навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В сила от 01.07.2006 г.
Приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г.

Обн. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., отм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 73 от 5 април 2016 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), относно:
1. изпращане и публикуване на информация за обществените поръчки;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) работата на Регистъра на обществените поръчки, както и обстоятелствата, които се вписват в него;
3. правилата за провеждане на електронен търг;
4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) обмен на информация при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) упражняването на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 и 24 ЗОП и обмена на информация във връзка с контрола по т. 22;
6. видовете борсови стоки, чиято доставка може да се извърши чрез процедура на договаряне без обявление;
7. (нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) публикуване на поканата по чл. 101б, ал. 1 ЗОП;
8. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) съставянето и поддържането на списъка с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП;
9. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) организирането на жребий за избор на външни експерти;
10. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) провеждането на процедури чрез електронни каталози;
11. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) препоръчителните образци на документи, приложими при възлагане на обществени поръчки;
12. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) задължителното минимално съдържание на договора за обществена поръчка и препоръчителен образец на договора;
13. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) въвеждането и използването на електронните платформи "електронен мониторинг" (е-мониторинг) и "електронен одит" (е-одит);
14. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) методиката за определяне на цените по договори, сключвани по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП.

Чл. 2. (1) Лицата по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП имат качеството на възложители само когато извършват дейностите по чл. 7а - 7д ЗОП.
(2) Възложителите по чл. 7, т. 3 - 6 ЗОП уведомяват Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", за придобиване или изгубване на качеството възложител в 7-дневен срок от датата на възникване на основанието.

Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Изпращане на информация до "Държавен вестник" и до "Официален вестник" на Европейския съюз". (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)

Раздел II.
Изпращане на информация до агенцията и до "Официален вестник" на Европейския съюз. Профил на купувача" (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 5. (1) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) решенията за:
а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
б) (изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) промяна по чл. 27а, ал. 3 и 7 или чл. 27б, ал. 2 ЗОП;
в) прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
г) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в състезателен диалог;
д) откриване и прекратяване на конкурси за проекти;
2. предварителните обявления за обществени поръчки;
3. съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача;
4. обявленията за обществени поръчки;
5. опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;
6. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;
7. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) поканата за участие в процедура на договаряне без обявление - в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 5 - 9 ЗОП, а в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 4 - когато се одобрява такава;
7а. (нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) публичната покана по чл. 101б, ал. 1 ЗОП;
8. информация за проведените конкурси за проекти;
9. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения;
10. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;
11. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) обявленията за доброволна прозрачност;
12. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) информация по чл. 44, ал. 7 ЗОП;
12а. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) информацията по чл. 44, ал. 10 ЗОП;
13. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) информацията по чл. 122с ЗОП;
14. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) информация за хода на процедурата при производство по обжалване;
15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки.
(2) Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията освен информацията по ал. 1 и:
1. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) обявленията за създаване и подновяване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;
2. предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;
3. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 ЗОП възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията доказателствата, свързани с избора на процедурата.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Документите по ал. 1, т. 2 - 6, 8, 9, 11 и 12 и ал. 2, т. 1 и 2 се изготвят съгласно утвърдените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП, а в случаите по чл. 45в, ал. 1, 5 и 6 ЗОП - съгласно образци, утвърдени с регламента по чл. 45в, ал. 9 ЗОП.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Информацията по ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в" и "д", т. 7а, 10, 12а и 14 се изготвя съгласно образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Информацията по ал. 1, т. 9 съдържа най-малко:
1. официално наименование и адрес на възложителя;
2. вид на процедурата;
3. обект и предмет на обществената поръчка:
а) за строителство: описание и обем на поръчката, общи характеристики на строителството;
б) за доставки: описание и количество на стоките, когато е подходящо - и код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
в) за услуги: категория и описание на услугата; код съгласно Общия терминологичен речник (CPV); данни за количеството и обема на услугите;
4. дата на публикуване на обявлението за поръчка;
5. дата на сключване на договора за възлагане на поръчката, съответно на рамковото споразумение;
6. критерии за възлагане на поръчката;
7. брой на получените оферти, включително по всяка обособена позиция, когато е приложимо;
8. лицата, които са подали оферти, включително членовете на обединението, когато участникът е обединение;
9. стойността на договора, съответно на договорите, когато е приложимо;
10. стойността и частта от поръчката, която ще бъде възложена на подизпълнители, ако има такива;
11. дата на изпращане на обявлението.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Лицата по чл. 119к, ал. 1 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията обявленията за избор на подизпълнител за поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 7 и т. 8 - 12а и ал. 2 се изпращат по един от следните начини:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис,
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис,
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) чрез въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител на електронни образци:
а) на страницата на агенцията, или
б) чрез използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Решението и обявлението за откриване на процедури, подлежащи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП, решението по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "б", съобщението по чл. 5, ал. 1, т. 3 и информацията по чл. 5, ал. 1, т. 14 се изпращат по реда на ал. 1, т. 5, а обявлението по чл. 5а - по реда на ал. 1, т. 1 или 2.
(3) Когато изпращат документи по чл. 5, ал. 1 и 2, възложителите с открити партиди посочват номера на своята партида в Регистъра на обществените поръчки, а при вече открита процедура - и уникалния номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки.
(4) В случай че възложителят не разполага с данните по ал. 3, той посочва наименованието си и номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, за която се отнасят изпращаните документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителите посочват данните по ал. 3 и 4 в съпроводително писмо и върху изпратения до агенцията съответно надписан магнитен, оптичен или друг носител, а когато документът се изпраща по реда на ал. 1, т. 5 - в полето "Коментар на възложителя" на съответния образец.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Уведомителните писма, които съдържат информацията по чл. 5, ал. 1, т. 13, се изпращат до агенцията по реда на ал. 1, т. 2.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а" и "д", т. 4, 6, 8 и 9 и ал. 2, т. 1 и 2, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) в 7-дневен срок от датата на издаване на съответното решение - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а" и "д", т. 4, 6 и 8, и по ал. 2, т. 1 и 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) в 30-дневен срок от сключване на договора или на рамковото споразумение - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 9;
3. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Информацията по чл. 5, ал. 1, т. 14 се изпраща в 3-дневен срок от узнаване на съответното обстоятелство, свързано с обжалване на процедурата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Информация за изпълнен договор за обществена поръчка се изпраща от възложителя в едномесечен срок, след като е изпълнено последното дължимо плащане и е прието съответното изпълнение. При изпращане на информацията не се изчаква предвиденият гаранционен срок, когато е уговорен такъв.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителите отговарят за актуалността и достоверността на публикуваната в профила на купувача информация за обществени поръчки. Информацията се публикува по начин, който удостоверява датата на публикуването й.
(2) Достъпът до профила на купувача е свободен и не може да се обвързва с въвеждането на плащания или други технически условия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителят не е задължен да публикува в профила на купувача информация, свързана с възлагане на поръчки на стойност по чл. 14, ал. 5 и 7 ЗОП.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Поканата по чл. 5, ал. 1, т. 7а се публикува на Портала за обществени поръчки от упълномощен потребител чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията. Всяка покана получава уникален код и съдържа профила на купувача, където тя може да бъде намерена.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) В поканата, публикувана на профила на купувача, възложителят посочва уникалния код, под който тя е публикувана на Портала за обществени поръчки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп до поканата за срока, определен от възложителя за получаване на оферти по чл. 101б, ал. 1, т. 5 ЗОП.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителят оттегля публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки, когато:
1. първоначално обявените условия са променени, или
2. срокът за разяснения по чл. 101б, ал. 6 ЗОП не е спазен, или
3. необходимостта от възлагане на поръчката отпадне.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) След оттегляне на поканата публичният достъп до нея чрез Портала за обществени поръчки се преустановява, а на профила на купувача се публикува съобщение, че действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.

Раздел III.
Статистически отчети (В сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 11. (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на агенцията изпраща на Европейската комисия ежегодно до 31 октомври годишен статистически отчет с обобщени данни за дейността на възложителите за предходната година.

Раздел IV.
Оповестяване на информация от агенцията


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Агенцията оповестява информацията, свързана с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, чрез Портала за обществени поръчки.
(2) Агенцията може да оповестява информация, свързана с нейната дейност, и чрез каталози, периодични бюлетини, брошури, доклади, разработки и други специализирани издания в областта на обществените поръчки.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Агенцията чрез Портала за обществени поръчки осигурява достъп до:
1. Регистъра на обществените поръчки;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) издадени от изпълнителния директор на агенцията методически указания по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗОП;
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) консолидираните версии на образците, утвърдени от Европейската комисия, от министъра на финансите и от изпълнителния директор на агенцията;
4. списъци на възложителите;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) списъка на външните експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) публичните покани по чл. 101б, ал. 1 ЗОП;
7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на лица, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;
8. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) друга информация, свързана с обществените поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В списъка по ал. 1, т. 5 могат да се включват и лица, чиято правоспособност е придобита или призната в държава - членка на Европейския съюз.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Глава трета.
РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Регистърът на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", представлява единна електронна база данни.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(3) Информацията за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства се предоставя от възложителите по реда на чл. 6, ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е свободен.

Раздел II.
Водене на регистъра


Чл. 16. (1) За всеки възложител на обществени поръчки в регистъра се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Уникалният идентификационен номер представлява поредният номер на вписването на възложителя в регистъра.
(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) За всяко от лицата по чл. 119к, ал. 1 ЗОП в регистъра се създава уникален номер, под който се вписват обявленията за избор на подизпълнител за поръчки с обект по чл. 3, ал. 2 ЗОП.


Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Всяка обществена поръчка се вписва в регистъра под уникален номер, който се състои от 3 части, както следва:
1. първа част - номер на партидата на възложителя;
2. втора част - година на решението за откриване на обществената поръчка;
3. трета част - 4-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществена поръчка на съответния възложител за годината и се получава автоматично от електронната база от данни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) За всяка поръчка в регистъра се предоставя актуална информация за възможността за участие в процедурата, като се посочва крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие. Този срок не се посочва в случай на процедура на договаряне без обявление или когато цялата процедура е спряна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Когато възложители възлагат договори за обществени поръчки въз основа на рамково споразумение, сключено от централен орган за обществени поръчки, изпратената от тях информация по чл. 5, ал. 1, т. 9 и 10, както и тази по чл. 5, ал. 1, т. 14, в случаите на недействителност на договора, се вписва към уникалния номер на поръчката, открита от централния орган за обществени поръчки.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Правописни или технически грешки, допуснати от възложителите при попълване на образци на документи, се коригират чрез техническа редакция след получено писмено искане от съответния възложител. Не се допуска техническа редакция на обявлението за обществена поръчка и на решението за промяна по чл. 27а, ал. 3 ЗОП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Последващите вписвания на нови обстоятелства в документите по партидата на възложителя се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, и се отбелязват като "служебно вписване" или "техническа редакция".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Искането по ал. 1 се изпраща по пощата, по факс или по електронна поща с използване на електронен подпис.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 19. (1) Регистърът на обществените поръчки се води и поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерно изменение и ползване.
(2) Защитата на информацията се осигурява чрез нейното периодично и оперативно архивиране.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В регистъра се съдържа информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки, открити през последните 5 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) След изтичането на срока по ал. 1 информацията се архивира.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Информацията, свързана със създадена система за предварителен подбор, се архивира след изтичане на 5 години считано от годината, следваща годината на последното й подновяване в регистъра.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Информация за вписване в регистъра, постъпила на хартиен носител, се съхранява за срок 3 години, считано от годината, следваща годината на постъпване на документа в деловодството на агенцията, след което се архивира или унищожава по реда на Закона за Националния архивен фонд.

Раздел III.
Обстоятелства, които подлежат на вписване в регистъра


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В регистъра се вписват:
1. идентификационните данни за възложителя:
а) уникалният идентификационен номер на възложителя съгласно чл. 16;
б) кодът по БУЛСТАТ, съответно единният идентификационен код (ЕИК);
2. уникалният номер на обществената поръчка съгласно чл. 17;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) документите по чл. 5, ал. 1, т. 2 - 6, 8, 9, 11 - 12а и ал. 2, т. 1 и 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) решенията на възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" и "д";
5. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) информацията по чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 14;
6. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) На вписване в регистъра подлежат и всички промени в обстоятелствата по ал. 1.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Изисквания към кандидатите и участниците (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(3) Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителят не може да изисква офертата да съдържа декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП, в случай че не е посочил в документацията органите по чл. 28, ал. 5 ЗОП.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Декларацията за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.
(2) В случай че комисията за провеждане на процедурата установи, че декларацията по ал. 1 е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички кандидати или участници, които са свързани лица или свързани предприятия.

Раздел II.
Задължения на възложителите на обществени поръчки


Чл. 25. Решенията на възложителите, с изключение на тези по чл. 25, ал. 1 ЗОП, трябва да съдържат и:
1. номера и датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) датата на публикуваното обявление за обществена поръчка, освен в случаите на процедура на договаряне без обявление.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) При подготовката на документацията за участие възложителите могат да използват препоръчителните образци на документи съгласно приложение № 1.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Когато възложител е използвал определена валута при посочване на прогнозната стойност на обществената поръчка при откриването й, той е длъжен да използва същата валута във всички случаи, в които посочва стойност за съответната поръчка.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 29. (1) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Лицата, които са определени за членове на комисията, съответно на журито - при конкурс за проект, или консултантите подават декларация, че не са участвали като външни експерти в изготвянето на:
1. техническите спецификации;
2. методиката за оценка на офертата, при критерий икономически най-изгодна оферта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Когато член на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 ЗОП, действията му след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и не се отразяват в съответния протокол или доклад от работата на комисията.

Раздел II.
"а" Ред за съставяне и поддържане на списъка с външни експерти (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Списъкът с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП съдържа най-малко следната информация:
1. имена на експерта съгласно документ за самоличност;
2. ЕГН/ЛНЧ или друг идентификационен номер;
3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
4. придобита образователна степен и специалност;
5. област на професионална компетентност, определена в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (CPV);
6. данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако има такава, и практическия опит, свързани със заявената професионална компетентност;
7. посочване на документите, посредством които се доказва заявената професионална компетентност;
8. данни за наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация;
9. регион/региони на действие на експерта в страната;
10. данни за лицето/органа, предложили вписването на експерта.
(2) Данните по т. 2 се използват само за служебни цели и не се отразяват в публичната част от списъка.
(3) Изпълнителният директор на агенцията има право да изисква и включва в списъка по ал. 1 и допълнителни данни и информация за експертите.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Включването на експерт в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП се извършва от органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП въз основа на заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Заявлението по ал. 1 се попълва посредством електронен формуляр чрез Портала за обществени поръчки.
(3) Заявлението по ал. 1 се изпраща до агенцията по един от следните начини:
1. за лицата по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП - чрез директно въвеждане на данните в онлайн образеца с използване на електронен подпис; в данните на подписа задължително следва да се съдържа ЕИК на лицето/органа;
2. за лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗОП - чрез директно въвеждане на данните в онлайн образеца с използване на електронен подпис или чрез попълване на онлайн образец без използване на електронен подпис, като в този случай заявлението се изпраща на хартиен носител със саморъчен подпис; заявление, попълнено онлайн без използване на електронен подпис, което в едномесечен срок не е постъпило в агенцията на хартиен носител, се заличава служебно.
(4) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП носят отговорност за верността на заявените данни.
(5) Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 7 и чл. 34, ал. 3 ЗОП възложителите имат право да изискват от лицата, включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП, доказателства за верността на посочените данни.


Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Вписването в списъка е валидно за срок до 12 месеца считано от датата на подаване на заявлението. След изтичане на срока вписаните данни се заличават служебно.
(2) Заличените данни се съхраняват за период от 3 години, след което се архивират.
(3) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП могат да потвърждават заявените данни чрез искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на агенцията, преди изтичане на срока по ал. 1, при което валидността на заявлението се удължава за нов период.
(4) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП могат да оттеглят по всяко време заявленията си за включване в списъка чрез искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) В списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП може да се включи лице, което отговаря на следните изисквания:
1. да е навършило 18 години и да не е поставено под запрещение;
2. да не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която се отнася до вписването;
3. да разполага с доказателства, че притежава професионална компетентност в заявената област в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (CPV).
(2) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП удостоверяват със заявлението за вписване в списъка, че за предложените от тях лица е извършена проверка относно обстоятелствата по ал. 1.
(3) Лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗОП декларират обстоятелствата по ал. 1 в заявлението за вписване в списъка.

Раздел II.
"б" Ред за провеждане на жребий за избор на външни експерти като членове на комисиите за разглеждане и оценка на оферти (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Възложителят избира чрез жребий външен експерт за поръчките по чл. 34, ал. 3, изречение 2 от ЗОП измежду всички експерти с професионална компетентност от категорията, отговаряща на основния код на поръчката по Общия терминологичен речник (CPV), като отчита конкретния й предмет.
(2) Жребият по ал. 1 се извършва след публикуване в Регистъра на обществените поръчки на обявлението за обществена поръчка, а при процедурите на договаряне без обявление - на решението за откриване.
(3) Жребият по ал. 1 се извършва автоматизирано от упълномощен потребител на възложителя чрез използване на специализиран модул, свободно достъпен чрез Портала за обществени поръчки, съгласно критерии, посочени от възложителя.
(4) Възложителят сключва договор с експерта, определен по реда на ал. 1, и го включва в състава на комисията за провеждане на процедурата.


Чл. 29е. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителят провежда повторен жребий за избор на експерт в някой от следните случаи:
1. при отказ на експерта, определен чрез специализирания модул по чл. 29д, ал. 3;
2. когато по обективни причини не е възможно привличането на експерта като член на комисията, включително поради наличие на нормативно ограничение;
3. когато възникне невъзможност за изпълнение на задълженията на експерта в хода на провеждане на процедурата;
4. когато в проведения жребий няма експерт, който да отговаря на зададените от възложителя условия;
5. когато експертът не е предоставил доказателства за наличие на професионална компетентност в изискваната от възложителя категория от Общия терминологичен речник (CPV);
6. когато е необходимо привличането на повече от един експерт.


Чл. 29ж. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Избраният експерт, както и лицата, които във връзка с изпълнение на служебните си задължения имат информация за извършения избор, са длъжни да я пазят в тайна до момента на обявяване състава на комисията.


Чл. 29з. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Възложителят определя възнаграждението на външния експерт преди провеждането на жребия и го посочва в заявката към автоматизирания модул по чл. 29д, ал. 3.
(2) Възнаграждението по ал. 1 не може да надхвърля стойността по чл. 14, ал. 5, т. 2 ЗОП.


Чл. 29и. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителят е длъжен да съхранява документите, свързани с проведените жребии, в срока по чл. 58а, ал. 6 ЗОП.

Раздел III.
Правила за провеждане на някои процедури


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите на различие между описанието на предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) за верни се считат данните от описанието на предмета на поръчката.
(2) В случаите на различие между мястото на изпълнение на обществената поръчка, посочено с думи, и попълнения в обявлението код съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) за вярно се приема посоченото с думи място на изпълнението.


Чл. 31. (1) Когато възложителите използват електронен търг по чл. 16б, ал. 1 ЗОП, те посочват това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка.
(2) Провеждането на електронен търг се основава на:
1. нови цени, когато критерият за оценка на офертите е най-ниска цена;
2. нови цени и/или нови стойности на показателите на офертите, посочени в документацията, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.
(3) При използване на електронен търг документацията съдържа и:
1. показателите на офертата, чиито стойности ще бъдат предмет на електронен търг; тези показатели трябва да са количествено определими и да могат да се изразят с цифри или с проценти;
2. минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;
3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, както и кога ще им бъде предоставена;
4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения, включително минималната стъпка за промяна на показателите;
6. информацията, свързана с използваното електронно оборудване, както и условията и техническите изисквания за свързване с него.


Чл. 32. (1) Преди провеждане на електронен търг комисията извършва първоначална оценка на офертите.
(2) Оценката по ал. 1, както и оценката по време на електронния търг се извършват в съответствие с определения в обявлението критерий по чл. 37, ал. 1 ЗОП.


Чл. 33. (1) След извършване на първоначална оценка на офертите по чл. 32 възложителят изпраща покана за участие в електронен търг едновременно до всички участници, чиито оферти отговарят на посочените изисквания.
(2) Поканата се изпраща по електронен път с използване на електронен подпис и съдържа:
1. предложение до участниците да представят нови цени или нови цени и/или нови стойности на показателите съобразно критерия за оценка на офертите;
2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;
3. датата и часа за начало на електронния търг;
4. начина на приключване на електронния търг.
(3) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, поканата по ал. 1 съдържа и:
1. първоначалната оценка на съответната оферта по чл. 32, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) математическата формула, която ще се използва в електронния търг за целите на автоматичното прекласиране на базата на представените нови цени и/или стойности; формулата включва тежестта на всички показатели, които определят икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението за обществена поръчка;
3. мерните единици за определяне стойностите на отделните показатели, необходими за изчисляване на формулата.
(4) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил възможността за представяне на варианти, всеки вариант се оценява отделно съгласно формулата по ал. 3, т. 2.
(5) Електронният търг може да се проведе на последователни етапи.
(6) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.
(7) Провеждането на електронния търг се организира по начин, даващ възможност на всеки участник да проверява мястото си в класирането във всеки момент.
(8) На участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници, при условие че това е посочено в документацията.
(9) Броят на участниците може да се обявява на всеки етап от електронния търг.
(10) Предоставянето на информация по ал. 8 и 9 не може да води до разкриване на участниците на който и да е етап от електронния търг.


Чл. 34. (1) Електронният търг приключва:
1. с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или
2. когато не са получени нови предложения след изтичане на определения в поканата срок, или
3. когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили.
(2) След приключване на електронния търг комисията съставя протокол за провеждането му, който съдържа:
1. състава на комисията;
2. списък на участниците;
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) резултатите от оценката и класиране на участниците;
4. дата на съставяне на протокола.
(3) Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 73 и 74 ЗОП.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) При използване на електронен каталог възложителят определя формат за представяне и организиране на информацията, валиден за всички участници. Информацията се обработва електронно по начин, който дава възможност за сортиране и автоматична оценка на предложенията по отделните позиции на каталога.
(2) В случаите по ал. 1 възложителите са длъжни да посочат в документацията за участие цялата необходима информация относно формата, използваното електронно оборудване, условията за осъществяване на техническото свързване, организацията на процеса за подаване и оценка на каталозите.


Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Когато е сключено рамково споразумение с повече от едно лице, в което не са определени всички условия и е предвидено подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите възлагат всеки конкретен договор по реда на чл. 93б, ал. 3 ЗОП. В този случай отправената покана предвижда възможност за актуализиране или потвърждаване на подадените до момента каталози. Изискванията по чл. 93б, ал. 3, т. 3 и 4 ЗОП се обезпечават чрез автоматизирани средства за електронно подаване, съхраняване и обработване на информацията.


Чл. 34в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) При динамични системи за доставки възложителите могат да предвидят офертите по чл. 93ж, ал. 1 ЗОП да се подават под формата на електронен каталог. В тези случаи чрез поканата по чл. 93и, ал. 1 ЗОП се предоставя възможност за актуализиране на каталога.


Чл. 35. При състезателен диалог комисията провежда диалог с всеки кандидат поотделно и може да обсъжда предложения, направени от други кандидати, само при писмено съгласие от тяхна страна.


Чл. 36. (1) В обявлението за откриване на процедура състезателен диалог възложителят може да посочи, че диалогът с кандидатите ще се проведе на етапи, при условие че има достатъчен брой предложения, за да се гарантира реална конкуренция.
(2) В случаите по ал. 1 намаляване броя на предложенията се извършва след тяхното представяне в писмен вид от кандидатите и оценяването им по критериите, посочени в обявлението и/или в описателния документ.


Чл. 37. В обявлението или в описателния документ при процедурата състезателен диалог възложителят може да предвиди награди или плащания за кандидатите, участвали в диалога.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) В случаите на чл. 90, ал. 1, т. 11 и чл. 103, ал. 2, т. 9 ЗОП, когато предмет на обществена поръчка е доставката на стоки, определени по списък в приложение № 2, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
2. допълнителен код - в случай че има такъв, и описанието му съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
3. наименование на стоките.


Чл. 39. В решението за откриване на процедура на договаряне без обявление възложителите посочват и лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12, както и в случаите по чл. 103, ал. 2, т. 9 и 11 ЗОП.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) При провеждане на процедура на договаряне без обявление в случаите по чл. 93 ЗОП възложителят взема решение за откриване на процедурата и сключва договор за обществена поръчка след влизане на решението за откриване на процедурата в сила.
(2) При подписване на договора по ал. 1 определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 47, ал. 10 и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 ЗОП.


Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Преди откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 3, ал. 2, т. 2 - 4 ЗОП възложителят е длъжен да вземе предвид мотивираното писмено становище на съответния компетентен орган по Закона за защита на класифицираната информация относно наличие на класифицирана информация.


Чл. 39в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Когато възложителят е определил допълнителен срок по чл. 51, ал. 3 ЗОП, той изчаква резултата от проучването за достъп до класифицирана информация, като при необходимост е длъжен да удължи допълнителния срок до приключване на проучването.

Раздел IV.
Обмен на информация при провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При изпращане на обявлението по електронен път се допуска намаляване на сроковете за получаване на оферти или заявления за участие, когато обявлението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5.


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(2) В приложимите случаи документите, изпратени по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5, могат да се препратят служебно от агенцията и до "Официален вестник" на Европейския съюз по искане на възложителя и ако са спазени утвърдените от изпълнителния директор на агенцията общи условия за предоставяне на услугата "електронен подател".


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Когато възложителят предвижда възможност за получаване на оферти по електронен път или заявления за участие по електронен път, по факс или по телефон, той посочва това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка.
(2) Офертите и заявленията за участие, изпратени по електронен път, се изготвят съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) Получените по телефон и по факс заявления за участие се завеждат от лице, упълномощено от възложителя, в регистър, който съдържа:
1. регистрационен номер;
2. дата и час на получаване на обаждането или на съобщението по факс;
3. данни за лицето, което подава заявлението;
4. описание на получения по факса документ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Регистърът по ал. 3 се води в електронен вид или на хартиен носител.


Чл. 42. (1) При изпращане на заявление за участие по факс кандидатите са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:
1. номера, от който постъпва заявлението за участие;
2. дата и час на изпращане.
(2) Заявленията за участие, които не съдържат данните по ал. 1, не се приемат за редовни и не се вписват в регистъра по чл. 41, ал. 3.
(3) Заявленията за участие, получени по факс, се съхраняват от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.


Чл. 43. (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по чл. 58а, ал. 5 ЗОП решенията, изпратени по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.


Чл. 44. (1) Възложителите са длъжни да осигурят поверителността на информацията, която се съдържа в заявленията за участие, получени по телефон или по факс.
(2) Упълномощените лица по чл. 41, ал. 3 подписват декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.
(3) При възникване на някое от обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 ЗОП спрямо лицата по ал. 2 те са длъжни незабавно да уведомят възложителя, който определя друго лице.


Чл. 45. (1) Когато оферти или заявления за участие се представят по електронен път, възложителят е длъжен да осигури:
1. целостта на предоставените данни;
2. поверителността на офертите или заявленията за участие до момента на тяхното отваряне.
(2) Изпратените по електронен път оферти или заявления за участие се приемат за получени от възложителя, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че те са регистрирани в електронната му система.


Чл. 46. (1) Когато възложителят предвиди възможност за получаване на оферти или заявления по електронен път, той трябва да разполага с необходимото оборудване и софтуер, които позволяват тяхното получаване, без да се разкрива съдържанието им. В този случай видими трябва да са само данните по чл. 41, ал. 3, необходими за завеждането на офертата или заявлението за участие в регистър.
(2) Получените по реда на ал. 1 оферти или заявления за участие не се отварят до деня, определен за разглеждането им от комисията.
(3) Възложителят упълномощава длъжностно лице, което регистрира и съхранява постъпилите по електронен път заявления за участие или оферти. Лицето подписва декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) Документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена като част от оферта, подадена по електронен път, задължително се изпращат по реда за подаване на цялата оферта с три отделни електронни съобщения, които съдържат указание за принадлежност към съответната част на офертата съгласно чл. 57, ал. 2 ЗОП.
(2) При разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени по електронен път, се прилагат разпоредбите на чл. 68 - 72 ЗОП.

Раздел V.
Договори за обществени поръчки


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) В проекта на договор към документацията за участие възложителят включва най-малко следната информация:
1. данни за страните, датата и мястото на сключване на договора;
2. предмет;
3. цена, ред и срокове за разплащане;
4. срок или продължителност на изпълнение на поръчката, а при поетапно изпълнение - и междинни срокове, когато е приложимо;
5. права и задължения на страните;
6. размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на договора, включително поетапно освобождаване;
7. ред за приемане на работата;
8. условия и ред за прекратяване.
(2) В проекта на договор трябва да се предвиди задължение за изпълнителя да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
(3) Когато предметът на поръчка включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.
(4) При подготовката на документацията за участие възложителите могат да използват препоръчителния образец на договора за обществена поръчка съгласно приложение № 3.


Чл. 48. (1) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)
(2) Възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже сключването на договора. За отказ се приема и неявяването в срока, определен от възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини.
(3) Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран участник, той го поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по ал. 2.


Чл. 49. (1) Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
(2) В случаите по ал. 1, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Глава пета.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ (ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

Раздел I.
Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) За осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП възложителят изпраща до агенцията:
1. проекта на решение за откриване на процедурата, когато е приложимо;
2. проекта на обявление;
3. информация за предварителен контрол, която съдържа:
а) проекта на методика - в случаите на критерий икономически най-изгодна оферта;
б) мотивите за определените критерии за подбор.
(2) Документите по ал. 1 се изпращат придружени с писмо, което съдържа следната информация:
1. наименование на възложителя;
2. обект и предмет на обществената поръчка;
3. вид на процедурата;
4. прогнозна стойност на поръчката;
4а. (нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) критерият за оценка на офертите;
5. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) източниците на финансиране, включително фондовете и оперативните програми, когато е приложимо;
6. изброяване на прикачените файлове;
7. име и длъжност на лицето, което изпраща документите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Документите по ал. 1 и 2, попълнени по утвърдени образци, се изпращат по електронен път. Придружителното писмо се подписва с електронен подпис, а документите по ал. 1 се прилагат като прикачени файлове към него.
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Изпълнителният директор на агенцията със заповед утвърждава образците по ал. 1, т. 3 и ал. 2 и определя електронния формат, техническите изисквания и способите за изпращане на документите по ал. 1 и 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Заповедта и образците по ал. 4 се публикуват на Портала за обществени поръчки.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Документите, изпратени по реда на ал. 3, се приемат за получени в агенцията, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че са регистрирани в деловодната й система.
(7) (Отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Когато се установи, че не са изпратени всички документи, необходими за извършване на контрол, или не е спазен редът по ал. 3, те се връщат на възложителя за отстраняване на пропуските.
(8) (Отм., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) След изготвяне на становището по чл. 20а, ал. 3 ЗОП то се подписва с електронен подпис и се изпраща на възложителя по електронен път.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Едновременно с въвеждането в регистъра на решението и на обявлението за откриване на процедурата възложителят изпраща до агенцията и информация за предварителен контрол, която в приложимите случаи съдържа одобрената методика и/или писмени мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП. Информацията се изпраща като прикачен файл към обявлението. В информацията се посочват и мотиви за определените критерии за подбор, ако същите се различават от вече проверените.
(2) След изготвяне на окончателен доклад за законосъобразност той се изпраща на възложителя на адреса, посочен в обявлението, и на органите по чл. 20а, ал. 6 ЗОП по електронна поща, подписан с електронен подпис. Когато се установи, че не е изпратена информацията по ал. 1, това обстоятелство се отбелязва в доклада.
(3) Всеки етап от предварителния контрол се извършва еднократно.
(4) Предварителен контрол не се извършва на процедури, за които не са изпратени проектите на документи по чл. 49а, ал. 1.

Раздел II.
Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП е проверка за съответствие на мотивите, съдържащи се в решението за откриване, с приложените доказателства с цел установяване законосъобразността на избора на процедурата на договаряне без обявление.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Доказателствата заедно с поканата по чл. 5, ал. 1, т. 7, когато се одобрява такава, се изпращат до агенцията едновременно с решението за откриване. Когато решението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5, поканата и доказателствата се изпращат по електронна поща с използване на електронен подпис.
(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) За целите на контрола доказателствата към мотивите се изпращат на български език. Доказателства, получени на чужд език, не се разглеждат.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Проверката по ал. 1 приключва с изготвяне на експертно становище, което се одобрява от изпълнителния директор на агенцията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Становището съдържа заключение относно съответствието на избора на процедура с изискванията на закона и се изготвя само въз основа на представените с решението доказателства.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Становището се изпраща на възложителя по електронна поща с електронен подпис на електронния адрес, посочен в решението за откриване, на възложителя, който го публикува на профила на купувача.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Становището не е задължително за възложителя, но когато в него има констатации за незаконосъобразност и процедурата завърши със сключване на договор за обществена поръчка, изпълнителният директор на агенцията уведомява органите по чл. 123, ал. 1 ЗОП.


Чл. 51. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 52. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 53. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 54. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 55. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Глава пета.
"а" СЪГЛАСУВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ НА АГЕНЦИЯТА С КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (НОВА - ДВ, БР. 17 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Изпълнителният директор на агенцията, председателят на Сметната палата или директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция може да инициира съгласувателна процедура за издаване на методическо указание по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗОП.
(2) Поставените въпроси се разглеждат от експертна група, в състава на която се включват по двама представители от администрациите на органите по ал. 1, определени със заповед на съответния ръководител. Експертната група заседава при необходимост, но не повече от веднъж месечно, в постоянен състав. При отсъствие на титулярен член на групата той се замества от резервен член.
(3) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа становище на експертите по разглежданите въпроси. Протоколът се подписва от всички експерти, участвали в заседанието. При несъгласие на експерт със становището, изразено в протокола, той прилага към него особено мнение.
(4) Въз основа на протокола по ал. 3 агенцията изготвя проект на методическо указание, което се изпраща за съгласуване на ръководителите на органите по чл. 123, ал. 1 ЗОП.
(5) Съгласуваното по реда на ал. 4 методическо указание се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията и се публикува на Портала за обществени поръчки.

Глава пета.
"б" ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 13 И ЧЛ. 13, АЛ. 1, Т. 9 ЗОП (НОВА - ДВ, БР. 104 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2014 Г.)


Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Цената на договор, сключван по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП, се определя съгласно методиката, посочена в приложение № 4.

Глава пета.
"в" ЕЛЕКТРОНЕН МОНИТОРИНГ (Е-МОНИТОРИНГ) И ЕЛЕКТРОНЕН ОДИТ (Е-ОДИТ) (НОВА - ДВ, БР. 104 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2014 Г.)


Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Органите за контрол по закона могат да разработят и използват платформа за автоматичен достъп до базите данни на възложителите - е-мониторинг.
(2) Възложителите нямат право да откажат свързване на системата по ал. 1 към собствените им бази от данни.
(3) Достъпът до базите от данни на възложителите трябва да е организиран по начин, който гарантира запазване на верността и целостта на информацията.
(4) Стандартите, правилата за достъп до базите от данни, правата и задълженията на лицата, които ще ползват платформата, се уреждат с вътрешни правила, издадени от ръководителите на органите за контрол по закона.


Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) (1) Органите за контрол по закона могат да разработят и използват платформа за автоматично подаване и обработка на сигнали за нарушения при възлагане на обществени поръчки - е-одит.
(2) Платформата по ал. 1 трябва да гарантира поверителността на личните данни на лицата, които подават сигнали.
(3) Ръководителите на органите за контрол утвърждават вътрешни правила за подаване, текущо проследяване и докладване на постъпилите сигнали.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 56. За нарушаване на правилника виновните лица и лицата, които са допуснали извършване на нарушение, се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 57. (1) Актовете за установяване на нарушения по правилника се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 150, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 21 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 2 относно текста "съответно до "Официален вестник" на Европейския съюз", чл. 10, 11 и 50 - 55 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)

§ 5. Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, включително тези по чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, открити до влизането в сила на § 2 от постановлението, се довършват по досегашния ред.


§ 6. В обобщената информация по чл. 44, ал. 10 ЗОП за 2012 г. възложителите включват и информация за разходваните средства за поръчки, възложени по реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за периода от 1 януари до 26 февруари 2012 г., както и тези, за които е приложим § 5 от постановлението.


§ 7. Постановлението влиза в сила от 26 февруари 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2014 Г.)

§ 44. В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението стойността на дължимите плащания по договори, сключени по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП, се преизчислява съобразно методика по чл. 55б от правилника.


§ 45. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 25а

(Ново - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


Образец № 1
 

ДО

...........................................................................

.................................................................... (1)

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК (2)
в ............. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " ............................................"
 
Административни сведения
 
Наименование на участника:  
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)  
Седалище:  
- пощенски код, населено място:  
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  
Адрес за кореспонденция:  
- пощенски код, населено място:  
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  
Телефон:  
Факс:  
E-mail адрес:  
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  
   
   
   
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  
   
   
   
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  
   
   
   
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните
1. ................................................................
лица:
2. ............................................................
Данни за банковата сметка:  
Обслужваща банка:.....................................................................................................................................................................................................................
 
IBAN...............................................................................................................................................................................................................................
 
BIC...............................................................................................................................................................................................................................
 
Титуляр на сметката:..............................................................................................................................................................................................................
 
   
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ...................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "..................................", като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. (3, 4)
5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)
6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
Неразделна част от настоящия документ са:
а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (5) и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;
б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП. (6)
 
Дата
............................/ ............................/ ..............................................................................................
Име и фамилия
............................................................................................................................................................
Подпис на лицето (и печат) (7)
..........................................................................................................................................................
_____________________
(1) Документът се адресира до възложителя на конкретната обществена поръчка, като е достатъчно посочване на длъжност.
(2) Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик № 1.
(3) Този текст (декларация) може да се включва в представянето на участника само при процедури по ЗОП за строителство или услуги, при които в изпълнение на чл. 28, ал. 5 ЗОП в документацията за участие възложителят изрично е посочил органите, от които може да се получи информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към строителството или към услугите - предмет на поръчката, и са в сила в държавата, в която те ще се изпълняват.
(4) Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(5) Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП се декларират от участниците, при условие че възложителят ги е посочил като пречка за участие в процедурата в обявлението за обществена поръчка или в поканата за участие.
(6) Текстът се включва, при условие че възложителят е поставил в обявлението или в поканата за участие изискване за доказване на обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.
(7) Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.
 
Образец № 2
 
ДЕКЛАРАЦИЯ (8)
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
 
Подписаният/ата ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .......................................................................................................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет "..........."
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс. (9)
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7. Представляваният от мен участник (10) (вярното се отбелязва):
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);
в) не е преустановил дейността си.
8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам определена професия или дейност (11) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението (включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността (12).
9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП), доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;
б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
12. По отношение на представлявания от мен участник не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за национална сигурност. (13)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11(14) са:
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11, са:
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата
............................/ ............................/ ..............................................................................................
Име и фамилия
............................................................................................................................................................
Подпис на лицето (и печат)
..........................................................................................................................................................
_____________________
(8) Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.
(9) Обстоятелството се включва в образеца на декларация само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП в областта на отбраната или сигурността.
(10) Обстоятелствата по т. 7 - 12 се включват в образеца на декларацията само и доколкото възложителят ги е предвидил като пречка за участие в конкретна процедура и ги е посочил в обявлението за обществена поръчка или в поканата за участие (при процедура на договаряне без обявление).
(11) Посочва се конкретна професия или дейност, която трябва да съответства на предмета на обществената поръчка.
(12) Текстът в скоби се включва в образеца само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП в областта на отбраната или сигурността.
(13) Текстът се включва в образеца само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП в областта на отбраната или сигурността.
(14) Посочването на т. 7, 8, 10 и 11 е необходимо, когато възложителят е включил някое от обстоятелствата, описани в тези точки, като пречка за участие в процедурата, съответно като обстоятелства, подлежащи на деклариране.
 
Образец № 3
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП(15)
 
Подписаният/ата ................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ....................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ............................................................................................................................................................
(длъжност)
на ......................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет "........................................................................................................................................"
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.
 
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)(16)
...........................................................................................................................................
_____________________
(15) Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.
(16) Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.
 
Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител(17)
 
Подписаният ...................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
......................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ................................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):
............................................................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет "........................................................................................................... "
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
......................................................................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени
от подизпълнителя)
....................................................................................................................................................................................................
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
 
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
_____________________
(17) Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.
 
Образец № 5
СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП(18)
 
Подписаният/ата ............................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ..........................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ............................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "........................", заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу доставки/услуги (посочва се вярното с оглед обекта на конкретната обществена поръчка), еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:
 
Предмет на изпълнената доставка/услуга и кратко описание Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената доставка/услуга (19) Крайна дата на изпълнение на доставката/услугата Получател на доставката/ услугата
1.        
2.        
         
В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП(20):
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
   
_____________________
(18) Образецът може да се използва, когато при обществена поръчка за доставка или услуга възложителят е поставил изискване за представяне на списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП. Документът се прилага в Плик № 1.
(19) Колоната се включва в списъка, когато възложителят е поставил изискване за доказване на опит в изпълнение на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки/услуги на определена стойност и/или в определен обем/количество, съобразено със стойността и обема на конкретната обществена поръчка.
(20) Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава. Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства.
 
Образец № 6
СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП(21)
 
Подписаният/ата ............................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .........................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .............................................................................................................................................................
(длъжност)
на ............................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "........................", заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:
 
Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР) Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство(22) Дата на приключване изпълнението на строителството Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)
1.        
2.        
         
За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" ЗОП(23):
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................ (24)
 
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
   
_____________________
(21) Образецът може да се използва, когато възложителят е поставил изискване в процедурата за представяне на списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП. Документът се прилага в Плик № 1.
(22) Колоната се включва в образеца, когато възложителят е поставил определени изисквания за стойността и/или обема на изпълненото строителство, съобразени със стойността и обема на конкретната обществена поръчка.
(23) Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП доказателства.
Образец № 7
 
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК
на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на
обществената поръчка (25)
 
Подписаният/ата .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .......................................................................................................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "........................", заявяваме:
1. Ръководните служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:
Служител/експерт (трите имена) Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) Професионален опит в областта на ................... (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1.      
2.      
2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
_____________________
(25) Образецът може да се използва при обществени поръчки, в които е необходимо участниците да представят документ по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП. Документът се поставя в Плик № 1.
 
Образец № 8
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (26)
 
Подписаният/ата .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)
в качеството ми на експерт в офертата на ..............................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет "...............................................................".
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.
   
Дата: .................................................. Декларатор:.........................................
_____________________
(26) Образецът може да се използва при процедури, в които изискванията на възложителя предполагат възможност за ангажиране на експерти, които не са служители на участника. Документът се представя поотделно за всеки експерт, като се прилага в Плик № 1.
 
Образец № 9
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП (27)
 
Подписаният/ата .........................................................................................................................................................................,
(трите имена)
данни по документ за самоличност ........................................................................................................................................,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ".........................................."
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
_____________________
(27) Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2.
 


Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., предишно Приложение към чл. 38, ал. 1 - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


CPV код ПРЕДМЕТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ   Допълнителен код Описание на
        допълнителния код
1 2 3 4 5
03211100-4 Пшеница      
03211110-7 Твърда пшеница      
03211120-0 Мека пшеница      
03211200-5 Царевица      
03211300-6 Ориз      
03211400-7 Ечемик      
03211500-8 Ръж      
03211600-9 Овес      
03221210-1 Фасул      
03221211-8 Бакла      
03221212-5 Зелен фасул      
03221213-2 Испански фасул      
03413000-8 Дърва за горене      
09240000-3 Масла и продукти, получени от или на базата      
  на въглища      
09200000-1 Нефтопродукти, продукти от въглища и      
  маслопродукти      
09111000-0 Въглища и горива на базата на въглища      
09111100-1 Въглища      
09100000-0 Горива      
09111200-2 Горива на базата на въглищата      
09121000-3 Газ от каменни въглища, газ за използване в      
  градски условия или подобни видове газ      
09111210-5 Постни въглища (с малко летливи съставки)      
09111220-8 Брикети      
09110000-3 Твърди горива      
09111300-3 Изкопаеми горива      
09111400-4 Горива на базата на дърва      
14430000-4 Сол, концентрирана чрез изпарение и чист      
  натриев хлорид      
34927100-2 Сол за посипване на пътища (против заледяване)      
15111100-0 Говеждо месо      
15112100-7 Прясно птиче месо      
15113000-3 Свинско месо      
15411200-4 Олио за готвене      
15511100-4 Пастьоризирано мляко      
15612100-2 Пшеничено брашно      
15612110-5 Пълнозърнесто брашно      
15612120-8 Брашно за хляб      
15612130-1 Брашно без мая      
15612150-7 Брашно за сладкиши      
15612190-9 Ферментиращо или самонабухващо брашно      
15831200-4 Бяла захар      
15872400-5 Сол      
44212225-2 Стълбове + BA48-3 Обработен
30195000-2 Табла + AB13-8 Дърво
44175000-7 Панели (табла) + AB13-8 Дърво
09220000-7 Вазелин, восък на нефтена основа и специални      
  бензини      
09131000-6 Авиационен керосин      
09131100-7 Керосин за реактивни двигатели      
09132100-4 Безоловен бензин      
09222000-1 Специални бензини      
09130000-9 Нефт и негови дестилати      
09210000-4 Смазочни препарати      
09134000-7 Газьол      
09134100-8 Дизелово масло      
09134200-9 Дизелово гориво      
09135000-4 Тежки горива (мазут)      
09135100-5 Гориво за отопление      
09211000-1 Смазочни масла и препарати      
09211100-2 Моторни масла      
09211200-3 Компресорни масла      
09211300-4 Турбинни масла      
09211400-5 Масла за зъбни предавки      
09211500-6 Редукторни масла      
09211600-7 Масла за хидравлични системи и за други цели      
09211610-0 Течности за хидравлични трансмисии      
09211620-3 Формовъчни масла      
09211630-6 Антикорозионни масла      
09211640-9 Електроизолационни масла      
09211650-2 Спирачни течности      
09211700-8 Бели масла и течен парафин      
09211710-1 Бели масла      
09211720-4 Течен парафин      
09211800-9 Нефтени масла и препарати      
09211810-2 Леки масла      
09211820-5 Нефтени масла      
09120000-6 Газообразни горива      
09122000-0 Пропан и бутан      
09122100-1 Газ пропан      
09122110-4 Втечнен пропан      
09122200-2 Газ бутан      
09122210-5 Втечнен бутан      
24327200-4 Дървени въглища      
24327300-5 Масла и продукти, получени при дестилацията      
  на високотемпературни каменовъглени катра-      
  ни и смоли      
22610000-9 Печатарско мастило      
24951000-5 Греси и смазочни препарати      
24951100-6 Смазочни вещества      
24951110-9 Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране      
24951120-2 Силиконови греси      
24951130-5 Промивни течности, използвани при сондиране      
14700000-8 Основни метали      
14711100-9 Необработен чугун      
14621110-4 Фероманган + DA24-3 И свързани с това
        изделия
14711000-8 Желязо      
14622000-7 Стомана      
34946120-7 Материали за железопътно строителство + BA37-0 Горещовалцован
34946121-4 Клинове и релсови подложки + BA39-6 Ламиниран
34946122-1 Направляващи релси + BA39-6 Ламиниран
34947100-8 Траверси + BA39-6 Ламиниран
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и      
  профили, използвани в строителството + AA06-6 Олово
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани      
  със строителни материали + AA06-6 Олово
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA06-6 Олово
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA06-6 Олово
14712000-5 Олово + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и      
  профили, използвани в строителството + AA09-5 Цинк
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани      
  със строителни материали + AA09-5 Цинк
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA09-5 Цинк
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA09-5 Цинк
14713000-2 Цинк + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
    + BA14-1 Прах/пудра
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и      
  профили, използвани в строителството + AA08-2 Калай
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани      
  със строителни материали + AA08-2 Калай
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA08-2 Калай
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA08-2 Калай
14714000-9 Калай + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
14715000-6 Мед + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел      
  и профили, използвани в строителството + AA04-0 Мед
44333000-3 Метална тел + AA04-0 Мед
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свър-      
  зани със строителни материали + AA04-0 Мед
14721000-1 Алуминий + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел      
  и профили, използвани в строителството + AA02-4 Алуминий
44333000-3 Метална тел + AA02-4 Алуминий
44172000-6 Ламарини (строителни) + AA02-4 Алуминий
44174000-0 Листове + AA02-4 Алуминий
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA02-4 Алуминий
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA02-4 Алуминий
44523300-5 Съединителни елементи + AA02-4 Алуминий
14712000-5 Олово      
14713000-2 Цинк      
14714000-9 Калай      
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел      
  и профили, използвани в строителството + AA07-9 Никел
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свър-      
  зани със строителни материали + AA07-9 Никел
44172000-6 Ламарини (строителни) + AA07-9 Никел
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA07-9 Никел
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA07-9 Никел
14722000-8 Никел + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
44921300-5 Варовиков камък      
         


Приложение № 3 към чл. 47а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)


(28) Образец на проектодоговор за обществена поръчка
 
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№..................../....................
 
Днес, ................................................................ г., в гр./с. ...................... на основание чл. ................ ЗОП между:
................................................................................................................................................................................................... с
(наименование на възложителя)
адрес: ...........................................................................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ........................, представлявано от ............................................................................................................................................................................................................................................

(законен представител - име и длъжност)

или ...............................................................................................................................................................................................,
(упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)
наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна,
и
........................................................................................... със седалище ......................................................................................................................................................................................

(наименование на изпълнителя)

и адрес: ........................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:..............................................................., идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация)
..........:................., представлявано от .....................................................................................................................................................................................................................................................

(законен представител - име и длъжност)

или ...............................................................................................................................................................................................,
(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)
определен за изпълнител след проведена ................................... процедура за възлагане на обществена

(вид процедура)

поръчка № .................................................................................................................................................................................../

(уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)

публична покана № .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................,
(уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки)
наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост "Договор", с предмет:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на поръчката, дадено от възложителя)
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подробно описание на договорното задължение - предмет на обществената поръчка)
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ......................................................... лв.
(без ДДС) и .......................................................................................................................................... (с включен ДДС). (29)
2.2. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и .....................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се други документи, които удостоверяват изпълнението и приемането на работата по договора)
2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от ......... дни (30) считано от ..................................................................................................................................................................................................
(посочва се от кога задължението е изискуемо)
2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: ......................................
IBAN: ...................................
БАНКА: ...............................
2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.4 в срок от ........ дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
2.6. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 9.3.
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Договорът влиза в сила от .......................... и има действие до ............................................................................... (31)
3.2. Мястото на изпълнение на поръчката е ..............................................................................................................................................................................................................................................................
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ (32)
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в т. 10.1 от настоящия договор.
4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
7.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от ......... дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ............................. (....................................................................................) лева,

(с думи)

представляващи .......... (%) (33) от неговата обща стойност, без ДДС.
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от ............дни.
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
8.4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 8.1 в срок от ............. дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа ............. (...............) част от гаранцията за изпълнение за обезпечаване

(с думи)

задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава след приемане на изпълнението.(34)
8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от гаранцията за изпълнение след завършване и приемане на всеки отделен етап.(35)
8.7. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
9.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
9.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол/акт или на друг документ.
9.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІІ. НЕУСТОЙКИ (36)
10.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на ....... % за всеки просрочен ден, но не повече от ...... % (....................... процента) от стойността на забавената дейност.

(с думи)

10.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (37)
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок .................. от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.1. Настоящият договор се прекратява:
12.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност (38);
12.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
12.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
12.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
12.1.5. С окончателното му изпълнение;
12.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
12.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от .......... работни дни;
12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с .........................................................................................................................................................................................................................................

(срок на предизвестието)

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
14. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
15. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
16. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.
17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.(39)
18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
 
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
     
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ИЗПЪЛНИТЕЛ:
............................................................................
 
............................................................................
(име, подпис, печат)   (име, подпис, печат)
_____________________
(28) Образец на проектодоговор за обществена поръчка на основание чл. 47а, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(29) Общата цена по договора се определя съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Възможно е да се уговори възложителят да заплаща последователно изпълнените конкретни дейности в рамките на ценовото предложение за изпълнителя, представляващо неразделна част от договора.
(30) Съобразно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, когато длъжникът е публичен възложител, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.
(31) Срокът може да е определен или определяем.
(32) Правата и задълженията на страните зависят от особеностите на предмета на поръчката.
(33) Условията и размерът на гаранцията за изпълнение се определят от възложителя в обявлението/поканата за участие или в публичната покана, като размерът не може да превишава 5 % от стойността на поръчката. Когато договорът няма крайна обща стойност, гаранцията за изпълнение се определя на базата на прогнозната стойност на обществената поръчка (без ДДС).
(34) Клаузата е относима към договори, в чийто предмет е включена и гаранционна поддръжка.
(35) Клаузата е относима към договори с поетапно изпълнение.
(36) Клауза за "Неустойки" не е част от минималното задължително съдържание на проекта на договор съгласно чл. 47а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
(37) Клауза за "Непредвидени обстоятелства" не е част от задължителното минимално съдържание на проекта на договор съгласно чл. 47а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
(38) Основанието е приложимо към договори, в които е заложена пределна стойност.
(39) Законодателството в областта на обществените поръчки има предимство пред договорните клаузи на Международната федерация на инженерите-консултанти (ФИДИК).


Приложение № 4 към чл. 55б

(Ново - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.)

МЕТОДИКА
за определяне на цените по договор, сключван по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП

1. Цените по договора се определят въз основа на необходимите разходи (себестойността) за изпълнение на възлаганите дейности, увеличени с предвидената от възложителя печалба, както и с разчетите/разходите за данъци, такси и др. по т. 8, буква "б".
2. Предвиденият процент за печалба не може да надвишава повече от 10 на сто от разходите (себестойността), определена в съответствие с т. 5.
3. Процентът на печалбата по т. 2 може да се начислява както върху цялата сума на разходите (себестойността) по договора, така и върху отделни елементи.
В случай че процентът на печалба се начислява върху отделни елементи, с различен размер за всеки от тях, например върху разходите за труд, механизация и др., по всеки от елементите тя не може да надвишава 10 на сто спрямо разходите за него.
4. Преди сключване на договор възложителят следва да се убеди, че:
а) фактическите разходи (себестойността) е определена, като са взети под внимание единствено разходите, необходими за изпълнение на възлаганата дейност съобразно нейния обем и времетраене, включително като изиска от изпълнителя да представи разчети за начина, по който е определена себестойността по всеки неин елемент съобразно обема и времетраенето;
б) равнището/нивото на разходите по отделните елементи на себестойността са определени така, че да е гарантирана тяхната обективност; за обективни се приемат такива равнища на разходите, които са разчетени в съответствие с действащи правила и стандарти за определянето им и/или обичайно биха се отчели за изпълнение на същата или сходна дейност от независим икономически оператор.
5. Съобразно вида на възлаганите дейности разходите, съставляващи общата калкулация, могат да обхващат, когато е приложимо:
а) разходи за материали (основни и спомагателни);
б) разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи;
в) разходи за заплати и трудови възнаграждения;
г) разходи, дължими към работници въз основа на нормативен акт или в съответствие с колективни договорености по договори със синдикати (храна, добавки към трудовото възнаграждение, специално работно облекло и други);
д) разходи за гориво-смазочни материали;
е) разходи за енергия, електрическа и/или топлинна и/или различни енергоизточници;
ж) разходи за транспорт;
з) разходи за разрешителни, лицензии, сертификати и други, обичайно необходими за осъществяване на съответната дейност;
и) нормативно установени разходи за осигуровки, здравно обслужване и други, дължими от работодателя;
к) нормативно определени разходи за застраховане на активи, служители и работници;
л) доставно-складови разходи, които не могат да надвишават 7 процента от стойността на влаганите материали;
м) разходи за външни услуги (Външни услуги включват дейности, възлагани от изпълнителя на друг изпълнител, с оглед осигуряване на условия за изпълнение на договора, който ще се сключи по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП. Посредством възлагането на външни услуги не се допуска превъзлагане на дял от предмета на договора, който ще се сключи по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП), които не могат да надвишават 20 процента от общия размер на себестойността.
6. Разходите по т. 5 се определят, като се вземат предвид както преките разходи (намиращи директно отражение в себестойността), така и непреките разходи (разпределени на база), с отчитане на условията по т. 4.
7. Не се допуска отнасяне в себестойността на разходи за лихви, глоби, неустойки и други икономически санкции с изключение на:
а) разходите за лихви по редовно обслужвани кредити (без наказателни лихви, лихви за забава и други);
б) разходите за обслужване на кредити, извън лихвите, по буква "а", дължими в съответствие с клаузите по договорите с кредитни институции (такси за обслужване и други).
8. При формиране на себестойността по т. 5 не се допуска включване на разходи, преди да се определи процентът на печалба по т. 1 и 2 за:
а) облагане на печалбите/доходите на изпълнителя, както и на разходите, свързани с отчисления от формираната печалба/доход под формата на дивидент и други, включително разходите, с които печалбите/доходите следва да се увеличат предвид условието, че тези разходи не се признават за такива, преди да се определи размерът на облагаемата печалба/доход;
б) разчетите за ДДС, акцизи, данъци, такси, митнически сборове и други начисления върху стойността на стоката/услугата, които са дължими съгласно нормативен акт.
9. Сумите по т. 8, буква "б" се включват в дължимата сума по договора, но се посочват отделно, така че да е видно, че върху тях не се начислява печалба.
10. Като се вземат предвид посочените условия, цената на договора се определя по следните формули:
Когато печалбата се начислява върху разходите за целия договор:
ЦДг = (Рсб+(Рсб x П)/100) + ДДС+АДТМС, където:
ЦДг е цената на договора;
Рсб са разходите на базата на себестойността;
П е печалбата, определена в процент, но не повече от 10 на сто;
ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност;
АДТМС са дължимите суми за акцизи, данъци, такси, митнически сборове и други.
Когато печалбата се начислява върху отделни елементи от себестойността:
ЦДг = ((Рсб1 +(Рсб1 х П1)/100) + (Рсб2 + (Рсб2 х П2)/100) +...(Рсбn +(Рсбn х Пn)/100)) + ДДС+АДТМС, където:
ЦДг е цената на договора;
Рсб 1,2...n са разходите на базата на себестойността за всеки елемент поотделно;
П1,П2...Пn е печалбата, определена в процент, но не повече от 10 на сто за всеки отделен елемент;
ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност;
АДТМС са дължимите суми за акцизи, данъци, такси, митнически сборове и други.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума