навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.90 от 17 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 6 Август 2013г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 30 Юни 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) ветеринарномедицинските, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на:
а) селскостопански животни;
б) охлюви и калифорнийски червеи;
в) насекоми;
г) жаби;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)

Раздел II.
Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Животновъдните обекти се изграждат според вида на животните и целта, за която се отглеждат.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) При отглеждане до 9 броя ЕПЖ с приплодите им до 12-месечна възраст, до 50 броя ДПЖ с приплодите им до 9-месечна възраст, до 10 броя еднокопитни с приплодите им до 12-месечна възраст и до 120 броя зайци се спазват само изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 8, чл. 9, ал. 1, т. 3 и 7, чл. 10, т. 2 - 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Животновъдните обекти, в които се отглеждат до 350 броя кокошки носачки или друг вид възрастни птици или до 500 броя бройлери или подрастващи птици от други видове, се изграждат по начин, който позволява прибиране на птиците на закрито за определено време при епизоотичен риск, и отговарят само на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2 - 7 и 9.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма се изграждат при спазване на мерките за биосигурност и на разстояние не по-малко от 10 км от други обекти за отглеждане на свине във фамилна, индустриална ферма и заградена територия за отглеждане на космат дивеч.
(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) В случаите на технологично свързани обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма разстоянията по ал. 1 не се прилагат.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Нови животновъдни обекти за отглеждане на птици в индустриална ферма се изграждат при спазване мерките за биосигурност на разстояние не по-малко от:
1. 1500 метра от друг животновъден обект за отглеждане на птици и от регулацията на населените места - при отглеждане на открито;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) 1000 метра от друг животновъден обект за отглеждане на птици на закрито - при индустриално отглеждане на закрито.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Нов животновъден обект за отглеждане на птици се изгражда на разстояние не по-малко от 10 км от заградена територия за отглеждане на пернат дивеч.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Разстоянията между животновъдните обекти по ал. 1, 3 и 4 се измерват между техните огради.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Разширение на сградите за отглеждане на свине и птици, както и разширение на самите животновъдни обекти, се допуска, ако не се нарушават изискванията за разстояния между обектите по ал. 1, 3 и 4.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Не се допуска увеличаване на капацитета при отглеждане на птици на открито, когато обектът е в регулацията на населените места.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Не се допуска в бялата зона на животновъдния обект да се изграждат предприятия за обезвреждане на отпадъци.


Чл. 3а. (1) (Нов - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., предишен текст на чл. 3а, изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) В един животновъден обект се допуска едновременно отглеждане:
1. на животните по чл. 2, ал. 2 и 3;
2. само на ЕПЖ и ДПЖ и еднокопитни животни извън случаите на чл. 2, ал. 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) на селскостопански животни и калифорнийски червеи;
4. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) на всички животни по чл. 4а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) В животновъдните обекти по чл. 2, 9, 10, 12 - 14 не се допуска отглеждане и на свине.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни включват следните мерки за биосигурност:
1. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
2. изградени са съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, се осигурява питейна вода;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни; около животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за ограничаване на всякакъв контакт с диви свине се обособява:
а) буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция, или
б) двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир, или
в) плътна ограда, която е метална или зидана;
6. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните и постеля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията са покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи;
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат осигурен санитарен възел;
8. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) да има поставен контейнер/съд за съхранение на специфично рисковите материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (OB L 147, 31.5.2001 г.), който:
а) е надписан с буквите "СРМ";
б) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) се използва само за съхранение на специфично рискови материали, отделени при клане на животни, предназначени за лични нужди;
9. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, а в люпилните и обектите за отглеждане на птици - климатизирано помещение или съоръжение с контролирана температура до 4 °С; помещението, контейнерът, обособеното място или съоръжението са оградени по начин, непозволяващ достъпа на други животни или хора, не се използват за други цели и редовно се почистват и дезинфекцират.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) (1) В личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:
1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
6. петдесет възрастни птици независимо от вида;
7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
(2) Обектите по ал. 1 отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 и имат обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор.

Раздел III.
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на свине и птици в индустриална ферма се проектират и изграждат със следните обособени зони:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) бяла зона, която е разположена в надветрената страна от съоръженията за тор;
2. черна зона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) В случаите на увеличаване капацитета на обектите по ал. 1 се допуска използване на вече обособените зони.

Чл. 6. Бялата зона включва:
1. сгради и помещения за отглеждане на животните и съоръженията към тях, които:
а) са разположени по начин, който съответства на технологията на отглеждане на животните и на специфичните ветеринарномедицински изисквания за профилактика;
б) (доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
в) (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) са с обезопасени отвори (прозорци, клапи и др.) с мрежа, като за птиците е с око не по-голямо от 2 см/2 см, гарантираща защита от други птици и гризачи;
г) (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) на входа на всяка сграда за отглеждане на животните има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) помещение за работниците със санитарен възел;
3. сгради или помещения за извършване на лечебни и профилактични манипулации;
4. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) при единични сгради или сгради със специален статут (карантинни, развъдни или центрове с разновъзрастови птици) помещенията, посочени в т. 2 и 3, може да са в сервизното помещение на сградата, но с обособен отделен вход;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) канализационна система;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) силози или обособени затворени помещения към всяка сграда за комбиниран фураж, изградени по начин, позволяващ почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, и гарантиращи безопасното съхранение на фуража и защита от птици и гризачи.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) На границата между "бялата зона" и "черната зона" в индустриалните ферми се разполагат спомагателни сгради и съоръжения, които са:
1. ветеринарно-санитарен филтър (мокър и/или сух), който е единственият вход/изход "за бялата зона";
2. рампи за приемане и експедиция на животните в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) карантинно помещение за животни в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
4. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) силоз и/или склад за комбинирани фуражи, фуражна кухня и рампа за разтоварване на фуражи, когато се доставят отвън в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) кухня с трапезария или място за хранене за работещите в животновъдния обект;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) трупосъбирателен пункт, който има изградена канализация или пречиствателно съоръжение за отпадните води от измиване и дезинфекция, ограден е по начин, непозволяващ достъп на други животни или хора, и разполага със:
а) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
б) помещение или контейнери за съхранение на трупове при температура не по-висока от 4°С;
в) вход откъм "бялата зона";
г) изход за товарене и извозване на отпадъците със специализиран транспорт съгласно нормативните разпоредби за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъците от животински произход;
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) помещение или място за извършване на аутопсия;
8. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) В "черната зона" могат да се разполагат:
1. административно-битов сектор, който включва сградите и съоръженията, свързани с управлението и административното обслужване, битовите помещения за работниците от животновъдния обект и за охраната;
2. при необходимост сектор за ремонт и поддръжка с работилници, складове за резервни части, гараж, пароцентрала и др.;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) съоръжения за тор, торови течности и технологични води, достатъчни по обем, съобразени с капацитета на обекта и проектирани по начин, който осигурява обеззаразяването им преди извозването;
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) място или оборудване за дезинфекция на доставени отвън материали, консумативи, ветеринарномедицински продукти и др.;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) други съоръжения по преценка на собственика или ползвателя, необходими за подпомагане на дейността на обекта;
6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) инсинератори според капацитета на обекта, в които се обезвреждат само странични животински продукти с произход от съответния обект.
(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) В черната зона се обособява помещение или място на изхода с необходимото оборудване, различно от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, включително и такива, използвани само за нуждите на обекта.


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на ЕПЖ отговарят на следните изисквания:
1. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) имат отделни помещения или боксове за животни от различните технологични групи или обособени зони в тях, които отговарят по приложение № 2;
3. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат съоръжения за добив и помещения за измиване, дезинфекция, съхранение на инвентара за доене (при случаи, различни от доилна зала и централен млекопровод) и помещение със съоръжения за съхранение на млякото до предаването му за преработка, които отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко; съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, точка II от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB, L 139, 30 април 2004 г.);
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) осигуряват подходящи условия за ветеринарномедицинско обслужване и при необходимост за стационарно лечение на животни;
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) имат обособени родилни боксове или места или помещения;
6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт; животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.) и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси;
8. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат добра естествена вентилация или вентилационна система, осигуряваща подходящ микроклимат.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) Изискванията по ал. 1, т. 3 и 5 не се отнасят за животновъдните обекти за угояване на телета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Изискванията по ал. 1, т. 2 за боксове за животни от различни технологични групи или обособени зони и по ал. 1, т. 3 не се прилагат за животни с направление месо и за месодайни и автохтонни породи ЕПЖ.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на ДПЖ отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с помещенията за отглеждане на животните, които:
а) отговарят на изискванията по приложение № 3;
б) имат добра естествена вентилация или вентилационна система;
в) имат съоръжения за хранене с гладка и устойчива на механично почистване и дезинфекция повърхност;
г) имат лесни за почистване и устойчиви на измиване и дезинфекция преграждащи елементи;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) имат двор за разходка;
3. имат водопойни корита встрани от хранителната площадка;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) при добив на мляко разполагат с подходящи условия за измиване, дезинфекция и съхранение на инвентара за доене и помещение за съхранение на млякото до предаването му за преработка, което отговаря на нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, точка II на Регламент (ЕО) № 853/2004;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт; животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, следва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства отговарят на следните изисквания:
1. имат обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, непозволяващ достъпа на други животни, и е осигурена защита от гризачи;
2. площта за отглеждане на едно животно е не по-малко от 1 кв.м;
3. обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар са изградени от материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
4. разполагат с хранителни корита с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до 35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки;
5. влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и излизането се осъществява с работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция;
6. имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилни ферми отговарят на следните изисквания:
1. сградите и помещенията за отглеждане на животните са изградени съгласно приложение № 4;
2. сградите, помещенията, съоръженията и инвентарът са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, и са с обезопасени отвори, гарантиращи защита от птици, гризачи и насекоми;
3. на входа/изхода на всяка сграда за отглеждане на животните има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете;
4. имат помещение или място на изхода с необходимото оборудване, различно от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства;
5. имат място/съоръжения за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води за не по-малко от 40 дни; животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) (1) Животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми отговарят на следните изисквания:
1. сградите и помещенията за отглеждане на животните са изградени съгласно приложение № 4;
2. имат съоръжения за съхранение на тор и обеззаразяване, съобразени с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при сключен договор за ежедневно/директно извозване за преработка или оползотворяване; животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, следва да спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
(2) За обекти, чиито животни са разпределени в две или повече самостоятелни производствени групи, могат да се въведат отделни мерки за биосигурност за всяка група, при условие че структурата, размерът и отстоянията и извършващите в тях операции го позволяват. Мерките следва да са разписани в плана по чл. 20, ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по ал. 2 за всяка производствена група се спазват изискванията на чл. 6.
(4) Изискванията на чл. 7 и 8 могат да бъдат общи за производствените групи в обектите по ал. 2, като достъпът до тях е самостоятелен и са осигурени условия, възпрепятстващи епизоотична свързаност.
(5) На границата на "бялата зона" на животновъдния обект по ал. 1 може да се изгражда кланица/кланичен пункт или кланица с интегрирано към нея предприятие за производство на месни продукти, мляно месо и месни заготовки, при условие че в него се колят само свине от животновъдния обект и/или от технологично свързани обекти и се преработва само месото, добито от тези свине.
(6) В предприятието по ал. 5 може да се преработва и месо от едри преживни животни, при условие че е:
1. добито в кланица, регистрирана по реда на чл. 12 от Закона за храните;
2. транспортирано съгласно чл. 245 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Източнобалканската порода свине и нейните кръстоски се отглеждат съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).

Чл. 12. Животновъдните обекти за отглеждане на еднокопитни животни отговарят на следните изисквания:
1. помещенията за отглеждане на животните:
а) (отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) са със светла височина - височината на гърба (холката), умножена по 2, но не по-малка от 3 m, като за прозорци без решетки височината на долния ръб на прозорците от пода е не по-малко от 100 см;
в) са с топла, равна и водонепропусклива настилка на пода;
г) имат температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните потребности на породата;
д) са оборудвани със специално предназначен инвентар, който не се използва в други конюшни;
е) имат легла, чиято широчина и дължина съответства на вида и породните особености на конете;
ж) в тях се използва подходяща постеля, съобразно вида на еднокопитните и технологията на отглеждане, която се поддържа чиста и суха;
з) (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) се оразмеряват според породата въз основа на височината при холката - Wh, и могат да бъдат:
- (зал. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
- (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) за средно големи коне Wh - 165 см;
- (зал. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
- за малки коне и понита - Wh - 145 см.
Размер, различен от посочените, може да се приема съгласно задание за проектиране, конкретно за определена порода, което се доказва с проекта за изграждане.
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) имат боксове за раждане или специализирано родилно помещение;
3. хранителната и торовата им пътека осигуряват безопасно обслужване независимо от прилаганата технология на отглеждане;
4. яслите им за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания на животните.
5. сградите за отглеждане на еднокопитни отговарят на изискванията по приложение № 5;
6. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) имат място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект, като ферми, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) (1) Животновъдните обекти за отглеждане на зайци разполагат с помещения и/или съоръжения, които осигуряват оптимални зоохигиенни условия, съответстващи на биологичните потребности на съответната технологична група или порода.
(2) При промишлено отглеждане на зайци технологичните групи се разполагат в помещенията така, че да се спазва принципът на профилактика "всичко пълно - всичко празно".


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г. (*), изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) (1) Животновъдните обекти за отглеждане на птици трябва да имат въведени мерки за биосигурност и в зависимост от вида, предназначението и капацитета си да разполагат със:
1. помещения за отглеждане на кокошки носачки, които да отговарят на изискванията на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.);
2. сгради за отглеждане на подрастващи и родители, които да отговарят на изискванията на приложение № 7; сградите за родители имат отделни помещения към тях за фумигация на яйцата, ако нямат общ склад за разплодни яйца или близка люпилня;
3. помещения за отглеждане на пилета бройлери, които да отговарят на изискванията на Наредба № 26 от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери (ДВ, бр. 72 от 2008 г.);
4. помещения за промишлено отглеждане на пуйки, които да имат осигурена температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните потребности на възрастта и предназначението им, и отговарят на изискванията по приложение № 8;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) помещения за отглеждане на гъски и патици, които да осигуряват оптимални зоохигиенни условия, съответстващи на биологичните потребности на съответната технологична група, хибрид или порода, и да отговарят на изискванията по приложение № 9; като във всяко помещение се отглеждат птици само от една технологична група;
6. помещение или място за маркировка и опаковка на яйца съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (ДВ, бр. 7 от 2008 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) помещение или място на изхода, различно от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства с необходимото оборудване, включително и такива, използвани само за нуждите на обекта.
(2) Капацитетът на сградите и помещенията по ал. 1, т. 1 - 5 позволява прибиране на птиците на закрито за определено време в случай на епизоотична обстановка и през периодите, свързани с прелета на дивите птици, при спазване на изискванията за хуманно отношение.
(3) В сградите и помещенията по ал. 1, т. 1 - 5 се спазва принципът за профилактика "всичко пълно - всичко празно" и се осигуряват съоръжения за хранене и поене, които да:
1. гарантират чистотата на фуражите и водата и свеждат до минимум възможността за контаминация;
2. осигуряват свободен достъп на всяка птица с оглед вида и възрастта;
3. намаляват до минимум агресивната конкуренция при птиците;
4. позволяват лесно почистване и дезинфекция.
(4) Помещенията по ал. 1, т. 5 могат да разполагат с ограден с мрежа двор за разходка, който не позволява движение на птиците извън територията на двора, с око на мрежата не по-голямо от 2 см/2 см, без хранилки и поилки. При ново зареждане дворовете се почистват и дезинфекцират. Отворите за излизане към двора са с възможност за затваряне.
(5) Животновъдните обекти по ал. 1 разполагат с обособено място извън бялата зона, с непропусклива основа и стени за съхранение на торови маси до обеззаразяването им, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при сключен договор за ежедневно/директно извозване за преработка или оползотворяване. В случай на временно съхранение на торовите маси в рамките на животновъдния обект същите се покриват с цел защита от птици. Животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) На входа на всяка сграда има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете, и се водят ежедневни записи за:
1. смъртността и количеството консумиран фураж при патиците и гъските;
2. смъртността и количеството консумирани вода и фураж при другите птици.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) Параметрите за отглеждане на други видове и категории птици са съобразени с технологичните норми при спазване на изискванията за биосигурност и хуманно отношение към тях.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) (1) Животновъдните обекти - постоянни пчелини, отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасността на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни;
2. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта;
3. снабдени са постоянно с вода.
(2) За обектите по ал. 1, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат.
(3) Обекти по ал. 1, намиращи се в урегулирани поземлени имоти, трябва да разполагат с ограда.

Раздел III "а".
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на охлюви (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на охлюви са люпилни и ферми за угояване.


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) (1) Люпилните за отглеждане на охлюви задължително разполагат с камера за съхранение на охлюви за възпроизводство, зали за оплождане и снасяне на яйца, лаборатория за разсяване на яйца, инкубатор, камера за съхранение на яйца, които са оборудвани с необходимите за това системи.
(2) Камерата за съхранение на охлюви за възпроизводство отговаря на следните изисквания:
1. разполага със системи за климатизация и вентилация;
2. поддържа фотопериод, достигащ до 6 часа ден и 18 часа нощ.
(3) Залите за оплождане и снасяне на яйца отговарят на следните изисквания:
1. разполагат със системи за климатизация и вентилация;
2. поддържат фотопериод, достигащ до 18 часа ден и 6 часа нощ;
3. имат изградена оросителна система;
4. имат изградена канализация.
(4) Лабораторията за разсяване на яйца разполага със системи за климатизация и вентилация.
(5) Инкубаторът отговаря на следните изисквания:
1. разполага със системи за климатизация и вентилация;
2. поддържа фотопериод, достигащ до 18 часа ден и 6 часа нощ.
(6) Температурата, влажността и интензивността на изкуственото осветление на обектите по ал. 1 - 5 се определят съгласно технологията на отглеждане.
(7) Камерата за съхранение на яйца е с температура между -2 и -4 °С.
(8) Изграждат се и допълнителни помещения за съхранение на фураж, санитарни и обслужващи персонала.


Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Фермите за угояване на охлюви отговарят на следните изисквания:
1. имат изградени угоителни паркове, които:
а) са с минимална площ от 0,5 дка, разделени на угоителни полета (лехи);
б) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) са с рохка и водопропусклива почвена структура;
в) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) са водоснабдени;
г) са електроснабдени;
д) имат ограда с минимална височина 1,5 м;
2. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.);
3. имат обслужващо помещение от 25 м2 за всеки 1000 м2 угоителна площ, като до 2/3 от него се използват за сушилно помещение;
4. изградени са пътеки между угоителните полета с ширина от 0,50 м до 0,70 м;
5. имат дървени скари, които:
а) се поставят на два реда в угоителното поле посока север-юг;
б) са с височина на крака до 0,25 м;
в) са от естествен дървен материал, който не е химически третиран;
6. имат изградени два броя дървени тунели в леха от естествен дървен материал, който не е химически третиран, като разстоянието от края на дъската до зеблото е не по-малко от 0,20 м;
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат оросителна система съгласно технологията на отглеждане.


Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Чл. 17д. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) (1) Почвата се третира срещу плевели и вредители само с лицензирани продукти.
(2) Всяко систематично профилактично третиране по време на угояването е забранено.


Чл. 17е. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г. (*)) (1) Теренът за изграждане на нови животновъдни обекти за отглеждане на охлюви от различни собственици е с отстояние не по-малко от 3 м.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Раздел III "б".
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на калифорнийски червеи (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Чл. 17ж. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) (1) Животновъдните обекти за отглеждане на калифорнийски червеи отговарят на следните изисквания:
1. имат минимална функционална площ от 4 м2;
2. имат ограда, осигуряваща безопасността на обекта, с изключение на случаите, при които се отглеждат с друг вид животни;
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) са водоснабдени;
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) имат осигурена влажност съгласно технологията на отглеждане.
(2) При отглеждане на калифорнийските червеи на открито се използва твърда повърхност. В случаите, когато се отглеждат на открито, върху почва се полага платно от водопропусклива материя, която да не позволява преминаване на червеите през него.
(3) Калифорнийските червеи могат да се отглеждат и на закрито в закрити помещения или в оранжерии, като се използват съоръжения, като стелажи на няколко етажа или касетки.


Чл. 17з. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Не се допуска третиране с химически препарати на лехите с червеите и тора, с който се хранят.

Раздел III "в".
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на насекоми (Нов - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.)


Чл. 17и. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на насекоми:
1. се изграждат извън подробния устройствен план, определен за жилищно строителство;
2. отговарят на изисквания на чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, изречение първо;
3. имат сграда/и и обособено/и помещение/я и/или съоръжение/я за отглеждане на насекомите съгласно приложимата технология, съответстващи на биологичните потребности на вида;
4. сградите и съоръженията са с обезопасени отвори (врати, прозорци, клапи, вентилационни системи и др.) с мрежа, решетки или непроницаемо покритие, които гарантират защитата на околната среда, така че във всички етапи от живота на насекомите да бъде сведен до минимум рискът от освобождаването им в околната среда; за целта могат да бъдат използвани и устройства с еквивалентна ефективност;
5. имат сгради, помещения или съоръжения за съхранение на субстрата за хранене, гарантиращи неговата безопасност;
6. имат осигурена питейна вода от собствени и/или от обществени водоизточници;
7. разполагат със системи за климатизация и вентилация, осигуряващи влажност и температура в помещенията, съгласно технологията на отглеждане;
8. имат помещение, съоръжение (контейнер, шкаф и др.) или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар;
9. имат изградено битово помещение със санитарен възел за персонала;
10. могат да разполагат и с други съоръжения по преценка на собственика или ползвателя, необходими за подпомагане на дейността на обекта;
11. на входа на всяка сграда или помещение има филтър, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете;
12. имат обособено място, съоръжение или контейнер за временно съхранение на фрас и мъртви насекоми до последващата им термична обработка съгласно приложение XI, глава I, раздел 2, буква "б" от Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (OB, L 54, 26.2.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 142/2011) или предаването им в обекти, регистрирани по реда на чл. 229, чл. 259, ал. 1 и 2 или чл. 259а, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
13. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

Раздел III "г".
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на жаби (Нов - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.)


Чл. 17к. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) (1) Животновъдните обекти за отглеждане на жаби:
1. се изграждат извън подробния устройствен план, определен за жилищно строителство;
2. отговарят на изисквания на чл. 4, ал. 1, т. 2, 4 и т. 5, изречение първо;
3. разполагат с подходящи открити площи и съоръжения (сгради, помещения или др.) за отглеждане на жабите съгласно приложимата технология, съответстваща на биологичните потребности на вида;
4. съоръженията по т. 3 са с обезопасени отвори (врати, прозорци, клапи, вани и др.) с мрежа, решетки или непроницаемо покритие, които гарантират защита на животните и на околната среда;
5. имат място, съоръжение или резервоар за карантиниране на жабите;
6. имат място, съоръжение или резервоар за отделяне на болните животни;
7. имат сграда, помещение или съоръжения за съхранение на фураж или живи животни, използвани за храна на жабите, във всичките им стадии на развитие;
8. имат осигурена влажност и вода с температура, състав, киселинност, съдържание на соли и субстанции, които не причиняват вреда на жабите; в зависимост от технологията на отглеждане се осигурява питейна вода от собствени и/или от обществени водоизточници или повърхностни води в отлично, добро или умерено състояние съгласно Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ, бр. 22 от 2013 г.);
9. имат помещение, съоръжение (контейнер, шкаф и др.) или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар;
10. имат изградено битово помещение със санитарен възел за персонала;
11. могат да разполагат и с други съоръжения по преценка на собственика или ползвателя, необходими за подпомагане на дейността на обекта;
12. имат обособено място, съоръжение или контейнер за временно съхранение на странични животински продукти до предаването им в обекти, регистрирани по реда на чл. 229, чл. 259, ал. 1 и 2 или чл. 259а, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
13. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.
(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за жаби, отглеждани за опити съгласно Наредба № 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (ДВ, бр. 87 от 2012 г.), и за земноводни, отглеждани в зоомагазини и развъдници съгласно Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (ДВ, бр. 1 от 2009 г.).

Раздел IV.
Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към люпилните за птици (Загл. доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Люпилните за птици:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) отговарят на изискванията по чл. 4, т. 3 - 5, 7 и 9 и чл. 5;
2. разполагат с помещения:
а) за приемане, сортиране и съхраняване на яйцата;
б) за инкубация - изолирано с преградна стена и с плътно затваряща се врата;
в) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) за излюпване и изваждане на птици;
г) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.)
д) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) за сексиране, ветеринарномедицински манипулации и извозване на птици;
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) имат фумигационни камери за яйца при внасянето им;
4. разполагат със:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) помещения за измиване на оборотния амбалаж за транспортиране на птиците в случай, че не се използва амбалаж за еднократна употреба;
б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) подходящи съоръжения за съхраняване, товарене и извозване на отпадъците за екарисаж;
5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) аварийно електрическо захранване.
(2) Помещенията по ал. 1, т. 2 се изграждат с тавани и стени с гладки повърхности, подходящи за измиване и устойчиви на дезинфекция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Допуска се инкубиране и люпене на яйца за разплод в една люпилня само от един и същ разред птици.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Цикълът на производство в люпилните се организира по начин, който не позволява кръстосване на производствените пътища, създаващи условия за контаминация.

Раздел IV "а".
Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти - пасища (Нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) (1) В животновъдни обекти - пасища, се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно.
(2) Обектите по ал. 1 отговарят на следните изисквания:
1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява свободен достъп на хора и неконтролируемо движение на диви и селскостопански животни;
2. разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица;
3. имат осигурен постоянен достъп до вода и храна;
4. имат навес с минимум две съседни страни, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на всички животни;
5. разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации;
6. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) (1) За животновъдните обекти - пасища, в които за периода от 15 ноември до 15 март не се отглеждат животни, изискванията на чл. 18а, ал. 2, т. 1, 4 и 6 не се прилагат.
(2) За животновъдните обекти - пасища, в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии изискванията на чл. 18а, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 не се прилагат.

Раздел V.
Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти (Загл. доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Раздел V.
Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти и люпилните за птици (Загл. доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен да:
1. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.);
2. осигурява редовното почистване, а когато е необходимо и дезинфектирането по подходящ начин на:
а) всички сгради, използвани във връзка с основното производство и свързаните с него операции, включително помещенията за съхраняване на фуражите;
б) оборудването;
3. съхранява и борави с отпадъците и опасните вещества така, че да предотврати замърсяване на околната среда;
4. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) предоставя за диагностични анализи пробите, взети от животните в животновъдния обект;
5. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) използва разрешени за употреба фуражни добавки и ветеринарномедицински продукти съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
5а. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) спазва следните изисквания при транспортиране на органичен тор до и от животновъдния обект:
а) гарантира, че при всяко транспортиране на органичен тор (включително лумбрикомпост) към територията на друга държава членка се осигурява проследимост чрез придружаващ търговски документ и здравен сертификат, когато е необходимо съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (обн., ОВ, бр. L 300 от 14.11.2009 г.) и на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (обн., ОВ, бр. L 054 от 26.02.2011 г.);
б) транспортира органичен тор към друг животновъден обект в рамките на територията на България само с придружаващ документ - здравен сертификат, удостоверяващ здравословното състояние на животните във фермата на произход, съгласно изискванията на приложение № ХІ, глава І, раздел 1, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 142/2011;
в) транспортира органичен тор без търговски документ или здравен сертификат в рамките на територията на България само в случаите между две точки, намиращи се в един и същ животновъден обект, от животновъдни обекти до ползватели на тор или до животновъдни обекти, в които се отглеждат само калифорнийски червеи;
г) снабдява животновъдния обект с органичен тор само от животновъдни обекти, с които има сключен договор при спазване изискванията на букви "а" - "в";
6. уведоми веднага ветеринарния лекар, обслужващ обекта, при съмнение за заразна болест при животните или при поява на отклонения от общото им здравословно състояние;
7. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.);
8. отразява посещенията на външни лица в специален дневник;
8а. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) води ветеринарномедицински дневник на пчелина, регистър на животните в животновъдния обект, като животновъдните обекти за отглеждане на охлюви, калифорнийски червеи, насекоми и жаби водят дневници по образец съгласно приложение № 11;
9. води и съхранява документация за:
а) характера и произхода на фуража, с който се изхранват животните;
б) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) извършените проверки на животновъдните обекти, животните или продуктите от животински произход;
в) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
д) (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) сключените договори и придружаващите документи за доставения органичен тор до животновъдни обекти за калифорнийски червеи;
е) (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) извършената дезинфекция на транспортните средства и на обекта;
10. осигурява:
а) достатъчно облекло за еднократна употреба или чисто работно облекло, което се използва при посещение в обекта;
б) съхраняването на фуража и дезинфекционните материали в отделни помещения, защитени от достъпа на животни;
11. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) осигурява извършването на редовно механично почистване, дезинфекция, дератизация и дезинсекция на животновъдния обект;
12. осигурява извършването на редовно механично почистване и дезинфекция на:
а) (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
б) транспортните средства, които влизат и излизат от територията на обекта;
13. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) спазва задължително изискванията за отглеждане на животните, мерките, предвидени в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните, включително зоонозите, и предписанията на контролните органи с цел да се сведе до минимум рискът от възникване на заразни болести;
14. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) осигури подходящо обучение на персонала на животновъдните обекти относно изпълнението на изискванията на тази наредба.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Задълженията по по чл. 19, т. 4, 5, 6, т. 9, буква "а", т. 10, буква "б", т. 11 и 13 не се отнасят за собствениците или ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на калифорнийски червеи.


Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Собственикът или ползвателят на люпилня за птици е длъжен да:
1. спазва изискванията на чл. 19, т. 2 - 4, т. 6, 8, т. 9, букви "б" и "е" и т. 10 - 14;
2. разполага с разработена програма за хуманно умъртвяване на еднодневни птици, необходимо оборудване, обучен персонал и сключени договори за доставка на консумативи.
(2) Собственикът или ползвателят на люпилня и/или животновъден обект за отглеждане на птици е длъжен да:
1. изготвя технологична схема;
2. изготвя правила за вътрешния ред и хигиена;
3. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
4. изготвя правила за употреба на подходящо работно облекло на персонала, а за посетителите - подходящо защитно облекло;
5. поддържа в изправност сгради, съоръжения, оборудване и заграждения;
6. предостави писмено на официалния ветеринарен лекар резултатите от лабораторните изследвания при възникване на заразна болест;
7. извършва микробиологичен качествен контрол чрез вземане на проби за санитарни и патогенни микроорганизми на:
а) люпилните след всяка партида;
б) помещенията за отглеждане на птици преди и след всяка партида;
8. води документация за контрола по т. 7 и за всяка партида в люпилнята и животновъдния обект, която се съхранява в срок три години.
(3) Документацията за партидите яйца в люпилнята съдържа следната информация:
1. произхода на партидите яйца и датата на тяхното пристигане в люпилнята;
2. люпимостта на яйцата;
3. качествата на яйцата и еднодневни птици и забелязани аномалии;
4. резултатите от проведените лабораторни изследвания по време на люпилния процес;
5. извършените ваксинации;
6. технологичния отпад от люпилния процес и неговата реализация;
7. местоназначението на еднодневните птици;
8. извършената дезинфекция на:
а) яйца след пристигането им, преди да се инкубират;
б) инкубаторна зала след всяко освобождаване на инкубатора;
в) люпилна зала, люпилни шкафове и оборудването им след излюпване на всяка партида.
(4) Документацията за партидите птици в животновъдния обект съдържа следната информация:
1. място на зареждане и реализация;
2. произход на партидите, датите на пристигане и реализация на птиците;
3. движение на птиците при зареждане, разселване, преместване и др. - брой, особености, аномалии;
4. извършената ваксинационна, лечебна и профилактична дейност по време на партидата;
5. резултатите от проведените лабораторни изследвания по време на партидата;
6. технологичен отпад (ежедневен и с натрупване за периода смъртност) и удостоверяване на експедицията на умрелите птици за обезвреждане.

Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Изискванията по чл. 19, т. 2, 5а, 8, т. 9, букви "д" и "е", т. 10 и 12 не се отнасят за собственика или ползвателя на животновъден обект - пасище.

Чл. 19г. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) (1) Собственикът или ползвателят на животновъден обект за отглеждане на насекоми е длъжен да:
1. поддържа дневник, в който се вписват използваните количества субстрат за хранене и неговото естество;
2. предприема мерки, които да гарантират липсата на живи насекоми или яйца чрез термична обработка на продуктите и материалите, напускащи обекта, с изключение на специфичното движение на живи насекоми във всички стадии на техния живот към други получатели.
(2) Изискванията по чл. 19, т. 9, букви "а" и "д" не се отнасят за собствениците или ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на насекоми.

Чл. 19д. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) (1) Собственикът или ползвателят на животновъден обект за отглеждане на жаби е длъжен да води и съхранява документация за живите животни, използвани за храна на жабите.
(2) Изискванията по чл. 19, т. 5а и т. 9, буква "д" не се отнасят за собствениците или ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на жаби.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) (1) Собственикът или ползвателят на люпилня и/или животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма е длъжен да разполага с одобрени от изпълнителния директор на БАБХ или оправомощено от него лице:
1. програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация с въведени процедури и тяхното документиране;
2. индивидуален план за биосигурност с определяне на критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление;
3. изготвен план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване.
(2) Собственикът или ползвателят на фамилна ферма за отглеждане на свине е длъжен да разполага с плановете по ал. 1, т. 2 и 3.

Раздел VI.
Контрол от органите на БАБХ (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.)


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол чрез извършване на проверки за спазване изискванията на наредбата.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдните обекти осигуряват достъп на контролните органи до тях и до документацията, необходима за осъществяване на контрола.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Бройлер" е птица от вида Gallus gallus, отглеждана за производство на месо.
2. "Бяла зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени сградите за животни и пряко обслужващите ги спомагателни сгради и съоръжения, достъпни само за обслужващия персонал.
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Ветеринарно-санитарен филтър" е строително съоръжение, оборудвано с подходяща техника и химически средства, което е предназначено за дезинфекция и дезинсекция на транспортни средства и хора.
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
4а. (нова - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Животновъден обект - пасище" е място с тревни фуражни култури, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват ЕПЖ, ДПЖ или еднокопитни животни.
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.)
6. "Зоохигиенни изисквания" са изисквания за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.
7. "Карантинно помещение" е помещение, изолирано от животновъдния обект или от "бялата зона", предназначено за временно настаняване, отглеждане и наблюдение на животни за определен период.
8. "Карантинен басейн" е басейн, в който рибата прекарва определен карантинен период при заболяване или внос.
9. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Кокошка носачка" е кокошка над 18-седмична възраст от вида Gallus gallus, която се отглежда за добив на яйца за консумация.
10. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Люпилня за птици" е обект, в който се извършва инкубиране на яйца за разплод от различните видове птици и излюпване на пилета, пуйчета, патета, гъсета и други видове птици.
10а. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Мокър филтър" е помещение с вход-изход към черната и бялата зона, в което има:
а) съблекалня с персонални шкафчета за съхранение на личното цивилно облекло;
б) баня с душове;
в) съблекалня с персонални шкафчета за съхранение на личното работно облекло.
12. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
13. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Птици" са кокошки, бройлери, пуйки, патици и гъски.
14. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
15. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани и развъждани със селскостопанска цел за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа.
16. "Сексиране" е определяне пола на пилетата.
17. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) "Собственик или ползвател на животновъден обект" е физическо или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността или правото на ползване на обекта.
18. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Сух филтър" е помещение с вход-изход към черната и бялата зона, в което има:
а) умивалник и приспособление за дезинфекция на ръце;
б) вана за почистване и дезинфекция на обувки;
в) стаи с отделни персонални шкафчета за съхранение на личното и работното облекло.
19. "Технологична група" е група животни на една и съща възраст, от един и същи вид, които се отглеждат по определена технология.
20. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
21. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
22. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Трупосъбирателен пункт" е съоръжение, в което се събират и съхраняват трупове на животни и странични животински продукти, които са предназначени за обезвреждане или преработка в обекти за обезвреждане и преработка на странични животински продукти и продукти, получени от тях, непредназначени за човешка консумация, регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
23. "Транспортни средства" са моторни и други превозни средства, с които се доставят фуражи или животни или се извозва отпадък от технологичния процес във фермата.
24. "Черна зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени останалите сгради и съоръжения (извън бялата зона) на обекта, достъпни за външни лица.
25. "Фумигация" е аерозолна дезинфекция.
26. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
27. (нова - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
28. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
29. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Местни породи", наричани още "автохтонни", са породи, произхождащи от приспособени към и използвани в определен географски район на страната.
29а. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
30. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Животновъден обект за отглеждане на свине в индустриална ферма" е обект, в който се отглеждат животни при осигуряване на висока степен на биосигурност, механизация и автоматизация на производствените процеси, интензивно отглеждане с цикличност на производството и стандартност на продукцията.
30а. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Животновъден обект за отглеждане на птици в индустриална ферма" е обект, в който се отглеждат над 350 броя кокошки носачки или друг вид възрастни птици или над 500 броя бройлери или подрастващи от други видове.
31. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Всичко пълно - всичко празно" е основен принцип на профилактиката, при който помещението се освобождава от животните, извършва се механично почистване и дезинфекция, след което отново се зарежда с животни.
32. (нова - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) "Мюлари" са междувидови стерилни хибриди, получени чрез кръстосване на патоци от вида "Мускусни" с патици от вида "Домашна патица", които се използват за втлъстен черен дроб и месо.
33. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
34. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)
35. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Лично стопанство" е животновъден обект съгласно т. 47 от допълнителните разпоредби на Закона за животновъдството.
36. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Подрастващи родители" са млади родители от вида птици от двата пола от еднодневна до репродуктивна възраст.
37. (нова - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Месодайни породи" са породи, специализирани за производството на месо.
38. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) "Люпилня за охлюви" е обект, където се осъществява възпроизводство на охлюви, производство на хайвер и излюпване на малки охлюви.
39. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) "Ферма за угояване на охлюви" е обект, където при интензивно отглеждане се постига определен размер и тегло на охлювите.
40. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Яйца от охлюви" са всички яйца, снесени от сертифицирани родители до 2 дни след снасянето им.
41. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г.) "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба.
42. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
43. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Животновъден обект за отглеждане на свине във фамилна ферма" е обект с въведени мерки за биосигурност за отглеждане до 10 броя свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо.
44. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
45. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
46. (нова - ДВ, бр. 44 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Биосигурност (биологична сигурност)" е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват риска от проникването, развитието и разпространението на болестите по животните.
47. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Отглеждане на птици на закрито" е това, при което през цялото време на технологичния процес птиците се отглеждат в сгради/помещения и нямат възможност да излизат извън тях.
48. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Отглеждане на птици на открито" е това, при което през цялото време на технологичния процес птиците се отглеждат в сгради/помещения и имат достъп до дворчета.
49. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Партида птици/яйца за люпене" е група птици/яйца за люпене, които се отглеждат/люпят в зависимост от технологията по едно и също време, място и условия.
50. (нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) "Нов животновъден обект" е обект, който за първи път се регистрира като такъв, за отглеждане на даден вид животни по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
51. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Животинска единица" е единица по смисъла на § 2з от допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
52. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Критична контролна точка" е етап от технологичния цикъл в животновъдния обект с висок епидемичен риск, допускащ потенциални условия за проникване на заразни заболявания.
53. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Управление на критична контролна точка" е въвеждане на действия с цел намаляване нивото на епидемичния риск и/или неговото елиминиране.
54. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Място за дезинфекция" е място, на което са разположени вана с дезинфекционен разтвор за дезинфекция на обувките или дезинфекционни тампони за обувки.
55. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Питейна вода" е вода, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
56. (нова - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) "Заградена територия" е територия по смисъла на т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености.
57. (нова - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) "Насекоми" са:
а) видовете, посочени в приложение X, глава II, раздел 1, буква "А", т. 2 на Регламент (ЕС) № 142/2011, предназначени за производството на фуражи за селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа;
б) одобрените видове за пускане на пазара като нова храна съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ, L 351, 30.12.2017 г.);
в) видовете, извън посочените в чл. 38, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, отглеждани като храна за домашните любимци по приложение I, част Б от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ, L 84, 31.3.2016 г.).
58. (нова - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) "Животновъдни обекти за отглеждане на жаби" са обекти, в които се отглеждат животни от клас Земноводни, разред Безопашати, извън видовете, посочени в чл. 38, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
59. (нова - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) "Фрас" е смес от екскременти, получени от отглеждани в стопанства насекоми, субстрат за хранене, части от отглеждани в стопанства насекоми и мъртви яйца, със съдържание на мъртви насекоми, отглеждани в стопанства, не повече от 5 % по обем и не повече от 3 % от теглото.
60. (нова - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) "Субстрат за хранене" е фураж от растителен или животински произход (странични животински продукти) или смес от двата, който се използва като среда за изхранване на отглежданите насекоми и благоприятства за поддържането на оптимални условия за техния растеж.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г., в сила от 18.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 21.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Изискванията за разстояния по чл. 3, ал. 1 и 2 не се отнасят за животновъдни обекти, получили строително разрешение до 11.07.2017 г.
(2) В обектите по ал. 1 може:
1. да се прави разширение на сградите за отглеждане на животните в рамките на съществуващия обект, като не се допуска намаляване на съществуващите разстояния между сградите, освен ако същите са по-големи от изискванията на тази наредба и намалението е до размера на тези изисквания;
2. да се прави разширение на самия животновъден обект, като не се допуска намаляване на съществуващото разстояние до съседен обект, освен ако същото е по-голямо от изискванията на тази наредба и намалението до размера на тези изисквания.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 29 от 2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания за животновъдни обекти за отглеждане на свине (обн., ДB, бр. 66 от 2003 г.; изм. доп., бр. 42 от 2004 г.).


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на БАБХ.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2006 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 18.04.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2008 Г.)

§ 25. Изискването по чл. 14, ал. 1 важи за промишлени обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и влезли в експлоатация към датата на влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2008 Г.)

Параграф единствен. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2012 г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2013 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2014 Г.)

§ 13. Изискванията на чл. 17е не се прилагат за животновъдни обекти, които са построени или са в процес на изграждане, преди влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2017 Г.)

§ 19. Животновъдните обекти за отглеждане на птици се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в шестмесечен срок от влизането и в сила.

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2020 Г.)

§ 24. Животновъдните обекти се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в шестмесечен срок от влизането и в сила.

§ 25. Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.12.2020 г.

§ 26. Изискванията на чл. 3, ал. 1 не се прилагат за животновъдни обекти за отглеждане на свине, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, до влизане в сила на тази наредба.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., предишно Приложение № 2 към чл. 9, т. 2 и 5, изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда за говеда и биволи

 

1. Минимални норми за настаняване.

1.1. Минимални норми за използваема площ за едно животно

Категория животни

Система на отглеждане

Използваема площ, кв. м

в помещение

на двор

1. Крави*

вързано, свободно

6,0

2. Биволици

вързано, свободно

7,0

3. Мъжки говеда и биволи над 24 месеца

вързано, свободно

8

4. Говеда и биволи на възраст от 6 до 24 месеца

вързано, свободно

4,0

5. Телета и малачета** на възраст до 15 дни

 - индивидуално в бокс/клетка

1,0

 - групово в бокс

2

6. Телета и малачета до 6 месеца с живо тегло:

 

 

 - по-малко от 150 кг

 

1,5

 - от 150 кг до по-малко от 220 кг

 

1,7

 - от 220 кг или повече

 

1,8

* Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение, без площта на яслата, технологичните коридори и пътеки.

** Настаняването и отглеждането на телетата и малачетата през млечен период се съобразява с разпределянето на помещенията в една сграда и вътрешното технологично обзавеждане, което е в клетки, в индивидуални боксове, в групови боксове или в полубокс.

1.2. Минимални параметри за вътрешното разпределение на помещенията за отглеждане на животните


Категория животни

Боксове/легла, м

Височина, м

дължина

широчина

на преградите

на яслата

1. Крави

 

 

 

 

 - свободно

2,20

1,1

1,10

0,30

 - вързано

1,70

1,1

0,90

0,25

2. Биволици

 

 

 

 

 - свободно

2,0

1,1

1,1

0,3

 - вързано

2,0

1,1

0,9

0,5

3. Мъжки говеда и биволи над 24 месеца

 

 

 

 

 - свободно

2,9

1,60

2,8

0,35

 - вързано

2,2

1,50

1,5

0,35

4. Мъжки говеда от 12 месеца до 24 месеца

1,80

1,0

1,40

0,35

5. Мъжки биволи от 18 месеца до 24 месеца

2,0

1,0

1,0

0,5

6. Юници:

 

 

 

 

 - групово в бокс

1,90

0,90

1,40

0,35

 - вързано

1,70

0,90

1,40

0,30

7. Малакини

 

 

 

 

 - вързано

2,0

1,1

0,9

0,5

 - свободно

2,0

1,1

1,1

0,3

8. Телета и малачета индивидуално в бокс/клетка до 15 дни

1,0

 0,50

0,70

 

9. Телета и малачета групово в бокс до 15 дни

1,5

0,50

0,70

 

10. Малачета в индивидуални боксове/клетки до 3 месеца

1,4

1,2

1,2

0,55

11. Телета на възраст:

 

 

 

 

 - до 3 месеца

1,10

0,50

0,70

0,20

 - до 6 месеца

1,20

0,60

0,75

0,20

 - до 12 месеца

1,70

0,80

0,90

0,30

12. Малачета свободно боксово на възраст:

 

 

 

 

 - до 3 месеца

1,1

0,4

0,7

0,2

 - от 3 до 6 месеца

1,2

0,5

0,7

0,2

 - от 6 до 12 месеца

1,4

0,6

0,75

0,3

 - от 12 до 18 месеца

1,7

0,7

0,9

0,4


2. Условия за осигуряване на минимален фронт за хранене на животните.

 

Системата на отглеждане определя параметрите на фронта за хранене на едно животно.

Минимални параметри на хранителния фронт

Категория животни

Фронт за
хранене в м

1.

Крави - свободно отглеждане*

0,70

2.

Биволици

 

 

 - свободно боксово

0,8

 

 - вързано

1,1

3.

Мъжки говеда и биволи над 24 месеца*

0,8

4.

Телета до 3 месеца

0,30

5.

Телета от 3 до 6 месеца

0,40

6.

Телета от 6 до 12 месеца

0,45

7.

Телета над 12 месеца

0,50

8.

Малачета до 3 месеца

0,25

9.

Малачета от 6 до 12 месеца

0,35

10.

Малачета от 12 до 18 месеца

0,45

11.

Телета за угояване:

 

 

 - при дозирано хранене

0,65

12.

Малачета за угояване:

 

 

 - при дозирано хранене

0,60

 

 - при хранене на воля

0,20

13.

Юници

0,60

14.

Малакини над 18 месеца

0,60

15.

Мъжки говеда от 12 месеца до 24 месеца

0,70

16.

Мъжки биволи от 18 месеца до 24 месеца

0,80

* При вързано отглеждане на всички категории животни фронтът за хранене е равен на широчината на леглата.
Приложение № 3 към чл. 10, т. 1, буква "а"

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда на овце и кози при оборно-пасищно отглеждане

 

1. Минимални норми за настаняване.
1.1. Параметри за необходима използвана* площ за едно животно от различните категории овце и кози.

Категории животни

Необходима площ, кв. м

в помещение

на двор

Разплодници

2,2

3,0

Майки - овце и кози

1,0

1,5

Агнета и ярета

0,4

0,6

Женски шилета и козички за разплод

0,7

1,2

Мъжки шилета и козлета за разплод

1,1

2,0

Шилета за угояване

0,6

1,5

Бракувани овце

0,9

1,5

 
* Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение без площта за яслите, поилките и технологичните пътеки.
1.2. Боксовете за овцете майки с агнетата са изградени от подвижни, сглобяеми елементи; от материал, който позволява лесното им почистване, измиване и дезинфекция. Площта им осигурява свободно движение и лежане на животните.
1.3. За отглежданите в индивидуални боксове агнета (през бозайния им период) трябва да е осигурен свободен достъп до майките. Боксовете се застилат ежедневно със суха и свободна от плесени и патогенни микроорганизми слама. Площта на индивидуалните боксове е достатъчна за свободното им движение и лежане. Хранилката и поилката в бокса са изградени така, че да е възможно ежедневно да бъдат почиствани, измивани и дезинфекцирани. В поилките е осигурена питейна вода с подходяща температура.
2. Условия за осигуряване на минимален хранилен и поилен режим.
2.1. Фронт за хранене на едно животно.
Минимални параметри на хранителния фронт

Категория животни

За едно животно в м

Разплодници

0,7

Майки - овце и кози

0,4

Агнета до отбиване

0,2

Ярета до отбиване

0,25

Женски шилета

0,3

Козички

0,35

Мъжки шилета

0,5

Козлета за разплод

0,5

 
2.2. Поене на овцете и козите. Трябва да има осигурен постоянен достъп до вода.

Приложение № 4 към чл. 11а, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., предишно Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, т. 1 - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на свине

1. Оптимални параметри за използваема площ за едно животно (мин. кв.м)

 

Категория и възраст на животните

Система на отглеждане

групово в бокс

индивидуално

1. Нерези:

 

 

а) пепиниери

 

6,00

б) пробници

2,50

4,00

2. Незаплодени и ремонтни свине

1,64

 

3. Бременни свине(*)

2,00 - 2,25

1,20 - 1,30

4. Свине майки с прасета

 

3,70 - 4,10

5. Подрастващи прасета и прасета за угояване:

а) от отбити до 30 kg

0,30

 

б) от 30 - 50 kg

0,40

 

в) 50 - 85 kg

0,55

 

г) от 85 до 110 kg

0,65

 

д) над 110 kg

1,00

 

6. Ремонтни мъжки и женски прасета

0,80 - 1,00

 

7. За вътрешни дворчета:

 

 

а) бременни и разплодни свине

2,00

 

б) нерези

10,00

 

(*) Родилните боксове да са с площ, която да позволява всички прасета да бозаят и почиват едновременно.


Оптимални размери на груповите боксове(*), м

Категория свине

Групови боксове, височина

Индивидуални боксове, височина

1. Нерези

1,30

1,30

2. Ремонтни, незаплодени и бременни свине

1,10

1,10

3. Свине майки с прасета:

 

 

а) бокс на пода

 

1,05

б) повдигнат бокс

 

1,05

4. Подрастващи прасета:

 

 

а) бокс на пода

0,80

 

б) клетки

0,80

 

5. Угояване:

 

 

а) бокс на пода

1,10

 

б) клетки

1,00

 


2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на свинете, отговарящ на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине.

3. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим.

3.1. Фронт на хранене - размери на хранителните корита в см за едно животно.

Категория свине

Дължина

Широчина(* )

Височина на предния ръб(*)

1. Нерези

50

35 - 40

25

2. Свине майки

40 - 50

35 - 40

25

3. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

 

 

 

4. Подрастващи прасета

25

30

12 - 15

5. Прасета за угояване и ремонтни свине

30 - 35

30 - 35

20

3.2. Фронт на поене.

На животните трябва да се осигури непрекъснат достъп до питейна вода. При използване на автоматични поилки е необходимо те да са монтирани на височина от нивото на пода, която не им създава дискомфорт.

При проектиране на поене с корита е задължително коритата да се изграждат с гладки и непропускливи стени и с конструкция, която осигурява възможност за измиване и дезинфекция. Височината на коритата се съобразява с породата, технологичната група и възрастта на животните.Приложение № 5 към чл. 12, т. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Минимални изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждане на еднокопитни

 

1. При групово отглеждане - площ на общо помещение - (1,5 x Wh), за кон.

2. Места за хранене - ширина 80 см, дължина, включително яслата - (1,8 x Wh)2, за кон.

3. Площ на индивидуалните боксове - (2 x Wh)2, като тясната страна на бокса е 1,5 x Wh.

     4. Индивидуалните боксове по категории имат следните размери (в см):

 

Дължина

Широчина

Жребци

360

360

Коне в тренинг

360

340

Кобили с кончета

360

360

Жребчета от 1-до 3-годишна възраст

280

280

Жребчета от 6-месечна до 1-годишна възраст

250

130

     5. Височината на плътната и решетъчната част на преградите между боксовете и вратите на боксовете е Wh + 35 %, като за различните категории животни (в cм) е:

 

Плътна

Решетъчна

Общо

Жребци

130

150

280

Коне в тренинг

130

100

230

Кобили с кончета

130

100

230

Жребчета от 1- до 3-годишна възраст

130

100

230

Жребчета от 6-месечна до 1-годишна възраст

130

100

230

6. Минималната широчина на вратите на боксовете да е 110 см, а решетките на боксовете да са изработени от материали, които не позволяват огъване, и да имат разстояние помежду си не повече от 7 см.

7. Яслите за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания на животните. Те имат следните размери (в см):

- височина от пода до горния ръб - 100 (60);

- горна широчина - 60;

- долна широчина - 30;

- дълбочина - 40.

8. Вентилационна система в сградите за отглеждане на коне осигурява параметри на микроклимата в следните граници:

а) температура на въздуха, °С:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - мин. 8, оптимална 13 - 15, макс. 25;

- кобили и млади коне - мин. 12, оптимална 16 - 18, макс. 25;

б) влажност на въздуха, %:

- за всички категории коне - мин. 50, оптимална 60 - 70, макс. 80;

в) скорост на движение на въздуха, m/s:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - есен, зима, пролет - 0,3; лято - 1,0;

- кобили, майки и млади коне - есен, зима, пролет - 0,2; лято - 0,5.

9. Сградите за отглеждане на коне имат технически изправна електрическа система и осветление в следните параметри:

а) естествено осветление:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - СК 1/12, КЕО мин. 0,5 %;

- кобили, майки и млади коне - СК 1/12 - 1/15, КЕО мин. 0,5 %;

б) изкуствено осветление:

- жребци, работни коне и коне в тренинг - 30 - 50 lx;

- кобили, майки и млади коне - 40 - 50 lx.

10. Минималният обем на въздуха е 30 м3.

 Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1, т. 2, буква "а"

(Отм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2012 г., в сила от 03.02.2012 г., предишно Приложение № 7 към чл. 14, ал. 3, т. 2, 3 и 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишно Приложение № 7 към чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2, изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., предишно Приложение № 7 към чл. 14, ал. 2, т. 2 - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.)

1. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на подрастващи и родители от кокоши вид

Възрастова
категория 

Яйценосен тип

Месодаен тип

подрастващи

родители

подрастващи

родители

1

2

3

4

5

Метод на отглеждане*

подово

подово

подово

подово

Гъстота на настаняване, бр./кв.м

10 - 12

8 - 9

10 - 12

5 - 7

Метод на хранене

на воля, а при превишаване на живата маса - ограничено

на воля - до 3-седмична възраст и ограничено след това

Хранилни системи

тубусни или улейни хранилки

Фронт на хранене, см

4 при кръглите и 10 при улейните

4 при кръглите и 10 при улейните

4 при кръглите и 10 при улейните

4 при кръглите и 10 при улейните

Поилни системи

нипелни, микрочашечни, кръгли, улейни

Фронт на поене

максимум 15 птици на нипел, минимум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см за улейните

максимум 15 птици на нипел, минимум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см за улейните

максимум 15 птици на нипел, минимум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см за улейните

максимум 15 птици на нипел, минимум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см за улейните

*Допуска се отглеждане на подрастващи и родители от кокоши вид в клетки съгласно технологичните параметри за отглеждане на този тип птици, възприети във фермата.

2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на:

2.1. Бройлери, отговарящи на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба № 26 от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери.

2.2. Кокошки носачки, отговарящи на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки.Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г.)

Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на пуйки

Оптимални параметри за гъстота на отглеждане

Категория, възраст

Система на отглеждане

Брой птици на кв.м

Подрастващи

подово на

3

 

постеля

 

Родители

скаров под

4 - 5

Родители:

подово

1,7 - 2,2

- леки породи

 

2,2

- средни породи

 

2,0

- тежки породи

 

1,7

Пуяци:

подово

1,0

 

боксово

1,0

Пуйчета* до:

 

 

- 6 - 7 седмици

подово на постеля

6

- 17 - 18 седмици

подово на постеля

4 - 5

Пуйчета в клетки

 

5 - 6

Пуйчета на скаров под

 

6 - 7

*Оптимална норма при зареждане на пуйчета в помещенията е получаването на 28 - 30 kg жива маса на кв.м площ в края на производствения цикъл.Приложение № 9 към чл. 14, ал. 1, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., предишно Приложение № 9 към чл. 15, т. 1, изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., предишно Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.)

1. Изисквания за гъстота при отглеждане на гъски:
а) за угояване до 3 бр. на кв.м;
б) за втлъстен черен дроб до 3 бр. на кв.м;
в) родители до 2,5 бр. на кв.м.
2. Изисквания за гъстота при отглеждане на патици:
а) за угояване до 10 бр. на кв.м, но не повече от 30 кг/кв.м;
б) мюлари за втлъстен черен дроб и месо до 4 бр. на кв.м;
в) родители до 5 бр. на кв.м.Приложение № 10 към чл. 16, т. 4 и 9

(Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.)


Приложение № 11 към чл. 19, т. 8а

(Ново - ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.)


БЕЛЕЖКИ И ПРЕДПИСАНИЯ
НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР

 

Дневник на животновъден обект 

за охлюви/насекоми/жаби

 

Дата

Бележки и
предписания

Подпис на
ветеринарния лекар

 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕНИК

 

 

 

 

................................................................................................................

име, презиме, фамилия (наименование на фирма)

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................

 

 

 

 

...............................................................................................................

(населено място)

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................

(пощенски код, адрес)

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................

(област)

 

 

 

 

 

 

 

 

Животновъден обект с регистрационен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 1

Зареждане на обекта

 

Експедиция на готова продукция

Дата

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество

Подпис на отговорно лице

 

Дата

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество

Заверка от ветеринарния лекар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество 

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество 

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Ветеринарно свидетелство

Коли-чество 

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 3

 

БЕЛЕЖКИ И ПРЕДПИСАНИЯ
НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР

 

 

Дневник на животновъден обект 

за калифорнийски червеи

 

Дата

Бележки и
предписания

Подпис на
ветеринарния лекар

 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕНИК

 

 

 

 

..............................................................................................................................

име, презиме, фамилия (наименование на фирма)

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................

 

 

 

 

.............................................................................................................................

(населено място)

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................

(пощенски код, адрес)

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................

(област)

 

 

 

 

 

 

 

 

Животновъден обект с регистрационен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 1

Първоначално зареждане на обекта

 

Получаване на оборски тор

1. Калифорнийски червеи

 

Дата 

№ на придружаващ/и документ/и

Количество 

Подпис на отговорно лице

Дата

Придружаващ документ

Коли-чество

Подпис на отговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оборски тор

 

Експедиция на лумбрикомпоста

Дата

Придружаващ документ

Коли-чество

Подпис на отговорно лице

 

Дата

Количество

№ на придружаващ/и документ/и

Подпис на собственика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума