навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗНОС И ВРЕМЕНЕН ИЗНОС НА ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

В сила от 01.01.2005 г.
Приета с ПМС № 281 от 18.10.2004 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Наредбата урежда условията и реда за износ и временен износ на движими паметници на културата.

Чл. 2. Износът и временният износ на движими паметници на културата, влизащи в една от категориите съгласно приложението към чл. 33а от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), се извършва от физически или юридически лица, получили разрешение, издадено от директора на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства (НЦМГИИ).


Чл. 3. (1) Не се допуска износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Движими паметници на културата, представляващи национално богатство, могат да бъдат изнасяни само временно за представяне пред чуждестранна публика или за осъществяване на консервационно-реставрационни работи, експертизи или научни изследвания въз основа на разрешение за временен износ, издадено от министъра на културата.


Чл. 4. Износът на движими паметници на културата, които не представляват национално богатство и не влизат в нито една от категориите по чл. 33а ЗПКМ, се осъществява от физически или юридически лица, получили сертификат, издаден от директора на НЦМГИИ.

Глава втора.
ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС И ВРЕМЕНЕН ИЗНОС НА ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Раздел I.
Разрешения за износ и временен износ на движими паметници на културата по приложението към чл. 33а ЗПКМ


Чл. 5. За издаване на разрешението по чл. 2 се използва един от следните формуляри:
1. формуляр 1А "Стандартно разрешение" съгласно приложение № 1;
2. формуляр 1Б "Специално отворено разрешение" съгласно приложение № 2;
3. формуляр 1В "Общо отворено разрешение" съгласно приложение № 3.


Чл. 6. (1) Формуляр 1А "Стандартно разрешение" се използва при износ и временен износ на движими паметници на културата.
(2) Срокът на валидност на разрешението не може да бъде по-дълъг от 12 месеца.
(3) При временен износ в разрешението се определя срокът, в който движимият паметник на културата следва да бъде върнат обратно в страната.
(4) Разрешението се издава за всяка пратка. Когато пратката се състои от няколко движими паметника на културата, директорът на НЦМГИИ взема решение за издаване на едно или няколко разрешения.
(5) Разрешението се издава в 3 екземпляра. Екземпляр № 1 се задържа и съхранява от НЦМГИИ, екземпляр № 2 е предназначен за титуляря, а екземпляр № 3 е предназначен за връщане на НЦМГИИ след заверка от граничното митническо учреждение.
(6) Когато срокът на валидност на разрешението изтече, без то да е използвано, титулярят на разрешението следва незабавно да го върне на НЦМГИИ.


Чл. 7. (1) Формуляр 1Б "Специално отворено разрешение" се използва при повтарящ се временен износ на движими паметници на културата с цел тяхното използване или представянето им пред публика. Разрешението се издава на лицата, които притежават правото на собственост върху движимите паметници на културата или ги владеят на правно основание.
(2) Срокът на валидност на разрешението не може да бъде по-дълъг от 24 месеца.
(3) Разрешението се издава в два екземпляра - екземпляр № 1, който се задържа и съхранява от НЦМГИИ, и екземпляр № 2, предназначен за титуляря.


Чл. 8. (1) Формуляр 1В "Общо отворено разрешение" се използва при повтарящ се временен износ на движими паметници на културата, представляващи музейни сбирки и колекции, както и части от тях, с цел представянето им пред публика. Разрешението се издава на лицата, създали музейните сбирки и колекции.
(2) Срокът на валидност на разрешението не може да бъде по-дълъг от 24 месеца.
(3) Разрешението се издава в два екземпляра - екземпляр № 1, който се задържа и съхранява от НЦМГИИ, и екземпляр № 2, предназначен за титуляря.


Чл. 9. (1) Формулярите, използвани за издаването на разрешенията за износ или временен износ по този раздел, се отпечатват на бяла хартия без механични примеси, пригодена за писане и не по-лека от 55 г на квадратен метър.
(2) Форматът на формулярите е 210 x 297 мм, с допустим толеранс от минус 5 до плюс 8 мм в дължината.
(3) Формулярите се отпечатват и попълват на английски и български език.
(4) Компетентните органи на държавата, в която се представя формулярът, могат да поискат той да бъде преведен на официалния език на тази държава. В този случай разходите по превода са за сметка на титуляря на разрешението.
(5) Формулярите следва да се попълват по механичен или електронен начин. Допуска се и четливо попълване на ръка с печатни главни букви и с черен химикал.
(6) Формулярите не трябва да съдържат изтривания, задрасквания, добавки или други промени.

Раздел II.
Разрешение за временен износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство


Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Разрешението за временен износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство, се издава от министъра на културата в 3 екземпляра по образец съгласно приложение № 4 и служи за еднократно използване.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Екземпляр № 1 от разрешението се задържа и съхранява в Министерството на културата, екземпляр № 2 е предназначен за титуляря, а екземпляр № 3 придружава пратката до граничното митническо учреждение, като след заверка от митническите органи се изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници".
(3) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Срокът на валидност на разрешението за временен износ е срокът, в който паметникът на културата, представляващ национално богатство, трябва да бъде върнат обратно в страната. Срокът се определя от министъра на културата и не може да бъде по-дълъг от 24 месеца.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Титулярят на разрешението по ал. 1 в 7-дневен срок от датата на обратно връщане в страната на движимите паметници на културата, представляващи национално богатство, уведомява писмено министъра на културата за това и представя консервационна експертиза за състоянието на паметниците.
(5) Разрешението по ал. 1 се отпечатва на хартия със специална защита по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.

Раздел III.
Сертификати за износ на движими паметници на културата


Чл. 11. (1) Сертификатът за износ на движими паметници на културата, които не представляват национално богатство и не влизат в нито една от категориите по приложението към чл. 33а ЗПКМ, се издава от директора на НЦМГИИ в 3 екземпляра по образец съгласно приложение № 5.
(2) Екземпляр № 1 от сертификата се задържа и съхранява в НЦМГИИ, екземпляр № 2 е предназначен за титуляря, а екземпляр № 3 придружава пратката до граничното митническо учреждение и след заверка от митническите органи се изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници".

Глава трета.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС И ВРЕМЕНЕН ИЗНОС

Раздел I.
Издаване на разрешение за износ и временен износ на движими паметници на културата, попадащи в приложението по чл. 33а ЗПКМ


Чл. 12. (1) За издаване на разрешение за износ или временен износ на движими паметници на културата, влизащи в една от категориите съгласно приложението по чл. 33а ЗПКМ, се подава в НЦМГИИ заявление за издаване на разрешение за износ или на разрешение за временен износ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. експертна оценка съгласно наредбата по чл. 11, ал. 3 ЗПКМ;
2. договор, фактура или друг търговски документ;
3. снимки на съответния предмет - цветни, с размер най-малко 8 x 12 см - 3 броя;
4. списък на предметите, когато те са повече от един.
(3) При необходимост директорът на НЦМГИИ може да поиска физическото представяне на движимите паметници на културата - предмет на износа.
(4) Разходите за дейностите по ал. 2 и 3 са за сметка на заявителя.


Чл. 13. (1) В двуседмичен срок от постъпването на заявлението директорът на НЦМГИИ издава разрешение за износ или временен износ или отказва издаването на разрешение. Отказът за издаване на разрешение трябва да е мотивиран.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Раздел II.
Издаване на разрешение за временен износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство


Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) За издаване на разрешение за временен износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство, се подава в Министерството на културата заявление за издаване на разрешение за временен износ.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. експертна оценка съгласно наредбата по чл. 11, ал. 3 ЗПКМ - за юридическите и физическите лица, а за музеите - документ, удостоверяващ, че движимият паметник на културата е вписан в основния или в обменния фонд на музея;
2. договор с приемащата страна;
3. консервационна експертиза за състоянието на движимите паметници на културата;
4. заверено копие от застрахователна полица, покриваща всички застрахователни рискове за срока на временния износ, или от документа за държавна гаранция и легализиран превод на български език;
5. снимки на съответния предмет - цветни, в размер най-малко 8 x 12 см - 3 броя;
6. списък на движимите паметници на културата, когато са повече от един, на хартиен или електронен носител.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) При необходимост министърът на културата може да изиска физическото представяне на движимите паметници на културата - предмет на временния износ.


Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) В двуседмичен срок от постъпването на заявлението министърът на културата издава разрешението за временен износ или отказва издаването на разрешение. Отказът за издаване на разрешение трябва да е мотивиран.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Раздел III.
Издаване на сертификати за износ


Чл. 16. (1) За издаване на сертификат за износ на движими паметници на културата, които не представляват национално богатство и не влизат в нито една от категориите съгласно приложението по чл. 33а ЗПКМ, се подава в НЦМГИИ заявление за издаване на сертификат.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. експертна оценка съгласно наредбата по чл. 11, ал. 3 ЗПКМ;
2. снимки на съответния движим паметник на културата - цветни, в размер най-малко 8 x 12 см - 3 броя;
3. списък на движимите паметници на културата, когато са повече от един.
(3) При необходимост директорът на НЦМГИИ може да изиска физическото представяне на движимите паметници на културата - предмет на износа.
(4) В двуседмичен срок от постъпване на заявлението директорът на НЦМГИИ издава сертификат за износ на движими паметници на културата.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 17. Митническото оформяне на износа или на временния износ на движими паметници на културата се извършва само в митническите учреждения, посочени в приложение № 6.


Чл. 18. (1) Издаденото от съответния компетентен орган разрешение за износ или за временен износ или сертификат за износ следва да бъде представено заедно с митническата декларация по чл. 68, ал. 1 от Закона за митниците. Номерът и датата на разрешението или на сертификата се вписват в клетка 44 на митническата декларация.
(2) Митническите органи предприемат мерки за установяване на съответствието между данните в митническата декларация за износ и данните, вписани в разрешението или в сертификата за износ.
(3) Разрешението или сертификатът се прикрепя към формуляр 3 на митническата декларация и придружава пратката до изходното митническо учреждение.


Чл. 19. (1) При износ или временен износ със стандартно разрешение митническите органи попълват клетка 19Б на формуляр 1А "Стандартно разрешение" и връщат на декларатора или на упълномощено от него лице екземпляр № 2 от разрешението.
(2) Когато е необходимо, митническите органи попълват клетка 5 на формуляр 1А "Стандартно разрешение" и поставят печат в клетка 22 на екземпляр № 3.
(3) Екземпляр № 3 от стандартното разрешение, който трябва да бъде върнат на компетентния орган, придружава пратката до граничното митническо учреждение и след заверка от митническите органи се изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници".


Чл. 20. Копие от общото отворено разрешение придружава пратката до граничното митническо учреждение и след заверка от митническите органи се изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници".

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "пратка" означава всеки отделен движим паметник на културата или съвкупност от движими паметници на културата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 33а от Закона за паметниците на културата и музеите.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. – ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде в Наредбата за износ и временен износ на движими паметници на културата, приета с Постановление № 281 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 96 от 2004 г.), думите "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. – ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

§ 2. Навсякъде в Наредбата за износ и временен износ на движими паметници на културата, приета с Постановление № 281 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
Клетка 1. Заявител - титуляр на разрешението за износ: име и пълен адрес.
Клетка 2. Разрешение за износ: попълва се от компетентния орган.
Клетка 3. Представител на заявителя: име и адрес. Попълва се само когато заявителят използва упълномощен представител.
Клетка 4. Компетентен орган: наименование на компетентния орган и адрес.
Клетка 5А. Получаваща страна или страна на временен престой: посочва се страната на окончателния износ или страната на престоя при временния износ.
Клетка 5Б. Получател: име и адрес, включително и страната, в която движимият паметник на културата е изнесен окончателно или временно.
Клетка 6. Страна на изпращане.
Клетка 7. Описание според категориите движими паметници на културата съгласно приложението по чл. 33а от Закона за паметниците на културата и музеите.
Клетка 8. Описание на движимия паметник на културата - прави се възможно най-пълно описание на предмета на износа, като се посочва: характер на движимия паметник на културата (примерно картина, скулптура, барелеф, негатив или позитив в случай на износ на филми, мебели, музикални инструменти), както и детайлно описание на външния облик на движимия паметник на културата. При недостиг на място в клетката заявителят следва да приложи необходимите допълнителни листа.
Клетка 9. Тарифен номер: посочва се митническият тарифен номер съгласно Митническата тарифа на Република България.
Клетка 10. Тегло: посочва се нетното тегло в кг.
Клетка 11. Приблизителна стойност: посочва се приблизителната стойност на движимия паметник на културата в български левове - изцяло на отговорност на заявителя.
Клетка 12. Размери: посочват се размерите на движимия паметник на културата (в сантиметри). В случай на специфична или неправилна форма на движимия паметник на културата размерите следва да се посочат по следния начин: Н x L x D (височина, широчина, дълбочина).
Клетка 13. Заглавие или тема: ако няма заглавие, се посочва темата или предметът на движимия паметник на културата. Под тема се разбира кратко описание на представения движим паметник на културата. За филмите без заглавие се дава кратко резюме на сюжета.
Клетка 14. Датиране: При липса на точна дата се посочва векът, частта от века (първата четвърт, първата половина...) или хилядолетието. За филми при липса на точна дата се посочва десетилетието. За античните предмети, за които важат спецификациите за възраст според приложението по чл. 33а от Закона за движимите паметници на културата и музеите и за които не е достатъчно да се посочи само векът, се посочва годината, макар и ориентировъчно. При сбирки (архиви и поредици от книги) се посочват най-ранната и най-късната дата.
Клетка 15. Други характеристики: посочва се всяка друга информация, която би била полезна за идентифицирането на движимия паметник на културата, като: историческа справка, условията при изработването на предмета, предишни собственици, консервации и реставрации, библиография, електронен код или маркировка.
Клетка 16. Творец, период или работилница: посочва се името на твореца, ако е известно. При съвместни произведения се посочват авторите. Ако става дума за копия, се посочва копираният автор. Ако творбата е приписана на даден автор, да се запише: "Приписва се на...". За печатни движими паметници на културата се посочва името на издателя, мястото и датата на издаване.
Клетка 17. Средства или техника: информацията в тази клетка се посочва възможно най-детайлно. Посочват се използваните материали и използваната техника (например маслена живопис, дърворезба, графика, нитратен филм и др.).
Клетка 18. Приложени документи/специфични указания за идентификация: посочват се с "х" в съответното квадратче. При необходимост се прилага подробен списък на предметите, като се посочват съставните елементи на колекцията.
Клетка 19А (отнася се за екземпляр 1). Заявление: попълва се от заявителя, отразява се датата и мястото, заявителят подписва заявлението.
Клетка 19Б (отнася се за екземпляри 2 и 3). Заверка на компетентното митническо учреждение: попълва се от митническите органи.
Клетка 20. Подпис и печат на компетентния орган, място и дата: попълва се отделно върху всеки екземпляр от разрешението.
Клетка 21. Снимка на движимия паметник на културата: в клетката се залепва снимка с формат минимум 8 x 12 см. Ако предметът е триизмерен, се изискват снимки, направени от различен ъгъл. Върху снимката се поставя подпис и печат на компетентния орган. Компетентният орган е в правото си да изисква и други снимки на движимия паметник на културата.
Клетка 22. Изходящо митническо учреждение: попълва се от митническите органи.
Клетка 23. Ако са използвани допълнителни страници, в клетката се отразява техният брой.
Клетки 1, от 3 до 19А и, ако е необходимо - 23, се попълват от заявителя.


Приложение № 2


Приложение № 3


Приложение № 4


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Клетка 1. Износител - титуляр на разрешението за временен износ: име и пълен адрес.
Клетка А. Идентификационен номер: попълва се от компетентния орган.
Клетка В. Дата на валидност: попълва се от компетентния орган.
Клетка 2. Описание на движимия паметник на културата - прави се възможно най-пълно описание на предмета на износа, като се посочва: наименование, размер, материал, датировка, инвентарен или регистрационен номер, а за художествените произведения допълнително се посочва: автор и техника на изпълнение. При недостиг на място в клетката, заявителят следва да приложи необходимите допълнителни листа.
Клетка 3. Тарифен номер: посочва се митническият тарифен номер съгласно Митническата тарифа на Република България.
Клетка 4. Снимка на движимия паметник на културата: в клетката се залепва снимка с формат минимум 8 х 12 см. Ако предметът е триизмерен, се изискват снимки, направени от различен ъгъл. Върху снимката се поставя подпис и печат на компетентния орган. Компетентният орган е в правото си да изисква и други снимки на движимия паметник на културата.
Клетка 5. Стойност: посочва се стойността на движимия паметник на културата в български левове съгласно експертизата по чл. 11, ал. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите за физическите и юридическите лица, а за музеите - застрахователна стойност.
Клетка С. Попълва се от издаващия орган: подпис и печат на компетентния орган, място и дата: попълва се отделно върху всеки екземпляр от разрешението.


Приложение № 5

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Клетка 1. Заявител - титуляр на сертификата за износ: име и пълен адрес.
Клетка 2. СЕРТИФИКАТ: попълва се от компетентния орган.
Клетка 3. Представител на заявителя: име и адрес. Попълва се само когато заявителят използва упълномощен представител.
Клетка 4. Компетентен орган: наименование на компетентния орган и адрес.
Клетка 5. Получаваща страна или страна на временен престой: посочва се страната на окончателния износ или страната на престоя при временния износ.
Клетка получател. Посочва се име и адрес, включително и страната, в която движимият паметник на културата е изнесен окончателно или временно.
Клетка 6. Страна на изпращане.
Клетка 7. Описание на движимия паметник на културата - прави се възможно най-пълно описание на предмета на износа, като се посочва: характер на движимия паметник на културата (примерно картина, скулптура, барелеф, негатив или позитив в случай на износ на филми, мебели, музикални инструменти), както и детайлно описание на външния облик на движимия паметник на културата. При недостиг на място в клетката заявителят следва да приложи необходимите допълнителни листа.
Клетка 8. Тарифен номер: посочва се митническият тарифен номер съгласно Митническата тарифа на Република България.
Клетка 9. Тегло: посочва се нетното тегло в кг.
Клетка 10. Приблизителна стойност: посочва се приблизителната стойност на движимия паметник на културата в български левове - изцяло на отговорност на заявителя.
Клетка 11. Размери: посочват се размерите на движимия паметник на културата (в сантиметри). В случай на специфична или неправилна форма на движимия паметник на културата размерите следва да се посочат по следния начин: Н x L x D (височина, широчина, дълбочина).
Клетка 12. Заглавие или тема: ако няма заглавие, се посочва темата или предметът на движимия паметник на културата. Под тема се разбира кратко описание на представения движим паметник на културата. За филмите без заглавие се дава кратко резюме на сюжета.
Клетка 13. Датиране: при липса на точна дата се посочва векът, частта от века (първата четвърт, първата половина...) или хилядолетието. За филми при липса на точна дата се посочва десетилетието. За античните предмети, за които важат спецификациите за възраст според приложението към чл. 33а от Закона за паметниците на културата и музеите и за които не е достатъчно да се посочи само векът, се посочва годината, макар и ориентировъчно. При сбирки (архиви и поредици от книги) се посочват най-ранната и най-късната дата.
Клетка 14. Други характеристики: посочва се всяка друга информация, която би била полезна за идентифицирането на движимия паметник на културата, като: историческа справка, условията при изработването на предмета, предишни собственици, консервации и реставрации, библиография, електронен код или маркировка.
Клетка 15. Творец, период или работилница: посочва се името на твореца, ако е известно. При съвместни произведения се посочват авторите. Ако става дума за копия, се посочва копираният автор. Ако творбата е приписана на даден автор, да се запише: "Приписва се на...". За печатни движими паметници на културата се посочва името на издателя, мястото и датата на издаване.
Клетка 16. Средства или техника: информацията в тази клетка следва да се посочи възможно най-детайлно. Посочват се използваните материали и използваната техника (например маслена живопис, дърворезба, графика, нитратен филм и др.).
Клетка 17. Приложени документи/специфични указания за идентификация: посочват се с "х" в съответното квадратче. При необходимост се прилага подробен списък на предметите, като се посочват съставните елементи на колекцията.
Клетка 18. Заявление: попълва се от заявителя, отразява се датата и мястото, заявителят подписва заявлението.
Клетка 19. Подпис и печат на компетентния орган, място и дата: попълва се отделно върху всеки екземпляр от сертификата.
Клетка 20. Снимка на движимия паметник на културата: в клетката се залепва снимка с формат минимум 8 x 12 см. Ако предметът е триизмерен, се изискват снимки, направени от различен ъгъл. Върху снимката се поставя подпис и печат на компетентния орган. Компетентният орган е в правото си да изисква и други снимки на движимия паметник на културата.
Клетка 21. Ако са използвани допълнителни страници, в клетката се отразява техният брой.


Приложение № 6


СПИСЪК
на митническите учреждения, в които се оформя
износ и временен износ на движими памет-
ници на културата
 
Бургас Териториално митническо 1000
  управление  
Летище Митнически пункт 1002
Малко Митнически 1003
Търново пункт  
     
Варна Териториално митническо 2000
  управление  
Летище Митнически пункт 2003
Варна    
Пристанище Митнически пункт 2005
Варна    
     
Пловдив Териториално митническо 3000
  управление  
Международен Митническо бюро 3003
пловдивски    
панаир    
Капитан Митнически пункт 3103
Андреево    
     
Русе Териториално митническо 4000
  управление  
Русе Митническо бюро 4003
Видин Териториално митническо 4100
  управление  
Свищов Териториално митническо 4300
  управление  
Горна Митническо бюро 4302
Оряховица    
Силистра Териториално митническо 4400
  управление  
     
София Териториално митническо 5000
  управление  
Аерогара София Териториално митническо 5100
  управление  
Летище "София" Митнически пункт 5106
Благоевград Териториално митническо 5200
  управление  
Калотина Митнически пункт 5304
Кулата Териториално митническо 5400
  управление  
Кюстендил Териториално митническо 5500
  управление  
Гюешево Митнически пункт 5501
Перник Териториално митническо 5600
  управление  


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума