навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. изискванията, на които отговарят билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки;
2. условията и редът, при които се организира и осъществява дейността по изкупуване, първична обработка и съхранение на билки.

Чл. 2. Наредбата се прилага за помещения, навеси, площадки и всички обекти, които се използват за билкозаготвителни пунктове и/или складове за билки.


Чл. 3. Изкупуване, първична обработка и съхранение на билки се извършват от лица, които са организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки по реда на тази наредба.


Чл. 4. Лицата по чл. 3 осъществяват дейността си по начин и със средства, които не водят до замърсяване и/или до повреждане на билките.


Чл. 5. Изискванията към устройството и дейността в билкозаготвителните пунктове и/или складове за билки се отнасят до:
1. техническите им характеристики;
2. състоянието и поддръжката на технологичното им оборудване;
3. документацията;
4. първичната обработка;
5. съхранението, опаковката и етикетирането на билките;
6. транспорта;
7. санитарно-хигиенните условия и личната хигиена на лицата, които работят в тях.

Раздел II.
Условия и ред за организиране на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки


Чл. 6. (1) Всяко лице, което е организирало билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, до започване на дейността му, е длъжно да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите чрез уведомление по образец съгласно приложение № 1.
(2) Към уведомлението се прилагат следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.)
2. копие от акта за собственост, от договора за наем или друг документ, от който произтича правото да се ползва обектът, в който е организиран билкозаготвителният пункт и/или складът за билки;
3. копие от документа, с който билкозаготвителят е възложил управлението, организацията и контрола на билкозаготвителния пункт и/или склада за билки на лице, изпълняващо функциите на отговорник.
(3) При всяка промяна на данните, съдържащи се в уведомлението или приложените към него документи, както и при прекратяване на дейността лицето по ал. 1 уведомява съответната регионална инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от възникване на промените чрез подаване на заявление за промяна в данните и ново уведомление съгласно приложение № 1.


Чл. 7. (1) Всеки билкозаготвителен пункт и/или склад за билки има отговорник, който осъществява управление, организация и контрол на дейността му.
(2) Отговорник на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки е лицето, което го е организирало, или друго лице, на което е възложено изпълнението на тези задължения.


Чл. 8. (1) Изкупуването и съхраняването на неподложени на първична обработка билки се извършва и от лица, различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими билки в необработен вид.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да спазват изискванията на раздели II, VI, VII и VIII от наредбата, като уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите с уведомление по образец съгласно приложение № 2.
(3) Към уведомлението се прилагат следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.)
2. копие от документа, с който е възложено управлението, организацията и контролът на билкозаготвителния пункт и/или склада за билки на лице, изпълняващо функциите на отговорник.

Раздел III.
Общи изисквания към билкозаготвителен пункт и/или склад за билки (В сила от 30.09.2005 г.)


Чл. 9. (1) Билкозаготвителният пункт и/или склад за билки има следните самостоятелни помещения или функционално обособени места за:
1. изкупуване или приемане на билки;
2. обработка на билки;
3. естествено или изкуствено сушене;
4. съхранение на готовата продукция;
5. съхранение на опаковъчни материали.
(2) Помещенията или местата по ал. 1, т. 2 и 3 не са задължителни за складовете.


Чл. 10. Билкозаготвителният пункт и/или складът за билки отговаря на следните изисквания:
1. да е ясно обозначен с указателна табела;
2. да не е разположен в непосредствена близост до места за отглеждане на селскостопански животни;
3. да е отделен от прилежащата територия с ограда, възпрепятстваща проникването на животни и пренасянето на животински отпадъци;
4. да е достъпен с автомобилен транспорт;
5. да е изграден от материали и по начин, осигуряващи цялостното му почистване;
6. да е конструиран по начин, който осигурява защита срещу достъп на вредители, както и да позволява дезинсекция и дератизация;
7. подовете да са с трайно покритие, а стените - с повърхност, позволяващи ефективно почистване;
8. откритите площадки да са покрити с трайна настилка, позволяваща ефективното им почистване, и да са с подходящ наклон или дренаж за оттичане на повърхностните води;
9. да е сух и с естествена вентилация или да е оборудван с вентилационна система;
10. да е с подходящо естествено или изкуствено осветление, отговарящо на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
11. да е с обезопасена електрическа инсталация и електрически уреди;
12. да отговаря на условията за пожарна безопасност;
13. канализацията за отпадните води да е свързана с централната канализация на населеното място или да има локална такава;
14. да има санитарен възел и течаща вода или при липса на централно водоснабдяване да е оборудван с резервоари за вода и походна мивка;
15. да е оборудван със съдове за отпадъци, които:
а) са с плътно затварящи се капаци;
б) се разполагат на специално предназначено за целта място;
16. да е снабден със средства за измерване на теглото съгласно действащата нормативна уредба;
17. да е конструиран така, че да осигурява непрекъснатост на технологичния процес и недопускане на смесване по време и място на билки в различни фази на обработката им;
18. да притежава достатъчно работно пространство, позволяващо извършване на всички дейности в него;
19. в него да не се отглеждат животни.

Раздел IV.
Оборудване


Чл. 11. (1) Техническото и технологичното оборудване в билкозаготвителните пунктове и/или складове за билки отговаря на следните изисквания:
1. да е с технически, конструктивни и експлоатационни възможности, които осигуряват протичането на производствения процес по начин, който не води до замърсяване или повреждане на билките;
2. да има конструкция, която позволява ефективното му почистване и дезинфекция;
3. да се поддържа чисто и в техническа изправност;
4. да е инсталирано по начин, който осигурява безопасна експлоатация и осигурява достъп за почистване на пространствата около него и под него;
5. да има гладки повърхности без пукнатини и дефекти.
(2) Всички сушилни за билки се оборудват с контролни термометри.

Раздел V.
Документация


Чл. 12. (1) Лицата, организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки по реда на чл. 6 и 8, водят:
1. книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в съответната регионална инспекция по околната среда и водите;
2. книга за проведените инструктажи в билкозаготвителния пункт или склад.
(2) Документацията по ал. 1 се съхранява най-малко една година от датата на съставяне и се предоставя на контролните органи при поискване.


Чл. 13. (1) Лицата по чл. 12 представят в съответната регионална инспекция по околната среда и водите до 31 януари обобщена информация за предходната година за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки със справка по образец съгласно приложение № 3.
(2) Копия от подадените справки по ал. 1 се съхраняват в билкозаготвителния пункт и/или склад за билки най-малко три години и се предоставят при поискване от контролните органи.


Чл. 14. В билкозаготвителния пункт и/или склад за билки се съхранява и предоставя при поискване на контролните органи копие от уведомлението по чл. 6, ал. 1.


Чл. 15. Книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки се води по образец съгласно приложение № 4.

Раздел VI.
Изисквания към лицата, работещи в билкозаготвителен пункт и/или склад за билки


Чл. 16. Отговорникът е длъжен лично или чрез друго компетентно лице да провежда периодично инструктажи на работещите в билкозаготвителния пункт и/или склад за билки, като ги запознава със:
1. ботаническата характеристика и морфологичните особености на лечебните растения и билките, които се приемат и обработват, и разликите от близки в морфологично отношение видове, с които могат да бъдат сбъркани;
2. изискванията, на които трябва да отговарят билките при приемането им съгласно разпоредбите на раздел VII;
3. начините, по които може да се констатира наличието на примеси в изкупуваните свежи билки, както и начините за почистването им;
4. техническите характеристики и възможности на оборудването в пункта и/или склада, както и с условията, при които трябва да се извършва обработката на различните видове билки;
5. начините за почистване на сухи билки;
6. начините за опаковане, етикетиране и транспортиране на сухи билки;
7. начините, условията и изискванията за правилно съхранение на сухи билки;
8. хигиенните изисквания;
9. нормативните изисквания за безопасност на труда и пожарна безопасност.


Чл. 17. Проведеният инструктаж се документира в книга, в която се вписват и подписват инструктираните лица, темите, по които е проведен инструктажът, както и лицето, което го е извършило.


Чл. 18. Отговорникът на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:
1. осъществява контрол на всички дейности и процеси, свързани с изкупуване и обработка на билки;
2. не допуска до работа:
а) лица, страдащи от или преносители на остри заразни заболявания, с отворени рани или кожни инфекции;
б) бременни, кърмачки, деца и страдащи от бронхиална астма, задух или алергични към растения при обработка на билки от отровни или алергизиращи лечебни растения, посочени в приложения № 5 и № 6;
3. осигурява на работещите ръкавици и маски за лицето при обработка на билки от отровни или алергизиращи лечебни растения.


Чл. 19. Работещите в билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:
1. спазват указанията по проведените с тях инструктажи;
2. спазват хигиенните изисквания за работа в пункта и/или склада за билки;
3. спазват лична хигиена и поддържат чисто работното си облекло;
4. незабавно уведомяват отговорника при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 18, т. 2.

Раздел VII.
Изисквания, на които трябва да отговарят билките, постъпващи в билкозаготвителен пункт и/или склад за билки


Чл. 20. В билкозаготвителен пункт и/или склад за билки се приемат и/или изкупуват билки, които:
1. отговарят на морфологичните белези на билката;
2. са запазили своя естествен цвят, миризма и вкус;
3. не съдържат в количество, което влошава качеството:
а) променени по цвят, структура и увредени части от билката;
б) други части от същото растение, които не трябва да се съдържат в билката;
в) части от други растения и органични примеси;
г) минерални и механични примеси;
4. не са замърсени с вредители и продукти от тяхната жизнена дейност;
5. не са замърсени с битови замърсители и замърсители от селскостопански животни.

Раздел VIII.
Изкупуване на билки


Чл. 21. (1) В билкозаготвителните пунктове се изкупуват само билки, за които е издадено:
1. позволително по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения, когато билките са събрани от диворастящи лечебни растения или от лечебни растения, култивирани от общината;
2. удостоверение от общината, когато билките са събрани от лечебни растения, култивирани от собственици или ползватели на земи, гори и водни обекти.
(2) За изкупуване на билки от лечебни растения под специален режим, събрани от естествени находища, се изисква и заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5 от Закон за лечебните растения.


Чл. 22. В билкозаготвителния пункт се изкупуват само билки, които отговарят на изискванията, посочени в раздел VII.


Чл. 23. (1) Изкупуването на билки се извършва в билкозаготвителните пунктове от отговорника на пункта.
(2) Лицата по чл. 6 и 8 могат да организират и временни пунктове за изкупуване на билки, включително и подвижни, при спазване на изискванията, посочени в раздели VI, VII и VIII.


Чл. 24. При изкупуването на билки отговорникът:
1. подготвя място за приемане на билките;
2. осигурява и поддържа средства за измерване съгласно действащата нормативна уредба;
3. контролира изкупуването на билки да се осъществява при спазване изискванията на наредбата;
4. при нужда дава указания на лицата, предаващи билки, за допречистването им съгласно изискванията на раздел VII;
5. претегля билките пред лицата, които ги предават.

Раздел IX.
Първична обработка на билки


Чл. 25. Първичната обработка на билките се извършва в билкозаготвителни пунктове.


Чл. 26. (1) Първичната обработка на билки се извършва по начин, който запазва качеството и биологичноактивните им вещества и не води до създаването на условия за поява на нежелателни органолептични или други изменения, както и до замърсяването им с чужди примеси и микроорганизми.
(2) Когато първичната обработка и временно съхраняване на билките се извършва на места, които са само функционално обособени, местата за временно съхранение трябва да се изолират по начин, осигуряващ предпазване на обработените билки от вторично замърсяване.
(3) Техническите съоръжения и/или оборудване, които се използват при обработка на даден вид билка, задължително се почистват след приключване на процеса.
(4) Когато техническите съоръжения и/или оборудване се използват за обработка само на един вид билка, те се почистват периодично.


Чл. 27. Обработката на билки от отровни и/или алергизиращи лечебни растения се извършва при спазване на следните изисквания:
1. изсушаването се извършва в отделни помещения или на отделни площадки;
2. повърхностите на техническите съоръжения, които влизат в непосредствен контакт с тези билки, се измиват след завършване на обработката;
3. на лицата, които влизат в контакт с тези билки, се осигуряват ръкавици и маски за лицето;
4. предвидените за тях опаковки предварително се проверяват за тяхната здравина и се вземат мерки за предотвратяване на разпиляване и смесване с други билки;
5. преди и след изсушаване тези билки се етикетират и се съхраняват без разпиляване и смесване с други билки;
6. отпадъците от обработката на тези билки се събират и унищожават без замърсяване на околната среда.


Чл. 28. Изкупените свежи билки се подлагат на сушене в срокове, изключващи възможността в тях да настъпят промени, влошаващи:
1. външния им вид;
2. органолептичните им качества;
3. съдържанието на биологичноактивните им вещества.


Чл. 29. Сушенето на билки се извършва при естествени и изкуствени условия.


Чл. 30. За естествено сушене на билки могат да се използват и допълнителни помещения и/или площадки, при условие че са почистени, сухи, проветриви и отговарят на хигиенните изисквания, посочени в чл. 10, т. 2, 3, 7 и 8.


Чл. 31. Сушенето на сянка при естествени условия в билкозаготвителните пунктове по чл. 10 и в помещенията по чл. 30 се извършва чрез:
1. разстилане на пода или върху чисти постелки от материя, пропускаща въздух;
2. разстилане върху рамки с дъно от материя, пропускаща въздух;
3. разстилане върху стелажи;
4. висящо сушене.


Чл. 32. Сушенето на открито при естествени условия в билкозаготвителните пунктове по чл. 10 и площадките по чл. 30 се извършва чрез разстилане върху добре почистената повърхност на площадката или върху чисти постелки от материя, пропускаща въздух.


Чл. 33. (1) Изкуственото сушене се извършва в специално изградени сушилни за билки, съобразени с изискванията за пожарна безопасност и отговарящи на условията в раздел IV.
(2) При изкуствено сушене се допуска използването на технически изправни нагревателни уреди или сушилни, предназначени за други цели, при условие че използването им не влошава качеството на билките.


Чл. 34. При сушене на билки се спазват следните технологични изисквания:
1. билки от ароматни лечебни растения, посочени в приложение № 7, се сушат само на сянка или в сушилня при температура до 40°С;
2. билки от лечебни растения, съдържащи алкалоиди или сърдечнодействащи гликозиди, посочени в приложение № 8, се сушат само на сянка или в сушилня при температура до 60°С.


Чл. 35. Изсушените билки се почистват и обработват преди опаковането им, ако това е необходимо, като се извършва:
1. доизсушаване до необходимото съдържание на влага, в случай че билките преди това са били сушени на друго място или са овлажнени при транспортирането им;
2. почистване от променени по време на сушенето части от билката;
3. почистване от други части на растението;
4. почистване от части на други растения и странични органични примеси, попаднали в процеса на сушене;
5. почистване от минерални и/или механични примеси.


Чл. 36. (1) Обработените билки се оформят на партиди.
(2) Оформената партида се етикетира от отговорника на билкозаготвителния пункт и/или склад за билки с определен партиден номер, позволяващ идентификацията и.

Раздел X.
Опаковане и етикетиране на билки


Чл. 37. (1) Билките се опаковат по начин, осигуряващ запазване на качеството им.
(2) За опаковане се използват материали, които са здрави, чисти, химически неактивни и с качество, което не позволява замърсяване, повреждане или разпиляване на билките.
(3) Единичното тегло на отделните опаковки отговаря на нормативните изисквания за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.


Чл. 38. (1) Използването на опаковки за повторна употреба се допуска, при условие че от тях са отстранени всички остатъци от предишно съдържание.
(2) Не се допуска повторна употреба на опаковки, в които са държани билки от отровни или ароматни лечебни растения.


Чл. 39. Всички опаковки и опаковъчни материали се съхраняват в билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки на отделно, чисто и сухо място, без опасност от замърсяване и повреди.


Чл. 40. (1) Всяка транспортна опаковка с билки има етикет със следните данни:
1. наименование на билката на латински;
2. тегло (маса);
3. допълнителна информация при необходимост.
(2) Опаковките с билки от отровни лечебни растения се маркират с червена линия с ширина два сантиметра и символ за отровност.
(3) При етикетиране не се използват токсични мастила, бои или лепила.
(4) Етикетите се поставят по начин, който не позволява лесното им отделяне от опаковката.

Раздел XI.
Съхранение и транспорт на билки


Чл. 41. В складовете за билки се съхраняват билки, които са придружени с документите по чл. 21.


Чл. 42. Билките се приемат в складовете по тегло и в съответствие с изискванията на раздел VII.


Чл. 43. (1) Билките се съхраняват в складовете върху скари, палети, стелажи или рафтове по начин, който изключва тяхното замърсяване, увреждане и/или смесване.
(2) Билки от ароматни лечебни растения се съхраняват в отделно помещение или отделени от останалите чрез постоянни или временни прегради.
(3) Билки от отровни лечебни растения се съхраняват в отделно помещение или отделени от останалите чрез постоянни или временни прегради.


Чл. 44. (1) Билките се подреждат в складовете по партиди и по начин, който дава възможност отделните партиди да бъдат идентифицирани по техните номера.
(2) Всяка партида се обозначава с етикет, на който задължително се отразяват следните данни:
1. номер на партидата;
2. наименование на билката на латински език;
3. при необходимост върху етикета се отразяват и други данни.


Чл. 45. (1) В складовете за билки се извършва постоянен контрол за наличие на вредители. При появата им се провеждат мероприятия за тяхното унищожаване.
(2) Мероприятията по ал. 1 се извършват при недопускане на замърсяване на билките.
(3) Контролът на мероприятията по ал. 2 се осъществява от отговорника.


Чл. 46. В билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки се забранява съхранение на други стоки или продукти, както и извършване на дейности, които не са свързани с обработка и съхранение на билки.


Чл. 47. (1) Транспортирането на билки се извършва с превозни средства, които са чисти, сухи и при нужда покрити с водонепропусклива материя.
(2) Транспортирането на билки става по начин, който изключва възможността за тяхното замърсяване или повреждане.


Чл. 48. Транспортирането на билки съвместно с други стоки се допуска в случай, че са осигурени необходимите условия за предотвратяване на замърсяване и контакт между билките и останалите стоки.


Чл. 49. Билките се придружават от документите по чл. 21 на всеки един етап от тяхното движение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Алергизиращи лечебни растения" са лечебни растения, предизвикващи алергични реакции, чувствителност към светлина (фоточувствителен ефект) и местно дразнещо действие.
2. "Движение на билки" е всяка операция, свързана с преместването на билки от мястото на производство, първична обработка или съхранение на друго място, независимо с каква цел.
3. "Етикет" е текст и/или обозначение, напечатан или прикрепен върху опаковката на билката.
4. "Партида" е количеството от един и същ вид билка, което е произведено при еднакви условия и е с еднакво качество.
5. "Сушене на билки" е процесът на отстраняване на излишната влага от свежите билки до съдържание 10-12%, при максимално запазване на външния вид и химичния състав.
6. "Транспортна опаковка" е опаковката, в която билката се транспортира за продажба извън билкозаготвителния пункт и/или склад за билки.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните растения.

§ 3. Лицата, организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки преди влизане в сила на тази наредба, следва да приведат дейността си в съответствие с нейните изисквания не по-късно от 6 месеца от обнародването и в "Държавен вестник".

§ 4. Раздел III от тази наредба влиза в сила 12 месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на регионалните инспекции по околната среда и водите и органите на държавния санитарен контрол.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1


Вх. рег. № ................./ До
.......... 200 .. год. РИОСВ
 
град ...........................................................................................................
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад
 
От ..................................................................................................................... ЕГН .........................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
лична карта №.............................................., изд. на ........................................................................... год.
от ..................................................................................... в град .........................................................................................................................................................
с постоянен адрес в град ....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор)
Представител на ..........................................................................................................................................................................................................................................
(фирма на юридическо лице, едноличен търговец)
БУЛСТАТ: .................................................................. Дан. №: .......................................................................................................................................................................
....................................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
(адрес/адрес на управ- (населено (пощ. код)
ление - община) място)  
....................................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
(ж.к./квартал) (булевард/площад/улица)
.....................................
.......................................
.......................................
.......................................
.........................................................
.........................................................
(блок) (вход) (етаж) (ап.) (телефон) (факс)
 
С настоящото Ви уведомявам,
 
че към ........ 200.. год. СЪМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА Е организирал/а
билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, който отговаря на всички изисквания на
нормативните актове, регламентиращи извършването на дейност по изкупуване и/или
първична обработка на билки и последващото им съхраняване и считано от ............ 200.. год.
ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА тази
дейност.
(ненужното се зачертава)
Моля да бъдат предприети необходимите действия за регистрация на книгата за
изкупени, реализирани и налични количества билки, която ще се води за обекта, както и
за това посоченото по-горе обстоятелство да бъде отразено по законоустановения ред,
като се вземе предвид, че:
Административният адрес на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е:
........................................................................................................
................................................................................
...............................................................................................................
(населено място) (община) (пощ. код)
........................................................................................................
.............................................................................
...............................................................................................................
(ж.к./квартал) (булевард/площад/улица)
.....................................
.......................................
.......................................
.......................................
.........................................................
.........................................................
(блок) (вход) (етаж) (ап.) (телефон) (факс)
Отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е:
........................................................................................................... ЕГН ...........................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
лична карта № ................................................., изд. на ....................................................................... год.
от ..................................................................... в град ............................................................................................................................................................................
с постоянен адрес в град (с.) ..............................................................................................................................................................................................................................
Справка-декларация за площта на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:
Обща площ на обекта: ...................... кв.м.
Застроена площ: ...................... кв.м.
Справка-декларация за наличието на отделни помещения или тяхната функционална
обособеност в организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:
Вярното се отбелязва с "ДА" или с "НЕ"
Наличие на отделни помещения
..............................
..............................
Функционална обособеност на помещенията
..............................
..............................
Наличие на открити площадки
..............................
..............................
Наличие на сушилня за изкуствено сушене
..............................
..............................

Приложени документи:

Да Не
1. Удостоверение за актуална съдебна    
  регистрация, ако лицето е търговец
..............................
..............................
2. Копие от акта за собственост, от    
  договора за наем или друг договор,    
  от който произтича правото да се    
  ползва обектът, който ще се използва    
  за билкозаготвителен пункт и/или    
  за склад за билки .........
..............................
3. Копие от документа (договора), с    
  който билкозаготвителят е възложил    
  управлението и организацията на    
  билкозаготвителния пункт и/или склад    
  на лице, изпълняващо функциите на отговорник .........
..............................
   
..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(дата, място) (подпис / печат)


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2


Вх. рег. № ................./ До
.......... 200 .. год. РИОСВ
 
град ...........................................................................................................
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ
на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производство
 
От ..................................................................................................................... ЕГН .........................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
лична карта №.............................................., изд. на ........................................................................... год.
от ..................................................................................... в град .........................................................................................................................................................
с постоянен адрес в град ....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор)
Представител на ..........................................................................................................................................................................................................................................
(фирма на юридическо лице, едноличен търговец)
БУЛСТАТ: .................................................................. Дан. №: .......................................................................................................................................................................
....................................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
(адрес/адрес на управ- (населено (пощ. код)
ление - община) място)  
....................................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
(ж.к./квартал) (булевард/площад/улица)
.....................................
.......................................
.......................................
.......................................
.........................................................
.........................................................
(блок) (вход) (етаж) (ап.) (телефон) (факс)
 
С настоящото Ви уведомявам,
че считано от ....... 200.. год. ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЩЕ ИЗКУПУВАМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА
ОТ МЕН ФИРМА ЩЕ ИЗКУПУВА НЕПОДЛОЖЕНИ НА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА БИЛКИ,
(ненужното се зачертава)
НА АДРЕС:
........................................................................................................
................................................................................
...............................................................................................................
(населено място) (община) (пощ. код)
........................................................................................................
.............................................................................
...............................................................................................................
(ж.к./квартал) (булевард/площад/улица)
 
Моля посоченото обстоятелство да бъде отразено по законоустановения ред,
както и да бъдат предприети необходимите действия за регистрация на книгата
за изкупени, реализирани и налични количества неподложени на първична обработка билки,
която ще се води за посочения по-горе обект.
 
Отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е:
..................................................................................................................... ЕГН ...............................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
лична карта №.............................................., изд. на ........................................................................... год.
от ..................................................................................... в град .........................................................................................................................................................
с постоянен адрес в град ....................................................................................................................................................................................................................................
 

Приложени документи:

Да Не
1. Удостоверение за актуална съдебна    
  регистрация, ако лицето е търговец
..............................
..............................
2. Копие от документа (договора), с който    
  билкозаготвителят е възложил управлението    
  и организацията на билкозаготвителния    
  пункт и/или склад на лице, изпълняващо    
  функциите на отговорник .........
..............................
   
..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(дата, място) (подпис / печат)


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1


Вх. рег. № ........................ / .......... 200 .. год. До
  РИОСВ
 
град ..........................................................................................................
   
СПРАВКА
за изкупените, реализираните и наличните количества билки за ........................ година
 
Билкозаготвителен пункт/склад за билки: ....................................................................................................................................................................................................................
(населено място, адрес)
организиран от ..........................................................................................................................................................................................................................................
(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор)
Вид билка Мярка (кг) Налични коли- Изкупени Реализирани Налични коли-
      чества в началото количества количества чества в края
      на годината     на годината
I. Билки под специален режим на опазване и ползване
 
 
 
II. Билки, които не са под специален режим на опазване и ползване
 
 
 
гр. .................................................................
Отговорник на пункта/склада за билки: .......................................................................................................................................................
дата: ....................................... (име, презиме, фамилия)
 
Подпис: ......................................................................................................................................................................................


Приложение № 4 към чл. 15


Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки
Дата Вид билка Изкупено количество Доставчик Реализирано Налично Съпровождащи
      (кг)   количество (кг) количество (кг) документи
      свежо сухо   свежо сухо свежо сухо  
 
 
 


Приложение № 5 към чл. 18, т. 2, буква "б"


Отровни лечебни растения
 
Акорус Acorus calamus L. Araceae
(Блатен аир)    
Блатняк Caltha palustris L. Ranunculaceae
обикновен    
Блян бял Hyoscyamus albus L. Solanaceae
Блян черен Hyoscyamus niger L. Solanaceae
Божур червен Paeonia peregrina Mill. Paeoniaceae
Ботурче есенно Cyclamen Primulaceae
  hederifolim Ait.  
  (C. neapolitanum Ten.)  
Ботурче Cyclamen coum Mill. Primulaceae
пролетно    
Брей обикновен Tamus communis L. Dioscoreaceae
Брош Rubia tinctorum L. Rubiaceae
бояджийски    
Бръшлян Hedera helix L. Araliaceae
Бърдун бял Asphodelus albus Mill. Liliaceae
Бърдуче (Жълта Nuphar lutea (L.) Nymphaeaceae
водна роза) S. et S.  
Бударица Galeopsis ladanum L. Lamiaceae
обикновена    
Бучиниш, Conium maculatum L. Apiaceae
петнист    
(Цволика)    
Бъз нисък Sambucus ebulus L. Caprifoliaceae
(Бъзак)    
Бял имел Viscum album L. Loranthaceae
Бясно дърво Daphne mezereum L. Thymeleaeceae
обикновено    
Вечерник Hesperis matronalis L. Brassicaceae
обикновен    
Винобой Phytolaca americana L. Phytolacaceae
американски    
     
Винцетоксикум Vincetoxicum Asclepiadaceae
лечебен (Устрел hirundinaria Medic.  
лечебен) (V. officinale L.,  
  Cynanchum  
  vincetoxicum  
  (L.) R. Br.  
Воден морач Oenanthe aquatica L. Apiaceae
обикновен    
Водна роза Nymphaea alba L. Nymphaeaceae
(Блатна роза)    
Вранско око Paris quadrifolia L. Liliaceae
Вратига, Tanacetum vulgare L. Asteraceae
паничка    
Вълмо руско Salicornia Chenopodiaceae
  ruthenica Iljin.  
Вълча ябълка Aristolochia Aristolochiaceae
обикновена clematitis L.  
Вълча ябълка Aristolochia Aristolochiaceae
кръглолистна rotunda L.  
Глушина посевна Vicia sativa L. Fabaceae
Горицвет летен Adonis aestivalis L. Ranunculaceae
Горицвет Adonis vernalis L. Ranunculaceae
пролетен    
Гълъбови Hepatica nobilis Mill. Ranunculaceae
очички    
Гърбач Periploca graeca L. Asclepiadaceae
Джел Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae
обикновен    
(Кошничар)    
Дива краставица Ecbalium elaterium L. Cucurbitaceae
Дива тиква Bryonia alba L. Cucurbitaceae
Дяволска уста Leonurus cardiaca L. Lamiaceae
обикновена    
Ефедра Ephedra distachya L. Ephedraceae
обикновена    
Жълтуга висока Genista tinctoria L. Fabaceae
(Ж. багрилна)    
Жълтуга горска Genista ovata W.et K. Fabaceae
Жълтурче Ranunculus ficaria L. Ranunculaceae
Зановец бял Chamaecytisus albus Fabaceae
  (Jacq.)Rothm.  
  (Cytisus albus Hacq.)  
Зановец Chamaecytisus Fabaceae
карпатски lejocarpus(A.Kern.)  
  Rothm.  
  (Cytisus lejocarpus  
  W.K.)  
Зановец космат Chamaecytisus Fabaceae
  hirsutus (L.) Link.  
  (Cytisus hirsutus L.)  
Зановец Chamaecytisus Fabaceae
регенсбургски ratisbonensis(Schaeff.)  
  Rothm.  
  (Cytisus ratisbonensis  
  Schaeff.)  
Зарасличе Symphytum officinale L. Boraginaceae
(Черен оман)    
Зимзелен малък Vinca minor L. Apocynaceae
Зимзелен Vinca herbacea W.et K. Apocynaceae
тревист    
Златен дъжд Laburnum anagyroides Fabaceae
  Medic.  
Змийско мляко Chelidonium majus L. Papaveraceae
Змиярник Arum maculatum L. Araceae
петнист    
Змиярник Arum italicum Mill. Araceae
италиански    
Зърнеш Peganum harmala L. Zygophyllaceae
Кадънка Papaver rhoeas L. Papaveraceae
(Полски мак)    
Кандилка Aquilegia nigricans Ranunculaceae
обикновена Baumg. (A. vulgaris L.)  
Кисел трън Berberis vulgaris L. Berberidaceae
обикновен    
Клинавиче Cionura erecta Asclepiadaceae
изправено (Marsdenia erecta  
  R.Br.)  
Кокиче Galanthus elwesii Amaryllidaceae
елвезиево Hook. (G. maximus  
  Vel.)  
Кокиче снежно Galanthus nivalis L. Amaryllidaceae
Кокошка Isopyrum Ranunculaceae
  thalictroides L.  
Копитник Asarum europaeum L. Aristolochiaceae
Крем петров Lilium martagon L. Liliaceae
Кукуряк Helleborus odorus W. Ranunculaceae
миризлив et K.  
Кучешко грозде Solanum dulcamara L. Solanaceae
червено    
Кучешко грозде Solanum nigrum L. Solanaceae
черно    
Къклица Agrostemma githago L. Caryophyllaceae
Лавровишня Laurocerasus Rosaceae
лечебна officinalis Roem.  
Лисичина Corydalis bulbosa Papaveraceae
грудеста (L.) DC. (C. cava  
  Schweigg.)  
Лисичина Corydalis solida (L.) Papaveraceae
плътногрудеста Swartz.  
Люляк Syringa vulgaris L. Oleaceae
Лютиче езичесто Ranunculus lingua L. Ranunculaceae
Лютиче Ranunculus Ranunculaceae
многоцветно polyanthemos L.  
Лютиче Ranunculus Ranunculaceae
огненоцветно flammula L.  
Лютиче отровно Ranunculus Ranunculaceae
  scleratus L.  
Лютиче пълзящо Ranunculus repens L. Ranunculaceae
Маслинка Ligustrum vulgare L. Oleaceae
обикновена    
Мехунка Physalis alkekengi L. Solanaceae
Млечка горска Euphorbia Euphorbiaceae
  amygdaloides L.  
Млечка Euphorbia peplus L. Euphorbiaceae
градинска    
Млечка Euphorbia myrsinites L. Euphorbiaceae
мирсинитска    
Млечка Euphorbia cyparissias Euphorbiaceae
обикновена Host.  
Млечка пясъчна Euphorbia peplis L. Euphorbiaceae
Момкова сълза Polygonatum Liliaceae
лечебна odoratum (Mill.) Druce  
  (P. officinale All.)  
Момкова сълза Polygonatum Liliaceae
многоцветна multiflorum (L.) All.  
Момина сълза Convallaria majalis L. Liliaceae
Мразовец есенен Colchicum Liliaceae
(Кърпикожух) autumnale L.  
Мъжка папрат Dryopteris filix-mas Aspidiaceae
  (L.) Schott.  
Напръстник Digitalis lanata Ehrh. Scrophulariaceae
вълнест    
Напръстник Digitalis grandiflora Scrophulariaceae
едроцветен Mill. (D.ambigua  
  Мurr.)  
Напръстник Digitalis ferruginea L. Scrophulariaceae
ръждив    
Наумка лечебна Cynoglossum Boraginaceae
  officinale L.  
Нокът Lonicera xilosteum L. Caprifoliaceae
обикновен    
Обичниче Thalictrum minus L. Ranunculaceae
дребно    
Обичниче Thalictrum flavum L. Ranunculaceae
жълто    
Обичниче Thalictrum Ranunculaceae
кандилколистно aquilegifolium L.  
Огнивче полско Anagallis arvensis Primulaceae
Огниче Chenopodium botrys L. Chenopodiaceae
Орлова папрат Pteridium aquilinum Hypolepidaceae
  (L.) Kuhn.  
Папаронка Glaucium flavum Papaveraceae
жълта (Жълт Crantz.  
мак, Рогатец)    
Пелин горчив Artemisia Asteraceae
  absinthium L.  
Пелин Artemisia vulgaris L. Asteraceae
обикновен    
Пелин Artemisia Asteraceae
сантонинов santonicum L. ssp.  
  patens (Neilr.)K.Pers.  
  (A. maritima L.)  
Плавун Lycopodium Lycopodiaceae
бухалковиден clavatum L.  
Повет обикновен Clematis vitalba L. Ranunculaceae
Повет прав Clematis recta L. Ranunculaceae
Подсунка Heliotropium Boraginaceae
обикновена europaeum L.  
Пролез Mercurialis annua L. Euporbiaceae
едногодишен    
Пролез Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae
многогодишен    
Ралица източна Consolida hispanica Ranunculaceae
  (Costa) Greut. et Burdet.  
  (Delphinium  
  orientalis Schreb.)  
Ралица Consolida regalis Ranunculaceae
обикновена S.F.Gray. (Delphinium  
  consolida L.)  
Ранилист Betonica officinalis L. Lamiaceae
лечебен (Stachys officinalis (L.)  
  Trev.  
Ресник Actaea spicata L. Ranunculaceae
Рицин Ricinus communis L. Euphorbiaceae
Росопас Fumaria vaillantii Papaveraceae
вайлантов Loisel.  
Росопас лечебен Fumaria officinalis L. Papaveraceae
Самакитка Aconitum lycoctonum Ranunculaceae
жълта L. ssp. neapolitanum  
  (Ten.) Nym.  
  (A. Lamarckii Reichenb.)  
Самакитка синя Aconitum variegatum L. Ranunculaceae
  (A. cammarum Jacq.)  
Сапунче лечебно Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae
Седефче Ruta graveolens L. Rutaceae
Секирче посевно Lathyrus sativus L. Fabaceae
Солянка Salicornia europaea L. Chenopodiaceae
европейска (S. herbacea L.)  
Спарциум Spartium junceum L. Fabaceae
Спореж блатен Senecio paludosus L. Asteraceae
Спореж Senecio nemorensis L. Asteraceae
дъбовогорски    
Спореж леплив Senecio viscosus L. Asteraceae
Спореж Senecio othonnae Bieb. Asteraceae
перестолистен    
Спореж Senecio vulgaris L. Asteraceae
обикновен    
Спореж якобов Senecio jacobaea L. Asteraceae
Старо биле Atropa belladonna L. Solanaceae
(Лудо биле)    
Съсънка бяла Anemone nemorosa L. Ranunculaceae
Съсънка горска Anemone sylvestris L. Ranunculaceae
Съсънка Anemone Ranunculaceae
лютиковидна ranunculoides L.  
Татул Datura stramonium L. Solanaceae
Тис обикновен Taxus baccata L. Taxaceae
Тлъстига лютива Sedum acre L. Crassulaceae
Хвойна казашка Juniperus sabina L. Cupressaceae
(Смрика    
казашка)    
Хвощ блатен Equisetum palustris L. Equisetaceae
Хуперция игло- Huperzia inundata (L.) Lycopodiaceae
листна (Плаун Bernh ex Schrank et  
обикновен) Mart. (Lycopodium  
  selago L.)  
Цикута Cicuta virosa L. Apiaceae
Челядник Echinops Asteraceae
кръглоглав sphaerocephalus L.  
Чемерика Veratrum lobelianum Liliaceae
лобелиева Bernth. (V. album L.)  
(Ч. бяла)    
Чемерика черна Veratrum nigrum L. Liliaceae
Чемшир Buxus sempervirens L. Buxaceae
Чер имел Loranthus europaeus Loranthaceae
европейски Jacq.  
Чобанка бяла Petasites albus (L.) Asteraceae
  Gaertn.  
Чобанка Petasites hybridus (L.) Asteraceae
хибридна Gaertn.  
(Ч. лечебна) (P. officinalis Moench.)  


Приложение № 6 към чл. 18, т. 2, буква "б"


Алергизиращи лечебни растения
 
Азмацуг Anthriscus cerefolium Apiaceae
(Див керевиз) (L.) Hoffm.  
балдаранолистен    
Анасон едър Pimpinella major (L.) Apiaceae
  Huds.  
Анасон камено- Pimpinella saxifraga L. Apiaceae
ломков    
Бенедиктински Cnicus benedictus L. Asteraceae
трън, пресечка    
Битуминария Bituminaria bituminosa Fabaceae
  (L.) Stirt. (Psoralea  
  bituminosa L.)  
Блатняк Caltha palustris L. Ranunculaceae
обикновен    
Бор бял Pinus sylvestris L. Pinaceae
Ботурче есенно Cyclamen hederifolim Primulaceae
  Ait. (C. neapolitanum  
  Ten.)  
Ботурче Cyclamen coum Mill. Primulaceae
пролетно    
Брей обикновен Tamus communis L. Dioscoreaceae
Брош Rubia tinctorum L. Rubiaceae
бояджийски    
Бръшлян Hedera helix L. Araliaceae
Бучиниш, пет- Conium maculatum L. Apiaceae
нист (Цволика)    
Бясно дърво Daphne mezereum L. Thymeleaeceae
обикновено    
Винобой Phytolaca americana L. Phytolacaceae
американски    
Воден морач Oenanthe aquatica L. Apiaceae
обикновен    
Вратига, Tanacetum vulgare L. Asteraceae
паничка    
Върба бяла Salix alba L. Salicaceae
Върба пет- Salix pentandra L. Salicaceae
тичинкова    
Върба срещу- Salix purpurea L. Salicaceae
положнолистна    
(В. червена)    
Глухарче Taraxacum officinale Asteraceae
обикновено Web.  
Гълъбови Hepatica nobilis Mill. Ranunculaceae
очички    
Девесил мъхнат Heracleum Apiaceae
  verticillatum Panc.  
  (H.sphondilium L.)  
Девесил Heracleum sibiricum L. Apiaceae
сибирски    
Див магданоз Aethusa cynapium L. Apiaceae
Дива краставица Ecbalium elaterium L. Cucurbitaceae
Дива тиква Bryonia alba L. Cucurbitaceae
Звъника лечебна Hypericum Hypericaceae
(Жълт канта- perforatum L.  
рион лечебен,    
Порезниче)    
Звъника Hypericum maculatum Hypericaceae
петниста Crantz.  
  (H. quadrangulum L.)  
Зимянка горска Ferulago sylvatica Apiaceae
  (Bess.) Rchb.  
Златица обик- Solidago virga-aurea L. Asteraceae
новена (Златна    
пръчица)    
Змийско мляко Chelidonium majus L. Papaveraceae
Змиярник Arum maculatum L. Araceae
петнист    
Змиярник Arum italicum Mill. Araceae
италиански    
Казашки Xanthium spinosum L. Asteraceae
бодил бодлив    
(Рогачица)    
Казашки бодил Xanthium Asteraceae
влакнест strumarium L.  
Камшик лечебен Agrimonia eupatoria L. Rosaceae
Ким обикновен Carum carvi L. Apiaceae
Комунига бяла Melilotus alba Med. Fabaceae
Комунига Melilotus indica Fabaceae
индийска (L.) All.  
Комунига Melilotus officinalis Fabaceae
лечебна (L.) Pal.  
Коприва гръцка Urtica urens L. Urticaceae
Копър Anethum graveolens L. Apiaceae
обикновен    
Кориандър Coriandrum sativum L. Apiaceae
посевен    
Крем петров Lilium martagon L. Liliaceae
Кукуряк Helleborus odorus W. Ranunculaceae
миризлив et K.  
Лаваница, Alisma plantago L. Alismataceae
жаблек    
Лапад алпийски Rumex alpinus L. Polygonaceae
Лук мечи Allium ursinum L. Liliaceae
(Левурда)    
Лютиче Ranunculus lingua L. Ranunculaceae
езичесто    
Лютиче Ranunculus Ranunculaceae
многоцветно polyanthemos L.  
Лютиче Ranunculus Ranunculaceae
огненоцветно flammula L.  
Лютиче отровно Ranunculus scleratus L. Ranunculaceae
Лютиче Ranunculus repens L. Ranunculaceae
пълзящо    
Миши уши Hieracium pilosella L. Asteraceae
(Рунянка)    
Млечка горска Euphorbia Euphorbiaceae
  amygdaloides L.  
Млечка Euphorbia peplus L. Euphorbiaceae
градинска    
Млечка Euphorbia Euphorbiaceae
мирсинитска myrsinites L.  
Млечка Euphorbia Euphorbiaceae
обикновена cyparissias Host.  
Млечка пясъчна Euphorbia peplis L. Euphorbiaceae
Момкова сълза Polygonatum Liliaceae
многоцветна multiflorum (L.) All.  
Наумка лечебна Cynoglossum Boraginaceae
  officinale L.  
Огниче Chenopodium botrys L. Chenopodiaceae
Оман сърце- Inula helenium L. Asteraceae
виднолюспест    
(Оман бял)    
Орехче ливадно Filipendula vulgaris Rosaceae
  Moench.  
  (F. hexapetala Gilib.)  
Орехче Filipendula ulmaria Rosaceae
обикновено Maxim.  
Пелин горчив Artemisia absinthium L. Asteraceae
Пелин Artemisia annua L. Asteraceae
едногодишен    
Пелин Artemisia vulgaris L. Asteraceae
обикновен    
Пелин полски Artemisia campestris L. Asteraceae
Пелин    
сантонинов Artemisia santonicum Asteraceae
  L. ssp.patens (Neilr.)  
  K. Pers.  
  (A. maritima L.)  
Пелин Artemisia lerchiana Asteraceae
тънкожилест Weber  
Пипериче водно Persicaria maculata Polygonaceae
  (Raf.) S. Gray  
Пипериче Persicaria hydropiper Polygonaceae
обикновено (L.) Spach.  
Пищялка горска Angelica sylvestris L. Apiaceae
Пищялка Angelica Apiaceae
лечебна archangelica L.  
Пищялка Angelica pancicii Vand. Apiaceae
панчичиева    
Подрумиче Anthemis cotula L. Asteraceae
(Бяла Рада)    
полско    
Прангос Prangos ferulacea (L.) Apiaceae
ферулов Lindl.  
Пролез Mercurialis annua L. Euporbiaceae
едногодишен    
Пролез Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae
многогодишен    
Равнец Аchillea nobilis L. Asteraceae
благороден    
Равнец Аchillea grandifolia Asteraceae
едролистен Friv.  
Равнец струмски Achillea clypeolata Sm. Asteraceae
(Р. жълт)    
Равнец Achillea millefolium gr. Asteraceae
хилядолистен    
(Р. бял)    
Ралица източна Consolida hispanica Ranunculaceae
  (Costa) Greut. et  
  Burdet. (Delphinium  
  orientalis Schreb.)  
Ралица Consolida regalis Ranunculaceae
обикновена S.F.Gray. (Delphinium  
  consolida L.)  
Резене (Mорач) Foeniculum vulgaris Apiaceae
  Mill.  
Ресник Actaea spicata L. Ranunculaceae
Репей дребен Arctium minus Bernh. Asteraceae
Репей Arctium nemorosum L. Asteraceae
сенколюбив    
Репей червено- Arctium tomentosum Asteraceae
люспест Mill.  
Росен Dictamnus albus L. Rutaceae
Росянка Drosera rotundifolia L. Droseraceae
Самакитка Aconitum licoctonum L. Ranunculaceae
жълта ssp. neapolitanum  
  (Ten.) Nym.  
  (A.Lamarckii Reichenb.)  
Самакитка синя Aconitum variegatum L. Ranunculaceae
  (A. cammarum Jacq.)  
Самодивска Peucedanum cervaria Apiaceae
трева еленова (L.) Lapeyer.  
Самодивска Peucedanum Apiaceae
трева лечебна officinalis L.  
Сапунче лечебно Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae
Саркофай Plumbago europaea L. Plumbaginaceae
обикновен    
Седефче Ruta graveolens L. Rutaceae
Синя жлъчка Cichorium intybus L. Asteraceae
грапавоплодна    
Смрадлика Cotinus coggygria Scop. Anacardiaceae
Съсънка бяла Anemone nemorosa L. Ranunculaceae
Съсънка горска Anemone sylvestris L. Ranunculaceae
Съсънка Anemone Ranunculaceae
лютиковидна ranunculoides L.  
Топола черна Populus nigra L. Salicaceae
Чашкодрян Euonymus verrucosus Celastraceae
брадавичест Scop.  
Чашкодрян Euonymus europaeus L. Celastraceae
европейски    
Чемерика Veratrum lobelianum Liliaceae
лобелиева Bernth. (V. album L.)  
(Ч. бяла)    
Чемерика черна Veratrum nigrum L. Liliaceae
Шмак дъбилен Rhus coriaria L. Anacardiaceae
Ягода горска Fragaria vesca L. Rosaceae


Приложение № 7 към чл. 34, т. 1


Ароматни лечебни растения
 
Азмацуг Anthriscus cerefolium Apiaceae
(Див керевиз) (L.) Hoffm.  
балдаранолистен    
Акорус Acorus calamus L. Araceae
(Блатен аир)    
Анасон едър Pimpinella major (L.) Apiaceae
  Huds.  
Анасон Pimpinella saxifraga L. Apiaceae
каменоломков    
Ацинос полски Acinos arvensis Lamiaceae
  (Lam.)Dandy  
  (Calamintha acinos  
  Clairv.)  
Aцинос Acinos suaveolens Lamiaceae
ароматичен (S.et S.) G.Don.  
Балдаран Chaerophyllum Apiaceae
грудков bulbosum L.  
Балдаран Chaerophyllum Apiaceae
замайващ tenulentum L.  
Бор бял Pinus sylvestris L. Pinaceae
Вратига, Tanacetum vulgare L. Asteraceae
паничка    
Горуха буренна Lepidium ruderale L. Brassicaceae
Градински чай Salvia officinalis L. Lamiaceae
Девесил мъхнат Heracleum Apiaceae
  verticillatum Panc.  
  (H. sphondilium L.)  
Девесил Heracleum sibiricum L. Apiaceae
сибирски    
Див магданоз Aethusa cynapium L. Apiaceae
Дилянка Valeriana officinalis L. Valerianaceae
Еньовче Galium odoratum (L.) Rubiaceae
ароматно Scop. (Asperula  
(Лазаркиня) odorata L.)  
Звъника лечебна Hypericum Hypericaceae
(Жълт канта- perforatum L.  
рион лечебен,    
Порезниче)    
Звъника Hypericum cerastoides Hypericaceae
рожецовидна (Spach)N. Robson  
(родопска) (H. rhodopeum Friv.)  
Здравец Geranium Geraniaceae
зловонен robertianum L.  
Здравец Geranium Geraniaceae
обикновен macrorrhizum L.  
Зимянка горска Ferulago sylvatica Apiaceae
  (Bess.) Rchb.  
Исоп лечебен Hyssopus officinalis Lamiaceae
  L.ssp. aristatus  
  (Godr.) Briq.  
Какула бяла Salvia aethiopis L. Lamiaceae
(Конски    
босилек б.)    
Какула горска Salvia nemorosa L. Lamiaceae
(Конски    
босилек г.)    
Какула жълта Salvia glutinosa L. Lamiaceae
(Конски    
босилек ж.)    
Какула ливадна Salvia pratensis L. Lamiaceae
(Конски    
босилек л.)    
Какула мускатна Salvia sclarea L. Lamiaceae
(Конски    
босилек м.)    
Какула Salvia verticillata L. Lamiaceae
прешленеста    
(Конски    
босилек п.)    
Катраника Artemisia alba Turra Asteraceae
Ким обикновен Carum carvi L. Apiaceae
Копър Anethum graveolens L. Apiaceae
обикновен    
Кориандър Coriandrum sativum L. Apiaceae
посевен    
Коча билка Nepeta cataria L. Lamiaceae
обикновена    
Липа Tilia cordata Mill. Tiliaceae
дребнолистна (T. parvifoliaEhrh.)  
Липа едролистна Tilia platyphyllos Tiliaceae
  Scop. (T. grandifolia  
  Neilr.)  
Липа Tilia tomentosa Tiliaceae
сребролистна Moench. (T. argentea  
  Dest.)  
Мащерка Thymus longidentatus Lamiaceae
българска (Deg. et Urum.) Ronn.  
  (T. bulgaricum Ronn.)  
Мащерка гола Thymus glabrescens Lamiaceae
  Willd.  
Мащерка Thymus longicaulis Lamiaceae
дългостъблена C. Presl.  
Мащерка Thymus callieri Borb. Lamiaceae
калиерова    
Мащерка Thymus comptus Friv. Lamiaceae
красива (T. glaucus Friv.)  
Мащерка Thymus striatus Vahl. Lamiaceae
набраздена    
Мащерка Thymus pulegioides L. Lamiaceae
планинска (T. montana W.K.)  
Мащерка Thymus sibthorpii Lamiaceae
сибторпиева Benth.  
Мента блатна Mentha pulegium L. Lamiaceae
Мента водна Mentha aquatica L. Lamiaceae
Мента Mentha longifolia (L.) Lamiaceae
дълголистна Huds.  
Мента Mentha suaveolens Lamiaceae
кръглолистна Ehrh. (M. rotundifolia  
  (L.) Huds.)  
Мента полска Mentha arvensis L. Lamiaceae
Мента Mentha spicata L. Lamiaceae
обикновена    
(Джоджен)    
Миризлив Sideritis syriaca L. Lamiaceae
бурен кримски (S. taurica Steph.  
Миризлив Sideritis montana L. Lamiaceae
бурен обикновен    
Миризливче Calamintha nepeta Lamiaceae
пъстро (L.) Savi.  
Миризливче Calamintha nepeta (L.) Lamiaceae
лечебно Savi. ssp. glandulosa  
  (Req.) Р.Ball.  
  (C. officinalis Moench.)  
Огниче Chenopodium botrys L.  
  Chenopodiaceae  
Оман сърце- Inula helenium L. Asteraceae
виднолюспест    
(Оман бял)    
Опопанакс Opopanax hispidus Apiaceae
четинест (Friv.) Grsb.  
Опопанакс Opopanax chironium Apiaceae
широколистен (L.) Koch.  
Пелин горчив Artemisia Asteraceae
  absinthium L.  
Пелин Artemisia annua L. Asteraceae
едногодишен    
Пелин Artemisia vulgaris L. Asteraceae
обикновен    
Пелин полски Artemisia campestris L. Asteraceae
Пелин Artemisia santonicum Asteraceae
сантонинов L. ssp.patens (Neilr.)  
  K.Pers.  
  (A. maritima L.)  
Пелин Artemisia lerchiana Asteraceae
тънкожилест Weber  
Пирински чай Sideritis scardica Grsb. Lamiaceae
Пищялка горска Angelica sylvestris L. Apiaceae
Пищялка Angelica Apiaceae
лечебна archangelica L.  
Пищялка Angelica pancicii Apiaceae
панчичиева Vand.  
Подъбиче бяло Teucrium polium L. Lamiaceae
Подъбиче Teucrium scordium L. Lamiaceae
луково    
Подъбиче Teucrium montanum L. Lamiaceae
планинско    
Порезник Sesili rigidum W. et K. Apiaceae
бодлив    
Порезник Sesili tortuosum L. Apiaceae
кривостъблен    
Прангос Prangos ferulacea (L.) Apiaceae
ферулов Lindl.  
Пчелинок Marrubium vulgare L. Lamiaceae
обикновен    
Пчелинок ран Marrubium Lamiaceae
  parviflorum Friv. et  
  Mey. (Marrubium  
  praecox Lka.)  
Равнец Аchillea nobilis L. Asteraceae
благороден    
Равнец Аchillea grandifolia Asteraceae
едролистен Friv.  
Равнец струмски Achillea clypeolata Sm. Asteraceae
(Р. жълт)    
Равнец хилядо- Achillea millefolium gr. Asteraceae
листен (Р. бял)    
Резене (Mорач) Foeniculum vulgaris Apiaceae
  Mill.  
Риган бял Origanum vulgare L. Lamiaceae
  ssp. hirtum (Link.)  
  Jetswaart  
  (O. heracleoticum L.)  
Риган обикновен Origanum vulgare L. Lamiaceae
Росен Dictamnus albus L. Rutaceae
Самодивска Peucedanum cervaria Apiaceae
трева еленова (L.) Lapeyer.  
Самодивска Peucedanum Apiaceae
трева лечебна officinalis L.  
Седефче Ruta graveolens L. Rutaceae
Сминдух гръцки Trigonella foenum- Fabaceae
  graecum L.  
Сминдух пълзящ Trigonella procumbens Fabaceae
  (Bess.) Rchb.  
Сминдух син Trigonella coerulea Fabaceae
  (L.) Ser.  
Смрадлика Cotinus coggygria Scop. Anacardiaceae
Спореж леплив Senecio viscosus L. Asteraceae
Сусерка Marrubium Lamiaceae
  peregrinum L.  
Теменуга Viola odorata L. Violaceae
миризлива    
Хвойна казашка Juniperus sabina L. Cupressaceae
(Смрика    
казашка)    
Хвойна сибирска Juniperus sibirica Cupressaceae
(Смрика Burget.  
сибирска)    
Хвойна червена Juniperus oxycedrus L. Cupressaceae
(Смрика    
червена)    
Челебитка Nigella damascena L. Ranunculaceae
дамска    
Челебитка Nigella arvensis L. Ranunculaceae
полска    
Чернокос Telekia speciosa Asteraceae
сенчест (Schreb.) Baumg.  
Чубрица Satureja montana Lamiaceae
планинска L.ssp. kitaibelii  
  (Wierzb.) Ball.  


Приложение № 8 към чл. 34, т. 2


Лечебни растения, съдържащи алкалоиди и
сърдечнодействащи гликозиди
 
Блатняк Caltha palustris L. Ranunculaceae
обикновен    
Блян бял Hyoscyamus albus L. Solanaceae
Блян черен Hyoscyamus niger L. Solanaceae
Бърдуче Nuphar lutea (L.) S. Nymphaeaceae
(Жълта водна et S.  
роза)    
Бучиниш, Conium maculatum L. Apiaceae
петнист    
(Цволика)    
Винобой Phytolaca americana L. Phytolacaceae
американски    
Винцетоксикум Vincetoxicum Asclepiadaceae
лечебен (Устрел hirundinaria Medic.  
лечебен) (V. officinale L.,  
  Cynanchum  
  vincetoxicum (L.) R. Br.  
Горицвет летен Adonis aestivalis L. Ranunculaceae
Горицвет Adonis vernalis L. Ranunculaceae
пролетен    
Гълъбови Hepatica nobilis Mill. Ranunculaceae
очички    
Гърбач Periploca graeca L. Asclepiadaceae
Дяволска уста Leonurus cardiaca L. Lamiaceae
обикновена    
Ефедра Ephedra distachya L. Ephedraceae
обикновена    
Жълтуга Genista tinctoria L. Fabaceae
висока    
(Ж. багрилна)    
Жълтуга горска Genista ovata W.et K. Fabaceae
Жълтурче Ranunculus ficaria L. Ranunculaceae
Зановец бял Chamaecytisus albus Fabaceae
  (Jacq.)Rothm.  
  (Cytisus albus Hacq.)  
Зановец Chamaecytisus Fabaceae
карпатски lejocarpus(A.Kern.)  
  Rothm.  
  (Cytisus lejocarpus W.K.)  
Зановец космат Chamaecytisus hirsutus Fabaceae
  (L.) Link.(Cytisus  
  hirsutus L.)  
Зановец Chamaecytisus Fabaceae
регенсбургски ratisbonensis(Schaeff.)  
  Rothm.  
  (Cytisus ratisbonensis  
  Schaeff.)  
Зарасличе Symphytum officinale L. Boraginaceae
(Черен оман)    
Зимзелен малък Vinca minor L. Apocynaceae
Зимзелен Vinca herbacea W.et K. Apocynaceae
тревист    
Златен дъжд Laburnum anagyroides Fabaceae
  Medic.  
Змийско мляко Chelidonium majus L. Papaveraceae
Зърнеш Peganum harmala L. Zygophyllaceae
Кадънка Papaver rhoeas L. Papaveraceae
(Полски мак)    
Кандилка Aquilegia nigricans Ranunculaceae
обикновена Baumg. (A. vulgaris L.)  
Кисел трън Berberis vulgaris L. Berberidaceae
обикновен    
Кокиче Galanthus elwesii Hook. Amaryllidaceae
елвезиево (G. maximus Vel.)  
Кокиче снежно Galanthus nivalis L. Amaryllidaceae
Кокошка Isopyrum Ranunculaceae
  thalictroides L.  
Кукуряк Helleborus odorus W. Ranunculaceae
миризлив et K.  
Кучешко грозде Solanum dulcamara L. Solanaceae
червено    
Кучешко грозде Solanum nigrum L. Solanaceae
черно    
Лисичина Corydalis bulbosa (L.) Papaveraceae
грудеста DC. (C. cava Schweigg.)  
Лисичина Corydalis solida (L.) Papaveraceae
плътногрудеста Swartz.  
Лютиче езичесто Ranunculus lingua L. Ranunculaceae
Лютиче Ranunculus Ranunculaceae
многоцветно polyanthemos L.  
Лютиче Ranunculus Ranunculaceae
огненоцветно flammula L.  
Лютиче отровно Ranunculus scleratus L. Ranunculaceae
Лютиче пълзящо Ranunculus repens L. Ranunculaceae
Мехунка Physalis alkekengi L. Solanaceae
Момкова сълза Polygonatum Liliaceae
лечебна odoratum (Mill.) Druce  
  (P. officinale All.)  
Момкова сълза Polygonatum Liliaceae
многоцветна multiflorum (L.) All.  
Момина сълза Convallaria majalis L. Liliaceae
Мразовец есенен Colchicum Liliaceae
(Кърпикожух) autumnale L.  
Напръстник Digitalis lanata Ehrh. Scrophulariaceae
вълнест    
Напръстник Digitalis grandiflora Scrophulariaceae
едроцветен Mill. (D.ambigua Мurr.)  
Напръстник Digitalis ferruginea L. Scrophulariaceae
ръждив    
Наумка лечебна Cynoglossum Boraginaceae
  officinale L.  
Обичниче Thalictrum minus L. Ranunculaceae
дребно    
Обичниче жълто Thalictrum flavum L. Ranunculaceae
Обичниче Thalictrum Ranunculaceae
кандилколистно aquilegifolium L.  
Папаронка Glaucium flavum Papaveraceae
жълта (Жълт Crantz.  
мак, Рогатец)    
Плавун Lycopodium Lycopodiaceae
бухалковиден clavatum L.  
Ралица източна Consolida hispanica Ranunculaceae
  (Costa) Greut. et  
  Burdet.  
  (Delphinium orientalis  
  Schreb.)  
Ралица Consolida regalis S.F. Ranunculaceae
обикновена Gray. (Delphinium  
  consolida L.)  
Ранилист Betonica officinalis L. Lamiaceae
лечебен (Stachys officinalis  
  (L.) Trev.  
Ресник Actaea spicata L. Ranunculaceae
Росопас Fumaria vaillantii Papaveraceae
вайлантов Loisel.  
Росопас лечебен Fumaria officinalis L. Papaveraceae
Самакитка Aconitum lycoctonum Ranunculaceae
жълта L. ssp. neapolitanum  
  (Ten.) Nym.  
  (A. Lamarckii Reichenb.)  
Самакитка синя Aconitum variegatum L. Ranunculaceae
  (A. cammarum Jacq.)  
Седефче Ruta graveolens L. Rutaceae  
Солянка Salicornia europaea L. Chenopodiaceae
европейска (S. herbacea L.)  
Спарциум Spartium junceum L. Fabaceae
Спореж блатен Senecio paludosus L. Asteraceae
Спореж Senecio nemorensis L. Asteraceae
дъбовогорски    
Спореж леплив Senecio viscosus L. Asteraceae
Спореж Senecio othonnae Bieb. Asteraceae
перестолистен    
Спореж Senecio vulgaris L. Asteraceae
обикновен    
Спореж якобов Senecio jacobaea L. Asteraceae
Старо биле Atropa belladonna L. Solanaceae
(Лудо биле)    
Съсънка бяла Anemone nemorosa L. Ranunculaceae
Съсънка горска Anemone sylvestris L. Ranunculaceae
Съсънка Anemone  
лютиковидна ranunculoides L. Ranunculaceae
Татул Datura stramonium L. Solanaceae
Тис обикновен Taxus baccata L. Taxaceae
Тлъстига лютива Sedum acre L. Crassulaceae
Хвойна казашка Juniperus sabina L. Cupressaceae
(Смрика    
казашка)    
Хуперция игло- Huperzia inundata (L.) Lycopodiaceae
листна (Плаун Bernh ex Schrank et  
обикновен) Mart. (Lycopodium  
  selago L.)  
Цикута Cicuta virosa L. Apiaceae
Челядник Echinops Asteraceae
кръглоглав sphaerocephalus L.  
Чемерика Veratrum lobelianum Liliaceae
лобелиева Bernth. (V. album L.)  
(Ч. бяла)    
Чемерика черна Veratrum nigrum L. Liliaceae
Чемшир Buxus sempervirens L. Buxaceae
Чобанка бяла Petasites albus (L.) Asteraceae
  Gaertn.  
Чобанка Petasites hybridus (L.) Asteraceae
хибридна Gaertn. (P. officinalis  
(Ч. лечебна) Moench.)  


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума