навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

В сила от 19.09.2006 г.
Приет с ПМС № 243 от 11.09.2006 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., отм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 73 от 5 май 2022 г. за преобразуване на Държавна агенция за българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи - ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Държавната агенция за българите в чужбина, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Държавната агенция за българите в чужбина е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Агенцията е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 24.10.2009 г.) Председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.
(2) Получените дарения и помощи, както и средствата по международни програми и споразумения постъпват в агенцията по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА


Чл. 4. (1) Председателят на агенцията ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика по отношение на българските общности извън Република България.
(2) Председателят е едноличен орган на изпълнителната власт и ръководи и представлява агенцията.
(3) Председателят се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя.
(4) Председателят представя пред Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на агенцията.


Чл. 5. (1) Председателят:
1. разработва съвместно с органите на изпълнителната власт държавната политика за българските общности извън Република България и упражнява правомощия, които са му определени със закон;
2. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;
3. участва в подготовката на сключване на международни договори, имащи отношение към българските общности;
4. представлява държавата в международни организации и програми по въпросите на националните, езиковите и религиозните общности при предоставени от Министерския съвет правомощия;
5. координира дейността на агенцията по сътрудничеството със Светия Синод на Българската православна църква и управителните тела на другите вероизповедания, държавни органи в други държави и юридически лица с нестопанска цел в страната и в чужбина със сходни цели, както и с международни организации и институции;
6. ръководи и контролира събирането, анализа, съхраняването и използването на информацията за българските общности;
7. организира издателската и информационната дейност във връзка с дейността на агенцията;
8. отговаря за цялостната дейност на агенцията, издава индивидуални административни актове в случаите, определени със закон, в т. ч. удостоверява български произход;
9. утвърждава длъжностното разписание, правилата за работната заплата, документооборота, наградите и програмите за обучение и квалификация на служителите; назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение; разрешава отпуските, определя допълнителния им размер и командирова служителите на агенцията;
10. управлява и разпределя средствата от бюджета и контролира целевото им разходване;
11. управлява имуществото на агенцията;
12. обявява списъка на информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;
13. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Председателят организира предоставянето на редовна информация на средствата за масово осведомяване и на Правителствената информационна служба за работата на агенцията.


Чл. 6. (1) Председателят създава съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи.
(2) Съвети се създават след съгласуване с ресорния заместник министър-председател, на когото се представят ежегодни отчети за дейността им.


Чл. 7. (1) При изпълнение на своята дейност председателят се подпомага от заместник-председател, назначен от министър-председателя.
(2) Председателят делегира със заповед правомощия, които не са от неговата изключителна компетентност, на заместник-председателя и определя неговите функции.
(3) Правомощията на председателя в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от заместник-председателя.


Чл. 8. Председателят на агенцията удостоява наши видни сънародници като почетни представители на агенцията зад граница.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 9. (1) Структурата на агенцията включва две дирекции.
(2) Общата численост на персонала в административните звена на агенцията е 25 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните административни звена е посочена в приложението.
(4) Председателят на агенцията може да създава отдели и сектори в дирекциите.


Чл. 10. Председателят на агенцията утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание по предложение на ръководителите на административни звена.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 11. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на председателя.
(2) Главният секретар се назначава от председателя.


Чл. 12. (1) Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията, като:
1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. ръководи дейността по управление на човешките ресурси;
3. ръководи административното обслужване.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между председателя и административните звена, както и между административните звена в рамките на своите правомощия;
2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена;
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
4. създава условия за нормална и ефективна работа и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
5. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;
6. ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията;
7. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;
8. организира подготовката на проекта на бюджет на агенцията;
9. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на председателя;
10. координира оперативното взаимодействие с администрациите на други органи на изпълнителната власт;
11. представлява агенцията в случаите, в които е упълномощен изрично от председателя, по проблеми, свързани с функционирането на администрацията;
12. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.


Чл. 13. При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя директор на дирекция.

Раздел III.
Служител по сигурността на информацията, отбранително-мобилизационната подготовка и управлението при кризи


Чл. 14. (1) Служителят по сигурността на информацията ръководи регистратура за класифицирана информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.
(2) Служителят по сигурността на информацията отговаря за дейността по отбранително-мобилизационната подготовка и управлението при кризи в агенцията и осъществява връзки и взаимодействие с компетентните държавни органи.
(3) Служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на агенцията;
6. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
7. организира и провежда обучението на служителите в агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;
8. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
(4) Председателят определя със заповед служител по сигурността на информацията, отбранително-мобилизационната подготовка и управлението при кризи.

Раздел IV.
Обща администрация


Чл. 15. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на председателя, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване".


Чл. 16. Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване":
1. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по съдебни дела, по които агенцията е страна, и при обжалване на актове на председателя, издадени в кръга на неговата компетентност;
3. следи за спазването на нормативните актове при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки, изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
4. организира дейностите по управлението на човешките ресурси;
5. извършва вписванията в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт;
6. организира поддържането на информационната система на агенцията и дейностите по приемане, съхраняване и изпращане на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис (УЕП);
7. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;
8. съставя проекта на бюджет на агенцията;
9. разпределя и следи за изпълнението на бюджета на агенцията;
10. изготвя годишния финансов отчет на агенцията, ежемесечни, тримесечни и годишен отчет за касовото изпълнение и капиталовите разходи;
11. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;
12. осигурява условия за проверки от компетентните органи;
13. разработва документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на агенцията, и отговаря за систематизирането и съхраняването на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводството;
14. организира и отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на недвижимите имоти и движимите вещи - собственост на агенцията или предоставени й за ползване;
15. обслужва административно физически и юридически лица, като прилага принципа на обслужване "едно гише";
16. организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция; води отчетност и осигурява информация по получената и изпратената кореспонденция;
17. систематизира, съхранява и обработва документите от архива и организира използването им;
18. извършва дейностите по материално-техническото снабдяване, транспортното обслужване, ремонт и поддръжка и отговаря за санитарно-хигиенните условия в агенцията.

Раздел V.
Специализирана администрация


Чл. 17. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на председателя.
(2) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Български общности и информационна дейност".


Чл. 18. Дирекция "Български общности и информационна дейност" осигурява осъществяването на правомощията на председателя, като:
1. съдейства за разработването, актуализирането и провеждането на държавната политика по отношение на българските общности и техните организации извън Република България;
2. участва с експертни становища при подготовката на международни договори и в подготовката за изработването на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;
3. подпомага председателя при участието му в международни организации и програми по въпросите на националните, езиковите и религиозните общности;
4. поддържа връзки с представителите на българските общности и с техните организационни структури извън Република България;
5. организира воденето на регистър на представителите на българските общности и техните организации;
6. поддържа връзки и обменя опит със сродни чужди държавни органи и юридически лица с нестопанска цел;
7. поддържа връзки със Светия Синод на Българската православна църква и с управителните тела на другите вероизповедания при осъществяване дейността на агенцията;
8. организира срещи, събори, научнопрактически семинари и конференции и други прояви на представители или организации на български общности в страната и в чужбина;
9. организира изучаването на българските общности извън Република България за изготвянето на анализи за състоянието им и изработването на концепции и програми за работа с тях;
10. участва съвместно с Министерството на културата при издирване, документиране, популяризиране и опазване на архиви, паметници и произведения на изкуството извън страната, свързани с историята и културата на България;
11. организира издаването и разпространяването в печатна и електронна форма на списание и вестник, научнопрактически сборници, специализирана литература и други информационни и просветни материали;
12. поддържа връзки с българските издания в чужбина и с българските редакции на радио- и телевизионни програми;
13. подпомага участието на председателя в междуведомствени работни групи и при координиране работата на консултативните съвети, създадени към агенцията.

Раздел VI.
Организация на работата в агенцията


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(4) Председателят на агенцията може да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите им.
(5) Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.


Чл. 20. (1) Председателят организира работата на администрацията чрез вътрешни правилници и заповеди.
(2) Дирекциите осъществяват своите функции в съответствие с утвърдените си функционални характеристики.
(3) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от главния секретар, и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата.
(4) Директорите представят на председателя ежегоден доклад за дейността на подчинените им структурни звена.


Чл. 21. Служителите, заемащи ръководни длъжности:
1. възлагат задачи на служителите в ръководеното от тях административно звено, контролират и отговарят за срочното и качественото им изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
3. периодично отчитат дейността на административното звено и предлагат конкретни мерки за подобряването й;
4. предлагат назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, дисциплинарни наказания и освобождаване на служителите в ръководеното от тях административно звено.


Чл. 22. (1) Служителите и лицата, привлечени към дейността на агенцията, са длъжни да не разгласяват служебна информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
(2) При встъпването си в длъжност служителите на агенцията подписват декларация за съхраняване и неразпространяване на информацията и данните по ал. 1.


Чл. 23. (1) Документите, постъпващи в агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите по ал. 1 се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.


Чл. 24. На всички молби и жалби се отговаря писмено в едномесечен срок от получаването им, освен ако в закон е установен друг срок. В случаите, когато се налага извършване на проверка, срокът може да бъде удължаван, но с не повече от две седмици.


Чл. 25. Достъпът на външни лица в сградите на агенцията се разрешава по ред, определен от председателя.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 48 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 2 октомври 2009 г. с изключение на § 5, 6 и 7, които влизат в сила три дни след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 9, ал. 3


Обща численост на персонала в административните звена на Държавната агенция за българите в чужбина - 25 щатни бройки
 
Председател 1
Заместник-председател 1
Главен секретар 1
Обща администрация 7
в т.ч.:  
дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване" 7
Специализирана администрация 15
в т.ч.:  
дирекция "Български общности и информационна дейност" 15
   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума