци от опаковки;
4. създаване на системи за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки;
5. екологосъобразно обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат да бъдат рециклирани или оползотворени.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички видове опаковки, пуснати на пазара на Република България, и за всички отпадъци от опаковки, използвани или изхвърляни от домакинствата или при предоставянето на услуги, или при извършването на промишлена, търговска, административна или всякаква друга дейност, независимо от използваните материали.
(2) Наредбата не изключва действието на други нормативни изисквания, свързани с качеството на опаковките, сигурността на опакования продукт, защитата на човешкото здраве, хигиенните и транспортните изисквания, както и на разпоредбите за управлението на опасни отпадъци.
(3) На пазара в Република България могат да се пускат само опаковки, произведени или внесени в страната, които отговарят на изискванията съгласно глава втора.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Управлението на дейностите, свързани с отпадъците от опаковки, се организира от икономическите оператори при спазване на следните принципи:
1. недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и за околната среда;
2. рационално използване на суровинните ресурси, получени при разделно събиране и сортиране на отпадъци от опаковки;
3. отговорност на производителите на опаковъчни материали, производителите на опаковки, лицата, които пускат на пазара опаковани стоки за пусканите от тях опаковки, за прилагането на системи за събиране и сортиране на отпадъци от опаковки, както и за рециклирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки;
4. участие на обществеността в системите за разделно събиране, в провеждането на информационни кампании и други дейности, обхватът на които се уточнява с програмите за управление на дейностите по отпадъците, в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА ОПАКОВКИ


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара опаковки са длъжни да произвеждат или внасят опаковки, които отговарят на следните изисквания:
1. при производството на опаковките да се осигури:
а) ограничаване на теглото и обема им до минимум, но до степен, при която опаковката обезпечава безопасността, хигиената на опакования продукт и приемливостта за потребителя;
б) свеждане до минимум на вредните и опасните вещества и материали в състава и в компонентите им по отношение на образуваните емисии, пепели или инфилтрат, когато отпадъците или остатъците от дейностите по управление на отпадъците от опаковки се изгарят или депонират;
2. при проектирането, производството и разпространението на опаковките да се позволи многократната им употреба или оползотворяването им, включително чрез рециклиране, и да се ограничи във възможно най-голяма степен въздействието на опаковките върху околната среда при обезвреждането на отпадъците от опаковки или остатъците от дейностите по управление на отпадъците от опаковки;
3. за годност за многократна употреба на опаковките при едновременно изпълнение на следните условия:
а) физичните свойства и характеристики на опаковките да позволяват при използването им по предназначение да се извършат определен брой употреби или обращения на опаковките;
б) да е възможно употребените опаковки да бъдат обработвани така, че да се осигури спазване на изискванията за опазване на човешкото здраве и безопасност;
в) да е възможно да се изпълнят изискванията за оползотворяемост, когато повече не могат да се употребяват многократно и се превръщат в отпадъци;
4. опаковките, от които се образуват отпадъци от опаковки, предназначени за оползотворяване чрез рециклиране на съставящите ги материали, да бъдат произвеждани по такъв начин, че в съответствие с действащите стандарти определен процент от теглото на използваните в тях материали да може да бъде използван при производството на продукти, които ще се пускат на пазара; този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е изработена опаковката;
5. отпадъците от опаковки, които са предназначени за оползотворяване чрез изгаряне с оползотворяване на енергията, трябва да притежават определена минимална калорична стойност, която да позволи оптимизиране на процеса на енергийното им оползотворяване;
6. отпадъците от опаковки, които са предназначени за оползотворяване чрез компостиране, трябва да се състоят от такива биоразградими материали, които не затрудняват разделното им събиране, процеса на компостиране или други дейности, свързани с тези отпадъци;
7. биоразградимите отпадъци от опаковки трябва да са съставени от материали, позволяващи физично, химично, термично или биологично разграждане, така че по-голямата част от получения компост да се разгражда до въглероден диоксид, биомаса и вода.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара опаковъчни материали са длъжни да произвеждат или да внасят опаковъчни материали, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1, буква "б".
(3) Лицата по ал. 1 и 2 удостоверяват с декларация за съответствие по образец съгласно приложение № 1 съответствието на опаковките и опаковъчните материали с изискванията по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки са длъжни да използват само опаковки, които отговарят на изискванията по ал. 1, като изискват копие от декларация за съответствие по ал. 3, издадена от лицето, което пуска на пазара опаковката или опаковъчния материал.
(5) Декларацията за съответствие по ал. 3 или копието от нея се съхранява от лицата по чл. 4 за срок 3 години считано от датата на издаването й и се предоставя при поискване от контролните органи.
(6) Опаковките, произведени съгласно изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти, се счита, че съответстват на изискванията по ал. 1.
(7) Българският институт по стандартизация публикува в официалния си бюлетин списък със стандартите по ал. 6.


Чл. 5. (В сила от 01.01.2005 г.) (1) Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със:
1. идентификационен номер и/или абревиатура съгласно приложение № 2;
2. маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена, съгласно приложение № 3;
3. маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
(2) Маркировката по ал. 1 трябва да е ясна и четлива, достатъчно здрава и трайна, включително след отваряне на опаковката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Маркировката по ал. 1 се поставя върху компонента на опаковката, който е с най-голямо тегло, или върху етикета й.
(4) Забранява се използването на други знаци за идентифициране на съответните опаковъчни материали освен посочените в приложения № 2 и 3.


Чл. 6. (*) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Забранява се използването и пускането на пазара на опаковки и опаковъчни материали, съдържащи олово, кадмий, живак и шествалентен хром с обща концентрация, по-висока от:
1. (*) шестстотин части на милион (ppm);
2. (*) двеста и петдесет части на милион (ppm);
3. сто части на милион (ppm).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара опаковъчни материали удостоверяват съответствието с изискванията по ал. 1 с декларация за съответствие по образец съгласно приложение № 4.
(3) Декларацията за съответствие по ал. 2 се съставя въз основа на протокол за изпитване, издаден от акредитирана лаборатория.
(4) Производителите на опаковки не съставят декларация по ал. 2 в случаите, когато произвеждат опаковки от опаковъчен материал, за който е съставена декларация за съответствие от производителя му, и не влагат допълнителни материали в опаковките.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки са длъжни да пускат на пазара само стоки в опаковки, които отговарят на изискванията по ал. 1, като изискват копие от декларацията за съответствие по ал. 2, издадена от лицето, което пуска на пазара:
1. опаковката, или
2. опаковъчния материал - в случаите, когато не са вложени допълнителни материали в опаковките.
(6) Декларацията за съответствие по ал. 2 или копието от нея се съхранява от лицата по ал. 2 за срок 5 години считано от датата на издаването й и се предоставя при поискване от контролните органи.
(7) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за:
1. опаковки, произведени изцяло от оловно стъкло;
2. пластмасови палети и каси в затворени и контролирани системи за многократна употреба и разпространение.


Чл. 7. (В сила до 08.02.2009 г.) (1) Пластмасовите палети и каси по чл. 6, ал. 7, т. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са произведени в контролиран процес на рециклиране, при който материалите, подлежащи на рециклиране, произхождат само от други пластмасови каси или палети и влагането на външни материали е минимално, доколкото рециклирането е технически осъществимо, без да надвишава 20 на сто от теглото на изработваната палета или каса;
2. в процеса на производството и разпространението им да не са въвеждани преднамерено олово, кадмий, живак или шествалентен хром, а тяхното присъствие в опаковките се дължи на случайни фактори, които не са свързани с процеса на производството и разпространението;
3. превишаването на пределно допустимите концентрации е в резултат единствено на влагането на рециклирани материали.
(2) Пластмасовите палети и каси по чл. 6, ал. 7, т. 2 трябва да се използват в затворена и контролирана система за многократна употреба и разпространение, която да отговаря на следните изисквания:
1. всички нововъвеждани в системата пластмасови палети и каси, съдържащи тежки метали по чл. 6, ал. 1, трябва да бъдат маркирани по ясен и четлив начин;
2. да е въведена система за отчитане и инвентаризация, която включва:
а) методи за контрол и финансова отчетност;
б) документиране изпълнението на изискванията по ал. 1 и нивото на връщане на палетите и касите;
в) документиране на всички палети и каси за многократна употреба, които се въвеждат и извеждат от експлоатация.
(3) Пластмасови палети и каси по чл. 6, ал. 7, т. 2, негодни за последваща употреба, се обезвреждат или рециклират от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО.
(4) Рециклирането на негодните за последваща употреба пластмасови палети и каси по чл. 6, ал. 7, т. 2 се извършва така, че:
1. подлежащият на рециклиране материал да произхожда от пластмасови каси или палети от същата затворена и контролирана система за многократна употреба и разпространение;
2. влагането на външни материали да бъде минимално, доколкото рециклирането е технически осъществимо, като във всички случаи не надвишава 20 на сто от теглото на полученото изделие.
(5) Производителят на стоката, опакована с пластмасови палети и каси, или упълномощено от него лице попълва годишен писмен отчет, който включва:
1. информация за спазването на изискванията по ал. 1 - 4;
2. настъпили и очаквани промени в затворената и контролирана система за многократна употреба и разпространение;
3. настъпили или очаквани промени в регистрацията на упълномощените представители на производителя на продукта, разпространяван в пластмасови палети и каси по чл. 6, ал. 7, т. 2;
4. декларация за верността на посочените в отчета данни.
(6) Документите, удостоверяващи условията по ал. 2, т. 2 и ал. 5, се съхраняват най-малко 4 години с цел да бъдат на разположение на контролните органи по чл. 53 и 54.
(7) В случаите, когато в страната няма регистриран производител на продукта, опакован с пластмасови палети и каси по чл. 6, ал. 7, т. 2, или негов упълномощен представител, отговорността за съхраняване на техническата документация по ал. 6 носи лицето, което пуска продукта на пазара.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 могат да бъдат надвишавани само за опаковките, произведени изцяло от стъкло, когато:
1. при производствения процес не са въвеждани преднамерено олово, кадмий, живак и шествалентен хром;
2. превишаването на пределно допустимите концентрации е единствено в резултат на влагането на рециклирани материали;
3. опаковката/опаковъчният материал се произвежда в контролиран процес.
(2) Производителят или негов упълномощен представител е длъжен да изпрати доклад на министъра на околната среда и водите в срок един месец от получаване на последните резултати, когато общата концентрация на тежки метали в 12 последователни месеца надвишава общо 200 части на милион (ppm) олово, кадмий, живак и шествалентен хром, установена при измерванията за контрол на готовата продукция от всяка пещ за стъкло, работеща в нормален и постоянен производствен режим.
(3) Докладът по ал. 2 съдържа информация за:
1. измерените стойности;
2. описание на използваните методи за измерване;
3. очакваните източници за наличие на високи нива на концентрация на тежки метали в опаковъчния материал от стъкло;
4. взетите мерки за намаляване нивата на концентрация на тежките метали, които следва да са описани подробно.
(4) Когато производителят или неговият упълномощен представител не могат да бъдат идентифицирани на територията на Република България, задължение за докладване има лицето, което пуска на пазара опаковката или опаковъчния материал.
(5) Производителят или негов упълномощен представител е длъжен да осигури достъп на контролните органи до местата за производство и използваните методи за измерване, както и при поискване да им представи получените резултати на хартиен и електронен носител.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Когато лицата, които пускат на пазара опакованата стока не могат да бъдат идентифицирани, дистрибуторите, включително лицата, извършващи продажби на крайните потребители, имат същите задължения като производителите или вносителите.


Чл. 9. Отпадъците от опаковки, които не са оползотворени или въведени в ефективен процес на оползотворяване към 31 декември на съответната отчетна година, не се считат за оползотворени от задължените лица по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО.


Чл. 10. Опаковки, служили за опаковане на опасни химични вещества, се третират и транспортират съгласно изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци.


Чл. 11. (1) Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.
(2) В случаите, когато са налице условията по ал. 1, се забранява смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.


Чл. 12. Въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци.


Чл. 13. Системите за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки не изключват действието на разпоредбите, свързани с изискванията за опазване на човешкото здраве и околната среда, за безопасност и хигиена, за защита на качеството и техническите характеристики на опакованите стоки и използваните материали, както и за защита на правата на индустриална собственост.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Дейностите по разделно събиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, включително предварително третиране преди оползотворяване, се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 12 ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват въз основа на договори със съответната община и организация по оползотворяване.

Раздел II.
Права и задължения при индивидуално изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които изпълняват задълженията си индивидуално, осигуряват за своя сметка събирането, сортирането, предварителното третиране, оползотворяване, рециклиране и транспортирането на отпадъците от опаковки, включително на върнатите по реда на чл. 17, както и постигането на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 имат право да извършват дейности по събиране, сортиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки при наличие на:
1. разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО, или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, или
2. сключен договор с други юридически лица или еднолични търговци, притежаващи документите по т. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата по чл. 15 изготвят програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която е съобразена с целите и обхвата, определени с чл. 31, ал. 1 и 2 ЗУО, и включва:
1. намаляване на отпадъците от опаковки чрез оптимизиране на опаковките и увеличаване дела на опаковките за многократна употреба;
2. мерки за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО;
3. мерки за увеличаване на количеството рециклируеми отпадъци от опаковки;
4. мерки за намаляване токсичността на опаковъчните материали;
5. мерки за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм;
6. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклираните материали;
7. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки и доказателства, че е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи;
8. план за количествата отпадъци от опаковки по видове опаковъчни материали, които ще се оползотворяват и/или рециклират;
9. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване или намаляване нивата на събиране на отпадъците от опаковки и тяхното последващо рециклиране и/или оползотворяване;
10. план за намаляване образуването на отпадъците от опаковки чрез оптимизиране на опаковките и увеличаване дела на опаковките за многократна употреба, както и за влагане на рециклирани материали при производството на опаковки, когато това не противоречи на хигиенните и здравните норми;
11. план за информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни програми, насочени към детските градини, училищата и други.
(2) При разработването, допълването и актуализирането на програмите по ал. 1 могат да се привличат и представители на браншови организации.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на опаковани стоки в търговски обекти, са задължени:
1. в рамките на работното време на обекта да приемат без заплащане от крайните потребители използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от същия вид, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба;
2. да организират по подходящ начин място за връщане и/или за разделно събиране на използвани опаковки и/или отпадъци, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или с лица, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, и/или лица по чл. 14.
(3) С договорите по ал. 2 се гарантира, че използваните опаковки и/или отпадъци от опаковки ще бъдат предадени за рециклиране и оползотворяване на лица по чл. 14.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Потребителите и дистрибуторите могат да върнат употребените опаковки на търговците, от които са закупили съответните стоки, във всички търговски обекти на едно и също юридическо лице или едноличен търговец, в които се продават опаковани стоки от същия вид.
(2) При доставка на стоки, опаковани в групови или транспортни опаковки, потребителят има право да върне опаковките веднага или при следващи доставки на съответното място на доставка, като се възползва от правото си по ал. 1.
(3) В случай че правото на потребителя по ал. 1 бъде оспорено от лицето, продало му опакованата стока, извършената покупка или доставка се доказва с фискален бон, фактура или друг първичен счетоводен документ.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата по чл. 16а са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за:
1. възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки;
2. другите налични места за предаване на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки.

Раздел III.
Колективни системи за управление на отпадъци от опаковки


Чл. 18. Всяка от колективните системи по чл. 11, ал. 4, т. 2 ЗУО се представлява от организация по оползотворяване.


Чл. 19. Организацията по оползотворяване изготвя програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която е съобразена с целите и обхвата, определени с чл. 31, ал. 1 и 2 ЗУО, и включва:
1. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки и доказателства, че е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи;
2. план, посочващ сроковете за сключване на договори с общини и минималния брой жители, които ще бъдат обслужвани от системи за организирано разделно събиране на отпадъците от опаковки, по години в съответствие с целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗР на ЗУО;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки;
4. план за количествата оползотворявани и/или рециклирани отпадъци от опаковки по видове опаковъчни материали;
5. план за намаляване образуването на отпадъци от опаковки, включващ оптимизиране на опаковките и многократната им употреба, както и за влагане на рециклирани материали при производството на опаковки, когато това не противоречи на хигиенните и здравните норми;
6. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване или намаляване нивата на събиране на отпадъците от опаковки и тяхното последващо рециклиране и/или оползотворяване;
7. план за информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни програми, насочени към детските градини, училищата и други;
8. мерки за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм;
9. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклираните материали.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) За изпълнение на задълженията си за събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което й се заплаща от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, сключили договор с организацията.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които изпълняват задълженията си чрез колективна система, сключват договор с организация по оползотворяване.
(2) След сключването на договора по ал. 1 лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, могат да поставят върху пусканите от тях на пазара опаковки търговска марка на организацията по оползотворяване.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)
(4) Търговската марка не служи като доказателство за членство на лицето по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО в организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки или че за съответната опаковка е заплатено възнаграждение на организацията.


Чл. 21. (1) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията за участие в системите за разделно събиране на територията й в съответствие с чл. 16, ал. 3, т. 5 ЗУО и с наредбата, като може да сключва договори със:
1. организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел IV от ЗУО, и/или
2. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)
3. други лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи:
а) разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки на територията на съответната община, или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО - за металните отпадъци от опаковки, или
б) разрешение за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) С договорите по ал. 1 се организира разделното събиране и сортиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.


Чл. 22. (1) Организацията по оползотворяване е задължена да представи на съответната община предложение за подписване на договора по чл. 21, ал. 1, т. 1 съгласно сроковете, определени с програмата по чл. 19, т. 2.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)
(3) Общината, до която е отправено предложението по ал. 1 и/или 2, е задължена да го разгледа в 3-месечен срок и да вземе решение по него.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) При наличие на спорни или неприемливи за общината клаузи в договора по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 2 преди вземане на решението по ал. 3 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да проведе допълнителни преговори с организацията по оползотворяване в срок 2 месеца от изтичането на срока по ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) В случай на получен мотивиран отказ от страна на общината организацията по оползотворяване, спазвайки изискванията на чл. 12 и 13, имат правото да сключат договор при същите условия за изпълнение с лице, регистрирано по Търговския закон и притежаващо разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки, или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО - за металните отпадъци от опаковки, на територията на съответната община.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) При наличие на обстоятелствата по ал. 4 кметът изпълнява задълженията си по чл. 16, ал. 3, т. 5 ЗУО, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки в едномесечен срок, без да възпрепятства дейността на лицето, сключило договор с организацията по оползотворяване.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


Чл. 23. (1) За изпълнение на задълженията си по рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки организацията по оползотворяване сключва договори с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейност с отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО.
(2) С договорите по ал. 1 трябва да се гарантира оползотворяването или рециклирането на съответните количества отпадъци от опаковки в съответствие с полученото разрешение по реда на глава пета, раздел IV и целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗР на ЗУО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Организацията по оползотворяване и лицата, които индивидуално изпълняват задълженията си по ЗУО и наредбата, договарят с български и/или чуждестранни лица оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъците от опаковки.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Превозът на отпадъци от опаковки за държави - членки на Европейския съюз (ЕС), с цел оползотворяване, в т.ч. рециклиране, при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. относно превоза на отпадъци се зачита за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Износът на отпадъци от опаковки за страни извън територията на ЕС се зачита за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 ЗУО само ако е доказано, че оползотворяването и/или рециклирането са извършени при условия, равностойни на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Не се зачита за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО превозът на отпадъци от опаковки с цел подлагането им на междинни операции.

Раздел IV.
Депозитни или други системи за многократна употреба на опаковки


Чл. 24. Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО могат да организират самостоятелно или съвместно с други производители и дистрибутори депозитни или други системи за многократна употреба на опаковки.


Чл. 25. Когато опаковката е включена в депозитна или друга система за многократна употреба, на етикета й или върху нея се поставя надпис "За многократна употреба".


Чл. 26. Опаковки за многократна употреба, участващи в депозитна система или в друга схема за многократна употреба и използвани отново за целта, за която са били предназначени, се считат пуснати на пазара само веднъж независимо от броя употреби.


Чл. 27. (1) Условията, видът на опаковките, за които се прилага депозитната система, и цените за депозита на опаковките се определят от икономическите оператори.
(2) Компетентните държавни и общински органи подпомагат и съдействат за извършване на необходимите проучвания и за разпространяване на резултатите от тях относно икономическата ефективност, целесъобразност и ефект върху околната среда в резултат на въвеждането на депозитни или други системи за многократна употреба на определени видове или отделни опаковки и на биоразградими опаковки.

Глава четвърта.
ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ


Чл. 28. В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1 ЗУО се включват отделен раздел за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки и мерки за предотвратяване и минимализиране образуването на отпадъци от опаковки и многократната употреба на опаковки.


Чл. 29. В програмите за управление на дейностите по отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО и в програмите на лицата, извършващи дейности по оползотворяване на отпадъци от опаковки, се включва раздел, озаглавен "План за управление на отпадъци от опаковки".


Чл. 30. (1) Програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО се утвърждават:
1. от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), когато са представени за утвърждаване от лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, изпълняващи задълженията си индивидуално;
2. от министъра на околната среда и водите, когато са представени за утвърждаване от организация по оползотворяване.
(2) В случай че лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които изпълняват задълженията си индивидуално, извършват дейности на територията на повече от една РИОСВ, програмите се утвърждават от директора на РИОСВ, на чиято територия е съдебната регистрация на лицата по Търговския закон, след получаване на становищата за съгласуването им от РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите.
(3) Проектът на програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО се подава за утвърждаване пред органите по ал. 1 от лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО или от тяхно име чрез съответната браншова организация, в която членуват, когато в нейния устав е предвидено такова право.
(4) В едномесечен срок от получаването на проектите органите по ал. 1 утвърждават представените програми или ги връщат със задължителни предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на ЗУО и с наредбата.
(5) Лицата по ал. 2 представят нов проект на програма, съобразен със задължителните предписания, в срок един месец от уведомяването им, че проектът е върнат за привеждане в съответствие със ЗУО и с наредбата.
(6) Органът, утвърдил програмата за управление на отпадъците, или упълномощено от него длъжностно лице и регионалните инспекции по околната среда и водите, издали становище за съгласуването й по реда на ал. 2, извършват периодични проверки за изпълнението й.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Глава пета.
ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ (ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) (В сила от 01.07.2008 г.) Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които пускат на пазара опаковани стоки, предоставят информация на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за количествата пуснати от тях на пазара опаковки/опаковъчни материали, изготвена на база месечна справка - декларация съгласно чл. 10 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от ИАОС, за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчни материали, като задължително се посочва и начинът на изпълнение на задълженията и заплатената продуктова такса от лицата, които заплащат в ПУДООС.
(3) Информацията за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчни материали се подава за следните периоди:
1. 1 януари - 31 март;
2. 1 април - 30 юни;
3. 1 юли - 30 септември;
4. 1 октомври - 31 декември.
(4) (В сила от 01.07.2008 г.) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация в електронен формат за периодите по ал. 3 за:
1. лицата, които са заплатили продуктова такса за опаковки/опаковъчни материали в ПУДООС, и
2. количеството опаковки/опаковъчни материали, пуснати на пазара на територията на Република България:
а) за което е заплатена продуктова такса;
б) за което е възстановена платената продуктова такса.
(5) Информацията по ал. 1 и 4 се подава в ИАОС в 20-дневен срок от изтичане на съответния период по ал. 3.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) предоставя на председателя на Националния статистически институт информация за количествата въведени на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, и изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, опаковки по материали за предходната календарна година по ред и във формат, определени съвместно с председателя на Националния статистически институт.
(2) Ежегодно до 31 март Агенция "Митници" предоставя информация на изпълнителния директор на ИАОС за количествата опаковки по материали/опаковъчни материали, внесени на и изнесени от територията на Република България за предходната календарна година, по ред и във формат, определени съвместно от изпълнителния директор на ИАОС и директора на Агенция "Митници".
(3) Ежегодно до 31 октомври Националният статистически институт предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за пуснатите на пазара през предходната календарна година количества опаковки по материали/опаковъчни материали, в т. ч. за внесените, изнесените, въведените и изпратените от страната опаковки/опаковъчни материали (в тонове), по образец съгласно приложение № 5.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б" и по чл. 23, ал. 1, извършващи дейности по рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от опаковки, предоставят информация за предходната календарна година на ИАОС за:
1. отпадъци от стъкло по образец съгласно приложение № 6;
2. отпадъци от хартия и картон по образец съгласно приложение № 7;
3. отпадъци от пластмаси по образец съгласно приложение № 8;
4. отпадъци от метал по образец съгласно приложение № 9;
5. отпадъци от дърво по образец съгласно приложение № 10;
6. отпадъци от композитни или други опаковъчни материали по образец съгласно приложение № 10а.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО, водят отчетни книги съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗУО и по реда и образците, определени в Наредба № 9 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 г.).
(2) (В сила от 01.07.2008 г.) Лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО и извършващи дейности по предварително третиране на отпадъци от опаковки, представят в ИАОС информация по образец съгласно приложение № 10б в 20-дневен срок след края на всеки от периодите на текущата година:
1. 1 януари - 31 март;
2. 1 април - 30 юни;
3. 1 юли - 30 септември;
4. 1 октомври - 31 декември.
(3) Информацията по ал. 2 не се предоставя от оператори на площадки за временно съхраняване на отпадъци от опаковки, разположени при мястото на образуването им.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО и извършващи дейности по предварително третиране на отпадъци от опаковки, представят в ИАОС годишен отчет по образец съгласно приложение № 10в.
(2) Отчетът по ал. 1 се изготвя за предходната календарна година и се предоставя в ИАОС до 20 февруари на текущата година.
(3) В отчета по ал. 1 не се включва информация за количеството отпадъци от опаковки, внесено/въведено на територията на Република България за оползотворяване по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно превоза на отпадъци.
(4) Лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО, извършващи дейности, различни от определените в ал. 1, изготвят годишни отчети по отпадъците по ред, в срокове и форма съгласно изискванията на Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б" и по чл. 23, ал. 1, извършващи дейности по оползотворяване на отпадъци от опаковки чрез изгаряне с оползотворяване на енергията - код R1 съгласно § 1, т. 17, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗУО, предоставят информация за предходната календарна година на ИАОС по образците съгласно приложения № 7, 8, 10 и 10а към чл. 34, т. 2, 3, 5 и 6.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които са въвели депозитна система за своите опаковки или са въвели система за многократна употреба, представят информация на ИАОС по образец съгласно приложение № 11.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО представят на ИАОС информация в свободна форма за предходната календарна година относно:
1. концентрацията на тежки метали в опаковките и съдържанието на опасни вещества в опаковките;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) количеството на опаковките по чл. 10, послужили за опаковане на опасни химични вещества по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
3. описание на начина на получаване на данните, използваните изчисления и методи за оценка на достигнатите нива на оползотворяване, рециклиране и многократна употреба;
4. възприетите технологични решения и резултати от научноизследователска дейност.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Ежегодно до 20 януари всяка организация по оползотворяване предоставя на министъра на околната среда и водите списък на лицата, участващи в нея, които не са заплащали уговореното й възнаграждение и които не са й докладвали количеството опаковани стоки, пуснато от тях на пазара за предходната година.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване представят на ИАОС информация за предходната календарна година за:
1. събраните и оползотворените от тях отпадъци от опаковки на територията на общините, с които имат сключени договори по чл. 21, ал. 1, т. 1 и/или по чл. 22, ал. 5, по образец съгласно приложение № 11а;
2. обхванатото от тях население по образец съгласно приложение № 11б.
(2) Ежегодно до 31 март лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване представят на ИАОС информация в свободна форма за предходната календарна година за проведени кампании за повишаване на общественото съзнание.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС подава на изпълнителния директор на ИАОС информация за количеството изнесени/изпратени опаковки по материали за предходната година, за които е възстановена продуктова такса.
(2) Ежегодно до 30 ноември ИАОС предоставя на Министерството на околната среда и водите данни за пуснатите на пазара опаковки за цялата страна през предходната календарна година, в т. ч. за внесените, изнесените, въведените и изпратените от страната опаковки (в тонове), по образец съгласно приложение № 5.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Ежегодно до 30 ноември изпълнителният директор на ИАОС представя доклад на министъра на околната среда и водите въз основа на събраните данни по чл. 32 - 41, с които се попълват образците съгласно приложения № 12, 13 и 14.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа изводи за постигането на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО в национален мащаб. Докладът следва да съдържа описание на използваните изчисления за попълване на образците съгласно приложения № 12, 13 и 14.
(3) Министърът на околната среда и водите осигурява по подходящ начин достъп на обществеността до доклада по ал. 1.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС представя на министъра на околната среда и водите заедно с доклада по ал. 1 и попълнените образци съгласно приложения № 12, 13 и 14.
(5) Докладът по ал. 1 и попълнените образци на хартиен и електронен носител съгласно приложения № 12, 13 и 14 се предоставят на министъра на околната среда и водите от изпълнителния директор на ИАОС.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Данните в образците съгласно приложения № 5 - 15 включват единствено информация за отпадъци, образувани от опаковки/опаковъчни материали, пуснати на пазара, които са рециклирани или оползотворени и не включват отпадъци от производство на опаковки или опаковъчни материали.
(2) Данните, предоставяни в ИАОС по чл. 34 - 41, се подават на хартиен и електронен носител.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Докладът по чл. 42, ал. 1 се предоставя от изпълнителния директор на ИАОС на национални и международни организации, когато това се изисква в съответствие с международни договори, по които Република България е страна.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Организацията по оползотворяване изготвя доклад с информацията по чл. 39 и 40 и по приложение № 15 за предходната година и го оповестява по подходящ начин до 30 юни на текущата година.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на НСИ изготвя и въвежда в действие компютърна информационна система за отчитане и контрол на информацията в областта на управлението на отпадъците от опаковки.
(2) Информационната система по ал. 1 осигурява обработването на информацията в съответствие с чл. 32 - 41 и изготвянето на доклада до министъра на околната среда и водите по чл. 42.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Организацията по оползотворяване, лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, изпълняващи задълженията си индивидуално, общините и министърът на околната среда и водите организират всяка година съвместно или поотделно разяснителна кампания, която да гарантира на потребителите и икономическите оператори по чл. 3 получаване на информация за:
1. начините за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки;
2. системите за многократна употреба и депозитни системи;
3. задълженията им съгласно действащата нормативна уредба;
4. маркировките върху опаковките, пуснати на пазара;
5. програмите за управление на отпадъците от опаковки;
6. системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които са въведени или предстои да бъдат въведени, и функционирането на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
7. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) събирането на отпадъци от опаковки, съдържали опасни вещества по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).

Глава шеста.
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 36 ЗУО


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки и лицата, които пускат на пазара опаковани стоки и извършват индивидуално изпълнение на задълженията си, до 31 март на текущата година представят пред министъра на околната среда и водите доклад за предходната година, изготвен след проведен независим финансов одит в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Докладът се представя и при липса на пуснати на пазара количества опаковани стоки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на ЗНФО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор проверява и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно събрани и количеството предадени за предварително третиране и рециклиране или оползотворяване отпадъци от опаковки на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б", първичните счетоводни документи, издадени на лица, с които е сключен договор, и притежаващи лиценз за търговска дейност с черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III ЗУО - за металните отпадъци от опаковки, съответния документ по чл. 12 ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС;
б) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството закупени опаковки и/или опаковъчни материали през предходната календарна година;
в) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството закупени опаковки за многократна употреба;
г) първичните счетоводни документи за проведените семинари, рекламни и информационни кампании, издадени информационни материали и други съгласно чл. 47;
д) първичните счетоводни документи за закупените дълготрайни материални активи за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО;
е) всички документи, послужили за изготвяне на годишния финансов отчет за съответната календарна година - обект на проверката;
ж) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) отчет за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО за предходната календарна година, изготвен до 1 март на текущата година, по образец съгласно приложение № 15 и оригинал на съответния образец по чл. 34, т. 1 - 6, попълнен за лицето, доказващо индивидуалното изпълнение на задълженията си, от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б" за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки;
з) изпълнението на програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО;
и) попълнено приложение № 11 към чл. 38;
к) изпълнението на договорите с лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б" и по чл. 23, ал. 1 през предходната календарна година;
л) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) в случаите по чл. 23, ал. 5 се проверяват документи, удостоверяващи износа на отпадъци от опаковки през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ и/или по приложение VII на Регламент № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
дд) при износ на отпадъци от опаковки за трети страни - копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който лицето - получател на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и човешкото здраве;
ее) първичните счетоводни документи, удостоверяващи транспортирането на отпадъците;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)на организацията по оползотворяване:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) първичните счетоводни документи, издадени на организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковки и удостоверяващи количеството разделно събрани и количеството предадени за предварително третиране и рециклиране или оползотворяване отпадъци от опаковки на лицата по чл. 23, ал. 1, първичните счетоводни документи, издадени на лица, с които е сключен договор, и притежаващи лиценз за търговска дейност с черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III ЗУО - за металните отпадъци от опаковки, съответния документ по чл. 12 ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС;
б) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно събрани отпадъци от опаковки и количествата отпадъци от опаковки, предадени за предварително третиране на лица, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО;
в) попълненото от членовете на организацията по оползотворяване приложение № 11 по образец;
г) годишен финансов отчет за предходната календарна година, изготвен съгласно приложимите счетоводни стандарти, заверен от регистриран одитор в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит;
д) всички документи, послужили за изготвяне на годишния финансов отчет за съответната календарна година - обект на проверката;
е) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) документите, удостоверяващи износа на отпадъци от опаковки през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ или по приложение VII на Регламент № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
дд) при износ на отпадъци от опаковки за трети страни - копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който лицето - получател на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и човешкото здраве;
ее) първичните счетоводни документи, удостоверяващи транспортирането на отпадъците;
ж) договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО;
з) извлечение от софтуерната система на организацията по оползотворяване за количествата пуснати на пазара опаковани стоки от членовете й през предходната календарна година;
и) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) отчет за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО за предходната календарна година, изготвен до 1 март на текущата година по образец съгласно приложение № 15, и оригинал на съответния образец по чл. 34, т. 1 - 6, попълнен за организацията по оползотворяване от лицата по чл. 23, ал. 1 за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Докладът по ал. 1, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията си лица, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количеството пуснати на пазара опаковки за предходната година, в т.ч. послужилите за опаковане на опасни химични вещества и смеси по смисъла на § 1, т. 6 ЗЗВВХВС;
б) размера на продуктовата такса за количества пуснати на пазара опаковки съгласно приложение № 3 към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г.;
в) количествата събрани и предадени за рециклиране отпадъци от опаковки за предходната година;
г) разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за предходната година по чл. 15 от наредбата, в т.ч. за:
аа) закупените съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в т.ч. съоръжения за третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки;
бб) изпълнението на договорите с лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б" за предварително третиране и рециклиране на отпадъци от опаковки;
вв) проведените рекламни и информационни кампании, издадените информационни материали и други съгласно чл. 47;
гг) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО;
д) списък на осигурените автомати или места за разделно събиране на отпадъци от опаковки или за депозит във връзка с изпълнението на програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО;
е) пуснатите на пазара опаковки, участващи в депозитна система или в друга система за многократна употреба;
ж) количеството предадени за рециклиране/оползотворяване отпадъци от опаковки, послужили за опаковане на опасни вещества и смеси по смисъла на § 1, т. 6 ЗЗВВХВС;
з) изпълнението на задълженията по чл. 11, ал. 5 ЗУО и постигането на целите за оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗУО;
2. ясно изразено мнение и заключение дали финансовите средства са изразходвани за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО;
3. ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети като цяло по смисъла на чл. 13 ЗНФО.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количеството пуснати на пазара опаковки по видове опаковъчни материали за предходната година, в т.ч. послужилите за опаковане на опасни химични вещества и смеси по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на ЗЗВВХВС, от всеки член на организацията по оползотворяване;
б) размера на продуктовата такса за количества пуснати на пазара опаковки съгласно приложение № 3 към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г.;
в) средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от лицата, пускащи на пазара опаковани стоки, участващи в нея;
г) средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година, от продажба на отпадъци от опаковки;
д) разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО за:
аа) разделно събиране на отпадъците от опаковки, образувани в резултат на пуснатите на пазара продукти от лицата - членове на организацията, по дейности, както следва: за обслужване на съдовете за разделно събиране; за събиране, съхранение, за сортиране и последващо третиране; за транспортиране до площадки за сортиране и/или рециклиране и други;
бб) осигуряване на съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране на отпадъци от опаковки и съоръжения за предварително и последващо третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки;
вв) осигуряване на площадки за последващо третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки;
гг) изпълнение на договорите по чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 22, ал. 5 и чл. 23, ал. 1;
дд) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали по чл. 47 с посочване на отделните разходи по пера;
ее) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 19;
жж) разходите, свързани с административно-управленската дейност, за възнаграждения и осигуровки на персонала;
е) осигурените места за разделно събиране и броя на закупените елементи на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки през предходната календарна година;
ж) пуснатите на пазара опаковки за многократна употреба или в депозитна система;
з) други средства, постъпили в организацията през проверявания период, за целите по оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО;
и) изпълнението на инвестиционната програма съгласно чл. 19, т. 1;
к) количеството разделно събрани и предадени за рециклиране/оползотворяване отпадъци от опаковки на лицата по чл. 23, ал. 1, в т.ч. послужилите за опаковане на опасни вещества и смеси по смисъла на § 1, т. 6 ЗЗВВХВС;
л) количеството разделно събрани отпадъци от опаковки от организацията, в т.ч. от домакинствата, търговските, индустриалните, обществените и административните обекти;
м) общините, в които са изградени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които се представят в отделен списък към доклада;
н) лицата, на които организацията по оползотворяване е изпълнила задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗР ЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна регистрация и ЕИК;
о) списък на лицата, на които организацията по оползотворяване не е изпълнила задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна регистрация и ЕИК;
п) изпълнението на целите по оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО;
2. ясно изразено мнение и заключение дали финансовите средства са изразходвани за изпълнение целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО;
3. ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети като цяло по смисъла на чл. 13 ЗНФО.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква информация и доказателства и да извършва проверка на място за изпълнение на задълженията по ЗУО и по наредбата на:
1. организациите по оползотворяване;
2. членовете на организациите по оползотворяване;
3. лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;
4. лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II ЗООС;
5. лицата, притежаващи лиценз за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III ЗУО;
6. лицата, които извършват дейности по превоз на отпадъци по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. относно превоза на отпадъци.
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Едновременно с доклада по ал. 1 се представят:
1. за лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално:
а) копие от акта за утвърждаване на програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, издаден от директора на РИОСВ;
б) оригинал на отчет за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО за предходната календарна година, изготвен до 1 март на текущата година по образец съгласно приложение № 15;
в) хронологичен опис на всички първични счетоводни документи, издадени през съответната календарна година от лица, които извършват дейностите по събиране, транспортиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от опаковки, с които индивидуално изпълняващото задълженията си лице има сключен договор;
г) копие от съответното разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III ЗУО, или копие на сключени договори с други юридически лица или еднолични търговци, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО;
2. за организацията по оползотворяване:
а) оригинал на отчет за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО за предходната календарна година, изготвен до 1 март на текущата година по образец съгласно приложение № 15;
б) оригинал на съответния образец по чл. 34, т. 1 - 6, попълнен за организацията по оползотворяване от лицата по чл. 23, ал. 1 за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки;
в) списък на лицата, на които организацията по оползотворяване е изпълнила задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна регистрация и БУЛСТАТ;
г) списък на лицата, на които организацията по оползотворяване не е изпълнила задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна регистрация и БУЛСТАТ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Заедно с доклада по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, на електронен носител се представят списъци на членовете на организация по оползотворяване, в които са посочени: номер и дата на сключване на договора, адрес по съдебна регистрация, БУЛСТАТ, валидност на договора, месеците, за които е заплатено лицензионно възнаграждение.
(9) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице може да извършва проверки на място на документите на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и индивидуално изпълняващите задълженията си лица, въз основа на които е съставен годишният финансов отчет за съответната календарна година - обект на проверката.
(10) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Докладите по ал. 1 се представят на хартиен и електронен носител.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да провери докладите по чл. 48, ал. 1 и документите по чл. 48, ал. 7.
(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО и/или задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по наредбата за всяка от организациите по оползотворяване и за всяко лице, изпълняващо задълженията си индивидуално.
3. предложение за отнемане на разрешение на организация по оползотворяване при констатиране на законовите основания за това.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година въз основа на информацията от докладите по чл. 48а, ал. 2, приложенията към тях, проверките по чл. 48, ал. 6, ако такива са извършени, както и информацията, получена по реда на чл. 71, 93 и 94 ЗУО, определя със заповед организациите по оползотворяване и лицата, които заплащат продуктова такса, когато:
1. не е доказано изпълнението на задълженията и целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО и/или задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по наредбата, или
2. членуват в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки и не са декларирали цялото количество на съответните опаковки/опаковъчни материали, пуснати от тях на пазара, или
3. се установи несъответствие между фактическите констатации в одиторския доклад и информацията от проверките по чл. 48, ал. 6 и/или информацията, получена по реда чл. 71, 93 и 94 ЗУО.
4. се установи невярна информация за минал период, докато лицето е било член на организация по оползотворяване.
(2) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година въз основа на информацията от докладите по чл. 48а, ал. 2, приложенията към тях, проверките по чл. 48, ал. 6, ако такива са извършени, както и информацията, получена по реда на чл. 71, 93 и 94 ЗУО, определя със заповед лицата, които не заплащат продуктова такса, когато не са налице основанията по ал. 1, т. 1 - 4.
(3) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава седма.
КОНТРОЛ


Чл. 50. Кметовете на общините или упълномощени от тях длъжностни лица контролират:
1. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране в определените за целта съдове;
2. смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;
3. спазването на други изисквания за разделно събиране на отпадъци от опаковки, определени с общинските наредби по чл. 19 ЗУО.


Чл. 51. Директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице контролира:
1. лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които изпълняват задълженията си индивидуално по чл. 11, ал. 5 ЗУО;
2. изпълнението на програмите по чл. 16, ал. 1 и чл. 19;
3. кметовете на общини във връзка с изпълнението на задълженията им по чл. 16, ал. 3, т. 5 ЗУО;
4. предотвратяването на смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 114, ал. 1 ЗУО;
5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) лицата по чл. 14, сключили договор с организация по оползотворяване;
6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса по чл. 36 ЗУО от лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО.


Чл. 52. Областните управители във връзка с правомощията им по чл. 16 и чл. 148, ал. 3 ЗООС:
1. координират работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта по отношение на провеждането на държавната политика по опазване на околната среда, свързана с управлението на отпадъците от опаковки;
2. координират дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда, свързана с управлението на отпадъците от опаковки, между общините на територията на областта.


Чл. 53. (В сила от 01.01.2005 г.) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите или упълномощено от него длъжностно лице контролира спазването на изискванията по чл. 4, 5 и 6 за опаковките на продуктите на нехранителните стоки, които попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.


Чл. 54. (В сила от 01.01.2005 г.) Контролът върху опаковките, предназначени за контакт с храни, се осъществява от органите на държавния санитарен контрол по Закона за храните.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Групови или вторични опаковки" са опаковките, които в момента на покупката обхващат определен брой стоки за продажба, независимо дали стоките се продават на потребителя опаковани или опаковките служат само за складиране и съхраняване на стоките на мястото на продажбата. Груповите опаковки могат да бъдат отделени от продукта, без да засегнат неговите характеристики.
1а. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Вносител на опаковани стоки" е всяко физическо или юридическо лице, което внася опаковани стоки на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност независимо от начина на продажба, включително чрез средствата за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани, като част от търговска, производствена или професионална дейност;
2. "Депозитна система" е система, при която купувачът при покупката на опакован продукт заплаща на продавача определена сума, която му се възстановява при връщане на опаковката.
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Дистрибутор" е всяко лице, което извършва търговски сделки с опаковани стоки и е различно от лицето, което пуска на пазара или потребителя.
4. "Доброволно споразумение" е споразумение, сключено между компетентните държавни органи и представители на заинтересуваните икономически сектори, което трябва да бъде отворено за всички партньори, които желаят да спазят условията на споразумението с оглед постигане целите на наредбата.
5. "Затворени и контролирани системи за многократна употреба и разпространение" са тези, в които продуктите циркулират при контролирана многократна употреба и разпространение и в които рециклираният материал произхожда само от системата, така че:
а) въвеждането на външни материали е минимално, доколкото процесът на рециклиране е технически осъществим;
б) тяхното изваждане от системата се извършва само по установена процедура с цел осъществяването на възможно най-голям брой употреби.
6. "Изгаряне с оползотворяване на енергия" е използване на горими отпадъци от опаковки с цел получаване на енергия чрез директно изгаряне със или без използването на други отпадъци, но с оползотворяване на топлината от изгаряне.
7. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) "Икономически оператори" по отношение на опаковките са доставчици на опаковъчни материали, производители и преработватели на опаковки, производители на опаковани стоки, вносители, лица, които въвеждат на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, дистрибутори и потребители на опаковъчни материали и опаковани стоки, както и органи и организации, установени със закон.
8. "Композитна опаковка" е опаковка, направена от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно и никой от тях не представлява повече от 95 на сто от теглото на опаковката.
8а. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Компонент на опаковката" е част от опаковката, която може да бъде разделена ръчно чрез използването на прости физични средства.
8б. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Компоненти на опаковката и спомагателни елементи, прикрепени към нея" са нейни части, например: четчица за мигли като част от опаковката (спирала), етикети, залепени на друга част от опаковката, книговезки телчета, скоби, пластмасови ръкавни фолиа (около бутилки за пиене), дозатори за измерване, които съставляват част от капачката на бутилката за перилни препарати. Спомагателни елементи, които са закачени или закрепени на опаковката или на продукти и които притежават характеристиките на опаковка, се считат за опаковка, например: етикети, закачени или закрепени на продукта. Изключение от този принцип са спомагателни елементи, които са неразделна част от продукта и са предназначени да бъдат използвани или изхвърляни заедно с него.
8в. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Лица, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки и/или опаковъчен материал, когато се използва за опаковане на стоки на мястото на продажба" са всички физически или юридически лица по смисъла на т. 1а, 8в и 23.
8г. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) "Лице, което въвежда опаковани стоки от друга държава - членка на ЕС" е всяко физическо или юридическо лице, което въвежда опаковани стоки на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.
9. "Многократна употреба" е всяка операция, с която опаковките, предназначени и проектирани да извършат съответен минимален брой транспортирания и употреби в рамките на жизнения си цикъл, се пълнят или използват отново за целта, за която са били предназначени, със или без помощта на допълнителни продукти, даващи възможност за следващо използване на опаковката и разпространението й на пазара. Многократно употребяваните опаковки се превръщат в отпадък, когато повече не могат да бъдат употребявани.
10. "Ниво на връщане на палети и каси в затворени и контролирани системи за многократна употреба и разпространение" е процентът на палетите и касите, които са в обращение и не се извеждат от системата, а се връщат на производителя на опакованата с тях стока или на лицата, които ги пълнят/опаковат или на друг техен оторизиран представител. То трябва да е възможно най-високо, като във всички случаи не следва да бъде по-ниско от 90 на сто през времето на употребата на такива каси и палети.
11. "Обезвреждане" е всяка от приложимите операции съгласно § 1, т. 8 от ДР на ЗУО.
12. "Опаковки" са всички продукти, независимо от техния произход и материала, от който са изработени, използвани от всяко лице по веригата от производителите до крайните потребители за държане, опазване, боравене, доставяне и представяне на каквито и да са стоки от суровини до готови изделия. Изделията за еднократна употреба (торбички, чашки, чинийки, кофички, кутийки за еднократна употреба, както и други изделия, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажба заедно с продуктите, за чието опаковане са предназначени) също се считат за опаковки в случаите, когато са използвани за същите цели.
13. "Оползотворяване" е всяка от приложимите операции съгласно § 1, т. 17 от ДР на ЗУО.
14. "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
15. "Органично рециклиране" е аеробно (компостиране) или анаеробно (биометанизиране) обработване на биоразградимата част на отпадъците от опаковки при контролирани условия и с използване на микроорганизми, при жизнената дейност на които се образуват стабилизирани органични остатъци или метан. Депонирането не се счита за форма на органично рециклиране.
16. "Отпадъци от опаковки" са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които попадат в обхвата на определението за "отпадък" по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗУО, с изключение на остатъците, получени от производствени процеси.
17. "Отпадъци от опаковки, въведени в ефективен процес на оползотворяване" са тези, които се намират на склад в оползотворяващото предприятие в количество, ненадвишаващо една четвърт от годишния му капацитет.
18. "Потребител" е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за лични нужди, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят.
19. "Потребителски или първични опаковки" са тези опаковки, които са част или се възприемат като част от търговския продукт от крайния потребител в момента на покупката.
20. "Преднамерено въвеждане" е влагане на вещества в състава на опаковките или техните компоненти с цел по-нататъшното им присъствие в състава на произведената опаковка или компонент и осигуряване на техните специфични свойства, външен вид или качество. За преднамерено въвеждане не се счита използването на рециклирани материали като суровина за производство на нови опаковъчни материали, когато те съдържат тежките метали в количествата, определени в чл. 6.
21. "Предотвратяване" е намаляване на количеството и на опасността за околната среда от:
а) материали и вещества, които се съдържат в опаковките и в отпадъците от опаковки;
б) опаковки и отпадъци от опаковки, получени в процеса на производство и в последващите етапи на продажба и разпространение на пазара, използване по предназначение и при унищожаването им; при предотвратяване приоритетно значение имат разработването и използването на екологосъобразни чисти продукти и технологии.
22. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, изпълняващи задълженията си индивидуално" са тези, които не притежават търговска марка по чл. 62, ал. 5 ЗУО и са представили програма по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО пред съответната РИОСВ.
23. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Производител на опаковани стоки и/или опаковъчен материал, когато се използва за опаковане на стоки на мястото на продажба" е физическо лице или юридическо лице, което произвежда и разпространява на пазара стоки, опаковани в потребителски, групови или транспортни опаковки или опакова с опаковъчен материал стоки на мястото на продажба като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани, като част от търговска, производствена или професионална дейност.
24. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) "Производител на опаковки" е всяко лице, което произвежда опаковки, опаковъчни материали или продукти, от които може да се произведат опаковки, както и всяко лице, което внася, въвежда на територията от друга държава - членка на ЕС, опаковъчни материали или продукти за директно производство на опаковки.
24а. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Пускане на пазара" е първото предоставяне на опаковани стоки на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел те да бъдат разпространени и/или използвани на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на опаковани стоки от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.
25. "Рециклиране" е производствен процес на преработване на отпадъчни материали с цел получаване на първоначалните или други продукти. В определението се включва органичното рециклиране, но не и изгарянето с оползотворяване на енергията.
26. "Стока" означава "стока" по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия.
27. "Система за събиране на отпадъци от опаковки" е конкретният начин на организация на събирането на отпадъци от опаковки, което може да бъде смесено или разделно, включително: събиране в предавателни пунктове, самостоятелно или съвместно с други отпадъци; събиране в контейнери, поставени на улиците; събиране в контейнери, поставени при домовете; събиране в контейнери, поставени в местата на продажба; събиране в прозрачни торби (с ежедневно или периодично организирано събиране от тротоара); комбинация от посочените възможности и други.
28. "Транспортни или третични опаковки" са тези опаковки, които служат или се възприемат като средство за улесняване на манипулирането и транспортирането на стоките или груповите опаковки чрез ограничаване на физическата манипулация с тях и предотвратяване увреждането на стоките или груповите опаковки при товарене и транспортиране. Транспортните опаковки не включват пътни, железопътни, корабни или самолетни контейнери.
29. "Управление на отпадъците от опаковки" е управление на отпадъците по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на ЗУО.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Дадено изделие се счита за опаковка, ако отговаря на дефиницията за опаковка без значение на другите функции, които също може да изпълнява, например кутии за сладкиши и фолио около кутия за компакт диск. Изключение от този принцип е изделието, което е неразделна част от продукта и съдържа, съхранява или запазва продукта през неговия жизнен цикъл, и е предназначено да бъде използвано, консумирано или изхвърляно заедно с него, например саксии, използвани за отглеждане на цветя през целия им живот, кутии за инструменти, пликчета за чай, восъчните пластове (на кашкавала), обвивки на колбаси.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Изделие, проектирано и предназначено да бъде напълнено на мястото на продажбата, и изделие за еднократна употреба, продавано, пълнено и проектирано за пълнене на мястото на продажбата, се счита за опаковка, доколкото притежава функциите, характерни за опаковката, например: опаковки са хартиени или пластмасови торбички, чинийки и чашки за еднократна употреба, вакуумиращо фолио, продавано на ролка и намиращо приложение в домакинството, пликчета за сандвичи, алуминиево фолио и не са опаковки бъркалки, прибори за еднократна употреба (вилици, ножчета и др.).


§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 94/62/ЕО за опаковките и отпадъците от опаковки и изменящата я Директива 2004/12/ЕО.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Член 5 се прилага от 1 януари 2005 г.


§ 3. Член 6, ал. 1 се прилага от 1 януари 2005 г., както следва:
1. за т. 1 - от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2005 г.;
2. за т. 2 - от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г.;
3. за т. 3 - от 1 януари 2007 г.


§ 4. Член 7 се прилага до 8 февруари 2009 г.


§ 5. Членове 53 и 54 се прилагат от 1 януари 2005 г.


§ 6. Изискванията за производство на опаковки не се прилагат за опаковките, пуснати на пазара преди влизането в сила на наредбата. Такива опаковки трябва да бъдат изтеглени от пазара до влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.


§ 8. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Член 5, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат доброволно от влизането в сила на договора на Република България с Европейския съюз.


§ 9. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Член 7а се прилага от 1 януари 2007 г.


§ 10. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Член 32, ал. 1 и 4 и чл. 35, ал. 2 влизат в сила от 1 юли 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 17 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2004 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 5 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на § 2, т. 1 и чл. 22, ал. 1 от § 2, т. 9, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)

§ 3. В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г. и бр. 58 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Навсякъде в наредбата думите "производителите и вносителите на" и "производителите или вносителите на" се заменят с "лицата, които пускат на пазара".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 31 МАРТ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВАТА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА ЗАСТРАХОВКА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ СПРАВКИ-ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г.)

§ 2. В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 58 от 2005 г. и бр. 53 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Навсякъде в наредбата думите "Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати" се заменят със "Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси", а абревиатурата "ЗЗВВХВП" се заменя със "ЗЗВВХВС".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Декларация за съответствие с изискванията по чл. 4,
ал. 1 от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки
 
№ .......... от ............... г.
Лице, което пуска на пазара ..........................., ...............,
(наименование, БУЛСТАТ, данъчен №)
представляван от ...................................................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на фирмата ...................................................................................................................................................................................................................................
(адрес по съдебната регистрация,
телефон и факс)
........................................................................................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1. Опаковката/Опаковъчният материал .....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
(идентификация на опаковката/опаковъчния материал)
........................................................................................................................................................................................................................................................
(идентификация на опаковката/опаковъчния материал)
отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за опа-
ковките и отпадъците от опаковки.
2. Опаковката/Опаковъчният материал е произведен(а) в съот-
ветствие с
........................................................................................................................................................................................................................................................
(означение на съответния български стандарт)
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съглас-
но Закона за управление на отпадъците.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(място и дата (подпис и печат на лицето,
на издаване) което пуска на пазара)

Забележка. Точка 2 се попълва само в случаите, когато са използвани български стандарти.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1

(Попр. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)

Абревиатура и код, идентифициращи материала, от който е направена дадена опаковка

1. Код и абревиатура1) на пластмасите:

Материал на опаковката Абревиатура Идентификационен код
полиетилен терефталат PET 1
полиетилен висока плътност HDPE 2
поливинил хлорид PVC 3
полиетилен ниска плътност LDPE 4
полипропилен PP 5
полистирен PS 6
други пластмаси - 7 - 19

2. Код и абревиатура1) на хартията и картона:
Материал на опаковката Абревиатура Идентификационен код
вълнообразен картон PAP 20
друг картон PAP 21
хартия PAP 22
хартия PAP 23 - 39

3. Код и абревиатура1) на металите:
Материал на опаковката Абревиатура Идентификационен код
стомана FE 40
алуминий ALU 41
други метали - 42 - 49

4. Код и абревиатура1) на дървените материали:
Материал на опаковката Абревиатура Идентификационен код
дърво FOR 50
корк FOR 51
други дървесни материали FOR 52 - 59

5. Код и абревиатура1) на текстила:
Материал на опаковката Абревиатура Идентификационен код
памук ТЕХ 60
юта ТЕХ 61
друг текстил ТЕХ 62 - 69

6. Код и абревиатура1) на стъклото:
Материал на опаковката Абревиатура Идентификационен код
безцветно стъкло GL 70
зелено стъкло GL 71
кафяво стъкло GL 72
друго стъкло GL 73 - 79

7. Код и абревиатура1) на композитните материали:
Материал на опаковката Абревиатура 2) Идентификационен код
хартия и картон/метали   80
хартия и картон/пластмаси   81
хартия и картон/алуминий   82
хартия и картон/бяла    
ламарина   83
хартия и картон/пластмаси    
/алуминий   84
хартия и картон/пластмаси    
/алуминий/бяла ламарина   85 - 89
пластмаса/алуминий   90
пластмаса/бяла ламарина   91
пластмаса/метали   92 - 94
стъкло/пластмаса   95
стъкло/алуминий   96
стъкло/бяла ламарина   97
стъкло/метали   98 - 99

1) Използват се само главни букви.
2) За композитните опаковки се изписва буква "С" и се поставя наклонена черта (С/ ), като след наклонената черта се изписват абревиатурите за съответните компоненти, разделени с наклонени черти (например за опаковки от хартия, полиетилен и алуминий се използва абревиатурата С/РАР/РЕ/ ALU).


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2

Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена
Забележка. Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в приложение № 2, а абревиатурата за материала на опаковката от същото приложение се поставя под графичния знак.


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Декларация за съответствие с изискванията по чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки
 
№ .......... от ............... г.
Лице, което пуска на пазара ..........................., ...............,
(наименование, БУЛСТАТ, данъчен №)
представляван от ...................................................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на фирмата ...................................................................................................................................................................................................................................
(адрес по съдебната регистрация,
телефон и факс)
........................................................................................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1. Опаковката/Опаковъчният материал .....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
(идентификация на опаковката/опаковъчния материал)
........................................................................................................................................................................................................................................................
(идентификация на опаковката/опаковъчния материал)
отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за опа-
ковките и отпадъците от опаковки.
2. Опаковката/Опаковъчният материал е изпитан(а) за съот-
ветствие в
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(име и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)
 
(протокол № .............. от ............... г.)
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съглас-
но Закона за управление на отпадъците.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(място и дата (подпис и печат на лицето,
на издаване) което пуска на пазара)


Приложение № 5 към чл. 33, ал. 3 и чл. 41, ал. 2

(Предишно приложение № 5 към чл. 34, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количество опаковки, внесени, изнесени, въведени, изпратени и пуснати на пазара на територията на Република България
 
Опаковъчен материал Опаковки, пуснати на пазара Внесени Изнесени Въведени Изпратени Производство
категория подкате- общо от които опаковки опаковки опаковки опаковки на празни
  гория опа-   (пълни и (пълни и (пълни и (пълни и опаковки
    ковки   празни) празни) празни) празни)  
      потреби- транс-          
      телски/ портни          
      групови            
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Стъкло общо                
от което безцветно                
  зелено                
  кафяво                
                   
Пластмаси общо                
от които: LDPE                
  HDPE                
  PP                
  PET                
  PS                
  PVC                
  други                
                   
Хартия/ общо                
картон                  
                   
Метали общо                
от които: стомана                
  алуминий                
                   
Компо- общо                
зитни ма-                  
териали                  
  опаковъчни                
  картони за                
  течности                
  предимно от                
  пластмаса                
  предимно от                
  картон                
  предимно от                
  бяла лама-                
  рина                
  предимно от                
  алуминий                
  други                
                   
Дърво                  
                   
Други                  
в т.ч. за                  
опаковане                  
на опасни                  
химични                  
вещества                  
  ОБЩО                
 
Забележка. Задължителни за попълване са полетата "общо" в колони 3, 6, 7, 8, 9 и 10, в които се записват общото количество пуснати на пазара опаковки.
 


Приложение № 6 към чл. 34, т. 1

(Предишно приложение № 6 към чл. 35, т. 1, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните стъклени отпадъци от опаковки
 

Таблица 1. Данни за търговеца

(1) Фирма, под която се извършва дейността:  
(2) Вид търговец:  
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:  
(4) Телефон:  
(5) Факс:  
(6) E-mail:  
(7) Предмет на дейност:  
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:  
Лице за контакти
(9) Име:  
(10) Длъжност:  
(11) Телефон:  
(12) Факс:  
(13) E-mail:  
Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция
(14) Брой на заетите:  
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):  
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):  
 
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните стъклени отпадъци от опаковки
Стъклени Общо Произход на стъклените отпадъци Оползотворени Обезвредени
отпадъци рециклирани образувани в страната, от които: Внесени/    
  отпадъци от от пунктове от бути- от инста- въведени    
  стъклени за събиране/ лиро- лации за в страната    
  опаковки търговски вачите предвари-      
    обекти/   телно      
    производ-   третиране      
    ствени пред-          
    приятия          
  (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Безцветно
стъкло
Зелено
стъкло
Кафяво
стъкло
Цветно
стъкло
Смесено
стъкло
В т.ч. за опа-
коване на
опасни хи-
мични
вещества
 
Общо
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон или
 
упълномощаване: ...............................................................................................................................
 

(подпис и печат)

 
Указания за попълване на таблиците по приложението
1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на стъкло:
а) раздробяване, очистване и сортиране;
б) рециклиране;
в) оползотворяване на стъклени отпадъци по друг начин (например използване като изолационни материали, в строителството и др.).
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1:
а) за буква "а" се попълват колони 3, 4, 5 и 6;
б) за буква "б" се попълват колони 2 - 6 и 8;
в) за буква "в" се попълват колони 3 - 8.
3. Информацията за "цветно стъкло" се попълва, когато стъклените отпадъци представляват смес от зелено и кафяво стъкло.
4. Информацията за "смесено стъкло" се попълва, когато стъклените отпадъци представляват смес от безцветно, зелено и кафяво стъкло.
5. Задължителни за попълване в таблица 2 са полетата "общо" в колони 2 и 7.
 


Приложение № 7 към чл. 34, т. 2

(Предишно приложение № 7 към чл. 35, т. 2, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните хартиени и картонени отпадъци от опаковки
 

Таблица 1. Данни за търговеца

(1) Фирма, под която се извършва дейността:  
(2) Вид търговец:  
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:  
(4) Телефон:  
(5) Факс:  
(6) E-mail:  
(7) Предмет на дейност:  
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:  
Лице за контакти
(9) Име:  
(10) Длъжност:  
(11) Телефон:  
(12) Факс:  
(13) E-mail:  
Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция
(14) Брой на заетите:  
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):  
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):  
 
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните хартиени и картонени отпадъци от опаковки
 
Видове Класи- Произход на отпадъците Количество Общо Отпадъци Депони-
отпадъчна фикация образувани в страната, от които: Внесени/ отпадъци рецикли- от харти- рани
хартия по БДС от пункто- от инста- търгов- въведени от съответ- рани ени опа- отпа-
    ве за лации ски обек- в страната ния клас отпадъци ковки, дъци
    съби- за пред- ти/про-   към коли- от хар- оползо- от хар-
    ране вари- извод-   чество от- тиени творени тиени
      телно ствени   падъчна опаковки чрез ком- опаков-
      трети- пред-   хартия   постиране ки
      ране приятия          
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тегло-%) (тон/г) (тон/г) (тон/г)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Смесена хартия A2                
и картон,                  
сортирани                  
Хартия и картон A4                
от супер-                  
маркетите                  
Вълнообразни A5                
картони                  
Крафт торби D4                
Други видове                  
В т. ч. за опако-                  
ване на опасни                  
химични                  
вещества                  
 
Общо
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон или
  упълномощаване: .............................................................
 

(подпис и печат)

 
Указания
за попълване на таблиците по приложението
1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на хартиените и картонените отпадъци от опаковки:
а) рециклиране;
б) оползотворяване на хартиени отпадъци по друг начин (компостиране и др.).
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1:
а) за буква "а" се попълват колони 3 - 8 и 10;
б) за буква "б" се попълват колони 3 - 7 и 9.
3. В случай че отпадъците от хартия или картон не са посочени в таблица 2 на приложението, информация за тях се попълва след ред "други видове", като се посочват кодовете им по БДС EN 643.
4. Задължително за попълване в таблица 2 е полето на колона 8 (общо рециклирани отпадъци от хартиени опаковки).
 


Приложение № 8 към чл. 34, т. 3

(Предишно приложение № 8 към чл. 35, т. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните пластмасови отпадъци от опаковки
 

Таблица 1. Данни за търговеца

(1) Фирма, под която се извършва дейността:  
(2) Вид търговец:  
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:  
(4) Телефон:  
(5) Факс:  
(6) E-mail:  
(7) Предмет на дейност:  
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:  
Лице за контакти
(9) Име:  
(10) Длъжност:  
(11) Телефон:  
(12) Факс:  
(13) E-mail:  
Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция
(14) Брой на заетите:  
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):  
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):  
 
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните пластмасови отпадъци от опаковки
 
Вид пластмаса Общо Произход на отпадъците от пластмаса Предназначение на Оползо- Депо-
  количество образувани в страната, Внесени/ преработените творени нирани
  на рецикли- от които: въведени отпадъци чрез  
  раните от- от от ин- търгов- в страната собст- предо- износ/ изга-  
  падъци от пунк- стала- ски   вена ставени извеж- ряне  
  пластмасо- тове ции за обекти/   продук- на други дане    
  ви опаков- за предва- произ-   ция фирми      
  ки съби- рително водст-            
    ране трети- вени            
      ране пред-            
        прия-            
        тия            
  (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
LDPE                    
HDPE                    
PP                    
PE/PP смесени                    
PET                    
PVC                    
PS                    
Други пласт-                    
маси                    
Смесени                    
пластмаси                    
В т.ч. за опако-                    
ване на опасни                    
химични ве-                    
щества                    
 
Общо
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон или
  упълномощаване: .............................................................
 

(подпис и печат)

 
Указания за попълване на таблиците по приложението
1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на пластмасовите отпадъци от опаковки:
а) раздробяване;
б) миене и сушене;
в) агломерация или регранулиране;
г) подготовка и рециклиране;
д) формуване на пластмаси (леене, изтегляне и др.);
е) енергийно оползотворяване.
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1:
а) за букви "а", "б" или "в" се попълват колони 3 - 9 и 11;
б) за буква "г" се попълват колони 2 - 9 и 11;
в) за буква "е" се попълват колони 3 - 6, 10 и 11.
3. Когато търговецът не извършва посочените дейности, а само формува пластмаси, таблицата не се попълва.
4. Задължително за попълване в таблица 2 е полето на колона 2 (общо количество на рециклираните отпадъци от пластмасови опаковки).
 


Приложение № 9 към чл. 34, т. 4

(Предишно приложение № 9 към чл. 35, т. 4, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количество и произход на рециклираните и депонираните метални отпадъци от опаковки
 

Таблица 1. Данни за търговеца

(1) Фирма, под която се извършва дейността:  
(2) Вид търговец:  
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:  
(4) Телефон:  
(5) Факс:  
(6) E-mail:  
(7) Предмет на дейност:  
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:  
Лице за контакти
(9) Име:  
(10) Длъжност:  
(11) Телефон:  
(12) Факс:  
(13) E-mail:  
Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция
(14) Брой на заетите:  
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):  
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):  
 
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните и депонираните метални отпадъци от опаковки
 
Метални отпадъци Общо Произход на металните отпадъци   Депонирани
по   рециклирани образувани в страната, от които: внесени/  
ред   метални от пунк- от инста- търговски въведени  
    отпадъци тове за лации за обекти/ в страната  
    от опаковки събиране предвари- произ-    
        телно тре- водствени    
        тиране предприятия    
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г)
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) стомана            
(2) алуминий            
(3) В т.ч. за опаковане            
  на опасни химични            
  вещества            
               
(4) Общо            
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Забележка. Задължително за попълване е полето на колона 2 "общо рециклирани метални отпадъци от опаковки".
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон или
  упълномощаване: ................................................
 

(подпис и печат)

   


Приложение № 10 към чл. 34, т. 5

(Предишно приложение № 10 към чл. 35, т. 5, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните дървени отпадъци от опаковки
 

Таблица 1. Данни за търговеца

(1) Фирма, под която се извършва дейността:  
(2) Вид търговец:  
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:  
(4) Телефон:  
(5) Факс:  
(6) E-mail:  
(7) Предмет на дейност:  
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:  
Лице за контакти
(9) Име:  
(10) Длъжност:  
(11) Телефон:  
(12) Факс:  
(13) E-mail:  
Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция
(14) Брой на заетите:  
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):  
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):  
 
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните дървени отпадъци от опаковки
 
Вид отпадъчен Рецик- Произход на отпадъците от Предназначение на пре- Опол- Опол- Депо-
материал лирани дървени опаковки работените отпадъци от зотво- зотво- нира-
  отпадъ-   опаковки рени рени ни
  ци от образувани в страната, внесени/       чрез дърве- дърве-
  дърве- от които: въведени       изга- ни от- ни от-
  ни опа-   в страната       ряне падъци падъци
  ковки               дърве- от опа- от опа-
    от от ин- търгов-   собст- предо- износ/ ни от- ковки ковки
    пунк- стала- ски   вена ставе- извеж- падъ-    
    тове ции за обекти/   про- ни на дане ци от    
    за съ- пред- произ-   дукция други   опа-    
    биране вари- водстве-     фирми   ковки    
      телно ни пред-              
      трети- приятия              
      ране                
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Дървен Дърво                      
материал Корк                      
Дървен                        
материал                        
за опако-                        
ване на                        
опасни хи-                        
мични ве-                        
щества                        
                         
Общо дървен                        
материал                        
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон или
  упълномощаване: .............................................................
 

(подпис и печат)

 
Указания за попълване на таблицата по приложението
1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на дървени отпадъци от опаковки:
а) рециклиране;
б) енергийно оползотворяване чрез изгаряне;
в) оползотворяване чрез компостиране.
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1:
а) за буква "а" се попълват колони 3 - 10, 13;
б) за буква "б" се попълват колони 4 - 7, 11 и 13;
в) за буква "в" се попълват колони 4 - 7, 12 и 13.
 


Приложение № 10а към чл. 34, т. 6

(Ново - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните отпадъци от опаковки от композитни материали или други опаковъчни материали
 

Таблица 1. Данни за търговеца

(1) Фирма, под която се извършва дейността:  
(2) Вид търговец:  
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:  
(4) Телефон:  
(5) Факс:  
(6) E-mail:  
(7) Предмет на дейност:  
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:  
Лице за контакти
(9) Име:  
(10) Длъжност:  
(11) Телефон:  
(12) Факс:  
(13) E-mail:  
Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция
(14) Брой на заетите:  
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):  
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):  
 
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните отпадъци от опаковки от композитни и други опаковъчни материали
 
Вид отпадъчен Рецик- Произход на отпадъците от опаков- Предназначение на прерабо- Опол- Опол- Депо-
материал лирани ки от композитни и други материали тените отпадъци от опаковки зотво- зотво- нира-
  отпадъ- образувани в страната, Вне-       рени рени ни
  ци от от които: сени/       чрез отпа- отпа-
  компо- от от ин- търгов- въве- собст- предо- износ/ изга- дъци- дъци-
  зитни- пунк- стала- ски дени вена ставе- извеж- ряне от опа- от опа-
  и дру- тове ции за обекти/ в стра- про- ни на дане за про- ковки ковки
  ги ма- за съ- пред- произ- ната дукция други   мишени от ком- от ком-
  тери- биране вари- водстве-     фирми   цели позит- позит-
  али   телно ни пред-         отпадъ- ни ма- ни и
      трети- приятия         ци от тери- дру-
      ране           опаков- али ги ма-
                  ки от   тери-
                  компо-   али
                  зитни    
                  и други    
                  мате-    
                  риали    
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Компо- Опако-                      
зитни ма- въчни                      
териали картони                      
  за теч-                      
  ности                      
  Предим-                      
  но от                      
  пласт-                      
  маса                      
  Предим-                      
  но от                      
  картон                      
  Предим-                      
  но от                      
  бяла ла-                      
  марина                      
  Предим-                      
  но от                      
  алуминий                      
  други                      
Общо                        
компо-                        
зитни                        
Други текстил                      
  керамика                      
  порцелан                      
  други                      
Общо                        
други                        
В т.ч. за                        
опакова-                        
не на                        
опасни                        
химични                        
вещества                        
                         
Общо                        
компо-                        
зитни и                        
други                        
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон или
  упълномощаване: ...............................................
 

(подпис и печат)

 
Указания
за попълване на таблицата по приложението
1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на отпадъци от опаковки от композитни и други материали:
а) рециклиране;
б) енергийно оползотворяване чрез изгаряне;
в) оползотворяване чрез компостиране на отпадъци от композитни материали, опаковъчни картони за течности и предимно от картон;
г) оползотворяване чрез влагане в строителството на отпадъци от други материали, напр. керамика, порцелан и др.
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1:
а) за буква "а" се попълват колони 3 - 9, 12;
б) за буква "б" се попълват колони 4 - 6, 10 и 12;
в) за буква "в" се попълват колони 4 - 6, 11 и 12.
г) за буква "г" се попълват колони 4 - 6, 11 и 12.
 


Приложение № 10б към чл. 35, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 53 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.)


ОТЧЕТ
НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ
НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ........................... ДО ................... ГОДИНА
 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Име .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ)
Документ по чл. 12 ЗУО .............................................................................................................................................................................................................................................................................

(попълва се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден)

Местонахождение на съоръжението:
Община: ................................ Населено място: ......................................... ЕКАТТЕ: ................................................................................................................................................................................
Телефон за контакти:................................................ Лице за контакти: .....................................................................................................................................................................................................
Е-майл: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Общ брой на заетите лица: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ:
Код на отпадък Наличност на Произход на Общо количество на Общо количество
  отпадъци от опаковки приетите приетите отпадъци предварително трети-
  към началото на отпадъци от от опаковки през рани отпадъци от
  отчетния период опаковки отчетния период опаковки през
        отчетния период
         
         
         
  (тон)   (тон) (тон)
1 2 3 4 5
    01    
    02    
    03    
    01    
    02    
    03    
Забележки:
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците.
Колона 3 - попълва се код 01 - за събраните от системи за разделно събиране, код 02 - за събраните от пунктове, код 03 - за събраните от търговски обекти, производствени предприятия.
 
III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ:
Име ЕИК по Номер на Код на Количество на отпадъка
по   БУЛСТАТ документа отпадъка (тон)
ред     по чл. 12 ЗУО    
          системи за пунктове от търговски
          разделно   обекти/производ-
          събиране   ствени предприятия
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
Забележки:
Колона 1 - попълват се лицата, от които са приети отпадъците от опаковки.
Колона 4 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците.
 
IV. ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ:
Код на Отпадъци, образувани Предадени на съоръжения за последващо Наличност
отпадъка от предварителното третиране оползотворяване, в т.ч. за рециклиране към края на
    или за обезвреждане отчетния
      период
  абревиатура и наличност общо коли- количество, количество, количество, количество, (тон)
  код съгласно към нача- чество от предадено предадено предадено за предадено  
  Приложение лото на предварител- за реци- за оползо- изгаряне с за обез-  
  № 2 от НООО отчетния ното трети- клиране творяване оползотво- вреждане  
      период ране за     ряване на  
        отчетния период     енергията  
                 
    (тон) (тон) (тон) (тон) (тон) (тон)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
V. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ:
Име ЕИК по Номер на Код на операцията Код на Абревиатура Количество
по   БУЛСТАТ документа по по оползотворяване отпадъка и код съгласно  
ред     чл. 12 ЗУО/ или обезвреждане   Приложение № 2 (тон)
      валидност съгласно т. 8 и   от НООО  
        т. 17 от ДР на ЗУО      
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
Забележки:
Колона 2 - попълват се лицата, на които са предадени отпадъците от опаковки за рециклиране, оползотворяване, изгаряне с оползотворяване на енергията или обезвреждане.
Колона 4 - попълва се номерът на документа на преработвателното предприятие, като задължително се посочва датата на неговото издаване и срокът на валидност на издадения документ.
Колона 6 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците.
 
Дата: ................................................... Дата: .........................................................
Проверил: .......................................... Изготвил: .................................................

(име, подпис)

(име, подпис)

Директор: ........................................... Ръководител: ...........................................

(име, подпис и печат)

(име, подпис и печат)

   


Приложение № 10в към чл. 36, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
ЗА ................................ Г.
 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Наименование ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(при промяна се посочват и предишното/старото наименование,
и ЕИК по БУЛСТАТ)
Документ по чл. 12 ЗУО .............................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се № на документа, дата и орган на издаване)
Местонахождение на съоръжението:
Адрес: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Община: ....................................... Населено място: .................................... ЕКАТТЕ: ................................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: .......................... Лице за контакти: ..........................................................................................................................................................................................................................
Е-майл: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Общ брой на заетите (наетите) лица: .................................................................................................................................................................................................................................................................
 
II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ:
Код на Наличност на Произход на приетите Общо количество Наличност на
отпадъка отпадъци от отпадъци от на приетите отпадъци от
  опаковки към опаковки отпадъци от опаковки към
  1 януари на   опаковки през 31 декември на
  отчетната година   отчетния период отчетната година
         
         
  (тон)   (тон) (тон)
1 2 3 4 5
    01    
    02    
    03    
    01    
    02    
    03    
Забележки:
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 за класификация на отпадъците от 2004 г.
Колона 3 - попълва се код 01 - за събраните от системи за разделно събиране, код 02 - за събраните от пунктове, код 03 - за събраните от търговски обекти/ производствени предприятия.
 


Приложение № 11 към чл. 38

(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Опаковки за многократна употреба
 
Материали Вид опаковка Продукт Общо Общо Общо Общ Среден Жизнен Брой
      коли- количест- количест- брой брой цикъл пуснати
      чество во на про- во на про- на опа- упот- на опа- на пазара
      на про- дукта, дукта, ковките реби ковката опаковки
      дукта, пуснат пуснат за много- за за мно- за едно-
      пуснат на на пазара на пазара кратна една гократ- кратна
      пазара в опаковки в опаковки употреба годи- на упот- употреба
        за много- за едно- в обра- на реба от същия
        кратна кратна щение     тип
        употреба употреба        
                   
      (кг или л) (кг или л) (кг или л)     год.  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Стъкло бутилки напитки              
    други              
  буркани                
Пластмаси бидони хранителни              
  > 20л - < 250 л                
    нехрани-              
    телни              
  бидони хранителни              
  > 250л                
    нехрани-              
    телни              
  торби                
  бутилки напитки              
    други              
  кутии                
  чашки                
  щайги                
  палети                
Картон кутии                
  бидони                
  кашони                
  палети                
Алуминий варели хранителни              
  < 50 л                
    нехрани-              
    телни              
  варели хранителни              
  > 50 л - < 300 л                
    нехрани-              
    телни              
Стомана варели хранителни              
  < 50 л                
    нехрани-              
    телни              
  варели хранителни              
  > 50 л - < 300 л                
    нехрани-              
    телни              
Дърво кутии                
  палети                
  сандъци                
  палети                
  палетни кутии                
В т.ч. за стъкло нехрани-              
опаковане   телни              
на опасни                  
химични                  
вещества                  
  пластмаси нехрани-              
    телни              
  алуминий нехрани-              
    телни              
  стомана нехрани-              
    телни              
  дърво                
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Забележка. Това приложение се попълва, ако има установена депозитна система или система за многократна употреба за съответните опаковки.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца
  по закон или упълномощаване: ............................
  (подпис и печат)
   


Приложение № 11а към чл. 40, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Отпадъци от опаковки, събрани от организациите по оползотворяване на териториите на съответните общини / от предприятия (тон/г.):
 
Община Стъкло Пластмаси Хартия/ Метали Дърво Други (в т.ч. Общо
      картон     композитни  
            материали)  
  (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.)
 
 
 
 
От предприятия
 
 
В т.ч. за опаковане
на опасни химични
вещества
От общини
От предприятия
ОБЩО
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон
  или упълномощаване: ................................................
 

(подпис и печат)

   


Приложение № 11б към чл. 40, ал. 1, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Обхванато население по общини
 
Община Население на общината Обхванато население
по     в системите за разделно
ред     събиране
    (хил. жители) (хил. жители)
 
 
 
 
Общо (брой)
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон
  или упълномощаване: ................................................
 

(подпис и печат)

   


Приложение № 12 към чл. 42, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количествата на образуваните отпадъци от опаковки на територията на Република България, които са оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне с оползотворяване на енергията, намиращи се на територията на Република България или извън нея (в тонове)
 
Материали Образувани Оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на
  отпадъци отпадъци с оползотворяване на енергията чрез:
  от опа-  
  ковки рецикли- други общо оползотво- други изгаряне общо опол-
    ране на форми на реци- ряване на форми в инста- зотворяване
    мате- рецикли- клиране енергията на опол- лации за и изгаряне в
    риала ране     зотворя- изгаряне инсталации за
            ване на отпадъци изгаряне на
              с оползотво- отпадъци с
              ряване на оползотво-
              енергията ряване на
                енергията
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Стъкло                
Пластмаса                
Хартия и картон                
Метали Алуминий                
  Стомана                
  Общо                
Дърво                  
Други                  
  Общо                
 
Забележки:
1. Белите полета: предоставянето на информация е задължително. Изчисленията могат да бъдат използвани, като се основават на реална информация, и трябва да бъдат обяснени в описание към методологията.
2. По-светло оцветените полета: предоставянето на информация е задължително, но приблизителните пресмятания са приемливи. Тези изчисления трябва да бъдат обяснени в методологията.
3. Оцветените в тъмно полета: предоставянето на информация е доброволно.
4. Информацията за рециклиране по материали за пластмасите трябва да включва всички материали, рециклирани отново в пластмаси.
5. Колона 3 включва всички форми на рециклиране, включително органично рециклиране, но изключва рециклирането по материали.
6. Колона 4 е сумата от колони 2 и 3.
7. Колона 6 включва всички форми на оползотворяване, като изключва рециклирането и оползотворяването на енергия.
8. Колона 8 е сумата от колони 4, 5, 6 и 7.
9. Нивото на оползотворяване в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията се получава, като колона 8 се раздели на колона 1.
10. Нивото на рециклиране се изчислява, като колона 4 се раздели на колона 1.
11. Информацията за дърво не трябва да бъде използвана за оценка на целта от минимум 15% тегловни за рециклиране на всеки опаковъчен материал, както е записано в чл. 6 (l) (c) на Директива 94/62/EC за опаковките и отпадъците от опаковки, изменена от Директива 2004/12/EC.
 


Приложение № 13 към чл. 42, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количества отпадъци от опаковки, изпратени в друга страна членка или изнесени извън Общността за оползотворяване или изгаряне с оползотворяване на енергията в инсталации за изгаряне с оползотворяване на енергията (в тонове)
 
Материали Отпадъци от опаковки, изпратени на друга страна членка или изнесени извън
  страната за:
  рециклиране други форми оползотво- други форми изгаряне в инста-
  на материала на рецикли- ряване на на оползотво- лации за изгаряне
    ране енергията ряване на отпадъци с опол-
          зотворяване на
          енергията
  (1) (2) (3) (4) (5)
Стъкло          
Пластмаса          
Хартия и картон          
Метали Алуминий          
  Стомана          
  Общо          
Дърво            
Други            
  Общо          
 
Забележки:
1. Информацията в тази таблица се отнася единствено за количествата отпадъци, които ще бъдат отчитани за целите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Тези количества са подадени вече в приложение № 12. Това приложение е само с информационна цел.
2. За светло оцветените полета изискването за предоставяне на информация е задължително, като приблизителните изчисления са приемливи. Тези изчисления трябва да бъдат обяснени в методологията.
3. За тъмно оцветените полета предоставянето на информация е доброволно.
4. Информацията за рециклиране на пластмаси трябва да включва всички материали, които са рециклирани отново до пластмаси.
 


Приложение № 14 към чл. 42, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Количества на въведените отпадъци от опаковки, образувани в други страни членки или внесени от страни извън общността в Република България за оползотворяване или изгаряне в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията (в тонове)
 
Материали Отпадъци от опаковки, образувани в други страни членки или внесени от
  страни извън общността и внесени в страната членка за:
  рециклиране други форми оползотво- други форми изгаряне на отпа-
  на материала на рецикли- ряване на на оползотво- дъците в инсталация
    ране енергията ряване за изгаряне с оползотворяване на енергията
  (1) (2) (3) (4) (5)
Стъкло          
Пластмаса          
Хартия и картон          
Метали Алуминий          
  Стомана          
  Общо          
Дърво            
Други            
  Общо          
 
Забележки:
1. Данните в тази таблица се предоставят само с информационна цел, тъй като те не се съдържат в приложение № 12 и не се отчитат за изпълнение на целите от съответната страна членка.
2. Тъмно оцветените полета: предоставянето на информация е доброволно.
3. При отчитане информацията за рециклиране по материали за пластмасите трябва да включва всички материали, които са рециклирани отново до пластмаси.
 


Приложение № 15 към чл. 45

(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


Изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от ПЗР на ЗУО
 

Таблица 1. Данни за търговеца

(1) Фирма, под която се извършва дейността:  
(2) Вид търговец:  
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:  
(4) Телефон:  
(5) Факс:  
(6) E-mail:  
(7) Предмет на дейност:  
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:  
Лице за контакти
(9) Име:  
(10) Длъжност:  
(11) Телефон:  
(12) Факс:  
(13) E-mail:  
Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция
(14) Брой на заетите:  
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):  
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):  
 
Таблица 2. Изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ЗУО
 
Отпадъци Пуснати на Много- Рециклирани Оползотво- Рецикли- Оползотворени
от опаковки пазара кратно опаковки рени рани опа- опаковки/
по вид на опаковки употребени (тон/г.) опаковки ковки/ пус- пуснати на
материала (тон/г.) опаковки   (тон/г.) нати на пазара пазара
    (тон/г.)     опаковки опаковки
          (%) (%)
Пластмаса
(PE, PP, PET,
PS, PVC)
Хартия и
картони
Стъкло
Метали
(алуминий и
стомана)
Дърво
Други (в т.ч.
композитни)
В т.ч. за опа-
коване на
опасни
химични
вещества
ОБЩО
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................................... Лице, представляващо търговеца по закон или
  упълномощаване: .............................................................
 

(подпис и печат)

   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума