навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "АКУШЕРКА" И "ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г.)

В сила от 01.09.2006 г.
Приета с ПМС № 248 от 22.11.2005 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) С наредбата се определят единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър".

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" са специалности по регулирани професии от професионално направление "Здравни грижи".


Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Висше образование по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се придобива във факултети и/или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За студенти се приемат кандидати, завършили средно образование и положили успешно писмен конкурсен изпит, определен от висшето училище, или по реда на чл. 68, ал. 4 от Закона за висшето образование.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за завършено висше образование по специалността "Медицинска сестра", съответно "Акушерка" или "Лекарски асистент", на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра", съответно "Акушерка" или "Лекарски асистент".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Дипломата по ал. 1 дава право да се упражнява професията "медицинска сестра", съответно "акушерка" или "лекарски асистент".

Раздел II.
Съдържание на обучението за придобиване на висше образование по специалността "Медицинска сестра"


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Обучението по специалността "Медицинска сестра" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се провежда в редовна форма с продължителност не по-малко от 4 учебни години, съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4630 часа и придобиване на не по-малко от 240 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Обучението включва теоретична и практическа подготовка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари и практически упражнения с обща продължителност не по-малко от 6 семестъра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна (клинична) практика и преддипломен стаж.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Практическата подготовка за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Медицинска сестра" се организира и провежда във факултети и/или филиали на висши училища в съответствие с учебния план.
(2) Практическата подготовка се провежда и в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(3) Практическата подготовка по чл. 7, ал. 3 се провежда от преподаватели, завършили специалност "Медицинска сестра", с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" с професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика".
(4) (В сила от учебната 2011 - 2012 г.) Практическата подготовка е с минимална продължителност, както следва:
1. учебна (клинична) практика - от първи до шести семестър включително, с продължителност не по-малко от 1140 академични часа;
2. преддипломен стаж - провежда се през седми и осми семестър, с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа.
(5) Преддипломният стаж осигурява специализирани знания в различните области от практическите основи на сестринските грижи.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Задължителните учебни дисциплини и минималният задължителен хорариум са:


№ по Учебни дисциплини Общ
ред   хорариум
    (в учебни
    часове)
1 2 3
1. Философия и въведение в сестрин-  
  ските грижи. Теоретични основи 180
2. Практически основи на сестринските  
  грижи 660
2.1. Сестрински грижи при болни с хирур-  
  гични заболявания 75
2.2. Сестрински грижи при болни със  
  соматични заболявания 90
2.3. Сестрински грижи при болни с онко-  
  логични заболявания 30
2.4. Сестрински грижи в педиатрията 45
2.5. Сестрински грижи за неврологично  
  болни 45
2.6. Сестрински грижи за психично болни 30
2.7. Сестрински грижи за родилка и  
  новородено 30
2.8. Сестрински грижи при очни и  
  ушно-носно и гърлени заболявания 30
2.9. Сестрински грижи за възрастни 60
2.10. Сестрински грижи по домовете 60
2.11. Палиативни сестрински грижи 30
2.12. Сестрински грижи при инфекциозно  
  болни 45
2.13. Сестрински грижи при деца и въз-  
  растни с увреждания 60
2.14. Сестрински грижи в реанимацията  
  и интензивната терапия 45
3. Анатомия и клинична патология на  
  човека 45
4. Физиология и патофизиология на  
  човека 45
5. Микробиология, паразитология  
  и вирусология 30
6. Фармакология 45
7. Медицинска апаратура в сестринска-  
  та практика 15
8. Образна диагностика в сестринската  
  практика 15
9. Медицинска генетика 15
10. Физикална терапия и рехабилитация 15
11. Хигиена и екология 30
12. Лечебно хранене 15
13. Латински език с медицински термини 30
14. Клинична лаборатория, биохимия  
  и имунология 15
15. Патология. Познания за болестите 405
15.1. Вътрешни болести 90
15.2. Гериатрия 15
15.3. Хирургия 75
15.4. Анестезиология, реанимация и интензивно  
  лечение 60
15.5. Инфекциозни болести и  
  епидемиология 30
15.6. Педиатрия с неонатология 45
15.7. Акушерство и гинекология 30
15.8. Нервни болести, психиатрия 30
15.9. Очни болести 15
15.10. Ушно-носно и гърлени болести 15
15.11. Кожни и венерически болести 15
16. Промоция на здравето 15
17. Медицинска психология 30
18. Медицинска етика и деонтология 30
19. Детска педагогика и детска  
  психология 30
20. Социално и здравно законодателство 30
21. Социална медицина 30
22. Медицинско осигуряване при бедст-  
  вени ситуации 30
23. Принципи и методика на обучение 45
24. Информатика 60
  Общо: 1890
     
(2) В учебния план могат да се включат като задължителни и други учебни дисциплини и хорариум извън посочените в ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Като цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на специализирани знания и умения в процеса на обучението, в учебните планове се вписват кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а, ал. 7 от Закона за висшето образование.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) (1) Обучението по специалността "Медицинска сестра" осигурява:
1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) цялостни знания по дисциплините, които са в основата на сестринските грижи, включително достатъчно добро познание за организма, психологическите функции и поведението на здравите и болните хора, както и знания за връзката между здравословното състояние на човека и неговата физическа и социална среда;
2. достатъчни познания за същността и етиката на професията и за общите принципи, отнасящи се до здравето и сестринските грижи;
3. подходящ клиничен практически опит;
4. способност за участие в практическото обучение на здравния персонал и опит в работата с този персонал;
5. опит в съвместната работа с други медицински специалисти;
6. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) компетентност за самостоятелно определяне на необходимите здравни грижи, като се използват актуалните теоретични и клинични познания, както и за планиране, организиране и полагане на здравни грижи при лечението на пациенти с цел усъвършенстване на професионалната практика;
7. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) компетентност за ефективна съвместна работа с останалите медицински специалисти, включително участие в практическото обучение на медицински специалисти;
8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) компетентност за насърчаване на лица, семейства и групи от лица да водят здравословен начин на живот и да полагат грижи за себе си;
9. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) компетентност за самостоятелно предприемане на незабавни животоспасяващи мерки и за вземане на мерки в случай на криза и бедствие;
10. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) компетентност за самостоятелно предоставяне на съвети, указания и подкрепа на лица, нуждаещи се от здравни грижи, и на техните близки;
11. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) компетентност за независимо гарантиране на качество и за оценяване на здравните грижи;
12. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) компетентност за осъществяване на цялостна професионална комуникация и за сътрудничество с представители на други професии в системата на здравеопазването;
13. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) компетентност за анализиране на качеството на здравните грижи с цел усъвършенстване на личната професионална практика.
(2) Опитът по ал. 1, т. 3 трябва да е придобит по време на практическия стаж, провеждан под ръководството на квалифициран медицински персонал, в места, където броят на квалифицирания персонал и оборудването са подходящи за полагането на медицински грижи за пациентите.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Съотношението между теоретичната и практическата подготовка се определя от висшето училище, като учебните часове за практическа подготовка са не по-малко от 50 на сто от общия хорариум.

Раздел III.
Съдържание на обучението за придобиване на висше образование по специалността "Акушерка"


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка" се провежда в редовна форма с продължителност не по-малко от 4 учебни години, съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4675 часа и придобиване на не по-малко от 240 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Обучението се осъществява чрез теоретична и практическа подготовка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари и практически упражнения с обща продължителност не по-малко от 6 семестъра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна (клинична) практика и преддипломен стаж.


Чл. 13. (1) Задължителните учебни дисциплини и минималният задължителен хорариум са:


№ по Учебни дисциплини Общ
ред   хорариум
    (в учебни
    часове)
1 2 3
1. Философия и въведение в сестрин-  
  ските и акушерските грижи.  
  Теоретични основи 120
2. Практически основи на сестринските  
  и акушерските грижи при бременни,  
  родилки и гинекологично болни жени 465
2.1. Специални грижи в акушерството  
2.1.1. Специални грижи при бременни с  
  нормална и патологична бременност 60
2.1.2. Специални грижи при раждащи с  
  нормално и патологично раждане 90
2.1.3. Специални грижи при жени с норма-  
  лен и патологичен пуерпериум 60
2.2. Специални грижи при гинекологич-  
  ни заболявания 45
2.3. Специални грижи за бременни и ро-  
  дилки в анестезиологията и интен-  
  зивната терапия 30
2.4. Специални грижи за бременни и  
  родилки с хирургични заболявания 30
2.5. Специални грижи при бременни, ро-  
  дилки и гинекологично болни със  
  соматични заболявания 15
2.6. Специални грижи при бременни,  
  родилки и гинекологично болни с  
  инфекциозни и венерологични  
  заболявания 15
2.7. Специални грижи за деца в неона-  
  тологията и педиатрията 60
2.8. Акушерски и сестрински грижи за  
  онкологично болни жени 30
3. Акушерство 300
4. Гинекология 180
5. Неонатология 30
6. Детски болести 30
7. Анатомия и обща клинична патоло-  
  гия на човека 60
8. Физиология и патофизиология на  
  човека 60
9. Микробиология, паразитология и  
  вирусология 30
10. Клинична лаборатория и биохимия 30
11. Образна диагностика в акушеро-ги-  
  некологичната практика 15
12. Медицинска апаратура в акушеро-  
  гинекологичната практика 15
13. Медицинска генетика 30
14. Физикална терапия и рехабилитация 15
15. Лечебно хранене 15
16. Хигиена и екология 15
17. Фармакология 45
18. Латински език с медицински термини 30
19. Медицинско осигуряване при бед-  
  ствени ситуации 30
20. Основни познания за болестите 195
20.1. Вътрешни болести 30
20.2. Хирургия 30
20.3. Анестезиология, реанимация и  
  интензивно лечение 30
20.4. Инфекциозни болести и епиде-  
  миология 30
20.5. Нервни болести 15
20.6. Психиатрия 15
20.7. Кожни и венерологични болести 15
20.8. Очни болести 15
20.9. Ушно-носно и гърлени болести 15
21. Медицинска психология 30
22. Медицинска етика и деонтология 30
23. Социална медицина и промоция на  
  здравето 30
24. Социално и здравно законодателство 30
25. Сексология и семейно планиране 30
26. Принципи и методика на обучението 15
27. Информатика 60
  Общо: 1935
     
(2) В учебния план могат да се включат като задължителни и други учебни дисциплини и хорариум извън посочените в ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Като цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на специализирани знания и умения в процеса на обучението, в учебните планове се вписват кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а, ал. 7 от Закона за висшето образование.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Обучението по специалността "Акушерка" осигурява:
1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) задълбочени познания за науките, на които се основават дейностите на акушерките, в частност на акушерството и гинекологията;
2. достатъчни познания за професионалната етика на професията и на нормативните актове, които я регламентират;
3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) достатъчни общомедицински познания (биологични функции, анатомия и физиология), познания по фармакология в областта на акушерството и неонатологията, както и знания за връзката между здравословното състояние и физическата и социалната среда на човека, и неговото поведение;
4. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) достатъчен клиничен опит, придобит в акредитирани лечебни заведения, който позволява на акушерката, независимо и като поема изцяло и в необходимата степен отговорност, освен при патологични случаи, да следи пренаталната фаза и да осигури пренаталните грижи, раждането и последващите манипулации, постнаталните грижи и да реанимира новородени до появата на лекар;
5. достатъчно разбиране на обучението на здравни работници и опит от работата с такива работници.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Практическата подготовка за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Акушерка" се организира и провежда във факултети и/или филиали на висши училища в съответствие с учебния план.
(2) Практическата подготовка се провежда и в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(3) Практическата подготовка по ал. 1 се провежда от преподаватели, завършили специалност "Акушерка", с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" с професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика".
(4) (В сила от учебната 2011 - 2012 г.) Практическата подготовка е с минимална продължителност, както следва:
1. учебна (клинична) практика - от първи до шести семестър включително, с продължителност не по-малко от 1140 академични часа;
2. преддипломен стаж - провежда се през седми и осми семестър, с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) По време на практическата подготовка студентите извършат дейности под ръководството и наблюдението на преподавател по практика и усвояват следните дейности:
1. съветване на бременни жени, включващи поне 100 прегледа преди раждането;
2. наблюдение и грижи за не по-малко от 40 раждащи жени;
3. самостоятелно водене на не по-малко от 40 раждания;
4. активно участие при седалищни раждания;
5. извършване на епизиотомия и увод в хирургичния шев;
6. наблюдение и грижи за 40 жени с риск при бременност или раждащи или в послеродов период;
7. наблюдение и грижи, включително прегледи, на не по-малко от 100 жени в послеродов период и здрави новородени деца;
8. наблюдение и грижи за новородени, изискващи специални грижи, включително за родени преди термин, след термин, деца с ниско тегло при раждането или болни;
9. грижи за жени с гинекологична и акушерска патология;
10. въвеждане в грижите в областта на медицината и хирургията, което включва теоретична подготовка и клинична практика.
(2) При липса на достатъчно родилки броят по ал. 1, т. 3 може да бъде намален до 30 раждания, при условие че студентите активно участват в 20 други раждания.
(3) При липса на седалищни раждания или при невъзможност за участие при провеждането им практиката по ал. 1, т. 4 може да бъде осъществена при симулативни условия.
(4) Уводът в хирургичния шев по ал. 1, т. 5 включва теоретична подготовка и клинична практика. Практиката по шев включва зашиване на рана от епизиотомия и неусложнено разкъсване на перинеума и може да бъде извършвана при необходимост и в симулативни условия.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Съотношението между теоретичната и практическата подготовка се определя от висшето училище, като учебните часове за практическа подготовка са не по-малко от 50 на сто от общия хорариум.

Раздел III "а".
Съдържание на обучението за придобиване на висше образование по специалността "Лекарски асистент" (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.)


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Лекарски асистент" се провежда в редовна форма с продължителност не по-малко от 4 учебни години, съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4625 часа, и придобиване на не по-малко от 240 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) (1) Обучението се осъществява чрез теоретична и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари и практически упражнения с обща продължителност не по-малко от 6 семестъра.
(3) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна (клинична) практика и преддипломен стаж.


Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) (1) Задължителните учебни дисциплини и минималният задължителен хорариум са:

по ред

Учебни дисциплини

Общ хорариум (в учебни часове)

1

2

3

1.

Биология

15

2.

Анатомия на човека

90

3.

Физиология на човека

90

4.

Латински език с медицински термини

30

5.

Медицинска физика и апаратура

45

6.

Фармакология

75

7.

Микробиология, паразитология и вирусология

30

8.

Клинична лаборатория, Биохимия

60

9.

Патоанатомия и патофизиология

60

10.

Вътрешни болести

360

11.

Хирургия

120

12.

Урология

15

13.

Акушерство и гинекология

75

14.

Детски болести

60

15.

Гериатрия

60

16.

Нервни болести

45

17.

Психиатрия

30

18.

Ортопедия и травматология

45

19.

Очни болести

15

20.

Ушно-носно-гърлени болести

15

21.

Спешна медицинска помощ

150

22.

Реанимация и интензивно лечение

75

23.

Първична медицинска помощ       

150

24.

Инфекциозни болести и епидемиология

60

25.

Физикална терапия

15

26.

Образна диагностика

30

27.

Онкология и палиативни грижи

30

28.

Кожни и венерически болести

15

29.

Хранене и диететика

15

30.

Хигиена и екология

15

31.

Медицинска етика и деонтология

30

32.

Медицинска психология

30

33.

Комуникативни умения

45

34.

Социална медицина и промоция на здравето

30

35.

Социално и здравно законодателство

15

36.

Медицинско осигуряване при бедствени ситуации

30

37.

Информатика

30

 

Общо:

2025(2) В учебния план могат да се включат като задължителни и други учебни дисциплини и хорариум извън посочените в ал. 1.
(3) Като цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на специализирани знания и умения в процеса на обучението, в учебните планове се вписват кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а, ал. 7 от Закона за висшето образование.


Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Обучението по специалността "Лекарски асистент" осигурява:
1. достатъчни познания по дисциплините, които са в основата на дейностите по оказване на спешна и първична медицинска помощ;
2. достатъчни познания за професионалната етика на професията и за общите принципи, отнасящи се до здравето и болестта;
3. достатъчен клиничен практически опит, осигуряващ придобиването на умения за извършване на дейности в областта на спешната и първичната медицинска помощ;
4. умения за съвместна работа с други медицински специалисти.


Чл. 17д. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) (1) Практическата подготовка за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Лекарски асистент" се организира и провежда във факултети и/или филиали на висши училища в съответствие с учебния план.
(2) Практическата подготовка се провежда и в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(3) Практическата подготовка е с минимална продължителност, както следва:
1. учебна (клинична) практика - от първи до шести семестър включително, с продължителност не по-малко от 1000 академични часа;
2. преддипломен стаж - провежда се през седми и осми семестър, с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа.


Чл. 17е. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост.

Чл. 17ж. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Съотношението между теоретичната и практическата подготовка се определя от висшето училище, като учебните часове за практическа подготовка са не по-малко от 50 на сто от общия хорариум.

Раздел IV.
Завършване на обучението по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.)

Раздел IV.
Завършване на обучението по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка"


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Медицинска сестра" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавни изпити по:
1. Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи;
2. Вътрешни болести и Фармакология - сестрински дейности и грижи;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Хирургия и Анестезиология, реанимация и интензивни грижи - сестрински дейности и грижи;
4. Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавни изпити по:
1. Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните акушерски грижи;
2. Неонатология и Детски болести - акушерски дейности и грижи;
3. Акушерство и гинекология - акушерски дейности и грижи;
4. Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавни изпити по:
1. Спешна медицинска помощ, реанимация и интензивно лечение - практически и теоретичен;
2. Първична медицинска помощ и Фармакология - практически и теоретичен;
3. Гериатрия, Детски болести и Инфекциозни болести.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Съставът на държавната изпитна комисия по чл. 18, 19 и 19а се определя със заповед на ректора на висшето училище, като председателят й е хабилитирано лице.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Студентите, приети преди влизането в сила на наредбата, продължават обучението си по актуализирани учебни планове и програми в съответствие с изискванията на наредбата.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 177 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И "АКУШЕРКА" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4 (относно чл. 7а, ал. 4), § 11 (относно чл. 14, ал. 4) и § 15 и 16, които влизат в сила от учебната 2011 - 2012 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И "АКУШЕРКА" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г.)

§ 16. С това постановление се въвеждат изисквания на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (ОВ, L 354, 28.12.2013).

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И "АКУШЕРКА" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г.)

§ 17. (1) Студентите, приети за обучение по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" преди влизането в сила на тази наредба, продължават и завършват обучението си при условията, при които са приети.
(2) Студентите, приети за обучение по специалност "Лекарски асистент" преди влизането в сила на тази наредба, продължават и завършват обучението си по актуализирани учебни планове и програми в съответствие с изискванията на тази наредба.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума