навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

Приета с ПМС № 216 от 19.08.2004 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 31 Август 2004г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) С наредбата се определят условията и редът за разрешаване на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.) и техните препарати за:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) медицински и образователни цели;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) научни и лабораторни изследвания;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) При внос на наркотични вещества се спазват изискванията на наредбата по чл. 47, ал. 1 Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С РАСТЕНИЯ И ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1, 2 И 3 КЪМ ЧЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Разрешенията за дейностите по чл. 1 с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични се издават от министъра на здравеопазването на физически и юридически лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Юридическите лица по ал. 1 определят със заповед лице, което да отговаря за извършваните дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати и за спазването на условията за съхраняването и унищожаването им, както и на изискванията за водене на документацията и отчетност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Лицата по ал. 1 утвърждават инструкция за работа с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техни препарати, в която се определят и необходимите мерки за сигурност.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) За получаване на разрешение за дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техни препарати лицата по чл. 3, ал. 1 подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец съгласно приложение № 1, към което прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, както и за продължителността на използването им;
3. копие от заповедта по чл. 3, ал. 2;
4. копие от инструкцията по чл. 3, ал. 3;
5. документ за платена такса за издаване на разрешение по реда на чл. 9 ЗКНВП.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Министърът на здравеопазването издава разрешение по чл. 3, ал. 1 по предложение на дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването в срок един месец от постъпване на заявлението и приложените към него документи.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Когато установи несъответствия или непълноти в документацията, директорът на дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в 15-дневен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) При необходимост инспекторите по наркотични вещества от регионалните здравни инспекции извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на ЗКНВП и наредбата, за което съставят протокол. Протоколът от проверката се изпраща служебно в дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването в срок 5 дни от датата на извършване на проверката.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) В случаите по ал. 2 срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на несъответствията и непълнотите или до изтичане на определения 15-дневен срок.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Разрешението се издава за срок до 3 г. в зависимост от целите, за които ще се използват растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Разрешението съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. име, седалище и адрес на заявителя;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) трите имена на лицето по чл. 3, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) наименование и количество на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) вида на дейностите, които ще се извършват с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) адрес на сградите, в които ще се извършват дейностите с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
7. срок на валидност.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Разрешението се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно.
(4) Разрешението е лично и не може да се преотстъпва.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Министърът на здравеопазването по предложение на дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването отказва в срока по чл. 5, ал. 1 издаването на разрешение в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) при неотстранени в срок непълноти в документацията по чл. 4;
2. при установяване на неверни данни в заявлението и в приложените документи;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) при недостатъчна обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) При промяна в обстоятелствата по издаденото разрешение лицата по чл. 3, ал. 1 подават в Министерството на здравеопазването заявление, към което прилагат документи относно заявената промяна.
(2) Министърът на здравеопазването се произнася по заявлението в срока и по реда на чл. 5 и 8.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Министърът на здравеопазването отнема със заповед издаденото разрешение, когато се установят нарушения на изискванията на наредбата или условията на издаденото разрешение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Наркотичните вещества, които се внасят от лицата по чл. 3, ал. 1 в страната, трябва да са в добре запечатани опаковки, придружени от аналитичен сертификат за качество и/или сертификат за произход, копие от фактурата за продажба и копие от документ, удостоверяващ митническо оформяне в случаите на внос от трета държава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) В случаите на придобиване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати на територията на страната те трябва да са в запечатани опаковки, придружени от аналитичен сертификат за качество и/или копие от сертификат за произход и копие от фактурата за продажба. За получените количества се съставя предавателно-приемателен протокол в два екземпляра, единият от които се съхранява от лицето по чл. 3, ал. 2.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати се съхраняват в метални каси или шкафове със секретно заключване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Всички дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати се извършват при спазване на инструкцията по чл. 3, ал. 3.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 изготвят тримесечни и годишни отчети по образец съгласно приложение № 2, подписани от лицето, на което е издадено разрешението.
(2) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие и на календарната година отчетите по ал. 1 се изпращат в дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
(3) Отчетите по ал. 1 се съхраняват за срок 5 години.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Лицето, което отговаря за дейностите с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) съхранява документацията, свързана с разрешените дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) води регистър, в който се вписва всяка операция при използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
3. съставя отчетния документ по чл. 13;
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) изготвя и представя в дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването отчет за внесените количества наркотични вещества след осъществяването на всеки внос.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) При изтичане срока на валидност на разрешението или при отнемането му неизразходваните количества растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати се унищожават по реда на наредбата по чл. 97 ЗКНВП.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Дейностите по чл. 1 с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, които се извършват от служители на специализираните служби, научноизследователски и научно-приложни институти на Министерството на вътрешните работи, се разрешават със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава по предложение на директорите на съответните служби и институти на Министерството на вътрешните работи.
(3) В заповедта се посочват:
1. името и длъжността на служителите, отговарящи за дейностите по чл. 1;
2. видът на дейностите;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) наименование и количество на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Служителите, посочени в заповедта, отговарят за спазването на условията за отпускане, съхраняване и унищожаване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати и на изискванията за документация и отчетност.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Министърът на вътрешните работи утвърждава правилата за работа с растения и вещества по приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати със свой акт, в който се посочват:
1. условията и редът за получаване, ползване и съхраняване на растенията, веществата и техните препарати;
2. необходимите мерки за сигурност;
3. редът и методите за унищожаване на растенията, веществата и техните препарати, както и изискванията за документацията и отчетност на изразходваните количества.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Дейности по чл. 1 с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, които се извършват от служители на Агенция "Митници", се разрешават със заповед на директора на Агенция "Митници".
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. името и длъжността на служителите, отговарящи за дейностите по чл. 1;
2. видът на дейностите;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) наименование и количество на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Служителите, посочени в заповедта, отговарят за спазването на условията за отпускане, съхраняване и унищожаване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати и на изискванията за документация и отчетност.
(4) Директорът на Агенция "Митници" утвърждава инструкция за работа с растения и вещества от приложения № 1, 2, 3 и ЗКНВП, в която се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) условията и редът за получаване, ползване и съхраняване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) наименование и количество на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
3. необходимите мерки за сигурност;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) редът и методите за унищожаване на растенията и наркотичните вещества, както и изискванията за документация и отчетност на изразходваните количества.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Министерството на здравеопазването води регистър на издадените по реда на наредбата разрешения за растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 2 ЗКНВП, КАКТО И СЪС СМЕСИ, В КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ВЕЩЕСТВА ОТ ПЪРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 2 ЗКНВП (ОТМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2008 Г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По смисъла на наредбата научните изследвания включват и научни методи за разследване на престъпления, в т.ч. извършването на експертни изследвания на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Заключителни разпоредби


§ 2. В Наредбата за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление № 37 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 4 от 2001 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 14, ал. 1 думите "за всеки конкретен случай от министъра на здравеопазването" се заличават.
2. В чл. 15 ал. 2 и 3 се изменят така:
"(2) Количествата по ал. 1 се отделят от комисията по унищожаване, за което се съставя протокол.
(3) Количествата по ал. 1 се предават опаковани и подпечатани с печат на специализираното звено, отговарящо за съхраняването в Агенция "Митници", за което се съставя предавателно-приемателен протокол."
3. Член 16 се отменя.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 73, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2005 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 март 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм., бр. 3 от 2005 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2008 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 8 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИДИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)

§ 18. В Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 и 78 от 2005 г., бр. 60 от 2008 г. и бр. 5 и 38 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Навсякъде в наредбата думите "чл. 3, ал. 2 ЗКНВП" се заменят с "чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични".
7. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Наркотични вещества" се заменят с "дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването".


§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)


  ДО
  МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
От .....................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
в качеството на .........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Л.К. №     ЕГН                                      
             
Адрес: гр./с.   код        
       
област   община  
       
ул./бул.    
       
тел.      
 
Име на физическото или юридическото лице: ....................
 
ЕИК ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Седалище и адрес на управление:
             
гр./с.   код        
       
област   община  
       
ул./бул.    
       
тел.     факс     e-mail  
Моля, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) да бъде издадено разрешение за дейностите:
1. .......................................................................................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................................................................................
със следните растения, наркотични вещества и техни препарати:
Наименование Мярка Дозировка Количество
1.      
2.      
3.      
4.      
Адрес на сградите, където ще се извършват дейностите с растения, наркотични вещества и техните препарати:
Точен адрес Дейност Мерки за безопасност
  (пощенски код, гр./с., община, ул., №)    
1.      
2.      
3.      
4.      
Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 и 78 от 2005 г., бр. 60 от 2008 г. и бр. 5 и 38 от 2011 г.):
 
 
Л.К. №     ЕГН                                      
             
Адрес: гр./с.   код        
       
област   община  
       
ул./бул.    
       
тел.      
 
Прилагам следните документи:
1. Обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.), за медицински и образователни цели, за научни и лабораторни изследвания, както и за продължителността на използването им.
2. Копие от заповедта по чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП.
3. Инструкция за извършване на дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични по чл. 3, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП.
 
Дата: ..........................................................................................................
 
Подпис на заявителя: ...............................................................................................
    (печат)


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)


Физическо или юридическо лице: ............................................................................................................................................................................................................................
Изх. № ..................................................................................... /дата .......................................................................................................................................................
 
ОТЧЕТ
за получените, изразходваните и наличните количества растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати за периода на ............................
Наименование на растението, наркотичното вещество или препарат Мярка Налични количества в началото на периода Получени количества Приход Изразходвани количества Налични количества в края на периода
1 2 3 4 3+4=5 6 7
1.            
2.            
3.            
4.            
   
Лицето по чл. 3, ал. 2 от наредбата: ..................... Лицето по чл. 3, ал. 1 от наредбата: .....................
(подпис) (подпис и печат)


Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума