навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

В сила от 01.01.2006 г.
Приета с ПМС № 230 от 01.11.2005 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., отм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 352 от 27 декември 2012 г. за приемане на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти - ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за събирането, временното съхраняване, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Чл. 2. С наредбата се регламентират:
1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) предприемането на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за постигане на целта за оползотворяване по чл. 9;
3. въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
4. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и наличните системи за събиране, оползотворяване и обезвреждане.


Чл. 3. (1) Отработените масла приоритетно се оползотворяват чрез регенериране в случаите, когато техническите, икономическите и организационните условия го позволяват.
(2) Когато условията по ал. 1 не позволяват отработените масла да се регенерират, те се изгарят с оползотворяване на енергията.
(3) Когато условията по ал. 1 не позволяват регенерирането на отработените масла или изгарянето им съгласно изискванията на ал. 2, тогава се осигурява временното им съхраняване и предаването им за обезвреждане.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата, извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла или отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават:
1. разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или
2. комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) Разрешението по ал. 1, т. 1 се издава след проверка от компетентния орган или от упълномощено от него длъжностно лице на площадките, на които ще се извършват дейностите, както и след проверка на съоръженията и инсталациите за извършване на дейностите по ал. 1.


Чл. 5. Забранява се:
1. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води, в териториалното море и в канализационните системи;
2. съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на почвата;
3. третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
4. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
5. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС;
6. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване;
7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;
8. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци;
9. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
10. депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Лицата, които пускат на пазара масла, ги класифицират, опаковат и етикетират съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), и Наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки, приета с Постановление № 131 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 60 от 1999 г.).
(2) Лицата по ал. 1 изготвят и предоставят безплатно на професионалния потребител информационен лист за безопасност по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и в съответствие с приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата, които пускат на пазара масла, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето при неправилно манипулиране и риска за околната среда.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла са отговорни за събирането и оползотворяването на отработените масла, както и за екологосъобразното обезвреждане на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени.


Чл. 9. (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла са отговорни за оползотворяването на отработени масла в количество (в тонове) не по-малко от 40 на сто от количеството (в тонове) масла, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година.
(2) Целта по ал. 1 се постига поетапно съгласно сроковете по § 2.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла изпълняват задължението си по чл. 9:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Средствата от продуктова такса за масла, набрани по реда на чл. 36 ЗУО, се разходват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла, както и за информационни кампании, контрол и други дейности, свързани с управление на масла и нефтопродукти, и отпадъците от тях в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ДВ, бр. 3 от 2003 г.).


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Изпращането на отработени масла от територията на страната към територията на друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), и/или изнасянето им извън територията на ЕС с цел оползотворяване се зачитат за изпълнение на задълженията и на целите по оползотворяване само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, наричан по-нататък "Регламент 1013/2006", и
2. е налице доказателство, че операцията по оползотворяване е извършена при условия, равностойни на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла създават системи за събиране на отработени масла, които осигуряват:
1. приемането на отработените масла от крайния потребител в места за смяна на масла;
2. събирането на отработените масла от местата по т. 1;
3. събирането на отработените масла, които се образуват от експлоатацията на техника и оборудване от площадките за временно съхраняване;
4. предаването на събраните по т. 2 и 3 отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла.


Чл. 13. Въвеждането на системи за събиране на отработени масла не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.


Чл. 14. Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти, ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по чл. 4, ал. 1 или ги оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


Чл. 15. Притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, които не могат да осигурят тяхното оползотворяване и обезвреждане съгласно чл. 3, ги предават на лицата по чл. 4, ал. 1 въз основа на писмен договор.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, образувани в резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.):
1. се предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по чл. 4, ал. 1;
2. се зачитат за изпълнение на целите по чл. 21, ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства при тяхното регенериране и/или оползотворяване, като разходите са за сметка на лицата, пускащи на пазара МПС.


Чл. 17. (1) Кметът на общината:
1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;
2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:
1. по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и
2. по т. 2 - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:
а) организация по оползотворяване на отработени масла,
б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално, или
в) предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

Раздел I.
Изисквания към дейностите по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти


Чл. 18. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват разделно по видове с кодове и наименования съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44 от 2004 г.) или по начин, който позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане и който е включен в съответния договор по чл. 15.


Чл. 19. (1) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, съдържащи над 0,005 масови процента полихлорирани бифенили (ПХБ), се събират, съхраняват и транспортират разделно от други масла и отпадъчни нефтопродукти.
(2) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, съдържащи над 1 масов процент хлор, се събират, съхраняват и транспортират разделно от други масла и отпадъчни нефтопродукти.


Чл. 20. Събирането и/или временното съхраняване на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:
1. в места за смяна на отработени масла;
2. на площадки за временно съхраняване при местата на тяхното образуване в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;
3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.


Чл. 21. (1) Местата за смяна на отработени масла, площадките за временно съхраняване и събирателните пунктове за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 20 отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал;
2. да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и временно съхраняване;
3. резервоарите по т. 2 да са съоръжени с обваловка с обем съгласно нормативните изисквания;
4. да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
5. да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи;
6. да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Местата за смяна на отработени масла, площадките за временно съхраняване и събирателните пунктове за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 20 се проектират, изграждат, преустройват, реконструират и модернизират съгласно правилата и нормите за пожарна безопасност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Съществуващите обекти по ал. 2 се експлоатират при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.
(4) Площадките за временно съхраняване по чл. 20, т. 2 и събирателните пунктове по чл. 20, т. 3 се изграждат и експлоатират при спазване изискванията на приложение № 2 към Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.).


Чл. 22. Приемателните резервоари и съдове за събиране и временно съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 21, ал. 1, т. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
2. да не допускат разливане и/или изтичане на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
3. да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации;
4. да са маркирани с надпис "Отработени масла" или "Отпадъчни нефтопродукти", както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44 от 2004 г.); размерът на всеки от надписите не трябва да бъде по-малък от 0,1 x 0,2 м.


Чл. 23. (1) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират със:
1. специализирани транспортни средства при спазване на изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци;
2. специализирани плавателни средства при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (ДВ, бр. 94 от 2004 г.) и Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2004 г. и бр. 73 от 2005 г.).
(2) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, влезли в сила за Република България.

Раздел II.
Изисквания към дейностите по оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти


Чл. 24. (1) Дейностите по регенериране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват при спазване на следните изисквания:
1. предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда в резултат на експлоатацията на инсталациите за регенериране;
2. намаляване във възможно най-висока степен количеството на неизбежните остатъци след регенерирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, както и съдържанието на опасни вещества в тях;
3. оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от регенерирането в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
4. получените в резултат на регенерирането базови масла да не съдържат вещества, представляващи опасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 ЗУО;
5. получените в резултат на регенерирането базови масла да не съдържат над 0,005 масови процента ПХБ.
(2) Не се допуска регенериране на отработени масла, съдържащи над 0,005 масови процента ПХБ.


Чл. 25. Изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).


Чл. 26. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, съдържащи над 0,005 масови процента ПХБ, се обезвреждат съгласно наредбата по чл. 24, ал. 3 ЗУО.


Чл. 27. Съоръженията и инсталациите, в които се извършват дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, подлежащи на издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, трябва да осигурят прилагането на най-добрите налични техники.

Раздел III.
Изисквания при предаването и приемането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти


Чл. 28. При предаване, транспортиране и приемане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти товародателят попълва транспортна карта по образец съгласно приложение № 4 към Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн., ДВ, бр. 95 от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 г.).


Чл. 29. (1) Лицата, извършващи дейности по оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, осигуряват входящ контрол на приеманите отпадъци съгласно изискванията на глава трета, раздел III от Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83 от 2004 г.).
(2) Лицата, извършващи изгаряне на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, осигуряват входящ контрол на приеманите отпадъци при спазване разпоредбите на глава трета от Наредба № 6 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) При приемането на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти лицата, които извършват дейности по събирането им, както и лицата по чл. 29 осигуряват вземане на представителна проба за изпитване с цел установяване съответствието на вида, състава и свойствата им, определени от технологията на съответното съоръжение или инсталацията за събиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) Представителната проба по ал. 1 се разделя на две контролни проби и една арбитражна проба.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Едната контролна проба остава за лицето, което извършва предаването на отработените масла и/или отпадъчни нефтопродукти.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Другата контролна проба остава за лицето, което извършва приемането на отработените масла и/или отпадъчни нефтопродукти.
(5) Пробата по ал. 3 се съхранява до извършване на оползотворяването и/или обезвреждането на отработените масла.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Арбитражната проба се съхранява от лицето, което извършва приемането на отработените масла и/или отпадъчни нефтопродукти, до извършване на оползотворяването и/или обезвреждането им.
(7) Вземането на пробите, тяхното манипулиране, етикетиране и транспортиране се извършват съгласно БДС EN ISO 3170, БДС EN ISO 3171 и БДС EN ISO 60 475.
(8) Приемането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти от кораби се извършва по реда на Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателната дейност, и на остатъци от корабни товари.


Чл. 31. Лицата по чл. 29 осигуряват извършване на анализи за съдържание на ПХБ и хлор в отработените масла преди оползотворяването и/или обезвреждането им съгласно следните стандарти:
1. за съдържание на ПХБ в отработените масла - БДС ЕN 12 766-1, БДС ЕN 12 766-2 и БДС ЕN 61 619;
2. за съдържание на хлор в отработените масла - БДС 15 172-84 и други еквивалентни методи.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) При установяване съдържание на ПХБ в количество над 0,005 масови процента в отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти лицата по чл. 29:
1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) уведомяват лицето, от което са приели отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, в които е констатирано наличие на ПХБ над стойностите по ал. 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) информират органите, издали разрешението по чл. 37 ЗУО или комплексното разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС, за произхода и количеството на отработените масла и/или отпадъчни нефтопродукти по ал. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) осигуряват съхраняването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти по ал. 1 до тяхното обезвреждане;
4. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) осигуряват предаването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти по ал. 1 на лица, притежаващи разрешение за третиране на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, съдържащи ПХБ над стойностите по ал. 1, или ги връщат на лицето, от което са ги приели.
(2) В случаите по ал. 1 лицата, извършващи дейности събиране на отработените масла, осигуряват изпитването на съхраняваните от тях контролни проби по чл. 30, ал. 4 за установяване притежателя на отпадъците.
(3) В случай на оспорване на резултатите се извършва изпитване на арбитражната проба по чл. 30, ал. 6 в трета независима акредитирана лаборатория.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2 и 3 са за сметка на лицата, които са извършили предаване на отработените масла, освен ако в договора между тях е уговорено друго.

Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Изпълняващи задълженията си индивидуално са лицата, които пускат на пазара масла, които имат утвърдена програма по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си по чл. 11, ал. 1 ЗУО индивидуално, осигуряват за своя сметка събирането, временното съхраняване, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на отработените масла, както и постигане на целта по чл. 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си по чл. 11, ал. 1 ЗУО индивидуално, извършват дейностите по ал. 2 при наличие на:
1. разрешение по чл. 37 ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС, или
3. сключен договор с други юридически лица или еднолични търговци, притежаващи документите по т. 1 или 2.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, изготвят програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която включва:
1. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране на отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване в изпълнение на целта за оползотворяване на отработените масла и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;
2. мерки за изпълнение на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2;
3. план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени отработени масла, включващ мерки за оптимизиране на събирането, временното съхраняване, транспортирането на отработените масла и тяхното предаване за оползотворяване;
4. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на отработени масла и предаването им за оползотворяване по години, в съответствие с целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2;
5. план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на отработени масла, включващ провеждането на информационни кампании;
6. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване събирането или намаляване на количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо оползотворяване.
(2) Програмите по ал. 1 се разработват и утвърждават по реда на глава шеста.

Глава четвърта.
КОЛЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла могат да изпълняват задълженията си за постигане на целта по чл. 9 за оползотворяване на отработени масла чрез колективна система по смисъла на чл. 11, ал. 4, т. 2 ЗУО.
(2) Колективната система по ал. 1 се представлява от организация по оползотворяване на отработени масла, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел IV от ЗУО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла, сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.


Чл. 36. (1) Организацията по оползотворяване на отработени масла изготвя програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която включва:
1. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране и изпълнение на целта за оползотворяване на отработените масла и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;
2. мерки за изпълнение на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2;
3. план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени отработени масла, включващ мерки за оптимизиране на събирането, временното съхраняване, транспортирането на отработените масла и тяхното предаване за оползотворяване;
4. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на отработени масла и предаването им за оползотворяване по години, в съответствие с целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2;
5. план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на отработени масла, включващ провеждането на информационни кампании, както и разработването на образователни програми, насочени към индустрията и домакинствата;
6. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо оползотворяване;
7. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара масла в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране и оползотворяване на отработените масла.
(2) Програмата по ал. 1 се разработва и утвърждава по реда на глава шеста.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) При разработването, допълването и актуализирането на програмите по чл. 36 ЗУО могат да се привличат и представители на браншови работодателски организации.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) За изпълнение на задълженията за оползотворяване на масла организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което й се заплаща от лицата, които пускат на пазара масла, сключили договор с организацията.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) За изпълнение на задълженията си за оползотворяване на отработени масла организацията по оползотворяване сключва договори с лицата по чл. 4, ал. 1 и с кметове на общини.
(2) С договорите по ал. 1 трябва да се гарантира събирането и/или оползотворяването на количествата отработени масла в съответствие с полученото разрешение по реда на глава пета, раздел IV от ЗУО и целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2.

Глава пета.
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 39. Лицата по чл. 4, ал. 1 водят отчетни книги съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗУО и по реда и образците, определени в Наредба № 9 от 2004 г.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, и лицата, извършващи смяна на масла и дейности по оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, изготвят и предоставят в РИОСВ, на чиято територия извършват дейността, годишен отчет за отпадъците съгласно Наредба № 9 от 2004 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата по ал. 1, които извършват смяна на масла, в резултат на което се образуват отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, прилагат към годишните отчети по ал. 1 справка за закупените от тях свежи масла за отчетната година.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) В срок до 20 февруари на текущата година лицата, които извършват дейности по оползотворяване на отработени масла, изготвят информация за количествата оползотворени отработени масла съгласно приложение № 1.
(2) (*) (В сила от 01.07.2008 г.) Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС съгласно сроковете по чл. 43, ал. 3 информация за количествата събрани отработени масла съгласно приложение № 2 в 15-дневен срок от изтичането на съответния период.
(3) В срок до 20 февруари на текущата година лицата, които извършват дейности по оползотворяване чрез регенериране на отработени масла, освен информацията по ал. 1 изготвят и справка за количествата оползотворени отработени масла чрез регенериране по приложение № 3.
(4) Информацията по ал. 1 - 3 се предоставя на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) на хартиен и магнитен носител.
(5) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 2 изпълнителният директор на ИАОС обобщава данните за количеството на събраните отработени масла през съответния период и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.
(6) Информацията по ал. 2 не се изготвя от лицата, извършващи временно съхраняване на отработени масла на площадки, разположени при мястото на образуването им.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) В информацията по ал. 1, 2 и 3 не се включва информация за оползотворените и регенерираните отработени масла, въведени на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, и/или внесени по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превоз на отпадъци.
(8) Към информацията по ал. 2 се предоставят и списъци на лицата, извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане, на които се предават отработени масла и отпадъчни нефтопродукти със съответните кодове и количества, както и на лицата, от които се приемат отработени масла и отпадъчни нефтопродукти със съответните кодове и количества.
(9) Към информацията по ал. 1 се предоставят и списъци на лицата, от които приемат отработени масла и отпадъчни нефтопродукти със съответните кодове и количества за всяко лице.
(10) Към информацията по ал. 1 лицата, които имат сключен договор с организация по оползотворяване и/или с лица, индивидуално изпълняващи задълженията си за изпълнение на целите по оползотворяване на отработени масла, подават и списък с лицата, чиито задължения са изпълнили, със съответните количества.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) (*) (В сила от 01.07.2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла, предоставят информация за количествата, пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна справка-декларация по чл. 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в електронен формат.
(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от ИАОС, като задължително се посочват и начинът на изпълнение на задълженията на лицата по чл. 11, ал. 4 ЗУО, и размерът на заплатената продуктова такса от лицата, които плащат в ПУДООС.
(3) (*) (В сила от 01.07.2008 г.) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС за всяко лице съгласно приложение № 4 информация за количеството масла:
1. за което лицата са заплатили продуктова такса;
2. за което е възстановена платената продуктова такса.
(4) (*) (В сила от 01.07.2008 г.) Организациите по оползотворяване на масла предоставят на изпълнителния директор на ИАОС за всяко лице - член на организацията съгласно приложение № 4, информация за количеството масла:
1. пуснато на пазара;
2. изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара.
(5) Лицата, които извършват дейности по транспортиране на отработени масла, предоставят информация в електронен формат за количествата транспортирани отработени масла, изготвена на базата на приложение № 5 към Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
(6) Данните по ал. 5 се предоставят в информационната система, поддържана от ИАОС, в реално време.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) (*) (В сила от 01.07.2008 г.) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата внесени и изнесени от страната масла (в килограми) във формат, предварително съгласуван с Агенция "Митници".
(2) (*) (В сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата масла (в килограми), въведени на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, и изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, както и за произведените във формат, предварително съгласуван с НАП.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 и чл. 42, ал. 1, 3 и 4 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. 1 януари - 31 март;
2. 1 април - 30 юни;
3. 1 юли - 30 септември;
4. 1 октомври - 31 декември.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на съответния период на хартиен и магнитен носител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и 2 и чл. 42, ал. 1, 3 и 4 изпълнителният директор на ИАОС обобщава данните за количествата на пуснатите на пазара в Република България масла през съответния период по ал. 3.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Ежегодно до 31 октомври на текущата година председателят на Националния статистически институт (НСИ) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС данни за предходната година за:
1. количествата масла (в килограми), пуснати на пазара;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) количествата масла (в килограми), въведени на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, и/или внесени от държава извън ЕС;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) количествата масла (в килограми), изпратени от територията на Република България към друга държава - членка на ЕС, и/или изнесени към държава извън ЕС.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят във формат, предварително зададен от изпълнителния директор на ИАОС, съгласуван с НСИ.


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Ежегодно до 20 януари всяка организация по оползотворяване предоставя на министъра на околната среда и водите списък на лицата, участващи в нея, които не са заплащали уговореното й възнаграждение и които не са й докладвали количеството масла, пуснато от тях на пазара за предходната година.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на масла представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за:
1. предприетите мерки за организиране на събирането и оползотворяването на отработени масла;
2. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо третиране;
3. предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събирането на отработени масла, включително проведените информационни кампании;
4. резултатите от дейността по изпълнение на задълженията по наредбата с посочване на точни данни за изпълнението на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Организациите по оползотворяване на масла представят освен информацията по ал. 1 и информация за предприети мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара масла в предлаганата от организацията колективна система за събиране и оползотворяване на отработените масла.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за предприетите мерки за организиране на събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на отработените масла.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС до 20 януари на текущата година копие от заявленията за възстановяване на внесена продуктова такса за масла по приложение № 19 към чл. 19, ал. 2, т. 4 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци - на лицата, на които е възстановена продуктовата такса за предходната календарна година, както и списък на лицата, заплатили продуктова такса за масла.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя на председателя на НСИ до 31 март на текущата година данни за предходната година за въведените на територията на страната количества от страни - членки на ЕС, както и за изпратените количества към териториите на други страни - членки на ЕС.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Агенция "Митници" предоставя на председателя на НСИ информация за количествата внесени и изнесени от страната масла за предходната календарна година по ред и във формат, определени съвместно с председателя на НСИ.


Чл. 46. Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, представят на изпълнителния директор на ИАОС обобщена информация от документите за превоза по чл. 84, т. 12 ЗУО относно количеството изнесени през предходната година отработени масла по предварително зададен формат от изпълнителния директор на ИАОС.


Чл. 47. (1) Ежегодно до 30 ноември въз основа на събраните данни по чл. 40 - 46 изпълнителният директор на ИАОС изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад, който включва:
1. изводи за постигането на целта по чл. 9 в национален мащаб за предходната година;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) информация за броя на издадените разрешения на лицата по чл. 4, ал. 1, броя на издадените разрешения на организациите по оползотворяване на отработени масла и броя на утвърдените програми по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО на лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално.
(2) В доклада по ал. 1 не се включват отпадъците от производство на масла.
(3) Министърът на околната среда и водите осигурява по подходящ начин достъп на обществеността до доклада по ал. 1.
(4) Докладът по ал. 1 се предоставя от изпълнителния директор на ИАОС на национални и международни организации и институции, когато това се изисква в съответствие с международни договори, по които Република България е страна.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС използва данните от одиторските доклади, изготвени по реда на глава седма.


Чл. 48. (1) Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на Националния статистически институт отговаря за изготвянето и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол по прилагането на наредбата.
(2) Информационната система по ал. 1 осигурява обработването на получената информация по чл. 40 - 46 и изготвянето на доклада до министъра на околната среда и водите по чл. 47, ал. 1.
(3) Информацията по чл. 41 - 46 се изготвя в два екземпляра, единият от които остава за изготвящия.
(4) Информацията по чл. 41 - 46 се представя на хартиен и електронен носител.

Глава шеста.
ПРОГРАМИ


Чл. 49. В Националната програма за управление на дейностите по отпадъци по чл. 28, ал. 1 ЗУО се предвиждат мерки за управление на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.


Чл. 50. (1) В програмите за управление на дейностите по отпадъци се включва, както следва:
1. в програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО - информация за местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, както и за мерките относно информирането на обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;
2. в програмите по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 ЗУО - раздел за управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
(2) Лицата, които извършват смяна на отработени масла, и лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, посочват в програмите по ал. 1, т. 2 лицата, извършващи дейности по събиране и/или оползотворяване и обезвреждане, на които предават отработените масла или отпадъчни нефтопродукти.
(3) Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, посочват в програмите по ал. 1, т. 2 лицата, извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане, на които предават отработените масла или отпадъчните нефтопродукти.
(4) Лицата, които извършват дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, посочват в програмите по ал. 1, т. 2 лицата, от които приемат отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти.
(5) В случаите, когато лицата по ал. 2 и 3 предават отпадъците на лица, различни от посочените в програмите им, са длъжни в 7-дневен срок от предаването на отпадъците да уведомят писмено органа, издал разрешението по чл. 37 ЗУО, или органа, извършващ контрола на комплексното разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(6) В случаите, когато лицата по ал. 4 приемат отпадъци от лица, различни от посочените в програмите им, са длъжни в 7-дневен срок от приемането на отпадъците да уведомят писмено органа, издал разрешението по чл. 37 ЗУО, или органа, извършващ контрола на комплексното разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(7) Програмите по ал. 1 се актуализират в съответствие с изискванията на наредбата съгласно чл. 29, ал. 3, т. 2 ЗУО.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара масла, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на отработени масла разработват програми по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО.
(2) Програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО се утвърждават:
1. от министъра на околната среда и водите - когато са представени за утвърждаване от организация по оползотворяване на масла;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) от директора на РИОСВ - когато са представени за утвърждаване от лицата, които пускат на пазара масла, изпълняващи задълженията си индивидуално.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В случай че програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, изготвени от лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, включват мерки за събиране и оползотворяване на отработени масла на територията на повече от една РИОСВ, програмите се утвърждават съгласно чл. 30, ал. 4 ЗУО.
(4) Лицата по ал. 1 представят проекта на програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО пред органите по ал. 2, т. 1 или 2.
(5) В едномесечен срок от получаването на проектите органът по ал. 2, т. 1, съответно по ал. 2, т. 2, утвърждава представените програми или ги връща със задължителни предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на ЗУО и с наредбата.
(6) В едномесечен срок от получаване на предписанията по ал. 5 лицата по ал. 1 представят нов проект на програма, съобразен със задължителните предписания.
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които транспортират отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, посочват в програмите по ал. 1 лицата, на които предават отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приети от лицата, при чиято дейност се образуват и/или се събират отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Глава седма.
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 36 ЗУО


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Организацията по оползотворяване на масла и лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват индивидуално задълженията си, до 31 март на текущата година представят на министъра на околната среда и водите доклад за предходната година, изготвен след проведен независим финансов одит в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Докладът се представя и при липса на пуснати на пазара количества масла.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на ЗНФО.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор проверява и следните документи:
1. на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално:
а) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството събрани отработени масла и предадените за оползотворяване отработени масла на лицата по чл. 4, ал. 1;
б) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) документи, удостоверяващи износа на отработени масла през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. регенериране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ или по приложение VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване, в т.ч. регенериране;
дд) при износ на отработени масла за трети страни - копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който лицето - получател на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. регенериране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и човешкото здраве;
в) счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1 от Закона за счетоводството, послужили за изготвяне на оборотната ведомост и годишната данъчна декларация;
г) информацията по чл. 42;
д) отчет за изпълнението на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2 за предходната година, изготвен от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, по образец съгласно приложение № 5;
2. на организацията по оползотворяване:
а) първичните счетоводни документи, издадени на организацията по оползотворяване на масла, удостоверяващи количество събрани отработени масла и предадените за оползотворяване отработени масла на лицата по чл. 4, ал. 1;
б) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) документи, удостоверяващи износа на отработени масла през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. регенериране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ или по приложение VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване, в т.ч. регенериране;
дд) при износ на отработени масла за трети страни - копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който лицето - получател на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. регенериране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и човешкото здраве;
в) договорите по чл. 35, ал. 3, сключени между организацията по оползотворяване на отработени масла и нейните членове за количеството масла, което е внесено и/или пуснато на пазара на Република България и за което е платено възнаграждение през предходната календарна година;
г) информацията по чл. 42;
д) отчета за изпълнението на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2 за предходната година, изготвен от организацията по оползотворяване по образец съгласно приложение № 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количествата пуснати на пазара масла за предходната година от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване;
б) размера на възнаграждението за предходната година, заплатено от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване за предходната година;
в) размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара масла за предходната година от всеки член на организацията по оползотворяване съгласно приложение № 5 към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г.;
г) средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от лицата, които пускат на пазара масла, участващи в нея;
д) приходите от продажба на отработени масла, както и други приходи, постъпили в организацията през предходната година;
е) количествата на събраните и предадените за оползотворяване отработени масла;
ж) разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на задълженията по чл. 9, в т.ч. за:
аа) транспортиране и третиране на отработени масла;
бб) изпълнение на договорите по чл. 38;
вв) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения;
гг) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за дейностите по отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 4;
дд) разпределението в целеви (резервни, инвестиционни и образователни) фондове за дейността или инвестирането на положителния финансов резултат от предходната на проверявания период година;
2. с ясно изразено мнение и заключение дали финансовите средства са изразходвани за изпълнение на целта по чл. 9 съгласно сроковете по § 2 от заключителните разпоредби;
3. ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети като цяло по смисъла на чл. 13 ЗНФО.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Докладът по ал. 1, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията си, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количествата пуснати на пазара масла за предходната година;
б) размера на начислената продуктова такса за предходната година;
в) размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара масла за предходната година съгласно приложение № 5 към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса за продукти, след употребата на който се образуват масово разпространени отпадъци;
г) количествата на събраните и предадените за оползотворяване отработени масла за предходната година;
д) разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за предходната година по чл. 9, в т.ч. за:
аа) транспортиране и третиране на отработени масла;
бб) провеждане на информационни кампании, насочени към учебните заведения, домакинствата и индустрията;
вв) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 4;
гг) дневниците за продажбите, главната счетоводна книга и декларациите по ЗДДС за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;
2. с ясно изразено мнение и заключение дали финансовите средства са изразходвани за изпълнение на целта по чл. 9 съгласно сроковете по § 2 от заключителните разпоредби;
3. ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети като цяло по смисъла на чл. 13 ЗНФО.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Едновременно с доклада по ал. 1 се представят:
1. от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално - копия от документите по ал. 3, т. 1, букви "а", "б", "г" и "д";
2. от организация по оползотворяване на масла - списък на членовете й, копия от документите по ал. 3, т. 2, букви "а", "б", "г" и "д".
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Информацията по ал. 3, т. 1, буква "г" и т. 2, буква "г" се осигурява от организацията по оползотворяване на отработени масла или от лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да проверява докладите по чл. 52, ал. 1 и документите по чл. 52, ал. 6. При необходимост комисията съвместно с РИОСВ извършва проверка на място на организациите по оползотворяване, на лицата, членуващи в организацията, и/или лицата, които пускат на пазара масла, изпълняващи задълженията си индивидуално, и/или лицата, извършващи дейности по събиране и/или рециклиране и сключили договори с организации по оползотворяване и/или с лица, които пускат на пазара масла, изпълняващи задълженията си индивидуално.
(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за изпълнение на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2 от заключителните разпореди за всяка от организациите по оползотворяване и за всяко лице, изпълняващо задълженията си индивидуално;
3. предложение за отнемане на разрешение на организация по оползотворяване при констатиране на законовите основания за това.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на пазара масла, и организациите по оползотворяване, които заплащат продуктова такса въз основа на информацията, съдържаща се в доклада по чл. 52а, ал. 2, както и размера на дължимата такса при недоказано изпълнение на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Когато организацията по оползотворяване на масла или лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, не представят доклад по чл. 52, ал. 1, те се включват в заповедта по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година въз основа на информацията, съдържаща се в доклада по чл. 52а, ал. 2, определя със заповед лицата, които пускат на пазара масла, и организациите по оползотворяване, които не заплащат продуктова такса по чл. 36 ЗУО, при доказано изпълнение на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2.

Глава осма.
КОНТРОЛ


Чл. 54. Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице контролира изпълнението на програмите по чл. 36, ал. 1.


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице контролира:
1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса по чл. 36 ЗУО от лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО;
2. изпълнението на програмите по чл. 34;
3. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 33, ал. 1;
4. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 4, сключили договор с организация по оползотворяване.


Чл. 56. Органът, утвърдил програмата по чл. 34, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, или упълномощено от него длъжностно лице и регионалните инспекции по околната среда и водите, издали становище за съгласуването й съгласно чл. 51, ал. 3, извършват проверки за изпълнението й най-малко веднъж годишно.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Арбитражна проба" е пробата, предназначена за арбитражни изпитвания в случай на спор.
2. "Базови масла" са масла с определен вискозитет, получени чрез смесване на базови маслени компоненти. Използват се за получаване на моторни, трансмисионни и индустриални масла след добавяне към тях на съответни видове добавки (присадки).
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Вносител на масла" е физическо или юридическо лице, което внася масла на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.
4. "Временно съхраняване" е дейност по смисъла на § 1, т. 21 ЗУО.
5. "Изгаряне" е използването на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти като гориво в инсталации за изгаряне и в инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
6. "Масла" са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.
7. "Моторни масла" са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за газотурбинни двигатели, в т. ч. за:
а) товарни и лекотоварни автомобили;
б) леки автомобили;
в) авиационни бутални двигатели;
г) корабни двигатели.
8. "Обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" е всяка от операциите по § 1, т. 8 ЗУО, приложима за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.
9. "Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" са процеси по регенериране или изгаряне с оползотворяване на енергията, както и повторната употреба на масла съгласно § 1, т. 17 ЗУО.
10. "Организация по оползотворяване на отработени масла" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по събиране и оползотворяване на отработени масла.
11. "Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:
а) които се отделят при съхраняването на нефт, течни горива, масла;
б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт, течни горива, масла;
в) отпадъци от маслено-водна сепарация;
г) отпадъци от течни горива;
д) отпадъци от преработка на нефт;
е) утайки и емулсии, получени от различни производства;
ж) нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби.
12. "Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти" са опасни и масово разпространени отпадъци по смисъла на § 1, т. 12 ЗУО.
13. "Отработено масло" е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа или синтетично, негодно за употреба по първоначалното си предназначение, включително отработени моторни и смазочни масла, масла за зъбни предавки, турбинни, хидравлични, изолационни и топлопредаващи масла.
14. "Представителна проба" е всяка проба с физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем, от който е взета.
15. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Производител на масла" е физическо или юридическо лице, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, произвежда и пуска на пазара масла или се представя за производител, като поставя върху опаковката или етикета им техническата или търговската информация за тях от свое име или фирма свой производствен или друг отличителен знак.
16. "Професионален потребител" е всеки потребител по смисъла на § 1, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
17. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Пускане на пазара на масла" е първото предоставяне на масла на разположение на друго лице срещу заплащане или безплатно като част от търговска или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен на територията на Република България и/или използван като част от търговска, производствена или професионална дейност.
18. "ПХБ" означава:
а) полихлорирани бифенили: трихлорирани и по-високо хлорирани бифенили;
б) полихлорирани терфенили;
в) монометилтетрахлордифенилметан, монометилдихлордифенилметан, монометилдибромдифенилметан;
г) смеси от вещества с общо съдържание повече от 0,005 масови процента от изброените в буква "а" вещества.
19. "Регенериране на отработени масла" е процес на получаване на базови масла чрез повторно рафиниране на отработените масла, осигуряващ отделяне на съдържащите се в тях замърсители, продукти на окисление и добавки.
20. "Събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" е дейност по смисъла на § 1, т. 18 ЗУО.
21. "Събирателен пункт" е площадка и съоръжение за приемане и временно съхраняване на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти преди тяхното предаване за оползотворяване или обезвреждане.
22. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) "Лице, което въвежда масла от друга държава - членка на ЕС" е физическо или юридическо лице, което въвежда масла на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.
23. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) "Лице, което пуска на пазара масла" е физическо или юридическо лице, което е производител и/или вносител и/или лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕС, и предоставя масла на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използва като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 75/439/ЕЕО за обезвреждане на отработени масла, изменена с Директива 87/101/ЕЕО и Директива 91/692/ЕЕО за стандартизиране и рационализиране на докладите по прилагането на определени директиви в областта на околната среда.

Заключителни разпоредби


§ 2. Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 се прилага, както следва:
1. от 1 януари до 31 декември 2006 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-малко от 15 на сто от пуснатите на пазара масла;
2. от 1 януари до 31 декември 2007 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-малко от 20 на сто от пуснатите на пазара масла;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) от 1 януари 2008 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-малко от 25 на сто от пуснатите на пазара масла;
4. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) от 1 януари 2009 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-малко от 30 на сто от пуснатите на пазара масла;
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) от 1 януари 2010 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-малко от 35 на сто от пуснатите на пазара масла;
6. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) от 1 януари 2011 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-малко от 40 на сто от пуснатите на пазара масла;
7. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) от 1 януари 2012 г. и за всяка следваща календарна година се оползотворяват отработени масла в количество не по-малко от 40 на сто от пуснатите на пазара масла.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Член 41, ал. 2, чл. 42, ал. 1, 3 и 4 и чл. 43, ал. 1 и 2 влизат в сила от 1 юли 2008 г.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 90 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Навсякъде в наредбата думите "производителите и/или вносителите" и "производителите и вносителите на масла" се заменят с "лицата, които пускат на пазара масла".


Приложение № 1 към чл. 41, ал. 1

(Предишно приложение № 3 към чл. 41, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
ЗА ........................... Г.
I. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО:
Име...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ)
Документ по чл. 12 ЗУО ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден)
Местонахождение на площадка:
Община............................... Населено място.................................................... ЕКАТТЕ..........................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти:
Име:...................................................................................... длъжност ....................................................................................................................................................................................................................................
телефон:................................................... факс: ..................... e-mail: .......................................................................................................................................................................................................................................
II. КОЛИЧЕСТВО ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
Код на Наименование Наличност Получен Оползотворени Наличност
отпадъка на отпадъка към 1 януари отпадък       към
    на отчетната през отчет- чрез чрез изгаряне чрез 31 декем-
    година ната регене- с оползотво- други ври на
    (тона) година риране ряване на методи отчетната
      (тона) (тона) енергия (тона) година
          (тона)   (тона)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Забележки:
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците.
Колона 2 - попълва се наименованието на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците.
Дата: .......................... Ръководител:.......................................................................
 

(име, подпис и печат)Приложение № 2 към чл. 41, ал. 2

(Предишно приложение № 2 към чл. 41, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБРАНИТЕ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ......................
ЗА .................... Г.
I. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО:
Име...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ)
Документ по чл. 12 ЗУО .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден)
II. ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ:
Община............................... Населено място.................................................. ЕКАТТЕ .........................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти:
Име:.......................................................................................... длъжност :..............................................................................................................................................................................................................................
телефон: ................................ факс: ................................ e-mail: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Отработени масла, приети на площадката за събиране и временно съхраняване
Код на Наимено- Налични Приети през годината от: Предадени Налични
отпадъка вание на към нача- (тона) през в края на
  отпадъка лото на       годината годината
    годината физически други площадки центрове за (тона) (тона)
    (тона) и юриди- за временно разкомплек-    
      чески лица, съхраняване туване на    
      при чиято на отработени излезли от    
      дейност се масла употреба    
      образуват   моторни    
      отработени   превозни    
      масла   средства    
          (ИУМПС)    
               
               
               
               
               
               
   
Дата: ..................................... Ръководител:.................................................................
 

(име, подпис и печат)Приложение № 3 към чл. 41, ал. 3

(Предишно приложение № 1 към чл. 40, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


СПРАВКА
за получените продукти в резултат от дейността на инсталация за регенериране на
отработени масла
за ........................ г.
ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО:
Наименование/фирма ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Община ........................................... Населено място ........................................... ЕКАТТЕ ....................................................................................................................................................................................................................
Документ по чл. 12 ЗУО...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден)
Вид на съоръженията ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(изброяват се всички съоръжения по видове и капацитет)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Общо количество регенерирани отработени масла ......................................................... (кг)
Получени продукти
Получени продукти Стандарт за Количество на Складови наличности
в резултат на съответствие реализираните към 31 декември на
регенерирането   продукти отчетната година
    (тона) (тона)
1. Базови масла      
       
       
       
       
2. Други      
       
       
       
       

Дата: ............................................................................

     

Изготвил .............................................................................

     

(име, подпис)

     

Ръководител: .........................................................................

     

(име, подпис, печат)

     


Приложение № 4 към чл. 42, ал. 3

(Предишно приложение № 4 към чл. 42, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАСЛА
ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ...............................
ЗА ............... Г.
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
 ПУДООС
Р А З Д Е Л I
(попълва се от организациите по оползотворяване и ПУДООС, като в таблицата се попълват съответно данните на членовете и на лицата, заплатили продуктова такса)
Таблица № 1. Пуснати на пазара масла
      Масла  
Име БУЛСТАТ код на маслата вид на маслата Количество масла,
      съгласно прило- съгласно прило- пуснати на пазара
      жение № 5* жение № 5* (кг)
           
           
           
Общо:          
 
Р А З Д Е Л II
(попълва се от ПУДООС, когато за съответния период има лица, на които е възстановена платена продуктова такса, и от организациите по оползотворяване, когато има изнесени количества масла от нейните членове)
Таблица № 2. Възстановени продуктови такси на масла
      Масла  
Име БУЛСТАТ код на маслата вид на маслата Количество масла
      съгласно прило- съгласно прило- (кг)
      жение № 5* жение № 5*  
           
           
           
Общо:          
* Приложение № 5 към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Дата: ..................................... Ръководител:.......................................................
 

(име, подпис, печат)Приложение № 5 към чл. 52, ал. 3, т. 1, буква "д" и т. 2, буква "д"


ОТЧЕТ
за изпълнението на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2 от заключителните разпоредби
на наредбата за .................. г.
 
Таблица 1. Данни за:  организация по оползотворяване
   лице, изпълняващо задълженията си индивидуално
  (маркира се с "Х")
   
1. Наименование  
2. БУЛСТАТ:  
3. Седалище и адрес на управление на дейността:  
4. Телефон:  
5. Факс:  
6. E-mail:  
Лице за контакти:  
7. Име:  
8. Длъжност:  
9. Телефон:  
10. Факс:  
11. E-mail:  
 
Таблица 2. Изпълнение на целта за отработени масла по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2 от заключителните
разпоредби на наредбата
 
Количество Количество Количество на оползотворените отработени ма- Общо количество
масла, пуснати отработени сла в изпълнение на целта по чл. 9, ал. 1 на оползотворените
на пазара масла, което   отработени
на Република лицето/организа- чрез регене- чрез изгаряне чрез други масла/пуснати
България цията е задъл- риране с оползотво- методи на пазара
от лицето/ жено/задължена   ряване на   масла
организацията да оползотвори   енергия    
(т) (т) (т) (т) (т) (%)
1 2 3 4 5 6
           
           
           
   
Дата: .......................... Ръководител:....................................................................
 

(име, подпис и печат)

   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума