навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.90 от 17 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 6 Август 2013г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) ветеринарномедицинските, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, охлюви и калифорнийски червеи;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Разпоредбите на наредбата с изключение на чл. 11, ал. 5 не се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст;
б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;
в) пет прасета за угояване;
г) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) десет зайкини с приплодите;
е) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) 50 възрастни птици независимо от вида;
ж) (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
2. (доп - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) при пасищно отглеждане на местни породи (автохтонни) едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни, въведени в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
3. (нова - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) при целогодишно пасищно отглеждане на месодайни породи ЕПЖ и/или ДПЖ;
4. (нова - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) за животновъден обект - пасище.

Раздел II.
Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Животновъдните обекти се изграждат според вида на животните и целта, за която се отглеждат.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) При отглеждане до 9 броя ЕПЖ с приплодите им до едногодишна възраст, до 50 броя ДПЖ с приплодите им до 6-месечна възраст, до 10 броя еднокопитни с приплодите им до едногодишна възраст и до 120 броя зайци се спазват само изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 5, чл. 9, ал. 1, т. 3 и 7, чл. 10, т. 2 - 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Животновъдните обекти, в които се отглеждат до 350 броя кокошки носачки или друг вид възрастни птици или до 500 броя бройлери или подрастващи птици от други видове, се изграждат по начин, който позволява прибиране на птиците на закрито за определено време при епизоотичен риск, и отговарят само на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2 - 7 и 9.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) (1) Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма, във фамилна ферма тип А или тип Б се изграждат на разстояние не по-малко от 500 м от друг животновъден обект за отглеждане на свине.
(2) Нови животновъдни обекти за промишлено отглеждане на птици се изграждат при спазване мерките за биосигурност на разстояние не по-малко от:
1. 1500 метра от друг животновъден обект за отглеждане на птици и от регулацията на населените места - при отглеждане на открито;
2. 200 метра от друг животновъден обект за отглеждане на птици на закрито - при промишлено отглеждане на закрито.
(3) Разстоянията между животновъдните обекти по ал. 1 и 2 се измерват между техните огради.
(4) Разширение на сградите за отглеждане на свине и птици, както и разширение на самите животновъдни обекти, се допуска, ако не се нарушават изискванията за разстояния между обектите по ал. 1 и 2.
(5) Не се допуска увеличаване на капацитета при отглеждане на птици на открито, когато обектът е в регулацията на населените места.
(6) Не се допуска в бялата зона на животновъдния обект да се изграждат предприятия за обезвреждане на отпадъци.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) В животновъдните обекти на един собственик или ползвател се допуска едновременно отглеждане:
1. на животните по чл. 2, ал. 2 и 3;
2. само на ЕПЖ и ДПЖ и еднокопитни животни извън случаите на чл. 2, ал. 2;
3. на селскостопански животни и калифорнийски червеи с изключение на свободно отглеждане на птици и свине от източнобалканската порода.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни включват следните мерки за биосигурност:
1. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
2. изградени са съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) снабдени са с достатъчно количество вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни;
6. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните и постеля, като за птиците обособените места и/или съоръженията са покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи;
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат осигурен санитарен възел;
8. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) да има поставен контейнер за съхранение на специфично рисковите материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (OB L 147, 31.5.2001 г.), който:
а) е надписан с буквите "СРМ";
б) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) се използва само за съхранение на специфично рискови материали, отделени при клане на животни, предназначени за лични нужди;
9. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, а в люпилните и обектите за отглеждане на птици - климатизирано помещение или съоръжение с контролирана температура до 4 °С; помещението, контейнерът, обособеното място или съоръжението са оградени по начин, непозволяващ достъпа на други животни или хора, не се използват за други цели и редовно се почистват и дезинфекцират.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)

Раздел III.
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Животновъдните обекти с промишлен характер в свиневъдството и птицевъдството се проектират и изграждат със следните обособени зони:
1. бяла зона, която е разположена в надветрената страна от съоръженията за депониране и за пречистване на твърдите и течните отпадъци от производството;
2. черна зона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случаите на увеличаване капацитета на обектите по ал. 1 се допуска използване на вече обособените зони.

Чл. 6. Бялата зона включва:
1. сгради и помещения за отглеждане на животните и съоръженията към тях, които:
а) са разположени по начин, който съответства на технологията на отглеждане на животните и на специфичните ветеринарномедицински изисквания за профилактика;
б) (доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване и дезинфекция, като за птиците са и с обезопасени отвори (прозорци, клапи и др. с мрежа с око не по-голямо от 2 см/2 см), гарантиращи защита от други птици и гризачи;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) помещение за работниците със санитарен възел;
3. сгради или помещения за извършване на лечебни и профилактични манипулации;
4. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) при единични сгради или сгради със специален статут (карантинни, развъдни или центрове с разновъзрастови птици) помещенията, посочени в т. 2 и 3, може да са в сервизното помещение на сградата, но с обособен отделен вход;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) канализационна система;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) силози или обособени затворени помещения към всяка сграда за комбиниран фураж, изградени по начин, позволяващ почистване и дезинфекция, и гарантиращи безопасното съхранение на фуража и защита от други птици и гризачи.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) На границата между "бялата зона" и "черната зона" в животновъдните обекти с промишлен характер се разполагат спомагателни сгради и съоръжения, които могат да са:
1. ветеринарно-санитарен филтър (мокър и/или сух), който е единственият вход/изход "за бялата зона";
2. рампи за приемане и експедиция на животните в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
3. карантинно или адаптационно помещение за животни в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
4. склад за комбинирани фуражи, фуражна кухня и рампа за разтоварване на фуражи, когато се доставят отвън в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) кухня с трапезария за работещите в животновъдния обект;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) трупосъбирателен пункт, който има изградена канализация или септична яма за отпадните води от измиване и дезинфекция, ограден е по начин, непозволяващ достъп на други животни или хора, и разполага със:
а) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
б) помещение или контейнери за съхранение на трупове при температура не по-висока от 4°С;
в) вход откъм "бялата зона";
г) изход за товарене и извозване на отпадъците със специализиран транспорт съгласно нормативните разпоредби за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъците от животински произход;
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) помещение или място за извършване на аутопсия;
8. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) В "черната зона" могат да се разполагат:
1. административно-битов сектор, който включва сградите и съоръженията, свързани с управлението и административното обслужване, битовите помещения за работниците от животновъдния обект и за охраната;
2. при необходимост сектор за ремонт и поддръжка с работилници, складове за резервни части, гараж, пароцентрала и др.;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) съоръжения за тор, торови течности и технологични води, достатъчни по обем, съобразени с капацитета на обекта и проектирани по начин, който осигурява обеззаразяването им преди извозването;
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства и на подвижни съоръжения, позволяващо отвеждане на отпадните води;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) други съоръжения по преценка на собственика или ползвателя, необходими за подпомагане на дейността на обекта.


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на ЕПЖ отговарят на следните изисквания:
1. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) имат отделни помещения или боксове за животни от различните технологични групи или обособени зони в тях, които отговарят по приложение № 2;
3. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат съоръжения за добив и помещения за измиване, дезинфекция, съхранение на инвентара за доене (при случаи, различни от доилна зала и централен млекопровод) и помещение със съоръжения за съхранение на млякото до предаването му за преработка, които отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко; съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, точка II от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB, L 139, 30 април 2004 г.);
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) осигуряват подходящи условия за ветеринарномедицинско обслужване и за стационарно лечение на животни;
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат обособени родилни боксове, места или помещения;
6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт; животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.) и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси;
8. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат добра естествена вентилация или вентилационна система, осигуряваща подходящ микроклимат.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) Изискванията по ал. 1, т. 3 и 5 не се отнасят за животновъдните обекти за угояване на телета.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на ДПЖ отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с помещенията за отглеждане на животните, които:
а) отговарят на изискванията по приложение № 3;
б) имат добра естествена вентилация или вентилационна система;
в) имат съоръжения за хранене с гладка и устойчива на механично почистване и дезинфекция повърхност;
г) имат лесни за почистване и устойчиви на измиване и дезинфекция преграждащи елементи;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) имат двор за разходка;
3. имат водопойни корита встрани от хранителната площадка;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) при добив на мляко разполагат с подходящи условия за измиване, дезинфекция и съхранение на инвентара за доене и помещение за съхранение на млякото до предаването му за преработка, което отговаря на нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, точка II на Регламент (ЕО) № 853/2004;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт; животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, следва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) (1) Животновъдните обекти тип индустриални ферми за отглеждане на свине отговарят на следните изисквания:
1. изградени са съобразно минималните изисквания за защита и хуманно отношение за отглеждане на свине и съгласно приложение № 4;
2. обектите за угояване с повече от 700 места и развъдните стопанства с над 100 места организират дейността си при спазване на принципа за профилактика "всичко пълно - всичко празно" при отглеждане на подрастващи прасета и свине за угояване.
(2) На границата на "бялата зона" на животновъдния обект по ал. 1 може да се изгражда кланица/кланичен пункт или кланица с интегрирано към нея предприятие за производство на месни продукти, мляно месо и месни заготовки, при условие че в него се колят само свине от животновъдния обект и се преработва само месото, добито от тези свине.
(3) В предприятието по ал. 2 може да се преработва и месо от едри преживни животни, при условие че е:
1. добито в кланица, регистрирана по реда на чл. 12 от Закона за храните;
2. транспортирано съгласно чл. 245 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(4) Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилни ферми (тип А) отговарят на следните изисквания:
1. имат обособено помещение или място за преобличане на обслужващия персонал и за съхранение на работното облекло;
2. на входа на помещенията за отглеждане на животни са поставени дезинфекционни тампони за обувки;
3. има поставен контейнер за съхранение на трупове на умрели свине, съобразени със седмичния отпад на обекта.
(5) Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилни ферми (тип Б) и ферми "заден двор" отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5, 10 и 11.
(6) Източнобалканската порода свине се отглеждат съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).
(7) Животновъдните обекти за отглеждане на свине имат обособено място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт. Животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, следва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.


Чл. 12. Животновъдните обекти за отглеждане на еднокопитни животни отговарят на следните изисквания:
1. помещенията за отглеждане на животните:
а) (отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) са със светла височина - височината на гърба (холката), умножена по 2, но не по-малка от 3 m, като за прозорци без решетки височината на долния ръб на прозорците от пода е не по-малко от 100 см;
в) са с топла, равна и водонепропусклива настилка на пода;
г) имат температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните потребности на породата;
д) са оборудвани със специално предназначен инвентар, който не се използва в други конюшни;
е) имат легла, чиято широчина и дължина съответства на вида и породните особености на конете;
ж) в тях се използва подходяща постеля, съобразно вида на еднокопитните и технологията на отглеждане, която се поддържа чиста и суха;
з) (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) се оразмеряват според породата въз основа на височината при холката - Wh, и могат да бъдат:
- (зал. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
- (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) за средно големи коне Wh - 165 см;
- (зал. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
- за малки коне и понита - Wh - 145 см.
Размер, различен от посочените, може да се приема съгласно задание за проектиране, конкретно за определена порода, което се доказва с проекта за изграждане.
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) имат боксове за раждане или специализирано родилно помещение;
3. хранителната и торовата им пътека осигуряват безопасно обслужване независимо от прилаганата технология на отглеждане;
4. яслите им за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания на животните.
5. сградите за отглеждане на еднокопитни отговарят на изискванията по приложение № 5;
6. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) имат място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект, като ферми, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) (1) Животновъдните обекти за отглеждане на зайци разполагат с помещения и/или съоръжения, които осигуряват оптимални зоохигиенни условия, съответстващи на биологичните потребности на съответната технологична група или порода.
(2) При промишлено отглеждане на зайци технологичните групи се разполагат в помещенията така, че да се спазва принципът на профилактика "всичко пълно - всичко празно".


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г. (*), изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) (1) Животновъдните обекти за отглеждане на птици трябва да имат въведени мерки за биосигурност и в зависимост от вида, предназначението и капацитета си да разполагат със:
1. помещения за отглеждане на кокошки носачки, които да отговарят на изискванията на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.);
2. сгради за отглеждане на подрастващи и родители, които да отговарят на изискванията на приложение № 7; сградите за родители имат отделни помещения към тях за фумигация на яйцата, ако нямат общ склад за разплодни яйца или близка люпилня;
3. помещения за отглеждане на пилета бройлери, които да отговарят на изискванията на Наредба № 26 от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери (ДВ, бр. 72 от 2008 г.);
4. помещения за промишлено отглеждане на пуйки, които да имат осигурена температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните потребности на възрастта и предназначението им, и отговарят на изискванията по приложение № 8;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) помещения за отглеждане на гъски и патици, които да осигуряват оптимални зоохигиенни условия, съответстващи на биологичните потребности на съответната технологична група, хибрид или порода, и да отговарят на изискванията по приложение № 9; като във всяко помещение се отглеждат птици само от една технологична група;
6. помещение или място за маркировка и опаковка на яйца съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (ДВ, бр. 7 от 2008 г.).
(2) Капацитетът на сградите и помещенията по ал. 1, т. 1 - 5 позволява прибиране на птиците на закрито за определено време в случай на епизоотична обстановка и през периодите, свързани с прелета на дивите птици, при спазване на изискванията за хуманно отношение.
(3) В сградите и помещенията по ал. 1, т. 1 - 5 се спазва принципът за профилактика "всичко пълно - всичко празно" и се осигуряват съоръжения за хранене и поене, които да:
1. гарантират чистотата на фуражите и водата и свеждат до минимум възможността за контаминация;
2. осигуряват свободен достъп на всяка птица с оглед вида и възрастта;
3. намаляват до минимум агресивната конкуренция при птиците;
4. позволяват лесно почистване и дезинфекция.
(4) Помещенията по ал. 1, т. 5 могат да разполагат с ограден с мрежа двор за разходка, който не позволява движение на птиците извън територията на двора, с око на мрежата не по-голямо от 2 см/2 см, без хранилки и поилки. При ново зареждане дворовете се почистват и дезинфекцират. Отворите за излизане към двора са с възможност за затваряне.
(5) Животновъдните обекти по ал. 1 разполагат с обособено място извън бялата зона, с непропусклива основа и стени за съхранение на торови маси до обеззаразяването им, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при сключен договор за ежедневно/директно извозване за преработка или оползотворяване. В случай на временно съхранение на торовите маси в рамките на животновъдния обект същите се покриват с цел защита от птици. Животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) На входа на всяка сграда има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете, и се водят ежедневни записи за:
1. смъртността и количеството консумиран фураж при патиците и гъските;
2. смъртността и количеството консумирани вода и фураж при другите птици.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) Параметрите за отглеждане на други видове и категории птици са съобразени с технологичните норми при спазване на изискванията за биосигурност и хуманно отношение към тях.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Обектите за аквакултури трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
2. да разполагат с технологична схема на производство съгласно чл. 25а, ал. 2, т. 4 на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) съоръженията за отглеждане на риби тип садки да не позволяват попадане на отглежданата риба в околната среда;
4. отглеждането на риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) да не превишава определения лимит за производство съгласно чл. 25а, ал. 2, т. 8 и чл. 27, т. 7 ЗРА;
5. съоръженията за отглеждане на аквакултури да имат възможност за почистване и дезинфекция при необходимост;
6. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
7. да имат карантинно отделение с независимо водоснабдяване и осигурена дезинфекция на технологичните води, специално оборудване и инвентар, предназначени за предотвратяване на замърсяването на останалите басейни;
8. да разполагат със спомагателни сгради и съоръжения:
а) място за първична обработка и транспорт на рибата за първа продажба;
б) място за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, рибовъден и риболовен инвентар;
в) помещение за работниците със санитарен възел;
г) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
д) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар;
е) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) оградено място или контейнер за временно съхранение на умрели риби, непозволяващо достъпа на други животни или хора, което не се използва за други цели.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)

Раздел III "а".
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на охлюви (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на охлюви са люпилни и ферми за угояване.


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) (1) Люпилните за отглеждане на охлюви задължително разполагат с камера за съхранение на охлюви за възпроизводство, зали за оплождане и снасяне на яйца, лаборатория за разсяване на яйца, инкубатор, камера за съхранение на яйца, които са оборудвани с необходимите за това системи.
(2) Камерата за съхранение на охлюви за възпроизводство отговаря на следните изисквания:
1. разполага със системи за климатизация и вентилация;
2. поддържа фотопериод, достигащ до 6 часа ден и 18 часа нощ.
(3) Залите за оплождане и снасяне на яйца отговарят на следните изисквания:
1. разполагат със системи за климатизация и вентилация;
2. поддържат фотопериод, достигащ до 18 часа ден и 6 часа нощ;
3. имат изградена оросителна система;
4. имат изградена канализация.
(4) Лабораторията за разсяване на яйца разполага със системи за климатизация и вентилация.
(5) Инкубаторът отговаря на следните изисквания:
1. разполага със системи за климатизация и вентилация;
2. поддържа фотопериод, достигащ до 18 часа ден и 6 часа нощ.
(6) Температурата, влажността и интензивността на изкуственото осветление на обектите по ал. 1 - 5 се определят съгласно технологията на отглеждане.
(7) Камерата за съхранение на яйца е с температура между -2 и -4 °С.
(8) Изграждат се и допълнителни помещения за съхранение на фураж, санитарни и обслужващи персонала.


Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Фермите за угояване на охлюви отговарят на следните изисквания:
1. имат изградени угоителни паркове, които:
а) са с минимална площ от 0,5 дка, разделени на угоителни полета (лехи);
б) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) са с рохка и водопропусклива почвена структура;
в) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) са водоснабдени;
г) са електроснабдени;
д) имат ограда с минимална височина 1,5 м;
2. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.);
3. имат обслужващо помещение от 25 м2 за всеки 1000 м2 угоителна площ, като до 2/3 от него се използват за сушилно помещение;
4. изградени са пътеки между угоителните полета с ширина от 0,50 м до 0,70 м;
5. имат дървени скари, които:
а) се поставят на два реда в угоителното поле посока север-юг;
б) са с височина на крака до 0,25 м;
в) са от естествен дървен материал, който не е химически третиран;
6. имат изградени два броя дървени тунели в леха от естествен дървен материал, който не е химически третиран, като разстоянието от края на дъската до зеблото е не по-малко от 0,20 м;
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат оросителна система съгласно технологията на отглеждане.


Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Чл. 17д. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) (1) Почвата се третира срещу плевели и вредители само с лицензирани продукти.
(2) Всяко систематично профилактично третиране по време на угояването е забранено.


Чл. 17е. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г. (*)) (1) Теренът за изграждане на нови животновъдни обекти за отглеждане на охлюви от различни собственици е с отстояние не по-малко от 3 м.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Раздел III "б".
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на калифорнийски червеи (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Чл. 17ж. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) (1) Животновъдните обекти за отглеждане на калифорнийски червеи отговарят на следните изисквания:
1. имат минимална функционална площ от 4 м2;
2. имат ограда, осигуряваща безопасността на обекта, с изключение на случаите, при които се отглеждат с друг вид животни;
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) са водоснабдени;
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат осигурена влажност съгласно технологията на отглеждане.
(2) При отглеждане на калифорнийските червеи на открито се използва твърда повърхност. В случаите, когато се отглеждат на открито, върху почва се полага платно от водопропусклива материя, която да не позволява преминаване на червеите през него.
(3) Калифорнийските червеи могат да се отглеждат и на закрито в закрити помещения или в оранжерии, като се използват съоръжения, като стелажи на няколко етажа или касетки.


Чл. 17з. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Не се допуска третиране с химически препарати на лехите с червеите и тора, с който се хранят.

Раздел IV.
Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към люпилните за птици (Загл. доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Люпилните за птици:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) отговарят на изискванията по чл. 4, т. 3 - 5, 7 и 9 и чл. 5;
2. разполагат с помещения:
а) за приемане, сортиране и съхраняване на яйцата;
б) за инкубация - изолирано с преградна стена и с плътно затваряща се врата;
в) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) за излюпване и изваждане на птици;
г) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.)
д) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) за сексиране, ветеринарномедицински манипулации и извозване на птици;
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) имат фумигационни камери за яйца при внасянето им;
4. разполагат със:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) помещения за измиване на оборотния амбалаж за транспортиране на птиците в случай, че не се използва амбалаж за еднократна употреба;
б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) подходящи съоръжения за съхраняване, товарене и извозване на отпадъците за екарисаж;
5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) аварийно електрическо захранване.
(2) Помещенията по ал. 1, т. 2 се изграждат с тавани и стени с гладки повърхности, подходящи за измиване и устойчиви на дезинфекция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Допуска се инкубиране и люпене на яйца за разплод в една люпилня само от един и същ вид птици.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Цикълът на производство в люпилните се организира по начин, който не позволява кръстосване на производствените пътища, създаващи условия за контаминация.

Раздел V.
Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти (Загл. доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Раздел V.
Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти и люпилните за птици (Загл. доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен да:
1. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.);
2. осигурява редовното почистване, а когато е необходимо и дезинфектирането по подходящ начин на:
а) всички сгради, използвани във връзка с основното производство и свързаните с него операции, включително помещенията за съхраняване на фуражите;
б) оборудването;
3. съхранява и борави с отпадъците и опасните вещества така, че да предотврати замърсяване на околната среда;
4. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) предоставя за диагностични анализи пробите, взети от животните в животновъдния обект;
5. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) използва разрешени за употреба фуражни добавки и ветеринарномедицински продукти съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
5а. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) спазва следните изисквания при транспортиране на органичен тор до и от животновъдния обект:
а) гарантира, че при всяко транспортиране на органичен тор (включително лумбрикомпост) към територията на друга държава членка се осигурява проследимост чрез придружаващ търговски документ и здравен сертификат, когато е необходимо съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (обн., ОВ, бр. L 300 от 14.11.2009 г.) и на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (обн., ОВ, бр. L 054 от 26.02.2011 г.);
б) транспортира органичен тор към друг животновъден обект в рамките на територията на България само с придружаващ документ - здравен сертификат, удостоверяващ здравословното състояние на животните във фермата на произход, съгласно изискванията на приложение № ХІ, глава І, раздел 1, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 142/2011;
в) транспортира органичен тор без търговски документ или здравен сертификат в рамките на територията на България само в случаите между две точки, намиращи се в един и същ животновъден обект, от животновъдни обекти до ползватели на тор или до животновъдни обекти, в които се отглеждат само калифорнийски червеи;
г) снабдява животновъдния обект с органичен тор само от животновъдни обекти, с които има сключен договор при спазване изискванията на букви "а" - "в";
6. уведоми веднага ветеринарния лекар, обслужващ обекта, при съмнение за заразна болест при животните или при поява на отклонения от общото им здравословно състояние;
7. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.);
8. отразява посещенията на външни лица в специален дневник;
8а. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) води дневник на стопанството, като дневниците на животновъдните обекти за отглеждане на охлюви и калифорнийски червеи са по образец съгласно приложение № 11;
9. води и съхранява документация за:
а) характера и произхода на фуража, с който се изхранват животните;
б) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) извършените проверки на животновъдните обекти, животните или продуктите от животински произход;
в) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
д) (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) сключените договори и придружаващите документи за доставения органичен тор до животновъдни обекти за калифорнийски червеи;
е) (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) извършената дезинфекция в обекта;
10. осигурява:
а) достатъчно облекло за еднократна употреба или чисто работно облекло, което се използва при посещение в обекта;
б) съхраняването на фуража и дезинфекционните материали в отделни помещения, защитени от достъпа на животни;
11. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) осигурява извършването на редовно механично почистване, дезинфекция, дератизация и дезинсекция на животновъдния обект;
12. осигурява извършването на редовно механично почистване и дезинфекция на:
а) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
б) транспортните средства, които влизат и излизат от територията на обекта;
13. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) спазва задължително изискванията за отглеждане на животните, мерките, предвидени в профилактична програма, и предписанията на контролните органи с цел да се сведе до минимум рискът от възникване на заразни болести;
14. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) осигури подходящо обучение на персонала на животновъдните обекти относно изпълнението на изискванията на тази наредба.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Задълженията по по чл. 19, т. 4, 5, 6, т. 9, буква "а", т. 10, буква "б", т. 11 и 13 не се отнасят за собствениците или ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на калифорнийски червеи.


Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) (1) Собственикът или ползвателят на люпилня за птици спазва изискванията на чл. 19, т. 2 - 4, т. 6, 8, т. 9, букви "б" и "е" и т. 10 - 14.
(2) Собственикът или ползвателят на люпилня и/или животновъден обект за отглеждане на птици е длъжен да:
1. изготвя технологична схема;
2. изготвя правила за вътрешния ред и хигиена;
3. изготвя програма за почистване и дезинфекция;
4. изготвя правила за употреба на подходящо работно облекло на персонала, а за посетителите - подходящо защитно облекло;
5. поддържа в изправност сгради, съоръжения, оборудване и заграждения;
6. предостави писмено на официалния ветеринарен лекар резултатите от лабораторните изследвания при възникване на заразна болест;
7. извършва микробиологичен качествен контрол чрез вземане на проби за санитарни и патогенни микроорганизми на:
а) люпилните след всяка партида;
б) помещенията за отглеждане на птици преди и след всяка партида;
8. води документация за контрола по т. 7 и за всяка партида в люпилнята и животновъдния обект, която се съхранява в срок три години.
(3) Документацията за партидите яйца в люпилнята съдържа следната информация:
1. произхода на партидите яйца и датата на тяхното пристигане в люпилнята;
2. люпимостта на яйцата;
3. качествата на яйцата и еднодневни птици и забелязани аномалии;
4. резултатите от проведените лабораторни изследвания по време на люпилния процес;
5. извършените ваксинации;
6. технологичния отпад от люпилния процес и неговата реализация;
7. местоназначението на еднодневните птици;
8. извършената дезинфекция на:
а) яйца след пристигането им, преди да се инкубират;
б) инкубаторна зала след всяко освобождаване на инкубатора;
в) люпилна зала, люпилни шкафове и оборудването им след излюпване на всяка партида.
(4) Документацията за партидите птици в животновъдния обект съдържа следната информация:
1. място на зареждане и реализация;
2. произход на партидите, датите на пристигане и реализация на птиците;
3. движение на птиците при зареждане, разселване, преместване и др. - брой, особености, аномалии;
4. извършената ваксинационна, лечебна и профилактична дейност по време на партидата;
5. резултатите от проведените лабораторни изследвания по време на партидата;
6. технологичен отпад (ежедневен и с натрупване за периода смъртност) и удостоверяване на експедицията на умрелите птици за обезвреждане.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)

Раздел VI.
Контрол от органите на БАБХ (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.)


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол чрез извършване на проверки за спазване изискванията на наредбата.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдните обекти осигуряват достъп на контролните органи до тях и до документацията, необходима за осъществяване на контрола.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Бройлер" е птица от вида Gallus gallus, отглеждана за производство на месо.
2. "Бяла зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени сградите за животни и пряко обслужващите ги спомагателни сгради и съоръжения, достъпни само за обслужващия персонал.
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Ветеринарно-санитарен филтър" е строително съоръжение, оборудвано с подходяща техника и химически средства, което е предназначено за дезинфекция и дезинсекция на транспортни средства и хора.
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
4а. (нова - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Животновъден обект - пасище" е място с тревни фуражни култури, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват ЕПЖ, ДПЖ или еднокопитни животни.
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.)
6. "Зоохигиенни изисквания" са изисквания за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.
7. "Карантинно помещение" е помещение, изолирано от животновъдния обект или от "бялата зона", предназначено за временно настаняване, отглеждане и наблюдение на животни за определен период.
8. "Карантинен басейн" е басейн, в който рибата прекарва определен карантинен период при заболяване или внос.
9. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Кокошка носачка" е кокошка над 18-седмична възраст от вида Gallus gallus, която се отглежда за добив на яйца за консумация.
10. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Люпилня за птици" е обект, в който се извършва инкубиране на яйца за разплод от различните видове птици и излюпване на пилета, пуйчета, патета, гъсета и други видове птици.
10а. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
11. "Мокър филтър" е помещение с вход-изход, в което има:
а) съблекалня с персонални шкафчета за съхранение на личното облекло;
б) баня с душове и дезинфекционно казанче;
в) тоалетна;
г) стая за преобличане в работно облекло, с което се обслужват животните;
д) помещение за пране и сушене на работното облекло.
12. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
13. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Птици" са кокошки, бройлери, пуйки, патици и гъски.
14. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
15. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици и риби, отглеждани и развъждани със селскостопанска цел за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа.
16. "Сексиране" е определяне пола на пилетата.
17. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) "Собственик или ползвател на животновъден обект" е физическо или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността или правото на ползване на обекта.
18. "Сух филтър" е помещение с вход-изход, в което има:
а) умивалник и приспособление за дезинфекция на ръце;
б) вана за почистване и дезинфекция на обувки;
в) стаи с отделни персонални шкафчета за съхранение на личното и работното облекло.
19. "Технологична група" е група животни на една и съща възраст, от един и същи вид, които се отглеждат по определена технология.
20. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
21. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
22. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Трупосъбирателен пункт" е съоръжение, в което се събират и съхраняват трупове на животни и странични животински продукти, които са предназначени за обезвреждане или преработка в обекти за обезвреждане и преработка на странични животински продукти и продукти, получени от тях, непредназначени за човешка консумация, регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
23. "Транспортни средства" са моторни и други превозни средства, с които се доставят фуражи или животни или се извозва отпадък от технологичния процес във фермата.
24. "Черна зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени останалите сгради и съоръжения (извън бялата зона) на обекта, достъпни за външни лица.
25. "Фумигация" е аерозолна дезинфекция.
26. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
27. (нова - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
28. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
29. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Местни породи", наричани още "автохтонни", са породи, произхождащи от приспособени към и използвани в определен географски район на страната.
29а. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
30. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Животновъден обект с промишлен характер в свиневъдството" е обект, в който се отглеждат животни при осигуряване на висока степен на механизация и автоматизация на производствените процеси, цикличност на производството и стандартност на продукцията.
30а. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Животновъден обект с промишлен характер в птицевъдството" е обект, в който се отглеждат над 350 броя кокошки носачки или друг вид възрастни птици или над 500 броя бройлери или подрастващи от други видове.
31. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Всичко пълно - всичко празно" е основен принцип на профилактиката, при който помещението се освобождава от животните, извършва се механично почистване и дезинфекция, след което отново се зарежда с животни.
32. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) "Мюлари" са междувидови стерилни хибриди, получени чрез кръстосване на патоци от вида "Мускусни" с патици от вида "Домашна патица", които се използват за втлъстен черен дроб и месо.
33. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
34. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
35. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Лично стопанство" е животновъден обект съгласно т. 47 от допълнителните разпоредби на Закона за животновъдството.
36. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Подрастващи родители" са млади родители от вида птици от двата пола от еднодневна до репродуктивна възраст.
37. (нова - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) "Месодайни породи" са породи, специализирани за производството на месо, като добитото от тях мляко се използва за лична консумация.
38. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) "Люпилня за охлюви" е обект, където се осъществява възпроизводство на охлюви, производство на хайвер и излюпване на малки охлюви.
39. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) "Ферма за угояване на охлюви" е обект, където при интензивно отглеждане се постига определен размер и тегло на охлювите.
40. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Яйца от охлюви" са всички яйца, снесени от сертифицирани родители до 2 дни след снасянето им.
41. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба.
42. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Индустриална ферма" е ферма с високи мерки за биосигурност и интензивно отглеждане на свине.
43. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Фамилна ферма тип А" е ферма за отглеждане на свине с въведени мерки за биосигурност.
44. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Фамилна ферма тип Б" е малка ферма за отглеждане на свине с ниски мерки за биосигурност, включваща до 2 свине майки с приплодите.
45. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Ферма тип "заден двор" е малка ферма за отглеждане до 5 броя свине за угояване за лични нужди.
46. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Биосигурност" е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват риска от проникването, развитието и разпространението на болестите по животните.
47. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Отглеждане на птици на закрито" е това, при което през цялото време на технологичния процес птиците се отглеждат в сгради/помещения и нямат възможност да излизат извън тях.
48. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Отглеждане на птици на открито" е това, при което през цялото време на технологичния процес птиците се отглеждат в сгради/помещения и имат достъп до дворчета.
49. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Партида птици/яйца за люпене" е група птици/яйца за люпене, които се отглеждат/люпят в зависимост от технологията по едно и също време, място и условия.
50. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Нов животновъден обект" е обект, който за първи път се регистрира като такъв, за отглеждане на даден вид животни по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г., в сила от 18.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 21.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Изискванията за разстояния по чл. 3, ал. 1 и 2 не се отнасят за животновъдни обекти, получили строително разрешение до 11.07.2017 г.
(2) В обектите по ал. 1 може:
1. да се прави разширение на сградите за отглеждане на животните в рамките на съществуващия обект, като не се допуска намаляване на съществуващите разстояния между сградите, освен ако същите са по-големи от изискванията на тази наредба и намалението е до размера на тези изисквания;
2. да се прави разширение на самия животновъден обект, като не се допуска намаляване на съществуващото разстояние до съседен обект, освен ако същото е по-голямо от изискванията на тази наредба и намалението до размера на тези изисквания.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 29 от 2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания за животновъдни обекти за отглеждане на свине (обн., ДB, бр. 66 от 2003 г.; изм. доп., бр. 42 от 2004 г.).


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на БАБХ.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2006 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 18.04.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2008 Г.)

§ 25. Изискването по чл. 14, ал. 1 важи за промишлени обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и влезли в експлоатация към датата на влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2008 Г.)

Параграф единствен. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2012 г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2013 Г.)

§ 18. Навсякъде в наредбата след думата "собствениците" се добавя "или ползвателите".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2013 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2014 Г.)

§ 13. Изискванията на чл. 17е не се прилагат за животновъдни обекти, които са построени или са в процес на изграждане, преди влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2017 Г.)

§ 19. Животновъдните обекти за отглеждане на птици се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в шестмесечен срок от влизането и в сила.

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., предишно Приложение № 2 към чл. 9, т. 2 и 5, изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда за говеда и биволи

 

1.      Оптимални норми за настаняване.

1.1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) Оптимални норми за използваема площ за едно животно

Категория животни

Система на отглеждане

Използваема площ, кв. м

в помещение

на двор

1. Крави(*)

вързано, свободно

6,0

Биволици

вързано, свободно

7,0

Говеда на възраст от 6 до 24 месеца

вързано, свободно

4,0

2. Телета(**) на възраст до 15 дни

 - индивидуално в бокс/клетка

1,0 - 1,5

 

 - групово в бокс

2 - 3

3. Малачета на възраст до 15 дни

 в бокс/клетка

1,7

 

 - групово в бокс

3,4

4. Телета и малачета с живо тегло:

 

 

 - по-малко от 150 кг

 

1,5

 - от 150 кг до по-малко от 220 кг

 

1,7

От 220 кг или повече

 

1,8

____________

(*)Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение, без площта на яслата, технологичните коридори и пътеки.

(**)Настаняването и отглеждането на телетата през млечен период да се съобразява с разпределянето на помещенията в една сграда и вътрешното технологично обзавеждане, което е в клетки, в индивидуални боксове, в групови боксове или в полубокс.

 

1.2. Оптимални параметри за вътрешното разпределение на помещенията за отглеждане на животните в м

Категория животни

Боксове/легла, м дължина

Височина, м широчина

Височина, м

на преградите

на яслата

1. Крави

 

 

 

 

- свободно

мин. 2,20*

1,1 - 1,2

1,10

0,30 - 0,40

- вързано

мин. 1,70*

1,1 - 1,2

0,90

0,25 - 0,30

2. Биволици

 

 

 

 

- свободно

2,0

1,1 - 1,2

1,1

0,3 - 0,4

- вързано

2,0

1,1

0,9

0,5 - 0,55

3. Телета индивидуално в бокс/клетка до 15 дни

 1,0 - 1,10

 0,50

 0,70

   

4. Малачета в индивидуални боксове/клетки до 3 месеца

 1,4

 1,2

 1,2

 

0,55

5. Телета на възраст:

 

 

 

 

- до 3 месеца

1,10

0,50

0,70

0,20 - 0,30

- до 6 месеца

1,20

0,60

0,75

0,20 - 0,30

- до 12 месеца

1,70

0,80

0,90

0,30 - 0,35

6. Малачета свободно боксово на възраст:

 

 

 

 

- до 3 месеца

1,1

0,4

0,7

0,2 - 0,3

- от 3 до 6 месеца

1,2

0,5

0,7

0,2 - 0,3

- от 6 до 12 месеца

1,4

0,6

0,75

0,3

- от 12 до 18 месеца

1,7

0,7

0,9

0,4

7. Юници:

 

 

 

 

- групово в бокс

мин. 1,90

0,90

1,40

0,35

- вързано

мин. 1,70

0,90

1,40

0,30

8. Малакини

 

 

 

 

- вързано

2,0

1,1

0,9

0,5 - 0,55

- свободно

2,0

1,1 - 1,2

1,1

0,3 - 0,40

(*) Дължината да е съобразно едрината на отглежданата порода.

 

 

 

 

 

 

 

 

               

2. Условия за осигуряване на оптимален фронт за хранене на животните.
Системата на отглеждане определя параметрите на фронта за хранене на едно животно.
Фронт на хранене за едно животно - при нормирано хранене.

Категория животни

Фронт на хранене в м

1.

Крави - свободно отглеждане*

0,70 - 0,80

2.

Биволици - свободно боксово

0,8 - 0,9

 

- вързано

1,1

3.

Телета до 3-мес. възраст

0,30 - 0,40

4.

Телета от 3- до 6-мес. възраст

0,40

5.

Телета от 6- до 12-мес. възраст

0,45

6.

Телета над 12-мес. възраст

0,50

7.

Малачета до 3-мес. възраст

0,25

9.

Малачета от 6- до 12-мес. възраст

0,35

10.

Малачета от 12- до 18-мес. възраст

0,45

11.

Телета за угояване:

 

 

- при дозирано хранене

0,65

12.

Малачета за угояване:

 

 

- при дозирано хранене

0,60

 

- при хранене на воля

0,20 - 0,30

13.

Юници

0,60

14.

Малакини над 18-мес. възраст

0,60

(*) При вързано отглеждане на всички категории животни фронтът на хранене е равен на широчината на леглата.


Приложение № 3 към чл. 10, т. 1, буква "а"

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда на овце и кози при оборно-пасищно отглеждане

 

1. Оптимални параметри и условия за настаняване на животните.

1.1. Оптимални параметри за използваната площ за едно животно.

Параметри за необходима използвана (*) площ за различните категории овце и кози

 

Категории

животни

Необходима площ, кв. м

 

в помещение

на двор

 

Разплодници

2,2 - 2,4

3,0 - 3,5

 

Майки - овце и кози

1,0 - 1,4

1,5 - 2,5

 

Агнета и ярета

0,4

0,6 - 0,7

 

Женски шилета и козички за разплод

0,7 - 1,0

1,2 - 2,0

 

Мъжки шилета и козлета за разплод

1,1 - 1,4

2,0 - 2,5

 

Шилета за угояване

0,6 - 0,7

1,5 - 2,0

 

Бракувани овце

0,9

1,5

 

(* ) Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение без площта за яслите, поилките и технологичните пътеки.

 

1.2. Боксовете за овцете майки с агнетата са изградени от подвижни, сглобяеми елементи. От материал, който позволява лесното им почистване, измиване и дезинфекция. Площта им осигурява свободно движение и лежане на животните.

1.3. За отглежданите в индивидуални боксове агнета (през бозайния им период) трябва да е осигурен свободен достъп до майките. Боксовете се застилат ежедневно със суха и свободна от плесени и патогенни микроорганизми слама. Площта на индивидуалните боксове е достатъчна за свободното им движение и лежане. Хранилката и поилката в бокса са изградени така, че да е възможно ежедневно да бъдат почиствани, измивани и дезинфекцирани. В поилките е осигурена питейна вода с подходяща температура.

2. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим.

2.1. Фронт на хранене за едно животно.

Оптимални параметри на хранителния фронт при отглеждане на овце и кози

Категория животни

За едно животно в м

Разплодници

0,7

Майки - овце и кози

0,4 - 0,5

Агнета до отбиване

0,2

Ярета до отбиване

0,25

Женски шилета

0,3 - 0,35

Козички

0,35 - 0,45

Мъжки шилета

0,5


2.2. Поене на овцете и козите. Трябва да има осигурен постоянен достъп до вода.

Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на свине

1. Оптимални параметри за използваема площ за едно животно (мин. кв. м)

 

Категория и възраст на животните

Система на отглеждане

групово в бокс

индивидуално

1. Нерези:

 

 

а) пепиниери

 

6,00

б) пробници

2,50

4,00

2. Незаплодени и ремонтни свине

1,64

 

3. Бременни свине(*)

2,00 - 2,25

1,20 - 1,30

4. Свине майки с прасета

 

3,70 - 4,10

5. Подрастващи прасета и прасета за угояване:

а) от отбити до 30 kg

0,30

 

б) от 30 - 50 kg

0,40

 

в) 50 - 85 kg

0,55

 

г) от 85 до 110 kg

0,65

 

д) над 110 kg

1,00

 

6. Ремонтни мъжки и женски прасета

0,80 - 1,00

 

7. За вътрешни дворчета:

 

 

а) бременни и разплодни свине

2,00

 

б) нерези

10,00

 

(*) Родилните боксове да са с площ, която да позволява всички прасета да бозаят и почиват едновременно.


Оптимални размери на груповите боксове(*), м

Категория свине

Групови боксове, височина

Индивидуални боксове, височина

1. Нерези

1,30

1,30

2. Ремонтни, незаплодени и бременни свине

1,10

1,10

3. Свине майки с прасета:

 

 

а) бокс на пода

 

1,05

б) повдигнат бокс

 

1,05

4. Подрастващи прасета:

 

 

а) бокс на пода

0,80

 

б) клетки

0,80

 

5. Угояване:

 

 

а) бокс на пода

1,10

 

б) клетки

1,00

 


2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на свинете, отговарящ на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине.

3. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим.

3.1. Фронт на хранене - размери на хранителните корита в см за едно животно.

Категория свине

Дължина

Широчина(* )

Височина на предния ръб(*)

1. Нерези

50

35 - 40

25

2. Свине майки

40 - 50

35 - 40

25

3. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

 

 

 

4. Подрастващи прасета

25

30

12 - 15

5. Прасета за угояване и ремонтни свине

30 - 35

30 - 35

20

3.2. Фронт на поене.

На животните трябва да се осигури непрекъснат достъп до питейна вода. При използване на автоматични поилки е необходимо те да са монтирани на височина от нивото на пода, която не им създава дискомфорт.

При проектиране на поене с корита е задължително коритата да се изграждат с гладки и непропускливи стени и с конструкция, която осигурява възможност за измиване и дезинфекция. Височината на коритата се съобразява с породата, технологичната група и възрастта на животните.Приложение № 5 към чл. 12, т. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Минимални изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждане на еднокопитни

 

1. При групово отглеждане - площ на общо помещение - (1,5 x Wh), за кон.

2. Места за хранене - ширина 80 см, дължина, включително яслата - (1,8 x Wh)2, за кон.

3. Площ на индивидуалните боксове - (2 x Wh)2, като тясната страна на бокса е 1,5 x Wh.

     4. Индивидуалните боксове по категории имат следните размери (в см):

 

Дължина

Широчина

Жребци

360

360

Коне в тренинг

360

340

Кобили с кончета

360

360

Жребчета от 1-до 3-годишна възраст

280

280

Жребчета от 6-месечна до 1-годишна възраст

250

130

     5. Височината на плътната и решетъчната част на преградите между боксовете и вратите на боксовете е Wh + 35 %, като за различните категории животни (в cм) е:

 

Плътна

Решетъчна

Общо

Жребци

130

150

280

Коне в тренинг

130

100

230

Кобили с кончета

130

100

230

Жребчета от 1- до 3-годишна възраст

130

100

230

Жребчета от 6-месечна до 1-годишна възраст

130

100

230

6. Минималната широчина на вратите на боксовете да е 110 см, а решетките на боксовете да са изработени от материали, които не позволяват огъване, и да имат разстояние помежду си не повече от 7 см.

7. Яслите за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания на животните. Те имат следните размери (в см):

- височина от пода до горния ръб - 100 (60);

- горна широчина - 60;

- долна широчина - 30;

- дълбочина - 40.

8. Вентилационна система в сградите за отглеждане на коне осигурява параметри на микроклимата в следните граници:

а) температура на въздуха, °С:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - мин. 8, оптимална 13 - 15, макс. 25;

- кобили и млади коне - мин. 12, оптимална 16 - 18, макс. 25;

б) влажност на въздуха, %:

- за всички категории коне - мин. 50, оптимална 60 - 70, макс. 80;

в) скорост на движение на въздуха, m/s:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - есен, зима, пролет - 0,3; лято - 1,0;

- кобили, майки и млади коне - есен, зима, пролет - 0,2; лято - 0,5.

9. Сградите за отглеждане на коне имат технически изправна електрическа система и осветление в следните параметри:

а) естествено осветление:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - СК 1/12, КЕО мин. 0,5 %;

- кобили, майки и млади коне - СК 1/12 - 1/15, КЕО мин. 0,5 %;

б) изкуствено осветление:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - 30 - 50 lx;

- кобили, майки и млади коне - 40 - 50 lx.

10. Минималният обем на въздуха е 30 м3.

 Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1, т. 2, буква "а"

(Отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г., предишно Приложение № 7 към чл. 14, ал. 3, т. 2, 3 и 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишно Приложение № 7 към чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2, изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., предишно Приложение № 7 към чл. 14, ал. 2, т. 2 - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.)

1. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на подрастващи и родители от кокоши вид

Възрастова
категория 

Яйценосен тип

Месодаен тип

подрастващи

родители

подрастващи

родители

1

2

3

4

5

Метод на отглеждане*

подово

подово

подово

подово

Гъстота на настаняване, бр./кв. м

10 - 12

8 - 9

10 - 12

5 - 7

Метод на хранене

на воля, а при превишаване на живата маса - ограничено

на воля - до 3-седмична възраст и ограничено след това

Хранилни системи

тубусни или улейни хранилки

Фронт на хранене, см

4 при кръглите и 10 при улейните

4 при кръглите и 10 при улейните

4 при кръглите и 10 при улейните

4 при кръглите и 10 при улейните

Поилни системи

нипелни, микрочашечни, кръгли, улейни

Фронт на поене

максимум 15 птици на нипел, минимум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см за улейните

максимум 15 птици на нипел, минимум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см за улейните

максимум 15 птици на нипел, минимум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см за улейните

максимум 15 птици на нипел, минимум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см за улейните

*Допуска се отглеждане на подрастващи и родители от кокоши вид в клетки съгласно технологичните параметри за отглеждане на този тип птици, възприети във фермата.

2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на:

2.1. Бройлери, отговарящи на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба № 26 от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери.

2.2. Кокошки носачки, отговарящи на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки.Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на пуйки

Оптимални параметри за гъстота на отглеждане

Категория, възраст

Система на отглеждане

Брой птици на кв. м

Подрастващи

подово на

3

 

постеля

 

Родители

скаров под

4 - 5

Родители:

подово

1,7 - 2,2

- леки породи

 

2,2

- средни породи

 

2,0

- тежки породи

 

1,7

Пуяци:

подово

1,0

 

боксово

1,0

Пуйчета* до:

 

 

- 6 - 7 седмици

подово на постеля

6

- 17 - 18 седмици

подово на постеля

4 - 5

Пуйчета в клетки

 

5 - 6

Пуйчета на скаров под

 

6 - 7

*Оптимална норма при зареждане на пуйчета в помещенията е получаването на 28 - 30 kg жива маса на кв. м площ в края на производствения цикъл.Приложение № 9 към чл. 14, ал. 1, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., предишно Приложение № 9 към чл. 15, т. 1, изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., предишно Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.)

1. Изисквания за гъстота при отглеждане на гъски:
а) за угояване до 3 бр. на кв. м;
б) за втлъстен черен дроб до 3 бр. на кв. м;
в) родители до 2,5 бр. на кв. м.
2. Изисквания за гъстота при отглеждане на патици:
а) за угояване до 10 бр. на кв. м, но не повече от 30 кг/кв. м;
б) мюлари за втлъстен черен дроб и месо до 4 бр. на кв. м;
в) родители до 5 бр. на кв. м.Приложение № 10 към чл. 16, т. 4 и 9

(Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)


Приложение № 11 към чл. 19, т. 8а

(Ново - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)


БЕЛЕЖКИ И ПРЕДПИСАНИЯ
НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР

 

Дневник на животновъден обект 

за охлюви

 

Дата

Бележки и
предписания

Подпис на
ветеринарния лекар

 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕНИК

 

 

 

 

................................................................................................................

име, презиме, фамилия (наименование на фирма)

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................

 

 

 

 

...............................................................................................................

(населено място)

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................

(пощенски код, адрес)

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................

(област)

 

 

 

 

 

 

 

 

Животновъден обект с регистрационен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 1

Зареждане на обекта

 

Експедиция на готова продукция

Дата

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество

Подпис на отговорно лице

 

Дата

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество

Заверка от ветеринарния лекар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество 

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество 

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество 

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 3

 

БЕЛЕЖКИ И ПРЕДПИСАНИЯ
НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР

 

 

Дневник на животновъден обект 

за калифорнийски червеи

 

Дата

Бележки и
предписания

Подпис на
ветеринарния лекар

 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕНИК

 

 

 

 

..............................................................................................................................

име, презиме, фамилия (наименование на фирма)

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................

 

 

 

 

.............................................................................................................................

(населено място)

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................

(пощенски код, адрес)

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................

(област)

 

 

 

 

 

 

 

 

Животновъден обект с регистрационен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 1

Първоначално зареждане на обекта

 

Получаване на оборски тор

1. Калифорнийски червеи

 

Дата 

№ на придружаващ/и документ/и

Количество 

Подпис на отговорно лице

Дата

Придружаващ документ

Коли-чество

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оборски тор

 

Експедиция на лумбрикомпоста

Дата

Придружаващ документ

Коли-чество

Подпис на отговорно лице

 

Дата

Количество

№ на придружаващ/и документ/и

Подпис на собственика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума